Hop til indhold

Vi arbejder på at opdatere spørgsmål og svar som følge af udmeldingen den 24. februar 2021.

Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 03/03 kl. 08:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Årsagerne til fritagelse er baseret på sundhedsfaglige kriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Den specifikke årsag er ikke relevant for skolen. Når skolen modtager en lægeattest fra en elev, må skolen derfor ikke spørge nærmere ind til elevens helbredsoplysninger og den specifikke begrundelse for fritagelse.

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Samlet set forventes institutionernes udgifter til lægeattester at få et begrænset omfang. Der vil blive udmøntet en økonomisk kompensation til skoler og uddannelsesinstitutioner for varetagelse af test-opgaver herunder udgifter til lægeattester. Den konkrete kompensationsmodel er under udarbejdelse.

  Opdateret 02/03 kl. 20:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Man er bl.a. undtaget for hurtigtest, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

  • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:
   • Personer med misdannelser af næsen eller lignende.
   • Personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
   • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test)
   • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test).

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  At blive undtaget for test af COVID-19 kan fx dokumenteres ved en lægeattest.

  Institutionen står for at udfylde andet afsnit med EAN-nr. mv. med henblik på, at lægen kan fremsende regning til institutionen, som derefter betaler.

  Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til uddannelsesinstitutionen.

  Til brug for indhentning af lægeattest kan skoler og institutioner benytte denne attest.

  Opdateret 01/03 kl. 11:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 5. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Anbefalingen gælder til og med 5. april. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende. Nogle af ovenstående aktiviteter kan gennemføres virtuelt.

  Opdateret 01/03 kl. 11:28

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Vestjylland åbner for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. Disse grupper kommer tilbage med 50 pct. fremmøde. Dvs. en uges fremmødeundervisning og en uges fjernundervisning under forudsætning af test. Skoler og institutioner skal så vidt muligt sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist.

  Afgangselever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler genåbner med fuldt fremmøde. Endvidere genåbnes for elever på 8. klassetrin på efterskoler og frie fagskoler. Afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser, som er indskrevet på en kostafdeling, kan fremmøde fuldt ud for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Der er et krav om, at elever, kursister, deltagere og ansatte på voksen- og ungdomsuddannelser i hhv. Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm kan fremvise et negative testsvar for COVID-19 (enten hurtigtest eller PCR-test), som til hver en tid ikke er mere end 72 timer gammelt, som en forudsætning for fremmøde på den relevante institution. Det gælder også de elever, kursister og deltagere, som hidtil har været undtaget nedlukning i de genåbnede områder. For STU-elever er det dog kun en opfordring.  

  Det er skolens ansvar at kontrollere elevernes negative testsvar. 

  Der er følgende undtagelser fra kravet om test for elever, kursister, deltagere og undervisere, der:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19.
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
   

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej, elever, kursister og deltagere må ikke møde frem på skolen/institutionen, hvis der ikke er foretaget en test. Der skal ved fremmøde kunne dokumenteres, at vedkommende er testet negativt en gang inden for de seneste 72 timer. 

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, elever, kursister og deltagere skal lade sig teste, så de kan møde op med et negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt, i de uger, hvor de har fysisk fremmøde.

  Det betyder i praksis, at de også skal testes den uge, hvor de er hjemme.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Elever og ansatte skal testes i et omfang, så de til hver en tid kan fremvise et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt. Det er skolens ansvar at kontrollere elevernes tests både ved første fremmøde og ved efterfølgende tests. 

  Elever og ansatte skal indledningsvist bruge den eksisterende testkapacitet herunder selv foretage bookning mv. Der arbejdes på at tilvejebringe mulighed for selvtest.

  Skoler og institutioner forventes efter de indledende uger at skulle sikre mulighed for hurtigtest på eller i umiddelbar nærhed af institutionen/skolen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej, elever, kursister og deltagere skal undgå at møde op på skolerne i de uger, hvor de undervises hjemme og skal derfor benytte det eksisterende test-setup, der findes uden for institutionerne, fx i regi af TestCenter Danmark.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det er en betingelse for, at skolen eller institutionen m.v. kan modtage en elev, kursist eller deltager, som er omfattet af testkravet, at skolen eller institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de elever, kursister og deltagere, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen, medmindre de er undtaget. Enhver fremmødt elev, kursist og deltager skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Dokumentation for COVID-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

  1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  2. Tidspunktet for testtagningen.
  3. Resultatet af testen.

  Særligt for Nordjylland og Vestjylland og Bornholm

  Opdateret 25/02 kl. 21:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Fra den 28. februar 2021.

  Opdateret 26/02 kl. 21:29

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Grundskoler (alle klassetrin, efterskoler mv.), inkl. ungdomsskoler, klubtilbud mv. samt alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, genåbnes med fuldt fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.

  Opdateret 01/03 kl. 11:28

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Vestjylland åbner for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. Disse grupper kommer tilbage med 50 pct. fremmøde. Dvs. en uges fremmødeundervisning og en uges fjernundervisning under forudsætning af test. Skoler og institutioner skal så vidt muligt sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist.

