Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 12/05 2021 kl. 11:19

  • Mundbind

  Kravene er gældende til og med den 10. juni 2021.

  Opdateret 07/05 2021 kl. 17:15

  • Nødundervisning

  Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. 

  En skole/institution, der som udgangspunkt er overgået almindelig undervisning, kan godt fortsætte med eller iværksætte nødundervisning i forhold til enkelte undervisningselementer, hvis det er nødvendigt for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger. En skole/institution kan således iværksætte eller fortsætte nødundervisning i forhold til såvel en eller flere enkelte klasser eller et eller flere bestemte fag, i den udstrækning dette er nødvendigt. Det kan fx være i tilfælde, hvor kravet/anbefalingen om, at undervisningen ikke må/bør foregår på tværs af klasser, lokalt forudsætter brug af flere lokaler og ressourcer, når den samme undervisning skal gennemføres for flere og mindre klasser. Det kan fx også være, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende (fx på grund af sygdomsudbrud med COVID-19 og deraf følgende hjemsendelser mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres.

  I den udstrækning skolen/institutionen helt eller delvist er overgået til almindelig undervisning, kan skolen/institutionen for så vidt angår denne del af undervisningen iværksætte omlagt undervisning efter reglerne herom. Skolen/institutionen har således fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisningen, når pligten til nødundervisningen helt eller delvist er ophørt. 

  En skole/institution vil således godt på samme tid kunne være forpligtet til at gennemføre nødundervisning i forhold til visse dele af undervisningen, men almindelig undervisning og herunder eventuelt omlagt undervisning, i den resterende del af undervisningen.

  Opdateret 07/05 2021 kl. 09:15

  • Selvpodning under supervision

  Reglerne om patientjournaler findes i en såkaldt journalføringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018) om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) som er udstedt af Styrelsen for patientsikkerhed. Bekendtgørelsen om patientjournaler kan læses her (retsinformation.dk).

  Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

  De superviserede test, som efter reglerne i genåbningsbekendtgørelsen skal udføres på skoler og institutioner, skal efter disse regler ikke udføres af autoriserede sundhedspersoner eller efter delegation fra sådanne. Der vil derfor normalt ikke være pligt til at føre patientjournal, når disse test gennemføres. Personoplysninger om testresultaterne må i sådanne tilfælde ikke opbevares lokalt og skal slettes/bortskaffes, når de er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

  Hvis test for COVID-19 derimod alligevel foretages eller superviseres af en autoriseret sundhedsperson, er testen omfattet af kravet om journalføring efter journalføringsbekendtgørelsen.
  Journalføringspligten berøres ikke af, at testen udføres som selvtest under supervision.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 16:10

  • Selvpodning under supervision

  Opdateret 05/05 2021 kl. 13:53

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler (herunder efterskoler m.v.), fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

  Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

  Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:32

  • Trivselsgrupper

  Det kan være aktuelt for ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser, som kun har 50 procent fysisk fremmøde og for elever på skoler og uddannelsesinstitutioner, der bliver lukket ned som følge af påbud fra kommunen jf. model for automatiske nedlukninger.

  Trivselsgrupper er kun for elever i risiko for mistrivsel, og der kan fortsat arrangeres møder med op til fem personer (fire elever og én lærer/pædagog).

   

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:22

  • Fremmøde

  Ja. Hvis det vurderes nødvendigt for trivslen, kan elever, kursister og deltagere med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov godt deltage i undervisningen med deres stamklasse i den uge, hvor stamklassen har 50 procents fremmøde og i den efterfølgende uge deltage i undervisningen sammen med det det faste hold af elever med særlige behov, der har fuldt fremmøde på skolen. Skiftet mellem stamklassen og det faste hold af andre elever med særlige behov bør foregå med opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende anbefalinger. 

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:20

  • Genåbning

  Nej. Skoler og institutioner kan efter behov bruge et par dage på at organisere og tilrettelægge genåbningen.  Skolen/institutionen må kun genåbne i den udstrækning, den er i stand til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer. Dette er skolen/institutionen imidlertid forpligtet til at sørge for, at den kan.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:18

  • Genåbning

  Ikke afgangselever på FGU, gymnasiale uddannelser samt på voksenuddannelser har 50 pct. fremmøde.

  Efter politisk aftale om ny genåbning fra 4. maj 2021 åbnes pr. 21. maj 2021 for 100 pct. fremmøde for de resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:16

  • Genåbning

  Fra den 6. maj:

  • 5.-10. klasse får 100 pct. fremmøde i hele landet
  • Afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser får 100 pct. fremmøde i hele landet (herunder FGU)
  • Erhvervsuddannelseselever får 100 pct. fremmøde i hele landet

  Genåbningen sker under samme vilkår som tidligere genåbninger, herunder kraftig opfordring til/krav om test, anbefalinger om afstand, regler om mundbind/visir mv.

  Opdateret 04/05 2021 kl. 13:47

  • Fremmøde

  Afgangselever på hf-enkeltfag er kursister, som forventes at afslutte deres igangværende undervisning i det givne fag inden 1.8.2021. I forløb, hvor undervisningen først afsluttes efter 1.8.2021, vil kursisterne være at betragte som ”ikke-afgangselever”.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:28

  • Selvpodning under supervision

  Det påkrævede antal supervisorer afhænger i høj gad af den lokale tilrettelæggelse af testningen. En tommelfingerregel er, at der er behov for to supervisorer til 200 elever og derefter en supervisor per 200 elever. Denne antalsopgørelse tager højde for eventuel sygdom eller andet fravær blandt supervisorer.

  Såfremt skolen/institutionen ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline på tlf. 70 80 67 07.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:25

  • Selvpodning under supervision

  Skolen skal følge sundhedsmyndighedernes vejledning i tilfælde af, at en elev testes positiv.

  Ved et positivt resultat fra selvpodning under supervision er udgangspunktet, at eleven kan blive på skolen, indtil vedkommende er testet positiv via en PCR-test. Og selvfølgelig også efter et negativt resultat fra en PCR-test.

  Skolen skal dog sikre, at eleven kan selvisolere sig på skolen, indtil eleven kan blive testet med en PCR-test. Såfremt en elev i forbindelse med regelmæssige antigentestscreening testes positiv afventer isolering af nære kontakter/klassen/primærgruppen til, der foreligger svar fra den opfølgende PCR-test. Hvis mere end én elev tester positivt i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., starter kontaktopsporingen med det samme.

  Skolen skal endvidere nøje påse, at eleven faktisk selvisolerer sig efter skolens anvisninger herom, eller i modsat fald sørge for, at elev straks bortvises fra fysisk tilstedeværelse på skolen og bliver afhentet af forældrene eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil.

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved test på skolen, til PCR-test eller hjem. Kørsel af elever til en PCR-test kan eksempelvis foretages af forældre eller nære relationer. Der må ikke benyttes offentlig transport.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:24

  • Selvpodning under supervision

  Ja. Såfremt skolen/institutionen ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline på tlf. 70 80 67 07.

  Særligt om forårets genåbninger

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:16

  • Genåbning

  Fra den 6. maj:

  • 5.-10. klasse får 100 pct. fremmøde i hele landet
  • Afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser får 100 pct. fremmøde i hele landet (herunder FGU)
  • Erhvervsuddannelseselever får 100 pct. fremmøde i hele landet

  Genåbningen sker under samme vilkår som tidligere genåbninger, herunder kraftig opfordring til/krav om test, anbefalinger om afstand, regler om mundbind/visir mv.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:18

  • Genåbning

  Ikke afgangselever på FGU, gymnasiale uddannelser samt på voksenuddannelser har 50 pct. fremmøde.

  Efter politisk aftale om ny genåbning fra 4. maj 2021 åbnes pr. 21. maj 2021 for 100 pct. fremmøde for de resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:20

  • Genåbning

  Nej. Skoler og institutioner kan efter behov bruge et par dage på at organisere og tilrettelægge genåbningen.  Skolen/institutionen må kun genåbne i den udstrækning, den er i stand til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer. Dette er skolen/institutionen imidlertid forpligtet til at sørge for, at den kan.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:22

  • Fremmøde

  Ja. Hvis det vurderes nødvendigt for trivslen, kan elever, kursister og deltagere med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov godt deltage i undervisningen med deres stamklasse i den uge, hvor stamklassen har 50 procents fremmøde og i den efterfølgende uge deltage i undervisningen sammen med det det faste hold af elever med særlige behov, der har fuldt fremmøde på skolen. Skiftet mellem stamklassen og det faste hold af andre elever med særlige behov bør foregå med opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende anbefalinger. 

