Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 16/01 kl. 08:32

  Ja, virtuelle eksperimenter kan i dette skoleår ekstraordinært medtælles. Virtuelle eksperi-menter kan endvidere suppleres med hjemmeforsøg og dataindsamling, så længe det er sikker-hedsmæssigt forsvarligt og følger Arbejdstilsynets regler. 

  Opdateret 16/01 kl. 08:31

  Perioden, hvor skriveperioden for Studieretningsprojektet (SRP) på stx og Studieområde-projektet (SOP) på hhx/htx skal placeres, udvides i år ekstraordinært, således at det er muligt for den enkelte institution at placere skriveperioden mellem ultimo januar og primo maj – mod normalt 1. marts til 15. april. Der ændres ikke på selve skriveperiodens længde. 

  Opdateret 15/01 kl. 13:33

  Alle prøver på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og avu aflyses med virkning fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

  Eleverne vil i stedet for den aflyste prøve få tildelt en afsluttende standpunktskarakter, der op-højes til prøvekarakter.

  Dette gælder dog ikke i følgende tilfælde:

  1. Følgende elever/kursister på hf-enkeltfag og avu, der kan afslutte deres uddannelse ved færdiggørelse af deres eksamensbevis i vintertermin 2020/21, og hvor der ikke kan gives standpunktskarakter:

  • Selvstuderende og elever/kursister, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve.
  • Elever/kursister, der skulle aflægge sygeprøve (prøver, der omplaceres i indeværende vinterprøvetermin, er ikke at betragte som sygeprøver) eller omprøve som følge af klager i vinter-termin 2020/21.

  Disse elever vil ikke få aflyst deres prøve og kan aflægge prøven som normalt.

  Institutionen kan dog vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  2. Følgende elever/kursister med undtagelse af kursister på hf-enkeltfag og avu, der kan afslutte deres uddannelse ved færdiggørelse af deres eksamensbevis i vintertermin 2020/21:

  • Selvstuderende og elever/kursister, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve.
  • Elever/kursister, der som følge af sanktion skal til prøve på grund af højt fravær eller bortvisning fra tidligere prøve.
  • Elever/kursister, der skulle aflægge sygeprøve eller omprøve som følge af klager i vinter-termin 2020/21.

  Disse elever vil i stedet få udsat prøven til førstkommende prøvetermin (sommertermin 2021)

  3. Selvstuderende, der allerede har en adgangsgivende eksamen og dokumenterbart skal bruge et prøveresultat i et fag, der udgør et specifikt adgangskrav, for at kunne honorere en planlagt frist i forhold til optagelse på videregående uddannelser i umiddelbar forlængelse af vinterterminen.

  Disse selvstuderende vil ikke få aflyst deres prøve og kan aflægge prøven som normalt.

  Institutionen kan dog vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  Ved aflysning af prøven i SSO:

  • Hvis en elevs skriveperiode er afsluttet inden den 21. december 2020, bedømmes opgaven som normalt.
  • Hvis en elevs skriveperiode er i gang den 21. december 2020, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt som normalt.
  • Hvis en elevs skriveperiode er planlagt til at ligge i januar, flyttes skriveperioden til efter den 31. januar 2021.

  Opdateret 15/01 kl. 13:32

  Følgende elever, der får deres omprøver/sygeprøver i vinterterminen 2020/21 aflyst, får deres afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter:

  • Elever på de treårige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx), toårig stx og gymnasiale fag på eux-forløb, der skal til sygeprøve eller omprøve
   • som følge af klage i en tidligere prøvetermin eller
   • som følge af snyd.

  Følgende elever/kursister, som får deres prøve i vinterterminen 2020/21 aflyst, får udsat deres prøve til sommerterminen 2021:

  • Elever/kursister på toårigt hf, hf-enkeltfag (der ikke kan færdiggøre deres bevis ved vinter-termin 2020/21), avu (der ikke kan færdiggøre deres bevis vintertermin 2020/21) GSK, GIF og SOF, der skal til sygeprøve eller omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin

  Følgende elever/kursister vil ikke få aflyst deres prøve i vintertermin 2020/21:

  • Elever/kursister på hf-enkeltfag og avu, der kan færdiggøre bevis vintertermin 2020/21, der skal til sygeprøve eller omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin.
   Institutionen kan vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  Opdateret 15/01 kl. 13:31

  Nej, eksamensprojektet er aflyst.