  Afgangselever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler genåbner med fuldt fremmøde. Endvidere genåbnes for elever på 8. klassetrin på efterskoler og frie fagskoler. Afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser, som er indskrevet på en kostafdeling, kan fremmøde fuldt ud for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen.

  Opdateret 25/02 kl. 21:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Følgende 11 kommuner er omfattet af genåbningen i Nordjylland: Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Morsø, Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg og Jammerbugt.

  Følgende 8 kommuner er omfattet af genåbningen i Vestjylland: Skive, Lemvig, Struer, Viborg, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.

  Opdateret 26/02 kl. 21:29

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Nej. Intentionen er, at elever, kursister og deltagere er tillnyttet en fast klasse/hold i fem undervisningsdage, som man møder til undervisning med, og at man ikke blandes med øvrige elever, kursister og deltagere. Det gælder også, selvom det fører til, at det samlede fremmøde er mindre end 50 pct.

  Det bemærkes også, at der ikke må gennemføres undervisning på tværs af stamklasser/hold eller klassetrin i grundskolen.

  Opdateret 26/02 kl. 21:29

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Intentionen er, at elever, kursister og deltagere er tillnyttet en fast klasse/hold, som man møder til undervisning med, og at man ikke blandes med øvrige elever, kursister og deltagere. Skoler og institutioner kan dog, når det er fagligt begrundet af hensyn til elevernes læring, etablere nye hold efter et fast rul med fem dage med fremmøde og fem dage hjemme.

  Opdateret 25/02 kl. 21:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Nej. Skoler og institutioner kan efter behov bruge et par dage på at organisere sig.  Skolen/institutionen må kun genåbne i den udstrækning, den er i stand til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer. Dette er skolen/institutionen imidlertid forpligtet til at sørge for, at den kan.

  Opdateret 25/02 kl. 21:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Afgangselever skal forstås som følgende:

  1) Elever på grundskolens 9. og 10. klassetrin, herunder elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på frie- og privatskoler, inkl. 8. kl. på efterskoler og frie fagskoler

  2) Elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU), som ifølge uddannelsesplanen forventes at afslutte uddannelsen inden 01.08.2021

  3) Afgangselever i 3.g og 4.g på stx, hhx og htx samt 2., 3. og 4. hf på de gymnasiale uddannelser og på internationale gymnasiale uddannelser, der forventes at afslutte deres gymnasiale uddannelse inden 01.08.2021, herunder ophold på kostafdeling.

  4) Erhvervsuddannelseselever, herunder ophold på kostafdeling: 

  a. På grundforløbets 2. del, 

  b. Der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 01.08.2021, herunder disses deltagelse i skolepraktik. 

  c. Der forventes at afslutte deres studiekompetencegivende forløb (merkantil eux) inden 01.08.2021

  5) Kursister i Ordblindeundervisning (obu), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag, Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), Gymnasiale Indslusningskurser (GIF) samt Supplerende Overbygningsforløb (SOF), hvis kurset eller forløbet forventes afsluttet inden 01.08.2021. 

  6) Deltagere i AMU-kurser, der ikke i forvejen er omfattet af undtagelse, hvis forløbet forventes afsluttet inden 01.08.2021.

   

  Opdateret 25/02 kl. 21:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Ja.

  Opdateret 25/02 kl. 21:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Det betyder, at elever skal møde op hver anden uge fx 9.A møder på skolen i uge 9, hvor 9.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 10 og så fremdeles.

  På grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for elever, kursister, deltagere på hver geografisk lokalitet af skolerne og institutionerne, ikke overstige 50 pct. fremmøde af afgangseleverne (udover undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever og kursister). 

  50 pct.-begrænsningen gælder ikke 0.-4. klasser og heller ikke for fremmøde på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt for kostelever på erhvervsskoler og gymnasier mv. for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen. 

  Hver elev, kursist og deltager må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der bortses fra weekender og helligdage, hvorefter eleven, kursisten og deltageren er omfattet af lukningen i fem sammenhængende undervisningsdage.

  Test

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Der er et krav om, at elever, kursister, deltagere og ansatte på voksen- og ungdomsuddannelser i hhv. Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm kan fremvise et negative testsvar for COVID-19 (enten hurtigtest eller PCR-test), som til hver en tid ikke er mere end 72 timer gammelt, som en forudsætning for fremmøde på den relevante institution. Det gælder også de elever, kursister og deltagere, som hidtil har været undtaget nedlukning i de genåbnede områder. For STU-elever er det dog kun en opfordring.  

  Det er skolens ansvar at kontrollere elevernes negative testsvar. 

  Der er følgende undtagelser fra kravet om test for elever, kursister, deltagere og undervisere, der:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19.
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19
  • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
   

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej, elever, kursister og deltagere må ikke møde frem på skolen/institutionen, hvis der ikke er foretaget en test. Der skal ved fremmøde kunne dokumenteres, at vedkommende er testet negativt en gang inden for de seneste 72 timer. 

