Hop til indhold
Genveje til emner

  Optag

  Opdateret 02/05 2022 kl. 14:23

  • Gymnasiale uddannelser

  Optagelse på gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) er en opgave for den enkelte institutions ledelse, jf. § 17 i lov om de gymnasiale uddannelser. Optagelseskravene i § 17 er gældende. 

  Optagelse sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt.

  Opdateret 02/05 2022 kl. 14:25

  • Gymnasiale uddannelser

  Udlændinge kan generelt få foretaget en niveauvurdering af udenlandsk uddannelse af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), så prøve- og eksamensbeviser m.v. kan anvendes i forbindelse med ansøgninger om optagelse og merit.

  UFS vurderer uddannelser på alle trin. 

  Niveauvurderingen forudsætter bl.a., at uddannelsen er afsluttet og offentligt anerkendt i hjemlandet. 

  De enkelte borgere har selv ansvar for, at de påkrævede dokumenter i forbindelse med niveauvurderingen er oversat til dansk, medmindre de er på engelsk, tysk, fransk, spansk, svensk eller norsk.

  Ledelsen på den enkelte gymnasiale institution, der skal foretage vurderinger af en fordreven ansøgers skolebaggrund og kompetencer i øvrigt hjemmefra, skal tage udgangspunkt i de generelle vurderinger, der er foretaget af UFS. 

  I UFS’ Eksamenshåndbog (ufm.dk) og Landehåndbog (ufm.dk) kan uddannelsesstederne finde vejledende information om det ukrainske og andre relevante landes uddannelsessystem, adgangsgivende eksaminer, karakterer mv., herunder generelle vurderinger af uddannelsernes niveau. 

  Uddannelsesstederne kan kontakte UFS’ hotline for at få råd om omregning af karakterer, om sammenligning af fagniveauer, om bedømmelse af dokumenters ægthed mv. Se Hotline for uddannelsesinstitutioner — Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk).

   

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:06

  • Gymnasiale uddannelser

  Det er ledelsen på den enkelte gymnasiale institution, der vurderer, om personer, der er fordrevet fra Ukraine, kan optages på en dansk gymnasial ungdomsuddannelse på grundlag af ansøgerens skolebaggrund. 

  Optagelse kan ske undervejs i den gymnasiale uddannelse eller ved uddannelsens start fx i skoleår 2023/24

  Om optagelse undervejs i den gymnasiale uddannelse:

  Ansøgeren kan optages på baggrund af institutionens ledelses konkrete vurdering, herunder af vedkommendes mulighed for at opnå merit. 

  Regelgrundlaget er § 15 i lov om de gymnasiale uddannelser.

  Om optagelse  ved uddannelsens start fx i skoleåret 2023/24:

  Ansøgeren har ret til optagelse på den gymnasiale uddannelse, hvis ansøgerens skoleuddannelse i niveau kan sidestilles med en afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 

  Ansøgeren skal dog ikke opfylde betingelserne om aflæggelse af folkeskolens prøver og eksaminer eller en centralt stillet optagelsesprøve, jf. lov om de gymnasiale uddannelser, men skal med de tilpasninger, der følger af deres særlige skolegang, opfylde de øvrige optagelsesbetingelser. 

  Institutionens leder skal vurdere, om ansøgerens generelle faglige kompetencer er tilsvarende andre optagelsesberettigede ansøgere, og om ansøgeren samtidig har sådanne personlige og sociale forudsætninger, at det er realistisk, at vedkommende vil kunne gennemføre uddannelsen. 

  Institutionens ledelse afgør dette på grundlag af en konkret vurdering og eventuelt en faglig test. Regelgrundlaget er § 24 i optagelsesbekendtgørelsen.

   

  Sprogkrav

  Opdateret 17/05 2022 kl. 14:51

  • Gymnasiale uddannelser

  Det er ikke en adgangsforudsætning, at ansøgere har dansk som modersmål, men som led i vurderingen af, om en ansøger med udenlandsk skolebaggrund kan optages i en dansksproget klasse, skal institutionen vurdere, om vedkommende kan tilstrækkeligt dansk til at kunne gennemføre en dansksproget uddannelse.

