Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 13/01 kl. 15:19

  Hvis man ikke er nået at starte på en uddannelse med SVU, fordi uddannelsen er aflyst eller udsat på grund af risiko for coronasmitte, har man ikke ret til at få SVU, så længe der ikke er undervisning.

  Retten til SVU bevares, hvis man er startet på uddannelse med SVU forud for aflysning af undervisning, forudsat at man ikke genoptager sit arbejde i perioden. Hvis uddannelsen gennemføres som fjernundervisning, er der ikke tale om aflysning.

  Opdateret 13/01 kl. 15:19

  Nej, man kan ikke få SVU for en periode, hvor man får andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostninger. SVU forudsætter endvidere, at man har orlov fra sit arbejde til uddannelse og dermed ikke er hjemsendt.

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Ja, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og SVU.

  Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og SVU, mens lønkompensationen fra staten frafaldes i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

  Opdateret 13/01 kl. 13:11

  Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

  Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

  Ordblindeundervisning (OBU)

  Opdateret 12/01 kl. 16:13

  OBU-deltagere er som gruppe ikke undtaget fra hjemsendelse på grund af særlige hensyn og behov. Dog gælder det, at deltagere fortsat skal møde frem til fysisk undervisning på institutionen, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det er institutionens leder, der foretager den konkrete individuelle vurdering af, hvilke deltagere der med førnævnte begrundelse fortsat skal møde til undervisning.

  Opdateret 16/12 2020 kl. 12:45

  Der er adgang til at visitere online med ordblindetesten, når institutionen er omfattet af foranstaltninger iværksat efter epidemiloven, det vil sige har fået et påbud eller en anbefaling fra sundhedsmyndighederne, og i den forbindelse ikke kan have fysisk fremmøde på institutionen.

  Forberedende voksenundervisning (FVU)

  Opdateret 12/01 kl. 16:26

  Ja, det forventes, at den virtuelle optagelsesprocedure vil være lige så krævende som sædvanligt, idet den manglende test giver behov for en mere omfattende samtale til afdækning af ansøgers forudsætninger for deltagelse i FVU. Der kan derfor hentes takst for screening, selv om der ikke gennemføres test. 

  Opdateret 12/01 kl. 16:25

  Deltagere på øvrige trin og fag, der ønsker bevis for at have gennemført et trin, kan få udstedt et deltagerbevis.

  Hvis deltageren selv ønsker at gå videre på et højere FVU-trin, er en manglende prøve ikke til hinder herfor. Men det kræver, at underviseren lige som i dag forinden har foretaget en faglig vurdering af, om deltageren i tilstrækkelig grad har opfyldt de faglige mål bredt på det afsluttede trin (se bilag 4-11 i FVU-bekendtgørelsen). For FVU-læsning gælder det både i forhold til læsning, stavning og skriftlig fremstilling. For alle fag gælder det, at deltageren skal kunne opfylde de faglige adgangskrav til det næste trin.

  Institutionen skal som i dag kunne dokumentere adgangsgrundlaget for den enkelte FVU-deltager. 

  Opdateret 12/01 kl. 16:23

  Ved online-optagelse indgår de obligatoriske test ikke. Til optagelsessamtaler anvendes en digital platform, som ansøger er tryg ved. Såfremt der er tale om en ikke-sikker forbindelse, skal det ske med ansøgers informerede samtykke.

  Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf).

  Opdateret 12/01 kl. 16:23

  Standpunktsbedømmelsen ophøjes til prøveresultat. Standpunktsbedømmelsen bestået svarer således til en bestået trinprøve. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktsbedømmelsen. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve.  

  Opdateret 12/01 kl. 16:18

  Ja, FVU-udbydere vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med vejledning om efteruddannelsesmuligheder, afholdelse af opstartssamtaler, herunder introduktion til kommunikationssystemer og virtuelle læringsplat-forme samt gennemførelse af optagelsesprocedurer, herunder test og samtale, til et FVU-forløb. I forbindelse med disse aktiviteter anbefales det at tage særskilt stilling til den enkelte deltagers forudsætninger for at kunne få udbytte af online-undervisning, såfremt dette bliver aktuelt. 

  Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

  Der gøres endvidere opmærksom på, at FVU-udbyderen også har mulighed for at gennemføre optagelsen til et FVU-forløb virtuelt, hvis udbyderen er omfattet af foranstaltninger iværksat efter epidemiloven. I denne situation kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik, mens øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes. men henlægges til virtuel gennemførelse. Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf).

