Hop til indhold

Almen VEU - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 30/06 2021 kl. 15:14

 • FVU
 • Prøver

Hvis nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19 medfører, at en prøve ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt, skal institutionen meddele dette til alle prøvetilmeldte elever. Det er herefter op til de prøvetilmeldte elever at vælge, om prøven skal udsættes til et senere tidspunkt eller aflyses. 

For de prøvetilmeldte elever, der vælger at lade prøven aflyse, afgiver institutionen i stedet en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse. Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelsen er opnået ved ophøjelse af en afsluttende standpunktskarakter.

Opdateret 29/03 2021 kl. 09:30

 • avu
 • Prøver

Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

Hvis det er vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan eksempelvis foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis. Hvis det ikke bliver muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

Se endvidere den udsendte vejledning af 19. marts om afgivelse af standpunktskarakterer, der også ligger øverst på denne side.

Opdateret 29/03 2021 kl. 09:27

 • avu
 • Prøver

Selvstuderende skal aflægge prøve i de tilmeldte fag, da det ikke er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. 

De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur.

Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

 • FVU
 • Fremmøde
 • Optagelsesproces

Der skal som udgangspunkt igen afholdes optagelsessamtaler og afvikles FVU-test ved fysisk fremmøde. Dette skal ske under iagttagelse af de generelle retningslinjer.

Udbydere har dog så længe der gives nødundervisning  også mulighed for at gennemføre virtuel optagelse

I disse situationer kan der dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er personer med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser henholdsvis læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

 • FVU
 • Prøver

Der afholdes prøver på de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) med fysisk fremmøde efter de almindelige bestemmelser.

For de resterende trin/fag er prøverne aflyst frem til 31. juli 2021.

VUC kan fortsat, med udgangspunkt i de almindeligt gældende nødprøveregler, lokalt vælge at udsætte/aflyse prøver i de kompetence givende trin.

Ved aflysning af prøver i de kompetencegivende trin tilbydes deltageren valget mellem, at lade prøven aflyse eller udsætte. Vælger deltageren at lade prøven aflyse, tilbydes denne i stedet en standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelsen.

I forbindelse med afgivelse af standpunktsbedømmelsen kan der ved behov gennemføres en individuel faglig vurderingssamtale.

Opdateret 29/03 2021 kl. 09:21

 • FVU
 • Prøver

Nej, alle andre FVU-prøver – end FVU-dansk trin 4 og FVU-matematik trin 2 er aflyst i perioden 1. marts – 31. juli 2021.

Opdateret 08/03 2021 kl. 16:18

 • avu
 • Prøver

Ingen.  Alle prøver på avu aflyses og erstattes af standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

Undervisningen i prøvefag forlænges til 15. juni 2021.

Opdateret 08/03 2021 kl. 12:45

 • FVU
 • Standpunktsbedømmelse

Den afsluttende standpunktsbedømmelse skal udtrykke graden af deltagerens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktsbedømmelsen gives.

Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

En deltager kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes.

Opdateret 08/03 2021 kl. 12:45

 • avu
 • Standpunktsbedømmelse

Den afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke graden af kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren gives.

Som udgangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vurderingssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det ledelsens beslutning, ligesom det er ledelsens ansvar, at der bliver foretaget valide standpunktsbedømmelser.

En kursist kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter om den skal tilbydes. 

Opdateret 04/03 2021 kl. 18:24

 • FVU
 • Prøver

Selvstuderende har p.t. kun adgang til at aflægge prøver på de kompetencegivende trin (Dansk trin 4 og Matematik trin 2). Aflyses en allerede planlagt prøve som følge af covid-19 tiltag, udsættes prøven for den selvstuderende til en senere lejlighed. Selvstuderende har ikke adgang til at modtage ophøjede standpunktsbedømmelser, som erstatning for en aflyst prøve.

Opdateret 16/02 2021 kl. 10:30

 • FVU
 • Kompetenceudvikling

Deltagere i FVU-forløb, der ikke er kompetencegivende, kan på anmodning få udstedt et deltagerbevis. Deltagerbeviset kan eventuelt suppleres med lærerens faglige udtalelse, om deltageren har opnået kompetencer svarende til bestået.

