Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om genåbning på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 6. april.
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 20/04 kl. 08:42

  • Prøver og eksamen

  Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

  I ”Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer” kan der læses mere om mundtlige prøver i sommerterminen 2021. Vejledningen kan hentes på siden "Retningslinjer og vejledninger".

  Opdateret 20/04 kl. 08:27

  • Prøver og eksamen
  • Undervisning

  Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb kan hentes på siden "Retningslinjer og vejledninger".

  Opdateret 14/04 kl. 16:16

  Ja.

  Institutionen må have elever, som skal til terminsprøve, inde på institutionen, selv om disse elever også har haft fysisk fremmøde på institutionen i den foregående uge. Institutionen skal dog sikre, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent ikke overstiger 50 procent.


  Opdateret 14/04 kl. 14:49

  Der gives normalt ikke standpunktskarakterer på hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF, og der vil således helt ekstraordinært skulle gives en afsluttende standpunktskarakter i fag – eller dele af fag (mundtlig eller skriftlig) – hvor prøven er aflyst.

  En afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan.

  Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten indgå, men en sådan samtale kan ikke alene udgøre bedømmelsesgrundlaget. Ligeledes kan en test eller prøve ikke alene udgøre bedømmelses-grundlaget for en afsluttende standpunktskarakter.

  Afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer vil formentlig udgøre en større udfordring på hf-uddannelsen, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF end på de øvrige gymnasiale uddannelser, da standpunktskarakterer som nævnt ikke normalt er en del af den løbende og afsluttende evaluering på disse uddannelser m.v. Eleverne og kursisterne har således ikke haft en forventning om, at de skulle vurderes med en afsluttende standpunktskarakter på grundlag af undervisningen i løbet af året, men derimod om at deres faglige niveau skulle bedømmes ved prøve.

  Ligeledes er lærernes tilrettelæggelse af undervisningen i vidt omfang foretaget under forudsætning af, at der ikke afgives standpunktskarakterer. Dette vil formentlig særligt give udfordringer i forhold til afgivelse af mundtlige standpunktskarakterer, hvorimod grundlaget for evt. skriftlige standpunktskarakterer formentlig er tydeligere i form af elevernes løbende, skriftlige arbejde, herunder afleveringer, tests og projekter.

  I det lys er det vigtigt at være opmærksom på, at standpunktskarakteren, jf. ovenfor, skal være udtryk for en helhedsvurdering af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget. Det vil blandt andet sige, at karakteren udtrykker den pågældendes faglige niveau i faget og ikke er et udtryk for for eksempel studieaktivitet.

  Det er en mulighed, men ikke et krav, at afvikle en individuel faglig vurderingssamtale for elever og kursister, før afgivelse af en afsluttende standpunktskarakter.

  Opdateret 13/04 kl. 10:00

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Institutionen kan enten:

  1. lave en gruppeprøve, hvor den reducerede gruppe går til en samlet prøve som normalt. Det forudsætter, at prøven kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarlig. 
   Her vil gælde den normale eksaminationstid for grupper.
   Eksempel; hvis to ud af en gruppe på fire elever skal til prøve, vil eksaminationstiden blive det dobbelte af den tid, der er valgt (24 - 30 minutter). Hvis der kun er udtrukket en elev fra gruppen til prøven, bør eksaminationstiden være 30 minutter.
  2. eller lave individuelle prøver. 
   Her vil eksaminationstiden være 30 minutter per elev.

  Det valg, som skolen træffer, gælder på holdniveau.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Som udgangspunkt vil den tilbudte mundtlige prøve til sommer for elever, der i vinterterminen alene fik karakter for det skriftlige produkt, blive med vinterterminens eksaminator og en ny censor.

  En elev, der har afsluttet studieområdeprojektet i vinterterminen 2020/21, meddeler senest den 6. april 2021 institutionen, om eleven ønsker at:

  1. få karakteren for det skriftlige produkt annulleret og aflægge mundtlig prøve i projektet eller
  2. aflægge en yderligere prøve efter reglen i stk. 3, nr. 3, og dermed samlet aflægge tre mundtlige prøver efter denne regel.

  Hvis en elev vælger at gå til mundtligt forsvar af SOP skal der ske følgende:

  Eleven skal ikke indgå i indberetningen af ”Elever til Prøve” til sommerterminen 2021. Censurfaget er udtrukket ved indberetningen til vinterterminen, og dette udtræk af censurfag fastholdes.