  Opdateret 12/01 kl. 16:16

  FVU-deltagere er som gruppe ikke undtaget fra hjemsendelse på grund af særlige hensyn og behov. Dog gælder det, at deltagere fortsat skal møde frem til fysisk undervisning på institutionen, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det er institutionens leder, der foretager den konkrete individuelle vurdering af, hvilke deltagere der med førnævnte begrundelse fortsat skal møde til undervisning. 

  Opdateret 18/12 2020 kl. 19:26

  Alle prøver på FVU aflyses med virkning fra den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

  For de deltagere på FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2, som får deres prøver aflyst, afgiver institutionen i stedet en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse. For information om og vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse se Vejledning om FVU-prøver, som findes på denne side.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 19:27

  Ja, hvis den nye prøvedato er i januar 2021, skal prøven aflyses.

  Deltageren kan ikke få prøven udsat yderligere, men vil evt. kunne aflægge prøve som selvstuderende, når der igen afholdes FVU-prøver.

  (Dette spørgsmål og svar er kun relevante for de deltagere, hvis prøve blev udsat pga. corona-foranstaltninger på institutionen, jf. de nu ophævede regler i § 8, stk 4-5 i BEK nr. 1230 af 22/08/2020).

  Opdateret 16/12 2020 kl. 12:45

  Ja, optagelse til FVU kan foregå virtuelt, hvis institutionen i en periode er omfattet af foranstaltninger iværksat efter epidemiloven, det vil sige har fået et påbud eller en anbefaling fra sundhedsmyndighederne, og i den forbindelse ikke kan have fysisk fremmøde på institutionen.

  I denne begrænsede periode kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er personer med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

  Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

  Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser henholdsvis læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 19:28

  Nej. Der kan kun gives standspunktsbedømmelser til deltagere, der har deltaget i undervisningen.

  For selvstuderende udsættes prøven til institutionen igen afholder FVU-prøver.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 19:29

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte deltagers faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål på trinnet. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  I helhedsvurderingen kan der indgå en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren, for at understøtte grundlaget for vurderingen af deltagerens faglige niveau. Se vejledning om FVU-prøver på denne side.

  Almen voksenuddannelse (avu)

  Opdateret 12/01 kl. 16:31

  Der er udarbejdet en vejledning til, hvordan der gives standpunktskarakterer. Vejledningen kan findes i toppen af denne side. 

  Opdateret 20/12 2020 kl. 07:15

  Alle prøver på avu aflyses med virkning fra og med den 21. december 2020 og til og med den 31. januar 2021.

  Kursisterne vil i stedet for den aflyste prøve få tildelt en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

  Denne regel gælder dog ikke for følgende, der i stedet vil få udsat prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021):

  • Selvstuderende, der som ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve
  • Kursister, der skulle aflægge prøve som følge af bortvisning fra tidligere prøve
  • Kursister, der skulle aflægge sygeprøve eller omprøve som følge af klager

  Hvis ovenfor nævnte tre grupper af elever kan færdiggøre deres bevis i vintertermin 2020/21, og der ikke kan gives standpunktskarakter, vil disse elever ikke få aflyst deres prøve, og kan aflægge prøven som normalt. Institutionen kan dog vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:16

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:16

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  Hvis det er vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan fx foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

  Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis inden udgangen af januar måned. Hvis det ikke bliver muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:16

  Avu-kursister kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver kursisten fuldt medhold, kan kursisten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

  Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

  Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En kursist vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af kursisten, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

  Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

  Fælles for avu, FVU, OBU

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og SVU.

  Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og SVU, mens lønkompensationen fra staten frafaldes i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Ja, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

  Opdateret 13/01 kl. 15:19

  Nej, man kan ikke få SVU for en periode, hvor man får andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostninger. SVU forudsætter endvidere, at man har orlov fra sit arbejde til uddannelse og dermed ikke er hjemsendt.

  Opdateret 13/01 kl. 15:19

  Hvis man ikke er nået at starte på en uddannelse med SVU, fordi uddannelsen er aflyst eller udsat på grund af risiko for coronasmitte, har man ikke ret til at få SVU, så længe der ikke er undervisning.

  Retten til SVU bevares, hvis man er startet på uddannelse med SVU forud for aflysning af undervisning, forudsat at man ikke genoptager sit arbejde i perioden. Hvis uddannelsen gennemføres som fjernundervisning, er der ikke tale om aflysning.

  Opdateret 13/01 kl. 13:10

  I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

  Opdateret 13/01 kl. 13:11

  Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

  Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

  Sidst opdateret: 13. januar 2021