  Elever i tekniske eux-forløb, der afslutter de sidste gymnasiale prøver i et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21 og skulle have aflagt prøve i EP i vinterterminen 2020/21, vil, hvis betingelserne herfor i øvrigt er til stede, stadig kunne få udfærdiget et bevis for en erhvervsfaglig studentereksamen (studiekompetencegivende eksamen) i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), dog uden en karakter for eksamensprojektet. På beviset tilføjes en streg (-) ud for eksamensprojektet.

  Elever i tekniske eux-forløb, der skulle have aflagt prøve i EP i vinterterminen 2020/21 og ikke afslutter de sidste gymnasiale prøver i et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, skal have udskudt prøven til næste prøvetermin (sommertermin 2021).

  Økonomi

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:40

  Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 20 procent.

  Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjernundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Prøver, eksaminer og optagelsesproces

  Opdateret 16/01 kl. 08:31

  Perioden, hvor skriveperioden for Studieretningsprojektet (SRP) på stx og Studieområde-projektet (SOP) på hhx/htx skal placeres, udvides i år ekstraordinært, således at det er muligt for den enkelte institution at placere skriveperioden mellem ultimo januar og primo maj – mod normalt 1. marts til 15. april. Der ændres ikke på selve skriveperiodens længde. 

  Opdateret 16/01 kl. 08:32

  Ja, virtuelle eksperimenter kan i dette skoleår ekstraordinært medtælles. Virtuelle eksperi-menter kan endvidere suppleres med hjemmeforsøg og dataindsamling, så længe det er sikker-hedsmæssigt forsvarligt og følger Arbejdstilsynets regler. 

  Opdateret 15/01 kl. 13:29

  Censor og eksaminator giver i samarbejde en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene.

  Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste mundtlige prøve.

  Der tages udgangspunkt i læreplanens angivelse af bedømmelseskriterier for den skriftlige opgavebesvarelse. Da der er tale en votering, skal denne foregå i en drøftelse over telefon, Skype eller lignende og ikke alene pr. mail.

  Da det ikke er muligt at afgive karakterer i Netprøver for denne type prøver, skal den prøveafholdende institution sørge for at indhente karakterer fra censorer og eksaminatorer på anden vis. Dette kan fx være ved at udsende karakterlister, som skal udfyldes, underskrives og returneres til den prøveafholdende institution.

  Opdateret 15/01 kl. 13:30

  Nej, eksamensprojektet er aflyst.

  En kursist på hf-enkeltfag, der skulle have aflagt prøve i EP i vintertermin 2020/21, vil, hvis betingelserne herfor i øvrigt er til stede, stadig kunne få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen, dog uden en karakter for eksamensprojektet. På beviset tilføjes en streg (-) ud for eksamensprojektet.

  Kursisten skal anmode om at lukke en sådan eksamen uden et eksamensprojekt senest den 31. juni 2021. Hvis kursisten først anmoder om at lukke en højere forberedelseseksamen efter den 31. juni 2021, skal der aflægges prøve i et eksamensprojekt.

  Opdateret 15/01 kl. 13:31

  Nej, eksamensprojektet er aflyst.

  Elever i tekniske eux-forløb, der afslutter de sidste gymnasiale prøver i et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21 og skulle have aflagt prøve i EP i vinterterminen 2020/21, vil, hvis betingelserne herfor i øvrigt er til stede, stadig kunne få udfærdiget et bevis for en erhvervsfaglig studentereksamen (studiekompetencegivende eksamen) i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), dog uden en karakter for eksamensprojektet. På beviset tilføjes en streg (-) ud for eksamensprojektet.

  Elever i tekniske eux-forløb, der skulle have aflagt prøve i EP i vinterterminen 2020/21 og ikke afslutter de sidste gymnasiale prøver i et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, skal have udskudt prøven til næste prøvetermin (sommertermin 2021).