  Opdateret 19/04 2021 kl. 11:30

  • Fremmøde

  Det betyder, at på grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser må den ugentlige tilstedeværelsesprocent en for hver geografisk lokalitet ikke overstige 50 procent for den elevgruppe, for hvem 50 procent fremmøde gælder (udover undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever og kursister).

  Det anbefales, at eleverne møder op klassevist hver anden uge, for eksempel 5.A møder på skolen i uge 14, hvor 5.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 15 og så fremdeles. Fremmødet kan også tilrettelægges efter årgange, så for eksempel 5. årgang møder på skolen i uge 14, hvor 6. årgang undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 15.

  Det anbefales, at fremmødet så vidt muligt sker ugevist.

  Test

  Opdateret 27/04 2021 kl. 11:45

  • Test

  Der er et krav om, at elever, kursister, deltagere, besøgende og ansatte på voksen- og ungdomsuddannelser i  hele landet kan fremvise et negative testsvar for COVID-19 (enten hurtigtest eller PCR-test), som til hver en tid ikke er mere end 72 timer gammelt, som en forudsætning for fremmøde på den relevante skole/institution.

  Det gælder også de elever, kursister, besøgende og deltagere, som  er undtaget nedlukning på fortsat nedlukkede skoler/institutioner i udvalgte kommuner/sogne (på grund af høje incidentstal). For STU-elever og –ansatte samt elever og ansatte efter lov om specialundervisning for voksne er det dog kun en kraftig opfordring til og ikke et krav om test.

  Det er skolens ansvar at kontrollere elever, kursister, deltagere, besøgende og ansattes negative testsvar.

  Der er følgende undtagelser fra kravet om test for elever, kursister, deltagere, besøgende og ansatte, der:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19.
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (cirka 6 måneder) gammelt.
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

  I forhold til undtagelse fra krav om test, foretager skolen/institutionen en samlet vurdering af, om en elev eller lignende kan undtages. Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis skolen/institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven eller lignende til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring. Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at skolen/institutionen kan vurdere, om eleven eller lignende skal undtages test.

  Skolen/institutionen skal i så fald inddrage den indleverede dokumentation, herunder gyldigheden af denne, i sin vurdering af undtagelse fra testkravet. 

  Opdateret 27/04 2021 kl. 11:48

  • Lægeattest

  Elever, kursister, deltagere, besøgende og ansatte kan blive undtages fra kravet om test såfremt vedkommende:
  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19. For eksempel ved misdannelser af næsen eller ved risiko for blødning eller lignende.
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19. For eksempel som følge af en mental og/eller kognitiv svækkelse eller psykiske tilstande og sygdomme som angst, PTSD eller lignende.
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (cirka 6 måneder) gammelt.
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:08

  • Test

  Ja, der gælder samme krav til test på virksomhedsforlagt undervisning, som forløb, der afvikles på en uddannelsesinstitution. Virksomhedsforelagt undervisning er dog undtaget fra kravet om at stille lokal testkapacitet til rådighed. 

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:04

  • Test

  Enhver elev, kursist og deltager skal på et hvilket som helst tidspunkt af ugen kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt testresultat (ved en antigen- eller PCR-test).

  Skolerne/institutionen kan selv planlægge, hvornår (dag og tidspunkt) selvpodningen under supervision gennemføres. Det vigtige er, at eleverne, kursisterne og deltagere tilbydes test, så de ved testning i regi af skolen kan opfylde det fastsatte testkrav, herunder 72-timers kravet (inkl. undtagelsen om højst to test jævnt fordelt over de seneste syv dage).

  Eksempel 1

  - Louise bliver testet (uden for skolens regi) tirsdag kl. 9.00 og fredag kl. 9.00 i uge 1. Hun skal møde på skolen mandag i uge 2. Mandag morgen efter kl. 9 i uge 2 er Louises seneste test ældre end 72 timer, men hun lever op til kravet om at have foretaget to test jævnt fordelt inden for de seneste syv dage. Louise skal derfor testes igen senest tirsdag kl. 9 i uge 2 for at leve op til testkravet.

  Eksempel 2

  - Anders bliver testet (uden for skolens regi) mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 10.00 i uge 1. Han skal møde på skolen mandag i uge 2. Mandag morgen i uge 2 er Anders’ seneste test ældre end 72 timer og han kan heller ikke leve op til kravet om to test inden for de seneste syv dage. Anders skal derfor testes mandag i uge 2, med henblik på at han igen kan leve op til testkravet.

  Eksempel 3

  - Nina bliver testet (uden for skolens regi) onsdag kl. 9 og torsdag kl. 14.00 i uge 1. Nina skal møde på skolen mandag i uge 2. Ninas seneste test er ældre end 72 timer, og hun lever heller ikke op til kravet om to test, som er jævnt fordelt inden for de seneste syv dage. Nina skal derfor testes mandag i uge 2 for at leve op til testkravet.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 11:56

  • Test

  Nej. Der er ikke krav om, men en kraftig opfordring til, test i perioder uden fysisk fremmøde. Test kan i perioder uden fysisk fremmøde ikke ske på skolen/institutionen, hvorfor eleven, kursisten eller deltageren i stedet skal benytte sig af det eksisterende test–setup, der findes uden for skolen/institutionen, for eksempel i regi af TestCenter Danmark.

  Eleven, kursisten eller deltageren skal kunne fremvise dokumentation for en negativ test inden for de seneste 72 timer i forbindelse med tilbagevenden til igen at have fysisk fremmøde. Det kan enten ske ved en antigentest på skolen/institutionen den første dag med fysisk fremmøde eller ved, at eleven, kursisten, deltageren møder nytestet.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 11:50

  • Test

  Nej, driftsoverenskomstparterne har selv ansvaret for, at tilbyde COVID-19-test til rådighed for kursister og ansatte. Driftsoverenskomstparter skal således følge regler og retningslinjer for lokal etablering af testkapacitet på lige fod med VUC’erne.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 14:30

  • Test

  Ved manglende fremvisning af negativt resultat fra pligtmæssig test vil eleven, kursisten eller deltageren – når dette ikke skyldes, at eleven, kursisten eller deltageren er fritaget for at lade sig teste – være (ulovligt) fraværende fra undervisningen for den periode, som eleven, kursisten eller deltageren dermed ikke kan fremmøde til.

  Skolen/institutionen har ikke pligt til at give eleven, kursisten eller deltageren fjernundervisning hjemmefra.

  Dette gælder fra og med den 28. februar 2021.

  I de tilfælde, hvor eleven, kursisten eller deltageren har en positiv test gælder almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Eleven, kursisten eller deltageren vil eventuelt kunne følge nødundervisning, hvis dette er tilgængeligt.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:00

  • Test

  For elever/kursister/deltagere over 18 år gælder, at tests på skoler og uddannelsesinstitutioner er sundhedsbehandlinger, der kræver deltagerens samtykke. Såfremt en person henvender sig ved testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke.

  En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev henvender sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. Det samme gælder, hvis en elev deltager i en superviseret selvtest.

  Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen og uddannelsesinstitutionen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen og uddannelsesinstitutionen samt har modtaget fyldestgørende information herom.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:00

  • Test

  Dokumentation for COVID-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

  1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  2. Tidspunktet for testtagningen.
  3. Resultatet af testen.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 20:19

  • Test

  Nej. Tro- og love erklæringer kan ikke udgøre dokumentation for ansattes testresultater, jf. § 5, stk. 2 og 5, i genåbningsbekendtgørelsen.

  Opdateret 28/02 2021 kl. 15:25

  • Test

  Nej, elever, kursister og deltagere skal undgå at møde op på skolerne/institutionerne i de uger, hvor de undervises hjemme og skal derfor benytte det eksisterende test-setup, der findes uden for skolerne/institutionerne, for eksempel i regi af TestCenter Danmark.

  Opdateret 28/02 2021 kl. 15:25

  • Test

  Det er en betingelse for, at skolen eller institutionen m.v. kan modtage en elev, kursist eller deltager, som er omfattet af testkravet, at skolen eller institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de elever, kursister og deltagere, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen, medmindre de er undtaget. Enhver fremmødt elev, kursist og deltager skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen.

  Opdateret 26/02 2021 kl. 21:14

  • Test

  I de tilfælde, hvor der er krav om test af ansatte, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test (eksempelvis transportudgifter).

  Opdateret 04/03 2021 kl. 15:00

  • Test

  Skoler og institutioner er pålagt at kompensere ansatte økonomisk for den tid, der bruges på testen, samt eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testen, jf. § 3 i lov nr. 1614 af 19. november 2020 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 m.v. Dette gælder kun for de skoler og institutioner, hvor test er et krav og ikke steder, hvor det blot er en opfordring.

