Denne side henvender sig primært til institutioner på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Bemærk, at nogle af de nedenstående svar er udgivet før de forskellige faser af genåbningen. Du kan se på datoen, hvornår spørgsmålet er opdateret. Vi er i dialog med sektoren og opdaterer løbende.

Undervisning

For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

For kommunale og regionale skoler:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

Ja, skolerne og institutionerne skal i videst muligt omfang tilbyde nødundervisning. Nødundervisningen erstatter den normale undervisning og skal være i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet. Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen.

Det er vigtigt at understrege, at ingen forventer samme kvalitetsniveau til nødundervisning som til den almindelige undervisning.

Skolerne, gymnasierne, erhvervsskolerne er allerede i fuld gang med nødundervisningen, hvilket er rigtig positivt. En række forlag og it-leverandører har tilbudt at stille deres digitale læremidler og it-værktøjer gratis til rådighed for landets skoler og kommuner under skolelukningen, så der kan gennemføres fjernundervisning. Læs mere på Forlagene stiller digitale læremidler gratis til rådighed.

 

Hvis det ikke har været muligt at gennemføre praktisk orienteret undervisning som nødundervisning, er udgangspunktet, at denne undervisning så vidt muligt skal gives, når skolerne åbner igen. 
For folkeskolerne gælder dette dog kun praktisk orienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019/2020, og kun i det omfang det er muligt.

Ministeriet gør opmærksom på, at undtagelsen for folkeskolerne ikke fremgik af det bekendtgørelsesudkast, der blev lagt på ministeriets hjemmeside den 15. marts 2020. Undtagelsen gældende for folkeskoler er nu indarbejdet i bekendtgørelsen om nødundervisning på baggrund af bemærkninger fra interessenterne på området.

Det er de almindelige bestemmelser om børne- og undervisningsministerens tilsyn og institutionernes oplysningspligt overfor ministeren, der gælder for nødundervisningen.

Skolerne eller institutionerne skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs, kursists mv. behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever mv. med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte.

De enkelte skoler og institutioner har ansvaret for nødundervisningens kvalitet i henhold til de pågældende uddannelses formål og målene for aktiviteten, herunder organisering og tilrettelæggelse.

Det er dog vigtigt at understrege, at ingen forventer samme kvalitetsniveau til nødundervisningen som til den almindelige undervisning. Kommuner og skoler har en særlig forpligtigelse til at sikre, at ingen elever falder igennem som følge af krisen. Det gælder fx fagligt og socialt udsatte elever, herunder elever med særlige behov.

SU

Elever og kursister vil som udgangspunkt opretholde SU, elevløn, skoleydelse mv. i evt. karantæneperioder, ligesom lønrefusion fra AUB til arbejdsgivere med elever i eud-hovedforløb fortsættes.

Kommunal ungeindsats

Grundlæggende er kravene til kommunernes vejledningsindsats ikke ændret i forhold til genåbningens fase 2. Der kan være behov for i samarbejde med den unge, at kommunerne ajourfører den unges uddannelsesplan.

Det forudsættes, at der er et løbende samarbejde og kommunikation mellem skolerne og institutionerne og KUI.

Vejledningsindsatsen skal fortsætte inden for de gældende sundhedsmæssige retningslinjer. Hvor det hidtil ikke har været muligt at gennemføre normal vejledningsvirksomhed som følge af, at skoler og uddannelsesinstitutioner har været lukkede for eleverne, vil den normale vejledningsvirksomhed skulle genoptages. I forhold til møder, som kommunen skal arrangere mellem uddannelsesinstitutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, og grundskoler og udbydere af 10. klasse, jf. KUI-lovens § 12 d, skal Sundhedsstyrelsens retningslinjer iagttages.

Der er i øvrigt ikke udstedt specifikke retningslinjer for vejledningsvirksomhed i forbindelse med COVID-19. De ændringer, der måtte være foretaget på baggrund af de sundhedsmæssige retningslinjer, er derfor besluttet lokalt i kommunerne.

