Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 01/07 2021 kl. 09:50

  • Nødundervisning

  Indtil 1. august 2021 fritager børne- og undervisningsministeren alle skoler og institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne. Den 1. august 2021 skal skoler igen indberette nødundervisning ved hjemsendelse af hele klasser eller skoler. Mere information herom følger. 

  Opdateret 01/07 2021 kl. 09:50

  • Nødundervisning

  Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det kan for eksempel være ved tilfælde af lokale smitteudbrud på institutions- eller ved nedlukning på sogne- eller kommuneniveau som følge af modellen for automatisk nedlukning.

  Der skal også tilbydes nødundervisning til enkelte elever/kursister, som er hjemme, enten fordi de selv eller deres barn er opsporet som nær kontakt og venter på test eller testsvar, eller hvis eleven/kursisten eller deres barn er konstateret smittet med COVID-19. Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

  Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan for eksempel være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder eller at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 09:33

  • Nedlukning

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 600 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 3 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (600-20-3).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 300 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere
  • registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 300 per 100.000 indbyggere eller mindre end 20 registrerede smittetilfælde.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 20/05 2021 kl. 10:52

  • Virksomhedsforlagt undervisning

  Nej, hvis den virksomhedsforlagte undervisning foregår i et lukket sogn eller kommune, så er undervisningen omfattet af lukningen af skoler og institutioner.

  Opdateret 20/05 2021 kl. 10:39

  • Kurser undtaget for nedlukning

  Alle deltagere i certifikatkurser (dvs. arbejdsmarkedsuddannelser med myndighed- og branchecertifikat) samt deltagere i øvrige certifikatkurser må være fysisk tilstede på skolerne.

  Certifikatkurser omfatter både de arbejdsmarkedsuddannelser, der i uddannelsesadministration.dk er markeret som certifikatkurser, og de arbejdsmarkedsuddannelser, der sammen eller hver for sig er en forudsætning for at opnå en autorisation eller et certifikat. Ligeledes er certifikatkurser, der afholdes som indtægtsdækket virksomhed, omfattet.

  Se oversigt over certifikatuddannelser (pdf).

  Nødundervisning

  Opdateret 01/07 2021 kl. 09:50

  • Nødundervisning

  Indtil 1. august 2021 fritager børne- og undervisningsministeren alle skoler og institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne. Den 1. august 2021 skal skoler igen indberette nødundervisning ved hjemsendelse af hele klasser eller skoler. Mere information herom følger. 

  Opdateret 01/07 2021 kl. 09:50

  • Nødundervisning

  Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det kan for eksempel være ved tilfælde af lokale smitteudbrud på institutions- eller ved nedlukning på sogne- eller kommuneniveau som følge af modellen for automatisk nedlukning.

  Der skal også tilbydes nødundervisning til enkelte elever/kursister, som er hjemme, enten fordi de selv eller deres barn er opsporet som nær kontakt og venter på test eller testsvar, eller hvis eleven/kursisten eller deres barn er konstateret smittet med COVID-19. Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

  Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan for eksempel være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder eller at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

  Opdateret 07/05 2021 kl. 17:15

  • Nødundervisning

  Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. 

  En skole/institution, der som udgangspunkt er overgået almindelig undervisning, kan godt fortsætte med eller iværksætte nødundervisning i forhold til enkelte undervisningselementer, hvis det er nødvendigt for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger. En skole/institution kan således iværksætte eller fortsætte nødundervisning i forhold til såvel en eller flere enkelte klasser eller et eller flere bestemte fag, i den udstrækning dette er nødvendigt. Det kan fx være i tilfælde, hvor kravet/anbefalingen om, at undervisningen ikke må/bør foregår på tværs af klasser, lokalt forudsætter brug af flere lokaler og ressourcer, når den samme undervisning skal gennemføres for flere og mindre klasser. Det kan fx også være, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende (fx på grund af sygdomsudbrud med COVID-19 og deraf følgende hjemsendelser mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres.

  I den udstrækning skolen/institutionen helt eller delvist er overgået til almindelig undervisning, kan skolen/institutionen for så vidt angår denne del af undervisningen iværksætte omlagt undervisning efter reglerne herom. Skolen/institutionen har således fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisningen, når pligten til nødundervisningen helt eller delvist er ophørt. 