  Eleven skal figurere i indberetningen af ”Prøveplaner” til sommerterminen 2021. På baggrund af denne indberetning vil der blive allokeret censor.

  Eventuelle klagesager og ombedømmelser af SOP fra vinterterminen skal afgøres, inden eleverne vælger, om de vil til mundtlig prøve i SOP til sommer.

  Tilbuddet om en mundtlig SOP-prøve for elever, der ved vinterterminen alene fik karakter for det skriftlige produkt, gælder også for elever på hhx, i det omfang der er hhx-institutioner, der har afholdt SOP i vinterterminen.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  En elev, der har fået delmerit for hele undervisningen i et fag (for eksempel sprogfag) skal aflægge prøve i faget, da eleven ikke har en standpunktskarakter, der kan ophøjes, og det ej heller er muligt at tildele eleven en afsluttende standpunktskarakter.

  En mundtlig prøve for elever med delmerit kan afholdes med intern censur.

  I tilfælde hvor fritagelsen for undervisning, som led i delmerit, sker på et lavere niveau end dét niveau, hvor faget afsluttes, skal eleven ikke aflægge prøve. Her har eleven en afsluttende standpunktskarakterer på normal vis, der kan ophøjes til prøvekarakter. Det kan være en situation, hvor institutionens leder eksempelvis har givet delmerit for undervisningen i 1g. og 2g. til en elev, der normalt ville skulle følge tre års undervisning i tysk A, og eleven derfor er startet direkte på et 3g.-hold.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Kursister, som afslutter dansk som andetsprog på A-niveau, skal aflægge skriftlig prøve.

  Kursister, som afslutter dansk som andetsprog på B-niveau, skal ikke aflægge skriftlig prøve.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  1. års kursister skal aflægge de to mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe (en intern flerfaglig prøve og en ekstern enkeltfaglig prøve). Såfremt den naturvidenskabelige faggruppe ikke afsluttes, udtrækkes der op til to mundtlige prøver.

  2. års kursister skal aflægge de to mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe (en intern flerfaglig prøve og en ekstern enkeltfaglig prøve). Såfremt den naturvidenskabelige faggruppe ikke afsluttes, udtrækkes der op til to mundtlige prøver. Derudover aflægger kursisterne prøve i skriftlig dansk, hvis dansk afsluttes på andet år. 

  3. års kursister skal aflægge 2 mundtlige prøver fastlagt via prøvefagsudtrækket og derudover prøve i skriftlig dansk, hvis dansk afsluttes på tredje år.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  1. og 2. års eleverne skal aflægge én mundtlig prøve i lighed med eleverne på en almindelig tilrettelæggelse af 3-årige gymnasiale uddannelser. 

  3. års eleverne skal aflægge en mundtlig prøve fastlagt via prøvefagsudtrækket og derudover skal de også aflægge prøve(r) i skriftlig dansk og SRP, hvis disse afsluttes/afvikles på tredje år.

  4. års eleverne skal aflægge 2 mundtlige prøver i studieretningsfag eller fag på A-niveau og derudover skal de også aflægge prøve(r) i skriftlig dansk og SRP, hvis disse afsluttes/afvikles på fjerde år.

  SRP, SOP, SSO, EOP og EP

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Som udgangspunkt vil den tilbudte mundtlige prøve til sommer for elever, der i vinterterminen alene fik karakter for det skriftlige produkt, blive med vinterterminens eksaminator og en ny censor.

  En elev, der har afsluttet studieområdeprojektet i vinterterminen 2020/21, meddeler senest den 6. april 2021 institutionen, om eleven ønsker at:

  1. få karakteren for det skriftlige produkt annulleret og aflægge mundtlig prøve i projektet eller
  2. aflægge en yderligere prøve efter reglen i stk. 3, nr. 3, og dermed samlet aflægge tre mundtlige prøver efter denne regel.

  Hvis en elev vælger at gå til mundtligt forsvar af SOP skal der ske følgende:

  Eleven skal ikke indgå i indberetningen af ”Elever til Prøve” til sommerterminen 2021. Censurfaget er udtrukket ved indberetningen til vinterterminen, og dette udtræk af censurfag fastholdes.