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, elever, kursister og deltagere skal lade sig teste, så de kan møde op med et negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt, i de uger, hvor de har fysisk fremmøde.

  Det betyder i praksis, at de også skal testes den uge, hvor de er hjemme.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Elever og ansatte skal testes i et omfang, så de til hver en tid kan fremvise et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt. Det er skolens ansvar at kontrollere elevernes tests både ved første fremmøde og ved efterfølgende tests. 

  Elever og ansatte skal indledningsvist bruge den eksisterende testkapacitet herunder selv foretage bookning mv. Der arbejdes på at tilvejebringe mulighed for selvtest.

  Skoler og institutioner forventes efter de indledende uger at skulle sikre mulighed for hurtigtest på eller i umiddelbar nærhed af institutionen/skolen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej, elever, kursister og deltagere skal undgå at møde op på skolerne i de uger, hvor de undervises hjemme og skal derfor benytte det eksisterende test-setup, der findes uden for institutionerne, fx i regi af TestCenter Danmark.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det er en betingelse for, at skolen eller institutionen m.v. kan modtage en elev, kursist eller deltager, som er omfattet af testkravet, at skolen eller institutionen mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de elever, kursister og deltagere, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen, medmindre de er undtaget. Enhver fremmødt elev, kursist og deltager skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Dokumentation for COVID-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

  1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  2. Tidspunktet for testtagningen.
  3. Resultatet af testen.

  Opdateret 26/02 kl. 21:14

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  I de tilfælde, hvor der er krav om test af ansatte, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test (eksempelvis transportudgifter).

  Opdateret 25/02 kl. 21:53

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Elever, kursister, deltagere og ansatte forventes at bruge den eksisterende testkapacitet frem til, at skolen/institutionen har etableret egen testkapacitet, dog skal lokal testkapacitet være etableret hurtigst muligt efter genåbning. 

  Lægeattest

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  At blive undtaget for test af COVID-19 kan fx dokumenteres ved en lægeattest.

  Institutionen står for at udfylde andet afsnit med EAN-nr. mv. med henblik på, at lægen kan fremsende regning til institutionen, som derefter betaler.

  Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til uddannelsesinstitutionen.

  Til brug for indhentning af lægeattest kan skoler og institutioner benytte denne attest.

  Opdateret 02/03 kl. 20:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Man er bl.a. undtaget for hurtigtest, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

  • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:
   • Personer med misdannelser af næsen eller lignende.
   • Personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
   • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test)
   • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test).

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Årsagerne til fritagelse er baseret på sundhedsfaglige kriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Den specifikke årsag er ikke relevant for skolen. Når skolen modtager en lægeattest fra en elev, må skolen derfor ikke spørge nærmere ind til elevens helbredsoplysninger og den specifikke begrundelse for fritagelse.

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Samlet set forventes institutionernes udgifter til lægeattester at få et begrænset omfang. Der vil blive udmøntet en økonomisk kompensation til skoler og uddannelsesinstitutioner for varetagelse af test-opgaver herunder udgifter til lægeattester. Den konkrete kompensationsmodel er under udarbejdelse.

  Særligt om nedlukning

  Opdateret 26/02 kl. 12:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nedlukningen gælder til og med den 5. april 2021.

  Opdateret 26/02 kl. 12:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Følgende elever, kursister og deltagere må fortsat møde frem til fysisk undervisning på skolen eller institutionen: 

  • Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.
  • Elever i børnehaveklasser og 1.-4. klasse i grundskolen
  • Elever på 5.-10. klassetrin i grundskoler, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
  • Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
  • Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågående selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet den unge, eleven, deltageren eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.
  • Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  • Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.
  • Deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
  • Deltagere i certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
   • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Elever og kursister, der skal indgå i kritisk sundhedsfagligt beredskab til håndtering af covid-19, er undtaget fra restriktioner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever og kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen samt restriktioner om aflysning af grundfagsprøver på erhvervsuddannelserne. 

  Disse elever/kursister kan efter en konkret vurdering derfor fortsat modtage undervisning ved fysisk fremmøde og undtages fra prøveaflysningen. 

  Følgende elever/kursister er undtaget: 

  • Elever/kursister i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.

  Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19. 

  Det betyder i praksis, at skolen som led i den løbende dialog med arbejdsgiverne skal afklare, om der er et behov for, at undtage elever. 

  Skolerne kan i dialogen også være opmærksomme på, at en elev og virksomhed kan aftale forlængelse af praktiktiden. Dette gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

  Opdateret 09/02 kl. 11:32

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Uddannelsesbibliotekerne på skolerne samt forskningsbibliotekerne har i udgangspunktet ansvaret for at servicere elever og studerende i relation til uddannelse og forskning. Det er tilladt for alle skoler og institutioner at udlevere materialer fra eget bibliotek til deres elever/kursister/deltagere, såfremt dette foregår på en sundhedsforsvarlig måde. For eksempel ved at bøgerne bestilles hjemmefra og udleveres af en medarbejder. BUVM opfordrer de skoler, som har eget bibliotek, til at åbne for udlån, hvis det vurderes at kunne foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Biblioteksvagten.dk har fortsat åbent og rådgiver alle online, som måtte henvende sig, med svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m.