Opdateret 06/02 2021 kl. 13:58

 • FVU
 • Prøver

Alle FVU-prøver - undtagen de kompetencegivende trin (dansk trin 4 og matematik trin 2) - er aflyst frem til 31. juli 2021.

Opdateret 13/01 2021 kl. 15:18

 • avu
 • FVU
 • OBU
 • Undervisning

Ja, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

Opdateret 13/01 2021 kl. 15:18

 • avu
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Opdateret 12/01 2021 kl. 16:23

 • FVU
 • Standpunktsbedømmelse

Standpunktsbedømmelsen ophøjes til prøveresultat. Standpunktsbedømmelsen bestået svarer således til en bestået trinprøve. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktsbedømmelsen. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve.  

Opdateret 19/12 2020 kl. 20:16

 • avu
 • Standpunktsbedømmelse

Avu-kursister kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver kursisten fuldt medhold, kan kursisten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En kursist vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af kursisten, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

Opdateret 18/12 2020 kl. 19:29

 • FVU
 • Prøver

Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte deltagers faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål på trinnet. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

I helhedsvurderingen kan der indgå en individuel faglig vurderingssamtale med deltageren, for at understøtte grundlaget for vurderingen af deltagerens faglige niveau. Vi arbejder på at komme med en opdateret vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse. Brug indtil videre vejledningen øverst på denne side

Opdateret 18/11 2020 kl. 16:45

 • Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 80 procent for almen voksenuddannelse.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse, indberettes som fjernundervisning og udløser taxametertilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Opdateret 04/04 2020 kl. 07:30

 • Økonomi

Med undtagelse af aktivitet, som før 13. marts 2020 var udbudt og planlagt afviklet som fjernundervisning (og dermed ikke kan betragtes som nødundervisning), vil al undervisningsaktivitet på AMU udløse fuld undervisningstaxameter, inkl. bygningstakst – også for ny-udbudte fjernundervisningskurser.

Dagtilbud - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 22/06 2021 kl. 13:33

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Hygiejne og rengøring

Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, hvor det blandt andet fremgår at man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning, der er følgende:

 • Isolation af smittede personer
 • Reduktion af dråbesmitte
 • Reduktion af kontaktsmitte

De mere specifikke anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, herunder for blandt andet for ventilation og udluftning, håndhygiejne og rengøring, findes i vejledningens afsnit 4.

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

Opdateret 15/06 2021 kl. 09:43

 • Dagtilbud
 • Folkeskolen
 • Mundbind
 • Visir

Nej, kravet om brug af mundbind eller visir er ophævet pr. 14. juni 2021 på hele Børne- og Undervisningsministeriets område.

Opdateret 15/06 2021 kl. 09:43

 • Dagtilbud
 • Folkeskolen
 • Mundbind
 • Visir

For pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Personalet har ikke ret til bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik. 

Personalet har ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Personalet kan således ikke forbydes at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

Opdateret 15/06 2021 kl. 09:34

 • Dagtilbud
 • Dimensionering

Kommunalbestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dimensionere enkelte kommunale dagtilbud, obligatoriske tilbud, kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. I private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven træffes beslutning om dimensionering af den ansvarlige bestyrelse eller leder.

En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at ikke alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte nødvendige covid-19-foranstaltninger. Der kan altså kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen.

Der skal pr. 1. august 2021 indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes dimensionering.

Der henvises til:

Opdateret 04/06 2021 kl. 10:45

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 03/06 2021 kl. 09:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller hvis unge er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter, eller unge, der er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Opdateret 19/05 2021 kl. 08:53

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Økonomi
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Det anbefales, at dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

I dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor der kun er kraftig opfordring til test, er der ikke krav om, at selve resultatet af testen skal fremvises/dokumenteres, eller at der skal oplyses om, hvorvidt der er foretaget en test. I tilfælde af, at barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få oplysningen dokumenteret. Det vil blandt andet være tilfældet, hvis barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på covid-19. Det kan også være tilfældet, hvis der helt undtagelsesvis er åbenbar grund til usikkerhed om, at der foreligger et testresultat.

