; Hop til indhold

Almen VEU - senest opdaterede spørgsmål

Dagtilbud - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:51

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nær kontakt:

 • En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den smittede.

Husstandskontakter er:

 • Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
 • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
 • Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

Øvrig kontakt:

Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

 • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
 • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
 • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
 • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

Der gælder forskellige anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter. Anbefalingerne findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 og i Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

 

 

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:46

 • Symptomer og håndtering af smitte

Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v..

Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4. (PCR-test) og 6. dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.

Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik, anbefales ikke  selvisolation. Alle nære kontakter anbefales dog både selvisolation og PCR-test hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19.

Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder), herunder selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). Se særskilt FAQ herom. 

Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selv-test) på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede person.

Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn, elever eller ansatte på samme stue i dagtilbud mv. eller i samme stamklasse på grundskoler testes positive for covid-19, anbefales øvrige kontakter at blive testet hurtigst muligt og med en hurtigtest på 4. og 6. dagen (evt. selvtest). Herefter anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetilfælde. Elever og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.   

Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, er undtaget opfordringen til test.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:44

Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

Hvis et barn, elev, kursist, deltager eller ansat i dagtilbud mv. samt på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er nær kontakt og har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, som ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder) anbefales den pågældende selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). 

Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet anbefales en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test enten (a) 48 timer efter, at den smittede er symptomfri eller (b) 7 dage efter den positive test, såfremt den smittede ikke har haft symptomer. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test. 

Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet, der selv har været smittede inden for de seneste 12 uger, er undtaget fra opfordringen til test. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kon-takt eller øvrig kontakt?

Opdateret 07/01 2022 kl. 18:33

 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 21/12 2021 kl. 19:13

 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

Opdateret 21/12 2021 kl. 19:12

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33 eller skolelukningsbekendtgørelsen.

Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan dog opfordre til, at nære og øvrige kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

Opdateret 22/09 2021 kl. 11:16

 • Dimensionering

Reglerne for dimensionering fremgår af nødpasningsbekendtgørelsen, som regulerer nødpasning i tilfælde af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud.

Kommunalbestyrelsen kan alene ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at fortsætte den dimensionering af kommunale daginstitutioner og dagpleje, obligatoriske tilbud (sprogstimuleringstilbud), kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage. 

Tilsvarende gælder for private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, hvor den ansvarlige bestyrelse eller leder ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan beslutte at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage.

Det er en betingelse for at kunne dimensionere, at det af personale- og kapacitetsmæssige grunde ikke er muligt at give det almindelige tilbud efter dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Dimensioneringen må desuden ikke være mere omfattende end påkrævet.

Der henvises til:

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Hygiejne og rengøring

Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

Erhvervsrettet VEU - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 09/09 2021 kl. 08:29

 • VEU-godtgørelse

Hvis undervisningen gennemføres som nødundervisning på grund af et påbud herom, og en kursist er hjemme som følge af en positiv test for COVID-19 og følger nødundervisningen, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

 • VEU-godtgørelse

Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med COVID-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, kan kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

Opdateret 08/03 2021 kl. 14:06

 • Prøver og eksamen
 • Beviser

AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver.

På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • VEU-godtgørelse

Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • VEU-godtgørelse

Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

 • Nødundervisning

Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

 • VEU-godtgørelse

Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:28

 • Deltagerbetaling

Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af COVID-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

 • Prøver og eksamen
 • Beviser

På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

 • VEU-godtgørelse

Ja, der kan løbende udbetales godtgørelse for de dele af kurserne, som er afholdt. 

Eud - senest opdaterede spørgsmål

Grundskole - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:51

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nær kontakt:

 • En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den smittede.

Husstandskontakter er:

 • Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
 • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
 • Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

Øvrig kontakt:

Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

 • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
 • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
 • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
 • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

Der gælder forskellige anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter. Anbefalingerne findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 og i Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

 

 

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:46

 • Symptomer og håndtering af smitte

Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v..

Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4. (PCR-test) og 6. dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.

Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik, anbefales ikke  selvisolation. Alle nære kontakter anbefales dog både selvisolation og PCR-test hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19.

Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder), herunder selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). Se særskilt FAQ herom. 

Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selv-test) på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede person.

Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn, elever eller ansatte på samme stue i dagtilbud mv. eller i samme stamklasse på grundskoler testes positive for covid-19, anbefales øvrige kontakter at blive testet hurtigst muligt og med en hurtigtest på 4. og 6. dagen (evt. selvtest). Herefter anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetilfælde. Elever og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.   

Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, er undtaget opfordringen til test.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:44

Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

Hvis et barn, elev, kursist, deltager eller ansat i dagtilbud mv. samt på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er nær kontakt og har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, som ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder) anbefales den pågældende selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). 

Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet anbefales en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test enten (a) 48 timer efter, at den smittede er symptomfri eller (b) 7 dage efter den positive test, såfremt den smittede ikke har haft symptomer. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test. 

Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet, der selv har været smittede inden for de seneste 12 uger, er undtaget fra opfordringen til test. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kon-takt eller øvrig kontakt?

Opdateret 12/01 2022 kl. 10:11

 • Fravær

For elever, der vælger at lade sig isolere som nære kontakter, opfordres skoleledere til at indgå aftale om ekstraordinær frihed med elevens forældre, i det omfang eleven er omfattet af en sundhedsfaglig opfordring til selvisolation.

Hvis der efter folkeskolelovgivningens bestemmelser herom er indgået aftale om ekstraordinær frihed for en elev, der er nær kontakt og omfattet af en anbefaling om selvisolation, kan en frivillig aftale omfatte forventninger til elevens skolearbejde, f.eks. i form af hjemmeopgaver eller tilbud om onlineundervisning.

Der henvises til reglerne om ekstraordinær frihed i § 3 i bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019).

Opdateret 07/01 2022 kl. 18:33

 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:10

 • Fravær

Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen.

Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller grundet COVID-19. Det er i udgangspunktet forældrene selv, som vurderer, hvorvidt deres barn er sygt. Varer sygemeldingen mere end to uger, kan skolens leder bede om en lægeattest. Ønsker man at holde sit barn hjemme af frygt for smitte i en længerevarende periode, bør man derfor få en konkret lægefaglig vurdering fra egen læge af, hvorvidt det er nødvendigt at holde barnet hjemme.

Forældre, der ønsker at holde sit barn hjemme af frygt for smitte i en længerevarende periode, bør derfor få en konkret lægefaglig vurdering fra egen læge af, hvorvidt det er nødvendigt at holde barnet hjemme. Såfremt egen læge ikke er enig i, at det er nødvendigt, kan forældrene gå i dialog med skolelederen om vilkår for at holde barnet hjemme. 

Tilladelse til ekstraordinær frihed er tiltænkt undtagelsestilfælde. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor eleven er omfattet af en sundhedsfaglig opfordring til at gå i selvisolation. Ved en anmodning om ekstraordinær frihed, skal skolelederen træffe sin beslutning på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.

Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven skulle registreres som ulovligt fraværende. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal, har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt børne- og ungeydelsen ikke skal udbetales i et kvartal.

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:09

 • Fravær

Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med eventuel efterfølgende isolation.

For information om regler for indrejse til Danmark henvises til coronasmitte.dk.

Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

 • Rejser til udlandet

Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

Gældende særskilt for fri- og privatskoler

Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

Opdateret 29/12 2021 kl. 14:41

 • Nødundervisning

Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når skolen eller institutionen som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller foranstaltninger efter regler, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren i medfør af epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 

Skoler og uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. nødundervisningsbekendtgørelsen

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

Opdateret 29/12 2021 kl. 14:37

 • Nødundervisning

Nej, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan - og skal - alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller foranstaltninger efter regler, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren i medfør af epidemiloven. Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen eller institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger kan opfylde påbuddet, fx ved ændrede mødetider eller opdeling af hold/klasser i mindre enheder.

