Hop til indhold

Almen VEU - senest opdaterede spørgsmål

Dagtilbud - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 22/09 2021 kl. 11:16

 • Dimensionering

Reglerne for dimensionering fremgår af nødpasningsbekendtgørelsen, som regulerer nødpasning i tilfælde af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud.

Kommunalbestyrelsen kan alene ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at fortsætte den dimensionering af kommunale daginstitutioner og dagpleje, obligatoriske tilbud (sprogstimuleringstilbud), kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage. 

Tilsvarende gælder for private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, hvor den ansvarlige bestyrelse eller leder ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan beslutte at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage.

Det er en betingelse for at kunne dimensionere, at det af personale- og kapacitetsmæssige grunde ikke er muligt at give det almindelige tilbud efter dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Dimensioneringen må desuden ikke være mere omfattende end påkrævet.

Der henvises til:

Opdateret 13/09 2021 kl. 14:38

 • Symptomer og håndtering af smitte

Dagtilbud mv. og grundskole

Ved smittetilfælde (gælder både børn og ansatte), på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling eller i en stamklasse, er alle børn eller elever på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/i klassen/på holdet per definition nære kontakter til den smittede person. På en efterskole eller lignende skoleform, hvor man ikke har stamklasser, kan en ”tilsvarende gruppeinddeling” være den gruppe af elever, som den smittede har tæt, daglig kontakt med, for eksempel den smittede elevs familiegruppe eller bogruppe.

Der foretages yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og andre mulige nære kontakter uden for stuen eller tilsvarende gruppe-inddeling, stamklassen eller holdet for eksempel ved leg på tværs af stuer/grupper, ved samlingssituationer i ydertidspunkter mv., for eksempel morgenmad, samt andre børn uden for klassen i SFO’en mm. Disse mulige nære kontakter identificeres efter kriterierne for at være en nær kontakt som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.

På ungdoms- og voksenuddannelser

Nære kontakter defineres individuelt ud fra nedenstående kriterier:

 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (for eksempel hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus 
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter af en, der har fået påvist ny coronavirus (for eksempel i samtale med personen). 

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Hygiejne og rengøring

Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 07/09 2021 kl. 12:50

 • Symptomer og håndtering af smitte

Erhvervsrettet VEU - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 09/09 2021 kl. 08:29

 • VEU-godtgørelse

Hvis undervisningen gennemføres som nødundervisning på grund af et påbud herom, og en kursist er hjemme som følge af en positiv test for COVID-19 og følger nødundervisningen, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

 • VEU-godtgørelse

Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med COVID-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, kan kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

Opdateret 08/03 2021 kl. 14:06

 • Prøver og eksamen
 • Beviser

AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver.

På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • VEU-godtgørelse

Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • VEU-godtgørelse

Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

 • Nødundervisning

Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

 • VEU-godtgørelse

Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:28

 • Deltagerbetaling

Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af COVID-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

 • Prøver og eksamen
 • Beviser

På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • Nødundervisning

Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

 • VEU-godtgørelse

Ja, der kan løbende udbetales godtgørelse for de dele af kurserne, som er afholdt. 

Eud - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 01/07 2021 kl. 15:55

 • Ekstra uddannelsesforsøg

Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg har været midlertidigt suspenderet ved optag med opstart i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale. Det betyder, at forsøg med uddannelsesstart i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. Elever, der har fået besked om optagelse i perioden, men med uddannelsesstart senere end den 31. december 2020, er ikke omfattet af suspenderingen.

Med aftale om håndtering af faglige udfordringer af 1. juni 2021 er der desuden givet mulighed for, at elever, som har påbegyndt grundforløbets 2. del for tredje gang i perioden mellem den 1. januar og til og med den 30. juni 2021, kan få et ekstra fjerde uddannelsesforsøg indtil den 31. december 2021. Elever kan ikke gøre brug af muligheden for optagelse med et fjerde forsøg, hvis uddannelsesstart ligger senere end den 31. december 2021. Det er desuden alene tredje forsøg, som er omfattet af suspenderingen, hvilket vil sige, at elevers første og andet forsøg med uddannelsesstart i 1. halvår 2021, tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Ekstra uddannelsesforsøg

Det er den enkelte skole, der ved optagelse af eleven, skal holde øje med, hvor mange uddannelsesforsøg eleven har brugt. Den enkelte skole skal gøre eleven opmærksom på, at optaget i perioden, hvor reglen om begrænset optag er suspenderet, ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

Grundskole - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 13/09 2021 kl. 14:38

 • Symptomer og håndtering af smitte

Dagtilbud mv. og grundskole

Ved smittetilfælde (gælder både børn og ansatte), på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling eller i en stamklasse, er alle børn eller elever på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/i klassen/på holdet per definition nære kontakter til den smittede person. På en efterskole eller lignende skoleform, hvor man ikke har stamklasser, kan en ”tilsvarende gruppeinddeling” være den gruppe af elever, som den smittede har tæt, daglig kontakt med, for eksempel den smittede elevs familiegruppe eller bogruppe.

Der foretages yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og andre mulige nære kontakter uden for stuen eller tilsvarende gruppe-inddeling, stamklassen eller holdet for eksempel ved leg på tværs af stuer/grupper, ved samlingssituationer i ydertidspunkter mv., for eksempel morgenmad, samt andre børn uden for klassen i SFO’en mm. Disse mulige nære kontakter identificeres efter kriterierne for at være en nær kontakt som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.

På ungdoms- og voksenuddannelser

Nære kontakter defineres individuelt ud fra nedenstående kriterier:

 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (for eksempel hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus 
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter af en, der har fået påvist ny coronavirus (for eksempel i samtale med personen). 

Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

 • Fravær

I folkeskolen vil fravær ved symptomer på sygdom eller en positiv test for COVID-19 betegnes som sygefravær.

Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

 • Fravær

For elever, der vælger at lade sig isolere som nære kontakter, opfordres skoleledere til at indgå aftale om ekstraordinær frihed med elevens forældre, i det omfang eleven er omfattet af en opfordring til selvisolation.

Hvis der er indgået aftale om ekstraordinær frihed for en elev, der er nær kontakt og omfattet af en anbefaling om selvisolation, kan aftalen omfatte forventninger til elevens skolearbejde, fx i form af hjemmeopgaver.

Der henvises til reglerne om ekstraordinær frihed i § 3 i bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019).

Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

 • Fravær

Elever, der identificeres som nære kontakter, kan blive på skolen, til de har fået svar på første test, hvis første test foretages på skolen (enten samme dag eller tidligst muligt dagen efter). Elever, som ikke har mulighed for test på skolen, kan afvente med test til efter endt skoledag. Elever, som bliver testet i det eksisterende testsystem uden for skolerne anbefales at gå i isolation og først at møde op igen i skole efter negativt svar på den første test.

Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

 • Fravær

Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med eventuel efterfølgende isolation.

Se mere på Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk) for information om rejseregler og isolation.

Opdateret 10/09 2021 kl. 08:35

 • Fravær

Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen.

Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller grundet COVID-19. Det er i udgangspunktet forældrene selv, som vurderer, hvorvidt deres barn er sygt. Varer sygemeldingen mere end to uger, kan skolens leder bede om en lægeattest. Ønsker man at holde sit barn hjemme af frygt for smitte i en længerevarende periode, bør man derfor få en konkret lægefaglig vurdering fra egen læge af, hvorvidt det er nødvendigt at holde barnet hjemme.

Tilladelse til ekstraordinær frihed er tiltænkt undtagelsestilfælde. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor skolen opfordrer eleven til at gå i selvisolation. Ønsker man at holde sit barn hjemme grundet frygt for smitte, og egen læge ikke enig i, at det er nødvendigt at holde barnet hjemme, kan man gå i dialog med skolelederen om barnet kan blive hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). Ved en anmodning om ekstraordinær frihed skal skolelederen træffe sin beslutning på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære.

Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. Det gælder for eksempel, hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen og skolelederen ikke vurderer der er grundlag for ekstraordinær frihed. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Nødundervisning

Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Det kan for eksempel være ved tilfælde af lokale smitteudbrud på enten skole, institutions- sogne eller kommuneniveau. Påbud kan kun komme fra Styrelsen for patientsikkerhed. Uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Nødundervisning

Nej, skolen kan alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Nødundervisning

Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af grundskoler, SFO, klubtilbud, forberedende uddannelser samt ungdoms- og voksenuddannelser. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

Skoler og institutioner er forpligtet til at give nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og give nødundervisning i form af fjernundervisning ved påbud om nedlukning. Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

 • Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
 • Elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Nødundervisning

Nej, der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes nødundervisning.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Rejser til udlandet

Opdateret 07/09 2021 kl. 12:50

 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 26/03 2021 kl. 11:55

 • Tilsyn og ansvar

Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af folkeskoler beliggende i den pågældende kommune.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

 • Nødundervisning

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

Opdateret 20/05 2020 kl. 16:30

 • Tilsyn og ansvar

Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Gymnasiale uddannelser - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 14/05 2020 kl. 09:15

 • Retningslinjer

Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Tværgående - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 13/09 2021 kl. 14:38

 • Symptomer og håndtering af smitte

Dagtilbud mv. og grundskole

Ved smittetilfælde (gælder både børn og ansatte), på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling eller i en stamklasse, er alle børn eller elever på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/i klassen/på holdet per definition nære kontakter til den smittede person. På en efterskole eller lignende skoleform, hvor man ikke har stamklasser, kan en ”tilsvarende gruppeinddeling” være den gruppe af elever, som den smittede har tæt, daglig kontakt med, for eksempel den smittede elevs familiegruppe eller bogruppe.

Der foretages yderligere en konkret vurdering af den enkelte kontakt mellem den smittede person og andre mulige nære kontakter uden for stuen eller tilsvarende gruppe-inddeling, stamklassen eller holdet for eksempel ved leg på tværs af stuer/grupper, ved samlingssituationer i ydertidspunkter mv., for eksempel morgenmad, samt andre børn uden for klassen i SFO’en mm. Disse mulige nære kontakter identificeres efter kriterierne for at være en nær kontakt som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter.

På ungdoms- og voksenuddannelser

Nære kontakter defineres individuelt ud fra nedenstående kriterier:

 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (for eksempel hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus 
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter af en, der har fået påvist ny coronavirus (for eksempel i samtale med personen). 

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33.

Skolen kan dog opfordre til, at nære kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme.

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

 • Rejser til udlandet

Opdateret 09/09 2021 kl. 11:30

 • Undervisning

En skole eller uddannelsesinstitution kan kun iværksætte nødundervisning såfremt de får et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Elever, kursister og deltagere skal derfor ikke tilbydes undervisning, såfremt de er syge eller er hjemme, fordi de vælger at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til nære kontakter (relevant, hvis man ikke er færdigvaccineret eller er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder).

Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan vælge at fjernundervise i overensstemmelse med de almindelige regler, ligesom uddannelsesinstitutionen kan tilbyde undervisning i form af for eksempel hjemmeopgaver.

Opdateret 09/09 2021 kl. 09:18

 • Fravær

Ja. Da COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritisk sygdom, vil det være de almindelige regler for fravær, som træder i kraft.

Opdateret 07/09 2021 kl. 12:50

 • Symptomer og håndtering af smitte
Sidst opdateret: 23. september 2021