  Selvpodning under supervision

  Opdateret 05/05 2021 kl. 16:10

  • Selvpodning under supervision

  Opdateret 07/05 2021 kl. 09:15

  • Selvpodning under supervision

  Reglerne om patientjournaler findes i en såkaldt journalføringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018) om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) som er udstedt af Styrelsen for patientsikkerhed. Bekendtgørelsen om patientjournaler kan læses her (retsinformation.dk).

  Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

  De superviserede test, som efter reglerne i genåbningsbekendtgørelsen skal udføres på skoler og institutioner, skal efter disse regler ikke udføres af autoriserede sundhedspersoner eller efter delegation fra sådanne. Der vil derfor normalt ikke være pligt til at føre patientjournal, når disse test gennemføres. Personoplysninger om testresultaterne må i sådanne tilfælde ikke opbevares lokalt og skal slettes/bortskaffes, når de er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

  Hvis test for COVID-19 derimod alligevel foretages eller superviseres af en autoriseret sundhedsperson, er testen omfattet af kravet om journalføring efter journalføringsbekendtgørelsen.
  Journalføringspligten berøres ikke af, at testen udføres som selvtest under supervision.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:28

  • Selvpodning under supervision

  Det påkrævede antal supervisorer afhænger i høj gad af den lokale tilrettelæggelse af testningen. En tommelfingerregel er, at der er behov for to supervisorer til 200 elever og derefter en supervisor per 200 elever. Denne antalsopgørelse tager højde for eventuel sygdom eller andet fravær blandt supervisorer.

  Såfremt skolen/institutionen ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline på tlf. 70 80 67 07.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:25

  • Selvpodning under supervision

  Skolen skal følge sundhedsmyndighedernes vejledning i tilfælde af, at en elev testes positiv.

  Ved et positivt resultat fra selvpodning under supervision er udgangspunktet, at eleven kan blive på skolen, indtil vedkommende er testet positiv via en PCR-test. Og selvfølgelig også efter et negativt resultat fra en PCR-test.

  Skolen skal dog sikre, at eleven kan selvisolere sig på skolen, indtil eleven kan blive testet med en PCR-test. Såfremt en elev i forbindelse med regelmæssige antigentestscreening testes positiv afventer isolering af nære kontakter/klassen/primærgruppen til, der foreligger svar fra den opfølgende PCR-test. Hvis mere end én elev tester positivt i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., starter kontaktopsporingen med det samme.

  Skolen skal endvidere nøje påse, at eleven faktisk selvisolerer sig efter skolens anvisninger herom, eller i modsat fald sørge for, at elev straks bortvises fra fysisk tilstedeværelse på skolen og bliver afhentet af forældrene eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil.

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved test på skolen, til PCR-test eller hjem. Kørsel af elever til en PCR-test kan eksempelvis foretages af forældre eller nære relationer. Der må ikke benyttes offentlig transport.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:24

  • Selvpodning under supervision

  Ja. Såfremt skolen/institutionen ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline på tlf. 70 80 67 07.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:23

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen skal selv tilbyde selvpodning under supervision lokalt. Dette skal frigøre testkapacitet til den øvrige genåbning af samfundet.

  Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger kan supplere en lokal gennemført test ved selvpodning med en PCR-test på podning fra svælget eller næsesvælget tilkøbt ved en privat leverandør med henblik på at verificere et positivt testresultat. En spytbaseret PCR-test kan ikke anvendes.

  Et positivt testresultat i en supplerende PCR-test gennemført af en privat leverandør skal efterfølgende gentages i det offentlige testsystem med henblik på sekventering og dermed overvågning af forskellige variation af COVID-19.

  Skolen eller institutionen skal selv finansiere udgiften til en supplerende PCR-test indkøbt ved en privat leverandør.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:21

  • Selvpodning under supervision

  Skoler og institutioner skal lokalt kunne tilbyde selvpodning under supervision af fremmødte elever/kursister/deltagere og ansatte fra den 15. april.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:18

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke givet dispensation til brug af spytbaserede antigentest til selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner.

  En spyttest kan heller ikke anvendes som konfirmatorisk PCR-test som opfølgning på en positiv antigentest. Alle personer, der er testet positivt med en antigentest, skal således have foretaget en PCR-test fra svælget eller næsesvælget.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:17

  • Selvpodning under supervision

  Skolen/institutionen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i.

  Opdateret 20/04 2021 kl. 12:17

  • Selvpodning under supervision

  Ja.

  For elever under 15 år skal skolen/institutionen orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  For elever over 15 år opfordres eleven, eller skolen/institutionen efter aftale med eleven, til at orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  Opdateret 19/04 2021 kl. 10:07

  • Selvpodning under supervision

  Personer uden cpr-numre skal også tilbydes test lokalt på institutionen/skolen. Tilsvarende skal deres testresultater ligeledes indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Dette kan ske via SEI-løsningen eller en privat leverandørs it-løsning. Testresultatet vil imidlertid ikke kunne ses på sundhed.dk eller via app’en Min Sundhed. Personer uden et cpr-nummer skal derfor, hvis vedkommende har behov herfor, udstyres med dokumentation for den udførte test. Forslag til dokumentation kan findes her (docx). Såfremt skolen/institutionen har indkøbt en it-løsning fra en privat leverandør, vil dokumentation via denne løsning også kunne anvendes.

  Udlændinge vil i mange tilfælde kunne udstyres med et administrativt cpr-nummer, hvis de opholder sig i længere i tid i Danmark, der vil give dem mulighed for at få et NemID og dermed adgang til testresultaterne via Sundhed.dk mv. Personer uden et cpr-nummer opfordres derfor til dette.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 10:59

  • Selvpodning under supervision

  Ved at rette henvendelse til testrådgivningsenheden, der kan kontaktes på:

  Rådgivningsenheden kan rådgive og vejlede om regler for selvpodning under supervision og tilbyder også udgående servicebesøg med fokus på tilrettelæggelse af den lokale testaktivitet, så gældende sundhedsfaglige krav og retningslinjer overholdes.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:01

  • Selvpodning under supervision

  Testrådgivningsenhedens opgaver består af tre dele:

  • Vejledning og rådgivning pr. telefon og e-mail, herunder om modellen for selvpodning under supervision, regler for indberetning af testsvar eller oplysningspligten.
  • Tilsyn med fokus på opfyldelse af formelle krav til testopgaven, herunder uddannelse af supervisorer og løbende kontrol med, at fremmødte elever, deltagere og kursister har et negativt testsvar, der er maksimalt 72 timer gammelt.
  • Et udgående rejsehold, der på servicebesøg vejleder om gennemførelsen selvpodning under supervision ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Det er muligt at rekvirere et besøg fra det udgående rejsehold, der er bemandet af sundhedsfagligt personale, ved at rette henvendelse til testrådgivningsenheden via telefon eller e-mail.

  Opdateret 13/04 2021 kl. 15:51

  • Selvpodning under supervision

  Krav til værnemidler, rengøring, håndtering af affald m.m. er beskrevet i infektionshygiejniske retningslinjer  udarbejdet af Statens Serum Institut (pdf)

  Derudover er det vigtigt, at skolens/institutionens leder og de berørte medarbejdere har fornøden viden om, hvordan COVID-19 smitter, så risikoen for smitte forebygges bedst muligt i testafviklingen.

  Retningslinjer for håndtering af prøvesættet for personer, der udfører selvpodning, værnemidler for personer, der superviserer selvpodningen, samt rengøring og affaldshåndtering fremgår af ”Vejledning til skolernes/institutionernes gennemførelse af selvpodning under supervision.”

  Opdateret 13/04 2021 kl. 15:48

  • Selvpodning under supervision

  Følgende skoler/institutioner vil skulle etablere mulighed for, at elever m.v. og ansatte kan blive coronatestet på skolen eller institutionen ved selvpodning under supervision:

  • Efterskoler og frie fagskoler
  • FGU-institutioner
  • Gymnasier 
  • Erhvervsskoler
  • AMU-centre og øvrige udbydere af AMU 
  • TAMU 
  • VUC’ere og deres driftsoverenskomstparter

  Opdateret 13/04 2021 kl. 15:44

  • Selvpodning under supervision

  Et positivt prøveresultat skal straks oplyses til den pågældende elev, kursist, deltager eller ansatte og indringes til Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingsenhed på telefon 3232 0511, tast 7.

  Supervisor har over for skolens/institutionens leder ansvar for at sikre, at det positive testsvar bliver indringet.

  Et informationsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal udleveres til den smittede.

