Hop til indhold
Genveje til emner

  Tilskud og drift

  Opdateret 04/01 kl. 13:29

  Ja. Praksis fra foråret vil blive videreført med en generel dispensation fra § 13 i nødundervisningsbekendtgørelsen. Ordningen vil indebære, at kurser, hvor der er givet bindende tilsagn inden den 31. december 2020, vil udløse almindeligt tilskud i nedlukningsperioden frem til den 17. januar 2021, selvom kurset aflyses, fordi den almindelige undervisning ikke kan erstattes af nødundervisning.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  Per 1. august 2020 gælder de normale tilskudsregler.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødt til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på egen hjemmeside samt indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:30

  Per 1. august 2020 skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på AMU, avu, FVU og OBU, indberettes som fjerundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødt til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på egen hjemmeside samt indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:30

  Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder fvsa. tilskud. Det betyder, at al fjernundervisning, herunder også på AMU, FVU og OBU, skal indberettes som fjernundervisning, og dermed udløser det lavere taxametertilskud.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  Hvis det i helt særlige tilfælde, for eksempel på grund af lokalt udbrud af smitte, er nødvendigt at hjemsende eleverne, skal elever og kursister som hidtil fortsat betale for tilbud om kost og logi på kostafdelinger, skolehjem og lignende, uanset om adgangen til kost og logi er begrænset.

  Deltagerbetalingen kan dog højst udgøre kommunens, skolens eller institutionens samlede udgift til det tilbud om kost og logi, det vedrører.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  Minimumskravet, for hvor mange årselever efterskoler og frie fagskoler skal have for at modtage statstilskud, sænkes midlertidigt fra 24 til 15 årselever i skoleåret 2020/21.

  Skoler, der har haft 15 årselever eller derover, vil kunne modtage statstilskud i 2022.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  Erhvervsskolerne har med nødlovgivningen haft mulighed for at udstede grundforløbsbeviser, selvom elever først gennemfører aktiviteter som for eksempel førstehjælp på SOSU senere. Disse aktiviteter er ofte benævnt §17-certifikater.

  Der kan først indberettes tilskudsudløsende aktivitet vedrørende færdiggørelsestaxameter for grundforløbselever, når grundforløbet er endeligt afsluttet. Det vil sige, at alle fag skal være afsluttede. Som konsekvens skal den skole, som gennemfører certifikatundervisningen, underrette grundforløbsskolen, når undervisningen er gennemført, hvorefter grundforløbsskolen kan indberette den tilskudsudløsende aktivitet.

  Opdateret 04/01 kl. 13:29

  Sygdom og karantæne betragtes som lovligt fravær, og giver ikke anledning til reduceret tilskud.

  Opdateret 04/01 kl. 13:29

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever i forbindelse med en midlertidig nedlukning af skolen.

  Opdateret 04/01 kl. 13:29

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Rengøring

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  Der er udbetalt et ekstraordinært tilskud på i alt 120 millioner kroner til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer i den resterende del af 2020.

  Børne- og Undervisningsministeriet udbetalte midlerne medio juni. I den forbindelse modtog den enkelte institution et særskilt orienteringsbrev. Der er lagt en skabelon til tro- og loveerklæringen på ministeriets hjemmeside, som institutionerne skal udfylde og indsende til stuk.cia@stukuvm.dk.

  Kompensation til folkeskoler og dagtilbud

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  Med aftale om kommunernes økonomi for 2021 blev der afsat i alt 2,6 milliarder kroner til fordeling blandt alle kommunale velfærdstilbud, herunder også folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud.

  Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud. Det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det bemærkes, at kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private dagtilbud.

  Kompetenceudvikling

  Opdateret 16/03 2020 kl. 15:07

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at institutionerne følger de anbefalinger, som kommer fra sundhedsmyndighederne. I konkrete tilfælde opfordrer ministeriet til, at skolen retter henvendelse til den fælles myndighedshotline for at få en sundhedsfaglig vurdering af risikoen på tlf. 70 20 02 33.

  Sidst opdateret: 29. december 2020