Opdateret 19/04 2021 kl. 12:46

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

Opdateret 18/03 2021 kl. 14:00

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 2021 kl. 14:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal blandt andet forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

Erhvervsrettet VEU - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 20/05 2021 kl. 10:46

 • AMU
 • Indtægtsdækket virksomhed

Ja.

Der er åbnet for indtægtsdækket virksomhed på ungdoms- og voksenuddannelser.

Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Hvis en kursist er hjemme som følge af en positiv test for COVID-19 og følger nødundervisning, har kursisten ret til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning hjemme ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi.

Hvis kursisten er for syg til at deltage i nødundervisningen eller der ikke tilbydes nødundervisning, registreres kursisten som fraværende efter de almindelige regler. Kursisten er ikke berettiget til VEU-godtgørelse ved sygdom.

Opdateret 05/05 2021 kl. 14:22

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med COVID-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, kan kursisten tilbydes nødundervisning, jf. nødundervisningsreglerne. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse. Kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning/hjemmeundervisning.

Opdateret 08/03 2021 kl. 14:06

 • AMU
 • Prøver og eksamen

AMU er ikke omfattet af den centrale aflysning af prøver.

På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Nej, kursisten vil ved nødundervisning ikke være berettiget til tilskud til befordring eller kost og logi, hvis nødundervisningen foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning.

Såfremt et fuldt kursusforløb afholdes som nødundervisning, der foregår som fjernundervisning eller hjemmeundervisning, skal kursisten gå ind på efteruddannelse.dk og ændre sin ansøgning, så der ikke længere søges om tilskud til befordring.

Dette gøres ved at vælge ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse” i stedet for ”Ja, jeg søger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud”.

Hvis det er kursistens arbejdsgiver, som har tilmeldt kursisten, er det arbejdsgiveren, som skal ændre ansøgningen, så der kun søges om VEU-godtgørelse.

Opdateret 11/12 2020 kl. 14:35

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Ja. Hvis kursisten følger nødundervisningen, er kursisten berettiget til VEU-godtgørelse.

Opdateret 18/11 2020 kl. 16:39

 • AMU
 • Nødundervisning

Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:15

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Der kan alene udbetales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse. Der kan gives VEU-godtgørelse, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

Opdateret 29/09 2020 kl. 11:11

 • AMU
 • Deltagerbetaling

Hvis en kursist er hjemme pga. mistanke om smitte med covid-19 og venter på testsvar, eller er testet positiv for covid-19, og skolen ikke tilbyder nødundervisning, har skolen ikke givet den aftalte undervisning. Deltagerbetalingen tilbagebetales efter de almindelige regler.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:28

 • AMU
 • Deltagerbetaling

Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af Covid-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:25

 • AMU
 • Prøver og eksamen

På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

Opdateret 21/04 2020 kl. 16:18

 • AMU
 • Nødundervisning

Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

Opdateret 17/04 2020 kl. 19:15

 • AMU
 • VEU-godtgørelse

Ja, der kan løbende udbetales godtgørelse for de dele af kurserne, som er afholdt. 

Eud - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 01/07 2021 kl. 15:55

 • Erhvervsuddannelser
 • Ekstra uddannelsesforsøg

Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg har været midlertidigt suspenderet ved optag med opstart i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale. Det betyder, at forsøg med uddannelsesstart i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale. Elever, der har fået besked om optagelse i perioden, men med uddannelsesstart senere end den 31. december 2020, er ikke omfattet af suspenderingen.

Med aftale om håndtering af faglige udfordringer af 1. juni 2021 er der desuden givet mulighed for, at elever, som har påbegyndt grundforløbets 2. del for tredje gang i perioden mellem den 1. januar og til og med den 30. juni 2021, kan få et ekstra fjerde uddannelsesforsøg indtil den 31. december 2021. Elever kan ikke gøre brug af muligheden for optagelse med et fjerde forsøg, hvis uddannelsesstart ligger senere end den 31. december 2021. Det er desuden alene tredje forsøg, som er omfattet af suspenderingen, hvilket vil sige, at elevers første og andet forsøg med uddannelsesstart i 1. halvår 2021, tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale.

