Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 02/07 2021 kl. 09:01

  • Test

  Alle skoler/institutioner, der gennemfører COVID-19-tests i perioden fra 1. juli 2021 til 31. juli 2021 vil blive kompenseret efter antallet af indrapporterede testsvar til Sundhedsdatastyrelsen for denne periode. Den enkelte skole/institution vil modtage 10 kr. pr. indrapporteret testsvar, som kan anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter.

  Det samlede kompensationsbeløb for den enkelte skole/institution vil blive opgjort og udmeldt umiddelbart efter sommerferien. Driftsoverenskomstparter modtager tilskud via VUC/erhvervsskole på samme vis som den kompensation, der blev udmøntet for 2. kvartal 2021.

  Tro- og loveerklæringen, som skolerne/institutionerne har modtaget i forbindelse med udmøntningen af testtilskuddet for 2. kvartal 2021, omfatter også tilskudsmidlerne for juli. De samme forhold omkring tilskudsformål og tilbagebetaling af overskydende midler, gør sig således også gældende for disse midler.

   

  Opdateret 21/06 2021 kl. 13:30

  • Obligatorisk tilbud

  Der er udbetalt et ekstraordinært tilskud på 45,0 millioner kroner i henholdsvis 1. kvartal og 2. kvartal 2021 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

  Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Børne- og Undervisningsministeriet udbetalte midlerne ultimo januar og primo april. I den forbindelse modtog den enkelte institution et særskilt orienteringsbrev. Institutionerne blev i den forbindelse bedt om at udfylde og indsende en tro- og loveerklæring til stuk.cit@stukuvm.dk.

  Folketingets Finansudvalg har tiltrådt, at der også udbetales 45,0 millioner kroner i 3. kvartal 2021 til de ovenfor nævnte selvejende og private uddannelsesinstitutioner som kompensation for forøgede udgifter til rengøring. Institutionerne vil ikke skulle udarbejde ny tro- og loveerklæring, idet tro- og loveerklæringen for 1. kvartal 2021 også dækker tilskuddet udbetalt for 2. og 3. kvartal 2021.

  Institutionerne modtager særskilt orienteringsbrev om ovenstående hurtigst muligt.

  Opdateret 18/06 2021 kl. 15:18

  • Kompensation

  Med aftale om kommunernes økonomi for 2022 er der afsat 0,9 milliarder kroner i 2021 som kompensation for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, personaleudgifter, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing.

  Kompensationen omfatter nettomerudgifter i eksempelvis folkeskoler, STU, kommunale dagtilbud og private dagtilbud.

  Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til skoler og dagtilbud. Det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det er dog væsentligt, at kommunale og private tilbud behandles ens.

  Opdateret 29/04 2021 kl. 15:35

  • Test

  Ministeriet har for de enkelte institutioner medregnet den elevaktivitet, der har udløst taxametertilskud på følgende finanslovskonti i 2020:

  • § 20.22.11. Efterskoler
  • § 20.31.01. Erhvervsuddannelser
  • § 20.31.02. EUX
  • § 20.31.12. Skolepraktik
  • § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen
  • § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv.
  • § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen
  • § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen
  • § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser
  • § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser
  • § 20.42.11. Gymnasial supplering
  • § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser
  • § 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
  • § 20.51.11. Produktionsskoler
  • § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse
  • § 20.55.01. Forberedende grunduddannelse
  • § 20.71.11. Frie fagskoler
  • § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
  • § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
  • § 20.74.02. Almene voksenuddannelser
  • § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag

  Opdateret 27/04 2021 kl. 11:53

  • Test

  Nej, tilskuddet går via VUC’erne/erhvervsskolerne, der får et tilskud, der omfatter årselevaktivitet afholdt hos driftsoverenskomstparter.

