Hop til indhold

Denne side henvender sig til ungdoms- og voksenuddannelser.

Mundbind/visir

Kravet om mundbind eller visir gælder for elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign.

Kravet gælder ikke, når elever/kursister/deltagere medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. De skal heller ikke anvende mundbind/visir, hvis de kun er sammen med elever/kursister/deltagere fra deres stamklasse eller -hold, eller hvis de på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende. Endelig skal elever/kursister/deltagere ikke anvende mundbind/visir, når de aflægger prøve.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

Elever/kursister/deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det vil herefter være uddannelsesinstitutionen, der vurderer, hvorvidt der er tale om en anerkendelsesværdig årsag, idet det bemærkes, at uddannelsesinstitutionen kan bortvise elever/kursister/deltagere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Elever/kursister/deltagere, der ikke kan anvende mundbind eller visir, skal ikke fremvise dokumentation, som fx en lægeerklæring, for, at den pågældende ikke kan anvende mundbind eller visir.

Et mundbind eller visir må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind visir skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind eller visir:

  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, fx mundbetjent kørestol
  • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, fx personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst
  • Elever/kursister/deltagere, der af ovenfor nævnte grunde ikke skal kan anvende mundbind eller visir, må ikke bortvises eller nægtes adgang til institutionen.

En prøve karakteriseres som en undervisningsaktivitet. Det betyder, at hvis en eksaminator/censor eksaminerer elever/kursister fra et til to forskellige hold i løbet af en dag, så skal der ikke anvendes mundbind/visir. Hvis eksaminatoren/censoren eksaminerer elever/kursister fra tre eller flere forskellige hold i løbet af en dag, så skal der anvendes mundbind/visir hele dagen.

Eleverne/kursisterne skal i udgangspunktet selv anskaffe mundbind.

Elever/kursister, der vurderer, at de af økonomiske årsager ikke har mulighed for at anskaffe mundbind, kan henvende sig til deres kommune med henblik på at bede om at få det udleveret. 

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan ordningen skal håndteres lokalt.

Institutionen kan fx vederlagsfrit udlevere mundbind i tilfælde, hvor en elev, kursist eller deltager har glemt at medbringe mundbind.

Men som nævnt er institutionen ikke generelt forpligtet til vederlagsfrit at stille mundbund til rådighed for elever, kursister og deltagere.

Elever, kursister og deltagere skal selv anskaffe mundbind m.v., som de skal benytte på uddannelsesinstitutionen. Det samme gælder, når de – ligesom andre borgere – skal benytte mundbind eller visir i andre sammenhænge, fx i offentlig transport. Institutionen er således ikke forpligtet til vederlagsfrit at stille mundbind eller visirer til rådighed for elever, kursister og deltagere. 

Institutionen skal sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til undervisernes rådighed.

Engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet. Mundbind skal være tætsluttende omkring ansigtet. 

Visir i form af skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Nej, men elever, kursister og deltagere kan tage mundbind eller visir af i undervisningssituationen, når de fx bliver undervist i et klasse- eller holdlokale, også selvom de ikke bliver undervist sammen med en stamklasse eller -hold.

Uddannelsesinstitutionen kan i første omgang give konkrete ordensmæssige og bindende anvisninger til elever, kursister og deltagere om at efterleve kravet om at bære mundbind eller visir, og eventuelt udlevere et mundbind eller visir til dem, der har glemt eget mundbind eller visir.

Såfremt en elev, kursist eller deltager herefter ikke følger anvisningen og kravet om at bære mundbind eller visir, skal institutionen nægte den pågældende elev, kursist eller deltager fysisk adgang til uddannelsesinstitutionens indendørs arealer, med mindre eleven, kursisten eller deltageren angiver en anerkendelsesværdig grund til ikke at bære mundbind eller visir.

Hvis eleven, kursisten eller deltageren allerede befinder sig indendørs i institutionens lokaler, skal institutionen påbyde den pågældende at forlade disse og først indfinde sig der igen, når han eller hun overholder pligten til at bære mundbind eller visir. Hvis eleven, kursisten eller deltageren af denne grund ikke overholder sin mødepligt, vil dette skulle registreres som fravær.

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir. 

Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Uddannelsesinstitutionen kan få en bøde for ikke at nægte adgang eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller viser.

Tilsvarende kan uddannelsesinstitutionen få en bøde, hvis den ikke lever op til sit ansvar for at sikre, at medarbejdere m.v. overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Der skal i eller ved uddannelsesinstitutionens indgang/lokaler opsættes information om kravet om at bruge mundbind eller visir. Det skal også fremgå, at der er mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet. 