Opdateret 05/05 2021 kl. 12:12

 • Erhvervsuddannelser
 • Særligt for eux

For spørgsmål og svar i relation til prøver og eksamen i gymnasiale fag på eux-forløb, henvises der til siden om ”Gymnasiale uddannelser”. 

Opdateret 05/05 2021 kl. 11:52

 • Erhvervsuddannelser
 • Prøver og eksamen

Alle prøver i grundfag aflyses fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021.

Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

Øvrige prøver er ikke aflyst.

Opdateret 05/05 2021 kl. 11:52

 • Erhvervsuddannelser
 • Prøver og eksamen

I perioden fra den 21. december 2020 til og med den 31. juli 2021 er alle prøver i grundfag aflyst.

Dette gælder dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

Herudover skal skolerne i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver som normalt:

 • Grundforløbsprøver
 • Prøver i certifikatfag
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet
 • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.

Opdateret 22/04 2021 kl. 08:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Prøver og eksamen

Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

Opdateret 09/03 2021 kl. 10:40

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Elever kan optages i ekstraordinær skolepraktik til og med den 15. juli 2021. Skolerne kan kun optage elever i ekstraordinær skolepraktik på de uddannelser, hvor de allerede i 2020 har oprettet ekstraordinær skolepraktik. Der er således efter de gældende regler ikke mulighed for at oprette ekstraordinær skolepraktik på yderligere uddannelser i 2021.

Opdateret 09/03 2021 kl. 10:39

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Forlængelsen af ekstraordinær skolepraktik trådte i kraft den 2. marts 2021 og gælder for optag indtil den 15. juli.

Opdateret 04/02 2021 kl. 10:27

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Ja. Elever, der har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik eller har mistet deres uddannelsesaftale i prøvetiden senest den 31. december 2020, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter deres uddannelse. Det gælder også, hvis uddannelsen afslutter senere end 2021.

Opdateret 04/02 2021 kl. 10:25

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Elever, der efter reglerne er påbegyndt ekstraordinær skolepraktik i 2021, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de enten indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen, dog senest indtil den 31. december 2021. 

Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Arbejdsgiveren i praktikvirksomheden skal aftale med eleven, hvad der skal ske under hjemsendelsen, herunder mulighederne for at eleven kan fortsætte praktikken hjemmefra.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode, på baggrund af en konkret vurdering, beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse ikke kan gennemføres på baggrund af hjemsendelsen.

Reglerne fremgår af eud-lovens § 59.

Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende. 

Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to uger, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en uge. Forlænges aftalen ud overfraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en uge), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. 

Reglerne fremgår af eud-lovens §§ 58 og 59. 

Opdateret 10/12 2020 kl. 15:45

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som følge af iværksættelse af covid-19-foranstaltninger. Uddannelsesaftalen er stadig, med få undtagelser. uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder.

Reglerne fremgår af eud-lovens § 60.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Ekstra uddannelsesforsøg

Det er den enkelte skole, der ved optagelse af eleven, skal holde øje med, hvor mange uddannelsesforsøg eleven har brugt. Den enkelte skole skal gøre eleven opmærksom på, at optaget i perioden, hvor reglen om begrænset optag er suspenderet, ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Nej. Eleverne skal være aktivt praktikpladssøgende i de sidste 8 uger, inden afslutning af grundforløbet.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Elever, som optages til ekstraordinær skolepraktik efter endt grundforløb, skal være aktivt praktikpladssøgende fra den dato, hvor de optages i ekstraordinær skolepraktik.

Det betyder, at eleverne skal leve op til kriteriet om at være aktivt praktikpladssøgende fra den dag, de optages i ekstraordinær skolepraktik.

