Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 13/09 2021 kl. 14:38

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Dagtilbud mv. og grundskole

  Ved smittetilfælde (gælder både børn og ansatte), på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling eller i en stamklasse, er alle børn eller elever på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/i klassen/på holdet per definition nære kontakter til den smittede person. På en efterskole eller lignende skoleform, hvor man ikke har stamklasser, kan en ”tilsvarende gruppeinddeling” være den gruppe af elever, som den smittede har tæt, daglig kontakt med, for eksempel den smittede elevs familiegruppe eller bogruppe.

  Der foretages yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og andre mulige nære kontakter uden for stuen eller tilsvarende gruppe-inddeling, stamklassen eller holdet for eksempel ved leg på tværs af stuer/grupper, ved samlingssituationer i ydertidspunkter mv., for eksempel morgenmad, samt andre børn uden for klassen i SFO’en mm. Disse mulige nære kontakter identificeres efter kriterierne for at være en nær kontakt som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.

  På ungdoms- og voksenuddannelser

  Nære kontakter defineres individuelt ud fra nedenstående kriterier:

  • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (for eksempel hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus 
  • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter af en, der har fået påvist ny coronavirus (for eksempel i samtale med personen). 

  Opdateret 10/09 2021 kl. 14:05

  • Test

  Ja, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan spørge om, hvorvidt en elev, ansat eller besøgende under èt er enten tidligere smittet, vaccineret eller kan forevise en negativ COVID-19 test. Der kan derimod ikke spørges specifikt om, hvorvidt vedkommende er tidligere smittet.

  Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke stille krav om, at status for tidligere smitte, vaccination eller test oplyses. I tilfælde af et positivt testresultat skal skolen eller uddannelsesinstitutionen orienteres, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få et negativt COVID-19 testresultat dokumenteret. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis en elev, ansat eller besøgende trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på COVID-19. 

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

  Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 11:30

  En skole eller uddannelsesinstitution kan kun iværksætte nødundervisning såfremt de får et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Elever, kursister og deltagere skal derfor ikke tilbydes undervisning, såfremt de er syge eller er hjemme, fordi de vælger at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til nære kontakter (relevant, hvis man ikke er færdigvaccineret eller er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder).

  Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan vælge at fjernundervise i overensstemmelse med de almindelige regler, ligesom uddannelsesinstitutionen kan tilbyde undervisning i form af for eksempel hjemmeopgaver.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 09:18

  Ja. Da COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, vil det være de almindelige regler for fravær, som træder i kraft.

  Opdateret 07/09 2021 kl. 12:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Centrale ændringer fra den 6. og den 10. september

  Opdateret 09/09 2021 kl. 10:24

  Opfordring til test af COVID-19 på børne- og undervisningsområdet er blevet opdateret pr. 6. september 2021. Konkret betyder det, at:

  • Personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret mod COVID-19, opfordres til at lade sig teste i relevant omfang. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv. Fra den 1. oktober 2021 opfordres personale i dagtilbud mv., der ikke er vaccineret mod COVID-19, til at lade sig teste én gang ugentligt.
  • Elever fra 9-11 år opfordres til at blive testet én gang om ugen.
  • Elever fra og med 12 år, ansatte og besøgende opfordres i forbindelse med fremmøde til at have gennemført en antigentest inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange om ugen. Fra den 1. oktober 2021 vil elever fra og med 12 år, ansatte og besøgende blive opfordret til at blive testet én gang om ugen.

  Se også Opfordring til test

  Sundhedsstyrelsen har opdateret deres vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. Konkret betyder det, at

  • Elever, der identificeres som nære kontakter, kan blive på skolen, til de har fået svar på første test, hvis første test foretages på skolen (enten samme dag eller tidligst muligt dagen efter). Elever, som ikke har mulighed for test på skolen, kan afvente med test til efter endt skoledag. Elever, som bliver testet i det eksisterende testsystem uden for skolerne anbefales at gå i isolation og først at møde op igen i skole efter negativt svar på den første test. 
  • Børn fra 3-6 år i dagtilbud mv., der identificeres som nære kontakter og som ikke har symptomer, anbefales at gå i isolation, indtil de har fået negativt svar på første test. Såfremt, de bliver identificeret som nære kontakter i dagtilbuddet mv., kan de vente med test, til de hentes efter endt dag i dagtilbud mv. 
  • Børn under 3 år i dagtilbud mv., der identificeres som nære kontakter og som ikke har symptomer, anbefales hverken test eller isolation. 