  Læs informationsbrevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (pdf) (stps.dk)

  Den smittede skal opfordres til at gå i selvisolation og opfordres til hurtigst muligt at tage en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar.

  Transport til selvisolation kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel (for eksempel ved at forældre henter eleven eller lignende på skolen/institutionen). Der må ikke benyttes offentlig transport.

  For elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger er det ved et positivt testresultat en betingelse for, at eleven fysisk kan forblive på skolen, at eleven går i selvisolation på skolen. I modsat fald skal skolen bortvise eleven fra fysisk at være til stede på skolen.

  Elevens transport til PCR-test kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel.

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved selvpodning under supervision, til PCR-test eller hjem. Kørsel af elever til en PCR-test kan eksempelvis foretages af forældre eller nære relationer.

  Der må ikke benyttes offentlig transport.

  Opdateret 13/04 2021 kl. 09:14

  • Selvpodning under supervision

  Nej.

  Såfremt supervisoren allerede har gennemført det obligatoriske oplæringskursus, er det ikke nødvendigt at gennemføre kurset på ny. Institutionen skal dog sikre sig dokumentation herfor. Det bemærkes, at oplæringen vil omfatte en bestemt test, hvorfor skift til andre typer af test kan bevirke et opkvalificeringsbehov.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Såfremt en elev/kursist/deltager eller ansat opnår et positivt testresultat, skal skolen eller institutionen følge sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for en positiv test, hvilket blandt andet indebærer, at testresultatet skal verificeres ved PCR-test.

  Viser den obligatoriske PCR-test sig at være negativ, kan eleven eller den ansatte deltage i undervisningen på linje med ørige elever og ansatte.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvor længe den forventede teststrategi udstrækkes. Udgangspunktet er indtil videre frem til sommerferien 2021.

  Såfremt skolen/institutionen vurderer, at det er nødvendigt at ansætte supervisorerne tidsbegrænset, kan dette ske i overensstemmelse med reglerne herfor i lov om tidsbegrænset ansættelse, for eksempel til udgangen af juni/juli måned, ved fuldførelse af en bestemt opgave eller ved indtræden af en bestemt begivenhed.

  Skolen/institutionen skal være opmærksom på, at der herudover kan være særlige regler for tidsbegrænset ansættelse i den overenskomst, vedkommende skal ansættes efter.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Eksisterende personale kan frivilligt efter aftale med arbejdsgiveren påtage sig funktionen som supervisor efter nødvendig oplæring. I så fald aflønnes dette arbejde inden for rammerne af den overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt, som vedkommende er ansat i henhold til.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Elever, kursister, deltagere og ansatte, der deltager i eller giver undervisning, der er forelagt til en virksomhed (virksomhedsforelagt undervisning) er undtaget fra kravet om lokal kapacitet på skolen eller institutionen til at foretage undersøgelse for COVID-19.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Arbejdet som supervisor vil være omfattet af de statslige overenskomster.

  Der stilles ikke særlige krav om uddannelsesbaggrund eller faglige kvalifikationer for supervisorer. Supervisorer skal derfor som udgangspunkt ansættes som ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.

  Hvis den enkelte institution vælger at stille sundhedsfaglige krav til supervisorer, eksempelvis ved at efterspørge sundhedsfaglige kompetencer i stillingsopslaget eller ved at prioritere sundhedsfagligt uddannet personale, skal ansættelse ske i henhold til relevante statslige overenskomst, eksempelvis for sygeplejesker eller bioanalytikere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilket ansættelsesgrundlag institutionen skal bruge.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Der stilles ikke særlige krav om uddannelsesbaggrund eller faglige kvalifikationer for supervisorer. Når der ansættes supervisorer på institutioner for frie fagskoler, efterskoler eller private gymnasier skal dette ske på individuel kontrakt.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller til, at institutionerne ved fastsættelse af ansættelsesvilkårene, herunder blandt andet løn- og pensionsvilkår og rettighed til løn under sygdom, tager udgangspunkt i vilkårene for ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.
  Hvis den enkelte institution vælger at stille sundhedsfaglige krav til supervisorer, eksempelvis ved at efterspørge sundhedsfaglige kompetencer i stillingsopslaget eller ved at prioritere sundhedsfagligt uddannet personale, henstiller STUK, at aflønningen tager udgangspunkt i den relevante statslige overenskomst, eksempelvis for sygeplejesker eller bioanalytikere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilket ansættelsesgrundlag institutionen skal bruge.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Som udgangspunkt skal testen gennemføres som selvpodning under supervision.

  Hvis særlige hensyn på skolen/institutionen tilsiger det, kan skolen/institutionen tilbyde, at testen sker ved en supervisor/poder, som er ansat af skolen/institutionen. I det tilfælde gælder andre og mere restriktive krav til lokale, værnemidler, hygiejne mv.

  Skolen/institutionen skal derfor tydeligt formidle til beliggenhedsregionen (vedrørende værnemidler) og den tilknyttede private leverandør (vedrørende uddannelse) såfremt en poder-model ønskes benyttet.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Målgruppen for selvpodning under supervision er elever, kursister, deltagere og ansatte med fysisk fremmøde.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Supervisionen skal foretages af til formålet uddannet personale.

  Skolen/institutionen skal enten at (a) oplære eksisterende personale (skal ske på frivillig basis) eller (b) ansætte og oplære nyt personale.

  Den enkelte skole/institution har til ansvar at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal supervisorer, eventuelt i samarbejde med andre institutioner eller via fælles ansættelser på værtsinstitutionen for de administrative fællesskaber.

  Spørgsmål om ansættelses- og overenskomstforhold for supervisorer kan rettes til Henvendelser@stukuvm.dk.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Den enkelte skole/institution aflønner supervisorerne.

  Skolen/institutionen bliver kompenseret økonomisk for ekstraudgifter forbundet med gennemførelsen af selvpodning under supervision.

  Opdateret 25/03 2021 kl. 16:30

  • Selvpodning under supervision

  Nej, supervisorernes oplæringsforløb er på dansk. Supervisorerne skal kunne foretage instruktion i og kommunikation om testen på dansk.

  Opdateret 25/03 2021 kl. 16:30

  • Selvpodning under supervision

  Der er kun krav om børneattest i tilfælde, hvor supervisoren er i kontakt med elever under 15 år. Om der skal indhentes børneattest afhænger af, hvordan testene konkret bliver organiseret på den enkelte skole/institution.

  Overvåges testen af skiftende supervisorer i et åbent lokale uden afskærmning som for eksempel skolens/institutionens gymnastiksal og med flere voksne til stede, så eleven under 15 år ikke er alene med en supervisor, er der ikke behov for indhentelse af børneattest.

  Foretages testen derimod med supervision af den samme supervisor i et lukket lokale, hvor eleven under 15 år er alene med supervisoren, er der behov for indhentelse af børneattest.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 12:36

  • Selvpodning under supervision

  Det skal indledningsvist nævnes, at Patienterstatningen ikke til dato har modtaget nogen anmeldelser om personskade i forbindelse med selve podningen af de mere end 34 millioner COVID-19 prøver, der er foretaget.

  Skolen/institutionen er over for sine elever, kursister, deltagere og ansatte ansvarlig for, at testningen sker i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som er fastsat herfor, jævnfør tillige Vejledning til skolens/institutionens gennemførelse af selvpodning under supervision. Find vejledningen på siden "Retningslinjer og vejledninger".

  Skolen/institutionen er derfor også ansvarlig for, at de medarbejdere, der superviserer den enkelte elevs eller lignende/ansattes selvpodning, er uddannet til denne opgave og er korrekt instrueret hertil.

  Skolen/institutionen er som arbejdsgiver ansvarlig for de skadevoldende handlinger og undladelser, som supervisoren måtte forvolde i tjenesten (arbejdsgiveransvaret).

  De selvejende institutioner, som er omfattet af statens selvforsikringsordning, er dækket af denne ordning og må ikke selv tegne ansvarsforsikring for sit arbejdsgiveransvar og selvstændige ansvar i forbindelse med testopgaven. Andre skoler/institutioners erstatningsudgifter kan være dækket af deres forsikring, hvilket kan afklares ved henvendelse til forsikringsselskabet.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 20:07

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Af hensyn til epidemiovervågningen skal alle testsvar indberettes til Statens Serum Institut – også de negative og eventuelle inkonklusive svar.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 20:09

  • Selvpodning under supervision

  Skolen/institutionen skal selv planlægge, hvornår (dag og tidspunkt) selvpodningen under supervision gennemføres. Det vigtige er, at elever, kursister, deltagere og ansatte tilbydes test, så de ved testning i regi af skolen/institutionen kan opfylde det fastsatte testkrav.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 20:13

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen kan henvise sådanne elever m.v. og ansatte til at blive testet i det eksisterende test-setup.