Opdateret 03/07 2020 kl. 15:15

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Ja, eleverne kan godt indgå delaftaler, mens de er i ekstraordinær skolepraktik, idet elever har samme rettigheder og pligter som elever i ordinær skolepraktik.

Opdateret 02/07 2020 kl. 16:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Hvis elever mister deres uddannelsesaftale under prøvetiden, skal elever kontakte skolen for at få støtte og vejledning til at finde en ny praktikvirksomhed eller blive optaget i skolepraktik.

Opdateret 19/06 2020 kl. 11:40

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Ja. Elever i ekstraordinær skolepraktik har de samme rettigheder og pligter som elever i almindelig skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Nej. Elever med uddannelsesaftale skal have udbetalt løn. 

Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Disse elever har mulighed for at deltage i virksomhedsforlagt praktikundervisning (VFP). Det kan kun finde sted i virksomheder, som er godkendt til praktikuddannelse af det faglige udvalg.

Aftaler om VFP kan have en varighed af højst tre uger for den enkelte elev i samme virksomhed og højst seks uger af elevens samlede praktikuddannelse under skolepraktik. 

Hvis skolepraktikeleven skal bidrag til virksomhedens produktion, skal elev og virksomhed indgå en delaftale under skolepraktik, hvor eleven modtager løn.

Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

En elev, der mister sin uddannelsesaftale på grundforløbet på en dimensioneret uddannelse, skal enten have en kvoteplads eller indgå en ny uddannelsesaftale. Det gælder også i tilfælde, hvor eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt.

Det er dermed en forudsætning, at skolen har en ledig kvoteplads eller at en anden skole overfører en kvoteplads til skolen. Hvis det ikke er muligt, kan eleven optages på en anden uddannelse, som ikke er dimensioneret. 

Opdateret 30/04 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • Praktik

Opdateret 30/04 2020 kl. 12:30

 • Erhvervsuddannelser
 • Møder
 • Sociale arrangementer

Nej. Der er ikke et ansættelsesforhold mellem en skolepraktikelev og et praktikcenter. Eleven er derfor ikke lønmodtager, men er derimod elev. 

Grundskole - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 01/07 2021 kl. 09:50

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Indtil 1. august 2021 fritager børne- og undervisningsministeren alle skoler og institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne. Den 1. august 2021 skal skoler igen indberette nødundervisning ved hjemsendelse af hele klasser eller skoler. Mere information herom følger. 

Opdateret 01/07 2021 kl. 09:50

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det kan for eksempel være ved tilfælde af lokale smitteudbrud på institutions- eller ved nedlukning på sogne- eller kommuneniveau som følge af modellen for automatisk nedlukning.

Der skal også tilbydes nødundervisning til enkelte elever/kursister, som er hjemme, enten fordi de selv eller deres barn er opsporet som nær kontakt og venter på test eller testsvar, eller hvis eleven/kursisten eller deres barn er konstateret smittet med COVID-19. Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan for eksempel være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder eller at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

Opdateret 04/06 2021 kl. 10:45

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 03/06 2021 kl. 15:56

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Fravær

Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende isolation.

Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i isolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (det vil sige både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af isolation.

Opdateret 03/06 2021 kl. 09:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller hvis unge er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter, eller unge, der er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Opdateret 19/05 2021 kl. 10:52

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Opdateret 19/05 2021 kl. 08:53

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Økonomi
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Det anbefales, at dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

I dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor der kun er kraftig opfordring til test, er der ikke krav om, at selve resultatet af testen skal fremvises/dokumenteres, eller at der skal oplyses om, hvorvidt der er foretaget en test. I tilfælde af, at barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få oplysningen dokumenteret. Det vil blandt andet være tilfældet, hvis barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på covid-19. Det kan også være tilfældet, hvis der helt undtagelsesvis er åbenbar grund til usikkerhed om, at der foreligger et testresultat.

Opdateret 07/05 2021 kl. 17:15

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. 

