Hop til indhold

Almen VEU - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 29/03 kl. 09:30

 • avu

Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

Hvis det er vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan eksempelvis foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis. Hvis det ikke bliver muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

Se endvidere den udsendte vejledning af 19. marts om afgivelse af standpunktskarakterer, der også ligger øverst på denne side.

Opdateret 29/03 kl. 09:27

 • avu

Selvstuderende skal aflægge prøve i de tilmeldte fag, da det ikke er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. 

De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur.

Opdateret 29/03 kl. 09:21

 • FVU

Der skal som udgangspunkt igen afholdes optagelsessamtaler og afvikles FVU-test ved fysisk fremmøde. Dette skal ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

Udbydere har dog så længe der gives nødundervisning  også mulighed for at gennemføre virtuel optagelse

I disse situationer kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er personer med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser henholdsvis læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

Opdateret 29/03 kl. 09:21

 • FVU

Der afholdes prøver på de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) med fysisk fremmøde efter de almindelige bestemmelser.

For de resterende trin/fag er prøverne aflyst frem til 31. juli 2021.

VUC kan fortsat, med udgangspunkt i de almindeligt gældende nødprøveregler, lokalt vælge at udsætte/aflyse prøver i de kompetence givende trin.

Ved aflysning af prøver i de kompetencegivende trin tilbydes deltageren valget mellem, at lade prøven aflyse eller udsætte. Vælger deltageren at lade prøven aflyse, tilbydes denne i stedet en standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelsen.

I forbindelse med afgivelse af standpunktsbedømmelsen kan der ved behov gennemføres en individuel faglig vurderingssamtale.

Opdateret 29/03 kl. 09:21

 • FVU

Nej, alle andre FVU-prøver – end FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 er aflyst i perioden 1. marts – 31. juli 2021.

Opdateret 29/03 kl. 09:20

 • OBU

Ja, der er adgang til at visitere online med ordblindetesten. Dette skal dog ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

Opdateret 08/03 kl. 16:18

 • avu

Ingen.  Alle prøver på avu aflyses og erstattes af standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

Undervisningen i prøvefag forlænges til 15. juni 2021.

Opdateret 08/03 kl. 12:45

 • FVU

Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives.

Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

En deltager kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes.

Opdateret 08/03 kl. 12:45

 • avu

Den afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives.

Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

En kursist kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes. 

Opdateret 04/03 kl. 18:24

 • FVU

Selvstuderende har p.t. kun adgang til at aflægge prøver på de kompetencegivende trin (Dansk trin 4 og Matematik trin 2). Aflyses en allerede planlagt prøve som følge af covid-19 tiltag, udsættes prøven for den selvstuderende til en senere lejlighed. Selvstuderende har ikke adgang til at modtage ophøjede standpunktsbedømmelser, som erstatning for en aflyst prøve.

Opdateret 16/02 kl. 10:30

 • FVU

Deltagere i FVU-forløb, der ikke er kompetencegivende, kan på anmodning få udstedt et deltagerbevis. Deltagerbeviset kan eventuelt suppleres med lærerens faglige udtalelse, om deltageren har opnået kompetencer svarende til bestået.

Opdateret 06/02 kl. 13:58

 • FVU

Alle FVU-prøver - undtagen de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) - er aflyst frem til 31. juli 2021.

Opdateret 13/01 kl. 15:18

 • avu
 • FVU
 • OBU

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og SVU, mens lønkompensationen fra staten frafaldes i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Opdateret 13/01 kl. 15:18

 • avu
 • FVU
 • OBU

Ja, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

Opdateret 13/01 kl. 15:18

 • avu
 • FVU
 • OBU

Nej, man kan ikke få SVU for en periode, hvor man får andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostninger. SVU forudsætter endvidere, at man har orlov fra sit arbejde til uddannelse og dermed ikke er hjemsendt.

Opdateret 13/01 kl. 15:18

 • avu
 • FVU
 • OBU

Hvis man ikke er nået at starte på en uddannelse med SVU, fordi uddannelsen er aflyst eller udsat på grund af risiko for coronasmitte, har man ikke ret til at få SVU, så længe der ikke er undervisning.

Retten til SVU bevares, hvis man er startet på uddannelse med SVU forud for aflysning af undervisning, forudsat at man ikke genoptager sit arbejde i perioden. Hvis uddannelsen gennemføres som fjernundervisning, er der ikke tale om aflysning.

Opdateret 13/01 kl. 15:18

 • avu
 • FVU
 • OBU

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Opdateret 12/01 kl. 16:26

 • FVU

Ja, det forventes, at den virtuelle optagelsesprocedure vil være lige så krævende som sædvanligt, idet den manglende test giver behov for en mere omfattende samtale til afdækning af ansøgers forudsætninger for deltagelse i FVU. Der kan derfor hentes takst for screening, selv om der ikke gennemføres test. 

Opdateret 12/01 kl. 16:23

 • FVU

Standpunktsbedømmelsen ophøjes til prøveresultat. Standpunktsbedømmelsen bestået svarer således til en bestået trinprøve. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktsbedømmelsen. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve.  

Opdateret 19/12 2020 kl. 20:16

 • avu

Avu-kursister kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver kursisten fuldt medhold, kan kursisten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En kursist vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af kursisten, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

Opdateret 18/12 2020 kl. 19:29

 • FVU

Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte deltagers faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål på trinnet. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

I helhedsvurderingen kan der indgå en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren, for at understøtte grundlaget for vurderingen af deltagerens faglige niveau. Vi arbejder på at komme med en opdateret vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse. Brug indtil videre vejledningen øverst på denne side

Opdateret 18/11 2020 kl. 16:45

 • Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 80 procent for almen voksenuddannelse.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse, indberettes som fjernundervisning og udløser taxametertilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Opdateret 04/04 2020 kl. 07:30

 • Økonomi

Med undtagelse af aktivitet, som før 13. marts 2020 var udbudt og planlagt afviklet som fjernundervisning (og dermed ikke kan betragtes som nødundervisning), vil al undervisningsaktivitet på AMU udløse fuld undervisningstaxameter, inkl. bygningstakst – også for ny-udbudte fjernundervisningskurser.

Dagtilbud - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 13/04 kl. 14:52

 • Dagtilbud
 • Organisering og gruppeinddeling

For dagtilbud gælder, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for aktiviteter i dagtilbuddet.

Samling af børn på tværs af stuer mv. kan foregå, men bør begrænses. Børn kan dog samles på tværs af stuer mv. i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Dette kunne være i, ydertimer eller i ferieperioder. I de tilfælde skal der være ekstra fokus på anbefalinger om isolation ved sygdom samt høj rengørings- og hygiejnestandard, herunder håndhygiejne. 

Der opfordres endvidere til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt. Personalet kan dog i særlige tilfælde skifte mellem stuer/grupper, hvis særlige hensyn til børnenes trivsel og udvikling tilsiger det. Det kan for eksempel være personale, der er særligt kvalificeret til at understøtte udsatte børn, sprogarbejdet, naturaktiviteter mv. Personalet skal have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter mellem stuer/gruppe. 

Særligt i forhold til dagplejen 

Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær komme i en gæstedagpleje. Det anbefales, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos, og antallet af børn i gæstedagpleje bør begrænses mest muligt.

Forskellige børnegrupper i dagplejen kan mødes fysisk på tværs i begrænset omfang, for eksempel i legestuer, hvis den lokale situation tillader det. Det anbefales, at aktiviteter på tværs i videst muligt omfang finder sted udendørs, og at der er særligt fokus på at efterleve de sundhedsmæssige anbefalinger.

Særligt i forhold til dagtilbud i sogne eller kommuner der omfattet af automatisk nedlukning

I tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner gælder der skærpede retningslinjer for dagtilbud i de pågældende sogne eller kommuner. Det indbefatter blandt andet, at grupper inddeles i mindre faste grupper, og at forskellige grupper af børn i dagplejen ikke kan mødes på tværs.

Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner på ministeriets hjemmeside.

Se desuden spørgsmål og svar om påbud om nedlukning.

Opdateret 06/04 kl. 09:17

 • Dagtilbud
 • Hygiejne og rengøring

Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen indeholder opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, der også gælder for dagtilbudsområdet. Vejledningen kan løbende blive revideret. Find vejledningen her (sst.dk).

Der bør lokalt afsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve nedenstående retningslinjer for rengøring.

Grundelementerne er:

 1. Isolation af personer med symptomer for eksempel i eget hjem eller på sygehus
 2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrier samt udluftning.

Den generelle anbefaling om 2 meters afstand gælder ikke, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. I de tilfælde bør der være ekstra fokus på anbefalinger om isolation ved sygdom samt højt rengørings- og hygiejnestandard, herunder håndhygiejne.

Ved aktiviteter, der indebærer sang, anbefales det, at personale i dagtilbud holder 2 meters afstand, da der kan være øget risiko for dråbesmitte ved sang. Børn i dagtilbud er ikke omfattet af anbefalingen om afstand. Sang bør desuden organiseres inden for børnegruppen.

Der bør være godt udluftning enten ved et ved et velfungerende ventilationsanlæg eller ved hyppig manuel udluftning, så vidt muligt 5-10 minutter, 4-5 gange dagtilbud. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger om udluftning på deres hjemmeside.

Det er således blandt andet anbefalingen, at:

 • aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag
 • der foretages hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer
 • afstand på 2 meter overholdes ved for eksempel hente-bringe-situationer, samt personalet imellem, hvis muligt.

Der bør tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget i risiko for alvorligt forløb med COVID-19, for eksempel med mulighed for 2 meters afstand, øget håndhygiejne m.m.

Der kan komme opdateringer af den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning samt øvrige supplerende materialer. Der henvises herudover generelt til Sundhedsstyrelsens 'Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud' (sst.dk), samt vejledningen 'Smitsomme sygdomme hos børn og unge', som findes her (sst.dk).

Se desuden oversigt over Sundhedsstyrelsens vejledninger under emnet ’Sundhedsstyrelsens vejledninger på dagtilbudsområdet’ nederst på siden.