  Opdateret 15/01 kl. 13:30

  Skolerne er forpligtet til at sikre vejledning i forbindelse med de store skriftlige opgaver (SRP, SOP, SSO og EOP) i samme omfang som under normale omstændigheder. Vejledningen kan foregå virtuelt for eksempel via skolens intranet, telefon, videosamtaler, Skype eller lignende. Det er den enkelte institution, der beslutter, hvorledes vejledningen tilrettelægges.

  Opdateret 15/01 kl. 13:30

  Elever på stx, hhx og htx kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

  Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver eleven fuldt medhold, kan eleven klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål, for eksempel om skolen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren, ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt almindelig forvaltningsretlige principper og så videre.

  Et retligt spørgsmål kunne være, om institutionens ledelse har tilsidesat sine pligter om at partshøre eleven inden afgørelse af klagesagen.

  Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En elev vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af eleven, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

  Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

  Når elever og kursister på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF i forbindelse med COVID-19 får afsluttende standpunktskarakterer, fordi der ikke afholdes prøver, vil disse elever og kursister have mulighed for at klage over standpunktskarakterer på samme måde som beskrevet ovenfor.

  Opdateret 15/01 kl. 13:28

  Alle prøver på hhx, htx, stx og i gymnasiale fag på eux-forløb aflyses med virkning fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

  Eleverne vil i stedet for den aflyste prøve få ophøjet den afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakter.

  Dette gælder dog ikke for følgende, der i stedet vil få udsat prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021), da der ikke umiddelbart er nogen afsluttende standpunktskarakter at ophøje:

  • Selvstuderende og elever, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve.
  • Elever, der som følge af sanktion skal til prøve på grund af højt fravær.

  Ved aflysning af prøven i SOP/SRP/EOP:

  1. Hvis en elevs skriveperiode er afsluttet inden den 21. december 2020, gives en karakter for det skriftlige produkt alene.
  2. Hvis en elevs skriveperiode er i gang den 21. december 2020, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt alene.

  Ved aflysning af prøven i SSO:

  1. Hvis en elevs skriveperiode er afsluttet inden den 21. december 2020, bedømmes opgaven som normalt.
  2. Hvis en elevs skriveperiode er i gang den 21. december 2020, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt som normalt
  3. Hvis en elevs skriveperiode er planlagt til at ligge i januar, flyttes skriveperioden til efter den 31. januar 2021.

  Opdateret 15/01 kl. 13:33

  Alle prøver på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og avu aflyses med virkning fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

  Eleverne vil i stedet for den aflyste prøve få tildelt en afsluttende standpunktskarakter, der op-højes til prøvekarakter.

  Dette gælder dog ikke i følgende tilfælde:

  1. Følgende elever/kursister på hf-enkeltfag og avu, der kan afslutte deres uddannelse ved færdiggørelse af deres eksamensbevis i vintertermin 2020/21, og hvor der ikke kan gives standpunktskarakter:

  • Selvstuderende og elever/kursister, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve.
  • Elever/kursister, der skulle aflægge sygeprøve (prøver, der omplaceres i indeværende vinterprøvetermin, er ikke at betragte som sygeprøver) eller omprøve som følge af klager i vinter-termin 2020/21.

  Disse elever vil ikke få aflyst deres prøve og kan aflægge prøven som normalt.

  Institutionen kan dog vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  2. Følgende elever/kursister med undtagelse af kursister på hf-enkeltfag og avu, der kan afslutte deres uddannelse ved færdiggørelse af deres eksamensbevis i vintertermin 2020/21:

  • Selvstuderende og elever/kursister, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve.
  • Elever/kursister, der som følge af sanktion skal til prøve på grund af højt fravær eller bortvisning fra tidligere prøve.
  • Elever/kursister, der skulle aflægge sygeprøve eller omprøve som følge af klager i vinter-termin 2020/21.

  Disse elever vil i stedet få udsat prøven til førstkommende prøvetermin (sommertermin 2021)

  3. Selvstuderende, der allerede har en adgangsgivende eksamen og dokumenterbart skal bruge et prøveresultat i et fag, der udgør et specifikt adgangskrav, for at kunne honorere en planlagt frist i forhold til optagelse på videregående uddannelser i umiddelbar forlængelse af vinterterminen.

  Disse selvstuderende vil ikke få aflyst deres prøve og kan aflægge prøven som normalt.