  Folkebibliotekerne er i udgangspunktet lukkede, men må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug – det vil sige til studerende, elever, forskere og undervisere. Det er ikke alle biblioteker, som har mulighed for at holde åbent på sundhedsforsvarlig vis, men Slots- og Kulturstyrelsen vurderer (medio januar), at minimum 85 procent af kommunerne har åbent for udlån af bøger til forsknings- og undervisningsbrug. Sidenhen er flere åbnet. Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker om fysisk lån på tværs af kommunegrænser kan opretholdes såfremt den enkelte kommune har vurderet, at det kan foregå på forsvarlig vis. Det er derfor - i de fleste kommuner - fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

  BUVM opfordrer til, at skoler og institutioner kontakter deres lokale folkebibliotek for at afdække de lokale muligheder og informerer elever/kursister/deltagere herom. Såfremt det lokale folkebibliotek har lukket for udlån, vil eleverne formentlig kunne henvises til et andet nærliggende folkebibliotek.

  Fremmøde

  Opdateret 25/02 kl. 21:37

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Der gælder ikke en 2-meters afstandsanbefaling i stamklasser/faste hold eller grupper.  

  For alle, som må møde frem, dvs. elever, kursister, deltagere og medarbejdere i de genåbnede landsdele og de, som er undtaget nedlukning i hele landet, anbefales det at holde 2 meters afstand på en række områder:

  • Personale dvs. afstand til kollegaer på fx gangarealer, lærerværelser, mødelokaler og til første række af elever/kursister/deltagere ved tavleundervisning.
  • Afholdelse af certifikatkurser, men der kan være situationer, hvor det er umuligt fx køretimer, hvor det anbefales, at der anvendes mundbind/visir under hele kursets gennemførelse, hvis afstandsanbefalingen på 2 meter ikke kan overholdes.
  • Afholdelse af prøver, som ikke er aflyst
  • Ved sang, råb mv. 

  Øvrige smitteforebyggende tiltag som rengøring, håndhygiejne, udluftning såvel som begrænsning af længden på kontakten skal fortsat overholdes.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Efter de gældende regler om lukning af skoler og institutioner er visse grupper af elever, kursister og deltagere undtaget fra lukningen.

  Det drejer sig blandet andet om elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Denne undtagelse omfatter også tilfælde, hvor det alene er begrundet i helt særlige pædagogiske behov, som eleven, kursisten eller deltageren har kortvarigt for at møde fysisk frem til for eksempel introduktion og lignende.

  De elever/kursister/deltagere, som med denne begrundelse kortvarigt undtages fra lukningen ved opstart skal møde fysisk frem på uddannelsesinstitutionen for at få en introduktion til it-systemer, UNI login, lokale undervisningsplaner, hjælpemidler m.v. I den forbindelse skal sundhedsfaglige afstandskrav og retningsliner mv. overholdes.

  Det er den lokale ledelse på en uddannelsesinstitution, som konkret skal vurdere, om og i givet fald hvilke elever/kursister eller grupper af elever/kursister, der på grund af et sådant helt særligt pædagogisk behov kortvarigt skal møde fysisk frem på uddannelsesinstitutionen.

  Opdateret 17/12 2020 kl. 13:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Som udgangspunkt er svaret nej.

  De aktuelle særlige restriktioner indebærer, at uddannelsesinstitutioner i de pågældende kommuner som hovedregel ikke må modtage elever/kursister/deltagere til undervisning med fysisk fremmøde. 

  Dette gælder også praktisk orienteret undervisning.

  I visse tilfælde er svaret dog ja.

  For det første:

  Visse elever/kursister/deltagere er dog undtaget fra de særlige restriktioner. Se blandt andet FAQ om, hvilke elever/kursister/deltagere, der fortsat skal møde til fysisk undervisning på skolen eller institutionen.

  Disse elever/kursister/deltagere skal også være fysisk til stede til praktisk orienteret undervisning.

  For det andet:

  Herudover skal ikke-undtagne elever/kursister/deltagere i ganske særlige tilfælde være fysisk til stede på skolen eller uddannelsesinstitutionen til praktisk orienteret undervisning.

  Det skyldes, at uddannelsesinstitutionen i ganske særlige tilfælde kan gennemføre praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie- og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt.

  Det kan for eksempel være hensynet til optagelse til videre uddannelse.

  Den nødvendige tilstedeværelse for erhvervsuddannelseselever i forbindelse med deres afsluttende prøve, herunder svendeprøve, er omfattet af denne mulighed.