  Undtagelser: 

  Opfordring til test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen der enten er under 9 år, er tidligere smittet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

  Testkapacitet: 

  Dagtilbudsområdet dækkes primært af det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmarks statslige test-setup i kombination med det kommunale test-setup.

  For grundskoleområdet gælder det at både den første test som nær kontakt til en smittet i klassen og i forbindelse med den ugentlige screening vil kunne ske på skolerne, hvis kommunerne har testkapacitet på den pågældende skole, og i det landsdækkende net af faste teststeder (PCR og hurtigtest).

  Til og med den 9. september 2021 er der krav om, at efterskoler og frie fagskoler har etableret lokal testkapacitet på skolen. Fra den 10. september og frem kan efterskoler og frie fagskoler vælge frivilligt at videreføre den lokale testkapacitet, såfremt det sker i henhold til Børne- og Undervisningsministeriets Vejledning til gennemførelse af selvpodning under supervision. Elever, ansatte mv. på efterskoler og frie fagskoler uden lokal test-kapacitet henvises til det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark.

  For information om håndtering af smitte henvises der til følgende vejledning
  fra Sundhedsstyrelsen: Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 10:27

  Fra den 10. september 2021 er COVID-19 ikke længere klassificeret som en samfundskritisk sygdom. Nedklassificeringen af COVID-19 betyder, at der ikke længere er hjemmel til en række regler på børne- og undervisningsområdet. 

  Konkret betyder det følgende:

  • Afvisning af børn og unge: Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan fremover kun opfordre børn, elever, kursister og deltagere til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for test og isolation, når de er identificeret som nære kontakter. Det betyder, at de ikke kan afvise dem, hvis de ikke følger de respektive anbefalinger til isolation, på de enkelte områder. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan kun afvise personer, som er testet positive for COVID-19 eller har symptomer herpå. 
  • Dimensionering: Adgangen til dimensionering indskrænkes. Fremover kan kommunalbestyrelsen alene ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at fortsætte den dimensionering af kommunale dagtilbud, obligatoriske tilbud, fritidshjem samt klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, som fulgte af påbuddet. Tilsvarende kan den ansvarlige bestyrelse eller leder i private dagtilbud og private pasningsordninger samt private fritidshjem og klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, alene ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet. Dimensioneringen kan fortsætte i indtil tre dage. Dimensioneringen må ikke være mere omfattende end påkrævet, og det er en betingelse for dimensioneringen, at det af personale- og kapacitetsmæssige grunde ikke er muligt at give det almindelige tilbud efter dagtilbudsloven eller folkeskoleloven.
  • Nødundervisning: Skoler og uddannelsesinstitutioner kan fremover alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det betyder, at skoler ikke længere har pligt til at give nødundervisning, når elever er i isolation som nær kontakt eller har haft andet COVID-19-relateret fravær, for eksempel været testet positiv. Se dog nedenfor ift. forskellige muligheder for at tilbyde hjemmeopgaver i folkeskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser. 
  • Fravær og mulighed for hjemmeopgaver: Idet der ikke længere er pligt til at tilbyde nødundervisning (herunder fjernundervisning) til nære kontakter, der vælger at lade sig isolere, vil de almindelige fraværsregler træde i kraft såfremt en elev, kursist eller deltager ikke er til stede på skolen. I folkeskolen vil fravær ved symptomer eller positiv test som hidtil være sygefravær. For elever, der vælger at lade sig isolere som nære kontakter, opfordres skoleledere til at indgå aftale om ekstraordinær frihed med elevens forældre, i det omfang eleven er omfattet af en opfordring til selvisolation. På ungdoms- og voksenuddannelser skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Skolen kan vælge at fjernundervise i overensstemmelse med de almindelige regler, ligesom uddannelsesinstitutionen kan tilbyde undervisning i form af fx hjemmeopgaver.
  • På efterskoler- og frie fagskoler: Der er ikke længere krav om, at efterskoler og frie fagskoler har etableret lokal testkapacitet på skolen. Efterskoler og frie fagskoler kan vælge frivilligt at videreføre den lokale testkapacitet, såfremt det sker i henhold til Vejledning til gennemførelse af selvpodning under supervision. Elever, ansatte mv. på efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det generelle test-setup i regi af TestCenter Danmark. 
  • Ret til at bære visir: Medarbejderes ret til at bære visir forsvinder for hele Børne- og Undervisningsministeriets område.

  Test og vaccination

  Opdateret 10/09 2021 kl. 14:05

  • Test

  Ja, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan spørge om, hvorvidt en elev, ansat eller besøgende under èt er enten tidligere smittet, vaccineret eller kan forevise en negativ COVID-19 test. Der kan derimod ikke spørges specifikt om, hvorvidt vedkommende er tidligere smittet.

  Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke stille krav om, at status for tidligere smitte, vaccination eller test oplyses. I tilfælde af et positivt testresultat skal skolen eller uddannelsesinstitutionen orienteres, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få et negativt COVID-19 testresultat dokumenteret. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis en elev, ansat eller besøgende trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på COVID-19. 

  Opdateret 24/08 2021 kl. 10:29

  • Test

  Nej. Skolerne kan ikke kræve, at eleverne er fuldt vaccinerede, men de kan opfordre til det. Til gengæld kan skolen stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at eleverne opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at uvaccinerede skal i karantæne.

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede, kan skolen/lærerne på selve turen bede eleverne om selv at løse eventuelle test-udfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, så skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan alene kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere eleven om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

  Eleverne kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme. 

   

  Opdateret 13/08 2021 kl. 14:38

  • Test

  Ja. Skoler og uddannelsesinstitutioner må gerne opfordre deres elever og medarbejdere til at lade sig teste, men de kan ikke stille krav herom.

  Der er dog ikke længere en opfordring fra Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne og derfor heller ikke noget, som skoler og institutioner skal opfordre til. 

   

  Fjernundervisning

  Opdateret 09/09 2021 kl. 11:30

  En skole eller uddannelsesinstitution kan kun iværksætte nødundervisning såfremt de får et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Elever, kursister og deltagere skal derfor ikke tilbydes undervisning, såfremt de er syge eller er hjemme, fordi de vælger at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til nære kontakter (relevant, hvis man ikke er færdigvaccineret eller er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder).

  Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan vælge at fjernundervise i overensstemmelse med de almindelige regler, ligesom uddannelsesinstitutionen kan tilbyde undervisning i form af for eksempel hjemmeopgaver.

  Fravær

  Opdateret 09/09 2021 kl. 09:18

  Ja. Da COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, vil det være de almindelige regler for fravær, som træder i kraft.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

  Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme.

  Opdateret 07/09 2021 kl. 12:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 13/09 2021 kl. 14:38

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Dagtilbud mv. og grundskole

  Ved smittetilfælde (gælder både børn og ansatte), på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling eller i en stamklasse, er alle børn eller elever på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/i klassen/på holdet per definition nære kontakter til den smittede person. På en efterskole eller lignende skoleform, hvor man ikke har stamklasser, kan en ”tilsvarende gruppeinddeling” være den gruppe af elever, som den smittede har tæt, daglig kontakt med, for eksempel den smittede elevs familiegruppe eller bogruppe.

  Der foretages yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og andre mulige nære kontakter uden for stuen eller tilsvarende gruppe-inddeling, stamklassen eller holdet for eksempel ved leg på tværs af stuer/grupper, ved samlingssituationer i ydertidspunkter mv., for eksempel morgenmad, samt andre børn uden for klassen i SFO’en mm. Disse mulige nære kontakter identificeres efter kriterierne for at være en nær kontakt som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.

  På ungdoms- og voksenuddannelser

  Nære kontakter defineres individuelt ud fra nedenstående kriterier:

  • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (for eksempel hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus 
  • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter af en, der har fået påvist ny coronavirus (for eksempel i samtale med personen). 

  Rejser til udlandet

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Rejser til udlandet

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 10/09 2021 kl. 14:15

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler mv.

  Private tilbud kan etablere nødpasning for ovenstående grupper.

  Kommunalbestyrelsen i kommuner, der er omfattet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i for eksempel ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder, samt børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, det vil sige kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven skal stå til rådighed for nødpasning af børn, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, står til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 10/09 2021 kl. 14:15

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud og private pasningsordninger samt SFO, fritidshjem og klubtilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra de forældre, der ikke får en plads. 

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 16:32

  • Nedlukning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af offentlige og private dagtilbud, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer hertil.

  Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 16:33

  • Nedlukning

  Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men skolens tilsynsforpligtigelse kan også under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.

  Nødundervisning

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Det kan for eksempel være ved tilfælde af lokale smitteudbrud på enten skole, institutions- sogne eller kommuneniveau. Påbud kan kun komme fra Styrelsen for patientsikkerhed. Uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Nej, skolen kan alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af grundskoler, SFO, klubtilbud, forberedende uddannelser samt ungdoms- og voksenuddannelser. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Skoler og institutioner er forpligtet til at give nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og give nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning. Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Nej, der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes nødundervisning.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Sidst opdateret: 10. september 2021