Uddannelsesinstitutionen kan straffes med bøde, hvis disse krav ikke efterkommes.

Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., skal ikke anvende mundbind eller visir, hvis de ikke har kontakt til andre personer, dvs. hvis de er alene.

De skal heller ikke anvende mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. Det kan fx være på et lærerværelse. 

Derudover skal lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, ikke bruge mundbind eller visir, mens de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

Kravet gælder for elever, kursister og deltagere. Der er dog undtagelser, blandt andet. i de fleste undervisningssituationer.

Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv. Alle ansatte bliver således omfattet af kravet. Også her er der dog undtagelser, blandt andet på lærerværelset, jf. øvrige spørgsmål-svar.

 

Kravet gælder på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det betyder, at FGU, STU og TAMU også er omfattet. Kravet gælder på både dag- og kostafdelinger.

Der er undtagelser fra at bære mundbind, blandt andet i de fleste undervisningssituationer, jf. øvrige spørgsmål-svar.

Når uddannelsessteder beslutter, at der skal anvendes mundbind i undervisningen eller på institutionens område, er det alene en lokal beslutning og ikke efter anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet vejleder på baggrund af de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler visir som et alternativ til mundbind i særlige situationer, hvor mundbind ikke er egnet, det vil sige for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtig at vise ansigtet i situationen. Det er op til eleverne/kursisterne at vurdere, om de hører under denne målgruppe. 

Ekskursioner m.v. med mødepligt på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller FGU:

Der kan alene opkræves betaling, der vedrører forplejning, med aktuelt (august 2020) 90 kroner per påbegyndt døgn per deltager.

Det indebærer, at elever eller kursister, der er omfattet af krav om brug af mundbind, vil skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne eller kursisterne er omfattet af krav om brug af mundbind i forbindelse med en ekskursion.

Ekskursioner m.v. uden mødepligt på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller FGU:

Der kan opkræves betaling for andet end forplejning.

Der kan ske opkrævning til dækning af udgifter til mundbind, som institutionen stiller til rådighed under ekskursion. Deltagelse i sådanne ekskursioner kan betinges af, at der sker betaling. Der skal tilbydes alternativ undervisning til elever eller kursister, der ikke deltager i ekskursioner uden mødepligt.

Regler om ekskursioner m.v. med og uden mødepligt gælder ikke på private institutioner for gymnasiale uddannelser. Der må det afklares lokalt på den enkelte skole, hvorvidt skolen vil stille mundbind til rådighed, eller forældrene skal gøre det.

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for uddannelsesinstitutioner, heller ikke for så vidt angår aktiviteter, der finder sted uden for de lokaler, som institutionen råder over.

Institutionen kan derfor som led i undervisningen deltage i fx en udstilling på et museum med mere end 10 elever, uden at skolen/institutionen eller de enkelte elever dermed overtræder forsamlingsforbuddet. Det forudsætter imidlertid, skolen/institution overholder de retningslinjer, som museet anviser (fx at eleverne ikke må gå rundt i grupper på mere end 10) og selvfølgelig, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende regler og anbefalinger følges, herunder i forhold til hygiejne og afstand.

Uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisningsområdet er undtaget fra forsamlingsforbuddet for forsamlinger på over 10 personer.

Alle aktiviteter, der er forbundet med institutionens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel institutionens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder og fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), bestyrelsesmøder, generalforsamlinger på private institutioner, valgmøder og opstillingsmøder til institutionens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, samtaler og lignende samtaler mellem institutionens ledelse/lærer og elev samt familiemedlemmer.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet kan kun anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende regler og anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel fester eller arrangementer arrangeret af eleverne i fritiden.

Det bemærkes, at institutionerne ikke er undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at institutioner ikke må forsamle flere end 500 personer.

Elevernes/kursisternes klasse/hold eller anden lignende fast gruppering skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen/institutionen eller SFO'en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale, jf. retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser (pdf).

Hvis en hel årgang undtagelsesvis samles, gælder den generelle anbefaling om 1 meters afstand. Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at både personale og elever/kursister bør holde 2 meters afstand.
Se mere om fysisk afstand i Sundhedsstyrelsens udgivelse COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Ja. Her gælder anbefalingen om 1 meters afstand. Det følger af retningslinjerne, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) fortsat skal iagttages, når elever og kursister opholder sig samme sted som andre klasser, hold eller lignende på for eksempel fællesarealer. Se mere om fysisk afstand i Sundhedsstyrelsens udgivelse COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Introduktionskurser og brobygning

I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse på grundskolen eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Introduktionskurset skal afholdes i den udstrækning, det er praktisk muligt enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse på grundskolen eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

Brobygning skal afholdes i den udstrækning, det er praktisk muligt enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse på grundskolen eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor undervisere og evt. få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevernes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen.

