Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 12/01 kl. 16:32

  Nej. Elever i skolepraktik er ligesom øvrige erhvervsuddannelseselever hjemsendt og skal modtage nødundervisning.

  Opdateret 08/01 kl. 13:18

  Skolerne skal i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver:

  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

  Skolerne er kun åbne for praktisk orienterede aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med konkret prøveforberedelse og prøveafvikling, dvs. ikke for almindelig undervisning i det pågældende fag.

  Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne lokalt beslutte, om prøverne skal

  • udskydes
  • gennemføres med ændret tilrettelæggelse
  • aflyses.

  Se øvrige spørgsmål/svar om grundforløbsprøver og afsluttende prøver efter nødreglerne.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 21:06

  Ja.

  En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et eux-bevis uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav er opfyldt.

  På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:08

  Censor og eksaminator giver i samarbejde en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene.

  Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste mundtlige prøve.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:08

  Er skriveperioden i gang men ikke afsluttet, når prøven aflyses, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt alene.

  Prøver og eksamen

  Opdateret 18/12 2020 kl. 19:28

  Alle prøver i grundfag aflyses fra den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

  Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

  Øvrige prøver er ikke aflyst. De kan dog blive aflyst lokalt af institutionen efter reglerne herom. Se neden for herom.

  Opdateret 17/12 2020 kl. 08:30

  Nej. Skolerne i de berørte kommuner skal i videst muligt omfang afholde optagelsesprøverne som normalt og under samtidig hensynstagen til de særlige anbefalinger.

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde optagelsesprøver, har skolerne efter nødreglerne mulighed for at optage elever til grundforløbet. Skolerne kan derfor undtagelsesvist optage elever til grundforløbet, hvis eleverne ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges som følge af foranstaltninger mod COVID-19.

  Det er en forudsætning for optagelse, at skolen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Skolen skal foretage dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer.

  Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 2.

  Opdateret 08/01 kl. 13:18

  Skolerne skal i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver:

  • Grundforløbsprøver
  • Prøver i certifikatfag
  • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
  • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

  Skolerne er kun åbne for praktisk orienterede aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med konkret prøveforberedelse og prøveafvikling, dvs. ikke for almindelig undervisning i det pågældende fag.

  Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne lokalt beslutte, om prøverne skal

  • udskydes
  • gennemføres med ændret tilrettelæggelse
  • aflyses.

  Se øvrige spørgsmål/svar om grundforløbsprøver og afsluttende prøver efter nødreglerne.

  Opdateret 09/12 2020 kl. 12:40

  Skolerne skal i videst muligt omfang afholde grundforløbsprøverne som normalt og under samtidig hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer. Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde grundforløbsprøver, har skolerne efter nødreglerne følgende tre muligheder:

  1. Skolerne kan optage eleverne på hovedforløbet, selv om de ikke har aflagt grundforløbsprøven. Det er en betingelse, at eleven aflægger grundforløbsprøven som led i undervisningen på hovedforløbet.
  2. Skolerne kan ændre på grundforløbsprøvens indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.
  3. Skolerne kan aflyse grundforløbsprøven og ophøje standpunktskarakteren for det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet til prøvekarakter. 

  Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2, samt § 10, stk. 2, nr. 5 og 6.

  Opdateret 09/12 2020 kl. 12:40

  Skolerne skal i videst muligt omfang bestræbe sig på, at grundforløbseleverne får tilegnet sig de kompetencer, der er nødvendige for at leve op til overgangskravene til hovedforløbet.

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke kan give undervisning i praktiske kompetencer, afholde prøver i certifikatfag eller grundforløbsprøven, kan elever starte på hovedforløbet uden at opfylde overgangskrav om certifikatfag, praktiske kompetencer og grundforløbsprøve under betingelse af, at eleven opnår de manglende certifikater, praktiske kompetencer eller aflægger grundforløbsprøven som led i skoleundervisningen på hovedforløbet.

  Dette fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2.

  Opdateret 09/12 2020 kl. 12:40

  Det forventes, at skolerne i videst muligt omfang afholder afsluttende prøver på hovedforløbet, herunder svendeprøver, som normalt og under samtidig hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afvikle svendeprøven på skolen, kan prøven udskydes. Hvis prøven udskydes, er der følgende tre muligheder:

  1. Aftale om forlængelse af uddannelsestiden: Eleven og virksomheden kan aftale, at uddannelsestiden forlænges, indtil prøven er afholdt. For eksempel hvis eleven og virksomheden har en særlig interesse i, at prøven aflægges. Hvis denne mulighed udnyttes, er muligheden for at udstede et administrativt bevis (se punkt 2 nedenfor) ikke aktuel.
  2. Administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis: Det faglige udvalg kan efter indstilling fra skolen beslutte, at der for uddannelser inden for udvalgets område, kan udstedes et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis. Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:
   1. Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid 
   2. Der foreligger en praktikerklæring
   3. Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. 
  3. Skolepraktik: Hvis de to ovenstående muligheder ikke kan lade sig gøre, skal skolen optage eleven i skolepraktik, så eleven kan færdiggøre sin uddannelse. Det samme gælder, hvis det fagligt udvalg ikke beslutter, at der kan udstedes administrative beviser inden for de faglige udvalgs område.

