Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om genåbning på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 6. april.
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 13/04 kl. 11:28

  Nej, dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning.

  Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i sogne eller kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

  Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner

  Kommunen kan også meddele påbud om lukning af dagtilbud mv. såfremt incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 indbyggere, og det vurderes, at dette er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Se desuden spørgsmål og svar, om hvornår kommunen kan påbyde nedlukning.

  Sårbare børn og børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud er undtaget for nedlukning.

  Find bekendtgørelse om nedlukning og genåbning mv. samt ændringer til bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af dagtilbud mv. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Se epidemiloven her (retsinformation.dk)

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv.

  Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område og myndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med covid-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 2 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (400-20-2).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 200 pr. 100.000 indbyggere.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Kommunalbestyrelsen kan udstede midlertidigt påbud om lukning af dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven, grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt incidenstallet er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Kommunalbestyrelsen skal at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer, når kommunalbestyrelsen har valgt at meddele påbud om lukning med henblik på, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan vurdere, om der er grundlag for at udstede et påbud.

  Nedlukningen, som kommunen har besluttet, skal ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under det ovenfor nævnte incidenstal i en uge i træk.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv., i børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om, hvem der er undtaget for nedlukning.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Følgende grupper er undtaget for påbud om nedlukning:

  • Sårbare børn og elever, børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud
  • Elever i specialskoler og -klasser, STU, TAMU og specialundervisning for voksne
  • Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov
  • Elever, der bor på kostafdelinger for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet, dvs. kostskoler, skolehjem og lignende
  • Elever, kursister og deltagere på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser, samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), skolepraktik og praktisk undervisning for elever, der står foran deres afsluttende prøve samt ledige i AMU
  • Elever, kursister og deltagere i forbindelse med deltagelse i prøver og eksamen, der forudsætter fysisk fremmøde.

  Dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner. Her gælder dog særlige restriktioner.

  Opdateret 29/03 kl. 08:43

  Når AMU-udbyderne indkalder kursister til certifikatkurser, skal de gøre opmærksom på, at der skal benyttes mundbind/visir under hele kursets gennemførelse, hvis de ikke kan overholde afstandsanbefalingen på 2 meter. Øvrige smitteforebyggende tiltag om rengøring, håndhygiejne, udluftning såvel som begrænsning af længden på kontakten skal fortsat overholdes.

  Der er krav om at kursister og ansatte, der har fremmøde, kan fremvise et negativt testresultat for COVID-19, som er højst 72 timer gammelt.

  Opdateret 28/03 kl. 18:49

  • Indtægtsdækket virksomhed

  Nej.

  Der er ikke åbnet for indtægtsdækket virksomhed.

  Undtaget er dog certifikatuddannelser udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

  Opdateret 28/03 kl. 18:48

  Nej.

  Ledige i arbejdsmarkedsuddannelser - rekvireret af kommunerne med henblik på opkvalificering og beskæftigelse - er ikke omfattet af 50 pct. begrænsning for fremmøde, og kan have fuld fremmøde.

  Opdateret 25/03 kl. 15:45

  • Virksomhedsforlagt undervisning

  Ja, hvis det fysiske fremmøde foregår i et genåbnet område. Hvis den virksomhedsforlagte undervisning foregår i en lukket kommune, så er undervisningen omfattet af lukningen af skoler og institutioner.

  Opdateret 17/03 kl. 14:31

  Ja, hvis det fysiske fremmøde foregår i en åben landsdel. Herudover er virksomhedsforlagt undervisning omfattet af lukningen af skoler og institutioner.

  Opdateret 15/03 kl. 16:18

  • Fremmøde

  Afgangselever i AMU er kursister og deltagere, som forventes at afslutte deres kursus eller forløb inden 1.8.2021. Da AMU-kurser oftest har en kort varighed vil det for en stor del af AMU-kursisters vedkommende betyde, at disse betragtes som afgangselever. Dette gælder dog ikke, hvis der er tilrettelagt et samlet uddannelsesforløb, som først forventes afsluttet efter 1.8.2021. Det er institutionens leder, som må foretage den konkrete afgrænsning. 

  I de åbne landsdele kan afgangselever på AMU ligesom på ungdomsuddannelserne fremmøde med 50%.  Hvordan de enkelte institutioner præcist tilrettelægger udnyttelsen af institutionernes samlede kapacitet, så kun 50% af kapaciteten udnyttes, er op til ledelsen på de enkelte institutioner. 

