Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 21/01 kl. 14:35

  På Børne- og Undervisningsministeriets område gælder opfordringen personale i dagtilbud, som fortsat er åbne, og desuden personale på andre områder, hvor personale fortsat møder fysisk på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, herunder bl.a. personale på specialundervisningsområdet mv. (for eksempel special-klasser, specialskoler, STU, TAMU og certifikatkurser) samt personale, der arbejder med nødpasning for 0.-4. klasse og undervisning med fremmøde for andre elever, der af forskellige årsager (sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige) vurderes at have brug for at fremmøde. Opfordringen gælder ansatte i både offentlige og private tilbud og institutioner.

  Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale, der stadig møder fysisk på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, opfordres derfor til at gøre brug af al ledig testkapacitet.

  Kommunerne og regionerne bidrager til at stille testkapacitet til rådighed blandt andet i samarbejde med private leverandører, herunder mobil testkapacitet, stationære testcentre, pop up testcentre. Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man kan blive testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

   

  Opdateret 20/01 kl. 12:20

  Nej. For elever i grundskolen og i ungdomsuddannelser, som er omfattet af nedlukningen, skal disse modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Dette gælder, uanset om det er på eller uden for institutionens matrikel, for eksempel i en park, og uanset om aktiviteten har et socialt, trivselsmæssigt eller fagligt formål. Undervisningen, vejledningen eller trivselsaktiviteten vil i stedet kunne gennemføres virtuelt.

  Børn og unge opfordres privat – ligesom den øvrige del af befolkningen – til at se så få som muligt og ikke mere end fem sammen. Der er dog ikke noget til hinder for, at de unge selv tager initiativ til små læsegrupper eller lignende. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens materiale til unge om, hvordan man passer på hinanden, når man gerne vil mødes med vennerne mv. 

  Opdateret 20/01 kl. 12:00

  For folkeskolen

  Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

  Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

  I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

  For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  Nedlukningen gælder til og med den 7. februar 2021.

  Særligt om nedlukning

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  Nedlukningen gælder til og med den 7. februar 2021.

  Opdateret 13/01 kl. 20:06

  Følgende elever, kursister og deltagere må fortsat møde frem til fysisk undervisning på skolen eller institutionen:

  • Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
  • Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
  • Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågående selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet den unge, eleven, deltageren eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.
  • Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  • Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.
  • Deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
  • Certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
   • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  For at inddæmme smitten med coronavirus anbefaler sundhedsmyndighederne, at der holdes 2 meters afstand. I forlængelse heraf anbefales kommunerne – tilsvarende trafikselskaber og togvirksomheder – at anvende en belægningsbegrænsning i forbindelse med kommunal buskørsel, for eksempel skolebuskørsel og lignende.

  Begrænsningen skal sikre, at der alene sidder én person pr. dobbeltsæde i bussen. Den samme anbefaling gælder, hvis der køres i mindre biler for eksempel på specialområdet. Der gælder herudover det samme krav om mundbind for elever på 12 år eller derover ifm. kommunal buskørsel, som gælder i den offentlige trafik.

  Opdateret 18/01 kl. 15:10

  Nej. For elever i grundskolen og i ungdomsuddannelser, som er omfattet af nedlukningen, skal disse modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Dette gælder, uanset om det er på eller uden for institutionens matrikel, fx i en park, og uanset om aktiviteten har et socialt, trivselsmæssigt eller fagligt formål. Undervisningen, vejledningen eller trivselsaktiviteten vil i stedet kunne gennemføres virtuelt.

  Børn og unge opfordres privat – ligesom den øvrige del af befolkningen – til at se så få som muligt og ikke mere end fem sammen. Der er dog ikke noget til hinder for, at de unge selv tager initiativ til små læsegrupper eller lignende. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens materiale til unge om, hvordan man passer på hinanden, når man gerne vil mødes med vennerne mv.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  Elever og kursister, der skal indgå i kritisk sundhedsfagligt beredskab til håndtering af covid-19, er undtaget fra restriktioner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever og kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen samt restriktioner om aflysning af grundfagsprøver på erhvervsuddannelserne. 

