Hop til indhold
Genveje til emner

  Danskuddannelser

  Opdateret 08/05 2023 kl. 15:37

  Danskundervisning til nyankomne udlændinge tilbydes i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven) under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Nyankomne unge under 18 år, der har afsluttet grundskolen, vil som udgangspunkt tilbydes undervisning i dansk som andetsprog i et ungemiljø efter lov om ungdomsskoler.

  Der tilbydes endvidere danskundervisning i regi af almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og AMU.

  Undervisningen i dansk som andetsprog i regi af avu, FVU og AMU sker som led i en generel almen eller erhvervsrettet opkvalificering, og både avu, FVU-dansk og AMU har en bred målgruppe bestående af både beskæftigede og ledige, personer med dansk herkomst og indvandrere/efterkommere, som taler dansk.

  Undervisningen er tilbud, der i bred forstand skal understøtte et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den ufaglærte og kortuddannede del af befolkningen mulighed for løbende at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet og i samfundet.

  Derudover kan erhvervsskoler udbyde selvstændige adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9. klasseprøver til voksne fra 25 år, der ønsker at søge ind på en erhvervsuddannelse.

  Optag

  Opdateret 08/05 2023 kl. 15:56

  Ja. Som hovedregel har alle voksne, der er fyldt 25 år, adgang til avu. Det er uddannelsesinstitutionen, der beslutter, om en ansøger kan optages. Optagelse på forskellige fag og niveauer sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens forudsætninger for at kunne følge undervisningen. 

  Som udgangspunkt er undervisningssproget i avu dansk, hvorfor der som tommelfingerregel kræves danskkundskaber svarende til bestået Prøve i Dansk 2 for at kunne følge undervisningen. 

  Folketinget har dog vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan foregå på engelsk eller ukrainsk - med undtagelse af undervisningen i faget dansk - for personer med ophold i Danmark efter særloven. Lovændringen er trådt i kraft.

  Beslutning om brug af engelsk eller ukrainsk træffes af den enkelte institution, ud fra en vurdering af, hvordan undervisningen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges.

  Undervisning på engelsk eller ukrainsk følger i indhold og tilrettelæggelse i øvrigt avu-loven. 

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:01

  Som hovedregel har alle voksne, der er fyldt 25 år, adgang til FVU, hvis de har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte. Dog er FVU-digital og FVU-engelsk begrænset til offentlige og private virksomheders ansatte, mens FVU-start er et målrettet tilbud til tosprogede.

  Optagelse til FVU-start forudsætter et dansksprogligt niveau svarende til som minimum A1 med hensyn til at læse og skrive dansk og A2+ med hensyn til at forstå og tale dansk i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Adgang til alle andre FVU-fag kræver et dansksprogligt niveau minimum svarende til B1. Det er uddannelsesinstitutionen, der vurderer, om en ansøger er i målgruppen og vil kunne få udbytte af undervisningen blandt andet på baggrund af test og/eller interview.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:01

  Som hovedregel har voksne, der er fyldt 25 år og har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog (det vil sige personer med ordblindevanskeligheder), og som har forudsætninger for at følge ordblindeundervisning med udbytte, adgang til OBU.

  Det forudsætter dog et vist dansksprogligt niveau, idet undervisningen foregår på dansk. Personer med skriftsproglige vanskeligheder, der for eksempel skyldes manglende dansksproglige kompetencer, er således ikke i målgruppen for OBU.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:01

  Ansøgere, som er under 25 år, kan optages til avu, hvis de opfylder én af de oplistede betingelser i avu-lovens § 2, stk. 2, nr. 1-6, som er:

  1. Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.
  2. Personen har gennemført en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering.
  3. Personen er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag.
  4. Personen tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt fag med undtagelse af fag nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, for at kunne gennemføre det gymnasiale niveau, og den faglige opkvalificering er af mindre tidsmæssigt omfang end hf-enkeltfagene.
  5. Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge enkelte fag.
  6. Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

  Herudover må ansøgeren ikke være optaget på den forberedende grunduddannelse (FGU) eller deltage i et afsøgningsforløb hertil.  Endelig skal institutionen vurdere, at ansøgeren har forudsætninger for at kunne følge undervisningen.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:02

  Ansøgere, som er under 25 år, kan optages til FVU, hvis de opfylder én af de oplistede betingelser i FVU – og OBU-lovens § 2, stk. 2, nr. 1-6, som er:

  1. Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen.
  2. Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende voksenundervisning.
  3. Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende voksenundervisning.
  4. Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge forberedende voksenundervisning.
  5. Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende grunduddannelse og er i målgruppen for forberedende voksenundervisning.
  6. Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

  Herudover må ansøgeren ikke være optaget på den forberedende grunduddannelse (FGU) eller deltage i et afsøgningsforløb hertil. Endelig skal institutionen vurdere, at ansøgeren har forudsætninger for at kunne følge undervisningen med udbytte.