  Alle supervisorer er i kraft af deres supervisoruddannelse dog uddannet til at pode elever m.v. og ansatte og skolen/institutionen kan således tilbyde at stå for podningen.

  Skolen/institutionen kan ikke uden forudgående aftale mellem skolen/institutionen og supervisoren stille krav om, at supervisoren også varetager rollen som poder.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 20:10

  • Selvpodning under supervision

  Nej, både elever m.v. og ansatte kan vælge at lade sig teste i det eksisterende test-setup i fritiden og fremvise dokumentation herfor. Der skal dog være tilbud om test i regi af skolen/institutionen.

  Lægeattest

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:17

  • Lægeattest

  Såfremt en lægeattest indhentes på skolens/institutionen initiativ ved brug af den til formålet udarbejdede skabelon, skal skolen/institutionen betale omkostningerne hertil.

  Skolen/institutionen bliver kompenseret for udgifter til lægeattester som led i den generelle kompensationsmodel for testopgaven på ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler. Det er kun i forbindelse med fritagelse for test for COVID-19, at skolens/institutionens udgifter i forbindelse med lægeattest bliver refunderet.

  Såfremt en elev eller lignende selv tager initiativ til at indhente en lægeattest (og ikke får udleveret en skabelon hertil af skolen/institutionen), skal vedkommende selv betale omkostninger hertil.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:16

  • Lægeattest

  Årsagerne til fritagelse fra test for COVID-19 er baseret på sundhedsfaglige kriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Den specifikke årsag er ikke relevant for skolen/institutionen. Når skolen/institutionen modtager en lægeattest fra en elev eller ansat, må skolen/institutionen derfor ikke spørge nærmere ind til elevens helbredsoplysninger og den specifikke begrundelse for fritagelse.

  Skolen/institutionen skal inddrage lægeattesten i sin samlede vurdering af, hvorvidt eleven eller den ansatte kan undtages fra krav om test.

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven eller den ansatte helt konkret fejler. Skolen/institutionen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:12

  • Lægeattest

  Der er ikke fastsat regler om, at en elevkursist/deltager, besøgende eller ansat skal dokumentere på en bestemt måde, for eksempel ved at fremvise en lægeattest, at vedkommende er undtaget fra kravet om test.

  Det påhviler den, der er ansvarlig for at sikre, at elever/kursister/deltagere, besøgende og ansatte overholder testkravet – det vil sige skolen/institutionen – at vurdere, om en elev/kursist/deltager, besøgende eller ansat er undtaget fra dette krav. Det vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder, om dette er tilfældet.

  Skolen/institutionen vurderer, om det fremstår troværdigt, hvis en elev/kursist/deltager, besøgende eller ansat påberåber sig at være undtaget fra kravet om test. Skolen/institutionen kan til brug for vurderingen anmode eleven/kursisten/deltageren, den besøgende eller ansatte om at fremvise relevant dokumentation, for eksempel i form af en lægeattest.

  Eleven/kursisten/deltageren, den besøgende eller ansatte kan også på eget initiativ fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra testkravet.

  Skolen/institutionen inddrager den fremviste dokumentation, herunder gyldigheden af denne, i sin vurdering af, om en elev/kursist/deltager, besøgende eller ansat er undtaget fra kravet om test.

   

  Opdateret 10/03 2021 kl. 18:41

  • Lægeattest

  Hvis en lægeattest indhentes på skolens/institutionens initiativ som en del af dokumentationen for undtagelse fra testkravet som følge af særlige sundhedsmæssige udfordringer, skal skolen/institutionen udfylde skabelonen til indhentning af lægeattest, herunder udfylde andet afsnit med information om institutionsnavn, adresse og EAN-nummer, med henblik på, at lægen kan fremsende regning til skolen/institutionen.

  Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til skolen/institutionen, der herefter - efter forudgående aftale – betaler.

  Såfremt en elev eller ansat på eget initiativ og uden forudgående aftale med skolen/institutionen ønsker at indhente en lægeattest som dokumentation for undtagelse fra testkravet, skal eleven eller den ansatte selv afholde udgifterne til lægeattesten. I sådanne tilfælde benyttes "Attest – fritagelse for test for COVID-19" ikke. Skolen/institutionen kan dog acceptere at dække elevens eller den ansattes udgifter til lægeattesten, hvis skolen/institutionen ville have anmodet eleven eller den ansatte om dokumentation i form af en lægeattest.

  Til brug for indhentning af lægeattest kan skoler og institutioner benytte denne attest.

  Opdateret 02/03 2021 kl. 20:51

  • Lægeattest

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven eller lignende helt konkret fejler. Skolen/institutionen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Mundbind/visir

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Mundbind

  Kravet gælder på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det betyder, at FGU, STU og TAMU også er omfattet. Kravet gælder på både dag- og kostafdelinger.

  Kravet gælder for elever, kursister og deltagere. Der er dog undtagelser, blandt andet. i de fleste undervisningssituationer.

  Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv. Alle ansatte bliver således omfattet af kravet. Også her er der dog undtagelser, blandt andet på lærerværelset, jf. øvrige spørgsmål-svar.

  Opdateret 12/05 2021 kl. 11:19

  • Mundbind

  Kravene er gældende til og med den 10. juni 2021.

  Opdateret 16/11 2020 kl. 18:45

  • Mundbind

  Kravet om mundbind eller visir gælder for elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign.

  Kravet gælder ikke, når elever/kursister/deltagere medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. De skal heller ikke anvende mundbind/visir, hvis de kun er sammen med elever/kursister/deltagere fra deres stamklasse eller -hold, eller hvis de på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende. Endelig skal elever/kursister/deltagere ikke anvende mundbind/visir, når de aflægger prøve.

  Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 13:25

  • Mundbind

  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

  Et mundbind eller visir må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind eller visir skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind eller visir:

  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
  • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

  Elever/kursister/deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det er herefter institutionen, der vurderer, om den pågældende er undtaget fra kravet. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at det fremstår utroværdigt, må institutionen ikke tillade adgang for eleven/kursisten/deltageren. Eleven/kursisten/deltageren kan til brug for vurderingen enten på eget initiativ eller på opfordring fra den ansvarlige fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om mundbind eller visir.

  Der henvises i øvrigt til børne- og undervisningsministerens svar til Folketingets Epidemiudvalg på et spørgsmål om reglerne om brug af mundbind og dokumentation for at være undtaget herfra. Det kan findes på Folketingets hjemmeside (ft.dk).

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Mundbind

  Ja, de sædvanlige krav om mundbind gælder i skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Mundbind

  Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir. 

  Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Uddannelsesinstitutionen kan få en bøde for ikke at nægte adgang eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller viser.

  Tilsvarende kan uddannelsesinstitutionen få en bøde, hvis den ikke lever op til sit ansvar for at sikre, at medarbejdere m.v. overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

  Der skal i eller ved uddannelsesinstitutionens indgang/lokaler opsættes information om kravet om at bruge mundbind eller visir. Det skal også fremgå, at der er mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet. 

  Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

  • Mundbind

  En prøve karakteriseres som en undervisningsaktivitet. Det betyder, at hvis en eksaminator/censor eksaminerer elever/kursister fra et til to forskellige hold i løbet af en dag, så skal der ikke anvendes mundbind/visir. Hvis eksaminatoren/censoren eksaminerer elever/kursister fra tre eller flere forskellige hold i løbet af en dag, så skal der anvendes mundbind/visir hele dagen.

  Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

  • Mundbind

  Uddannelsesinstitutionen kan i første omgang give konkrete ordensmæssige og bindende anvisninger til elever, kursister og deltagere om at efterleve kravet om at bære mundbind eller visir, og eventuelt udlevere et mundbind eller visir til dem, der har glemt eget mundbind eller visir.

  Såfremt en elev, kursist eller deltager herefter ikke følger anvisningen og kravet om at bære mundbind eller visir, skal institutionen nægte den pågældende elev, kursist eller deltager fysisk adgang til uddannelsesinstitutionens indendørs arealer, med mindre eleven, kursisten eller deltageren angiver en anerkendelsesværdig grund til ikke at bære mundbind eller visir.

