Hop til indhold

Denne side henvender sig til ungdoms- og voksenuddannelser.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Mundbind/visir

Eleverne/kursisterne skal i udgangspunktet selv anskaffe mundbind.

Elever/kursister, der vurderer, at de af økonomiske årsager ikke har mulighed for at anskaffe mundbind, kan henvende sig til deres kommune med henblik på at bede om at få det udleveret. 

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan ordningen skal håndteres lokalt.

Institutionen kan fx vederlagsfrit udlevere mundbind i tilfælde, hvor en elev, kursist eller deltager har glemt at medbringe mundbind.

Men som nævnt er institutionen ikke generelt forpligtet til vederlagsfrit at stille mundbund til rådighed for elever, kursister og deltagere.

Elever, kursister og deltagere skal selv anskaffe mundbind m.v., som de skal benytte på uddannelsesinstitutionen. Det samme gælder, når de – ligesom andre borgere – skal benytte mundbind eller visir i andre sammenhænge, fx i offentlig transport. Institutionen er således ikke forpligtet til vederlagsfrit at stille mundbind eller visirer til rådighed for elever, kursister og deltagere. 

Institutionen skal sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til undervisernes rådighed.

Engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet. Mundbind skal være tætsluttende omkring ansigtet. 

Visir i form af skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Nej, men elever, kursister og deltagere kan tage mundbind eller visir af i undervisningssituationen, når de fx bliver undervist i et klasse- eller holdlokale, også selvom de ikke bliver undervist sammen med en stamklasse eller -hold.

Uddannelsesinstitutionen kan i første omgang give konkrete ordensmæssige og bindende anvisninger til elever, kursister og deltagere om at efterleve kravet om at bære mundbind eller visir, og eventuelt udlevere et mundbind til elever, der har glemt eget mundbind. 

Såfremt en elev, kursist eller deltager herefter ikke følger anvisningen og kravet om at bære mundbind eller visir, skal institutionen nægte den pågældende elev, kursist eller deltager adgang til uddannelsesinstitutionen, og hvis eleven, kursisten eller deltageren allerede befinder sig på institutionen, skal institutionen påbyde den pågældende at forlade institutionen og først indfinde sig igen, når han eller hun overholder pligten til at bære mundbind eller visir. Hvis eleven, kursisten eller deltageren af denne grund ikke overholder sin mødepligt, vil dette skulle registreres som fravær.

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir. 

Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Uddannelsesinstitutionen kan få en bøde for ikke at nægte adgang eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller viser.

Tilsvarende kan uddannelsesinstitutionen få en bøde, hvis den ikke lever op til sit ansvar for at sikre, at medarbejdere m.v. overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Der skal i eller ved uddannelsesinstitutionens indgang/lokaler opsættes information om kravet om at bruge mundbind eller visir. Det skal også fremgå, at der er mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet. 

Uddannelsesinstitutionen kan straffes med bøde, hvis disse krav ikke efterkommes.

Personer med fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet om mundbind og visir. Tilsvarende vil gælde, hvis en person har et nedsat bevidsthedsniveau.

Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., skal ikke anvende mundbind eller visir, hvis de ikke har kontakt til andre personer, dvs. hvis de er alene.

De skal heller ikke anvende mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. Det kan fx være på et lærerværelse. 

Derudover skal lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, ikke bruge mundbind eller visir, mens de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

Elever, kursister og deltagere skal ikke anvende mundbind eller visir, når de deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.

Elever, kursister og deltagere skal heller ikke anvende mundbind, hvis de kun er sammen med elever, kursister og deltagere fra deres stamklasse eller -hold, eller på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende.

Endelig skal elever, kursister og deltagere ikke anvende mundbind, når de aflægger prøve.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

 

Kravet gælder for elever, kursister og deltagere. Der er dog undtagelser, blandt andet. i de fleste undervisningssituationer.

Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv. Alle ansatte bliver således omfattet af kravet. Også her er der dog undtagelser, blandt andet på lærerværelset, jf. øvrige spørgsmål-svar.