  Eleven skal figurere i indberetningen af ”Prøveplaner” til sommerterminen 2021. På baggrund af denne indberetning vil der blive allokeret censor.

  Eventuelle klagesager og ombedømmelser af SOP fra vinterterminen skal afgøres, inden eleverne vælger, om de vil til mundtlig prøve i SOP til sommer.

  Tilbuddet om en mundtlig SOP-prøve for elever, der ved vinterterminen alene fik karakter for det skriftlige produkt, gælder også for elever på hhx, i det omfang der er hhx-institutioner, der har afholdt SOP i vinterterminen.

  Opdateret 25/02 kl. 14:01

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ja, SSO afvikles som normalt for 2. hf i 4. semester. Konkret placering af opgaveugen fastsættes af institutionens leder.

  Opdateret 25/02 kl. 13:51

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ja. Eleverne, under opsyn af en lærer, kan i forbindelse med SRP/SOP/SSO/EOP møde frem på skolen og gennemføre eksperimenter, der skal indgå i deres projekt, ved brug af skolens værksteds- og laboratoriefaciliteter. 

  Fremmødet bør begrænses i videst muligt omfang og afgrænses til aktiviteter, der er nødvendige for projektets gennemførelse og elevens faglige udbytte heraf, og det er vigtigt, at fremmødet sker under streng iagttagelse af afstand (2 meter) og hygiejne (afspritning af udstyr mv.). 

  Fremmøde kan udelukkende finde sted i skriveperioden til SRP/SOP/SSO/EOP, dvs. efter opgaveformuleringen er udleveret, og prøven derfor er i gang. 

  Eleverne bør møde frem enkeltvis, og der kan ikke finde holdundervisning sted.

  Opdateret 12/02 kl. 18:34

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ja, SSO afvikles som normalt for eux-elever på gammel ordning.

  Opdateret 16/01 kl. 08:31

  • Optagelsesproces
  • Prøver og eksamen

  Perioden, hvor skriveperioden for Studieretningsprojektet (SRP) på stx og Studieområde-projektet (SOP) på hhx/htx skal placeres, udvides i år ekstraordinært, således at det er muligt for den enkelte institution at placere skriveperioden mellem ultimo januar og primo maj – mod normalt 1. marts til 15. april. Der ændres ikke på selve skriveperiodens længde. 

  Opdateret 15/01 kl. 13:30

  • Optagelsesproces
  • Prøver og eksamen

  Skolerne er forpligtet til at sikre vejledning i forbindelse med de store skriftlige opgaver (SRP, SOP, SSO og EOP) i samme omfang som under normale omstændigheder. Vejledningen kan foregå virtuelt for eksempel via skolens intranet, telefon, videosamtaler, Skype eller lignende. Det er den enkelte institution, der beslutter, hvorledes vejledningen tilrettelægges.

  Aflæggelse af prøver

  Opdateret 13/04 kl. 10:00

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Institutionen kan enten:

  1. lave en gruppeprøve, hvor den reducerede gruppe går til en samlet prøve som normalt. Det forudsætter, at prøven kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarlig. 
   Her vil gælde den normale eksaminationstid for grupper.
   Eksempel; hvis to ud af en gruppe på fire elever skal til prøve, vil eksaminationstiden blive det dobbelte af den tid, der er valgt (24 - 30 minutter). Hvis der kun er udtrukket en elev fra gruppen til prøven, bør eksaminationstiden være 30 minutter.
  2. eller lave individuelle prøver. 
   Her vil eksaminationstiden være 30 minutter per elev.

  Det valg, som skolen træffer, gælder på holdniveau.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  En elev, der har fået delmerit for hele undervisningen i et fag (for eksempel sprogfag) skal aflægge prøve i faget, da eleven ikke har en standpunktskarakter, der kan ophøjes, og det ej heller er muligt at tildele eleven en afsluttende standpunktskarakter.

  En mundtlig prøve for elever med delmerit kan afholdes med intern censur.