  Hvis eleven, kursisten eller deltageren allerede befinder sig indendørs i institutionens lokaler, skal institutionen påbyde den pågældende at forlade disse og først indfinde sig der igen, når han eller hun overholder pligten til at bære mundbind eller visir. Hvis eleven, kursisten eller deltageren af denne grund ikke overholder sin mødepligt, vil dette skulle registreres som fravær.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:30

  • Mundbind

  Institutionen skal sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til undervisernes rådighed.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  • Mundbind

  Ja, men kun hvis der ikke er andre end deres stamklasse eller -hold til stede.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  • Mundbind

  Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., skal ikke anvende mundbind eller visir, hvis de ikke har kontakt til andre personer, dvs. hvis de er alene.

  De skal heller ikke anvende mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. Det kan fx være på et lærerværelse. 

  Derudover skal lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, ikke bruge mundbind eller visir, mens de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

  Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

  Fremmøde

  Opdateret 04/05 2021 kl. 13:47

  • Fremmøde

  Afgangselever på hf-enkeltfag er kursister, som forventes at afslutte deres igangværende undervisning i det givne fag inden 1.8.2021. I forløb, hvor undervisningen først afsluttes efter 1.8.2021, vil kursisterne være at betragte som ”ikke-afgangselever”.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:45

  • Fremmøde

  Såfremt undervisning i valgfag ikke kan gennemføres uden at blande elever fra forskellige stamklasser/faste hold, så er det tilladt at sammensætte valghold med elever fra forskellige stamklasser/faste hold.

  Dette er under forudsætning af, at der holdes mindst en meters afstand til elever, kursister og deltagere fra andre stamklasser/hold samt, at der er skærpet opmærksomhed på hygiejne og udluftning.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:45

  • Fremmøde

  Sundhedsmyndighedernes anbefaling er, at der holdes to meters afstand, når muligt, og altid mindst en meter.

  Der gælder ikke en afstandsanbefaling i stamklasser/faste hold eller grupper.

  Det anbefales at overholde anbefaling om afstand i disse tilfælde:

  • Personale bør holde afstand til kollegaer på for eksempel gangarealer, lærerværelser, mødelokaler og til første række af elever/kursister/deltagere ved tavleundervisning.
  • Elever, kursister og deltager bør holde afstand til elever fra andre faste hold/stamklasser, når de mødes på fællesarealer, kantine mm.
  • Afholdelse af certifikatkurser, men der kan være situationer, hvor det er umuligt fx køretimer, hvor det anbefales, at der anvendes mundbind/visir under hele kursets gennemførelse, hvis afstandsanbefalingen ikke kan overholdes.
  • Afholdelse af prøver
  • Ved sang, råb mv. bør holdes to meter.

  Øvrige smitteforebyggende tiltag som rengøring, håndhygiejne, udluftning såvel som begrænsning af længden på kontakten skal fortsat overholdes.

  Opdateret 23/03 2021 kl. 19:51

  • Fremmøde

  Ja. Elever, der skal til prøve, må møde op fysisk på skolen i forbindelse med prøveafholdelsen. Det gælder også i de uger, hvor eleverne har fjernundervisning.

  Opdateret 17/03 2021 kl. 15:39

  • Fremmøde

  Kantiner må gerne holde åbnet for elever, som er tilbage på skoler/uddannelsesinstitutioner. 

  Følgende retningslinjer gælder for mad og kantine på skoler og institutioner: 

  • Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der anrettes, tilberedes og spises mad. 
  • Alle skal være særligt opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
  • Vask af bestik og service skal ske ved 80 ℃ i opvaskemaskine umiddelbart efter brug. 
  • Maden må ikke deles.
  • Al mad skal portionsanrettet og være indpakket. Der må ikke være buffet. 
  • Spisning foregår klassevist/holdvist og ikke på indendørs fællesarealer.
  • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

  Opdateret 17/03 2021 kl. 13:57

  • Fremmøde

  Det anbefales, at de dele af undervisningen, hvor der er stor risiko for dråbesmitte, for eksempel indendørs idræt og sang, udskydes eller aflyses. I musik kan der fortsat spilles på instrumenter og gennemføres teoretiske elementer. Udendørs idræt kan afholdes med skærpet fokus på afstand og hygiejne. Det er ikke anbefaling om to meters afstand inden for stamklassen/faste hold, men det bør på grund af risiko for dråbesmitte overvejes, hvilke idrætsaktiviteter der igangsættes. 

  Elever og kursister på STU, TAMU og i specialundervisning er ikke omfattet af ovenstående anbefalinger. 

  Trivselsgrupper

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:32

  • Trivselsgrupper

  Det kan være aktuelt for ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser, som kun har 50 procent fysisk fremmøde og for elever på skoler og uddannelsesinstitutioner, der bliver lukket ned som følge af påbud fra kommunen jf. model for automatiske nedlukninger.

  Trivselsgrupper er kun for elever i risiko for mistrivsel, og der kan fortsat arrangeres møder med op til fem personer (fire elever og én lærer/pædagog).

   

  Opdateret 26/02 2021 kl. 22:34

  • Trivselsaftaler

  Trivselsgrupperne er målrettet elever i risiko for mistrivsel og skal bidrage til at forbygge mistrivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, hvilke børn der kan deltage i en trivselsgruppe. Dette beror på en konkret vurdering af barnet eller den unge.

  Der er ikke sat et max antal på, hvor stor en andel af eleverne pr skole/institution, der kan deltage i trivselsgrupper, men der må højst være 5 personer i hver gruppe (hvoraf lærer/pædagog er den ene).

  Opdateret 26/02 2021 kl. 22:34

  • Trivselsaftaler

  Ja, en lærer eller pædagog kan godt indgå i flere trivselsgrupper. Det er dog vigtigt, at de sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger overholdes.

  Opdateret 26/02 2021 kl. 22:34

  • Trivselsaftaler

  Det anbefales, at der arbejdes med faste trivselsgrupper. Disse kan ændres, hvis der er pædagogiske eller lignende grunde til det.

  Opdateret 04/03 2021 kl. 15:00

  • Trivselsaftaler

  Ja. Det fremgår af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af COVID-19, at skoler og institutioner omfattet af § 1, stk. 1, må arrangere trivselsgrupper med henblik på at forebygge mistrivsel.
  Dette gælder også for skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud m.v., der modtager elever, kursister eller deltagere fra private og offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner.

  Kostafdelinger og skolehjem

  Opdateret 25/02 2021 kl. 21:40

  • Kostafdelinger

  Ja. Eleverne kan således fremmøde til undervisning 50 pct. af tiden, men opholde sig på kostafdelingen fuld tid.

  Forsamlingsforbud

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:45

  • Forsamlingsforbud

  Den generelle anbefaling om mindst en meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af prøver. Afstandskravet kan fraviges, hvis prøverne afholdes inden for stamklassen/faste hold. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

  Prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

  Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

  Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:13

  • Forsamlingsforbud

  Uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisningsområdet er undtaget fra det lille forsamlingsforbud.

  Alle aktiviteter, der er forbundet med institutionens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel institutionens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder og fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), bestyrelsesmøder, generalforsamlinger på private institutioner, valgmøder og opstillingsmøder til institutionens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, samtaler og lignende samtaler mellem institutionens ledelse/lærer og elev samt familiemedlemmer.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet kan kun anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende regler og anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel fester eller arrangementer arrangeret af eleverne i fritiden.

  Det bemærkes, at institutionerne ikke er undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at institutioner ikke må forsamle flere end 500 personer.

  Omlagt undervisning

  Opdateret 20/04 2021 kl. 13:41

  • Undervisning

  Ja. Det kan besluttes, at dokumentation af evaluering mv. i elevplaner og digitale læringsplatforme ikke foregår i en periode, hvor de frigivne lærerressourcer i stedet anvendes til mere hjælp til særligt fagligt udfordrede elever og mere undervisning i de fag og klassetrin på skolen, hvor nødundervisningen har afstedkommet et fagligt efterslæb.

  Dog skal alle nødvendige oplysninger i den digitale elevplan til brug for elevernes uddannelsesparathedsvurdering fortsat indgå.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:52

  • Undervisning

  Omlagt undervisning er undervisning, hvor der lokalt er truffet beslutning om at fravige Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning på et eller flere områder og inden for bekendtgørelsens rammer.

  Omlagt undervisning har til formål at skabe fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisning, når lempelser i restriktionerne for fysisk fremmøde på skoler og institutioner indebærer, at elever, kursister m.v. igen kan fremmøde fysisk, og pligten til at give nødundervisning ophører, og der igen skal undervises efter de almindelige regler herom i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning. 

  Bekendtgørelse om omlagt undervisning (retsinformation.dk).