  En skole/institution vil således godt på samme tid kunne være forpligtet til at gennemføre nødundervisning i forhold til visse dele af undervisningen, men almindelig undervisning og herunder eventuelt omlagt undervisning, i den resterende del af undervisningen.

  Opdateret 07/04 2021 kl. 14:43

  • Nødundervisning

  Det anbefales, at grundskoler følger Sundhedsstyrelsens Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

  Det anbefales, at dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens Håndering af smitte med COVID-19 i dagtilbud (sst.dk).

  Det anbefales, at ungdoms- og voksenuddannelser følger Retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms- voksen- og videregående uddannelser (sst.dk).

  Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat.

  Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 28/05 2021 kl. 09:33

  • Nedlukning

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 600 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 3 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (600-20-3).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 300 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere
  • registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 300 per 100.000 indbyggere eller mindre end 20 registrerede smittetilfælde.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 06/05 2021 kl. 16:27

  Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men skolens tilsynsforpligtigelse kan også under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.

  Opdateret 01/05 2021 kl. 13:09

  • Nedlukning

  Det er muligt at gennemføre undervisning under særlige forholdsregler i situationer, hvor en skole, uddannelsesinstitution mv., herunder klubtilbud mv. har været lukket i mere end 2 uger over de seneste 4 uger.

  Undervisning i disse tilfælde vil indebære:

  • Begrænset fremmøde: Maks. 50 pct. fremmøde på skolen, uddannelsesinstitutionen mv. Fremmødebegrænsningen omfatter ikke elever, der er undtaget fra nedlukning, herunder sårbare elever og elever i nødpasning
  • Daglige test: Elever, kursister mv. fra og med 12 år testes dagligt i stedet for som i dag typisk to gange om ugen. Testene følger testmodellen for den pågældende institution, dvs. at der i grundskoler ekskl. efterskoler mv. vil være tale om en kraftig opfordring til test, mens der på ungdoms- og voksenuddannelserne vil være tale om et krav om test
  • Anbefaling om en til to meters afstand på voksen- og ungdomsuddannelserne
  • Anbefaling om undervisning i mindre grupper (max 15 elever) i grundskoler, ekskl. efterskoler mv.
   

  Opdateret 01/05 2021 kl. 13:09

  • Nedlukning

  Umiddelbart efter nedlukning af sognet eller kommunen vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner, herunder fysiske lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes at være i direkte risiko for påvirkning af smitte, fx fordi de er beliggende i andre bysamfund i kommunen uden særlig interaktion med det smitteramte område og fx efter en skærpet testindsats, eller hvis smitten på anden måde vurderes at være afgrænset.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den endelige beslutningskompetence til at ophæve nedlukning af skoler og institutioner samt lokaler og lokaliteter ifm. selektiv genåbning i sogne og kommuner.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:20

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. og SFO, fritidshjem og klubtilbud, der er omfattet af påbud om nedlukning og nødpasning.

  Opkrævningen af forældrebetalingen i private pasningsordninger er et privatretligt anliggende, der ikke er reguleret i børne- og undervisningsministeriet lovgivning.

  Opdateret 22/04 2021 kl. 16:21

  • Nedlukning

  I det tilfælde, hvor et sogn ligger på tværs af flere kommuner, vil det være samtlige kommuner, der har beslutningskompetencen til at udstede påbud om nedlukning på sogneniveau. 

  De respektive kommuners påbud om nedlukning vil omfatte den del af sognet, som ligger inden for kommunens kommunegrænse. 

  I et tilfælde, hvor et sogn ligger på tværs af fx to kommuner, vil begge kommuner skulle udstede påbud om midlertidig nedlukning i deres del af sognet, for at sikre nedlukning af hele sognet.

  Opdateret 13/04 2021 kl. 11:28

  • Nedlukning

  Nej, dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning.

  Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i sogne eller kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

  Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner

  Kommunen kan også meddele påbud om lukning af dagtilbud mv. såfremt incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 indbyggere, og det vurderes, at dette er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Se desuden spørgsmål og svar, om hvornår kommunen kan påbyde nedlukning.

  Sårbare børn og børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud er undtaget for nedlukning.

  Find bekendtgørelse om nedlukning og genåbning mv. samt ændringer til bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af dagtilbud mv. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Se epidemiloven her (retsinformation.dk)

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv.

  Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område og myndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

  Opdateret 09/04 2021 kl. 20:12

  • Nedlukning

  Kommunalbestyrelsen kan udstede midlertidigt påbud om lukning af dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven, grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt incidenstallet er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Kommunalbestyrelsen skal at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer, når kommunalbestyrelsen har valgt at meddele påbud om lukning med henblik på, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan vurdere, om der er grundlag for at udstede et påbud.

  Nedlukningen, som kommunen har besluttet, skal ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under det ovenfor nævnte incidenstal i en uge i træk.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv., i børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om, hvem der er undtaget for nedlukning.

  Undtagelser fra nedlukning

  Opdateret 20/05 2021 kl. 10:52

  • Virksomhedsforlagt undervisning

  Nej, hvis den virksomhedsforlagte undervisning foregår i et lukket sogn eller kommune, så er undervisningen omfattet af lukningen af skoler og institutioner.

  Opdateret 20/05 2021 kl. 10:39

  • Kurser undtaget for nedlukning

  Alle deltagere i certifikatkurser (dvs. arbejdsmarkedsuddannelser med myndighed- og branchecertifikat) samt deltagere i øvrige certifikatkurser må være fysisk tilstede på skolerne.

  Certifikatkurser omfatter både de arbejdsmarkedsuddannelser, der i uddannelsesadministration.dk er markeret som certifikatkurser, og de arbejdsmarkedsuddannelser, der sammen eller hver for sig er en forudsætning for at opnå en autorisation eller et certifikat. Ligeledes er certifikatkurser, der afholdes som indtægtsdækket virksomhed, omfattet.

  Se oversigt over certifikatuddannelser (pdf).

  Opdateret 07/05 2021 kl. 09:15

  • Nedlukning
  • Sårbare elever

  Elever, kursister og deltagere med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

  Skolens eller uddannelsesinstitutionens leder og det undervisende personale bør løbende holde øje med, om elever, kursister og deltagere, der ikke normalt giver anledning til særlig opmærksomhed, begynder at vise tegn på mistrivsel som følge af den aktuelle, helt ekstraordinære situation.

  I tilfælde af lokale nedlukninger skal disse elever, kursister og deltagere – sammen med en række andre elevgrupper, der er undtaget fra nedlukning på grund af særlige hensyn og behov – møde frem til almindelig undervisning på skolen.

  Opdateret 07/05 2021 kl. 09:15

  • Sårbare elever
  • Nedlukning

  I tilfælde af lokale nedlukninger er det skolens eller institutionens leder, der vurderer, om en elev har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 14:25

  • Nedlukning

  En række arbejdsmarkedsuddannelser kan gennemføres ved fremmøde også i nedlukkede kommuner og sogne. Konkret drejer det sig om følgende:

  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
  • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

  Hertil kommer deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Opdateret 09/04 2021 kl. 20:12

  • Nedlukning

  Følgende grupper er undtaget for påbud om nedlukning:

  • Sårbare børn og elever, børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud
  • Elever i specialskoler og -klasser, STU, TAMU og specialundervisning for voksne
  • Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov
  • Elever, der bor på kostafdelinger for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet, dvs. kostskoler, skolehjem og lignende
  • Elever, kursister og deltagere på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser, samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), skolepraktik og praktisk undervisning for elever, der står foran deres afsluttende prøve samt ledige i AMU
  • Elever, kursister og deltagere i forbindelse med deltagelse i prøver og eksamen, der forudsætter fysisk fremmøde.

  Dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner. Her gælder dog særlige restriktioner.

  Opdateret 21/01 2021 kl. 11:53

  • Nedlukning

  Elever og kursister, der skal indgå i kritisk sundhedsfagligt beredskab til håndtering af COVID-19, er undtaget fra restriktioner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever og kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen samt restriktioner om aflysning af grundfagsprøver på erhvervsuddannelserne.

  Disse elever/kursister kan efter en konkret vurdering derfor fortsat modtage undervisning ved fysisk fremmøde og undtages fra prøveaflysningen.

  Følgende elever/kursister er undtaget:

  • Elever/kursister i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.

  Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19.

  Det betyder i praksis, at skolen som led i den løbende dialog med arbejdsgiverne skal afklare, om der er et behov for, at undtage elever.