En skole/institution, der som udgangspunkt er overgået almindelig undervisning, kan godt fortsætte med eller iværksætte nødundervisning i forhold til enkelte undervisningselementer, hvis det er nødvendigt for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger. En skole/institution kan således iværksætte eller fortsætte nødundervisning i forhold til såvel en eller flere enkelte klasser eller et eller flere bestemte fag, i den udstrækning dette er nødvendigt. Det kan fx være i tilfælde, hvor kravet/anbefalingen om, at undervisningen ikke må/bør foregår på tværs af klasser, lokalt forudsætter brug af flere lokaler og ressourcer, når den samme undervisning skal gennemføres for flere og mindre klasser. Det kan fx også være, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende (fx på grund af sygdomsudbrud med COVID-19 og deraf følgende hjemsendelser mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres.

I den udstrækning skolen/institutionen helt eller delvist er overgået til almindelig undervisning, kan skolen/institutionen for så vidt angår denne del af undervisningen iværksætte omlagt undervisning efter reglerne herom. Skolen/institutionen har således fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisningen, når pligten til nødundervisningen helt eller delvist er ophørt. 

En skole/institution vil således godt på samme tid kunne være forpligtet til at gennemføre nødundervisning i forhold til visse dele af undervisningen, men almindelig undervisning og herunder eventuelt omlagt undervisning, i den resterende del af undervisningen.

Opdateret 06/05 2021 kl. 16:12

 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Efterskoler
 • Fravær

Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen. 

Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller under en nedlukning på grund af COVID-19. 

Man kan også aftale med skolelederen, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). I så fald har man ikke krav på, at skolen står for undervisningen, herunder i form af nødundervisning, men skolen må gerne tilbyde det, hvis der er ressourcer til at løfte opgaven.

Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

Derudover gælder særlige regler for fremmøde i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, er det således muligt for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Det kræver dog, at ens læge er enig i, at det er nødvendigt for barnet at blive hjemme. Hvis man som forælder er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man derfor tale med barnets læge. Hvis en elev modtager nødundervisning hjemmefra, vurderes spørgsmålet om fravær ud fra deltagelsen i nødundervisningen.

Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. Det gælder for eksempel, hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.

 

Opdateret 05/05 2021 kl. 09:11

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • Folkeskolens Prøver
 • Prøver og eksamen

En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at aflægge en ny prøve snarest muligt.

En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin maj/juni 2021, eller i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september, eller i prøveterminen december/januar.

En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen december/januar.

Bemærk at reglen om, at eleven får ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren, alene gælder ved prøver i prøveterminen maj/juni 2021. Elever vil ved en ny prøve, som ikke afholdes i prøveterminen maj/juni 2021, derfor skulle have prøvekarakteren på sit bevis.

Opdateret 19/04 2021 kl. 12:46

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

Opdateret 07/04 2021 kl. 14:43

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Det anbefales, at grundskoler følger Sundhedsstyrelsens Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

Det anbefales, at dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens Håndering af smitte med COVID-19 i dagtilbud (sst.dk).

Det anbefales, at ungdoms- og voksenuddannelser følger Retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms- voksen- og videregående uddannelser (sst.dk).

Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat.

Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

Opdateret 26/03 2021 kl. 11:55

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Tilsyn og ansvar

Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af folkeskoler beliggende i den pågældende kommune.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Opdateret 26/03 2021 kl. 11:45

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Rammer for undervisning

Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder hygiejne og afstand.

Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven uden for undervisningstiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.

Opdateret 18/03 2021 kl. 14:00

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 2021 kl. 14:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal blandt andet forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Nødundervisning

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

Opdateret 20/05 2020 kl. 16:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Tilsyn og ansvar

Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Gymnasiale uddannelser - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 03/07 2020 kl. 12:40

 • Gymnasiale uddannelser
 • Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 20 procent.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjernundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Opdateret 14/05 2020 kl. 09:15

 • Gymnasiale uddannelser
 • Overholdelse af retningslinjer

Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Tværgående - senest opdaterede spørgsmål

Opdateret 02/07 2021 kl. 09:37

 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • STU
 • Gymnasiale uddannelser
 • FGU
 • Erhvervsuddannelser
 • Forsamlingsforbud

Skoler og institutioner er undtaget fra det lille indendørs forsamlingsforbud (250 personer per 1/7).