  Disse elever/kursister kan efter en konkret vurdering derfor fortsat modtage undervisning ved fysisk fremmøde og undtages fra prøveaflysningen. 

  Følgende elever/kursister er undtaget: 

  • Elever/kursister i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.

  Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19. 

  Det betyder i praksis, at skolen som led i den løbende dialog med arbejdsgiverne skal afklare, om der er et behov for, at undtage elever. 

  Skolerne kan i dialogen også være opmærksomme på, at en elev og virksomhed kan aftale forlængelse af praktiktiden. Dette gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  Efter de gældende regler om lukning af skoler og institutioner er visse grupper af elever, kursister og deltagere undtaget fra lukningen.

  Det drejer sig blandet andet om elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Denne undtagelse omfatter også tilfælde, hvor det alene er begrundet i helt særlige pædagogiske behov, som eleven, kursisten eller deltageren har kortvarigt for at møde fysisk frem til for eksempel introduktion og lignende.

  De elever/kursister/deltagere, som med denne begrundelse kortvarigt undtages fra lukningen ved opstart skal møde fysisk frem på uddannelsesinstitutionen for at få en introduktion til it-systemer, UNI login, lokale undervisningsplaner, hjælpemidler m.v. I den forbindelse skal sundhedsfaglige afstandskrav og retningsliner mv. overholdes.

  Det er den lokale ledelse på en uddannelsesinstitution, som konkret skal vurdere, om og i givet fald hvilke elever/kursister eller grupper af elever/kursister, der på grund af et sådant helt særligt pædagogisk behov kortvarigt skal møde fysisk frem på uddannelsesinstitutionen.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  Elever og kursister, som er indskrevet på og gennemgår en SU-berettigende ungdoms- og voksenuddannelse, hvor uddannelsen begynder senest den 20. januar 2021, har ret til SU for januar måned, hvis der søges om SU for januar, og ansøgningen senest modtages den 31. januar 2021.

  Hvis uddannelsen først begynder efter den 20. i måneden, vil uddannelsen i støttemæssig henseende begynde den efterfølgende måned, og elever, og kursister vil derfor først kunne få SU fra februar 2021. Det kan derfor ikke anbefales, at institutionerne udskyder planlagt opstart til efter den 20. januar som følge af nedlukningen.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 15:00

  Sårbare børn, unge og voksne m.fl. skal fortsat møde fysisk frem til undervisning på deres skoler og institutioner. Det kræver, at lærere og undervisere også er til stede fysisk. 

  For de øvrige elever, kursister og deltagere vil undervisningen overgå til nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse, hvilket betyder, at skolen eller institutionen skal tilrettelægge undervisningen herefter. Det er den enkelte skoles eller institutions ledelse, som lokalt afgør, i hvilken udstrækning det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at lærere og undervisere er fysisk til stede på skolen/institutionen, når de giver nødundervisning, hvor eleverne, kursisterne eller deltagerne fysisk ikke må være til stede på skolen/institutionen.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

  Skoler og institutioner kan inddrage lærere og elever ved et løbende og højt informationsniveau om den aktuelle situation. Der vil også være mulighed for at inddrage lærer og elever i forbindelse med eksempelvis bestyrelsesmøder, samarbejdsudvalgsmøder, lærer- og elevrådsmøder, som også kan afvikles virtuelt. 

  Lederen af skolen eller institutionen skal eksempelvis i den daglige tilrettelæggelse af nødundervisningen arbejde tæt sammen med skolens eller institutionens øvrige ledere, pædagoger, undervisere og andre medarbejdere om, at alle udfolder enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, for i videst mulige omfang, praktisk og pædagogisk, at afbøde de afledte virkninger på elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og gennemførelse af igangværende skolegang, uddannelse eller kursus, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. 

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Fremmøde

  Opdateret 08/01 kl. 13:11

  Elever, som er undtaget fra hjemsendelse, fx på STU, TAMU, specialskoler, ungdomsskolernes heltidsundervisning samt særligt sårbare elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, er ikke omfattet af den generelle anbefaling om mindst 2 meters afstand.