Der er ikke ændret på de gældende krav i lov og bekendtgørelse om målgruppevurdering til FGU og visitation til STU.

For så vidt angår FGU, så har situationen ikke givet anledning til at lave særregler i forhold til målgruppevurderinger og påbegyndelse af undervisningsforløb digitalt for de elever, der vurderedes at kunne profitere heraf. Der har under nedlukningen tillige været mulighed for digitale afsøgningsforløb og løbende optag.

KUI skal fortsat være i kontakt med disse unge og sammen med den enkelte unge ajourføre uddannelsesplanen. For de unge, som er blevet opsagt i perioden med COVID-19, har ungeindsatsen yderligere et særligt ansvar for i samarbejde med den unge at planlægge et realistisk forløb for at komme godt videre med uddannelse eller job. For unge, som er tildelt en kontaktperson, fortsættes dennes opgaver, eventuelt med fornyet styrke situationen taget i betragtning, hvis der er behov for det af personlige eller sociale årsager.

Som udgangspunkt ændrer den nuværende situation ikke på noget i forhold til pligten for 15-17-årige unge om at være i uddannelse m.v. Det forventes, at de unge følger deres uddannelsesplaner og følger reglerne om aktiv deltagelse. Det må naturligvis ske med de begrænsninger for undervisning mv., som følger af den ekstraordinære situation med skolelukningerne.

Kommunerne har stadig tilsynspligt, selvom det kan være svært at leve op til de normale forventninger til varetagelse af pligten lige nu. Hvis kommunen allerede er i gang med et tilsyn, opfordres kommunen til at vente med at træffe en endelig afgørelse, herunder beslutning om fratagelse af børne- og ungeydelse, indtil uddannelsesinstitutionerne åbner for eleverne igen.

Specialpædagogisk støtte

Ja, i langt de fleste tilfælde vil det stadig være muligt at afvikle den specialpædagogiske støtte. Dette kan eventuelt ske som fjernstøtte via en sikker elektronisk videoforbindelse, e-mail eller telefon. Det er op til den enkelte støttegiver og støttemodtager at aftale kontaktformen og vurdere, hvad der giver mening i det enkelte tilfælde.

På spsu.dk kan elever, studerende, SPS-ansvarlige og støttegivere få mere information om støtteformer og muligheder for SPS.

I henhold til bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirus (COVID-19) har skoler en særlig forpligtelse i forhold til børn og unge med særlige behov, herunder behov for specialpædagogisk støtte. 

Uddannelsesstedet skal derfor sørge for, at der er en medarbejder tilstede, som kan modtage forsendelser med hjælpemidler og tage kontakt til de elever og studerende, der skal modtage det, så de kan afhente det.

Alle uddannelsessteder, der ønsker at modtage forsendelser fra Atea, skal kontakte Ateas servicedesk på telefon 70 21 12 86 og oplyse, hvilke elever de ønsker at modtage hjælpemidler til.  
Hjælpemidlerne vil derefter blive fremsendt til uddannelsesstedet.

Denne procedure iværksættes for at undgå, at udstyr returneres fra institutioner, der er uden bemanding.

Det er skolernes og institutionernes ansvar at sikre, at elever og studerende med særlige behov kan følge undervisningen, selv om den foregår hjemmefra. Dette kræver forskellige former for foranstaltninger, alt afhængig af den enkeltes specifikke udfordringer. Du kan læse mere om, hvordan de enkelte elevgrupper kan støttes bedst muligt på www.spsu.dk.

Skoler og institutioner skal være opmærksomme på, om der er elever og studerende, der anvender tegnsprogs- eller skrivetolkning i undervisningen. Når skolen eller institutionen planlægger virtuel undervisning, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for, at tolkebrugere kan deltage. Se nærmere vejledning herom på spsu.dk.

Sidst opdateret: 20. maj 2020