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:50

  • Undervisning

  Når pligten til at give nødundervisning er ophørt, og skolen eller institutionen igen skal give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:48

  • Undervisning

  Omlagt undervisning er ikke:

  • Nødundervisning efter nødloven og regler fastsat medfør heraf. Omlagt undervisning adskiller sig fra nødundervisning, idet alle regler om almindelig undervisning i princippet bliver fraveget ved nødundervisning. Pligten til at give nødundervisning indtræder, når almindelig undervisning ikke er mulig på grund af foranstaltninger, der følger sundhedsmyndighedernes regulering eller anbefalinger.
  • Undervisning, der i medfør af Børne- og Undervisningsministeriets bestemmelser om den almindelige undervisning kan tilrettelægges inden for disse reglers rammer. Det betyder, at den lokale frihed for undervisningens tilrettelæggelse, der følger af de gældende regler for den almindelige undervisning, ikke er omfattet af bekendtgørelsen. På EUD-området kan institutionen for eksempel tilbyde elever skoleundervisning ud over, hvad der følger af de almindelige bestemmelser, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det, jf. eud-lovens § 51. Muligheden omfatter elever, der enten er blevet afskåret fra at følge den almindelige undervisning, eller af andre legitime årsager, ikke har opnået det nødvendige læringsudbytte.
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:47

  • Undervisning

  Nej. Det er ikke muligt at omlægge undervisningen på følgende uddannelsesområder:  

  • Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:46

  • Undervisning

  Skolen eller institutionen kan tilrettelægge den omlagte undervisning ud fra de behov herfor, som skolen eller institutionen vurderer, at den enkelte klasse eller det enkelte hold har, og under ekstra hensyn til elever, kursister og deltagere med særlige behov.

  Følgende betingelser skal være opfyldt for at skoler og institutioner midlertidigt kan omlægge undervisningen:

  • Pligten til at give nødundervisning efter nødloven er ophørt, og skolen eller uddannelsesinstitutionen skal derfor genoptage sin undervisning efter de almindelige bestemmelser herom i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område.
  • Formålet med den omlagte undervisning er følgende:
   - Behovet for omlæggelse af undervisningen skyldes, at foranstaltninger mod covid-19 og nødundervisning efter nødloven har medført, at uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet samlet set vurderes bedst at kunne opnås ved en midlertidig omlægning af den almindelige undervisning.

   - Skolen eller institutionen søger i en periode under fleksible rammer målrettet og prioriteret at opnå uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof, ved at afbøde den negative betydning for elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og læring, herunder også den negative sociale betydning, som overgangen til og varigheden af nødundervisning efter nødloven har haft.
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:42

  • Undervisning

  Skolen eller institutionen kan ikke fravige bestemmelser om følgende forhold:

  1. Fagets eller kursets mål, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof for elever, kursister eller deltagere, der senest den 31. juli 2021 skal til prøve.
  2. Elevers, kursisters og deltagers mødepligt.
  3. Uddannelsens eller undervisningens samlede varighed, dog ikke krav til timetal. Dette indebærer, at uddannelsens samlede kalendermæssige varighed (dvs. 1 uge, 1 måned, 1 skoleår o. lign.), ikke kan fraviges, men at skolen eller institutionen kan fravige krav til, hvor mange timer/lektioner, som der skal undervises i.
  4. Krav til kompetencer for lærere og undervisere.
  5. Prøver og eksamen.
  6. Nationale test i folkeskolen.
  7. Supplerende undervisning og anden faglig støtte, jf. folkeskolelovens § 3 a, og ord-blindetest, jf. folkeskolelovens § 3 b.
  8. Nationale trivselsundersøgelser.
  9. Krav til minimumstimetal for følgende:
   a. almen voksenuddannelse,
   b. forberedende voksenundervisning,
   c. ordblindeundervisning for voksne, og
   d. grundforløbet i erhvervsuddannelserne.
  10. Uddannelsesplaner og overgangskrav mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne.
  11. Formålet med undervisningen eller uddannelsen.
  12. Kravet om stå mål med og frihed og i lov om friskoler og private grundskoler m.v. i lov om efterskoler og frie fagskoler, og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:38

  • Undervisning

  Undervisningen i et eller flere fag kan omlægges eller aflyses til fordel for undervisningen i et eller flere andre fag, hvis omlægningen samlet set er forsvarlig i forhold til eleverne, kursisterne og deltagerne, herunder henset til elevernes, kursisternes eller deltagernes standpunkt i det eller de pågældende fag.

  Undervisningen kan ikke fuldt ud omlægges i et fag til fordel for undervisningen i andre fag, hvis eleven, kursisten eller deltageren skal afslutte undervisningen i faget i skoleåret 2020/21 eller senest den 1. oktober 2021 og dennes standpunkt eller prøvekarakter eller begge dele har betydning for et prøve- eller eksamensresultat for eleven, kursisten eller deltageren. 

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:36

  • Undervisning

  Skolens eller institutionens leder træffer under ansvar over for kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse beslutning om at iværksætte en omlægning af undervisningen eller om forlængelse af varigheden af en sådan omlægning. 

  Det betyder, at kommunalbestyrelsen eller bestyrelsen vil kunne omgøre beslutningen.

  Lederen informerer straks kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse om beslutningen. 

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:34

  • Undervisning

  Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal informere elever, kursister, deltagere, ansatte og i folkeskolen skolebestyrelsen om en beslutning om omlægning af undervisningen, inden beslutningen sættes i værk. 

  Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal ligeledes offentliggøre en beslutning om omlægning af undervisningen på skolens eller institutionens hjemmeside, inden den sættes i værk.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:33

  • Undervisning

  Ja. Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til skoler og institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at skoler og institutioner omlægger undervisningen efter reglerne i bekendtgørelsen.  

  De særlige tilskudsregler for fjernundervisning finder tilsvarende anvendelse for fjernundervisning som led i omlagt undervisning. 

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:32

  • Undervisning

  Ja. Retten efter Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning til ydelser til elever, kursister, deltagere og arbejdsgivere berøres ikke af, at undervisningen omlægges efter reglerne i bekendtgørelsen.

  Nødundervisning

  Opdateret 07/05 2021 kl. 17:15

  • Nødundervisning

  Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. 

  En skole/institution, der som udgangspunkt er overgået almindelig undervisning, kan godt fortsætte med eller iværksætte nødundervisning i forhold til enkelte undervisningselementer, hvis det er nødvendigt for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger. En skole/institution kan således iværksætte eller fortsætte nødundervisning i forhold til såvel en eller flere enkelte klasser eller et eller flere bestemte fag, i den udstrækning dette er nødvendigt. Det kan fx være i tilfælde, hvor kravet/anbefalingen om, at undervisningen ikke må/bør foregår på tværs af klasser, lokalt forudsætter brug af flere lokaler og ressourcer, når den samme undervisning skal gennemføres for flere og mindre klasser. Det kan fx også være, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende (fx på grund af sygdomsudbrud med COVID-19 og deraf følgende hjemsendelser mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres.

  I den udstrækning skolen/institutionen helt eller delvist er overgået til almindelig undervisning, kan skolen/institutionen for så vidt angår denne del af undervisningen iværksætte omlagt undervisning efter reglerne herom. Skolen/institutionen har således fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisningen, når pligten til nødundervisningen helt eller delvist er ophørt. 

  En skole/institution vil således godt på samme tid kunne være forpligtet til at gennemføre nødundervisning i forhold til visse dele af undervisningen, men almindelig undervisning og herunder eventuelt omlagt undervisning, i den resterende del af undervisningen.

  Opdateret 07/04 2021 kl. 14:43

  • Nødundervisning

  Det anbefales, at grundskoler følger Sundhedsstyrelsens Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

  Det anbefales, at dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens Håndering af smitte med COVID-19 i dagtilbud (sst.dk).

  Det anbefales, at ungdoms- og voksenuddannelser følger Retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms- voksen- og videregående uddannelser (sst.dk).

  Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat.

  Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

  Opdateret 17/03 2021 kl. 14:22

  • Nødundervisning

  Børne- og undervisningsministeren fritager foreløbigt alle skoler og institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne.

  Opdateret 28/01 2021 kl. 07:59

  • Nødundervisning

  For folkeskolen

  Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

  Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

  I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

  For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

  For ungdoms- og voksenuddannelser

  Der er i lovgivningen for de enkelte uddannelser fastsat regler om, at undervisningen er vederlagsfri – bortset fra de tilfælde, hvor der er regler om deltagerbetaling o.lign. I de tilfælde, hvor der er fastsat regler om deltagerbetaling, kan der ikke herudover kræves en egenfinansiering fra elevers, kursisters eller deltageres side, herunder til anskaffelse af it-udstyr, som skal anvendes i undervisningen. Der er dog i bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne fastsat regler om, at institutionen dog kan bestemme, at elever og kursister ved de nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

  Hvis en skole/institution tilrettelægger digital nødundervisning, der indebærer, at eleven, kursisten eller deltageren skal have adgang til it-udstyr med bestemte egenskaber, vil skolen/institutionen derfor skulle stille sådant udstyr til rådighed for elever, kursister eller deltagere, der ikke på anden måde har adgang til it-udstyret med de nødvendige egenskaber, jf. dog ovennævnte bekendtgørelse.