  Der opfordres til, at elever og kursister i stedet så vidt muligt har aktiviteter i mindre og faste grupper.

  Opdateret 08/01 kl. 13:11

  Den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand bør følges i videst muligt omfang ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst.

  Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør dette.

  Opdateret 17/12 2020 kl. 13:25

  Som udgangspunkt er svaret nej.

  De aktuelle særlige restriktioner indebærer, at uddannelsesinstitutioner i de pågældende kommuner som hovedregel ikke må modtage elever/kursister/deltagere til undervisning med fysisk fremmøde. 

  Dette gælder også praktisk orienteret undervisning.

  I visse tilfælde er svaret dog ja.

  For det første:

  Visse elever/kursister/deltagere er dog undtaget fra de særlige restriktioner. Se blandt andet FAQ om, hvilke elever/kursister/deltagere, der fortsat skal møde til fysisk undervisning på skolen eller institutionen.

  Disse elever/kursister/deltagere skal også være fysisk til stede til praktisk orienteret undervisning.

  For det andet:

  Herudover skal ikke-undtagne elever/kursister/deltagere i ganske særlige tilfælde være fysisk til stede på skolen eller uddannelsesinstitutionen til praktisk orienteret undervisning.

  Det skyldes, at uddannelsesinstitutionen i ganske særlige tilfælde kan gennemføre praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie- og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt.

  Det kan for eksempel være hensynet til optagelse til videre uddannelse.

  Den nødvendige tilstedeværelse for erhvervsuddannelseselever i forbindelse med deres afsluttende prøve, herunder svendeprøve, er omfattet af denne mulighed.

  En sådan gennemførelse af praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet i ganske særlige tilfælde forudsætter, at det kan ske inden for rammerne og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger om forebyggelse af risiko for smittespredning.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 11:05

  Udgangspunktet er, at elever, kursister og deltagere i ungdoms- og voksenuddannelser ikke skal møde frem. Her er anbefalingen ikke relevant. I det omfang der er elever, kursister eller deltagere, der har fremmøde, anbefales det at udskyde undervisningen i fag, hvor der er stor risiko for dråbesmitte for eksempel idræt og musik. Alternativt kan undervisningen aflyses. For elever, kursister og deltagere, som må møde frem, og som har pågældende fag, der afsluttes med prøve til vinterterminen 2020/2021 gælder anbefalingen ikke.

  Opdateret 11/12 2020 kl. 11:05

  Kontakten på tværs af faste hold og klasser bør minimeres. Der kan – hvor elever, kursister og deltagere i uddannelsen ikke er forankret i faste hold/klasser, etableres nye, faste hold. Tilsvarende kan der etableres faste hold/klasser for elever, kursister og deltagere, som har fremmøde på grund af sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige behov, for eksempel på et gymnasium, hvis klasser/klassekammerater er sendt hjem og modtager nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse. Det anbefales i begge tilfælde, at de pågældende i så fald ikke blandes på tværs af disse hold.

  Mundbind/visir

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  Kravet gælder på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det betyder, at FGU, STU og TAMU også er omfattet. Kravet gælder på både dag- og kostafdelinger.

  Kravet gælder for elever, kursister og deltagere. Der er dog undtagelser, blandt andet. i de fleste undervisningssituationer.

  Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv. Alle ansatte bliver således omfattet af kravet. Også her er der dog undtagelser, blandt andet på lærerværelset, jf. øvrige spørgsmål-svar.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  Kravene er gældende til og med den 28. februar 2021.

  Opdateret 16/11 2020 kl. 18:45

  Kravet om mundbind eller visir gælder for elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign.

  Kravet gælder ikke, når elever/kursister/deltagere medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. De skal heller ikke anvende mundbind/visir, hvis de kun er sammen med elever/kursister/deltagere fra deres stamklasse eller -hold, eller hvis de på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende. Endelig skal elever/kursister/deltagere ikke anvende mundbind/visir, når de aflægger prøve.

  Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

  Et mundbind eller visir må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind eller visir skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind eller visir:

  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
  • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

  Elever/kursister/deltagere, der af ovenfor nævnte grunde ikke skal kan anvende mundbind eller visir, må ikke bortvises eller nægtes adgang til institutionen.

  Elever/kursister/deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det vil herefter være uddannelsesinstitutionen, der vurderer, hvorvidt der er tale om en anerkendelsesværdig årsag, idet det bemærkes, at uddannelsesinstitutionen kan bortvise elever/kursister/deltagere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  Ja, de sædvanlige krav om mundbind gælder i skolens/institutionens egen bus m.v.,  hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  Elever, kursister og deltagere skal selv anskaffe mundbind m.v., som de skal benytte på uddannelsesinstitutionen. Det samme gælder, når de – ligesom andre borgere – skal benytte mundbind eller visir i andre sammenhænge, for eksempel i offentlig transport. Institutionen kan for eksempel vederlagsfrit udlevere mundbind i tilfælde, hvor en elev, kursist eller deltager har glemt at medbringe mundbind. men er  ikke forpligtet til det.

  Elever/kursister, der vurderer, at de af økonomiske årsager ikke har mulighed for at anskaffe mundbind, kan henvende sig til deres kommune med henblik på at bede om at få det udleveret. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan ordningen skal håndteres lokalt.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir. 

  Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Uddannelsesinstitutionen kan få en bøde for ikke at nægte adgang eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller viser.

  Tilsvarende kan uddannelsesinstitutionen få en bøde, hvis den ikke lever op til sit ansvar for at sikre, at medarbejdere m.v. overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

  Der skal i eller ved uddannelsesinstitutionens indgang/lokaler opsættes information om kravet om at bruge mundbind eller visir. Det skal også fremgå, at der er mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet. 

  Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

  En prøve karakteriseres som en undervisningsaktivitet. Det betyder, at hvis en eksaminator/censor eksaminerer elever/kursister fra et til to forskellige hold i løbet af en dag, så skal der ikke anvendes mundbind/visir. Hvis eksaminatoren/censoren eksaminerer elever/kursister fra tre eller flere forskellige hold i løbet af en dag, så skal der anvendes mundbind/visir hele dagen.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:30

  Institutionen skal sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til undervisernes rådighed.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  Engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet. Mundbind skal være tætsluttende omkring ansigtet. 

  Visir i form af skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  Ja, men kun hvis der ikke er andre end deres stamklasse eller -hold til stede.

  Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

  Uddannelsesinstitutionen kan i første omgang give konkrete ordensmæssige og bindende anvisninger til elever, kursister og deltagere om at efterleve kravet om at bære mundbind eller visir, og eventuelt udlevere et mundbind eller visir til dem, der har glemt eget mundbind eller visir.

  Såfremt en elev, kursist eller deltager herefter ikke følger anvisningen og kravet om at bære mundbind eller visir, skal institutionen nægte den pågældende elev, kursist eller deltager fysisk adgang til uddannelsesinstitutionens indendørs arealer, med mindre eleven, kursisten eller deltageren angiver en anerkendelsesværdig grund til ikke at bære mundbind eller visir.

  Hvis eleven, kursisten eller deltageren allerede befinder sig indendørs i institutionens lokaler, skal institutionen påbyde den pågældende at forlade disse og først indfinde sig der igen, når han eller hun overholder pligten til at bære mundbind eller visir. Hvis eleven, kursisten eller deltageren af denne grund ikke overholder sin mødepligt, vil dette skulle registreres som fravær.

  Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

  Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., skal ikke anvende mundbind eller visir, hvis de ikke har kontakt til andre personer, dvs. hvis de er alene.

  De skal heller ikke anvende mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. Det kan fx være på et lærerværelse. 

  Derudover skal lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, ikke bruge mundbind eller visir, mens de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

  Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

  Opdateret 21/10 2020 kl. 21:00

  Nej. Kravet gælder kun indendørs.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 12:25

  Når uddannelsessteder beslutter, at der skal anvendes mundbind i undervisningen eller på institutionens område, er det alene en lokal beslutning og ikke efter anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet vejleder på baggrund af de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler visir som et alternativ til mundbind i særlige situationer, hvor mundbind ikke er egnet, det vil sige for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtig at vise ansigtet i situationen. Det er op til eleverne/kursisterne at vurdere, om de hører under denne målgruppe. 