Opdateret 06/04 kl. 09:10

 • Dagtilbud

Ja. Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan.

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud.

Kommunerne opfordres desuden til i dialog med dagtilbuddene, at prioritere i dokumentationsopgaver og udviklingsprojekter under hensyn til den lokale situation.

Opdateret 06/04 kl. 09:10

 • Dagtilbud
 • Den pædagogiske læreplan

Dagtilbud skal sikre børns trivsel, læring og tryghed og skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, ligesom der skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering jf. dagtilbudsloven.

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

Opdateret 06/04 kl. 09:05

 • Dagtilbud
 • Sociale arrangementer
 • Møder

Kommunernes tilsyn med dagtilbud ikke er omfattet af opfordringen om udskydelse. Ved tilsyn skal den tilsynsførende, ligesom forældre og andre besøgende, bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs. Den tilsynsførende kan dog være undtaget fra kravet, jf. de generelle undtagelser.

Det anbefales, at den tilsynsførende, som personalet, holder 2 meters afstand til de andre voksne i dagtilbuddet, hvis muligt, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne ved bevægelse mellem stuer/grupper, samt i øvrigt iagttager Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.

Opdateret 06/04 kl. 09:05

 • Dagtilbud
 • Møder

Personalemøder kan fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at personalet overholder de anbefalede afstandskrav på 2 meter mellem hinanden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder isolation, hygiejne, rengøring og udluftning. Det kan dog overvejes, om personalemødet kan afholdes virtuelt.

Opdateret 06/04 kl. 09:00

 • Dagtilbud
 • Mundbind
 • Visir

Ja. For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af (se selvstændigt FAQ herom). 

Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forældre eller andre, når de deltager i forældre- eller skolebestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at kravet kun gælder for besøgende, og at medlemmer af forældre- og skolebestyrelsen er personer med tilknytning til dagtilbud mv., skolen og institutionen og dermed ikke er besøgende. Der opfordres dog fortsat til, at forældre- og skolebestyrelsesmøder mv. udskydes eller afholdes virtuelt, se særskilt FAQ om aktiviteter der bør aflyses under emnet ’Møder, sociale arrangementer, overnatning og lignende’.

Særligt for dagtilbud

I dagtilbud kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. 

Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det.

Det anbefales endvidere, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det krav, at forældrene bærer mundbind eller 
visir med mindre de er undtaget fra at anvende mundbind/visir eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet/visir helt eller delvist.

Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, for eksempel i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.

Særligt for grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig på indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som for eksempel håndværkere med flere. 

For forældre og andre familiemedlemmer kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer. 

Hvis for eksempel en forælder ikke vil bære mundbind eller visir, kan adgangen til skolen, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. begrænses. For eksempel således, at han eller hun i en hente/bringe-situation ikke kommer indenfor på skolen, men afleverer/henter eleven udendørs.

Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

Opdateret 06/04 kl. 08:55

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske tilbud træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan uddelegere beslutningskompetencen internt for eksempel til forvaltningen, lederen mv.

I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige bestyrelse eller leder.

Børne- og undervisningsministeren fritager foreløbigt dagtilbudsområdet fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes dimensionering.

Der henvises til:

Opdateret 06/04 kl. 08:45

 • Dagtilbud
 • Organisering og gruppeinddeling

I forbindelse med ferier, kan daginstitutioner samle børn fra flere forskellige daginstitutioner i én eller få daginstitutioner eller på tværs af stuerne eller tilsvarende gruppeinddelinger.

For bedst muligt at kunne inddæmme eventuelle smittetilfælde i den nye midlertidige sampasningsordning anbefales det, at børnene organiseres i faste, mindre grupper. Desuden er det vigtigt, at der i disse sampasningsordninger holdes fast i de gode rutiner omkring god håndhygiejne, rengøring og udluftning, at børn og voksne med symptomer, eller som er nære kontakter, ikke møder op i institutionen, at personalet så vidt muligt holder den anbefalede afstand på 2 meter til hinanden, at det undgås, at forældre stimler sammen i gaderober og på andre arealer ifm. aflevering og afhentning, samt at forældre og andre besøgende holder afstand og bærer mundbind/visir, når de er indenfor.

Særligt i forhold til dagplejen

Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos. 

Opdateret 06/04 kl. 08:45

 • Dagtilbud
 • Organisering og gruppeinddeling

Der opfordres til, at aktiviteter tilrettelægges udenfor, hvor det vurderes muligt og pædagogiske meningsfuldt. Der kan i den forbindelse tages hensyn til lokale forhold for eksempel vejret.

Det anbefales endvidere, at aflevering og afhentning af børn enten foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det krav, at forældrene bærer mundbind eller visir med mindre de er undtaget fra at anvende mundbind/visir eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet/visir helt eller delvist.

Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, for eksempel i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.

Opdateret 30/03 kl. 15:35

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • Sociale arrangementer

Sidste skoledag afholdes typisk i forbindelse med den almindelige undervisnings ophør og forud for de skriftlige og mundtlige prøver. Datoen for sidste skoledag er imidlertid ikke fastlagt i regelgrundlaget for folkeskolen eller gymnasierne. Kommuner eller skoler kan derfor vælge at udskyde sidste skoledag til primo eller medio juni efter afviklingen af nogle af prøverne og eventuel iværksat ekstraundervisning.

Skolerne skal ved afholdelse af sidste skoledag sørge for, at de sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger imødekommes.
Den traditionelle karamelkastning og andre traditioner i forbindelse med sidste skoledag, hvor flere klasser og klassetrin typisk samles, vil ikke kunne finde sted under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne. Det vides endnu ikke hvornår, der kommer lempelser af disse.

Opdateret 24/03 kl. 11:10

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbigt gældende til den 20. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

Anbefalingen gælder til og med 20. april 2021. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

Opdateret 18/03 kl. 14:00

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 08/03 kl. 12:13

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Sociale arrangementer

Kulturministeriets regler om udendørs idrætsaktiviteter går kun på, om man kan fravige forsamlingsforbuddet. De ændrer derfor ikke på, om en skole eller institution er lukket for visse elever.

Der kan arrangeres udendørs idrætsaktiviteter for de elever, der er til stede fysisk på skolen, i fritidsinstitutionen eller klubben mv., under hensyn til de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger.

Der henvises i øvrigt til Kulturministeriets retningslinjer for organiserede udendørs idrætsaktiviteter, herunder forsamlingsforbud på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Opdateret 03/03 kl. 08:30

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Opdateret 03/03 kl. 08:16

 • Dagtilbud
 • Mundbind
 • Visir

Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller og rengøringspersonale, i dagtilbuddet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir generelt ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at anvende mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at børnene kan se og forstå personalets mimik.

Opdateret 02/03 kl. 11:13

 • Dagtilbud
 • Den pædagogiske læreplan

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

Opdateret 17/02 kl. 14:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

Opdateret 17/02 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

Opdateret 17/02 kl. 13:37

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

Opdateret 17/02 kl. 13:36

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 09/02 kl. 08:39

 • Dagtilbud
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem

Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i fritidstilbuddet. Hvorvidt der i tilfælde af dimensionering kan tages hensyn til kommende skolestartere i fritidstilbuddet, eksempelvis behovet for at børnene inden skolestart som en samlet gruppe opbygger en relation til hinanden, personalet og de nye rammer, må bero på en konkret vurdering.

Opdateret 09/02 kl. 08:38

 • Dagtilbud
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem

Opdateret 09/02 kl. 08:36

 • Dagtilbud
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem

Ja. Kommende skolestartere fra dagtilbud kan overgå til fritidshjem efter dagtilbudsloven eller skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Overgangen skal ske i overensstemmelse med gældende retningslinjer for det fritidstilbud, som barnet overgår til, og tilrettelægges, så den opleves så harmonisk og naturlig for barnet som muligt. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for det afgivende dagtilbudstilbud og det modtagende fritidstilbud, der konkret fastlægger rammerne for overgangen.

Se retningslinjer for grundskoler, herunder også fritidshjem eller skolefritidsordninger.

Opdateret 07/02 kl. 13:21

 • Dagtilbud
 • Mundbind
 • Visir

Ja.  Dagtilbuddene, grundskolerne og skolefritidsordningerne m.v. skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. 

Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

Informationsmaterialer kan blandt andet findes på coronasmitte.dk

Opdateret 07/02 kl. 13:21

 • Dagtilbud
 • Mundbind
 • Visir

Ja. Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

Opdateret 07/02 kl. 13:21

 • Dagtilbud
 • Mundbind
 • Visir

Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

 • Personer, der er under 12 år.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Herudover kan personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, i visse situationer fjerne det helt eller delvist. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (dette omfatter ikke serveringssteder).
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Det betyder eksempelvis, at en forældre i forbindelse med indkøring eller udredning af barnet i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. vil kunne fjerne mundbind eller visir, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. Det betyder også, at for eksempel talepædagoger og medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vil kunne fjerne mundbind eller visir, mens de varetager pædagogiske opgaver i forhold til et barn, fordi det er nødvendigt for barnet at kunne se mest muligt af personens mimik og mundbevægelser.

Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind på (sst.dk).

Opdateret 01/02 kl. 14:48

 • Dagtilbud
 • Hygiejne og rengøring

God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning.

Anbefalingerne til hygiejne omfatter god og hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Hænder skal vaskes ved behov, for eksempel ved ankomst, før og efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved bleskift. Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

I dagtilbud mv. kan gulve og vægge i ’nåhøjde’ også være kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt (herunder legetøj der løbende er i brug), med mindre der er behov for mere.

Det anbefales, at dagtilbud mv. har fokus på rengøring af kontaktpunkter udenfor, hvor der generelt er megen berøring for eksempel håndtag, gelændere etcetera. Det kan for eksempel være dørhåndtag, tovet i gyngen, håndtag på cykler, gelændere ved rutchebane mv. Derudover er det vigtigt, at efterleve anbefalingerne om håndhygiejne, når man er kommet indenfor igen.