  Kursister og deltagere på AMU-kurser, der er omfattet af undtagelsen fra nedlukning, fx AMU-certifikatkurser, AMU-kontraktuddannelser mv. er ikke at betragte som afgangselever og kan derfor have fuldt fremmøde.

  Kurser undtaget for nedlukning

  Opdateret 29/03 kl. 08:43

  Når AMU-udbyderne indkalder kursister til certifikatkurser, skal de gøre opmærksom på, at der skal benyttes mundbind/visir under hele kursets gennemførelse, hvis de ikke kan overholde afstandsanbefalingen på 2 meter. Øvrige smitteforebyggende tiltag om rengøring, håndhygiejne, udluftning såvel som begrænsning af længden på kontakten skal fortsat overholdes.

  Der er krav om at kursister og ansatte, der har fremmøde, kan fremvise et negativt testresultat for COVID-19, som er højst 72 timer gammelt.

  Opdateret 21/01 kl. 11:53

  Elever og kursister, der skal indgå i kritisk sundhedsfagligt beredskab til håndtering af COVID-19, er undtaget fra restriktioner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever og kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen samt restriktioner om aflysning af grundfagsprøver på erhvervsuddannelserne.

  Disse elever/kursister kan efter en konkret vurdering derfor fortsat modtage undervisning ved fysisk fremmøde og undtages fra prøveaflysningen.

  Følgende elever/kursister er undtaget:

  • Elever/kursister i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.

  Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Det betyder i praksis, at skolen som led i den løbende dialog med arbejdsgiverne skal afklare, om der er et behov for, at undtage elever.

  Skolerne kan i dialogen også være opmærksomme på, at en elev og virksomhed kan aftale forlængelse af praktiktiden. Dette gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

  Opdateret 20/01 kl. 14:53

  Den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand bør følges i videst muligt omfang.

  Dog kan der være situationer, hvor det er umuligt, fx ved køretimer, og her kan anbefalingen fraviges. I disse situationer anbefales brug af mundbind, hvor det ikke allerede er et krav for læreren.

  Opdateret 18/01 kl. 12:30

  Alle deltagere i certifikatkurser (dvs. arbejdsmarkedsuddannelser med myndighed- og branchecertifikat) samt deltagere i øvrige certifikatkurser må være fysisk tilstede på skolerne.

  Certifikatkurser omfatter både de arbejdsmarkedsuddannelser, der i uddannelsesadministration.dk er markeret som certifikatkurser, og de arbejdsmarkedsuddannelser, der sammen eller hver for sig er en forudsætning for at opnå en autorisation eller et certifikat. Ligeledes er certifikatkurser, der afholdes som indtægtsdækket virksomhed, omfattet.

  Se oversigt over certifikatuddannelser (pdf).

  Fremmøde

  Opdateret 28/03 kl. 18:48

  Nej.

  Ledige i arbejdsmarkedsuddannelser - rekvireret af kommunerne med henblik på opkvalificering og beskæftigelse - er ikke omfattet af 50 pct. begrænsning for fremmøde, og kan have fuld fremmøde.

  Opdateret 17/03 kl. 14:31

  Ja, hvis det fysiske fremmøde foregår i en åben landsdel. Herudover er virksomhedsforlagt undervisning omfattet af lukningen af skoler og institutioner.

  Opdateret 15/03 kl. 16:18

  • Fremmøde

  Afgangselever i AMU er kursister og deltagere, som forventes at afslutte deres kursus eller forløb inden 1.8.2021. Da AMU-kurser oftest har en kort varighed vil det for en stor del af AMU-kursisters vedkommende betyde, at disse betragtes som afgangselever. Dette gælder dog ikke, hvis der er tilrettelagt et samlet uddannelsesforløb, som først forventes afsluttet efter 1.8.2021. Det er institutionens leder, som må foretage den konkrete afgrænsning. 

  I de åbne landsdele kan afgangselever på AMU ligesom på ungdomsuddannelserne fremmøde med 50%.  Hvordan de enkelte institutioner præcist tilrettelægger udnyttelsen af institutionernes samlede kapacitet, så kun 50% af kapaciteten udnyttes, er op til ledelsen på de enkelte institutioner. 

  Kursister og deltagere på AMU-kurser, der er omfattet af undtagelsen fra nedlukning, fx AMU-certifikatkurser, AMU-kontraktuddannelser mv. er ikke at betragte som afgangselever og kan derfor have fuldt fremmøde.