  En sådan gennemførelse af praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet i ganske særlige tilfælde forudsætter, at det kan ske inden for rammerne og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger om forebyggelse af risiko for smittespredning.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 11:05

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Udgangspunktet er, at elever, kursister og deltagere i ungdoms- og voksenuddannelser ikke skal møde frem. Her er anbefalingen ikke relevant. I det omfang der er elever, kursister eller deltagere, der har fremmøde, anbefales det at udskyde undervisningen i fag, hvor der er stor risiko for dråbesmitte for eksempel idræt og musik. Alternativt kan undervisningen aflyses. For elever, kursister og deltagere, som må møde frem, og som har pågældende fag, der afsluttes med prøve til vinterterminen 2020/2021 gælder anbefalingen ikke.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 11:05

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Kontakten på tværs af faste hold og klasser bør minimeres. Der kan – hvor elever, kursister og deltagere i uddannelsen ikke er forankret i faste hold/klasser, etableres nye, faste hold. Tilsvarende kan der etableres faste hold/klasser for elever, kursister og deltagere, som har fremmøde på grund af sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige behov, for eksempel på et gymnasium, hvis klasser/klassekammerater er sendt hjem og modtager nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse. Det anbefales i begge tilfælde, at de pågældende i så fald ikke blandes på tværs af disse hold.

  Mundbind/visir

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Kravet gælder på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det betyder, at FGU, STU og TAMU også er omfattet. Kravet gælder på både dag- og kostafdelinger.

  Kravet gælder for elever, kursister og deltagere. Der er dog undtagelser, blandt andet. i de fleste undervisningssituationer.

  Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv. Alle ansatte bliver således omfattet af kravet. Også her er der dog undtagelser, blandt andet på lærerværelset, jf. øvrige spørgsmål-svar.

  Opdateret 26/02 kl. 12:53

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Kravene er gældende til og med den 5. april 2021.

  Opdateret 16/11 2020 kl. 18:45

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Kravet om mundbind eller visir gælder for elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign.

  Kravet gælder ikke, når elever/kursister/deltagere medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. De skal heller ikke anvende mundbind/visir, hvis de kun er sammen med elever/kursister/deltagere fra deres stamklasse eller -hold, eller hvis de på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende. Endelig skal elever/kursister/deltagere ikke anvende mundbind/visir, når de aflægger prøve.

  Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

  Et mundbind eller visir må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind eller visir skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind eller visir:

  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
  • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

  Elever/kursister/deltagere, der af ovenfor nævnte grunde ikke skal kan anvende mundbind eller visir, må ikke bortvises eller nægtes adgang til institutionen.

  Elever/kursister/deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det vil herefter være uddannelsesinstitutionen, der vurderer, hvorvidt der er tale om en anerkendelsesværdig årsag, idet det bemærkes, at uddannelsesinstitutionen kan bortvise elever/kursister/deltagere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, de sædvanlige krav om mundbind gælder i skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Elever, kursister og deltagere skal selv anskaffe mundbind m.v., som de skal benytte på uddannelsesinstitutionen. Det samme gælder, når de – ligesom andre borgere – skal benytte mundbind eller visir i andre sammenhænge, for eksempel i offentlig transport. Institutionen kan for eksempel vederlagsfrit udlevere mundbind i tilfælde, hvor en elev, kursist eller deltager har glemt at medbringe mundbind. men er  ikke forpligtet til det.

  Elever/kursister, der vurderer, at de af økonomiske årsager ikke har mulighed for at anskaffe mundbind, kan henvende sig til deres kommune med henblik på at bede om at få det udleveret. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan ordningen skal håndteres lokalt.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir. 

  Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Uddannelsesinstitutionen kan få en bøde for ikke at nægte adgang eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller viser.

  Tilsvarende kan uddannelsesinstitutionen få en bøde, hvis den ikke lever op til sit ansvar for at sikre, at medarbejdere m.v. overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

  Der skal i eller ved uddannelsesinstitutionens indgang/lokaler opsættes information om kravet om at bruge mundbind eller visir. Det skal også fremgå, at der er mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet. 

  Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  En prøve karakteriseres som en undervisningsaktivitet. Det betyder, at hvis en eksaminator/censor eksaminerer elever/kursister fra et til to forskellige hold i løbet af en dag, så skal der ikke anvendes mundbind/visir. Hvis eksaminatoren/censoren eksaminerer elever/kursister fra tre eller flere forskellige hold i løbet af en dag, så skal der anvendes mundbind/visir hele dagen.

  Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Uddannelsesinstitutionen kan i første omgang give konkrete ordensmæssige og bindende anvisninger til elever, kursister og deltagere om at efterleve kravet om at bære mundbind eller visir, og eventuelt udlevere et mundbind eller visir til dem, der har glemt eget mundbind eller visir.

  Såfremt en elev, kursist eller deltager herefter ikke følger anvisningen og kravet om at bære mundbind eller visir, skal institutionen nægte den pågældende elev, kursist eller deltager fysisk adgang til uddannelsesinstitutionens indendørs arealer, med mindre eleven, kursisten eller deltageren angiver en anerkendelsesværdig grund til ikke at bære mundbind eller visir.