Frekvensen for rengøring af legetøj er et skøn, som må træffes lokalt i det enkelte dagtilbud. Frekvensen af rengøring vil afhænge af flere faktorer, for eksempel hvor mange børn bruger legetøjet, og om det er små børn, som putter legetøjet i munden og lignende. Anbefalingen er, at det er en god idé at vaske det brugte legetøj for eksempel en gang om dagen og ellers foretage et lokalt skøn, om dette er tilstrækkeligt.

Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke lægges væk uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en vejledning om forebyggelse af smitte. Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk).

Opdateret 01/02 kl. 14:48

 • Dagtilbud
 • Hygiejne og rengøring

Nej. Antallet af børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med daginstitutioner. Fordi der er tale om en mindre børnegruppe, gælder der ikke samme anbefalinger til frekvens og grundighed af rengøringen af kontaktpunkter i dagplejen som i daginstitutioner. Der skal dog som udgangspunkt gøres rent én gang dagligt. I dagplejen bør der som i alle dagtilbud løbende være fokus på at efterleve de generelle anbefalinger om smitteforebyggende foranstaltninger som god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet, voksne holder afstand til hinanden, personer med symptomer og nære kontakter holder sig hjemme samt god udluftning. Sammen med rengøring af kontaktpunkter bidrager disse tiltag samlet til at forebygge smitte i dagplejen. Læs mere om de generelle råd om smitteforebyggelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).

Frekvensen for rengøring af legetøj afhænger af flere faktorer, for eksempel hvor mange børn bruger legetøjet, om det er små børn, som putter legetøjet i munden, og lignende. Anbefalingen er, at det er en god idé at vaske det brugte legetøj for eksempel en gang om dagen og ellers foretage et lokalt skøn, om dette er tilstrækkeligt.

Der er en vis fleksibilitet til, at kommunerne for eksempel kan reducere i åbningstiden, for at afsætte den nødvendige tid til rengøring i dagplejen. Det er kommunerne, der lokalt finder løsninger, der kan understøtte dagplejerne med rengøringsopgaven.

Opdateret 15/01 kl. 13:06

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder

Opdateret 08/01 kl. 13:39

 • Dagtilbud
 • Legeaftaler

Antallet af personer, som hver person mødes med, har betydning for smittespredningen. Derfor er det vigtigt, at man primært ses med sin egen husstand, ser så få som muligt og ikke er mere end fem sammen.

Af Sundhedsstyrelsens vejledning ’Socialt samvær i den kommende tid’ fremgår det blandt andet at:

 • børn skal følge de samme anbefalinger som voksne
 • du skal undgå legeaftaler med børn, som dit barn ikke plejer at lege med.

Læs hele vejledningen her (sst.dk).


Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

Dimensionering er et tiltag, der kan iværksættes efter nødprocedurebekendtgørelsen (retsinformation.dk). Dimensionering kan blandt andet iværksættes på dagtilbudsområdet.

På dagtilbudsområdet indebærer dimensionering, at pasningsgarantien efter dagtilbudsloven kan fraviges i helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

Dimensionering kan for eksempel ske ved en afgrænsning af de timer, børnene er i dagtilbud mv., en prioritering mellem børnene i forhold til den tid, de er i dagtilbud mv, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Som led i dimensionering kan pasningstilbuddet indrettes på en måde, så der er lokaliteter, der lukkes ned helt eller delvist. 

 

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

På dagtilbudsområdet kan der ske dimensionering af dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19. Der kan dermed kun foretages dimensionering, hvis man ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 vil kunne give alle børn ophold i dagtilbuddet mv. på almindelig vis, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.

Situationer, som lokalt kan begrunde dimensionering, kan for eksempel være:

 • En situation, hvor flere medarbejdere er hjemsendt, fordi de enten er testet positive for COVID-19 eller er identificeret som nære kontakter, afventer test for COVID-19 og svar herpå, og hvor det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt personale, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.
 • En situation, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed i tilfælde af smitteudbrud har truffet afgørelse om, at dagtilbud mv. nedlukkes helt eller delvist for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte, og hvor flere eller alle medarbejdere og børn hjemsendes.

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i dagtilbuddet mv. Her skal der tages hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn og familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbuddet mv.

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

Dimensioneringen skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst i fire kalenderuger. En beslutning om dimensionering kan forlænges med en varighed på op til to kalenderuger. Beslutningen kan træffes mere end én gang.

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Det følger af dagtilbudslovens regler om forældrebetaling og grundprincipperne herfor. Der er ikke nogen krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. 

Kommunen kan i sin beslutning, om at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det for eksempel være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

Forældrebetaling i privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Hygiejne og rengøring

Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for hygiejne og rengøring før og efter måltider. Der er ikke krav til, at maden skal portionsanrettes.

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Mundbind
 • Visir

For pædagogisk personale i dagtilbud m.v. skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Det pædagogiske personale må ikke bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik.

Personalet har ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. På dagtilbudsområdet gælder således, at kommuner og institutioner ikke kan forbyde personalet at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

 • Dagtilbud
 • Obligatorisk tilbud

Der er som udgangspunkt pligt til at deltage i obligatoriske tilbud så som obligatorisk læringstilbud (for børn i udsatte boligområder, der ikke er i dagtilbud, når de er 1 år), og sprogstimulering (for 2-3-årige børn der har behov for sprogstimulerende aktiviteter). Forældrene kan dog forestå indsatsen selv, såfremt den står mål hermed.

Kommunen skal føre tilsyn med forældre, der vælger selv at varetage en indsats i stedet for tage imod kommunens obligatoriske tilbud. Tilsynet skal under genåbningen ske i overensstemmelse med gældende vejledning og anbefalinger.

Hvis børn i obligatoriske tilbud er syge, skal de ikke deltage i tilbuddet.

Der kan afholdes almindelig ferie, fridage med videre fra tilbuddet, som er aftalt mellem leder og forældre. Der er ikke krav til form på eller indholdet af ferien, så en familie kan eventuelt anvende ferie på ophold i udlandet og eventuelt efterfølgende ophold hjemme, såfremt ferieperioden er aftalt med lederen. 

Udgangspunktet er, at forældre, der ikke samarbejder i forbindelse med obligatoriske tilbud, herunder overholder aftaler om ferieafholdelse, bliver trukket i børneydelsen. Det er et konkret skøn i kommunen, om der ikke samarbejdes, og samarbejdet skal vurderes i lyset af den lokale COVID-19-situation.

Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder

Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

Erhvervsrettet VEU - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 28/03 kl. 18:49

 • AMU
 • Indtægtsdækket virksomhed

Nej.

Der er ikke åbnet for indtægtsdækket virksomhed.

Undtaget er dog certifikatuddannelser udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Opdateret 08/03 kl. 14:06

 • AMU
 • Prøver og eksamen

AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver.

På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

Opdateret 08/03 kl. 14:05

 • AMU
 • Nødundervisning

En række arbejdsmarkedsuddannelser kan fortsat gennemføres ved fremmøde i hele landet. Konkret drejer det sig om følgende:

 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
 • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
 • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

Hertil kommer deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

Opdateret 06/02 kl. 13:40

 • AMU
 • Prøver og eksamen

Nej, AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver. 

For prøvebelagte AMU-kurser, som ikke må afholdes med fysisk fremmøde, kan kursisterne modtages på skolen, når de skal aflægge prøve, men det er herudover op til lokal vurdering for udbydere af AMU, om det på grund af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19 konkret er nødvendigt, at en AMU-prøve afholdes virtuelt, udskydes eller aflyses. Muligheden for anvendelsen af nødprøvereglerne gælder kun, såfremt andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette, hvilket typisk vil være gældende for certifikatområdet. Disse uddannelser og prøver kan derfor fortsat gennemføres ved fremmøde.

Opdateret 13/01 kl. 13:11

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.
Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

 • AMU
 • Nødundervisning

Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Hvis en kursist er hjemme som følge af en positiv test for covid-19 og følger nødundervisningen, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, skal kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:11

 • AMU
 • Deltagerbetaling

Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på testsvar, eller er testet positiv for covid-19, og skolen ikke tilbyder nødundervisning, har skolen ikke givet den aftalte undervisning. Deltagerbetalingen tilbagebetales efter de almindelige regler.

Opdateret 07/08 2020 kl. 15:12

 • AMU
 • Kursister i risikogruppe

Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiver/virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse. Medarbejderen har således mulighed for at deltage i opkvalificering og efteruddannelse, for eksempel online-kurser, i det omfang, det er muligt at tage højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger i tilfælde af øget risiko.

Det er dog en forudsætning, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke på dagsbasis modtage dobbelt tilskud i form af sygedagpenge eller sygedagpengerefusion fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:28

 • AMU
 • Deltagerbetaling

Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af Covid-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

 • AMU
 • Prøver og eksamen

På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

Opdateret 21/04 2020 kl. 15:25

 • AMU
 • Prøver og eksamen

Dispensationsmuligheden kan undtagelsesvis bringes i anvendelse, hvis udbyderen i samråd med aftagerne vurderer, at det ikke er nødvendigt for deltageren at modtage et AMU-bevis på et senere tidspunkt - eksempelvis for kurser, der vedrører hastende opkvalificering som led i indsatsen omkring COVID-19.

Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Ja, der kan løbende udbetales godtgørelse for de dele af kurserne, som er afholdt. 

Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

 • AMU
 • Indtægtsdækket virksomhed

Nej. Institutionernes IDV-aktiviteter hviler på en aftale af privatretlig karakter mellem institutionen og aftager. Eventuelle muligheder for kompensationen afhænger derfor alene af vilkårene i den indgåede aftale.

Eud - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 25/03 kl. 16:40

 • Erhvervsuddannelser
 • Prøver og eksamen

I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst.

Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

Herudover skal skolerne i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver:

 • Grundforløbsprøver
 • Prøver i certifikatfag
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
 • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

Fra den 6. april 2021 må elever på erhvervsuddannelserne modtages til fysisk fremmøde på institutionen med 50 procent fremmøde. Elever i skolepraktik og certifikatfag samt certifikatlignende fag på erhvervsuddannelserne har fuldt fremmøde.