  Optagelse til skolepraktik gælder både for de uddannelser, der i dag udbydes med skolepraktik og for uddannelser, som ikke i dag udbydes med skolepraktik, hvis skolen har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

  Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 7, § 11 og § 12.

  Opdateret 09/12 2020 kl. 12:40

  Det forventes, at skolerne i videst muligt omfang afholder afsluttende prøver på hovedforløbet, herunder svendeprøver, som normalt og under samtidig hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer. 

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afvikle svendeprøven på skolen, kan den afsluttende prøve udskydes, eller der kan udstedes et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis.

  Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis erstatter det uddannelsesbevis, herunder svendebrev, der efter almindelige regler skulle være udstedt ved afslutning af uddannelsen.

  Det udstedes i situationer, hvor der er ønske om, at eleven bliver færdig med uddannelsen hurtigst muligt, og når skolen vurderer, at eleven kan bestå prøven.

  Elever, der får udstedt et administrativt bevis anses for at have afsluttet deres uddannelse og skal derfor ikke til svendeprøve senere hen.

  Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis er permanent og har samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis.

  Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 12. 

  Opdateret 09/12 2020 kl. 12:40

  Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis. Hvis eleven opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt bevis, kan eleven som udgangspunkt ikke afslå at få udstedt beviset og afslutte uddannelsen.

  Opdateret 09/12 2020 kl. 12:40

  Det forventes, at skolerne i videst muligt omfang afholder afsluttende prøver på hovedforløbet, herunder svendeprøver, som normalt og under samtidig hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afvikle svendeprøven på skolen, kan prøven udskydes. Hvis prøven undtagelsesvis udskydes, har skolepraktikelever de samme tre muligheder, som elever i praktik i en virksomhed:

  1. Aftale om forlængelse af uddannelsestiden.
  2. Administrativt svendebevis.
  3. Skolepraktik.

  Der henvises til FAQ herom.

  Optagelsesprøve

  Opdateret 14/12 2020 kl. 13:00

  Skolerne skal i videst muligt omfang afholde optagelsesprøverne som normalt og under samtidig hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer. En optagelsesprøve kan således kun afholdes ved fysisk fremmøde på skolen eller den lokalitet, hvor skolen afholder prøverne.

  Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde optagelsesprøver, har skolerne efter nødreglerne mulighed for alligevel at optage elever til grundforløbet. Skolerne kan derfor undtagelsesvist optage elever til grundforløbet, hvis eleverne ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges som følge af foranstaltninger mod COVID-19.

  Det er en forudsætning for optagelse, at skolen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Skolen skal foretage dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer.

  Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 2.

  Ekstra uddannelsesforsøg

  Opdateret 23/11 2020 kl. 16:15

  Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg suspenderes midlertidigt ved optag med opstart i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale.

  Det betyder, at forsøg med uddannelsesstart i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. Elever, der har fået besked om optagelse i perioden, men med uddannelsesstart senere end den 31. december 2020, er ikke omfattet af suspenderingen.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  Nej. Optag, hvor opstart ligger tidligere end den 27. juni 2020 eller senere end 31. december 2020 suspenderes ikke og vil derfor tælle med i opregningen af anvendte uddannelsesforsøg.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  Det er den enkelte skole, der ved optagelse af eleven, skal holde øje med, hvor mange uddannelsesforsøg eleven har brugt. Den enkelte skole skal gøre eleven opmærksom på, at optaget i perioden, hvor reglen om begrænset optag er suspenderet, ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

  Praktik

  Opdateret 02/07 2020 kl. 16:00

  Hvis elever mister deres uddannelsesaftale under prøvetiden, skal elever kontakte skolen for at få støtte og vejledning til at finde en ny praktikvirksomhed eller blive optaget i skolepraktik.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

  Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.

  Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen.

  Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

  Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. 

  Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. 

  Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59. 

  Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

  Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som følge af iværksættelse af covid-19-foranstaltninger. Uddannelsesaftalen er stadig, med få undtagelser. uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder.