  VUC’erne skal således sikre, at der videreformidles en andel af tilskuddet til driftsoverenskomstparter svarende til deres andel af VUC-institutionens/erhvervsskolens samlede aktivitet. Tilskuddet pr. årselev udgør cirka 300 kroner.

  Opdateret 21/04 2021 kl. 11:39

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Regeringen har besluttet at afsætte 80 millioner kroner til finansiering af de nye test-opgaver hos de omfattede institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i 2. kvartal 2021 som følge af krav om gennemførelse af COVID-19-tests ved selvpodning under supervision, jf. BEK nr. 535 af 27/03/2021.
   
  De afsatte midler fordeles og udbetales efter samme principper som det ekstraordinære rengøringstilskud. Midlerne udbetales således som et særtilskud til hver enkelt institution på baggrund af de oplysninger om elevaktivitet/studieaktivitet, der danner grundlag for udbetaling af statstilskud i seneste kendte regnskabsår (2020). Hver af de omfattede institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område vil modtage knap 300 kroner pr. opgjort årselev/aktivitet.
   
  Institutionerne skal i forbindelse med modtagelsen af tilskuddet indsende en tro- og loveerklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det fremgår af tro- og loveerklæringen, at tilskuddet alene anvendes til udgifter, der følger af institutionernes nye opgaver i forbindelse med den offensive COVID-19-teststrategi på uddannelsesområdet. Institutionerne skal tilbagebetale eventuelle ubrugte midler inden årets udgang.
   
  Midlerne vil blive udbetalt snarest muligt som ét særtilskud til hver af de omfattede institutioner. I forbindelse med udbetalingen af tilskuddet vil institutionerne få nærmere information om tro- og loveerklæringen samt tilbagebetalingsprocedure.

   

  Opdateret 12/04 2021 kl. 12:48

  • Tilskud og drift

  Ja. Praksis fra foråret vil blive videreført med en generel dispensation fra § 13 i nødundervisningsbekendtgørelsen. Ordningen vil indebære, at kurser, hvor der er givet bindende tilsagn inden den 31. december 2020, vil udløse almindeligt tilskud i nedlukningsperioden frem til den 31. marts 2021, selvom kurset aflyses, fordi den almindelige undervisning ikke kan erstattes af nødundervisning og ikke kan flyttes til et senere tidspunkt.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:47

  • Tilskud og drift

  Sygdom og karantæne betragtes som lovligt fravær, og giver ikke anledning til reduceret tilskud.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:47

  • Tilskud og drift

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever i forbindelse med en midlertidig nedlukning af skolen.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:47

  • Tilskud og drift

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Test

  Opdateret 02/07 2021 kl. 09:01

  • Test

  Alle skoler/institutioner, der gennemfører COVID-19-tests i perioden fra 1. juli 2021 til 31. juli 2021 vil blive kompenseret efter antallet af indrapporterede testsvar til Sundhedsdatastyrelsen for denne periode. Den enkelte skole/institution vil modtage 10 kr. pr. indrapporteret testsvar, som kan anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter.

  Det samlede kompensationsbeløb for den enkelte skole/institution vil blive opgjort og udmeldt umiddelbart efter sommerferien. Driftsoverenskomstparter modtager tilskud via VUC/erhvervsskole på samme vis som den kompensation, der blev udmøntet for 2. kvartal 2021.

  Tro- og loveerklæringen, som skolerne/institutionerne har modtaget i forbindelse med udmøntningen af testtilskuddet for 2. kvartal 2021, omfatter også tilskudsmidlerne for juli. De samme forhold omkring tilskudsformål og tilbagebetaling af overskydende midler, gør sig således også gældende for disse midler.