Elever, der skal til prøve, må desuden møde fysisk op på skolen i forbindelse med prøveafholdelsen. Det gælder også ved prøver, som er placeret i de uger, hvor elever, der må vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde, er hjemsendt til fjernundervisning.

Det er en lokal vurdering på den enkelte erhvervsskole om prøverne afholdes som normalt, eller om det som følge af iværksatte foranstaltninger mod COVID-19 konkret er nødvendigt at fravige reglerne om prøvens tilrettelæggelse.

Hvis det ikke er muligt at afholde prøverne med fysisk fremmøde, kan skolerne ud fra nødreglerne lokalt vurdere, om prøverne skal:

 • udskydes
 • gennemføres med ændret tilrettelæggelse
 • aflyses (gælder ikke afsluttende prøver)

Se øvrige spørgsmål/svar om grundforløbsprøver og afsluttende prøver efter nødreglerne.

Opdateret 09/03 kl. 10:51

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Ja.

En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et eux-bevis uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav er opfyldt.

På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

 

Opdateret 09/03 kl. 10:50

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

Elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) og eux, på 2-årigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, som skulle have aflagt en prøve ved en tidligere prøvetermin, men er blevet forhindret på grund af sygdom, skal i sommerterminen 2021 aflægge sygeprøver som normalt, herunder matematik på alle niveauer. 

Mundtlige sygeprøver kan afholdes med intern censur.

Opdateret 09/03 kl. 10:49

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

Elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) og eux, på 2-årigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, der skal til omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin, skal i sommerterminen 2021 aflægge omprøver, som følge af klage, som normalt herunder matematik på alle niveauer.

Mundtlige omprøver, som følge af klager, kan afholdes med intern censur.

Opdateret 09/03 kl. 10:48

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

Elever, der er sanktionerede for snyd, skal aflægge omprøverne i sommerterminen 2021, herunder matematik på alle niveauer. Mundtlige omprøver som følge af sanktion for snyd kan afholdes med intern censur.

Opdateret 09/03 kl. 10:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Elever på teknisk eux, der ved deres uddannelsesafslutning ikke afslutter gymnasiale fag (EOP/EP tæller ikke som gymnasiale fag), skal, hvis de afslutter deres gymnasiale fag til sommertermin 2021, til prøve i EOP/EP, skriftlig dansk og to mundtlige prøver fastlagt via prøvefagsudtrækket. Dette gælder for eksempel for teknisk eux-uddannelser tilrettelagt efter model D og A.

Opdateret 09/03 kl. 10:44

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Ja, SSO afvikles som normalt for eux-elever på gammel ordning.

Opdateret 09/03 kl. 10:43

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at merkantile eux-elever, der ikke afslutter det studieforberedende år, aflægger 1 mundtlig prøve (gælder for elever der går til prøve efter 1. semester på det studiekompetencegivende år). Tekniske eux-elever, der ikke afslutter deres gymnasiale fag, aflægger 1 mundtlig prøve. Hvis eleven ikke afslutter fag i sommerterminen 2021, aflægges ikke prøve. Prøverne fastlægges via prøvefagsudtrækket.

Opdateret 09/03 kl. 10:41

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at merkantile eux-elever, der afslutter det studiekompetencegivende år og tekniske eux-elever, som afslutter de gymnasiale fag, skal til prøve i skriftlig dansk og til mundtlig prøve i EOP. Derudover skal eleverne til yderligere to mundtlige prøver.

Elever på teknisk eux, gammel ordning, der afslutter deres gymnasiale fag, skal til prøve i skriftlig dansk, to mundtlige prøver samt til prøve i eksamensprojektet (EP).

Opdateret 09/03 kl. 10:40

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Elever kan optages i ekstraordinær skolepraktik til og med den 15. juli 2021. Skolerne kan kun optage elever i ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik. Der er således efter de gældende regler ikke mulighed for at oprette ekstraordinær skolepraktik på yderligere uddannelser i 2021.

Opdateret 09/03 kl. 10:39

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Forlængelsen af ekstraordinær skolepraktik trådte i kraft den 2. marts 2021 og gælder for optag indtil den 15. juli.

Opdateret 06/02 kl. 13:34

 • Erhvervsuddannelser
 • Prøver og eksamen

Alle prøver i grundfag aflyses fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021.

Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

Øvrige prøver er ikke aflyst. De kan dog blive aflyst lokalt af institutionen efter reglerne herom. Se neden for herom.

Opdateret 06/02 kl. 13:34

 • Erhvervsuddannelser
 • Prøver og eksamen

Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på retningslinjer for tilpasning af mundtlige eksamensspørgsmål. Disse vil blive udmeldt snarest muligt.

Opdateret 04/02 kl. 10:27

 • Erhvervsuddannelser
 • Nødundervisning

Ja. Elever, der har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik eller har mistet deres uddannelsesaftale i prøvetiden senest den 31. december 2020, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter deres uddannelse. Det gælder også, hvis uddannelsen afslutter senere end 2021.

Opdateret 04/02 kl. 10:25

 • Erhvervsuddannelser
 • Nødundervisning

Elever, der efter reglerne er påbegyndt ekstraordinær skolepraktik i 2021, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de enten indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen, dog senest indtil den 31. december 2021. 

Opdateret 02/02 kl. 10:03

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Ja, virtuelle eksperimenter kan i dette skoleår ekstraordinært medtælles. Virtuelle eksperimenter kan endvidere suppleres med hjemmeforsøg og dataindsamling, så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og følger Arbejdstilsynets regler.

Opdateret 02/02 kl. 10:02

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

Normalt skal EOP på merkantile eux-forløb udarbejdes i perioden primo marts til medio april med prøveafholdelse i sommerterminen. Perioden, hvor projektperioden for erhvervsområdeprojektet skal placeres, udvides i år ekstraordinært, således at det er muligt for den enkelte skole at placere skriveperioden mellem ultimo januar og primo maj. Der ændres ikke på selve projektperiodens længde.

Opdateret 17/12 2020 kl. 08:30

 • Erhvervsuddannelser
 • Prøver og eksamen

Nej. Skolerne skal i videst muligt omfang afholde optagelsesprøverne som normalt og under samtidig hensynstagen til de særlige anbefalinger.

Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde optagelsesprøver, har skolerne efter nødreglerne mulighed for at optage elever til grundforløbet. Skolerne kan derfor undtagelsesvist optage elever til grundforløbet, hvis eleverne ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges som følge af foranstaltninger mod COVID-19.

Det er en forudsætning for optagelse, at skolen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Skolen skal foretage dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer.

Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 2.

Opdateret 14/12 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Optagelsesprøve

Skolerne skal i videst muligt omfang afholde optagelsesprøverne som normalt og under samtidig hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer. En optagelsesprøve kan således kun afholdes ved fysisk fremmøde på skolen eller den lokalitet, hvor skolen afholder prøverne.

Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde optagelsesprøver, har skolerne efter nødreglerne mulighed for alligevel at optage elever til grundforløbet. Skolerne kan derfor undtagelsesvist optage elever til grundforløbet, hvis eleverne ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges som følge af foranstaltninger mod COVID-19.

Det er en forudsætning for optagelse, at skolen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Skolen skal foretage dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer.

Reglerne fremgår af eud-nødbekendtgørelsens § 2.

Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen.

Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.

Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. 

Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. 

Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59. 

Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som følge af iværksættelse af covid-19-foranstaltninger. Uddannelsesaftalen er stadig, med få undtagelser. uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder.

Reglerne fremgår af eud-lovens § 60.

Opdateret 23/11 2020 kl. 16:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Ekstra uddannelsesforsøg

Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg suspenderes midlertidigt ved optag med opstart i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale.

Det betyder, at forsøg med uddannelsesstart i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. Elever, der har fået besked om optagelse i perioden, men med uddannelsesstart senere end den 31. december 2020, er ikke omfattet af suspenderingen.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Ekstra uddannelsesforsøg

Det er den enkelte skole, der ved optagelse af eleven, skal holde øje med, hvor mange uddannelsesforsøg eleven har brugt. Den enkelte skole skal gøre eleven opmærksom på, at optaget i perioden, hvor reglen om begrænset optag er suspenderet, ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Nødundervisning

Nej. Eleverne skal være aktivt praktikpladssøgende i de sidste 8 uger, inden afslutning af grundforløbet.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Nødundervisning

Elever, som optages til ekstraordinær skolepraktik efter endt grundforløb, skal være aktivt praktikpladssøgende fra den dato, hvor de optages i ekstraordinær skolepraktik.

Det betyder, at eleverne skal leve op til kriteriet om at være aktivt praktikpladssøgende fra den dag, de optages i ekstraordinær skolepraktik.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Nødundervisning

Ja, eleverne kan godt indgå delaftaler, mens de er i ekstraordinær skolepraktik, idet elever har samme rettigheder og pligter som elever i ordinær skolepraktik.

Opdateret 02/07 2020 kl. 16:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Hvis elever mister deres uddannelsesaftale under prøvetiden, skal elever kontakte skolen for at få støtte og vejledning til at finde en ny praktikvirksomhed eller blive optaget i skolepraktik.

Opdateret 19/06 2020 kl. 11:40

 • Erhvervsuddannelser
 • Nødundervisning

Ja. Elever i ekstraordinær skolepraktik har de samme rettigheder og pligter som elever i almindelig skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Nej. Elever med uddannelsesaftale skal have udbetalt løn. 

Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Disse elever har mulighed for at deltage i virksomhedsforlagt praktikundervisning (VFP). Det kan kun finde sted i virksomheder, som er godkendt til praktikuddannelse af det faglige udvalg.

Aftaler om VFP kan have en varighed af højst tre uger for den enkelte elev i samme virksomhed og højst seks uger af elevens samlede praktikuddannelse under skolepraktik. 

Hvis skolepraktikeleven skal bidrag til virksomhedens produktion, skal elev og virksomhed indgå en delaftale under skolepraktik, hvor eleven modtager løn.

Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

En elev, der mister sin uddannelsesaftale på grundforløbet på en dimensioneret uddannelse, skal enten have en kvoteplads eller indgå en ny uddannelsesaftale. Det gælder også i tilfælde, hvor eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt.

Det er dermed en forudsætning, at skolen har en ledig kvoteplads eller at en anden skole overfører en kvoteplads til skolen. Hvis det ikke er muligt, kan eleven optages på en anden uddannelse, som ikke er dimensioneret. 

Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Opdateret 30/04 2020 kl. 12:30

 • Erhvervsuddannelser
 • Nødundervisning

Nej. Der er ikke et ansættelsesforhold mellem en skolepraktikelev og et praktikcenter. Eleven er derfor ikke lønmodtager, men er derimod elev. 

Opdateret 30/03 2020 kl. 14:30

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Hvis virksomhedens forudsætninger ændres på grund af COVID-19, så den ikke kan gennemføre den virksomhedsforlagte praktikuddannelse som aftalt, skal erhvervsskolen og virksomheden aftale, hvad der skal ske med elever, som er i gang og eventuelt også med de kommende elever. De aftalte ændringer må ikke komme den enkelte elev til skade. Skolerne skal i sammenhængen være opmærksomme på, at de er forpligtet til at tilbyde eleverne skolepraktik som nødundervisning, der træder i stedet for den virksomhedsforlagte praktikuddannelse, der ikke kan gennemføres.

Grundskole - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 13/04 kl. 14:58

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

Opdateret 13/04 kl. 14:58

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

På grundskoleområdet kan skolelederen dog undtagelsesvist godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

Opdateret 12/04 kl. 15:20

 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Folkeskolens Prøver

Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Dog kan afstandskravet kan fraviges, hvis prøverne afholdes alene inden for stamklassen/faste hold. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Ikke -aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Opdateret 07/04 kl. 14:43

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Det anbefales, at grundskoler følger Sundhedsstyrelsens Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

Det anbefales, at dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens Håndering af smitte med COVID-19 i dagtilbud (sst.dk).

Det anbefales, at ungdoms- og voksenuddannelser følger Retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms- voksen- og videregående uddannelser (sst.dk).

Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat.

Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

Opdateret 06/04 kl. 09:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt. Det er herudover muligt inden for de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger at etablere forløb med fysisk tilstedeværelse på grundskolen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Se også spørgsmål om brug af gæstelærere.

Opdateret 06/04 kl. 09:05

 • Dagtilbud
 • Sociale arrangementer
 • Møder

Kommunernes tilsyn med dagtilbud ikke er omfattet af opfordringen om udskydelse. Ved tilsyn skal den tilsynsførende, ligesom forældre og andre besøgende, bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs. Den tilsynsførende kan dog være undtaget fra kravet, jf. de generelle undtagelser.

Det anbefales, at den tilsynsførende, som personalet, holder 2 meters afstand til de andre voksne i dagtilbuddet, hvis muligt, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne ved bevægelse mellem stuer/grupper, samt i øvrigt iagttager Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.

Opdateret 06/04 kl. 09:05

 • Dagtilbud
 • Møder

Personalemøder kan fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at personalet overholder de anbefalede afstandskrav på 2 meter mellem hinanden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder isolation, hygiejne, rengøring og udluftning. Det kan dog overvejes, om personalemødet kan afholdes virtuelt.

Opdateret 06/04 kl. 09:00

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Mundbind

Ja. For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af (se selvstændigt FAQ herom). 

Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forældre eller andre, når de deltager i forældre- eller skolebestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at kravet kun gælder for besøgende, og at medlemmer af forældre- og skolebestyrelsen er personer med tilknytning til dagtilbud mv., skolen og institutionen og dermed ikke er besøgende. Der opfordres dog fortsat til, at forældre- og skolebestyrelsesmøder mv. udskydes eller afholdes virtuelt, se særskilt FAQ om aktiviteter der bør aflyses under emnet ’Møder, sociale arrangementer, overnatning og lignende’.

Særligt for dagtilbud

I dagtilbud kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. 

Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det.

Det anbefales endvidere, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det krav, at forældrene bærer mundbind eller 
visir med mindre de er undtaget fra at anvende mundbind/visir eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet/visir helt eller delvist.

Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, for eksempel i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.

Særligt for grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig på indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som for eksempel håndværkere med flere. 

For forældre og andre familiemedlemmer kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer. 

Hvis for eksempel en forælder ikke vil bære mundbind eller visir, kan adgangen til skolen, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. begrænses. For eksempel således, at han eller hun i en hente/bringe-situation ikke kommer indenfor på skolen, men afleverer/henter eleven udendørs.

Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

Opdateret 30/03 kl. 15:35

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • Sociale arrangementer

Sidste skoledag afholdes typisk i forbindelse med den almindelige undervisnings ophør og forud for de skriftlige og mundtlige prøver. Datoen for sidste skoledag er imidlertid ikke fastlagt i regelgrundlaget for folkeskolen eller gymnasierne. Kommuner eller skoler kan derfor vælge at udskyde sidste skoledag til primo eller medio juni efter afviklingen af nogle af prøverne og eventuel iværksat ekstraundervisning.

Skolerne skal ved afholdelse af sidste skoledag sørge for, at de sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger imødekommes.
Den traditionelle karamelkastning og andre traditioner i forbindelse med sidste skoledag, hvor flere klasser og klassetrin typisk samles, vil ikke kunne finde sted under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne. Det vides endnu ikke hvornår, der kommer lempelser af disse.

Opdateret 30/03 kl. 15:10

 • Folkeskolen
 • Rammer for undervisning

Elever i 3.-9. klasse kan, uanset nedlukning og restriktioner, blive testet for ordblindhed i marts, april, maj og juni måned efter gældende regler om, hvornår elever tilbydes test for ordblindhed.

Elever i 3.-4. klasse kan tilbydes en ordblindetest på deres skole i forbindelse med fremmøde til undervisningen bortset fra de områder, hvor eleverne på disse klassetrin er hjemsendt igen som følge af den lokale smittesituation.

Der opfordres til, at elever fra 5.-10. klasse testes på skolen i forbindelse med deres 50 pct. fysiske fremmøde på skolen. Hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes fjerntest. Læs mere om fjerntest/virtuel test med Ordblindetesten på spsu.dk.

Elever, hvor det ikke er muligt at anvende fjerntest af særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, kan blive testet på skolen. Det gælder også i de uger, hvor eleven har fjernundervisning.  

Gældende regler om ordblindetest

Til elever i folkeskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene.

Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.

Elever på fri- og privatskoler kan tilbydes en ordblindetest, hvis skolelederen vurderer, at elevens læsevanskeligheder kan skyldes ordblindhed hos eleven, og fri- eller privatskolen har en uddannet læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer, kan skolen selv foretage testen.
Hvis fri- eller privatskolen ikke har en lærer med kompetencer til at teste elever, har skolen mulighed for at indgå aftale med skolekommunen om at udrede eleven for ordblindhed. Dette kan kommunen gøre ved for eksempel at stille en læsekonsulent fra PPR til rådighed til at udføre testen eller henvise eleven til at tage testen på en anden skole.

Læs mere om gældende regler for ordblindhed.

Opdateret 26/03 kl. 11:55

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Tilsyn og ansvar

Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af folkeskoler beliggende i den pågældende kommune.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Opdateret 26/03 kl. 11:45

 • Folkeskolen
 • Rammer for undervisning

Personale bør holde to meters afstand til hinanden, herunder for eksempel på gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler mv. Trængsel ind og ud af lokaler bør undgås.

Møder mellem lærere, pædagogisk personale, ledere og øvrigt personale bør afholdes virtuelt.

Opdateret 26/03 kl. 11:45

 • Folkeskolen
 • Rammer for undervisning

Inden for stamklassen kan den generelle anbefaling om to meters afstand fraviges. Elever bør dog så vidt muligt følge den generelle anbefaling om to meters afstand til elever fra andre stamklasser. Hvis der arrangeres aktiviteter, der indebærer sang, bør der holdes mindst to meter afstand imellem både elever og personale. Det anbefales dog, at sang og råb generelt begrænses, da der er øget risiko for dråbesmitte ved aktiviteter med kraftig udånding.

Lærere og pædagogisk personale bør, så vidt som de pædagogiske og læringsmæssige hensyn tillader det, holde mindst to meters afstand til elever og til hinanden. Den generelle anbefaling om at holde to meters afstand gælder derfor eksempelvis ikke ved behov for omsorg (for eksempel børn der skal trøstes eller hjælpes), eller når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres (for eksempel ved hjælp til løsning af opgaver).

Opdateret 26/03 kl. 11:45

 • Folkeskolen
 • Rammer for undervisning

Ja. Lærere og pædagogisk personale kan gennemføre nødundervisning i form af fjernundervisning fra skolens matrikel, hvis det af skolens ledelse vurderes hensigtsmæssigt.

Det kan eksempelvis være i en situation, hvor en lærer samme dag både skal undervise på skolens matrikel og har nødundervisning i form af fjernundervisning.

Opdateret 26/03 kl. 11:45

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Rammer for undervisning

Ja. Projektopgaven er en obligatorisk del af undervisningen i 9. klasse. Perioden for gennemførelse af projektopgaven er forlænget for skoleåret 2020/21. Nye frister for skoleåret 2020/21 er:

Projektopgaven skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Se råd til fjernundervisning i projektopgaven på emu.dk.  

Eleven skal give besked om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

Opdateret 26/03 kl. 11:45

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Rammer for undervisning

Ja, hvis eleverne ikke har afsluttet den selvvalgte obligatoriske opgave inden nedlukningen skal opgaven gennemføres. Grundet nedlukningen fra december 2020, forlænges perioden, hvori eleverne kan gennemføre den selvvalgte obligatoriske opgave i 10. klasse.  Fristerne for skoleåret 2020/21 fremgår nedenfor.

Den selvvalgte obligatoriske opgave inkl. fremlæggelse skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Se råd til fjernundervisning i den selvvalgte obligatoriske opgave på emu.dk.