 

Kravet gælder på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det betyder, at FGU, STU og TAMU også er omfattet. Kravet gælder på både dag- og kostafdelinger.

Der er undtagelser fra at bære mundbind, blandt andet i de fleste undervisningssituationer, jf. øvrige spørgsmål-svar.

Elever og kursister på forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i kantine, på gange, øvrige fællesarealer el.lign.

Når uddannelsessteder beslutter, at der skal anvendes mundbind i undervisningen eller på institutionens område, er det alene en lokal beslutning og ikke efter anbefaling fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet vejleder på baggrund af de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler visir som et alternativ til mundbind i særlige situationer, hvor mundbind ikke er egnet, det vil sige for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtig at vise ansigtet i situationen. Det er op til eleverne/kursisterne at vurdere, om de hører under denne målgruppe. 

Hvis eleven eller kursisten bruger kollektiv trafik, skal de følger de regler, der gælder for brugen af denne, herunder anvendelse af mundbind. Eleven eller kursisten må selv anskaffe mundbind til brug for transporten til og fra institutionen.

Ekskursioner m.v. med mødepligt på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller FGU:

Der kan alene opkræves betaling, der vedrører forplejning, med aktuelt (august 2020) 90 kroner per påbegyndt døgn per deltager.

Det indebærer, at elever eller kursister, der er omfattet af krav om brug af mundbind, vil skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne eller kursisterne er omfattet af krav om brug af mundbind i forbindelse med en ekskursion.

Ekskursioner m.v. uden mødepligt på gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller FGU:

Der kan opkræves betaling for andet end forplejning.

Der kan ske opkrævning til dækning af udgifter til mundbind, som institutionen stiller til rådighed under ekskursion. Deltagelse i sådanne ekskursioner kan betinges af, at der sker betaling. Der skal tilbydes alternativ undervisning til elever eller kursister, der ikke deltager i ekskursioner uden mødepligt.

Regler om ekskursioner m.v. med og uden mødepligt gælder ikke på private institutioner for gymnasiale uddannelser. Der må det afklares lokalt på den enkelte skole, hvorvidt skolen vil stille mundbind til rådighed, eller forældrene skal gøre det.

Fravær

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse.

Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

Såfremt lærerfraværet på grund af COVID 19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).


Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, fjernundervisning eller hjemmeopgaver) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår af § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til fraværet, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, hjemmeopgaver eller fjernundervisning) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår i § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til sit fravær, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning og kan ikke registreres som fraværende, hvis eleven/kursisten ellers deltager aktivt i nødundervisningen.

Deltager eleven/kursisten derimod ikke i nødundervisningen, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende.

Nødundervisning

Skoler og institutioner kan kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. Skoler og institutioner skal derfor fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning.

Hvis der ikke kan gennemføres almindelig undervisning, er der pligt til at give nødundervisning og i øvrigt tilpasse skolens aktiviteter til forholdene. Nødundervisning skal kun iværksættes og erstatte almindelig undervisning, når det er en forudsætning for at efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19. Iværksættelsen af nødundervisning skal begrænses til færrest mulige elever i den givne situation, så den kun gives til de elever, som skolen ikke kan give almindelig undervisning. Øvrige elever skal have almindelig undervisning.

Det er den ansvarlige bestyrelse for skoler eller institutioner, der skal træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning. Hvis den ansvarlige bestyrelse er nødt til at sende hele hold eller klasser hjem, skal bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler og institutioner er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, kursister eller deltagere, som ikke omfatter hele klasser.

De helt centrale eksempler på situationer, som begrunder nødundervisning følger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms og voksenuddannelser (sst.dk). Det drejer sig om følgende:

  • Når en elev har symptomer, sendes eleven hjem med henblik på testning, og eleven tilbydes nødundervisning.
  • Smittede elever identificerer og orienterer som udgangspunkt selv deres nære kontakter, som også hjemsendes til testning og nødundervisning. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det.
  • Når der er konstateret smitte hos en lærer, opspores nære kontakter til læreren. Elever blandt de nære kontakter hjemsendes og tilbydes nødundervisning.