  Reglerne fremgår af eud-lovens § 60.

  Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

  Nej. Elever med uddannelsesaftale skal have udbetalt løn. 

  Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Disse elever har mulighed for at deltage i virksomhedsforlagt praktikundervisning (VFP). Det kan kun finde sted i virksomheder, som er godkendt til praktikuddannelse af det faglige udvalg.

  Aftaler om VFP kan have en varighed af højst tre uger for den enkelte elev i samme virksomhed og højst seks uger af elevens samlede praktikuddannelse under skolepraktik. 

  Hvis skolepraktikeleven skal bidrag til virksomhedens produktion, skal elev og virksomhed indgå en delaftale under skolepraktik, hvor eleven modtager løn.

  Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

  En elev, der mister sin uddannelsesaftale på grundforløbet på en dimensioneret uddannelse, skal enten have en kvoteplads eller indgå en ny uddannelsesaftale. Det gælder også i tilfælde, hvor eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt.

  Det er dermed en forudsætning, at skolen har en ledig kvoteplads eller at en anden skole overfører en kvoteplads til skolen. Hvis det ikke er muligt, kan eleven optages på en anden uddannelse, som ikke er dimensioneret. 

  Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

  Opdateret 30/03 2020 kl. 14:30

  Hvis virksomhedens forudsætninger ændres på grund af COVID-19, så den ikke kan gennemføre den virksomhedsforlagte praktikuddannelse som aftalt, skal erhvervsskolen og virksomheden aftale, hvad der skal ske med elever, som er i gang og eventuelt også med de kommende elever. De aftalte ændringer må ikke komme den enkelte elev til skade. Skolerne skal i sammenhængen være opmærksomme på, at de er forpligtet til at tilbyde eleverne skolepraktik som nødundervisning, der træder i stedet for den virksomhedsforlagte praktikuddannelse, der ikke kan gennemføres.

  Opdateret 30/03 2020 kl. 14:30

  Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som skyldes bekæmpelse af COVID-19. Uddannelsesaftalen er stadig med få undtagelser uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder.

  Skolepraktik

  Opdateret 12/01 kl. 16:32

  Nej. Elever i skolepraktik er ligesom øvrige erhvervsuddannelseselever hjemsendt og skal modtage nødundervisning.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  Nej. Eleverne skal være aktivt praktikpladssøgende i de sidste 8 uger, inden afslutning af grundforløbet.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  Elever, som optages til ekstraordinær skolepraktik efter endt grundforløb, skal være aktivt praktikpladssøgende fra den dato, hvor de optages i ekstraordinær skolepraktik.

  Det betyder, at eleverne skal leve op til kriteriet om at være aktivt praktikpladssøgende fra den dag, de optages i ekstraordinær skolepraktik.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

  Ja, eleverne kan godt indgå delaftaler, mens de er i ekstraordinær skolepraktik, idet elever har samme rettigheder og pligter som elever i ordinær skolepraktik.

  Opdateret 19/06 2020 kl. 11:40

  Ja. Elever i ekstraordinær skolepraktik har de samme rettigheder og pligter som elever i almindelig skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

  Opdateret 30/04 2020 kl. 12:30

  Nej. Der er ikke et ansættelsesforhold mellem en skolepraktikelev og et praktikcenter. Eleven er derfor ikke lønmodtager, men er derimod elev. 

  Særligt for eux

  Opdateret 19/12 2020 kl. 21:06

  Ja.

  En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et eux-bevis uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav er opfyldt.

  På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:07

  Alle prøver på hhx, htx, stx og i gymnasiale fag på eux-forløb aflyses med virkning fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

  Eleverne vil i stedet for den aflyste prøve få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

  Ved aflysning af prøven i EOP:

  1. Hvis en elevs skriveperiode er afsluttet inden den 21. december 2020, gives en karakter for det skriftlige produkt alene.
  2. Hvis en elevs skriveperiode er i gang, men ikke afsluttet den 21. december 2020, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt alene.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:08

  Censor og eksaminator giver i samarbejde en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene.

  Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste mundtlige prøve.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:08

  Er skriveperioden i gang men ikke afsluttet, når prøven aflyses, skal eleven færdiggøre skriveperioden, og der gives en karakter for det skriftlige produkt alene.

  Opdateret 19/12 2020 kl. 20:08

  Eux-elever, der får deres omprøver/sygeprøver i gymnasiale fag aflyst i vinterterminen 2020/21, får deres afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter, hvis ele-verne skal til sygeprøve eller omprøve som følge af:

  • klage i en tidligere prøvetermin eller
  • snyd.

  Sidst opdateret: 13. januar 2021