Skoler og institutionerne er ikke undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at institutioner ikke må forsamle flere end 500 personer.

Opdateret 01/07 2021 kl. 15:20

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fravær

Det er forskelligt, hvordan fravær håndteres på de enkelte ungdoms- og voksenuddannelser. Såfremt fraværet er COVID-relateret, skal der i udgangspunktet tilbydes nødundervisning (fjernundervisning). Hvis elever/kursister/deltagere aktivt deltager heri, så vil de blive betragtet som fremmødte.

Der skal dog ikke tilbydes nødundervisning, hvis fraværet er uacceptabelt. Det gælder eksempelvis, hvis en elev/kursist/deltager har rejst til et land, som udenrigsministeriet fraråder unødvendig rejse til på afrejsetidspunktet.

Opdateret 04/06 2021 kl. 10:45

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 03/06 2021 kl. 09:40

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller hvis unge er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

Skoler og uddannelsesinstitutioner

Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter, eller unge, der er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Opdateret 19/05 2021 kl. 10:52

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Rejser til udlandet

Opdateret 19/05 2021 kl. 08:53

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Økonomi
 • Symptomer og håndtering af smitte

Ja. Det anbefales, at dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

I dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor der kun er kraftig opfordring til test, er der ikke krav om, at selve resultatet af testen skal fremvises/dokumenteres, eller at der skal oplyses om, hvorvidt der er foretaget en test. I tilfælde af, at barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få oplysningen dokumenteret. Det vil blandt andet være tilfældet, hvis barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på covid-19. Det kan også være tilfældet, hvis der helt undtagelsesvis er åbenbar grund til usikkerhed om, at der foreligger et testresultat.

Opdateret 19/04 2021 kl. 12:46

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

Opdateret 18/03 2021 kl. 14:00

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 2021 kl. 14:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

 • Dagtilbud
 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Symptomer og håndtering af smitte

Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal blandt andet forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

Opdateret 18/12 2020 kl. 13:00

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fjernundervisning

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse. 

Der udbetales fuldt ordinært taxametertilskud på forberedende tilbud, ungdoms- og voksenuddannelser i COVID-19-relaterede situationer, hvor en underviser er hjemsendt og afventer testsvar/eller barns testsvar, men ikke er syg og derfor fortsat vil kunne undervise sin klasse eller sit hold virtuelt hjemmefra.

Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

Såfremt lærerfraværet på grund af COVID-19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).

Opdateret 10/12 2020 kl. 19:30

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fjernundervisning

Institutionerne skal opgøre og indberette undervisningsaktiviteten, hvoraf dele i covid-relaterede situationer er tilrettelagt som fjernundervisning som ordinær undervisning. Der gælder de almindelige regler for revision og tilskudskontrol, hvor institutionens revisor skal attestere, at aktiviteten er afholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Se Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (retsinformation.dk)

Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fravær

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, fjernundervisning eller hjemmeopgaver) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår af § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til fraværet, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fravær

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning (for eksempel virtuel, hjemmeopgaver eller fjernundervisning) og skal deltage i nødundervisningen, i det omfang eleven/kursisten selv vurderer at være frisk nok til det.

Er eleven/kursisten for syg til at deltage, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende. Det fremgår i § 6 i dagtilbuds- og nødundervisningsbekendtgørelsen.

Eleven/kursisten kan digitalt angive årsag til sit fravær, og skolen bør tage dette med i sin vurdering, hvis eventuelle sanktioner for højt fravær senere overvejes efter skolens lokale studie- og ordensregler.

Opdateret 11/09 2020 kl. 16:45

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Fravær

Eleven/kursisten skal have tilbud om nødundervisning og kan ikke registreres som fraværende, hvis eleven/kursisten ellers deltager aktivt i nødundervisningen.

Deltager eleven/kursisten derimod ikke i nødundervisningen, kan institutionen registrere eleven/kursisten som fraværende.

Sidst opdateret: 7. januar 2021