  Hvis eleven, kursisten eller deltageren allerede befinder sig indendørs i institutionens lokaler, skal institutionen påbyde den pågældende at forlade disse og først indfinde sig der igen, når han eller hun overholder pligten til at bære mundbind eller visir. Hvis eleven, kursisten eller deltageren af denne grund ikke overholder sin mødepligt, vil dette skulle registreres som fravær.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:30

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Institutionen skal sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til undervisernes rådighed.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet. Mundbind skal være tætsluttende omkring ansigtet. 

  Visir i form af skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, men kun hvis der ikke er andre end deres stamklasse eller -hold til stede.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., skal ikke anvende mundbind eller visir, hvis de ikke har kontakt til andre personer, dvs. hvis de er alene.

  De skal heller ikke anvende mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. Det kan fx være på et lærerværelse. 

  Derudover skal lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, ikke bruge mundbind eller visir, mens de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

  Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

  Opdateret 21/10 2020 kl. 21:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Kravet gælder kun indendørs.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 12:25

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Når uddannelsessteder beslutter, at der skal anvendes mundbind i undervisningen eller på institutionens område, er det alene en lokal beslutning og ikke efter anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet vejleder på baggrund af de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler visir som et alternativ til mundbind i særlige situationer, hvor mundbind ikke er egnet, det vil sige for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtig at vise ansigtet i situationen. Det er op til eleverne/kursisterne at vurdere, om de hører under denne målgruppe. 

  Forsamlingsforbud

  Opdateret 08/01 kl. 14:35

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisningsområdet er undtaget fra forsamlingsforbuddet for forsamlinger på over 5 personer.

  Alle aktiviteter, der er forbundet med institutionens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel institutionens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder og fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), bestyrelsesmøder, generalforsamlinger på private institutioner, valgmøder og opstillingsmøder til institutionens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, samtaler og lignende samtaler mellem institutionens ledelse/lærer og elev samt familiemedlemmer.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet kan kun anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende regler og anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel fester eller arrangementer arrangeret af eleverne i fritiden.

  Det bemærkes, at institutionerne ikke er undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at institutioner ikke må forsamle flere end 500 personer.

  Opdateret 08/01 kl. 14:38

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Her gælder anbefalingen om 2 meters afstand. Det følger af retningslinjerne, at den generelle anbefaling om 2 meters afstand fortsat skal iagttages, når elever og kursister opholder sig samme sted som andre klasser, hold eller lignende på for eksempel fællesarealer. Se mere om fysisk afstand i Sundhedsstyrelsens udgivelse COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf).

  Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

  Introduktionskurser og brobygning

  Opdateret 13/01 kl. 16:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

  Opdateret 13/01 kl. 16:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

  Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:55

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:48

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja.

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

  Opdateret 13/01 kl. 16:49

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

  Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

  • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

  I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

  Fravær

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, fjernundervisning eller hjemmeopgaver) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

  Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår af § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til fraværet, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, hjemmeopgaver eller fjernundervisning) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

  Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår i § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til sit fravær, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning og kan ikke registreres som fraværende, hvis eleven/kursisten ellers deltager aktivt i nødundervisningen.

  Deltager eleven/kursisten derimod ikke i nødundervisningen, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende.

  Nødundervisning

  Opdateret 23/02 kl. 18:23

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Der forventes at være adgang til at mødes i trivselsgrupper, hvor en lærer/underviser mødes med op til fire elever/kursister med behørig afstand i primo marts, efter den nødvendige bekendtgørelsesændring er trådt i kraft. Trivselsgrupper omfatter elever/kursister, som lærer/underviser/skoleleder vurderer udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel eller dalende motivation for at gå i skole/uddannelse, hvilket specificeres i bekendtgørelsen.

  Opdateret 11/02 kl. 12:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Grundskoler skal først og fremmest følge Sundhedsstyrelsens vejledning: Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

  Dag- og ungdomsuddannelsesinstitutioner skal forsat følge Sundhedsstyrelsens vejledning: Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser (sst.dk).

  Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat. 

  Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

   

  Opdateret 28/01 kl. 22:18

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Børne - og undervisningsministeren har fritaget alle institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når/hvis de overgår til nødundervisning. Fritagelsen gælder frem til og med den 28. februar 2021. Første gang institutioner, der nødunderviser, igen skal indberette vil derfor være senest den 20. marts 2021 for perioden fra den 1. marts  til den 15. marts 2021.

  Opdateret 28/01 kl. 07:59

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  For folkeskolen

  Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

  Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

  I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

  For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

  For ungdoms- og voksenuddannelser

  Der er i lovgivningen for de enkelte uddannelser fastsat regler om, at undervisningen er vederlagsfri – bortset fra de tilfælde, hvor der er regler om deltagerbetaling o.lign. I de tilfælde, hvor der er fastsat regler om deltagerbetaling, kan der ikke herudover kræves en egenfinansiering fra elevers, kursisters eller deltageres side, herunder til anskaffelse af it-udstyr, som skal anvendes i undervisningen. Der er dog i bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne fastsat regler om, at institutionen dog kan bestemme, at elever og kursister ved de nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

  Hvis en skole/institution tilrettelægger digital nødundervisning, der indebærer, at eleven, kursisten eller deltageren skal have adgang til it-udstyr med bestemte egenskaber, vil skolen/institutionen derfor skulle stille sådant udstyr til rådighed for elever, kursister eller deltagere, der ikke på anden måde har adgang til it-udstyret med de nødvendige egenskaber, jf. dog ovennævnte bekendtgørelse.