   

  Opdateret 29/04 2021 kl. 15:35

  • Test

  Ministeriet har for de enkelte institutioner medregnet den elevaktivitet, der har udløst taxametertilskud på følgende finanslovskonti i 2020:

  • § 20.22.11. Efterskoler
  • § 20.31.01. Erhvervsuddannelser
  • § 20.31.02. EUX
  • § 20.31.12. Skolepraktik
  • § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen
  • § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv.
  • § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen
  • § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen
  • § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser
  • § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser
  • § 20.42.11. Gymnasial supplering
  • § 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser
  • § 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
  • § 20.51.11. Produktionsskoler
  • § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse
  • § 20.55.01. Forberedende grunduddannelse
  • § 20.71.11. Frie fagskoler
  • § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
  • § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser
  • § 20.74.02. Almene voksenuddannelser
  • § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag

  Opdateret 27/04 2021 kl. 11:53

  • Test

  Nej, tilskuddet går via VUC’erne/erhvervsskolerne, der får et tilskud, der omfatter årselevaktivitet afholdt hos driftsoverenskomstparter.

  VUC’erne skal således sikre, at der videreformidles en andel af tilskuddet til driftsoverenskomstparter svarende til deres andel af VUC-institutionens/erhvervsskolens samlede aktivitet. Tilskuddet pr. årselev udgør cirka 300 kroner.

  Opdateret 21/04 2021 kl. 11:39

  • Selvpodning under supervision
  • Test

  Regeringen har besluttet at afsætte 80 millioner kroner til finansiering af de nye test-opgaver hos de omfattede institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område i 2. kvartal 2021 som følge af krav om gennemførelse af COVID-19-tests ved selvpodning under supervision, jf. BEK nr. 535 af 27/03/2021.
   
  De afsatte midler fordeles og udbetales efter samme principper som det ekstraordinære rengøringstilskud. Midlerne udbetales således som et særtilskud til hver enkelt institution på baggrund af de oplysninger om elevaktivitet/studieaktivitet, der danner grundlag for udbetaling af statstilskud i seneste kendte regnskabsår (2020). Hver af de omfattede institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område vil modtage knap 300 kroner pr. opgjort årselev/aktivitet.
   
  Institutionerne skal i forbindelse med modtagelsen af tilskuddet indsende en tro- og loveerklæring til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det fremgår af tro- og loveerklæringen, at tilskuddet alene anvendes til udgifter, der følger af institutionernes nye opgaver i forbindelse med den offensive COVID-19-teststrategi på uddannelsesområdet. Institutionerne skal tilbagebetale eventuelle ubrugte midler inden årets udgang.
   
  Midlerne vil blive udbetalt snarest muligt som ét særtilskud til hver af de omfattede institutioner. I forbindelse med udbetalingen af tilskuddet vil institutionerne få nærmere information om tro- og loveerklæringen samt tilbagebetalingsprocedure.

   

  Tilskud og drift

  Opdateret 12/04 2021 kl. 12:48

  • Tilskud og drift

  Ja. Praksis fra foråret vil blive videreført med en generel dispensation fra § 13 i nødundervisningsbekendtgørelsen. Ordningen vil indebære, at kurser, hvor der er givet bindende tilsagn inden den 31. december 2020, vil udløse almindeligt tilskud i nedlukningsperioden frem til den 31. marts 2021, selvom kurset aflyses, fordi den almindelige undervisning ikke kan erstattes af nødundervisning og ikke kan flyttes til et senere tidspunkt.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:47

  • Tilskud og drift

  Sygdom og karantæne betragtes som lovligt fravær, og giver ikke anledning til reduceret tilskud.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:47

  • Tilskud og drift

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever i forbindelse med en midlertidig nedlukning af skolen.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:47

  • Tilskud og drift

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:00

  • Tilskud og drift

  Ja, elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelserne kan få reduceret deres deltagerbetaling for perioden fra den 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophører. Dette er muliggjort af den seneste hjælpepakke til efterskoler og øvrige kosttilbud (uvm.dk).

  Med hjælpepakken får skolerne og institutionerne et ekstra statsligt tilskud på op til 1.000 kroner pr. uge pr. elev til at reducere elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 90 procent af den konkrete deltagerbetaling.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 12:00

  • Tilskud og drift

  SFO

  Hvis SFO’en er lukket helt ned, fortsætter forældrebetalingen som normalt.

