Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om genåbning på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 6. april.
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  En elev kan deltage i både 2 ugers supplerende holdundervisning, og i 4 ugers individuel supplerende undervisning.

  En elev kan derfor (maksimalt) tilbydes 6 ugers supplerende skoleundervisning i grundforløbets 2. del.

  Undervisning og grundforløbsprøve skal dog være afviklet inden udgangen af juli 2021.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  Skolen tilbyder ud fra en konkret vurdering af elevernes faglige efterslæb supplerende skoleundervisning til en eller flere elever.

  Eleven kan acceptere eller afvise tilbuddet.

  Eleven afslutter grundforløbets 2. del med en grundforløbsprøve, som skolen indstiller eleven til, når eleven har gennemført den obligatoriske undervisning i grundforløbets 2. del.

  Hvis eleven som følge af perioder med nedlukning har et fagligt efterslæb, kan supplerende undervisning være en forudsætning for, at skolen kan indstille eleven til grundforløbsprøven.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Skolen gennemfører i den situation den supplerende skoleundervisning for de elever på holdet, der har accepteret tilbuddet.

  Det vil i praksis betyde, at skolen skal afvikle grundforløbsprøven på forskellige tidspunkter.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der ikke har bestået grundforløbsprøven, kan tilbydes supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det.

  Herefter kan skolen indstille eleven til grundforløbsprøven igen.

  En eksaminand kan deltage i den samme prøve 2 gange.

  Beståede prøver kan ikke tages om.

  Reglerne fremgår af den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelses § 5.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der har modtaget supplerende skoleundervisning efter § 2 i bekendtgørelse om supplerende skoleundervisning i erhvervsuddannelserne, og som efterfølgende ikke består grundforløbsløven, kan tilbydes yderligere supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det. Skolen kan således tilbyde eleven yderligere undervisning i de dele af det uddannelsesspecifikke fag, som eleven ikke er nået i mål med, hvis skolen vurderer, at den yderligere supplerende undervisning vil betyde, at eleven kan bestå grundforløbsprøven.

  Opdateret 25/03 kl. 16:50

  • Undervisning

  Ja, hvis det er nødvendigt for, at undervisningen kan gennemføres på kvalificeret vis.

  Skolen skal iagttage retningslinjer og krav vedrørende hygiejne, afstand og brug af værnemidler, som også gælder for eksterne. Eksterne, der indgår i undervisningen, er omfattet af krav om test. Se andre FAQ herom.

  Opdateret 25/03 kl. 16:40

  • Prøver og eksamen

  I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst.

  Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Herudover skal skolerne i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver:

  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

  Fra den 6. april 2021 må elever på erhvervsuddannelserne modtages til fysisk fremmøde på institutionen med 50 procent fremmøde. Elever i skolepraktik og certifikatfag samt certifikatlignende fag på erhvervsuddannelserne har fuldt fremmøde.

  Elever, der skal til prøve, må desuden møde fysisk op på skolen i forbindelse med prøveafholdelsen. Det gælder også ved prøver, som er placeret i de uger, hvor elever, der må vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde, er hjemsendt til fjernundervisning.

  Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19 konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse.

  Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:

  • udskydes
  • gennemføres med ændret tilrettelæggelse
  • aflyses (gælder ikke afsluttende prøver)

  Se øvrige spørgsmål/svar om grundforløbsprøver og afsluttende prøver efter nødreglerne.

  Opdateret 13/03 kl. 12:07

  • Undervisning

  Skolerne skal i forbindelse med ændring af en skoleperiodes varighed være opmærksomme på, at det evt. kan medføre ændringer i opgørelse og indberetning af tilskud.

  På hovedforløbet i erhvervsuddannelserne opgøres den tilskudsberettigede aktivitet for tælleperioder med en udmeldt centralt fastsat varighed på 5 undervisningsdage og med tælledag på 5. undervisningsdag.

  Såfremt en undervisningsaktivitet i en tælleperiode gennemføres med kortere varighed end den udmeldte varighed, skal tælleperioden indberettes med den faktisk afholdte varighed (indberettes i antal dage med 1 decimal).

  Det betyder, at tælleperioden skal afkortes, og at tælledagen falder på den sidste undervisningsdag.

  Opdateret 13/03 kl. 12:06

  • Undervisning

  Ja.