  Opdateret 22/01 kl. 16:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det er tilfældet, hvis skolen er omfattet af en nedlukning.

  Det vil herudover fx være tilfældet, hvis skolen på grund af overholdelse af foranstaltninger eller anbefalinger ikke har lokalemæssige forudsætninger til at give almindelig undervisning, eller hvis mange lærere er hjemsendt.

  Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

  Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan fx være, at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disse fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Det skal blot ske på en måde, hvor risikoen for smitte begrænses, for eksempel ved at begrænse antallet af personer i lokalet ved afhentning og sikre fornøden afstand mellem dem.

  Opdateret 08/12 2020 kl. 23:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Når pligten til at give nødundervisning ophører, skal skolerne/institutionerne ikke give erstatningsundervisning. Skolens eller institutionens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Skolerne/institutionerne skal gennemføre nødundervisning for elever med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang får det udbytte af undervisningen, som de under normale omstændigheder ville have fået. 

  Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 18:15

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

  Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

  I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

  For kommunale og regionale skoler:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

  Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det kan være nødvendigt at overgå til nødundervisning for elever, som efter en konkret vurdering ikke kan møde frem til undervisning. Det gælder for eksempel elever, kursister og deltagere, der er hjemsendt med symptomer på COVID-19, afventer testsvar eller er vurderet som nær kontakt. Det kan også være nødvendigt, såfremt lærerfraværet er så omfattende som følge af COVID-19, at almindelig undervisning ikke kan gennemføres.

  Opdateret 03/12 2020 kl. 12:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, institutionen skal give nødundervisning til den elev/kursist, som er hjemme, fordi dennes barn er hjemsendt i relation til COVID-19. Eleven/kursisten skal ikke registreres fraværende, hvis eleven/kursisten deltager i nødundervisningen. 

  SU

  Opdateret 16/03 2020 kl. 14:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Elever og kursister vil som udgangspunkt opretholde SU, elevløn, skoleydelse mv. i evt. karantæneperioder, ligesom lønrefusion fra AUB til arbejdsgivere med elever i eud-hovedforløb fortsættes.

  Kommunal ungeindsats

  Opdateret 08/01 kl. 14:41

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Grundlæggende er kravene til kommunernes vejlednings-indsats ikke ændret.  Der kan være behov for i samarbejde med den unge, at kommunerne ajourfører den unges ud-dannelsesplan.

  Det forudsættes, at der er et løbende samarbejde og kommunikation mellem skolerne og institutionerne og KUI.

  Specialpædagogisk støtte

  Opdateret 23/11 2020 kl. 17:16

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 23/11 2020 kl. 17:16

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Tegnsprogs- og skrivetolkning fungerer fuldstændig som normalt.

  Skoler og institutioner skal dog være opmærksomme på, om der blandt elever og studerende i risikogruppe for corona, kan være nogen, der anvender tegnsprogs- eller skrivetolkning i undervisningen. Her skal skolen eller institutionen planlægge undervisningen, så der er mulighed for virtuel deltagelse med tolkning. Se nærmere vejledning herom på spsu.dk.

  Opdateret 11/06 2020 kl. 12:20

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at elever og studerende med særlige behov kan følge undervisningen. Elever og studerende, som modtager specialpædagogisk støtte (SPS) og er i risikogruppe over for corona kræver dette forskellige former for foranstaltninger, alt afhængig af den enkeltes specifikke udfordringer. Du kan læse mere om, hvordan de enkelte elevgrupper kan støttes bedst muligt på www.spsu.dk.

  Trivselsaftale

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Trivselsgrupperne er målrettet elever i risiko for mistrivsel og skal bidrage til at forbygge mistrivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, hvilke børn der kan deltage i en trivselsgruppe. Dette beror på en konkret vurdering af barnet eller den unge.

  Der er ikke sat et max antal på, hvor stor en andel af eleverne pr skole/institution, der kan deltage i trivselsgrupper, men der må højst være 5 personer i hver gruppe (hvoraf lærer/pædagog er den ene).

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, en lærer eller pædagog kan godt indgå i flere trivselsgrupper. Det er dog vigtigt, at de sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger overholdes.

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at der arbejdes med faste trivselsgrupper. Disse kan ændres, hvis der er pædagogiske eller lignende grunde til det.

  Opdateret 23/02 kl. 18:22

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Midlerne til fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne udmøntes som et særtilskud. Ministeriets hjemmel til dette vil blive indhentet via et aktstykke, som forelægges Finansudvalget hurtigst muligt.

  Parallelt med Finansudvalgets behandling af aktstykket beregner ministeriet tilskuddet til de enkelte skoler. Særtilskuddet vil derfor kunne udmøntes umiddelbart efter, at Finansudvalget har tiltrådt aktstykket.

