Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 30/06 2021 kl. 15:14

  • Prøver

  Hvis nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19 medfører, at en prøve ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt, skal institutionen meddele dette til alle prøvetilmeldte elever. Det er herefter op til de prøvetilmeldte elever at vælge, om prøven skal udsættes til et senere tidspunkt eller aflyses. 

  For de prøvetilmeldte elever, der vælger at lade prøven aflyse, afgiver institutionen i stedet en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse. Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelsen er opnået ved ophøjelse af en afsluttende standpunktskarakter.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:30

  • Prøver

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  Hvis det er vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan eksempelvis foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

  Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis. Hvis det ikke bliver muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

  Se endvidere den udsendte vejledning af 19. marts om afgivelse af standpunktskarakterer, der også ligger øverst på denne side.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:27

  • Prøver

  Selvstuderende skal aflægge prøve i de tilmeldte fag, da det ikke er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. 

  De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

  • Fremmøde
  • Optagelsesproces

  Der skal som udgangspunkt igen afholdes optagelsessamtaler og afvikles FVU-test ved fysisk fremmøde. Dette skal ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

  Udbydere har dog så længe der gives nødundervisning  også mulighed for at gennemføre virtuel optagelse

  I disse situationer kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er personer med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

  Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

  Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser henholdsvis læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

  • Prøver

  Der afholdes prøver på de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) med fysisk fremmøde efter de almindelige bestemmelser.

  For de resterende trin/fag er prøverne aflyst frem til 31. juli 2021.

  VUC kan fortsat, med udgangspunkt i de almindeligt gældende nødprøveregler, lokalt vælge at udsætte/aflyse prøver i de kompetence givende trin.

  Ved aflysning af prøver i de kompetencegivende trin tilbydes deltageren valget mellem, at lade prøven aflyse eller udsætte. Vælger deltageren at lade prøven aflyse, tilbydes denne i stedet en standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelsen.

  I forbindelse med afgivelse af standpunktsbedømmelsen kan der ved behov gennemføres en individuel faglig vurderingssamtale.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

  • Prøver

  Nej, alle andre FVU-prøver – end FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 er aflyst i perioden 1. marts – 31. juli 2021.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 16:18

  • Prøver

  Ingen.  Alle prøver på avu aflyses og erstattes af standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

  Undervisningen i prøvefag forlænges til 15. juni 2021.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 12:45

  • Standpunktsbedømmelse

  Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives.

  Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

  En deltager kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 12:45

  • Standpunktsbedømmelse

  Den afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives.

  Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

  En kursist kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes. 

  Opdateret 04/03 2021 kl. 18:24

  • Prøver

  Selvstuderende har p.t. kun adgang til at aflægge prøver på de kompetencegivende trin (Dansk trin 4 og Matematik trin 2). Aflyses en allerede planlagt prøve som følge af covid-19 tiltag, udsættes prøven for den selvstuderende til en senere lejlighed. Selvstuderende har ikke adgang til at modtage ophøjede standpunktsbedømmelser, som erstatning for en aflyst prøve.

  Forberedende voksenundervisning (FVU)

  Opdateret 30/06 2021 kl. 15:14

  • Prøver

  Hvis nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19 medfører, at en prøve ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt, skal institutionen meddele dette til alle prøvetilmeldte elever. Det er herefter op til de prøvetilmeldte elever at vælge, om prøven skal udsættes til et senere tidspunkt eller aflyses. 

  For de prøvetilmeldte elever, der vælger at lade prøven aflyse, afgiver institutionen i stedet en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse. Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelsen er opnået ved ophøjelse af en afsluttende standpunktskarakter.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

  • Fremmøde
  • Optagelsesproces

  Der skal som udgangspunkt igen afholdes optagelsessamtaler og afvikles FVU-test ved fysisk fremmøde. Dette skal ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

  Udbydere har dog så længe der gives nødundervisning  også mulighed for at gennemføre virtuel optagelse

  I disse situationer kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er personer med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

  Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

  Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser henholdsvis læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

  • Prøver

  Der afholdes prøver på de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) med fysisk fremmøde efter de almindelige bestemmelser.