Elever, der af en af de ovenstående grunde eller sundhedsmæssige grunde (for eksempel fordi de er i risikogruppen), er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til undervisning i forbindelse med COVID-19, skal gives nødundervisning. Her kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår inde på skolen og følge med hjemmefra. I dette tilfælde skal der ikke indsendes en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Udgangspunktet er, at elever, som ikke hjemsendes, skal tilbydes normal undervisning på skolen, i det omfang dette er muligt. Lærerfravær og/eller elevfravær kan dog være så omfattende, at man lokalt kan træffe beslutning om, at andre elever, som er på skolen, overgår til nødundervisning. I dette tilfælde skal der indsendes en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis en eller flere elever, kursister eller deltagere er hjemsendt fra skolen eller institutionen i en kortere periode på grund af mistanke om smitte med COVID-19, skal skolen eller institutionen iværksætte nødundervisning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår på skolen og følge med hjemmefra.

Nødundervisningen skal kun begrundes i en formular, der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, hvis der er iværksat nødundervisning for hele hold eller klasser.

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen eller institutionen alene give nødundervisning, hvis elevens tilstand tillader det.

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere, som skolen eller institutionen af sundhedsmæssige grunde har vurderet, ikke skal undervises fysisk på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, beslutte at sende en større eller mindre gruppe af elever eller lærere hjem eller lukke hele eller dele af skolen i en nærmere angivet periode. Styrelsen kan derudover også komme med skærpede lokale sundhedsfaglige anbefalinger, som skolerne bør følge.

Den ansvarlige bestyrelse for skolen kan beslutte at iværksætte nødundervisning for en eller flere elever, kursister eller deltagere, hvis det på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke er muligt at give almindelig undervisning.

Hvis den ansvarlige bestyrelse for skolen er nødt til at sende hele hold eller klasser hjem, skal bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler og institutioner er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, kursister eller deltagere, som ikke omfatter hele klasser.

Nødundervisning skal gives i en så kort periode som muligt – dog i første omgang højst i fire kalenderuger.

Den ansvarlige bestyrelse for skolen eller institutionen kan derudover i helt ekstraordinære tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor en skole eller institution fortsat giver nødundervisning. En sådan forlængelse kan have en varighed på op til to kalenderuger. Beslutning om forlængelse af perioden for fortsat nødundervisning kan træffes mere end én gang.

En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres inden den igangværende periode udløber.

Hvis det er nødvendigt for skoler eller institutioner at iværksætte nødundervisning for at kunne leve op til de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud, skal nødundervisningen igangsættes umiddelbart og en i så kort en periode som muligt og – i første omgang – i maksimalt fire uger.

Hvis nødundervisningen omfatter hele hold eller klasser, skal den ansvarlige bestyrelse begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte nødundervisning, og hvad der ligger til grund herfor. Dette skal ske samtidig med, at nødundervisningen iværksættes. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen eller institutionen anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

Hvis nødundervisningen kun omfatter en eller flere enkelte elever, kursister eller deltagere – men ikke hele klasser eller hold – skal skolen eller institutionen ikke indsende en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og ej heller offentliggøre den på skolens eller institutionens hjemmeside.

Hvis skolens eller institutionens pligt til at give nødundervisning ikke ophører ved udløbet af den periode, som den – i første omgang – er iværksat for, skal nødundervisningen fortsættes i en yderligere periode på højst to kalenderuger. Det samme gælder, hvis nødundervisningen skal fortsætte i flere perioder på hver højst to kalenderuger. Dette skal skolen eller institutionen for hver periode begrunde. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen eller institutionen også anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

En forlængelse kan have en varighed på op til to uger ad gangen. En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres inden den igangværende periode udløber.

For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

For kommunale og regionale skoler:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

Rammer for undervisning

Elevernes/kursisternes klasse/hold eller anden lignende fast gruppering skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen/institutionen eller SFO'en. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale, jf. retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser (pdf).