  Opdateret 26/02 kl. 21:25

  • Fremmøde

  Nej. Kurser, der ikke har været omfattet af nedlukningen, tæller ikke med, når skolen skal sikre, at tilstedeværelsesprocenten ikke overstiger 50 pct. Det er 50 pct. af elever, deltagere og kursister, der hidtil ikke har haft fremmøde på skolen, som nu må have fremmøde på skolerne.

  VEU-godtgørelse

  Opdateret 13/01 kl. 13:11

  • VEU-godtgørelse

  Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

  Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  • VEU-godtgørelse

  Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

  Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

  Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

  Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

  • VEU-godtgørelse

  Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  • VEU-godtgørelse

  Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  • VEU-godtgørelse

  Hvis en kursist er hjemme som følge af en positiv test for covid-19 og følger nødundervisningen, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

  Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

  • VEU-godtgørelse

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, skal kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

  • VEU-godtgørelse

  Ja, der kan løbende udbetales godtgørelse for de dele af kurserne, som er afholdt. 

  Deltagerbetaling

  Opdateret 29/09 2020 kl. 11:11

  • Deltagerbetaling

  Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på testsvar, eller er testet positiv for covid-19, og skolen ikke tilbyder nødundervisning, har skolen ikke givet den aftalte undervisning. Deltagerbetalingen tilbagebetales efter de almindelige regler.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:28

  • Deltagerbetaling

  Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af Covid-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

  Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

  Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

  Nødundervisning

  Opdateret 08/03 kl. 14:05

  • Nødundervisning

  En række arbejdsmarkedsuddannelser kan fortsat gennemføres ved fremmøde i hele landet. Konkret drejer det sig om følgende:

  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
  • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

  Hertil kommer deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

  • Nødundervisning

  Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

  Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

  På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

  Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

  I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

  • Nødundervisning

  Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

  Prøver og beviser

  Opdateret 08/03 kl. 14:06

  • Prøver og eksamen

  AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver.

  På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

  Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

  Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

  Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

  Opdateret 06/02 kl. 13:40

  • Prøver og eksamen

  Nej, AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver. 

  For prøvebelagte AMU-kurser, som ikke må afholdes med fysisk fremmøde, kan kursisterne modtages på skolen, når de skal aflægge prøve, men det er herudover op til lokal vurdering for udbydere af AMU, om det på grund af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19 konkret er nødvendigt, at en AMU-prøve afholdes virtuelt, udskydes eller aflyses. Muligheden for anvendelsen af nødprøvereglerne gælder kun, såfremt andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette, hvilket typisk vil være gældende for certifikatområdet. Disse uddannelser og prøver kan derfor fortsat gennemføres ved fremmøde.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 15:25

  • Prøver og eksamen

  Dispensationsmuligheden kan undtagelsesvis bringes i anvendelse, hvis udbyderen i samråd med aftagerne vurderer, at det ikke er nødvendigt for deltageren at modtage et AMU-bevis på et senere tidspunkt - eksempelvis for kurser, der vedrører hastende opkvalificering som led i indsatsen omkring COVID-19.

  Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

  • Prøver og eksamen

  På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

  På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

  Kursister i risikogruppe

  Opdateret 07/08 2020 kl. 15:12

  • Kursister i risikogruppe

  Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiver/virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse. Medarbejderen har således mulighed for at deltage i opkvalificering og efteruddannelse, for eksempel online-kurser, i det omfang, det er muligt at tage højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tilfælde af øget risiko.

  Det er dog en forudsætning, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af sygedagpenge eller sygedagpengerefusion fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Indtægtsdækket virksomhed

  Opdateret 28/03 kl. 18:49

  • Indtægtsdækket virksomhed

  Nej.

  Der er ikke åbnet for indtægtsdækket virksomhed.

  Undtaget er dog certifikatuddannelser udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

  • Indtægtsdækket virksomhed

  Nej. Institutionernes IDV-aktiviteter hviler på en aftale af privatretlig karakter mellem institutionen og aftager. Eventuelle muligheder for kompensationen afhænger derfor alene af vilkårene i den indgåede aftale.

  Virksomhedsforlagt undervisning

  Opdateret 25/03 kl. 15:45

  • Virksomhedsforlagt undervisning

  Ja, hvis det fysiske fremmøde foregår i et genåbnet område. Hvis den virksomhedsforlagte undervisning foregår i en lukket kommune, så er undervisningen omfattet af lukningen af skoler og institutioner.

  Sidst opdateret: 14. april 2021