  Hvis kommunen i forbindelse med en dimensionering har besluttet ikke at tilbyde SFO til forældre, der ønsker et sådant tilbud til deres barn, så vil kommunerne efter omstændighederne skulle tilbagebetale opkrævet forældrebetaling til de berørte forældre.

  Det vil blandt andet være tilfældet, hvis det reelt må sidestilles med, at tilbuddet for de berørte forældre har været lukket. Det er endvidere en betingelse for, at kommunerne vil skulle tilbagebetale forældrebetaling, at kommunen ikke har tilbudt andre pasningsmuligheder i overensstemmelse med den kommunale forsyningspligt.

  Deltagerbetalingen kan højst udgøre kommunens udgift til SFO-tilbuddet i perioden frem til nødlovens ophævelse.

  Fritidshjem og klubtilbud

  Hvis tilbuddene er lukket helt ned, fortsætter forældrebetalingen som normalt.

  Hvis der som følge af COVID-19-foranstaltninger må iværksættes dimensionering i klub- og fritidstilbud, hvorfor en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et tilbud til forældre, der ønsker et tilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre.

  Der er ikke noget krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:30

  • Tilskud og drift

  Per 1. august 2020 skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på AMU, avu, FVU og OBU, indberettes som fjerundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødt til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på egen hjemmeside samt indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:30

  • Tilskud og drift

  Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder for så vidt angår tilskud. Det betyder, at al fjernundervisning, herunder også på AMU, FVU og OBU, skal indberettes som fjernundervisning, og dermed udløser det lavere taxametertilskud.

  Opdateret 01/09 2020 kl. 15:30

  • Tilskud og drift

  Nødundervisning gives med fuld taxameterdækning.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Tilskud og drift

  Per 1. august 2020 gælder de normale tilskudsregler.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødt til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på egen hjemmeside samt indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Tilskud og drift

  Hvis det i helt særlige tilfælde, for eksempel på grund af lokalt udbrud af smitte, er nødvendigt at hjemsende eleverne, skal elever og kursister som hidtil fortsat betale for tilbud om kost og logi på kostafdelinger, skolehjem og lignende, uanset om adgangen til kost og logi er begrænset.

  Deltagerbetalingen kan dog højst udgøre kommunens, skolens eller institutionens samlede udgift til det tilbud om kost og logi, det vedrører.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Tilskud og drift

  Minimumskravet, for hvor mange årselever efterskoler og frie fagskoler skal have for at modtage statstilskud, sænkes midlertidigt fra 24 til 15 årselever i skoleåret 2020/21.

  Skoler, der har haft 15 årselever eller derover, vil kunne modtage statstilskud i 2022.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Tilskud og drift

  Erhvervsskolerne har med nødlovgivningen haft mulighed for at udstede grundforløbsbeviser, selvom elever først gennemfører aktiviteter som for eksempel førstehjælp på SOSU senere. Disse aktiviteter er ofte benævnt §17-certifikater.

  Der kan først indberettes tilskudsudløsende aktivitet vedrørende færdiggørelsestaxameter for grundforløbselever, når grundforløbet er endeligt afsluttet. Det vil sige, at alle fag skal være afsluttede. Som konsekvens skal den skole, som gennemfører certifikatundervisningen, underrette grundforløbsskolen, når undervisningen er gennemført, hvorefter grundforløbsskolen kan indberette den tilskudsudløsende aktivitet.

  Rengøring

  Opdateret 21/06 2021 kl. 13:30

  • Obligatorisk tilbud

  Der er udbetalt et ekstraordinært tilskud på 45,0 millioner kroner i henholdsvis 1. kvartal og 2. kvartal 2021 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

  Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Børne- og Undervisningsministeriet udbetalte midlerne ultimo januar og primo april. I den forbindelse modtog den enkelte institution et særskilt orienteringsbrev. Institutionerne blev i den forbindelse bedt om at udfylde og indsende en tro- og loveerklæring til stuk.cit@stukuvm.dk.