  Sprogkrav

  Opdateret 17/05 2022 kl. 14:56

  Som udgangspunkt er undervisningssproget i avu dansk, hvorfor der som tommelfingerregel kræves danskkundskaber svarende til bestået prøve i Dansk 2 for at kunne følge undervisningen. Såfremt undervisningen foregår på et andet sprog end dansk, og ansøgeren behersker dette sprog tilstrækkeligt til at kunne følge undervisningen, er der derimod ikke krav om danskkundskaber. 

  Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan foregå på engelsk eller ukrainsk - med undtagelse af undervisningen i faget dansk - for personer med ophold i Danmark efter særloven. Lovændringen er trådt i kraft.

  Beslutning om brug af engelsk eller ukrainsk træffes af den enkelte institution, ud fra en vurdering af, hvordan undervisningen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges.

  Undervisning på engelsk eller ukrainsk følger i indhold og tilrettelæggelse i øvrigt avu-loven.

  Opdateret 02/05 2022 kl. 14:08

  Ved optagelse på FVU skal ansøger, foruden at være motiveret for at deltage, have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge undervisningen.

  Optagelse til FVU-start forudsætter et dansksprogligt niveau svarende til som minimum A1 med hensyn til at læse og skrive dansk og A2+ med hensyn til at forstå og tale dansk i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Adgang til alle andre FVU-fag kræver et dansksprogligt niveau minimum svarende til B1. For nytilkomne udlændinge vil FVU som udgangspunkt derfor ikke være det rette tilbud.

  De dansksproglige færdigheder, der kræves for deltagelse i FVU, kan opnås ved deltagelse i danskuddannelserne. Læs mere om danskuddannelserne her (uim.dk)

  Opdateret 16/06 2022 kl. 17:38

  Den vedtagne lovgivning om fordrevne fra Ukraine vil ikke medføre nogen ændring i ansvaret for kvaliteten af det undervisningsmateriale, som anvendes i undervisningen, eller af undervisningen i øvrigt. Det betyder, at kvalitetsansvaret både lokalt og centralt er uændret. Undervisningen skal således leve op til de læreplaner, fælles mål og andre kvalitetskrav, som i øvrigt gælder for den pågældende undervisning. I lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine, er det dog fastsat, at undervisningen på de særlige grundskoler skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Det er forventningen, at den eller de kvalitetsansvarlige anvender de samme metoder, som de i forvejen anvender i forhold til undervisning på (andre) fremmedsprog, evt. ved oversættelse af undervisningsmateriale og ved ansættelse af undervisere o. lign. med de fornødne sprogkompetencer på det sprog, som anvendes i undervisningen.

   

  Undervisning i og på andre sprog

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:04

  Hvis der søges optagelse til et sprogfag som fx engelsk, og hvis den ukrainske borger allerede behersker engelsk tilstrækkeligt til at kunne følge undervisningen, kan den pågældende optages, selvom vedkommende ikke taler dansk.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:04

  Ja. Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan foregå på engelsk eller ukrainsk - med undtagelse af undervisningen i faget dansk - for personer, der er fordrevet fra Ukraine med ophold i Danmark efter særloven. Lovændringen er trådt i kraft.

  Beslutning om brug af engelsk eller ukrainsk træffes af den enkelte institution, ud fra en vurdering af, hvordan undervisningen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges.

  Undervisning på engelsk eller ukrainsk følger i indhold og tilrettelæggelse i øvrigt de respektive uddannelseslove. 

  Hvis institutionen ønsker at udbyde avu-fag med engelsk, tysk eller fransk som undervisningssprog efter avu-bekendtgørelsen - herunder til en bredere målgruppe - kræver det børne- og undervisningsministerens godkendelse. Institutionen skal i så fald indsende anmodning herom til avu@stukuvm.dk.