Hvis en hel årgang undtagelsesvis samles, gælder den generelle anbefaling om 1 meters afstand. Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at både personale og elever/kursister bør holde 2 meters afstand.
Se mere om fysisk afstand i Sundhedsstyrelsens udgivelse COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Ja. Her gælder anbefalingen om 1 meters afstand. Det følger af retningslinjerne, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) fortsat skal iagttages, når elever og kursister opholder sig samme sted som andre klasser, hold eller lignende på for eksempel fællesarealer. Se mere om fysisk afstand i Sundhedsstyrelsens udgivelse COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Ja, så længe aktiviteterne afvikles af skolen gælder Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer vedrørende forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Uddannelsesaktiviteter med overnatning

Det anbefales, at såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning, fx studieture, ikke afholdes.

Dog kan aktiviteter med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at aktiviteten afholdes, så
det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte. Dette indebærer, at skolehjem, kostafdelinger, TAMU og AMU-kurser med overnatning kan fortsætte deres almindelige aktiviteter.

Generelt

Der er ikke krav om, at selve testen skal fremvises, men såfremt eleven eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, således, at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Der er ikke særlige regler vedrørende elevers forsikringsforhold i forbindelse med COVID-19, og det er derfor de almindelige regler om forsikring af elever, der gælder.

Efter de almindeligt gældende regler, kan eleverne tegne en privat heltids-/ulykkesforsikring. Der er ikke i statens selvforsikringsordning nogen generel sikringsmæssig dækning af eleverne i tilfælde af tilskadekomst under deres ophold på institutionen.

Eleverne er endvidere ikke som institutionens ansatte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. I særlige tilfælde vil eleverne dog kunne være direkte omfattet af lov om arbejdsskadesikring jf. LBK nr. 977 af 09/09/2019. Der henvises til afsnit E.3.2. i Vejledning om Statens Selvforsikringsordning, som findes på ministeriets hjemmeside.


Nej. Eventuelle regler for uddannelserne om begrænsninger for varigheden af fjernundervisning finder ikke anvendelse, når fjernundervisning gennemføres som led i nødundervisning.

Hvis eleverne/kursisterne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, må eleverne/kursisterne skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre elever/kursister. Disse retningslinjer gør sig også gældende ved samling af elevråd.

Genåbning

Som almindeligt rejsende, opfordres man til at blive hjemme 14 dage efter hjemkomst, hvis man rejser til lande/regioner, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til. Hvis man kommer hjem fra en nødvendig rejse, for eksempel en erhvervsrejse, kan der bestilles tid til en COVID-19-test.

Såfremt testen er negativ, kan man afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet. For så vidt angår test, kan det oplyses, at personer over 18 år, som ikke har symptomer på COVID-19, kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk, mens personer over 18 år, som oplever symptomer, skal kontakte egen læge for at få en henvisning til test. For test af børn og unge under 18 år skal egen læge i alle tilfælde kontaktes for at få en henvisning til test.

Fra og med d. 27. juni ændres de danske rejsevejledninger og en ny model træder i kraft for åbning af EU- og Schengenlandene samt UK. Det betyder, at listen over åbne lande og karantænelande vil blive opdateret ugentligt. Hvis et land markeres som åbent, ophæves opfordringen om at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har fulgt Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.

Hvis et land derimod markeres som et karantæneland, opfordres der stadigvæk til, at man bliver hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

SU

Elever og kursister vil som udgangspunkt opretholde SU, elevløn, skoleydelse mv. i evt. karantæneperioder, ligesom lønrefusion fra AUB til arbejdsgivere med elever i eud-hovedforløb fortsættes.

Kommunal ungeindsats

Grundlæggende er kravene til kommunernes vejledningsindsats ikke ændret i forhold til genåbningens fase 2. Der kan være behov for i samarbejde med den unge, at kommunerne ajourfører den unges uddannelsesplan.