  Forsamlingsforbud

  Opdateret 08/01 kl. 14:35

  Uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisningsområdet er undtaget fra forsamlingsforbuddet for forsamlinger på over 5 personer.

  Alle aktiviteter, der er forbundet med institutionens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel institutionens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder og fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), bestyrelsesmøder, generalforsamlinger på private institutioner, valgmøder og opstillingsmøder til institutionens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, samtaler og lignende samtaler mellem institutionens ledelse/lærer og elev samt familiemedlemmer.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet kan kun anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende regler og anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel fester eller arrangementer arrangeret af eleverne i fritiden.

  Det bemærkes, at institutionerne ikke er undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at institutioner ikke må forsamle flere end 500 personer.

  Opdateret 08/01 kl. 14:38

  Ja. Her gælder anbefalingen om 2 meters afstand. Det følger af retningslinjerne, at den generelle anbefaling om 2 meters afstand fortsat skal iagttages, når elever og kursister opholder sig samme sted som andre klasser, hold eller lignende på for eksempel fællesarealer. Se mere om fysisk afstand i Sundhedsstyrelsens udgivelse COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf).

  Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

  Introduktionskurser og brobygning

  Opdateret 13/01 kl. 16:52

  I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:53

  Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

  Opdateret 13/01 kl. 16:54

  Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

  Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:55

  Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:48

  Ja.

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

  Opdateret 13/01 kl. 16:49

  I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

  Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

  • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

  Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

  Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

  I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

  Fravær

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, fjernundervisning eller hjemmeopgaver) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

  Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår af § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til fraværet, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, hjemmeopgaver eller fjernundervisning) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

  Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår i § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til sit fravær, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

  Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

  Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning og kan ikke registreres som fraværende, hvis eleven/kursisten ellers deltager aktivt i nødundervisningen.

  Deltager eleven/kursisten derimod ikke i nødundervisningen, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende.

  Nødundervisning

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  Børne - og undervisningsministeren har fritaget alle institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når/hvis de overgår til nødundervisning. Fritagelsen gælder frem til og med den 7. februar 2021. Første gang institutioner, der nødunderviser, igen skal indberette vil derfor være senest den 5. marts 2021 for perioden fra den 8. februar til den 28. februar 2021.

  Opdateret 20/01 kl. 12:00

  For folkeskolen

  Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

  Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

  I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

  For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  Opdateret 17/04 2020 kl. 18:15

  For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

  Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

  I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

  For kommunale og regionale skoler:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

  Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disse fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 08/12 2020 kl. 23:30

  Når pligten til at give nødundervisning ophører, skal skolerne/institutionerne ikke give erstatningsundervisning. Skolens eller institutionens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Skolerne/institutionerne skal gennemføre nødundervisning for elever med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang får det udbytte af undervisningen, som de under normale omstændigheder ville have fået. 

  Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

  Opdateret 08/12 2020 kl. 23:30

  For de elever, deltagere eller kursister, som er undtaget fra lukningen og derfor skal møde fysisk frem på skolen eller institutionen, gælder møde- og deltagelsespligt efter de almindelige regler herom eller efter reglerne i nødundervisningsbekendtgørelsen, hvis der er iværksat nødundervisning. Manglende fremmøde vil skulle registreres som fravær.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  Ja. Det skal blot ske på en måde, hvor risikoen for smitte begrænses, for eksempel ved at begrænse antallet af personer i lokalet ved afhentning og sikre fornøden afstand mellem dem.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  Nej. Eventuelle regler for uddannelserne om begrænsninger for varigheden af fjernundervisning finder ikke anvendelse, når fjernundervisning gennemføres som led i nødundervisning.

  Opdateret 03/12 2020 kl. 12:30

  Ja, institutionen skal give nødundervisning til den elev/kursist, som er hjemme, fordi dennes barn er hjemsendt i relation til COVID-19. Eleven/kursisten skal ikke registreres fraværende, hvis eleven/kursisten deltager i nødundervisningen. 