  Deltagerbetaling

  Opdateret 02/05 2022 kl. 14:09

  Der er deltagerbetaling på avu. Deltagerbetalingen reguleres årligt, men udgør aktuelt 130 kroner for kernefag, og 1.330 kroner for tilbudsfag. Personer, der har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem cirka 4.600 kroner og 17.500 kroner for hvert niveau.

  Der er ingen deltagerbetaling på FVU. Dette gælder også for personer med en videregående uddannelse, hvis de er i målgruppen for FVU.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:02

  Ukrainske borgere, der har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem cirka 4.600 kroner og 17.500 kroner for hvert niveau.

  Fjernundervisning

  Opdateret 08/05 2023 kl. 15:21

  Ja, den enkelte institution kan beslutte at tilrettelægge hele eller dele af undervisningen af klasser/hold, hvor der alene undervises elever, kursister og deltagere, der er fordrevet fra Ukraine med ophold efter særloven, som fjernundervisning. 

  Det skyldes, at Folketinget har vedtaget en lovændring, som betyder, at undervisningen midlertidigt kan tilrettelægges som fjernundervisning for personer med ophold i Danmark efter særloven. Lovændringen er trådt i kraft.

  Beslutning om brug af fjernundervisning træffes af den enkelte institution, ud fra en vurdering af, hvordan undervisningen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov bedst kan tilrettelægges. Undervisningen kan alene tilrettelægges som fjernundervisning såfremt undervisningen ikke forudsætter fysisk tilstedeværelse.

  Undervisning tilrettelagt som fjernundervisning følger i indhold og tilrettelæggelse i øvrigt de respektive uddannelseslove.

  Udbud af grundskoleundervisning

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:17

  Ja, den enkelte institution kan efter overenskomst med en eller flere kommunalbestyrelser varetage undervisningen af elever med ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet fra Ukraine (særloven) i 7.-9. og 10. klasse.

  Det skyldes, at Folketinget august 2022 vedtog en lovændring, som betyder, at undervisningen fra og med 7. klasse midlertidigt kan varetages af institutioner, der er omfattet af:

  • lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
  • lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. eller
  • lov om institutioner for forberedende grunduddannelse 

  Undervisningen skal varetages i overensstemmelse med de regler, undervisningstilbuddet i øvrigt ville være underlagt i medfør af folkeskoleloven eller lov om kommunale særlige grundskoler til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Den henvisende kommunalbestyrelse skal føre tilsyn med undervisningen.

  Prisfastsættelse i forbindelse med en overenskomst om varetagelse af undervisning af elever i 7.-9.-klasse og 10. klasse, skal ske efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Læs Vejledning i indtægtsdækket virksomhed (uvm.dk).

  Beslutning om indgåelse af overenskomst med en eller flere kommunalbestyrelser skal træffes af den enkelte institution.

  Kapacitet

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:23

  Ja, institutionen skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen stille ledig kapacitet til rådighed for undervisning af elever i 7.-9. klasse og 10. klasse med ophold efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet fra Ukraine (særloven).

  Det skyldes, at Folketinget i august 2022 vedtog en lovændring, som betyder, at institutioner med ledig kapacitet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen skal stille kapaciteten til rådighed, med mindre institutionens leder kan redegøre for nært forestående planer om egen anvendelse. Redegørelsen til kommunalbestyrelsen er underlagt det almindelige tilsyn, der føres af Børne- og Undervisningsministeriet med institutioner.

  Lovændringen er trådt i kraft.

  Udlejning skal ske på markedsvilkår.

   

  Tolkning

  Opdateret 16/06 2022 kl. 18:04

  Som udgangspunkt er der ikke noget til hinder for, at en elev/kursist medbringer sin egen tolk til undervisningen. Dog er det en forudsætning, at tolkningen er forenelig med undervisningssituationen i øvrigt. Det er den enkelte institution, der beslutter om dette er tilfældet.

  Eleven/kursisten skal selv dække omkostningen til tolken.

  Prøver

  Opdateret 16/06 2022 kl. 17:35

  Der vil ikke kunne afholdes prøver på ukrainsk.

  Opdateret 08/05 2023 kl. 16:32

  Nej. Der kan ikke afholdes prøver på ukrainsk, da prøvesproget som udgangspunkt er dansk. VUC-institutionen kan dog, i de tilfælde hvor forholdene gør det muligt, tilbyde deltagere med ophold efter særloven at aflægge prøve på engelsk.

  Ovenstående gælder ikke for prøver, hvis formål det er at dokumentere kompetencer i et fremmedsprog.

  Sidst opdateret: 21. marts 2023