  I tilfælde hvor fritagelsen for undervisning, som led i delmerit, sker på et lavere niveau end dét niveau, hvor faget afsluttes, skal eleven ikke aflægge prøve. Her har eleven en afsluttende standpunktskarakterer på normal vis, der kan ophøjes til prøvekarakter. Det kan være en situation, hvor institutionens leder eksempelvis har givet delmerit for undervisningen i 1g. og 2g. til en elev, der normalt ville skulle følge tre års undervisning i tysk A, og eleven derfor er startet direkte på et 3g.-hold.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Kursister, som afslutter dansk som andetsprog på A-niveau, skal aflægge skriftlig prøve.

  Kursister, som afslutter dansk som andetsprog på B-niveau, skal ikke aflægge skriftlig prøve.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  1. års kursister skal aflægge de to mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe (en intern flerfaglig prøve og en ekstern enkeltfaglig prøve). Såfremt den naturvidenskabelige faggruppe ikke afsluttes, udtrækkes der op til to mundtlige prøver.

  2. års kursister skal aflægge de to mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe (en intern flerfaglig prøve og en ekstern enkeltfaglig prøve). Såfremt den naturvidenskabelige faggruppe ikke afsluttes, udtrækkes der op til to mundtlige prøver. Derudover aflægger kursisterne prøve i skriftlig dansk, hvis dansk afsluttes på andet år. 

  3. års kursister skal aflægge 2 mundtlige prøver fastlagt via prøvefagsudtrækket og derudover prøve i skriftlig dansk, hvis dansk afsluttes på tredje år.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  1. og 2. års eleverne skal aflægge én mundtlig prøve i lighed med eleverne på en almindelig tilrettelæggelse af 3-årige gymnasiale uddannelser. 

  3. års eleverne skal aflægge en mundtlig prøve fastlagt via prøvefagsudtrækket og derudover skal de også aflægge prøve(r) i skriftlig dansk og SRP, hvis disse afsluttes/afvikles på tredje år.

  4. års eleverne skal aflægge 2 mundtlige prøver i studieretningsfag eller fag på A-niveau og derudover skal de også aflægge prøve(r) i skriftlig dansk og SRP, hvis disse afsluttes/afvikles på fjerde år.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Elever på første år af den 2-årige stx/hhx skal til en mundtlig prøve.

  Elever på andet år af den 2-årige stx/hhx skal aflægge prøve i skriftlig dansk og til mundtlig prøve i SRP/SOP. Derudover skal eleverne til yderligere to mundtlige prøver i studieretningsfag eller øvrige fag på A-niveau efter samme principper som de 3-årige tilrettelæggelser. 

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Selvstuderende skal til prøve i alle fag, de afslutter, da de ikke har en standpunktskarakter, der kan ophøjes, og det ej heller er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur. 

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Elever, der skal til prøve som følge af sanktion for fravær, skal til prøve i sommerterminen 2021 herunder matematik på alle niveauer. 

  Mundtlige prøver for elever henvist til at aflægge prøve i et eller flere fag grundet fravær kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Institutionen giver tidligst den 29. april 2021 og senest den 6. maj 2021 eleven eller kursisten meddelelse om elevens eller kursistens eksamensplan, som indeholder oplysningerne om, hvilke prøver eleven eller kursisten skal aflægge og hvilke prøver i elevens eller kursistens eksamensplan, der er aflyst.

  Opdateret 25/02 kl. 14:07

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Kursister på GIF aflægger prøven i skriftlig dansk som andetsprog og 3 mundtlige prøver, der vælges ud fra ministeriets udmeldte prøvefagsudtræk.

  Opdateret 25/02 kl. 14:02

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Elever på teknisk eux, der ved deres uddannelsesafslutning ikke afslutter gymnasiale fag (EOP/EP tæller ikke som gymnasiale fag), skal, hvis de afslutter deres gymnasiale fag til sommertermin 2021, til prøve i EOP/EP, skriftlig dansk og to mundtlige prøver fastlagt via prøvefagsudtrækket. Dette gælder fx for teknisk eux-uddannelser tilrettelagt efter model D og A.

  Opdateret 25/02 kl. 13:59

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ja. Alle elever i 1.g og i 2.g udtrækkes til en mundtlig prøve. Prøven udtrækkes tilfældigt blandt de fag, som eleven afslutter. Der kan dog være situationer, hvor en elev i 1.g ikke kan komme til prøve, fx hvis prøverne i de kunstneriske fag er aflyst lokalt, eleven afslutter matematik på C-niveau og løfter samfundsfag til B-niveau. I sådanne tilfælde benyttes prøvefagsudtrækket til at afgøre, hvilken af de afsluttende standpunktskarakterer der skal ophøjes til prøvekarakter. Tilsvarende situationer kan i særlige tilfælde forekomme i 2.g.