  Folketingets Finansudvalg har tiltrådt, at der også udbetales 45,0 millioner kroner i 3. kvartal 2021 til de ovenfor nævnte selvejende og private uddannelsesinstitutioner som kompensation for forøgede udgifter til rengøring. Institutionerne vil ikke skulle udarbejde ny tro- og loveerklæring, idet tro- og loveerklæringen for 1. kvartal 2021 også dækker tilskuddet udbetalt for 2. og 3. kvartal 2021.

  Institutionerne modtager særskilt orienteringsbrev om ovenstående hurtigst muligt.

  Kompensation til folkeskoler og dagtilbud

  Opdateret 18/06 2021 kl. 15:18

  • Kompensation

  Med aftale om kommunernes økonomi for 2022 er der afsat 0,9 milliarder kroner i 2021 som kompensation for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, personaleudgifter, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing.

  Kompensationen omfatter nettomerudgifter i eksempelvis folkeskoler, STU, kommunale dagtilbud og private dagtilbud.

  Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til skoler og dagtilbud. Det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det er dog væsentligt, at kommunale og private tilbud behandles ens.

  Kompetenceudvikling

  Opdateret 13/03 2020 kl. 15:07

  • Kompetenceudvikling

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at institutionerne følger de anbefalinger, som kommer fra sundhedsmyndighederne. I konkrete tilfælde opfordrer ministeriet til, at skolen retter henvendelse til den fælles myndighedshotline for at få en sundhedsfaglig vurdering af risikoen på tlf. 70 20 02 33.

  Trivselsaftale

  Opdateret 07/04 2021 kl. 14:36

  • Trivselsaftaler

  Opdateret 22/04 2021 kl. 18:59

  • Trivselsaftaler

  Tilskuddet til folkeskoler kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstraundervisning i mindre hold, turboforløb og øget åbningstid i SFOer. Det er hensigten, at midlerne skal disponeres lokalt af den enkelte skole med henblik på at tilpasse indsatsen til den konkrete elevgruppe og lokale udfordringer. Der skal i anvendelsen af tilskuddet være et særligt fokus på de elever i 9. og 10. klasse og elever med særlige udfordringer. Kommunerne skal ved fordeling af tilskuddene lokalt i kommunen også tilgodese skoler uden 9. og 10. klasse. De nærmere rammer for fordeling af tilskuddene fremgår af det brev, børne- og undervisningsministeren sendte til kommunalbestyrelserne d. 25. marts 2021 om Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Læs brev samt bilag.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 08:01

  • Trivselsaftaler

  Tilskuddet til folkeskoler kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstraundervisning i mindre hold og turboforløb. Det er hensigten, at midlerne skal disponeres lokalt af den enkelte skole med henblik på at tilpasse indsatsen til den konkrete elevgruppe og lokale udfordringer. Der skal i anvendelsen af tilskuddet være et særligt fokus på de elever i 9. og 10. klasse og elever med særlige udfordringer. Kommunerne skal ved fordeling af tilskuddene lokalt i kommunen også tilgodese skoler uden 9. og 10. klasse. De nærmere rammer for fordeling af tilskuddene lokalt i kommunen vil fremgå af den aftale, som regeringen og KL i disse uger drøfter, og som derfor endnu ikke er offentliggjort.

  Tilskuddet til PPR skal bruges til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.

  Tilskuddet til klubber skal bruges til klubbernes indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Midlerne kan anvendes i foråret og til aktiviteter i sommerferien.

  Tilskuddet til elevråd fordeles til hvert elevråd med henblik på at understøtte trivsel for elever og kursister. 

  Sidst opdateret: 30. juli 2021