  Skolerne kan i dialogen også være opmærksomme på, at en elev og virksomhed kan aftale forlængelse af praktiktiden. Dette gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

  Udendørs undervisning

  Opdateret 05/05 2021 kl. 16:30

  • Undervisning

  Skoler og institutioner, der er lukket ved et påbud, kan modtage elever til udendørs undervisning i samme omfang, som eleverne ellers kunne modtage almindelig undervisning inden udstedelsen af det midlertidige påbud.

  Det vil sige, at en nedlukket skole kan anvende udendørs undervisning som et element i nødundervisningen. Udendørs undervisning skal således holde sig inden for uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet.  Der anbefales at tage udgangspunkt i den enkelte klasses behov samt de muligheder, som de lokale omgivelser giver. Det er for eksempel muligt at lave idræt og tage på ekskursion.

  Mulighed for fremmøde til udendørs undervisning omfatter også mulighed for udendørs deltagelse i klubtilbud m.v., der er omfattet af nedlukning.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 16:30

  • Undervisning

  Hvis en skole eller uddannelsesinstitution får påbud om lukning, skal udendørs undervisning organiseres i overensstemmelse med påbuddet fra sundhedsmyndighederne og under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger.

  Skolen/institutionen skal sikre, at stamklassen/fast hold ikke har kontakt på tværs, og at det er tydeligt markeret, hvor de enkelte stamklasser/faste hold må opholde sig. Der gælder ikke en afstandsanbefaling inden for stamklasser.

  Klassen må godt samles under for eksempel et halvtag eller en pavillon, men det skal sikres, at luftudskiftningen mellem eleverne er den samme som udenfor. Der må derfor ikke sættes sider på en åben bygning med et halvtag, pavillon, opsættes telte eller lignende.

  Elever og medarbejdere må gerne lægge deres ejendele inde på skolen. Det kunne for eksempel være ekstra tøj, madpakker eller værdigenstande. Det anbefales, at så få som muligt går ind og ud af skolens bygning. Elever og medarbejderne må gerne benytte skolens toiletter. Det anbefales dog, at toiletterne så vidt muligt ikke benyttes af forskellige elevgrupper, samt at der er ekstra fokus på brug af håndsprit og sæbe.

  Til udendørs undervisningen må der gerne anvendes redskaber og materialer som for eksempel bolde, idrætsredskaber m.m. Det anbefales, at redskaber afsprittes, før de anvendes af en anden stamklasse/hold.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 16:30

  • Undervisning

  Nej, men det er en forudsætning, at alle aktiviteter foregår udenfor. Det betyder eksempelvis, at der ikke kan foregå besøg på indendørs kulturinstitutioner eller idrætsfaciliteter for skoler/klasser, der er omfattet af nedlukning.

  Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:09

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Pædagogisk personale, lærere og ledere kan anvendes til nødpasning på tværs af institutioner, hvis dette i øvrigt er muligt inden for de vilkår, der gælder i ansættelsen. Det betyder, at personale på dagtilbudsområdet kan varetage opgaver med at hjælpe med nødpasningen i andre dagtilbud og personale på skole-og fritidsområdet kan varetage opgaver med at hjælpe med nødpasningen på andre skoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud. Det er kommunens ansvar at sikre, at alle børn og elever, der modtages i nødpasningen, så vidt muligt oplever enten vante rammer og/eller velkendte voksne.

  Nødpasning skal gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte og gældende retningslinjer for dagtilbud mv. og grundskoler

  Se de gældende retningslinjer her

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:08

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen herunder kriterierne for udvælgelse af børn og elever, der tilbydes nødpasning.

  Kommunalbestyrelsens kriterier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

  1. Børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  2. Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder, samt børn og elever der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:08

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Ja, børn og elever kan godt samles på tværs af institutioner mv. i nødpasningen. For eksempel hvis to dagtilbud er nedlukkede, og der kun er enkelte børn i nødpasning, kan børnene samles i det ene dagtilbud. Det samme gælder på skoleniveau og i SFO, fritidsordninger, klub m.m.

  Nødpasningen skal gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte og gældende retningslinjer for dagtilbud mv. og grundskoler.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:08

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Kommunerne har det overordnede ansvaret for at sikre den nødvendige nødpasningskapacitet.

  Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler kan vælge at etablere nødpasning.

  Private tilbud, friskoler og private grundskoler vil være forpligtet til at varetage nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.

  Sidst opdateret: 1. juli 2021