  Opdateret 25/02 kl. 13:51

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Som udgangspunkt lægges der ekstern censur på alle mundtlige prøver, men skolerne kan, hvis den mundtlige prøve må afholdes med intern censur (for eksempel prøver for selvstuderende), afmelde den eksterne censur og udpege en lærer på egen institution til censor. Herved øges fleksibiliteten, så prøven lettere kan flyttes til en anden dato.

  Opdateret 25/02 kl. 13:51

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at kursister på hf-enkeltfag, GSK og SOF aflægger op til 4 prøver. Institutionerne fastlægger prøverne på holdniveau. Prøven i skriftlig dansk gennemføres. Øvrige skriftlige prøver gennemføres ikke. Institutionerne fastlægger, hvilke mundtlige prøver kursisterne skal aflægge ved at udarbejde en almindelig mundtlig prøveplan med alle prøveafholdende hold for den normale eksamensperiode. 

  På hf-enkeltfag aflyses derefter alle prøver fra prøveperiodens start til og med 11. juni for at give mulighed for at forlænge undervisningen på alle hf-enkeltfagshold. Mundtlige prøver planlagt fra den 12. juni og frem til den 23. juni vil blive gennemført. Hvis kursister afslutter eksamensprojektet (EP), skal prøven gennemføres. Eksamensprojektet kan placeres i hele eksamensperioden.

   

  Opdateret 25/02 kl. 13:45

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at kursister på GSK og SOF aflægger op til 4 prøver. Institutionerne kan fastlægge prøverne på holdniveau. Prøven i skriftlig dansk gennemføres i det omfang, GSK-kursister afslutter dansk. Øvrige skriftlige prøver gennemføres ikke. Institutionerne beslutter lokalt, hvilke mundtlige prøver der skal afholdes, så det sikres, at ingen GSK- eller SOF-kursist aflægger mere end 4 prøver.

  I modsætning til prøverne på hf-enkeltfag kan institutionerne afholde GSK-prøver og SOF-prøver i hele eksamensperioden. Institutionerne beslutter lokalt, hvilke prøver der skal afholdes, så det sikres, at ingen GSK- eller SOF-kursist aflægger mere end 4 prøver.

   

  Opdateret 12/02 kl. 18:34

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år, aflægger 1 mundtlig prøve (gælder for elever der går til prøve efter 1. semester på det studiekompetencegivende år). Tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres gymnasiale fag, aflægger 1 mundtlig prøve. Hvis eleven ikke afslutter fag i sommerterminen 2021, aflægges ikke prøve. Prøverne fastlægges via prøvefagsudtrækket.

  Opdateret 12/02 kl. 18:34

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at merkantile eux-elever, der afslutter det studiekompetencegivende år og tekniske eux-elever, som afslutter de gymnasiale fag, skal til prøve i skriftlig dansk og til mundtlig prøve i EOP. Derudover skal eleverne til yderligere to mundtlige prøver.
  Elever på teknisk eux, gammel ordning, der afslutter deres gymnasiale fag, skal til prøve i skriftlig dansk, to mundtlige prøver samt til prøve i eksamensprojektet (EP).

  Opdateret 12/02 kl. 18:34

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  En elev i 3.g skal, udover skriftlig dansk og mundtligt forsvar af SRP/SOP, aflægge prøve i de to første mundtlige prøver i prøvefagsudtrækket, der er studieretningsfag eller fag på A-niveau. Studieretningsfag på A- og B-niveau og øvrige A-fag er altså ligestillede.

  Hvis en elev ikke kan aflægge begge mundtlige prøver i studieretningsfag eller A-fag – på grund af manglende mulighed lokalt for at gennemføre den nødvendige forudgående praktiske dimension i faget – vælges næste udtrukne prøve i prøvefagsudtrækket. Det kan også være fag på B- og C-niveau, der ikke er studieretningsfag. Den mundtlige prøve kan ikke konverteres til en skriftlig prøve i prøvefagsudtrækket.

  Opdateret 06/02 kl. 14:20

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Nej. Elever i 1.hf skal aflægge de to mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe (en intern flerfaglig prøve, og en ekstern enkeltfaglig prøve).