Eleven skal give besked, om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

Opdateret 26/03 kl. 11:45

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Rammer for undervisning

Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven uden for undervisningstiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.

Opdateret 24/03 kl. 11:10

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbigt gældende til den 20. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

Anbefalingen gælder til og med 20. april 2021. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

Opdateret 22/03 kl. 21:27

 • Efterskoler
 • Frie grundskoler

Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retningslinjer, og at det er forsvarligt.

Opdateret 22/03 kl. 21:26

 • Efterskoler
 • Frie grundskoler
 • Forsamlingsforbud

Medarbejdere og elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud.

Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, hvis det foregår på og uden for skolens matrikel.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kostilbud. Dette kan for eksempel være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på skolens matrikel.

Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.  

Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand følges. 

Opdateret 22/03 kl. 21:26

 • Efterskoler
 • Frie grundskoler

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan, som alle andre grundskoler, søge rådgivning og vejledning om håndtering af smittetilfælde hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opdateret 22/03 kl. 21:25

 • Efterskoler
 • Frie grundskoler
 • Deltagerbetaling

Ja, elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan få reduceret deres deltagerbetaling for perioden fra den 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophørte. Dette er muliggjort af den seneste hjælpepakke til efterskoler og øvrige kosttilbud (uvm.dk).

Med hjælpepakken får skolerne og institutionerne et ekstra statsligt tilskud på op til 1.000 kroner pr. uge pr. elev til at reducere elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 90 procent af den konkrete deltagerbetaling.

Opdateret 22/03 kl. 21:23

 • Efterskoler
 • Frie grundskoler
 • Kostafdelinger

Efterskoler og frie fagskoler børskal så vidt muligt organisere undervisningen og andre aktiviteter i primærgrupper.

Der anbefales følgende om primærgrupper:

 • En primærgruppe bør består af højst 25-30 elever med udgangspunkt i elevernes boområder, hvor eleverne kan dele værelse, bade- og toiletfaciliteter og lokale opholdsarealer.
 • Eleverne er inden for primærgrupperne undtaget fra den generelle anbefaling om 2 meters afstand.
 • Eleverne kan i undervisningsaktiviteter inddeles i grupperinger på tværs af primærgrupper, når dette er en forudsætning for at gennemføre undervisning efter de almindelige bestemmelser. Det kan fx være i forbindelse med undervisning i linjefag eller særlige undervisningsforløb. I disse tilfælde bør skolen tilstræbe, at der er en fast holdorganisering.
 • I tilfælde af fast holdorganisering på tværs af primærgrupper i undervisningen kan anbefalingen om to meters afstand fraviges.
 • Kontakten mellem eleverne bør så vidt muligt holdes til primærgruppen.
 • Dette kan fx gøres ved forskudte mødetider og pauser, ved at ophold i pauser sker på skolens område, at opholdsstederne evt. opdeles efter primærgrupperne, og at sociale aktiviteter begrænses til primærgrupperne.

Opdateret 22/03 kl. 21:20

 • Efterskoler
 • Frie grundskoler
 • Kostafdelinger

Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler skal møde op til undervisning på skolen.

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme skal modtage nødundervisning i form af fjernundervisning.

En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Skolen skal i den situation ikke give eleven nødundervisning i form af fjernundervisning.

Fremmøde for ovennævnte elever sker under henholdsvis opfordring til og krav om test. Se særskilte spørgsmål-svar om test. Samme opfordring og krav gælder for medarbejdergrupper på de respektive skoler og uddannelsesinstitutioner.

Opdateret 18/03 kl. 14:00

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/03 kl. 14:22

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Børne- og undervisningsministeren fritager foreløbigt alle skoler og institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne.

Opdateret 16/03 kl. 12:46

 • Efterskoler
 • Frie grundskoler
 • Sociale arrangementer
 • Møder

De helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at bestyrelsen kan udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse er fungerende, frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

Der kan være helt særlige tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke umiddelbart kan udsættes, for eksempel hvis generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport. I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at afholde generalforsamling digitalt, anvende fuldmagt eller brevstemme.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten.

Opdateret 08/03 kl. 12:13

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Sociale arrangementer

Kulturministeriets regler om udendørs idrætsaktiviteter går kun på, om man kan fravige forsamlingsforbuddet. De ændrer derfor ikke på, om en skole eller institution er lukket for visse elever.

Der kan arrangeres udendørs idrætsaktiviteter for de elever, der er til stede fysisk på skolen, i fritidsinstitutionen eller klubben mv., under hensyn til de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger.

Der henvises i øvrigt til Kulturministeriets retningslinjer for organiserede udendørs idrætsaktiviteter, herunder forsamlingsforbud på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Opdateret 03/03 kl. 08:30

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Opdateret 03/03 kl. 08:16

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Mundbind

Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller, rengøringspersonale og skolesekretærer, i grundskoler, SFO, fritidstilbud mv. har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. På grundskoleområdet gælder således, at kommuner og skoler ikke kan forbyde andet personale at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Retten gælder alt personale på skolen. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at bære mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik.

Opdateret 25/02 kl. 14:28

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på retningslinjer for tilpasning af mundtlige eksamensspørgsmål. Disse vil blive udmeldt snarest muligt.

Opdateret 25/02 kl. 13:41

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

I prøveterminen maj-juni 2021 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Opdateret 25/02 kl. 13:41

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. 

Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 

Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse. 

Opdateret 25/02 kl. 13:41

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

Elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2021, men hvor sygeprøven er aflyst, skal have ophøjet den standpunktskarakter, som blev givet ved afslutningen af undervisningen, til prøvekarakter.

Opdateret 25/02 kl. 13:39

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2021 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i. 

Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Det betyder, at forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. Det betyder, at hjemmeunder-viste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik. 

Opdateret 25/02 kl. 13:39

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Ja, folkeskolens prøver i dansk kan i år – i lighed med øvrige år – aflægges i udlandet, Færøerne og Grønland. Øvrige prøver afholdes i Danmark. I henhold til § 43 i bekendtgørelse 1128 af 14. november 2019 om folkeskolens prøver kan folkeskolens prøver i dansk efter Styrelsen for Undervis-ning og Kvalitets godkendelse afholdes i udlandet, Færøerne og Grønland for unge, der ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Øvrige prøver afholdes i Danmark.

Opdateret 25/02 kl. 10:42

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Nej, der er ikke ændret på perioden for afholdelse af de mundtlige prøver, som ikke er aflyst. De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i perioden fra den 27. maj til den 18. juni 2021.

Der må dog ikke afholdes mundtlige prøver fredag den 18. juni 2021.

Opdateret 17/02 kl. 14:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

Opdateret 17/02 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

Opdateret 17/02 kl. 13:37

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

Opdateret 17/02 kl. 13:36

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 13/02 kl. 07:27

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

Opdateret 13/02 kl. 07:24

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter.

Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

Opdateret 12/02 kl. 18:31

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

Opdateret 12/02 kl. 18:31

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

Opdateret 12/02 kl. 18:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Ja, det følger af den politiske aftale, at elever i 8. og 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de frivillige valgfag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig prøve.

Opdateret 12/02 kl. 18:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Ja, med udgangspunkt i den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område skal eleverne aflægge alle dele af de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik i 9. klasse.

Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

Prøve i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

Opdateret 12/02 kl. 18:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Nej, der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk og matematik. De skriftlige prøver i dansk og matematik afholdes således på de allerede fastsatte datoer. Se prøveplanen.

Opdateret 09/02 kl. 15:20

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Rammer for undervisning

Under hensyn til de aktuelle smitteforebyggende foranstaltninger opfordres grundskoler til ikke at invitere gæstelærere, eksterne oplægsholderne m.v. til at deltage fysisk i den faglige undervisning. Der opfordres i stedet til, at de eksterne oplæg holdes virtuelt.

Opdateret 08/02 kl. 17:54

 • Folkeskolen
 • Rammer for undervisning

For at reducere antallet af kontakter bør skolen i videst muligt omfang planlægge, så de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagogisk personale, end det er nødvendigt. Det vil betyde, at lærere i væsentligt omfang vil følge eleverne og faste klasser og derved også møder frem hver anden uge. Det skal dog bemærkes, at det i højere grad end for de yngre elever vil være nødvendigt med flere undervisere for afgangselever.

Lærerne og pædagogisk personale bør have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse.

Opdateret 08/02 kl. 11:35

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Rammer for undervisning

Der skal fortsat undervises i idræt og musik i grundskolen.

Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales dog som hidtil øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Det anbefales endvidere generelt, at sang og råb i videst muligt omfang begrænses. Ved sang, råb mv. bør der holdes mindst to meters afstand mellem både elever og personale – også inden for klassen.

Opdateret 08/02 kl. 11:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • VEU-godtgørelse

Som udgangspunkt ja. Det anbefales dog, at aflevering og afhentning af elever i det omfang, det er muligt, bør foregå udenfor, så forældrene ikke kommer indenfor på skolen

Den enkelte skole kan fastsætte rammer for, hvordan forældre afleverer og henter deres børn på skolen. Det er muligt inden for de sundhedsfaglige anbefalinger at forældre ledsager børn ind på skolens matrikel. For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det, at forældrene oveholder anbefalingen om 2 meters afstand til personale og andre elever og følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, hygiejne, rengøring og kontaktreduktion. Skolen kan dog fastsætte egne rammer om at aflevering foregår udenfor.

Se derudover også særskilt FAQ om krav til forældre og andre besøgende om anvendelse af mundbind eller visir på skoler og institutioner.

Opdateret 08/02 kl. 11:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Tilsyn og ansvar

Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men skolens tilsynsforpligtigelse kan også under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.

Opdateret 07/02 kl. 13:21

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Mundbind

Ja.  Dagtilbuddene, grundskolerne og skolefritidsordningerne m.v. skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. 

Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

Informationsmaterialer kan blandt andet findes på coronasmitte.dk

 

Opdateret 07/02 kl. 13:21

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Mundbind

Ja. Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

Opdateret 07/02 kl. 13:21

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Mundbind

Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

 • Personer, der er under 12 år.
 • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Herudover kan personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, i visse situationer fjerne det helt eller delvist. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (dette omfatter ikke serveringssteder).
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Det betyder eksempelvis, at en forældre i forbindelse med indkøring eller udredning af barnet i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. vil kunne fjerne mundbind eller visir, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. Det betyder også, at for eksempel talepædagoger og medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vil kunne fjerne mundbind eller visir, mens de varetager pædagogiske opgaver i forhold til et barn, fordi det er nødvendigt for barnet at kunne se mest muligt af personens mimik og mundbevægelser.

Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

Opdateret 07/02 kl. 13:21

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Mundbind

Ja. Skolen kan modtage besøgende, herunder for eksempel forældre. Forældre kan derfor ledsage deres børn ind på skolen og for eksempel ind i klasseværelset. De skal dog bære mundbind eller visir indendørs imens. 

For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det desuden, at forældrene overholder anbefalingen om mindst 2 meters afstand til personale og andre elever og generelt følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, samt om hygiejne.

Opdateret 06/02 kl. 13:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

I 9. klasse fastholdes følgende prøver: 

 • Dansk (mundtlig og skriftlig)
 • Matematik (skriftlig) 
 • Engelsk (mundtlig) 

I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

 • Dansk (skriftlig og mundtlig)
 • Matematik (skriftlig og mundtlig)

Opdateret 06/02 kl. 13:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2021

 • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
 • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
 • Alle udtræksprøver i 9. klasse
 • Frivillige prøver i 8. og 9. klasse
 • 10. klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

Opdateret 06/02 kl. 13:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i. 

Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver: 

 • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
 • De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

Opdateret 06/02 kl. 13:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Offentliggørelse af prøveudtrækket fremrykkes. Skolens leder skal således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 2021. 

Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

Opdateret 06/02 kl. 13:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver

Afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter udskydes til medio juni, dog ikke for de fag eleven skal til prøve i. Her afgives den afsluttende standpunktskarakter, inden prøven afholdes.

Opdateret 28/01 kl. 07:59

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

For folkeskolen

Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

For ungdoms- og voksenuddannelser

Der er i lovgivningen for de enkelte uddannelser fastsat regler om, at undervisningen er vederlagsfri – bortset fra de tilfælde, hvor der er regler om deltagerbetaling o.lign. I de tilfælde, hvor der er fastsat regler om deltagerbetaling, kan der ikke herudover kræves en egenfinansiering fra elevers, kursisters eller deltageres side, herunder til anskaffelse af it-udstyr, som skal anvendes i undervisningen. Der er dog i bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne fastsat regler om, at institutionen dog kan bestemme, at elever og kursister ved de nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

Hvis en skole/institution tilrettelægger digital nødundervisning, der indebærer, at eleven, kursisten eller deltageren skal have adgang til it-udstyr med bestemte egenskaber, vil skolen/institutionen derfor skulle stille sådant udstyr til rådighed for elever, kursister eller deltagere, der ikke på anden måde har adgang til it-udstyret med de nødvendige egenskaber, jf. dog ovennævnte bekendtgørelse.

Opdateret 22/01 kl. 16:45

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det er tilfældet, hvis skolen er omfattet af en nedlukning.

Det vil herudover fx være tilfældet, hvis skolen på grund af overholdelse af foranstaltninger eller anbefalinger ikke har lokalemæssige forudsætninger til at give almindelig undervisning, eller hvis mange lærere er hjemsendt.

Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan fx være, at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

Opdateret 21/01 kl. 16:37

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Rammer for undervisning

Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at det at tænde for et kamera og dermed vise sit ansigt i forbindelse med onlineundervisning svarer til at give de samme personoplysninger om sig selv, som når man deltager i undervisning, der foregår fysisk på skolen. Ministeriet vurderer, at det i en undervisningssituation er nødvendigt og relevant for læreren at kunne se elevernes ansigt for eksempelvis at have en fornemmelse af, om de følger med i undervisningen.

I nogle elevers hjem kan kameraet dog fange andre ting, der afslører oplysninger om eksempelvis sociale eller helbredsmæssige forhold hos enten eleven eller andre personer i hjemmet, der ikke er relevante for undervisningen. Det kunne eksempelvis være medicinglas eller lignende. Derfor er det ministeriets vurdering, at man kun kan kræve, at kameraet er tændt, hvis det kan foregå på en måde, så eleven ikke tvinges til at afsløre personoplysninger om sig selv eller sin familie, der ikke er relevant for undervisningen.

Opdateret 20/01 kl. 11:46

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disse fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

Opdateret 20/01 kl. 11:46

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Ja. Det skal blot ske på en måde, hvor risikoen for smitte begrænses, for eksempel ved at begrænse antallet af personer i lokalet ved afhentning og sikre fornøden afstand mellem dem.

Opdateret 20/01 kl. 11:46

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Det kan være nødvendigt at overgå til nødundervisning for elever, som efter en konkret vurdering ikke kan møde frem til undervisning. Det gælder for eksempel elever, kursister og deltagere, der er hjemsendt med symptomer på COVID-19, afventer testsvar eller er vurderet som nær kontakt. Det kan også være nødvendigt, såfremt lærerfraværet er så omfattende som følge af COVID-19, at almindelig undervisning ikke kan gennemføres.

Opdateret 15/01 kl. 13:06

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder

Opdateret 13/01 kl. 16:55

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

Opdateret 13/01 kl. 16:54

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

Opdateret 13/01 kl. 16:53

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Opdateret 13/01 kl. 16:49

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

 • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
 • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
 • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
 • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


 

Opdateret 13/01 kl. 16:48

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Ja.

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

Opdateret 13/01 kl. 15:29

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Fravær

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man tage en snak med barnets læge. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. 

Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko.

Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko (sst.dk) 

Opdateret 12/01 kl. 15:00

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Fravær

Elever i specialtilbud og særligt sårbare elever med flere er undtaget fra nedlukningen og skal derfor som udgangspunkt møde frem til undervisningen som normalt. 

Det betyder, at de almindelige fraværsregler stadig gælder for disse elever. 

Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen. 

Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller under en nedlukning på grund af COVID-19. 

Man kan også aftale med skolelederen, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). I så fald har man ikke krav på, at skolen står for undervisningen, herunder i form af nødundervisning, men skolen må gerne tilbyde det, hvis der er ressourcer til at løfte opgaven.

Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

Derudover gælder særlige regler for fremmøde i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, er det således muligt for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Det kræver dog, at ens læge er enig i, at det er nødvendigt for barnet at blive hjemme. Hvis man som forælder er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man derfor tale med barnets læge. Hvis en elev modtager nødundervisning hjemmefra, vurderes spørgsmålet om fravær ud fra deltagelsen i nødundervisningen.

Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. Det gælder for eksempel, hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.

Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder

Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

 • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
 • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
 • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

 

Opdateret 03/12 2020 kl. 12:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Ja, institutionen skal give nødundervisning til den elev/kursist, som er hjemme, fordi dennes barn er hjemsendt i relation til COVID-19. Eleven/kursisten skal ikke registreres fraværende, hvis eleven/kursisten deltager i nødundervisningen. 

Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • VEU-godtgørelse

God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

Anbefalingerne til hygiejne omfatter hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Håndvask tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skolen, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

Skolen bør identificere og eventuelt markere fælles kontaktpunkter, for eksempel dørhåndtag og trykknapper.

Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • VEU-godtgørelse

Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke henstilles uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

Der er særskilte anbefalinger for følgende legetøj:

 • Bøger: Det er fordelagtigt at anvende e-books på tablets under pandemien, fordi de kan aftørres. Almindelige bøger kan dog anvendes og henstilles i 72 timer. Såfremt bøgerne er fedtede/smudsede kan de aftørres med en let fugtet klud på ydersiden og herefter henstilles i 72 timer. Her er forudsætningen dog, at bøgerne håndteres af medarbejderne, som har udført håndhygiejne inden de anvender bøgerne.
 • Udklædningstøj: Tøjet vaskes på 60 grader. Kan tøjet ikke vaskes på 60 grader, kan det vaskes på 30 grader og herefter henlægges i 72 timer.

Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

Opdateret 20/05 2020 kl. 16:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Tilsyn og ansvar

Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Opdateret 17/04 2020 kl. 18:15

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

For kommunale og regionale skoler:

Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

Gymnasiale uddannelser - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 03/07 2020 kl. 12:40

 • Gymnasiale uddannelser
 • Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 20 procent.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjernundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Opdateret 14/05 2020 kl. 09:15

 • Gymnasiale uddannelser
 • Overholdelse af retningslinjer

Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Tværgående - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 13/04 kl. 14:58

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

Opdateret 13/04 kl. 14:58

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

På grundskoleområdet kan skolelederen dog undtagelsesvist godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

Opdateret 07/04 kl. 11:00

 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • STU
 • Gymnasiale uddannelser
 • FGU
 • Erhvervsuddannelser
 • Forsamlingsforbud

Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Dog kan afstandskravet kan fraviges, hvis prøverne afholdes alene inden for stamklassen/faste hold. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Ikke -aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Opdateret 06/04 kl. 09:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt. Det er herudover muligt inden for de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger at etablere forløb med fysisk tilstedeværelse på grundskolen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Se også spørgsmål om brug af gæstelærere.

Opdateret 06/04 kl. 09:05

 • Dagtilbud
 • Sociale arrangementer
 • Møder

Kommunernes tilsyn med dagtilbud ikke er omfattet af opfordringen om udskydelse. Ved tilsyn skal den tilsynsførende, ligesom forældre og andre besøgende, bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs. Den tilsynsførende kan dog være undtaget fra kravet, jf. de generelle undtagelser.

Det anbefales, at den tilsynsførende, som personalet, holder 2 meters afstand til de andre voksne i dagtilbuddet, hvis muligt, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne ved bevægelse mellem stuer/grupper, samt i øvrigt iagttager Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.

Opdateret 06/04 kl. 09:05

 • Dagtilbud
 • Møder

Personalemøder kan fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at personalet overholder de anbefalede afstandskrav på 2 meter mellem hinanden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder isolation, hygiejne, rengøring og udluftning. Det kan dog overvejes, om personalemødet kan afholdes virtuelt.

