Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 20/05 2021 kl. 10:46

  • Indtægtsdækket virksomhed

  Ja.

  Der er åbnet for indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

  • VEU-godtgørelse

  Hvis en kursist er hjemme som følge af en positiv test for COVID-19 og følger nødundervisning, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

  Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen eller der ikke tilbydes nødundervisning, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

  • VEU-godtgørelse

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med COVID-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, kan kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 14:06

  • Prøver og eksamen

  AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver.

  På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

  Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

  Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

  Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  • VEU-godtgørelse

  Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

  Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

  Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

  Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  • VEU-godtgørelse

  Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

  • Nødundervisning

  Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  • VEU-godtgørelse

  Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:11

  • Deltagerbetaling

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på testsvar, eller er testet positiv for covid-19, og skolen ikke tilbyder nødundervisning, har skolen ikke givet den aftalte undervisning. Deltagerbetalingen tilbagebetales efter de almindelige regler.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:20

  • Taxametertilskud

  Nej, fjernundervisning skal indberettes som normalt og udløser 75 procent af undervisningstaxameteret, 100 procent af fællesudgiftstaxameteret og ikke noget bygningstaxameter.

  VEU-godtgørelse

  Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

  • VEU-godtgørelse

  Hvis en kursist er hjemme som følge af en positiv test for COVID-19 og følger nødundervisning, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

  Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen eller der ikke tilbydes nødundervisning, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

  • VEU-godtgørelse

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med COVID-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, kan kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  • VEU-godtgørelse

  Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

  Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

  Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

  Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  • VEU-godtgørelse

  Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  • VEU-godtgørelse

  Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

  • VEU-godtgørelse

  Ja, der kan løbende udbetales godtgørelse for de dele af kurserne, som er afholdt. 

  Deltagerbetaling

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:11

  • Deltagerbetaling

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på testsvar, eller er testet positiv for covid-19, og skolen ikke tilbyder nødundervisning, har skolen ikke givet den aftalte undervisning. Deltagerbetalingen tilbagebetales efter de almindelige regler.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:28

  • Deltagerbetaling

  Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af Covid-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

  Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

  Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

  Nødundervisning

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

  • Nødundervisning

  Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

  Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

  På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

  Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

  I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

  Prøver og beviser

  Opdateret 08/03 2021 kl. 14:06

  • Prøver og eksamen

  AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver.

  På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

  Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

  Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

  Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

  • Prøver og eksamen

  På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

  På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

  Indtægtsdækket virksomhed

  Opdateret 20/05 2021 kl. 10:46

  • Indtægtsdækket virksomhed

  Ja.

  Der er åbnet for indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

  Sidst opdateret: 6. juli 2021