Nej, alle introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne er aflyst i dette skoleår.

I den udstrækning det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde af kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevenes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen.

Fravær

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse.

Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

Såfremt lærerfraværet på grund af COVID 19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).


Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, fjernundervisning eller hjemmeopgaver) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår af § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til fraværet, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, hjemmeopgaver eller fjernundervisning) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår i § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til sit fravær, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning og kan ikke registreres som fraværende, hvis eleven/kursisten ellers deltager aktivt i nødundervisningen.

Deltager eleven/kursisten derimod ikke i nødundervisningen, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende.

Nødundervisning

Fra mandag den 23. november ophæves de særlige restriktioner og anbefalinger for ungdoms- og voksenuddannelser i de berørte kommuner i Nordjylland.

Dermed ophører pligten til at give nødundervisning, når skolen eller institutionen igen kan give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere, selv under hensyntagen til sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer som følge af COVID-19.

Skoler og institutioner skal bestræbe sig på at genoptage den almindelige undervisning, herunder prøver mv., så snart de kan. Dette udelukker ikke, at der indtil denne overgang kan finde sted fortsat nødundervises, hvis nødundervisningen undtagelsesvist af praktiske grunde, og på grund af tidligere udmeldinger til elever/kursister, ikke fra den 23. november kan omlægges til almindelig undervisning, før senere i perioden frem mod den 3. december 2020.

Såfremt nødundervisning fortsætter efter den 23. november skal skoler og institutioner indsende en blanket med begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stukuvm.dk).

Skoler og institutioner kan kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. Skoler og institutioner skal derfor fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning.

Hvis der ikke kan gennemføres almindelig undervisning, er der pligt til at give nødundervisning og i øvrigt tilpasse skolens aktiviteter til forholdene. Nødundervisning skal kun iværksættes og erstatte almindelig undervisning, når det er en forudsætning for at efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19. Iværksættelsen af nødundervisning skal begrænses til færrest mulige elever i den givne situation, så den kun gives til de elever, som skolen ikke kan give almindelig undervisning. Øvrige elever skal have almindelig undervisning.

Det er den ansvarlige bestyrelse for skoler eller institutioner, der skal træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning. Hvis den ansvarlige bestyrelse er nødt til at sende hele hold eller klasser hjem, skal bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler og institutioner er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, kursister eller deltagere, som ikke omfatter hele klasser.

De helt centrale eksempler på situationer, som begrunder nødundervisning følger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms og voksenuddannelser (sst.dk). Det drejer sig om følgende:

  • Når en elev har symptomer, sendes eleven hjem med henblik på testning, og eleven tilbydes nødundervisning.
  • Smittede elever identificerer og orienterer som udgangspunkt selv deres nære kontakter, som også hjemsendes til testning og nødundervisning. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det.
  • Når der er konstateret smitte hos en lærer, opspores nære kontakter til læreren. Elever blandt de nære kontakter hjemsendes og tilbydes nødundervisning.

Elever, der af en af de ovenstående grunde eller sundhedsmæssige grunde (for eksempel fordi de er i risikogruppen), er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til undervisning i forbindelse med COVID-19, skal gives nødundervisning. Her kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår inde på skolen og følge med hjemmefra. I dette tilfælde skal der ikke indsendes en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Udgangspunktet er, at elever, som ikke hjemsendes, skal tilbydes normal undervisning på skolen, i det omfang dette er muligt. Lærerfravær og/eller elevfravær kan dog være så omfattende, at man lokalt kan træffe beslutning om, at andre elever, som er på skolen, overgår til nødundervisning. I dette tilfælde skal der indsendes en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

For kommunale og regionale skoler:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

Hvis en eller flere elever, kursister eller deltagere er hjemsendt fra skolen eller institutionen i en kortere periode på grund af mistanke om smitte med COVID-19, skal skolen eller institutionen iværksætte nødundervisning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår på skolen og følge med hjemmefra.

Nødundervisningen skal kun begrundes i en formular, der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, hvis der er iværksat nødundervisning for hele hold eller klasser.

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen eller institutionen alene give nødundervisning, hvis elevens tilstand tillader det.