Det forudsættes, at der er et løbende samarbejde og kommunikation mellem skolerne og institutionerne og KUI.

Vejledningsindsatsen skal fortsætte inden for de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Hvor det hidtil ikke har været muligt at gennemføre normal vejledningsvirksomhed som følge af, at skoler og uddannelsesinstitutioner har været lukkede for eleverne, vil den normale vejledningsvirksomhed skulle genoptages. I forhold til møder, som kommunen skal arrangere mellem uddannelsesinstitutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, og grundskoler og udbydere af 10. klasse, jf. KUI-lovens § 12 d, skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer iagttages.

Der er i øvrigt ikke udstedt specifikke retningslinjer for vejledningsvirksomhed i forbindelse med COVID-19. De ændringer, der måtte være foretaget på baggrund af de sundhedsmæssige retningslinjer, er derfor besluttet lokalt i kommunerne.

Der er ikke ændret på de gældende krav i lov og bekendtgørelse om målgruppevurdering til FGU og visitation til STU.

For så vidt angår FGU, så har situationen ikke givet anledning til at lave særregler i forhold til målgruppevurderinger og påbegyndelse af undervisningsforløb digitalt for de elever, der vurderedes at kunne profitere heraf. Der har under nedlukningen tillige været mulighed for digitale afsøgningsforløb og løbende optag.

KUI skal fortsat være i kontakt med disse unge og sammen med den enkelte unge ajourføre uddannelsesplanen. For de unge, som er blevet opsagt i perioden med COVID-19, har ungeindsatsen yderligere et særligt ansvar for i samarbejde med den unge at planlægge et realistisk forløb for at komme godt videre med uddannelse eller job. For unge, som er tildelt en kontaktperson, fortsættes dennes opgaver, eventuelt med fornyet styrke situationen taget i betragtning, hvis der er behov for det af personlige eller sociale årsager.

Som udgangspunkt ændrer den nuværende situation ikke på noget i forhold til pligten for 15-17-årige unge om at være i uddannelse m.v. Det forventes, at de unge følger deres uddannelsesplaner og følger reglerne om aktiv deltagelse. Det må naturligvis ske med de begrænsninger for undervisning mv., som følger af den ekstraordinære situation med skolelukningerne.

Kommunerne har stadig tilsynspligt, selvom det kan være svært at leve op til de normale forventninger til varetagelse af pligten lige nu. Hvis kommunen allerede er i gang med et tilsyn, opfordres kommunen til at vente med at træffe en endelig afgørelse, herunder beslutning om fratagelse af børne- og ungeydelse, indtil uddannelsesinstitutionerne åbner for eleverne igen.

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte fungerer fuldstændig som inden corona nedlukningen. For støttemodtagere, der er i risikogruppe for corona kan der fortsat gives fjernstøtte via en sikker elektronisk videoforbindelse, e-mail eller telefon. Det er op til den enkelte støttegiver og støttemodtager at aftale kontaktformen og vurdere, hvad der giver mening i det enkelte tilfælde.

På spsu.dk kan elever, studerende, SPS-ansvarlige og støttegivere få mere information om støtteformer og muligheder for SPS.

Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar at sikre, at elever og studerende med særlige behov kan følge undervisningen. Elever og studerende, som modtager specialpædagogisk støtte (SPS) og er i risikogruppe over for corona kræver dette forskellige former for foranstaltninger, alt afhængig af den enkeltes specifikke udfordringer. Du kan læse mere om, hvordan de enkelte elevgrupper kan støttes bedst muligt på www.spsu.dk.

Tegnsprogs- og skrivetolkning fungerer fuldstændig som inden corona nedlukningen.

Skoler og institutioner skal dog være opmærksomme på, om der blandt elever og studerende i risikogruppe for corona, kan være nogen, der anvender tegnsprogs- eller skrivetolkning i undervisningen. Her skal skolen eller institutionen planlægge undervisningen, så der er mulighed for virtuel deltagelse med tolkning. Se nærmere vejledning herom på spsu.dk.

Sidst opdateret: 30. oktober 2020