Opdateret 29/12 2021 kl. 14:29

 • Rejser til udlandet

Opdateret 29/12 2021 kl. 14:27

 • Rejser til udlandet

Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolen eller institutionen inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

Opdateret 29/12 2021 kl. 13:52

 • Rejser til udlandet

Nej. En ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution må ikke stille krav om, at elever, kursister og deltagere er vaccinerede som betingelse for at undervise eller i øvrigt modtage dem. Det gælder også i forhold til elever, kursister og deltageres deltagelse i en studietur til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i institutionens øvrige undervisning. 

Institutionen kan kun stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at elever, kursister og deltagere opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst.

Såfremt en eller flere elever, kursister eller deltagere ikke er vaccinerede, kan institutionen/lærerne på selve turen bede de pågældende om selv at løse eventuelle testudfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/institutionen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, kursister og deltagere, som ikke er vaccinerede. Institutionen kan alene kræve, at elever, kursister og deltagere selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

Institutionen skal forud for rejsen informere elever, kursister og deltagere om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

Elever, kursister og deltagere kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme.

Opdateret 21/12 2021 kl. 19:13

 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

Opdateret 21/12 2021 kl. 19:12

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33 eller skolelukningsbekendtgørelsen.

Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan dog opfordre til, at nære og øvrige kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

 • Fravær

I folkeskolen vil fravær ved symptomer på sygdom eller en positiv test for COVID-19 betegnes som sygefravær.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Nødundervisning

Nej, der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes nødundervisning.

Gymnasiale uddannelser - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 14/05 2020 kl. 09:15

 • Retningslinjer

Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Tværgående - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:51

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nær kontakt:

 • En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den smittede.

Husstandskontakter er:

 • Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
 • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
 • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
 • Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

Øvrig kontakt:

Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

 • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
 • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
 • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
 • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

Der gælder forskellige anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter. Anbefalingerne findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 og i Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

 

 

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:46

 • Symptomer og håndtering af smitte

Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v..

Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4. (PCR-test) og 6. dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.

Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik, anbefales ikke  selvisolation. Alle nære kontakter anbefales dog både selvisolation og PCR-test hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19.

Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder), herunder selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). Se særskilt FAQ herom. 

Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selv-test) på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede person.

Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn, elever eller ansatte på samme stue i dagtilbud mv. eller i samme stamklasse på grundskoler testes positive for covid-19, anbefales øvrige kontakter at blive testet hurtigst muligt og med en hurtigtest på 4. og 6. dagen (evt. selvtest). Herefter anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetilfælde. Elever og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.   

Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, er undtaget opfordringen til test.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

Opdateret 14/01 2022 kl. 17:44

Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

Hvis et barn, elev, kursist, deltager eller ansat i dagtilbud mv. samt på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er nær kontakt og har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, som ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder) anbefales den pågældende selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). 

Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet anbefales en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test enten (a) 48 timer efter, at den smittede er symptomfri eller (b) 7 dage efter den positive test, såfremt den smittede ikke har haft symptomer. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test. 

Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet, der selv har været smittede inden for de seneste 12 uger, er undtaget fra opfordringen til test. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kon-takt eller øvrig kontakt?

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:44

 • Fravær

STU-eleven skal møde til undervisning, medmindre elevens egen læge har vurderet, at eleven af helbredsmæssige grunde skal blive hjemme, eller der er lavet en aftale med STU-institutionen om, at eleven modtager fjernundervisning.

STU-reglerne indeholder ikke krav om, at elevernes fremmøde eller fravær skal registreres. I de situationer, hvor skolen som følge af eventuelt påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed overgår til nødundervisning, skal der dog ske registrering, hvis eleverne ikke deltager aktivt, jf. nødundervisningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Dette skal sikre, at der er fokus på, at elever ikke mistes under nødundervisningen.

