Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Undervisning

For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

For kommunale og regionale skoler:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

Genåbning

Som almindeligt rejsende, opfordres man til at blive hjemme 14 dage efter hjemkomst, hvis man rejser til lande/regioner, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Hvis man kommer hjem fra en nødvendig rejse, for eksempel en erhvervsrejse, kan der bestilles tid til en COVID-19-test.

Såfremt testen er negativ, kan man afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet. For så vidt angår test, kan det oplyses, at personer over 18 år, som ikke har symptomer på COVID-19, kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk, mens personer over 18 år, som oplever symptomer, skal kontakte egen læge for at få en henvisning til test. For test af børn og unge under 18 år skal egen læge i alle tilfælde kontaktes for at få en henvisning til test.

Fra og med d. 27. juni ændres de danske rejsevejledninger og en ny model træder i kraft for åbning af EU- og Schengenlandene samt UK. Det betyder, at listen over åbne lande og karantænelande vil blive opdateret ugentligt. Hvis et land markeres som åbent, ophæves opfordringen om at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har fulgt Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.

Hvis et land derimod markeres som et karantæneland, opfordres der stadigvæk til, at man bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

SU

Elever og kursister vil som udgangspunkt opretholde SU, elevløn, skoleydelse mv. i evt. karantæneperioder, ligesom lønrefusion fra AUB til arbejdsgivere med elever i eud-hovedforløb fortsættes.

Kommunal ungeindsats

Grundlæggende er kravene til kommunernes vejledningsindsats ikke ændret i forhold til genåbningens fase 2. Der kan være behov for i samarbejde med den unge, at kommunerne ajourfører den unges uddannelsesplan.

Det forudsættes, at der er et løbende samarbejde og kommunikation mellem skolerne og institutionerne og KUI.

Vejledningsindsatsen skal fortsætte inden for de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Hvor det hidtil ikke har været muligt at gennemføre normal vejledningsvirksomhed som følge af, at skoler og uddannelsesinstitutioner har været lukkede for eleverne, vil den normale vejledningsvirksomhed skulle genoptages. I forhold til møder, som kommunen skal arrangere mellem uddannelsesinstitutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, og grundskoler og udbydere af 10. klasse, jf. KUI-lovens § 12 d, skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer iagttages.

Der er i øvrigt ikke udstedt specifikke retningslinjer for vejledningsvirksomhed i forbindelse med COVID-19. De ændringer, der måtte være foretaget på baggrund af de sundhedsmæssige retningslinjer, er derfor besluttet lokalt i kommunerne.

Der er ikke ændret på de gældende krav i lov og bekendtgørelse om målgruppevurdering til FGU og visitation til STU.

For så vidt angår FGU, så har situationen ikke givet anledning til at lave særregler i forhold til målgruppevurderinger og påbegyndelse af undervisningsforløb digitalt for de elever, der vurderedes at kunne profitere heraf. Der har under nedlukningen tillige været mulighed for digitale afsøgningsforløb og løbende optag.

KUI skal fortsat være i kontakt med disse unge og sammen med den enkelte unge ajourføre uddannelsesplanen. For de unge, som er blevet opsagt i perioden med COVID-19, har ungeindsatsen yderligere et særligt ansvar for i samarbejde med den unge at planlægge et realistisk forløb for at komme godt videre med uddannelse eller job. For unge, som er tildelt en kontaktperson, fortsættes dennes opgaver, eventuelt med fornyet styrke situationen taget i betragtning, hvis der er behov for det af personlige eller sociale årsager.

Som udgangspunkt ændrer den nuværende situation ikke på noget i forhold til pligten for 15-17-årige unge om at være i uddannelse m.v. Det forventes, at de unge følger deres uddannelsesplaner og følger reglerne om aktiv deltagelse. Det må naturligvis ske med de begrænsninger for undervisning mv., som følger af den ekstraordinære situation med skolelukningerne.

Kommunerne har stadig tilsynspligt, selvom det kan være svært at leve op til de normale forventninger til varetagelse af pligten lige nu. Hvis kommunen allerede er i gang med et tilsyn, opfordres kommunen til at vente med at træffe en endelig afgørelse, herunder beslutning om fratagelse af børne- og ungeydelse, indtil uddannelsesinstitutionerne åbner for eleverne igen.

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte fungerer fuldstændig som inden corona nedlukningen. For støttemodtagere, der er i risikogruppe for corona kan der fortsat gives fjernstøtte via en sikker elektronisk videoforbindelse, e-mail eller telefon. Det er op til den enkelte støttegiver og støttemodtager at aftale kontaktformen og vurdere, hvad der giver mening i det enkelte tilfælde.

På spsu.dk kan elever, studerende, SPS-ansvarlige og støttegivere få mere information om støtteformer og muligheder for SPS.

Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at elever og studerende med særlige behov kan følge undervisningen. Elever og studerende, som modtager specialpædagogisk støtte (SPS) og er i risikogruppe over for corona kræver dette forskellige former for foranstaltninger, alt afhængig af den enkeltes specifikke udfordringer. Du kan læse mere om, hvordan de enkelte elevgrupper kan støttes bedst muligt på www.spsu.dk.

Tegnsprogs- og skrivetolkning fungerer fuldstændig som inden corona nedlukningen.

Skoler og institutioner skal dog være opmærksomme på, om der blandt elever og studerende i risikogruppe for corona, kan være nogen, der anvender tegnsprogs- eller skrivetolkning i undervisningen. Her skal skolen eller institutionen planlægge undervisningen, så der er mulighed for virtuel deltagelse med tolkning. Se nærmere vejledning herom på spsu.dk.

Sidst opdateret: 8. august 2020