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere, som skolen eller institutionen af sundhedsmæssige grunde har vurderet, ikke skal undervises fysisk på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, beslutte at sende en større eller mindre gruppe af elever eller lærere hjem eller lukke hele eller dele af skolen i en nærmere angivet periode. Styrelsen kan derudover også komme med skærpede lokale sundhedsfaglige anbefalinger, som skolerne bør følge.

Den ansvarlige bestyrelse for skolen kan beslutte at iværksætte nødundervisning for en eller flere elever, kursister eller deltagere, hvis det på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke er muligt at give almindelig undervisning.

Hvis den ansvarlige bestyrelse for skolen er nødt til at sende hele hold eller klasser hjem, skal bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler og institutioner er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, kursister eller deltagere, som ikke omfatter hele klasser.

Nødundervisning skal gives i en så kort periode som muligt – dog i første omgang højst i fire kalenderuger.

Den ansvarlige bestyrelse for skolen eller institutionen kan derudover i helt ekstraordinære tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor en skole eller institution fortsat giver nødundervisning. En sådan forlængelse kan have en varighed på op til to kalenderuger. Beslutning om forlængelse af perioden for fortsat nødundervisning kan træffes mere end én gang.

En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres inden den igangværende periode udløber.

Hvis det er nødvendigt for skoler eller institutioner at iværksætte nødundervisning for at kunne leve op til de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud, skal nødundervisningen igangsættes umiddelbart og en i så kort en periode som muligt og – i første omgang – i maksimalt fire uger.

Hvis nødundervisningen omfatter hele hold eller klasser, skal den ansvarlige bestyrelse begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte nødundervisning, og hvad der ligger til grund herfor. Dette skal ske samtidig med, at nødundervisningen iværksættes. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen eller institutionen anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

Hvis nødundervisningen kun omfatter en eller flere enkelte elever, kursister eller deltagere – men ikke hele klasser eller hold – skal skolen eller institutionen ikke indsende en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og ej heller offentliggøre den på skolens eller institutionens hjemmeside.

Hvis skolens eller institutionens pligt til at give nødundervisning ikke ophører ved udløbet af den periode, som den – i første omgang – er iværksat for, skal nødundervisningen fortsættes i en yderligere periode på højst to kalenderuger. Det samme gælder, hvis nødundervisningen skal fortsætte i flere perioder på hver højst to kalenderuger. Dette skal skolen eller institutionen for hver periode begrunde. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen eller institutionen også anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

En forlængelse kan have en varighed på op til to uger ad gangen. En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres inden den igangværende periode udløber.

Nej. Eventuelle regler for uddannelserne om begrænsninger for varigheden af fjernundervisning finder ikke anvendelse, når fjernundervisning gennemføres som led i nødundervisning.

SU

Elever og kursister vil som udgangspunkt opretholde SU, elevløn, skoleydelse mv. i evt. karantæneperioder, ligesom lønrefusion fra AUB til arbejdsgivere med elever i eud-hovedforløb fortsættes.

Kommunal ungeindsats

Kravene til kommunernes vejledningsindsats, herunder den opsøgende og opfølgende indsats, er ikke ændret, så længe den gennemføres inden for rammerne af de sundhedsmæssige retningslinjer. 

KUI skal fortsat være i kontakt med unge under 25 år, som ikke er i gang med uddannelse eller i fast beskæftigelse og sammen med den enkelte unge ajourføre uddannelsesplanen, når dette er påkrævet.

For unge, som er tildelt en kontaktperson, fortsættes dennes opgaver, eventuelt med fornyet styrke situationen taget i betragtning, hvis der er behov for det af personlige eller sociale årsager.
Der er ligeledes ikke ændret på de gældende krav i lov og bekendtgørelse om målgruppevurdering til FGU og visitation til STU, herunder mulighed for afsøgningsforløb.

Specialpædagogisk støtte

Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at elever og studerende med særlige behov kan følge undervisningen. Elever og studerende, som modtager specialpædagogisk støtte (SPS) og er i risikogruppe over for corona kræver dette forskellige former for foranstaltninger, alt afhængig af den enkeltes specifikke udfordringer. Du kan læse mere om, hvordan de enkelte elevgrupper kan støttes bedst muligt på www.spsu.dk.

Tegnsprogs- og skrivetolkning fungerer fuldstændig som normalt.

Skoler og institutioner skal dog være opmærksomme på, om der blandt elever og studerende i risikogruppe for corona, kan være nogen, der anvender tegnsprogs- eller skrivetolkning i undervisningen. Her skal skolen eller institutionen planlægge undervisningen, så der er mulighed for virtuel deltagelse med tolkning. Se nærmere vejledning herom på spsu.dk.

Sidst opdateret: 23. november 2020