  Institutionen kan dog vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  Ved aflysning af prøven i SSO:

  • Hvis en elevs skriveperiode er afsluttet inden den 21. december 2020, bedømmes opgaven som normalt.
  • Hvis en elevs skriveperiode er i gang den 21. december 2020, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt som normalt.
  • Hvis en elevs skriveperiode er planlagt til at ligge i januar, flyttes skriveperioden til efter den 31. januar 2021.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:56

  Er skriveperioden startet men ikke fuldt gennemført, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt alene.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:57

  Nej.

  I disse tilfælde udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

  Dette gælder dog ikke selvstuderende på hf-enkeltfag og avu, der kan færdiggøre deres bevis i vintertermin 2020/21. Disse kan aflægge deres prøve som normalt. Institutionen kan vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  Opdateret 20/12 2020 kl. 07:15

  Er fritagelsen for undervisning af et sådant omfang, at det ikke er muligt at afgive en afsluttende standpunktskarakter, udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

  Dette gælder dog ikke sådanne elever på hf-enkeltfag og avu, der kan færdiggøre deres bevis i vintertermin 2020/21. Disse kan aflægge deres prøve som normalt. Institutionen kan vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  Opdateret 15/01 kl. 13:32

  Følgende elever, der får deres omprøver/sygeprøver i vinterterminen 2020/21 aflyst, får deres afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter:

  • Elever på de treårige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx), toårig stx og gymnasiale fag på eux-forløb, der skal til sygeprøve eller omprøve
   • som følge af klage i en tidligere prøvetermin eller
   • som følge af snyd.

  Følgende elever/kursister, som får deres prøve i vinterterminen 2020/21 aflyst, får udsat deres prøve til sommerterminen 2021:

  • Elever/kursister på toårigt hf, hf-enkeltfag (der ikke kan færdiggøre deres bevis ved vinter-termin 2020/21), avu (der ikke kan færdiggøre deres bevis vintertermin 2020/21) GSK, GIF og SOF, der skal til sygeprøve eller omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin

  Følgende elever/kursister vil ikke få aflyst deres prøve i vintertermin 2020/21:

  • Elever/kursister på hf-enkeltfag og avu, der kan færdiggøre bevis vintertermin 2020/21, der skal til sygeprøve eller omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin.
   Institutionen kan vælge at gennemføre disse prøver med intern censur.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 21:02

  Elever på stx, hhx, htx og eux kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

  Giver ledelsen ikke i sin afgørelse eleven fuldt medhold, kan eleven klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

  Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

  Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen.

  En elev vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af eleven, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

  Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen, jf. § 74 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

  Når elever og kursister på to-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og avu i forbindelse med COVID-19 får afsluttende standpunktskarakterer, fordi der ikke afholdes prøver, vil disse elever og kursister have mulighed for at klage over standpunktskarakterer på samme måde som beskrevet ovenfor, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 21:07

  Der skal gives en flerfaglig karakter og en enkeltfaglig karakter ud fra de afgivne enkelt-faglige afsluttende standpunktskarakterer på følgende måde:

  1. For kultur- og samfundsfagsgruppen:

  Den ene karakter som det vægtede gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i religion C, der indgår med vægten 1, samfundsfag C, der indgår med vægten 1, og historie B, der indgår med vægten 1,5. 

  Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

  2. For den naturvidenskabelige faggruppe:

  Den ene karakter fastsættes som et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi. 

  Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 21:06

  Ja.

  En kursist på hf-enkeltfag kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et bevis for en højere forberedelseseksamen uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav til højere forberedelseseksamen er opfyldt.

  På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

  Opdateret 19/12 2020 kl. 21:06

  Ja.

  En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et eux-bevis uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav er opfyldt.

  På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

  Opdateret 19/12 2020 kl. 21:07

  Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte elevs/kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

  Er det vanskeligt at bedømme elevens/kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan fx foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af elevens/kursistens faglige niveau.

  Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis inden udgangen af januar måned, således at hf-studenten m.v. har et prøve- eller eksamensresultat, som den pågældende kan bruge i forhold til en eventuel ansøgning i vinteroptagelsesterminen til de videregående uddannelser.

  Overholdelse af retningslinjer

  Opdateret 14/05 2020 kl. 09:15

  Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

  Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Sidst opdateret: 13. januar 2021