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  Det kan være nødvendigt at overgå til nødundervisning for elever, som efter en konkret vurdering ikke kan møde frem til undervisning. Det gælder for eksempel elever, kursister og deltagere, der er hjemsendt med symptomer på COVID-19, afventer testsvar eller er vurderet som nær kontakt. Det kan også være nødvendigt, såfremt lærerfraværet er så omfattende som følge af COVID-19, at almindelig undervisning ikke kan gennemføres.

  SU

  Opdateret 16/03 2020 kl. 13:56

  Elever og kursister vil som udgangspunkt opretholde SU, elevløn, skoleydelse mv. i evt. karantæneperioder, ligesom lønrefusion fra AUB til arbejdsgivere med elever i eud-hovedforløb fortsættes.

  Kommunal ungeindsats

  Opdateret 08/01 kl. 14:41

  Grundlæggende er kravene til kommunernes vejlednings-indsats ikke ændret.  Der kan være behov for i samarbejde med den unge, at kommunerne ajourfører den unges ud-dannelsesplan.

  Det forudsættes, at der er et løbende samarbejde og kommunikation mellem skolerne og institutionerne og KUI.

  Specialpædagogisk støtte

  Opdateret 23/11 2020 kl. 17:16

  Opdateret 11/06 2020 kl. 12:20

  Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at elever og studerende med særlige behov kan følge undervisningen. Elever og studerende, som modtager specialpædagogisk støtte (SPS) og er i risikogruppe over for corona kræver dette forskellige former for foranstaltninger, alt afhængig af den enkeltes specifikke udfordringer. Du kan læse mere om, hvordan de enkelte elevgrupper kan støttes bedst muligt på www.spsu.dk.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 17:16

  Tegnsprogs- og skrivetolkning fungerer fuldstændig som normalt.

  Skoler og institutioner skal dog være opmærksomme på, om der blandt elever og studerende i risikogruppe for corona, kan være nogen, der anvender tegnsprogs- eller skrivetolkning i undervisningen. Her skal skolen eller institutionen planlægge undervisningen, så der er mulighed for virtuel deltagelse med tolkning. Se nærmere vejledning herom på spsu.dk.

  Fjernundervisning

  Opdateret 13/01 kl. 08:22

  Det er institutionen, der sætter rammerne for undervisningen, herunder også krav til aktiv deltagelse. Institutionen kan fx stille krav om, at kameraet skal været tændt, undervisningen skal modtages ved et bord og ikke i sengen og iført almindelig påklædning, som hvis eleven/kursisten skulle modtage undervisning ved fysisk fremmøde på skolen. Hvis eleven/kursisten ikke følger kravene, kan eleven/kursisten anses som fraværende.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

  Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

  Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

  Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

  Der udbetales fuldt ordinært taxametertilskud på forberedende tilbud, ungdoms- og voksenuddannelser i COVID-19-relaterede situationer, hvor en underviser er hjemsendt og afventer testsvar/eller barns testsvar, men ikke er syg og derfor fortsat vil kunne undervise sin klasse eller sit hold virtuelt hjemmefra.

  Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

  Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

  Såfremt lærerfraværet på grund af COVID-19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

  Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).

  Opdateret 10/12 2020 kl. 19:30

  Institutionerne skal opgøre og indberette undervisningsaktiviteten, hvoraf dele i covid-relaterede situationer er tilrettelagt som fjernundervisning som ordinær undervisning. Der gælder de almindelige regler for revision og tilskudskontrol, hvor institutionens revisor skal attestere, at aktiviteten er afholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

  Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

  Sårbare elever

  Opdateret 18/12 2020 kl. 11:00

  Elever, som grundskolen og 10. klasse ikke er lukket for, er som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet mod undervisning på tværs af klasser. Forbuddet gælder kun undervisning og ikke andre aktiviteter.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 11:00

  For de elever, der fortsat må møde frem, kan der etableres nye, faste hold bestående af elever/kursister/deltagere, hvis normale klasser/hold er sendt hjem og modtager nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse. Det kan for eksempel være elever, der møder i skole, fordi de har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Eleverne anbefales i så fald ikke blandes på tværs af disse hold.