  For de resterende trin/fag er prøverne aflyst frem til 31. juli 2021.

  VUC kan fortsat, med udgangspunkt i de almindeligt gældende nødprøveregler, lokalt vælge at udsætte/aflyse prøver i de kompetence givende trin.

  Ved aflysning af prøver i de kompetencegivende trin tilbydes deltageren valget mellem, at lade prøven aflyse eller udsætte. Vælger deltageren at lade prøven aflyse, tilbydes denne i stedet en standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelsen.

  I forbindelse med afgivelse af standpunktsbedømmelsen kan der ved behov gennemføres en individuel faglig vurderingssamtale.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

  • Prøver

  Nej, alle andre FVU-prøver – end FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 er aflyst i perioden 1. marts – 31. juli 2021.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 12:45

  • Standpunktsbedømmelse

  Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives.

  Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

  En deltager kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes.

  Opdateret 16/02 2021 kl. 10:30

  • Kompetenceudvikling

  Deltagere i FVU-forløb, der ikke er kompetencegivende, kan på anmodning få udstedt et deltagerbevis. Deltagerbeviset kan eventuelt suppleres med lærerens faglige udtalelse, om deltageren har opnået kompetencer svarende til bestået.

  Opdateret 06/02 2021 kl. 13:58

  • Prøver

  Alle FVU-prøver - undtagen de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) - er aflyst frem til 31. juli 2021.

  Opdateret 04/03 2021 kl. 18:24

  • Prøver

  Selvstuderende har p.t. kun adgang til at aflægge prøver på de kompetencegivende trin (Dansk trin 4 og Matematik trin 2). Aflyses en allerede planlagt prøve som følge af covid-19 tiltag, udsættes prøven for den selvstuderende til en senere lejlighed. Selvstuderende har ikke adgang til at modtage ophøjede standpunktsbedømmelser, som erstatning for en aflyst prøve.

  Opdateret 12/01 2021 kl. 16:23

  • Standpunktsbedømmelse

  Standpunktsbedømmelsen ophøjes til prøveresultat. Standpunktsbedømmelsen bestået svarer således til en bestået trinprøve. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktsbedømmelsen. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve.  

  Opdateret 18/12 2020 kl. 19:29

  • Prøver

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte deltagers faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål på trinnet. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  I helhedsvurderingen kan der indgå en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren, for at understøtte grundlaget for vurderingen af deltagerens faglige niveau. Vi arbejder på at komme med en opdateret vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse. Brug indtil videre vejledningen øverst på denne side

  Almen voksenuddannelse (avu)

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:30

  • Prøver

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  Hvis det er vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan eksempelvis foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

  Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis. Hvis det ikke bliver muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

  Se endvidere den udsendte vejledning af 19. marts om afgivelse af standpunktskarakterer, der også ligger øverst på denne side.

  Opdateret 29/03 2021 kl. 09:27

  • Prøver

  Selvstuderende skal aflægge prøve i de tilmeldte fag, da det ikke er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. 

  De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 16:18

  • Prøver

  Ingen.  Alle prøver på avu aflyses og erstattes af standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

  Undervisningen i prøvefag forlænges til 15. juni 2021.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 12:45

  • Standpunktsbedømmelse

  Den afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives.

  Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

  En kursist kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes. 

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:16

  • Standpunktsbedømmelse

  Avu-kursister kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver kursisten fuldt medhold, kan kursisten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

  Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

  Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En kursist vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af kursisten, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

  Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

  Fælles for avu, FVU, OBU

  Opdateret 13/01 2021 kl. 15:18

  • Undervisning

  Ja, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 15:18

  • Nødundervisning

  I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

  Sidst opdateret: 6. juli 2021