Hop til indhold

 Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om genåbning på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 6. april.

Genveje til emner

  Tilskud og drift

  Opdateret 12/04 kl. 12:48

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Ja. Praksis fra foråret vil blive videreført med en generel dispensation fra § 13 i nødundervisningsbekendtgørelsen. Ordningen vil indebære, at kurser, hvor der er givet bindende tilsagn inden den 31. december 2020, vil udløse almindeligt tilskud i nedlukningsperioden frem til den 31. marts 2021, selvom kurset aflyses, fordi den almindelige undervisning ikke kan erstattes af nødundervisning og ikke kan flyttes til et senere tidspunkt.

  Opdateret 20/01 kl. 12:47

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Sygdom og karantæne betragtes som lovligt fravær, og giver ikke anledning til reduceret tilskud.

  Opdateret 20/01 kl. 12:47

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever i forbindelse med en midlertidig nedlukning af skolen.

  Opdateret 20/01 kl. 12:47

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

  Opdateret 20/01 kl. 12:00

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Ja, elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelserne kan få reduceret deres deltagerbetaling for perioden fra den 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophører. Dette er muliggjort af den seneste hjælpepakke til efterskoler og øvrige kosttilbud (uvm.dk).

  Med hjælpepakken får skolerne og institutionerne et ekstra statsligt tilskud på op til 1.000 kroner pr. uge pr. elev til at reducere elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 90 procent af den konkrete deltagerbetaling.

  Opdateret 20/01 kl. 12:00

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  SFO

  Hvis SFO’en er lukket helt ned, fortsætter forældrebetalingen som normalt.

  Hvis kommunen i forbindelse med en dimensionering har besluttet ikke at tilbyde SFO til forældre, der ønsker et sådant tilbud til deres barn, så vil kommunerne efter omstændighederne skulle tilbagebetale opkrævet forældrebetaling til de berørte forældre.

  Det vil blandt andet være tilfældet, hvis det reelt må sidestilles med, at tilbuddet for de berørte forældre har været lukket. Det er endvidere en betingelse for, at kommunerne vil skulle tilbagebetale forældrebetaling, at kommunen ikke har tilbudt andre pasningsmuligheder i overensstemmelse med den kommunale forsyningspligt.

  Deltagerbetalingen kan højst udgøre kommunens udgift til SFO-tilbuddet i perioden frem til nødlovens ophævelse.

  Fritidshjem og klubtilbud

  Hvis tilbuddene er lukket helt ned, fortsætter forældrebetalingen som normalt.

  Hvis der som følge af COVID-19-foranstaltninger må iværksættes dimensionering i klub- og fritidstilbud, hvorfor en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et tilbud til forældre, der ønsker et tilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre.

  Der er ikke noget krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:30

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Per 1. august 2020 skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på AMU, avu, FVU og OBU, indberettes som fjerundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødt til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på egen hjemmeside samt indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Opdateret 18/11 2020 kl. 16:30

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder for så vidt angår tilskud. Det betyder, at al fjernundervisning, herunder også på AMU, FVU og OBU, skal indberettes som fjernundervisning, og dermed udløser det lavere taxametertilskud.

  Opdateret 01/09 2020 kl. 15:30

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Nødundervisning gives med fuld taxameterdækning.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Per 1. august 2020 gælder de normale tilskudsregler.

  Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødt til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på egen hjemmeside samt indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Hvis det i helt særlige tilfælde, for eksempel på grund af lokalt udbrud af smitte, er nødvendigt at hjemsende eleverne, skal elever og kursister som hidtil fortsat betale for tilbud om kost og logi på kostafdelinger, skolehjem og lignende, uanset om adgangen til kost og logi er begrænset.

  Deltagerbetalingen kan dog højst udgøre kommunens, skolens eller institutionens samlede udgift til det tilbud om kost og logi, det vedrører.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Minimumskravet, for hvor mange årselever efterskoler og frie fagskoler skal have for at modtage statstilskud, sænkes midlertidigt fra 24 til 15 årselever i skoleåret 2020/21.

  Skoler, der har haft 15 årselever eller derover, vil kunne modtage statstilskud i 2022.

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Økonomi
  • Tilskud og drift

  Erhvervsskolerne har med nødlovgivningen haft mulighed for at udstede grundforløbsbeviser, selvom elever først gennemfører aktiviteter som for eksempel førstehjælp på SOSU senere. Disse aktiviteter er ofte benævnt §17-certifikater.

  Der kan først indberettes tilskudsudløsende aktivitet vedrørende færdiggørelsestaxameter for grundforløbselever, når grundforløbet er endeligt afsluttet. Det vil sige, at alle fag skal være afsluttede. Som konsekvens skal den skole, som gennemfører certifikatundervisningen, underrette grundforløbsskolen, når undervisningen er gennemført, hvorefter grundforløbsskolen kan indberette den tilskudsudløsende aktivitet.

  Rengøring

  Opdateret 26/03 kl. 08:54

  • Økonomi
  • Obligatorisk tilbud

  Der er udbetalt et ekstraordinært tilskud på i alt 45,0 millioner kroner i 1. kvartal 2021 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

  Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Børne- og Undervisningsministeriet udbetalte midlerne ultimo januar. I den forbindelse modtog den enkelte institution et særskilt orienteringsbrev. I den forbindelse modtog den enkelte institution et særskilt orienteringsbrev. Der er lagt en skabelon til tro- og loveerklæringen på ministeriets hjemmeside, som institutionerne skal udfylde og indsende til stuk.cia@stukuvm.dk.

  Folketingets Finansudvalg har tiltrådt, at der også udbetales 45,0 millioner kroner i 2. kvartal 2021 til de ovenfor nævnte selvejende og private uddannelsesinstitutioner som kompensation for forøgede udgifter til rengøring. Institutionerne vil ikke skulle udarbejde ny tro- og loveerklæring, idet tro- og loveerklæringen for 1. kvartal 2021 også dækker tilskuddet udbetalt for 2. kvartal 2021.

  Kompensation til folkeskoler og dagtilbud

  Opdateret 03/07 2020 kl. 12:30

  • Økonomi
  • Kompensation

  Med aftale om kommunernes økonomi for 2021 blev der afsat i alt 2,6 milliarder kroner til fordeling blandt alle kommunale velfærdstilbud, herunder også folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud.

  Der er i aftalen ikke fastsat krav om størrelsen på kompensationen til folkeskoler, kommunale dagtilbud og private dagtilbud. Det vil være op til en lokal vurdering på baggrund af lokale forhold. Det bemærkes, at kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private dagtilbud.

  Kompetenceudvikling

  Opdateret 13/03 2020 kl. 15:07

  • Økonomi
  • Kompetenceudvikling

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at institutionerne følger de anbefalinger, som kommer fra sundhedsmyndighederne. I konkrete tilfælde opfordrer ministeriet til, at skolen retter henvendelse til den fælles myndighedshotline for at få en sundhedsfaglig vurdering af risikoen på tlf. 70 20 02 33.

  Sidst opdateret: 26. marts 2021