  Holdene kan udvides, såfremt der viser sig behov hos yderligere elever undervejs i nedlukningsperioden.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 11:00

  Det er skolens eller institutionens leder, der vurderer, om en elev har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen. Det kan for eksempel være elever, der er anbragt på institutionen af de sociale myndigheder, og derfor ikke kan hjemgives, eller elever, der har så væsentlige eller sammensatte sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, at de ikke kan løftes i et fremmed tilbud.

  I grundskolen og 10. klasse kan en elev også have særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, som gør, at eleven ikke skal sidde derhjemme, men som ikke er nok til, at eleven kan fremmøde i skole. Disse elever kan komme i nødpasning. Elever med behov for ekstra støtte og daglig kontakt bør betragtes som elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, selvom de normalt ikke ville blive betragtet som sådan. Dette omfatter for eksempel elever, som har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, da dette kan være et udtryk for, at den pågældende har det skidt. Der kan også være elever, som mistrives på grund af manglende nærvær med klassekammerater, pædagoger og lærere.

  Opdateret 18/12 2020 kl. 11:00

  De mest sårbare elever skal fortsat møde fysisk frem på skolen eller institutionen, ligesom skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud fortsat skal være åbne for disse elever. 

  De mest sårbare elever omfatter i denne sammenhæng:  

  • Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Herudover er en række elev og kursistgrupper undtaget på grund af særlige hensyn og behov. Se særskilt FAQ og bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v.  i forbindelse med af håndtering af COVID-19.

  Møder, sociale arrangementer, overnatningsaktiviteter og lignende

  Opdateret 20/01 kl. 12:20

  Nej. For elever i grundskolen og i ungdomsuddannelser, som er omfattet af nedlukningen, skal disse modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Dette gælder, uanset om det er på eller uden for institutionens matrikel, for eksempel i en park, og uanset om aktiviteten har et socialt, trivselsmæssigt eller fagligt formål. Undervisningen, vejledningen eller trivselsaktiviteten vil i stedet kunne gennemføres virtuelt.

  Børn og unge opfordres privat – ligesom den øvrige del af befolkningen – til at se så få som muligt og ikke mere end fem sammen. Der er dog ikke noget til hinder for, at de unge selv tager initiativ til små læsegrupper eller lignende. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens materiale til unge om, hvordan man passer på hinanden, når man gerne vil mødes med vennerne mv. 

  Opdateret 15/01 kl. 13:06

  Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

  Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

  Opdateret 08/12 2020 kl. 12:54

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 28. februar 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler.

  Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

  Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Kostafdelinger og skolehjem

  Opdateret 17/12 2020 kl. 08:30

  Nej. I udgangspunktet skal alle elever og kursister sendes hjem. Personer med bopæl på Færøerne, Grønland og udlandet er dog undtaget fra hjemsendelse. Det samme gælder, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 21/01 kl. 14:35

  På Børne- og Undervisningsministeriets område gælder opfordringen personale i dagtilbud, som fortsat er åbne, og desuden personale på andre områder, hvor personale fortsat møder fysisk på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, herunder bl.a. personale på specialundervisningsområdet mv. (for eksempel special-klasser, specialskoler, STU, TAMU og certifikatkurser) samt personale, der arbejder med nødpasning for 0.-4. klasse og undervisning med fremmøde for andre elever, der af forskellige årsager (sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige) vurderes at have brug for at fremmøde. Opfordringen gælder ansatte i både offentlige og private tilbud og institutioner.

  Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale, der stadig møder fysisk på arbejde og ikke har mulighed for at holde afstand, opfordres derfor til at gøre brug af al ledig testkapacitet.

  Kommunerne og regionerne bidrager til at stille testkapacitet til rådighed blandt andet i samarbejde med private leverandører, herunder mobil testkapacitet, stationære testcentre, pop up testcentre. Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man kan blive testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

   

  Sidst opdateret: 7 timer siden