Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om genåbning på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 6. april.
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 13/04 kl. 11:28

  Nej, dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning.

  Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i sogne eller kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

  Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner

  Kommunen kan også meddele påbud om lukning af dagtilbud mv. såfremt incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 indbyggere, og det vurderes, at dette er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Se desuden spørgsmål og svar, om hvornår kommunen kan påbyde nedlukning.

  Sårbare børn og børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud er undtaget for nedlukning.

  Find bekendtgørelse om nedlukning og genåbning mv. samt ændringer til bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af dagtilbud mv. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Se epidemiloven her (retsinformation.dk)

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv.

  Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område og myndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med covid-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 2 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (400-20-2).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 200 pr. 100.000 indbyggere.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Kommunalbestyrelsen kan udstede midlertidigt påbud om lukning af dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven, grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt incidenstallet er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Kommunalbestyrelsen skal at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer, når kommunalbestyrelsen har valgt at meddele påbud om lukning med henblik på, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan vurdere, om der er grundlag for at udstede et påbud.

  Nedlukningen, som kommunen har besluttet, skal ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under det ovenfor nævnte incidenstal i en uge i træk.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv., i børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om, hvem der er undtaget for nedlukning.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Følgende grupper er undtaget for påbud om nedlukning:

  • Sårbare børn og elever, børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud
  • Elever i specialskoler og -klasser, STU, TAMU og specialundervisning for voksne
  • Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov
  • Elever, der bor på kostafdelinger for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet, dvs. kostskoler, skolehjem og lignende
  • Elever, kursister og deltagere på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser, samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), skolepraktik og praktisk undervisning for elever, der står foran deres afsluttende prøve samt ledige i AMU
  • Elever, kursister og deltagere i forbindelse med deltagelse i prøver og eksamen, der forudsætter fysisk fremmøde.

  Dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner. Her gælder dog særlige restriktioner.

  Opdateret 29/03 kl. 09:30

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  Hvis det er vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan eksempelvis foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

  Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis. Hvis det ikke bliver muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

  Se endvidere den udsendte vejledning af 19. marts om afgivelse af standpunktskarakterer, der også ligger øverst på denne side.

  Opdateret 29/03 kl. 09:27

  Selvstuderende skal aflægge prøve i de tilmeldte fag, da det ikke er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. 

  De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 29/03 kl. 09:21

  Der skal som udgangspunkt igen afholdes optagelsessamtaler og afvikles FVU-test ved fysisk fremmøde. Dette skal ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

  Udbydere har dog så længe der gives nødundervisning  også mulighed for at gennemføre virtuel optagelse

  I disse situationer kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er personer med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

  Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

  Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser henholdsvis læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

  Opdateret 29/03 kl. 09:21

  Der afholdes prøver på de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) med fysisk fremmøde efter de almindelige bestemmelser.

  For de resterende trin/fag er prøverne aflyst frem til 31. juli 2021.

  VUC kan fortsat, med udgangspunkt i de almindeligt gældende nødprøveregler, lokalt vælge at udsætte/aflyse prøver i de kompetence givende trin.

  Ved aflysning af prøver i de kompetencegivende trin tilbydes deltageren valget mellem, at lade prøven aflyse eller udsætte. Vælger deltageren at lade prøven aflyse, tilbydes denne i stedet en standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelsen.

  I forbindelse med afgivelse af standpunktsbedømmelsen kan der ved behov gennemføres en individuel faglig vurderingssamtale.

  Opdateret 29/03 kl. 09:21

  Nej, alle andre FVU-prøver – end FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 er aflyst i perioden 1. marts – 31. juli 2021.

  Opdateret 29/03 kl. 09:20

  Ja, der er adgang til at visitere online med ordblindetesten. Dette skal dog ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

  Fremmøde

  Opdateret 29/03 kl. 09:18

  • Fremmøde

  Alle kursister og deltagere på avu, FVU og OBU skal fra den 6. april have undervisning med fysisk fremmøde inden for en begrænsning på 50 procents fremmøde.

  Opdateret 28/03 kl. 18:49

  • Indtægtsdækket virksomhed

  Nej.

  Der er ikke åbnet for indtægtsdækket virksomhed.

  Undtaget er dog certifikatuddannelser udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

  Ordblindeundervisning (OBU)

  Opdateret 29/03 kl. 09:20

  Ja, der er adgang til at visitere online med ordblindetesten. Dette skal dog ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

  Forberedende voksenundervisning (FVU)

  Opdateret 29/03 kl. 09:21

  Der skal som udgangspunkt igen afholdes optagelsessamtaler og afvikles FVU-test ved fysisk fremmøde. Dette skal ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

  Udbydere har dog så længe der gives nødundervisning  også mulighed for at gennemføre virtuel optagelse

  I disse situationer kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er personer med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

  Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

  Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser henholdsvis læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

  Opdateret 29/03 kl. 09:21

  Der afholdes prøver på de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) med fysisk fremmøde efter de almindelige bestemmelser.