  Opdateret 22/01 2021 kl. 16:45

  • Nødundervisning

  Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det er tilfældet, hvis skolen er omfattet af en nedlukning.

  Det vil herudover fx være tilfældet, hvis skolen på grund af overholdelse af foranstaltninger eller anbefalinger ikke har lokalemæssige forudsætninger til at give almindelig undervisning, eller hvis mange lærere er hjemsendt.

  Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

  Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan fx være, at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Ja. Det skal blot ske på en måde, hvor risikoen for smitte begrænses, for eksempel ved at begrænse antallet af personer i lokalet ved afhentning og sikre fornøden afstand mellem dem.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 18:15

  • Nødundervisning

  For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

  Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

  I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

  For kommunale og regionale skoler:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

  Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

  Opdateret 03/12 2020 kl. 12:30

  • Nødundervisning

  Ja, institutionen skal give nødundervisning til den elev/kursist, som er hjemme, fordi dennes barn er hjemsendt i relation til COVID-19. Eleven/kursisten skal ikke registreres fraværende, hvis eleven/kursisten deltager i nødundervisningen. 

  Fjernundervisning

  Opdateret 13/01 2021 kl. 08:22

  • Fjernundervisning

  Det er institutionen, der sætter rammerne for undervisningen, herunder også krav til aktiv deltagelse. Institutionen kan fx stille krav om, at kameraet skal været tændt, undervisningen skal modtages ved et bord og ikke i sengen og iført almindelig påklædning, som hvis eleven/kursisten skulle modtage undervisning ved fysisk fremmøde på skolen. Hvis eleven/kursisten ikke følger kravene, kan eleven/kursisten anses som fraværende.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Fjernundervisning

  Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

  Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

  Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

  Der udbetales fuldt ordinært taxametertilskud på forberedende tilbud, ungdoms- og voksenuddannelser i COVID-19-relaterede situationer, hvor en underviser er hjemsendt og afventer testsvar/eller barns testsvar, men ikke er syg og derfor fortsat vil kunne undervise sin klasse eller sit hold virtuelt hjemmefra.

  Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

  Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

  Såfremt lærerfraværet på grund af COVID-19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

  Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).

  Opdateret 10/12 2020 kl. 19:30

  • Fjernundervisning

  Institutionerne skal opgøre og indberette undervisningsaktiviteten, hvoraf dele i covid-relaterede situationer er tilrettelagt som fjernundervisning som ordinær undervisning. Der gælder de almindelige regler for revision og tilskudskontrol, hvor institutionens revisor skal attestere, at aktiviteten er afholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

  Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

  Fravær

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  • Fravær

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, fjernundervisning eller hjemmeopgaver) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

  Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår af § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til fraværet, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  • Fravær

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, hjemmeopgaver eller fjernundervisning) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

  Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår i § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til sit fravær, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  • Fravær

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning og kan ikke registreres som fraværende, hvis eleven/kursisten ellers deltager aktivt i nødundervisningen.

  Deltager eleven/kursisten derimod ikke i nødundervisningen, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende.

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 05/05 2021 kl. 13:53

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler (herunder efterskoler m.v.), fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

  Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

  Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:25

  • Sociale arrangementer
  • Møder

  Kommunernes tilsyn med dagtilbud ikke er omfattet af opfordringen om udskydelse. Ved tilsyn skal den tilsynsførende, ligesom forældre og andre besøgende, bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs. Den tilsynsførende kan dog være undtaget fra kravet, jf. de generelle undtagelser.

  Det anbefales, at den tilsynsførende, som personalet, holder mindst 1 meters afstand til de andre voksne i dagtilbuddet, hvis muligt, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne ved bevægelse mellem stuer/grupper, samt i øvrigt iagttager Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:25

  • Møder

  Personalemøder kan fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at personalet overholder de anbefalede afstandskrav på mindst 1 meter mellem hinanden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder isolation, hygiejne, rengøring og udluftning og/eller ventilation. Det kan dog overvejes, om personalemødet kan afholdes virtuelt.

  Opdateret 30/03 2021 kl. 15:35

  • Sociale arrangementer

  Sidste skoledag afholdes typisk i forbindelse med den almindelige undervisnings ophør og forud for de skriftlige og mundtlige prøver. Datoen for sidste skoledag er imidlertid ikke fastlagt i regelgrundlaget for folkeskolen eller gymnasierne. Kommuner eller skoler kan derfor vælge at udskyde sidste skoledag til primo eller medio juni efter afviklingen af nogle af prøverne og eventuel iværksat ekstraundervisning.

  Skolerne skal ved afholdelse af sidste skoledag sørge for, at de sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger imødekommes.
  Den traditionelle karamelkastning og andre traditioner i forbindelse med sidste skoledag, hvor flere klasser og klassetrin typisk samles, vil ikke kunne finde sted under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne. Det vides endnu ikke hvornår, der kommer lempelser af disse.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 12:13

  • Sociale arrangementer

  Kulturministeriets regler om udendørs idrætsaktiviteter går kun på, om man kan fravige forsamlingsforbuddet. De ændrer derfor ikke på, om en skole eller institution er lukket for visse elever.

  Der kan arrangeres udendørs idrætsaktiviteter for de elever, der er til stede fysisk på skolen, i fritidsinstitutionen eller klubben mv., under hensyn til de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger.

  Der henvises i øvrigt til Kulturministeriets retningslinjer for organiserede udendørs idrætsaktiviteter, herunder forsamlingsforbud på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

  Opdateret 15/01 2021 kl. 13:06

  • Møder

  Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

  • Møder

  Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 22/04 2021 kl. 10:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Hvis én elev/kursist/deltager eller underviser i forbindelse med en regelmæssig antigentestscreening og/eller selvpodning under supervision testes positiv i en antigentest, kan nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) afvente selvisolation, indtil der foreligger et svar fra den opfølgende PCR-test. For så vidt angår øvrige nære kontakter (for eksempel familie/hustandsmedlemmer samt andre kontakter uden for skolen/institutionen) sættes kontaktopsporing og selvisolation i gang med det samme. Sundhedsstyrelsen anbefaler  ligeledes, at personen med en positiv antigentest går i selvisolation og hurtigst muligt får foretaget en opfølgende PCR-test i regi af TestCenter Danmark.

  Det følger endvidere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at i tilfælde, hvor der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., starter kontaktopsporing og isolation af nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) med det samme.

  De ændrede anbefalinger gælder alene ved regelmæssige antigentestscreeninger. Det vil sige hvis en elev/underviser får foretaget en antigentest uden at det sker, som led i regelmæssige antigentestscreeninger i regi af skolen/institutionen, gælder anbefalingen om at nære kontakter kan afvente isolation ikke. I disse tilfælde starter kontaktopsporing af nære kontakter med det samme. 

  Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)på sst.dk.

  Opdateret 19/04 2021 kl. 12:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

  Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

  Opdateret 18/03 2021 kl. 14:00

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/03 2021 kl. 08:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

  Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 14:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Rejser til udlandet

  Opdateret 13/04 2021 kl. 14:58

  • Rejser til udlandet

  Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

  Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

  Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

  Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

  Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

  For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/04 2021 kl. 14:58

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

  Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

  Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

  På grundskoleområdet kan skolelederen dog undtagelsesvist godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

  Opdateret 13/02 2021 kl. 07:24

  • Rejser til udlandet

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter.

  Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 2021 kl. 07:27

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

  Introduktionskurser og brobygning

  Opdateret 06/04 2021 kl. 09:30

  • Introduktionskurser og brobygning

  I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt. Det er herudover muligt inden for de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger at etablere forløb med fysisk tilstedeværelse på grundskolen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

  Se også spørgsmål om brug af gæstelærere.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:53

  • Introduktionskurser og brobygning

  Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:54

  • Introduktionskurser og brobygning

  Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  • Introduktionskurser og brobygning

  Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

  Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:55

  • Introduktionskurser og brobygning

  Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:48

  • Introduktionskurser og brobygning

  Ja.

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:49

  • Introduktionskurser og brobygning

  I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

  Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

  • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

  • Introduktionskurser og brobygning

  Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

  • Introduktionskurser og brobygning

  Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

  I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

  Sidst opdateret: 5. maj 2021