  Nødreglerne giver mulighed for, at skolen efter aftale med elev og virksomhed kan ændre på fordelingen mellem skole- og praktikperioder, og dermed fravige reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.

  Nødreglerne giver dermed mulighed for, at en skoleperiode kan flyttes i forhold til det oprindeligt planlagte tidspunkt.

  Det er også muligt at ændre i skoleperiodens varighed.

  For eksempel ved at dele skoleperioden op i kortere perioder og udskyde dele af en skoleperiode til et senere tidspunkt, så eleven kan komme i praktik i stedet for at være hjemsendt fra skole.

  Det er en forudsætning for ændringer, at det sker efter aftale mellem elev, virksomhed og skole.

  Opdateret 09/03 kl. 10:54

  • Fagligt efterslæb

  Ministeriet forventer at udstede nye midlertidige regler snarest muligt.

  Fagligt efterslæb

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  En elev kan deltage i både 2 ugers supplerende holdundervisning, og i 4 ugers individuel supplerende undervisning.

  En elev kan derfor (maksimalt) tilbydes 6 ugers supplerende skoleundervisning i grundforløbets 2. del.

  Undervisning og grundforløbsprøve skal dog være afviklet inden udgangen af juli 2021.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Ja.

  Skolen tilbyder ud fra en konkret vurdering af elevernes faglige efterslæb supplerende skoleundervisning til en eller flere elever.

  Eleven kan acceptere eller afvise tilbuddet.

  Eleven afslutter grundforløbets 2. del med en grundforløbsprøve, som skolen indstiller eleven til, når eleven har gennemført den obligatoriske undervisning i grundforløbets 2. del.

  Hvis eleven som følge af perioder med nedlukning har et fagligt efterslæb, kan supplerende undervisning være en forudsætning for, at skolen kan indstille eleven til grundforløbsprøven.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Skolen gennemfører i den situation den supplerende skoleundervisning for de elever på holdet, der har accepteret tilbuddet.

  Det vil i praksis betyde, at skolen skal afvikle grundforløbsprøven på forskellige tidspunkter.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der ikke har bestået grundforløbsprøven, kan tilbydes supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det.

  Herefter kan skolen indstille eleven til grundforløbsprøven igen.

  En eksaminand kan deltage i den samme prøve 2 gange.

  Beståede prøver kan ikke tages om.

  Reglerne fremgår af den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelses § 5.

  Opdateret 08/04 kl. 10:00

  • Fagligt efterslæb

  Elever, der har modtaget supplerende skoleundervisning efter § 2 i bekendtgørelse om supplerende skoleundervisning i erhvervsuddannelserne, og som efterfølgende ikke består grundforløbsløven, kan tilbydes yderligere supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det. Skolen kan således tilbyde eleven yderligere undervisning i de dele af det uddannelsesspecifikke fag, som eleven ikke er nået i mål med, hvis skolen vurderer, at den yderligere supplerende undervisning vil betyde, at eleven kan bestå grundforløbsprøven.

  Opdateret 09/03 kl. 10:54

  • Fagligt efterslæb

  Ministeriet forventer at udstede nye midlertidige regler snarest muligt.

  Prøver og eksamen

  Opdateret 25/03 kl. 16:40

  • Prøver og eksamen

  I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst.

  Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Herudover skal skolerne i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver:

  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

  Fra den 6. april 2021 må elever på erhvervsuddannelserne modtages til fysisk fremmøde på institutionen med 50 procent fremmøde. Elever i skolepraktik og certifikatfag samt certifikatlignende fag på erhvervsuddannelserne har fuldt fremmøde.

  Elever, der skal til prøve, må desuden møde fysisk op på skolen i forbindelse med prøveafholdelsen. Det gælder også ved prøver, som er placeret i de uger, hvor elever, der må vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde, er hjemsendt til fjernundervisning.

  Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19 konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse.

  Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:

  • udskydes
  • gennemføres med ændret tilrettelæggelse
  • aflyses (gælder ikke afsluttende prøver)

  Se øvrige spørgsmål/svar om grundforløbsprøver og afsluttende prøver efter nødreglerne.

  Opdateret 06/02 kl. 13:34

  • Prøver og eksamen

  Alle prøver i grundfag aflyses fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021.

  Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

  Øvrige prøver er ikke aflyst. De kan dog blive aflyst lokalt af institutionen efter reglerne herom. Se neden for herom.

  Opdateret 06/02 kl. 13:34

  • Prøver og eksamen

  Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på retningslinjer for tilpasning af mundtlige eksamensspørgsmål. Disse vil blive udmeldt snarest muligt.

  Opdateret 17/12 2020 kl. 08:30

  • Prøver og eksamen

  Nej. Skolerne skal i videst muligt omfang afholde optagelsesprøverne som normalt og under samtidig hensynstagen til de særlige anbefalinger.

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde optagelsesprøver, har skolerne efter nødreglerne mulighed for at optage elever til grundforløbet. Skolerne kan derfor undtagelsesvist optage elever til grundforløbet, hvis eleverne ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges som følge af foranstaltninger mod COVID-19.

  Det er en forudsætning for optagelse, at skolen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Skolen skal foretage dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer.

  Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 2.

  Optagelsesprøve

  Opdateret 14/12 2020 kl. 13:00

  • Optagelsesprøve

  Skolerne skal i videst muligt omfang afholde optagelsesprøverne som normalt og under samtidig hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer. En optagelsesprøve kan således kun afholdes ved fysisk fremmøde på skolen eller den lokalitet, hvor skolen afholder prøverne.

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde optagelsesprøver, har skolerne efter nødreglerne mulighed for alligevel at optage elever til grundforløbet. Skolerne kan derfor undtagelsesvist optage elever til grundforløbet, hvis eleverne ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges som følge af foranstaltninger mod COVID-19.

  Det er en forudsætning for optagelse, at skolen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Skolen skal foretage dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer.

  Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 2.

  Ekstra uddannelsesforsøg

  Opdateret 23/11 2020 kl. 16:15

  • Ekstra uddannelsesforsøg

  Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg suspenderes midlertidigt ved optag med opstart i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale.

  Det betyder, at forsøg med uddannelsesstart i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. Elever, der har fået besked om optagelse i perioden, men med uddannelsesstart senere end den 31. december 2020, er ikke omfattet af suspenderingen.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Ekstra uddannelsesforsøg

  Det er den enkelte skole, der ved optagelse af eleven, skal holde øje med, hvor mange uddannelsesforsøg eleven har brugt. Den enkelte skole skal gøre eleven opmærksom på, at optaget i perioden, hvor reglen om begrænset optag er suspenderet, ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

  Praktik

  Opdateret 02/07 2020 kl. 16:00

  • Praktik

  Hvis elever mister deres uddannelsesaftale under prøvetiden, skal elever kontakte skolen for at få støtte og vejledning til at finde en ny praktikvirksomhed eller blive optaget i skolepraktik.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

  • Praktik

  Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.

  Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen.

  Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

  • Praktik

  Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. 

  Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. 

  Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59. 

  Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

  • Praktik

  Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som følge af iværksættelse af covid-19-foranstaltninger. Uddannelsesaftalen er stadig, med få undtagelser. uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder.

  Reglerne fremgår af eud-lovens § 60.

  Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

  • Praktik

  Nej. Elever med uddannelsesaftale skal have udbetalt løn. 

  Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Disse elever har mulighed for at deltage i virksomhedsforlagt praktikundervisning (VFP). Det kan kun finde sted i virksomheder, som er godkendt til praktikuddannelse af det faglige udvalg.

  Aftaler om VFP kan have en varighed af højst tre uger for den enkelte elev i samme virksomhed og højst seks uger af elevens samlede praktikuddannelse under skolepraktik. 

  Hvis skolepraktikeleven skal bidrag til virksomhedens produktion, skal elev og virksomhed indgå en delaftale under skolepraktik, hvor eleven modtager løn.

  Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

  • Praktik

  En elev, der mister sin uddannelsesaftale på grundforløbet på en dimensioneret uddannelse, skal enten have en kvoteplads eller indgå en ny uddannelsesaftale. Det gælder også i tilfælde, hvor eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt.

  Det er dermed en forudsætning, at skolen har en ledig kvoteplads eller at en anden skole overfører en kvoteplads til skolen. Hvis det ikke er muligt, kan eleven optages på en anden uddannelse, som ikke er dimensioneret. 

  Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

  • Praktik

  Opdateret 30/03 2020 kl. 14:30

  • Praktik

  Hvis virksomhedens forudsætninger ændres på grund af COVID-19, så den ikke kan gennemføre den virksomhedsforlagte praktikuddannelse som aftalt, skal erhvervsskolen og virksomheden aftale, hvad der skal ske med elever, som er i gang og eventuelt også med de kommende elever. De aftalte ændringer må ikke komme den enkelte elev til skade. Skolerne skal i sammenhængen være opmærksomme på, at de er forpligtet til at tilbyde eleverne skolepraktik som nødundervisning, der træder i stedet for den virksomhedsforlagte praktikuddannelse, der ikke kan gennemføres.

  Skolepraktik

  Opdateret 09/03 kl. 10:39

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Forlængelsen af ekstraordinær skolepraktik trådte i kraft den 2. marts 2021 og gælder for optag indtil den 15. juli.

  Opdateret 04/02 kl. 10:27

  • Nødundervisning

  Ja. Elever, der har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik eller har mistet deres uddannelsesaftale i prøvetiden senest den 31. december 2020, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter deres uddannelse. Det gælder også, hvis uddannelsen afslutter senere end 2021.

  Opdateret 09/03 kl. 10:40

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Elever kan optages i ekstraordinær skolepraktik til og med den 15. juli 2021. Skolerne kan kun optage elever i ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik. Der er således efter de gældende regler ikke mulighed for at oprette ekstraordinær skolepraktik på yderligere uddannelser i 2021.

  Opdateret 04/02 kl. 10:25

  • Nødundervisning

  Elever, der efter reglerne er påbegyndt ekstraordinær skolepraktik i 2021, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de enten indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen, dog senest indtil den 31. december 2021. 

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Nødundervisning

  Nej. Eleverne skal være aktivt praktikpladssøgende i de sidste 8 uger, inden afslutning af grundforløbet.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Nødundervisning

  Elever, som optages til ekstraordinær skolepraktik efter endt grundforløb, skal være aktivt praktikpladssøgende fra den dato, hvor de optages i ekstraordinær skolepraktik.

  Det betyder, at eleverne skal leve op til kriteriet om at være aktivt praktikpladssøgende fra den dag, de optages i ekstraordinær skolepraktik.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  • Nødundervisning

  Ja, eleverne kan godt indgå delaftaler, mens de er i ekstraordinær skolepraktik, idet elever har samme rettigheder og pligter som elever i ordinær skolepraktik.

  Opdateret 19/06 2020 kl. 11:40

  • Nødundervisning

  Ja. Elever i ekstraordinær skolepraktik har de samme rettigheder og pligter som elever i almindelig skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

  Opdateret 30/04 2020 kl. 12:30

  • Nødundervisning

  Nej. Der er ikke et ansættelsesforhold mellem en skolepraktikelev og et praktikcenter. Eleven er derfor ikke lønmodtager, men er derimod elev. 

  Særligt for eux

  Opdateret 09/03 kl. 10:41

  • Særligt for eux

  Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at merkantile eux-elever, der afslutter det studiekompetencegivende år og tekniske eux-elever, som afslutter de gymnasiale fag, skal til prøve i skriftlig dansk og til mundtlig prøve i EOP. Derudover skal eleverne til yderligere to mundtlige prøver.

  Elever på teknisk eux, gammel ordning, der afslutter deres gymnasiale fag, skal til prøve i skriftlig dansk, to mundtlige prøver samt til prøve i eksamensprojektet (EP).

  Opdateret 09/03 kl. 10:43

  • Særligt for eux

  Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år, aflægger 1 mundtlig prøve (gælder for elever der går til prøve efter 1. semester på det studiekompetencegivende år). Tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres gymnasiale fag, aflægger 1 mundtlig prøve. Hvis eleven ikke afslutter fag i sommerterminen 2021, aflægges ikke prøve. Prøverne fastlægges via prøvefagsudtrækket.

  Opdateret 09/03 kl. 10:44

  • Særligt for eux

  Ja, SSO afvikles som normalt for eux-elever på gammel ordning.