  For de resterende trin/fag er prøverne aflyst frem til 31. juli 2021.

  VUC kan fortsat, med udgangspunkt i de almindeligt gældende nødprøveregler, lokalt vælge at udsætte/aflyse prøver i de kompetence givende trin.

  Ved aflysning af prøver i de kompetencegivende trin tilbydes deltageren valget mellem, at lade prøven aflyse eller udsætte. Vælger deltageren at lade prøven aflyse, tilbydes denne i stedet en standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelsen.

  I forbindelse med afgivelse af standpunktsbedømmelsen kan der ved behov gennemføres en individuel faglig vurderingssamtale.

  Opdateret 29/03 kl. 09:21

  Nej, alle andre FVU-prøver – end FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 er aflyst i perioden 1. marts – 31. juli 2021.

  Opdateret 08/03 kl. 12:45

  Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives.

  Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

  En deltager kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes.

  Opdateret 16/02 kl. 10:30

  Deltagere i FVU-forløb, der ikke er kompetencegivende, kan på anmodning få udstedt et deltagerbevis. Deltagerbeviset kan eventuelt suppleres med lærerens faglige udtalelse, om deltageren har opnået kompetencer svarende til bestået.

  Opdateret 06/02 kl. 13:58

  Alle FVU-prøver - undtagen de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) - er aflyst frem til 31. juli 2021.

  Opdateret 04/03 kl. 18:24

  Selvstuderende har p.t. kun adgang til at aflægge prøver på de kompetencegivende trin (Dansk trin 4 og Matematik trin 2). Aflyses en allerede planlagt prøve som følge af covid-19 tiltag, udsættes prøven for den selvstuderende til en senere lejlighed. Selvstuderende har ikke adgang til at modtage ophøjede standpunktsbedømmelser, som erstatning for en aflyst prøve.

  Opdateret 12/01 kl. 16:26

  Ja, det forventes, at den virtuelle optagelsesprocedure vil være lige så krævende som sædvanligt, idet den manglende test giver behov for en mere omfattende samtale til afdækning af ansøgers forudsætninger for deltagelse i FVU. Der kan derfor hentes takst for screening, selv om der ikke gennemføres test. 

  Opdateret 12/01 kl. 16:23

  Standpunktsbedømmelsen ophøjes til prøveresultat. Standpunktsbedømmelsen bestået svarer således til en bestået trinprøve. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktsbedømmelsen. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve.  

  Opdateret 18/12 2020 kl. 19:29

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte deltagers faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål på trinnet. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  I helhedsvurderingen kan der indgå en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren, for at understøtte grundlaget for vurderingen af deltagerens faglige niveau. Vi arbejder på at komme med en opdateret vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse. Brug indtil videre vejledningen øverst på denne side

  Almen voksenuddannelse (avu)

  Opdateret 29/03 kl. 09:30

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  Hvis det er vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan eksempelvis foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

  Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis. Hvis det ikke bliver muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

  Se endvidere den udsendte vejledning af 19. marts om afgivelse af standpunktskarakterer, der også ligger øverst på denne side.

  Opdateret 29/03 kl. 09:27

  Selvstuderende skal aflægge prøve i de tilmeldte fag, da det ikke er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. 

  De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 08/03 kl. 16:18

  Ingen.  Alle prøver på avu aflyses og erstattes af standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

  Undervisningen i prøvefag forlænges til 15. juni 2021.

  Opdateret 08/03 kl. 12:45

  Den afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives.

  Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

  En kursist kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes. 

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:16

  Avu-kursister kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver kursisten fuldt medhold, kan kursisten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

  Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

  Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En kursist vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af kursisten, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

  Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

  Fælles for avu, FVU, OBU

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og SVU.

  Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
  Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

  Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og SVU, mens lønkompensationen fra staten frafaldes i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Ja, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Nej, man kan ikke få SVU for en periode, hvor man får andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostninger. SVU forudsætter endvidere, at man har orlov fra sit arbejde til uddannelse og dermed ikke er hjemsendt.

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  Hvis man ikke er nået at starte på en uddannelse med SVU, fordi uddannelsen er aflyst eller udsat på grund af risiko for coronasmitte, har man ikke ret til at få SVU, så længe der ikke er undervisning.

  Retten til SVU bevares, hvis man er startet på uddannelse med SVU forud for aflysning af undervisning, forudsat at man ikke genoptager sit arbejde i perioden. Hvis uddannelsen gennemføres som fjernundervisning, er der ikke tale om aflysning.

  Opdateret 13/01 kl. 15:18

  I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

  Sidst opdateret: 14. april 2021