  Dette vil typisk kræve, at den pågældende igennem en periode har deltaget i danskundervisning uden for rammerne af det gymnasiale undervisningsforløb, men der stilles ikke præcise krav til, at der skal være opnået et bestemt niveau i dansk. 

  Hvis ledelsen i øvrigt vurderer, at ansøgeren har de tilstrækkelige forudsætninger for at følge undervisningen, kan der ske optagelse ud fra en overvejelse, om at den gymnasiale undervisning også vil være med til at understøtte en hurtig opbygning af ansøgerens danskkompetencer.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:35

  Den vedtagne lovgivning om personer, der er fordrevet fra Ukraine vil ikke medføre nogen ændring i ansvaret for kvaliteten af det undervisningsmateriale, som anvendes i undervisningen, eller af undervisningen i øvrigt. Det betyder, at kvalitetsansvaret både lokalt og centralt er uændret. Undervisningen skal således leve op til de læreplaner, fælles mål og andre kvalitetskrav, som i øvrigt gælder for den pågældende undervisning. I lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine, er det dog fastsat, at undervisningen på de særlige grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Det er forventningen, at den eller de kvalitetsansvarlige anvender de samme metoder, som de i forvejen anvender i forhold til undervisning på (andre) fremmedsprog, evt. ved oversættelse af undervisningsmateriale og ved ansættelse af undervisere o. lign. med de fornødne sprogkompetencer på det sprog, som anvendes i undervisningen.

   

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:13

  • Gymnasiale uddannelser

  Ja, det enkelte gymnasium kan beslutte at oprette klasser, hvor undervisningen forgår på engelsk eller ukrainsk. Det skyldes, at Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan foregå på engelsk eller ukrainsk - med undtagelse af undervisningen i faget dansk - for unge, der er fordrevet fra Ukraine med ophold i Danmark efter særloven. Lovændringen er trådt i kraft.

  Beslutning om brug af engelsk eller ukrainsk træffes af den enkelte institution, ud fra en vurdering af, hvordan undervisningen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges med henblik på at nå de faglige mål for undervisningen og dække kernestof.

  Undervisning på engelsk eller ukrainsk følger i indhold og organisering lov om de gymnasiale uddannelser. 

  Hvis institutionen ønsker at udbyde fag med engelsk, tysk eller fransk som undervisningssprog i en hhx, htx, stx eller hf efter bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser - herunder til en bredere målgruppe - kræver det godkendelse. Institutionen skal ansøge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom.

  Opholdsgrundlag

  Opdateret 02/05 2022 kl. 14:27

  • Gymnasiale uddannelser
  • Opholdsgrundlag

  Optag er i udgangspunktet uafhængigt af opholdsgrundlaget.

  For at kunne optages skal ansøgeren dog have mulighed for og til hensigt at gennemføre hele uddannelsesforløbet. En ansøger kan derfor som udgangspunkt ikke optages, hvis institutionen efter undersøgelse af ansøgerens opholds-grundlag kan konstatere, at vedkommende i kraft af udlændingelovens regler ikke har udsigt til at kunne fuldføre uddannelsesforløbet.

  Det er herudover en forudsætning for optagelse på uddannelsen, at ansøgeren opfylder adgangsforudsætningerne.

   

  Kapacitet

  Opdateret 16/06 2022 kl. 18:01

  Ja, institutionen skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen stille ledig kapacitet til rådighed for undervisning af elever i 7.-9. klasse og 10. klasse med ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet fra Ukraine (særloven).

  Det skyldes, at Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at institutioner med ledig kapacitet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen skal stille kapaciteten til rådighed, med mindre institutionens leder kan redegøre for nært forestående planer om egen anvendelse. Redegørelsen til kommunalbestyrelsen er underlagt det almindelige tilsyn, der føres af Børne- og Undervisningsministeriet med institutioner.