  Opdateret 09/03 kl. 10:45

  • Særligt for eux

  Elever på teknisk eux, der ved deres uddannelsesafslutning ikke afslutter gymnasiale fag (EOP/EP tæller ikke som gymnasiale fag), skal, hvis de afslutter deres gymnasiale fag til sommertermin 2021, til prøve i EOP/EP, skriftlig dansk og to mundtlige prøver fastlagt via prøvefagsudtrækket. Dette gælder for eksempel for teknisk eux-uddannelser tilrettelagt efter model D og A.

  Opdateret 09/03 kl. 10:48

  • Særligt for eux

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  Elever, der er sanktionerede for snyd, skal aflægge omprøverne i sommerterminen 2021, herunder matematik på alle niveauer. Mundtlige omprøver som følge af sanktion for snyd kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 09/03 kl. 10:49

  • Særligt for eux

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  Elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) og eux, på 2-årigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, der skal til omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin, skal i sommerterminen 2021 aflægge omprøver, som følge af klage, som normalt herunder matematik på alle niveauer.

  Mundtlige omprøver, som følge af klager, kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 09/03 kl. 10:50

  • Særligt for eux

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  Elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) og eux, på 2-årigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, som skulle have aflagt en prøve ved en tidligere prøvetermin, men er blevet forhindret på grund af sygdom, skal i sommerterminen 2021 aflægge sygeprøver som normalt, herunder matematik på alle niveauer. 

  Mundtlige sygeprøver kan afholdes med intern censur.

  Opdateret 09/03 kl. 10:51

  • Særligt for eux

  Ja.

  En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et eux-bevis uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav er opfyldt.

  På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

   

  Opdateret 02/02 kl. 10:03

  • Særligt for eux

  Ja, virtuelle eksperimenter kan i dette skoleår ekstraordinært medtælles. Virtuelle eksperimenter kan endvidere suppleres med hjemmeforsøg og dataindsamling, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og følger Arbejdstilsynets regler.

  Opdateret 02/02 kl. 10:02

  • Særligt for eux

  Normalt skal EOP på merkantile eux-forløb udarbejdes i perioden primo marts til medio april med prøveafholdelse i sommerterminen. Perioden, hvor projektperioden for erhvervsområdeprojektet skal placeres, udvides i år ekstraordinært, således at det er muligt for den enkelte skole at placere skriveperioden mellem ultimo januar og primo maj. Der ændres ikke på selve projektperiodens længde.

  Undervisning

  Opdateret 25/03 kl. 16:50

  • Undervisning

  Ja, hvis det er nødvendigt for, at undervisningen kan gennemføres på kvalificeret vis.

  Skolen skal iagttage retningslinjer og krav vedrørende hygiejne, afstand og brug af værnemidler, som også gælder for eksterne. Eksterne, der indgår i undervisningen, er omfattet af krav om test. Se andre FAQ herom.

  Opdateret 13/03 kl. 12:06

  • Undervisning

  Ja.

  Nødreglerne giver mulighed for, at skolen efter aftale med elev og virksomhed kan ændre på fordelingen mellem skole- og praktikperioder, og dermed fravige reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.

  Nødreglerne giver dermed mulighed for, at en skoleperiode kan flyttes i forhold til det oprindeligt planlagte tidspunkt.

  Det er også muligt at ændre i skoleperiodens varighed.

  For eksempel ved at dele skoleperioden op i kortere perioder og udskyde dele af en skoleperiode til et senere tidspunkt, så eleven kan komme i praktik i stedet for at være hjemsendt fra skole.

  Det er en forudsætning for ændringer, at det sker efter aftale mellem elev, virksomhed og skole.

  Opdateret 13/03 kl. 12:07

  • Undervisning

  Skolerne skal i forbindelse med ændring af en skoleperiodes varighed være opmærksomme på, at det evt. kan medføre ændringer i opgørelse og indberetning af tilskud.

  På hovedforløbet i erhvervsuddannelserne opgøres den tilskudsberettigede aktivitet for tælleperioder med en udmeldt centralt fastsat varighed på 5 undervisningsdage og med tælledag på 5. undervisningsdag.

  Såfremt en undervisningsaktivitet i en tælleperiode gennemføres med kortere varighed end den udmeldte varighed, skal tælleperioden indberettes med den faktisk afholdte varighed (indberettes i antal dage med 1 decimal).

  Det betyder, at tælleperioden skal afkortes, og at tælledagen falder på den sidste undervisningsdag.

  Sidst opdateret: 14. april 2021