  Elever i 2.hf skal aflægge prøven i skriftlig dansk og derudover tre mundtlige prøver, som udtrækkes blandt de fag, der afsluttes.

  Aflysning af prøver

  Opdateret 25/02 kl. 14:00

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Udgangspunktet er, at prøver med praktisk dimension som for eksempel teknikfag og teknologi på htx samt naturvidenskabelige og kunstneriske fag afholdes. Institutionerne har dog mulighed for lokal aflysning af prøver i fag med praktisk dimension, hvis institutionens leder vurderer, at eleverne ikke har kunnet modtage tilstrækkelig undervisning/forberedelse med fysisk tilstedeværelse på grund af COVID-19-relateret nedlukning. 

  Det kan for eksempel være i forbindelse med hold, hvor undervisningen har været ekstra begrænset af nedlukninger som følge af regionale nedlukninger eller hjemsendelse som følge af lokal karantæne, og hvor det, når eleverne er fysisk tilbage på skolen, viser sig ikke at være muligt at indhente de manglende dele af undervisningen.

  Lokale aflysninger af prøver med praktisk dimension vil først være aktuelt, når institutionens leder har et overblik over, hvor meget af de praktiske dele af undervisningen eleverne på de enkelte hold kan nå at indhente efter nedlukningens ophør, samt hvilke muligheder der er for at tilpasse den mundtlige prøve.

  Opdateret 12/02 kl. 18:32

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at de to prøver afholdes. Ved den flerfaglige interne prøve kan spørgsmålene tilrettes, hvis det viser sig nødvendigt som følge af nødundervisning. Hvis det lokalt vurderes, at den udtrukne enkeltfaglige prøve ikke kan afholdes som følge af utilstrækkelig undervisning/forberedelse med fysisk tilstedeværelse i faget, vælges det næste fag (blandt biologi, geografi, kemi) i prøvefagsudtrækket.

  Eksamensspørgsmål mv.

  Opdateret 20/04 kl. 08:42

  • Prøver og eksamen

  Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

  I ”Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer” kan der læses mere om mundtlige prøver i sommerterminen 2021. Vejledningen kan hentes på siden "Retningslinjer og vejledninger".

  Prøver i matematik

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Selv om nogle af prøverne i matematik er aflyst, indgår matematik stadig i prøvefagsudtrækket.

  Hvis en aflyst matematikprøve er udtrukket, overføres årskarakteren som prøvekarakter.

  Der vil altså optræde to matematikkarakterer på beviset, hvis matematik er udtrukket, uanset om prøven er aflyst eller ej. For udtrukne prøver, der ikke aflægges, ophøjes årskarakteren til prøvekarakter. For udtrukne prøver, der aflægges, er det prøvekarakteren, der skal påføres i prøvekarakterkolonnen.

  For elever, der afslutter matematik på C-niveau i 1.g, og som har mulighed for at aflægge en prøve i et andet fag i 1.g, vil standpunktskarakteren i matematik ikke blive overført som prøvekarakter, hvis matematik er udtrukket.

  Opdateret 16/03 kl. 09:23

  • Prøver og eksamen

  Det er op til den enkelte underviser, om eleverne skal gennemføre det centralt stillede projekt i matematik B på hhx og htx. Projektoplægget/temaet vil fortsat blive udleveret til brug og kan benyttes, hvis den enkelte underviser finder det hensigtsmæssigt i forhold til den resterende del af undervisningen. Da den mundtlige prøve er aflyst, kan der i år arbejdes i par eller grupper med projektoplægget.

  I grundlaget for afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter indgår arbejdet med projektoplægget i givet fald på linje med elevens øvrige arbejde i faget. Den afsluttende standpunktskarakter skal dog som altid baseres på en helhedsvurdering af elevens faglige niveau og ikke særskilt på arbejdet med projektoplægget.

  Opdateret 12/02 kl. 18:26

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Prøverne i mundtlig og skriftlig matematik er aflyst på C- og B-niveau.

  Karaktergivning

  Opdateret 14/04 kl. 14:49

  Der gives normalt ikke standpunktskarakterer på hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF, og der vil således helt ekstraordinært skulle gives en afsluttende standpunktskarakter i fag – eller dele af fag (mundtlig eller skriftlig) – hvor prøven er aflyst.