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:13

 • Fravær

Ja, der er tale om fravær, hvis en elev, kursist eller deltager på ungdoms- og voksenuddannelser, der er syg på grund af COVID-19 eller er i selvisolation som nær kontakt, ikke deltager i undervisningen. Registrering af sådant fravær sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. Eftersom COVID-19 udgør en særlig omstændighed, opfordres institutionen til ikke at sanktionere coronarelateret fravær.

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, kursister eller deltagere, der er fraværende som følge af sygdom eller en sundhedsfaglig op-fordring til selvisolation.

Institutionen opfordres imidlertid til i videst muligt omfang at tilbyde elever, kursister og deltagere i selvisolation fjernundervisning. Den virtuelle under-visning kan fx ske gennem videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk, eller i form af hjemmeopgaver. Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, er der ikke tale om fravær fra undervisningen. Eleven, kursisten eller deltageren skal derfor ikke registreres som fraværende.

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:12

 • Fravær

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner opfordres til i videst muligt omfang at tilbyde fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der er i selvisolation og dermed fraværende fra undervisning med fysisk fremmøde grundet COVID-19.

Institutioner, der modtager taxametertilskud, kan i helt ekstraordinære tilfælde eventuelt fravige loftet for fjernundervisning samt modtage fuld taxametertakst (undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter), såfremt institutionens ledelse vurderer, at fravær grundet COVID-19 nødvendiggør hjemsendelse af hele klasser eller hold fra undervisning med fysisk fremmøde til fjernundervisning. Omlagt undervisning under dispensationsbestemmelsen indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i de almindelige aktivitetsindberetninger.

Fjernundervisning kan fx tilbydes gennem videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk, eller i form af hjemmeopgaver. Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, er der ikke tale om fravær fra undervisningen. Eleven, kursisten eller deltageren skal derfor ikke registreres som fraværende.

Opdateret 07/01 2022 kl. 18:33

 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

 • Rejser til udlandet

Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

Gældende særskilt for fri- og privatskoler

Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

Opdateret 29/12 2021 kl. 14:29

 • Rejser til udlandet

Opdateret 29/12 2021 kl. 14:27

 • Rejser til udlandet

Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolen eller institutionen inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

Opdateret 29/12 2021 kl. 13:56

 • Fravær

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed eller regler fastsat efter epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning.

Fravær fra nødundervisning følger de samme fraværsregler som den almindelige undervisning. Elever, kursister og deltagere har pligt til at deltage aktivt, hvis de har pligt til at deltage aktivt i den almindelige undervisning som nødundervisningen erstatter. Hvis institutionen  vurderer, at en elev, kursist eller deltager ikke deltager aktivt i nødundervisningen, registreres vedkommende som fraværende.

Opdateret 29/12 2021 kl. 13:52

 • Rejser til udlandet

Nej. En ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution må ikke stille krav om, at elever, kursister og deltagere er vaccinerede som betingelse for at undervise eller i øvrigt modtage dem. Det gælder også i forhold til elever, kursister og deltageres deltagelse i en studietur til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i institutionens øvrige undervisning. 

Institutionen kan kun stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at elever, kursister og deltagere opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst.

Såfremt en eller flere elever, kursister eller deltagere ikke er vaccinerede, kan institutionen/lærerne på selve turen bede de pågældende om selv at løse eventuelle testudfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/institutionen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, kursister og deltagere, som ikke er vaccinerede. Institutionen kan alene kræve, at elever, kursister og deltagere selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

Institutionen skal forud for rejsen informere elever, kursister og deltagere om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

Elever, kursister og deltagere kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme.

Opdateret 21/12 2021 kl. 19:13

 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

Opdateret 21/12 2021 kl. 19:12

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33 eller skolelukningsbekendtgørelsen.

Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan dog opfordre til, at nære og øvrige kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

Sidst opdateret: 23. september 2021