  Opdateret 23/02 kl. 18:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  De dele af de samlede midler, der udmøntes til kommunerne vil indgå som led i de samlede forhandlinger om Aftale om kommunernes økonomi for 2022, hvor de vil indgå som en del af den samlede beregning af nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021, og hvor den samlede kompensation gives via bloktilskuddet. Det bemærkes i den henseende, at kommunerne vil kunne disponere midler, så snart der er indgået en politisk aftale og ikke behøver afvente de samlede drøftelser om COVID-udgifter. 

  Over de kommende uger vil ministeriet dels udarbejde lister, hvor midlerne fordeles pr. kommune i henhold til bloktilskuddets fordelingsnøgle, og dels gå i dialog med KL om en forpligtende aftale vedrørende kommunernes detaljerede redegørelse for brug af de afsatte midler, herunder konkrete fordeling pr. skole.

  Fjernundervisning

  Opdateret 13/01 kl. 08:22

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det er institutionen, der sætter rammerne for undervisningen, herunder også krav til aktiv deltagelse. Institutionen kan fx stille krav om, at kameraet skal været tændt, undervisningen skal modtages ved et bord og ikke i sengen og iført almindelig påklædning, som hvis eleven/kursisten skulle modtage undervisning ved fysisk fremmøde på skolen. Hvis eleven/kursisten ikke følger kravene, kan eleven/kursisten anses som fraværende.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

  Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

  Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

  Der udbetales fuldt ordinært taxametertilskud på forberedende tilbud, ungdoms- og voksenuddannelser i COVID-19-relaterede situationer, hvor en underviser er hjemsendt og afventer testsvar/eller barns testsvar, men ikke er syg og derfor fortsat vil kunne undervise sin klasse eller sit hold virtuelt hjemmefra.

  Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

  Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

  Såfremt lærerfraværet på grund af COVID-19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

  Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).

  Opdateret 10/12 2020 kl. 19:30

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Institutionerne skal opgøre og indberette undervisningsaktiviteten, hvoraf dele i covid-relaterede situationer er tilrettelagt som fjernundervisning som ordinær undervisning. Der gælder de almindelige regler for revision og tilskudskontrol, hvor institutionens revisor skal attestere, at aktiviteten er afholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

  Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

  Kostafdelinger og skolehjem

  Opdateret 26/02 kl. 13:01

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. I udgangspunktet skal alle elever og kursister sendes hjem. Personer med bopæl på Færøerne, Grønland og udlandet er dog undtaget fra hjemsendelse. Det samme gælder, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.

  Opdateret 25/02 kl. 21:40

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Men det gælder kun for afgangselever samt elevgrupper, som i forvejen er undtaget de nationale restriktioner, for eksempel elever med bopæl i udlandet og under forudsætning af en negativ test for covid-19. 

  Opdateret 25/02 kl. 21:40

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Eleverne kan således fremmøde til undervisning 50 pct. af tiden, men opholde sig på kostafdelingen fuld tid.

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 01/03 kl. 11:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 5. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Anbefalingen gælder til og med 5. april. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende. Nogle af ovenstående aktiviteter kan gennemføres virtuelt.

  Opdateret 03/02 kl. 09:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Der kan ikke afvikles rundvisning, orienteringsmøder, mini-åbent hus eller lignende for ansøgere eller kommende elever/kursister/forældre med fysisk fremmøde på institutionen. Dette gælder uanset hvor få personer, der samles. Sådanne aktiviteter kan kun afvikles virtuelt.

  Opdateret 15/01 kl. 13:06

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/03 kl. 08:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 17/02 kl. 13:37

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

  Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ved påvisning af tilfælde med COVID-19 bør der straks igangsættes identifikation af nære kontakter til den smittede både i og uden for gruppen/stuen/klassen/holdet, som beskrevet i Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk) og i Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (sst.dk)

  Desuden kan den lokale, kommunale sundhedsmyndighed kontaktes for yderligere vejledning. 

  Læs nærmere om hvem der defineres som en nær kontakt i COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk).

  Ved personer med symptomer på anden sygdom følges på både dagtilbud-, grundskole- og ungdoms- samt voksenuddannelsesområdet de almindelige retningslinjer, jf. Sundhedsstyrelsens: Smitsomme sygdomme hos børn og unge (sst.dk).

  Opdateret 17/02 kl. 14:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 17/02 kl. 13:44

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 02/09 2020 kl. 14:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at dagtilbuddet mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

  Der er ikke krav om, at selve testen skal fremvises, men såfremt barn, elev, kursist, deltager eller medarbejder har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, således, at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Opdateret 17/02 kl. 13:36

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Rejser til udlandet

  Opdateret 23/02 kl. 09:17

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Der indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark, skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Personer under 15 år er dog ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

  Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

  Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

  Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

  For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 kl. 07:29

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

  Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

  Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

  På grundskoleområdet kan skolelederen dog godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

  Opdateret 13/02 kl. 07:24

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye covid-19 varianter.

  Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 kl. 07:27

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødunder-visning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

  Sidst opdateret: 2. marts 2021