  En afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan.

  Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten indgå, men en sådan samtale kan ikke alene udgøre bedømmelsesgrundlaget. Ligeledes kan en test eller prøve ikke alene udgøre bedømmelses-grundlaget for en afsluttende standpunktskarakter.

  Afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer vil formentlig udgøre en større udfordring på hf-uddannelsen, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF end på de øvrige gymnasiale uddannelser, da standpunktskarakterer som nævnt ikke normalt er en del af den løbende og afsluttende evaluering på disse uddannelser m.v. Eleverne og kursisterne har således ikke haft en forventning om, at de skulle vurderes med en afsluttende standpunktskarakter på grundlag af undervisningen i løbet af året, men derimod om at deres faglige niveau skulle bedømmes ved prøve.

  Ligeledes er lærernes tilrettelæggelse af undervisningen i vidt omfang foretaget under forudsætning af, at der ikke afgives standpunktskarakterer. Dette vil formentlig særligt give udfordringer i forhold til afgivelse af mundtlige standpunktskarakterer, hvorimod grundlaget for evt. skriftlige standpunktskarakterer formentlig er tydeligere i form af elevernes løbende, skriftlige arbejde, herunder afleveringer, tests og projekter.

  I det lys er det vigtigt at være opmærksom på, at standpunktskarakteren, jf. ovenfor, skal være udtryk for en helhedsvurdering af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i faget. Det vil blandt andet sige, at karakteren udtrykker den pågældendes faglige niveau i faget og ikke er et udtryk for for eksempel studieaktivitet.

  Det er en mulighed, men ikke et krav, at afvikle en individuel faglig vurderingssamtale for elever og kursister, før afgivelse af en afsluttende standpunktskarakter.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Optagelsesproces
  • Prøver og eksamen

  Elever på stx, hhx, htx og eux kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

  Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver eleven fuldt medhold, kan eleven klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål, for eksempel om skolen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren, ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt almindelig forvaltningsretlige principper og så videre.

  Et retligt spørgsmål kunne være, om institutionens ledelse har tilsidesat sine pligter om at partshøre eleven inden afgørelse af klagesagen.

  Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En elev vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af eleven, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

  Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

  Når elever og kursister på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF i forbindelse med COVID-19 får afsluttende standpunktskarakterer, fordi der ikke afholdes prøver, vil disse elever og kursister have mulighed for at klage over standpunktskarakterer på samme måde som beskrevet ovenfor.

  Opdateret 06/02 kl. 14:20

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  I de fag, hvor en prøve aflyses, ophøjes standpunktskarakteren til prøvekarakter. På uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakterer, fx hf, gives der en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter, hvis en prøve aflyses. Læreren kan forud for afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter, afholde faglige vurderingssamtaler med eleverne. Det er institutionens beslutning, om der afholdes vurderingssamtaler.

  Opdateret 06/02 kl. 14:20

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Afgivelsen af de afsluttende standpunktskarakterer udskydes til midt i juni, dog ikke for de fag eleven skal til prøve i. Her afgives den afsluttende standpunktskarakter, inden prøven afholdes.

  Omprøver og sygeprøver

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Elever, der er sanktionerede for snyd, skal aflægge omprøverne i sommerterminen 2021 herunder matematik på alle niveauer. Mundtlige omprøver som følge af sanktion for snyd kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) og eux, på 2-årigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, der skal til omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin, skal i sommerterminen 2021 aflægge omprøver som følge af klage som normalt herunder matematik på alle niveauer. 

  Mundtlige omprøver som følge af klager kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 12/04 kl. 09:15

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) og eux, på 2-årigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, som skulle have aflagt en prøve ved en tidligere prøvetermin, men er blevet forhindret pga. sygdom, skal i sommerterminen 2021 aflægge sygeprøver som normalt herunder matematik på alle niveauer. 

  Mundtlige sygeprøver kan afholdes med intern censur.

  Undervisning, termins- og interne prøver

  Opdateret 20/04 kl. 08:27

  • Prøver og eksamen
  • Undervisning

  Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2020/21 på htx, hhx, stx, hf, hf-enkeltfag, gymnasial supplering og gymnasiale fag i eux-forløb kan hentes på siden "Retningslinjer og vejledninger".