  Lovændringen er trådt i kraft.

  Udlejning skal ske på markedsvilkår.

   

  Fjernundervisning

  Opdateret 08/05 2023 kl. 15:21

  Ja, den enkelte institution kan beslutte at tilrettelægge hele eller dele af undervisningen af klasser/hold, hvor der alene undervises elever, kursister og deltagere, der er fordrevet fra Ukraine med ophold efter særloven, som fjernundervisning. 

  Det skyldes, at Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan tilrettelægges som fjernundervisning for personer med ophold i Danmark efter særloven. Lovændringen er trådt i kraft.

  Beslutning om brug af fjernundervisning træffes af den enkelte institution, ud fra en vurdering af, hvordan undervisningen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges. Undervisningen kan alene tilrettelægges som fjernundervisning såfremt undervisningen ikke forudsætter fysisk tilstedeværelse.

  Undervisning tilrettelagt som fjernundervisning følger i indhold og tilrettelæggelse i øvrigt de respektive uddannelseslove.

  SU

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:27

  Personer, der er fordrevet fra Ukraine med midlertidig opholdstilladelse efter særloven er omfattet af integrationslovens § 2, stk. 2. Den uddannelsessøgende kan derfor søge om at blive ligestillet med danske statsborgere med henblik på at kunne få uddannelsesstøtte til en uddannelse i Danmark. Læs nærmere om reglerne for dette (su.dk)

  Det er en betingelse, at den uddannelsessøgende opfylder de almindelige betingelser i SU-lovens kapitel 1. Læs nærmere om betingelserne for SU til ungdomsuddannelser (su.dk) 

  Udbud af grundskoleundervisning

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:17

  Ja, den enkelte institution kan efter overenskomst med en eller flere kommunalbestyrelser varetage undervisningen af elever med ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet fra Ukraine (særloven) i 7.-9. og 10. klasse.

  Det skyldes, at Folketinget august 2022 vedtog en lovændring, som betyder, at undervisningen fra og med 7. klasse midlertidigt kan varetages af institutioner, der er omfattet af:

  • lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
  • lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. eller
  • lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

  Undervisningen skal varetages i overensstemmelse med de regler, undervisningstilbuddet i øvrigt ville være underlagt i medfør af folkeskoleloven eller lov om kommunale særlige grundskoler til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Den henvisende kommunalbestyrelse skal føre tilsyn med undervisningen.

  Prisfastsættelse i forbindelse med en overenskomst om varetagelse af undervisning af elever i 7.-9.-klasse og 10. klasse, skal ske efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Læs Vejledning i indtægtsdækket virksomhed (uvm.dk).

  Beslutning om indgåelse af overenskomst med en eller flere kommunalbestyrelser skal træffes af den enkelte institution.

  Tolkning

  Opdateret 16/06 2022 kl. 18:04

  Som udgangspunkt er der ikke noget til hinder for, at en elev/kursist medbringer sin egen tolk til undervisningen. Dog er det en forudsætning, at tolkningen er forenelig med undervisningssituationen i øvrigt. Det er den enkelte institution, der beslutter om dette er tilfældet.

  Eleven/kursisten skal selv dække omkostningen til tolken.

  Prøver

  Opdateret 16/06 2022 kl. 17:35

  Der vil ikke kunne afholdes prøver på ukrainsk.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:29

  Nej. Der kan ikke afholdes prøver på ukrainsk, da prøvesproget som udgangspunkt er dansk. Institutionen kan dog, i de tilfælde hvor forholdene gør det muligt, tilbyde elever, der er fordrevet fra Ukraine med ophold efter særloven at aflægge prøve på engelsk.

  Dette gælder dog ikke for prøver, hvis formål det er at dokumentere kompetencer i et fremmedsprog, eller hvis det ikke fremgår af læreplanen for faget, at det er muligt at aflægge prøve på fremmedsprog, herunder engelsk, jf. § 18 stk. 4 i almen eksamensbekendtgørelsen.

  Sidst opdateret: 21. marts 2023