Opdateret 30/03 kl. 15:35

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • Sociale arrangementer

Sidste skoledag afholdes typisk i forbindelse med den almindelige undervisnings ophør og forud for de skriftlige og mundtlige prøver. Datoen for sidste skoledag er imidlertid ikke fastlagt i regelgrundlaget for folkeskolen eller gymnasierne. Kommuner eller skoler kan derfor vælge at udskyde sidste skoledag til primo eller medio juni efter afviklingen af nogle af prøverne og eventuel iværksat ekstraundervisning.

Skolerne skal ved afholdelse af sidste skoledag sørge for, at de sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger imødekommes.
Den traditionelle karamelkastning og andre traditioner i forbindelse med sidste skoledag, hvor flere klasser og klassetrin typisk samles, vil ikke kunne finde sted under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne. Det vides endnu ikke hvornår, der kommer lempelser af disse.

Opdateret 29/03 kl. 09:13

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Forsamlingsforbud

Uddannelsesinstitutioner på børne- og undervisningsområdet er undtaget fra det lille forsamlingsforbud.

Alle aktiviteter, der er forbundet med institutionens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel institutionens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder og fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), bestyrelsesmøder, generalforsamlinger på private institutioner, valgmøder og opstillingsmøder til institutionens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, samtaler og lignende samtaler mellem institutionens ledelse/lærer og elev samt familiemedlemmer.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet kan kun anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende regler og anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel fester eller arrangementer arrangeret af eleverne i fritiden.

Det bemærkes, at institutionerne ikke er undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at institutioner ikke må forsamle flere end 500 personer.

Opdateret 29/03 kl. 09:06

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Kravene er gældende til og med den 15. april 2021 og forventes herefter forlænget til 13. maj 2021.

Opdateret 24/03 kl. 11:10

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbigt gældende til den 20. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

Anbefalingen gælder til og med 20. april 2021. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

Opdateret 18/03 kl. 14:00

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 08/03 kl. 12:13

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Sociale arrangementer

Kulturministeriets regler om udendørs idrætsaktiviteter går kun på, om man kan fravige forsamlingsforbuddet. De ændrer derfor ikke på, om en skole eller institution er lukket for visse elever.

Der kan arrangeres udendørs idrætsaktiviteter for de elever, der er til stede fysisk på skolen, i fritidsinstitutionen eller klubben mv., under hensyn til de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger.

Der henvises i øvrigt til Kulturministeriets retningslinjer for organiserede udendørs idrætsaktiviteter, herunder forsamlingsforbud på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Opdateret 03/03 kl. 08:30

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Opdateret 17/02 kl. 14:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

Opdateret 17/02 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

Opdateret 17/02 kl. 13:37

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

Opdateret 17/02 kl. 13:36

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 13/02 kl. 07:27

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

Opdateret 13/02 kl. 07:24

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter.

Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

Opdateret 15/01 kl. 13:06

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder

Opdateret 13/01 kl. 16:55

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

Opdateret 13/01 kl. 16:54

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

Opdateret 13/01 kl. 16:53

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Opdateret 13/01 kl. 16:49

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

 • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
 • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
 • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
 • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


 

Opdateret 13/01 kl. 16:48

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Ja.

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

Opdateret 13/01 kl. 08:22

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fjernundervisning

Det er institutionen, der sætter rammerne for undervisningen, herunder også krav til aktiv deltagelse. Institutionen kan fx stille krav om, at kameraet skal været tændt, undervisningen skal modtages ved et bord og ikke i sengen og iført almindelig påklædning, som hvis eleven/kursisten skulle modtage undervisning ved fysisk fremmøde på skolen. Hvis eleven/kursisten ikke følger kravene, kan eleven/kursisten anses som fraværende.

Opdateret 08/01 kl. 14:38

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Forsamlingsforbud

Ja. Her gælder anbefalingen om 2 meters afstand. Det følger af retningslinjerne, at den generelle anbefaling om 2 meters afstand fortsat skal iagttages, når elever og kursister opholder sig samme sted som andre klasser, hold eller lignende på for eksempel fællesarealer. Se mere om fysisk afstand i Sundhedsstyrelsens udgivelse COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf).

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fjernundervisning

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

Der udbetales fuldt ordinært taxametertilskud på forberedende tilbud, ungdoms- og voksenuddannelser i COVID-19-relaterede situationer, hvor en underviser er hjemsendt og afventer testsvar/eller barns testsvar, men ikke er syg og derfor fortsat vil kunne undervise sin klasse eller sit hold virtuelt hjemmefra.

Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

Såfremt lærerfraværet på grund af COVID-19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).

Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Kravet gælder på institutioner, der gennemfører forberedende uddannelsestilbud, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, videregående uddannelser, folkeuniversitetet, daghøjskoler, aftenskoler, musik- og kulturskoler, køreskoler, der gennemfører teoriundervisning, samt folkehøjskoler mv. Det betyder, at FGU, STU og TAMU også er omfattet. Kravet gælder på både dag- og kostafdelinger.

Kravet gælder for elever, kursister og deltagere. Der er dog undtagelser, blandt andet. i de fleste undervisningssituationer.

Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv. Alle ansatte bliver således omfattet af kravet. Også her er der dog undtagelser, blandt andet på lærerværelset, jf. øvrige spørgsmål-svar.

Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

Et mundbind eller visir må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind eller visir skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind eller visir:

 • Børn under 12 år
 • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
 • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

Elever/kursister/deltagere, der af ovenfor nævnte grunde ikke skal kan anvende mundbind eller visir, må ikke bortvises eller nægtes adgang til institutionen.

Elever/kursister/deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det vil herefter være uddannelsesinstitutionen, der vurderer, hvorvidt der er tale om en anerkendelsesværdig årsag, idet det bemærkes, at uddannelsesinstitutionen kan bortvise elever/kursister/deltagere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Ja, de sædvanlige krav om mundbind gælder i skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir. 

Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir. Uddannelsesinstitutionen kan få en bøde for ikke at nægte adgang eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller viser.

Tilsvarende kan uddannelsesinstitutionen få en bøde, hvis den ikke lever op til sit ansvar for at sikre, at medarbejdere m.v. overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Der skal i eller ved uddannelsesinstitutionens indgang/lokaler opsættes information om kravet om at bruge mundbind eller visir. Det skal også fremgå, at der er mulighed for bortvisning ved manglende efterlevelse af kravet. 

Opdateret 10/12 2020 kl. 19:30

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fjernundervisning

Institutionerne skal opgøre og indberette undervisningsaktiviteten, hvoraf dele i covid-relaterede situationer er tilrettelagt som fjernundervisning som ordinær undervisning. Der gælder de almindelige regler for revision og tilskudskontrol, hvor institutionens revisor skal attestere, at aktiviteten er afholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Møder

Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

 • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
 • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
 • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

 

Opdateret 16/11 2020 kl. 18:45

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Kravet om mundbind eller visir gælder for elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign.

Kravet gælder ikke, når elever/kursister/deltagere medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. De skal heller ikke anvende mundbind/visir, hvis de kun er sammen med elever/kursister/deltagere fra deres stamklasse eller -hold, eller hvis de på kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller lignende. Endelig skal elever/kursister/deltagere ikke anvende mundbind/visir, når de aflægger prøve.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin, eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

En prøve karakteriseres som en undervisningsaktivitet. Det betyder, at hvis en eksaminator/censor eksaminerer elever/kursister fra et til to forskellige hold i løbet af en dag, så skal der ikke anvendes mundbind/visir. Hvis eksaminatoren/censoren eksaminerer elever/kursister fra tre eller flere forskellige hold i løbet af en dag, så skal der anvendes mundbind/visir hele dagen.

Opdateret 08/11 2020 kl. 20:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Uddannelsesinstitutionen kan i første omgang give konkrete ordensmæssige og bindende anvisninger til elever, kursister og deltagere om at efterleve kravet om at bære mundbind eller visir, og eventuelt udlevere et mundbind eller visir til dem, der har glemt eget mundbind eller visir.

Såfremt en elev, kursist eller deltager herefter ikke følger anvisningen og kravet om at bære mundbind eller visir, skal institutionen nægte den pågældende elev, kursist eller deltager fysisk adgang til uddannelsesinstitutionens indendørs arealer, med mindre eleven, kursisten eller deltageren angiver en anerkendelsesværdig grund til ikke at bære mundbind eller visir.

Hvis eleven, kursisten eller deltageren allerede befinder sig indendørs i institutionens lokaler, skal institutionen påbyde den pågældende at forlade disse og først indfinde sig der igen, når han eller hun overholder pligten til at bære mundbind eller visir. Hvis eleven, kursisten eller deltageren af denne grund ikke overholder sin mødepligt, vil dette skulle registreres som fravær.

Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Introduktionskurser og brobygning

Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

Opdateret 29/10 2020 kl. 21:30

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Institutionen skal sikre, at der vederlagsfrit er mundbind eller visirer til undervisernes rådighed.

Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Ja, men kun hvis der ikke er andre end deres stamklasse eller -hold til stede.

Opdateret 29/10 2020 kl. 21:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Mundbind

Lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv., skal ikke anvende mundbind eller visir, hvis de ikke har kontakt til andre personer, dvs. hvis de er alene.

De skal heller ikke anvende mundbind eller visir, hvis de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang. Det kan fx være på et lærerværelse. 

Derudover skal lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, ikke bruge mundbind eller visir, mens de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v. 

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder eksempelvis under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin.

Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fravær

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, fjernundervisning eller hjemmeopgaver) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår af § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til fraværet, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fravær

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, hjemmeopgaver eller fjernundervisning) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår i § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til sit fravær, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fravær

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning og kan ikke registreres som fraværende, hvis eleven/kursisten ellers deltager aktivt i nødundervisningen.

Deltager eleven/kursisten derimod ikke i nødundervisningen, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende.

Sidst opdateret: 7. januar 2021