  Opdateret 14/04 kl. 16:16

  Ja.

  Institutionen må have elever, som skal til terminsprøve, inde på institutionen, selv om disse elever også har haft fysisk fremmøde på institutionen i den foregående uge. Institutionen skal dog sikre, at den ugentlige tilstedeværelsesprocent ikke overstiger 50 procent.


  Opdateret 19/03 kl. 12:25

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ja.

  For de elever, der går i 1.g. i skoleåret 2020/21, gives en ekstra fleksibilitet, som betyder, at institutionen kan vælge at rykke den læreplansfastsatte dansk-historieopgave fra slutningen af 1.g. til begyndelsen af 2.g.

  Dette kan ske for blandt andet at give tid til og mulighed for at indhente faglige efterslæb i slutningen af 1.g.

  Der skal dog være opmærksomhed på dansk-historie-opgavens placering i forhold til progressionen til øvrige opgaver og forløb i den samlede uddannelse. 

  Opdateret 05/03 kl. 17:00

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ja, alle skriftlige opgavesæt i sommertermin 2021 bliver lagt i Prøvebanken dagen efter, de er planlagt til at skulle blive afholdt.

  Opgavesættet til matematik B, stx, d. 28. maj, vil dog ikke blive gjort tilgængeligt i prøvebanken, da dette opgavesæt vil blive offentliggjort efter medio juni til brug for den interne prøve i matematik B, jf. den politiske aftale om prøver i 1. halvår 2021.

  Opdateret 05/03 kl. 17:00

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ifølge den politiske aftale skal elever, der afslutter matematik B sommeren 2021, tilbydes en frivillig, intern skriftlig prøve, der kan indikere, om de har behov for indhentning af fagligt efterslæb.

  Prøvens resultat må ikke have indflydelse på elevens afsluttende standpunktskarakter.

  Det anbefales, at prøven derfor placeres efter afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter.

  STUK vil fra den 15. juni 2021 stille et skriftligt prøvesæt til rådighed, som skolerne kan anvende til den frivillige, interne prøve.

  STUK vil senere informere institutionerne om, hvor opgavesættet kan hentes.

  Opdateret 25/02 kl. 13:58

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Ja. Gymnasierne er fortsat forpligtede til at sikre, at eleverne på stx, hhx og htx i løbet af deres uddannelse kommer til i alt mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver med henblik på, at eleverne får træning i forskelige prøveformer, der indgår i den enkelte uddannelse. Interne prøver kan efter omstændighederne afholdes virtuelt.

  Opdateret 25/02 kl. 13:52

  • Prøver og eksamen i sommerterminen

  Det gælder generelt, at når en institutions ledelse har iværksat en sanktion over for en elev i medfør af studie- og ordensreglerne, har den også mulighed for at trække den tilbage. 

  Opdateret 16/01 kl. 08:32

  • Optagelsesproces
  • Prøver og eksamen

  Ja, virtuelle eksperimenter kan i dette skoleår ekstraordinært medtælles. Virtuelle eksperi-menter kan endvidere suppleres med hjemmeforsøg og dataindsamling, så længe det er sikker-hedsmæssigt forsvarligt og følger Arbejdstilsynets regler. 

  Optagelsesprøver

  Opdateret 08/03 kl. 08:50

  • Optagelsesproces
  • Prøver og eksamen

  Ja, der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser i år. Optagelsesprøverne forventes afholdt:

  • 28. april
  • 18. juni
  • 28. juni
  • 3. august

  Optagelsesprøven tilpasses i år således, at opgaver i fysik/kemi udgår. Optagelsesprøven vil dermed indeholde opgaver i fagene: dansk, engelsk og matematik. Bestå-grænserne tilpasses tilsvarende, sådan at der i udgangspunktet skal opnås 60 point for at kunne optages på en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx og stx) og 45 point for at kunne optages på 2-årig hf. Tilsvarende tilpasses varigheden af optagelsesprøven, således at varigheden er 3 timer i stedet for 4 timer.

  Økonomi

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:40

  • Økonomi

  Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 20 procent.

  Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjernundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Overholdelse af retningslinjer

  Opdateret 14/05 2020 kl. 09:15

  • Overholdelse af retningslinjer

  Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

  Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Sidst opdateret: 14. april 2021