Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Bemærk, at nogle af de nedenstående svar er udgivet før de forskellige faser af genåbningen. Du kan se på datoen, hvornår spørgsmålet er opdateret. Vi er i dialog med sektoren og opdaterer løbende.

Rengøring

Kompensation i forhold til rengøring i forbindelse med COVID-19 vil i forhold til kommunalt finansierede tilbud blive drøftet i forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne for 2021. Økonomiaftalen færdigforhandles og offentliggøres sædvanligvis i første halvdel af juni.

Der er også afsat midler til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede – herunder efterskoler, gymnasier, VUC og andre.

Børne- og Undervisningsministeriet er ved at afklare de praktiske detaljer om tilskuddene til selvejende og private uddannelsesinstitutioner. Så snart det er muligt vil ministeriet kontakte institutionerne med nærmere information om størrelsen på tilskuddet, hvorledes tilskuddet udbetales og hvornår.

Regeringen har afsat et trecifret millionbeløb til understøttelse af rengøring i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, plejehjem og sociale dag- og døgntilbud.

Den nærmere udmøntning af tilskud til rengøring og hygiejneløft er under afklaring. Der kommer en udmelding, når afklaringen er på plads.

Tilskud og drift

Institutionerne opretholder statstilskud som normalt i perioden berørt af de midlertidige foranstaltninger, som også dækker allerede afholdte udgifter i forbindelse med planlægningen af eksamenerne.

Der gives ikke ekstra tilskud som følge heraf.

Fjernundervisningsaktivitet udbudt og planlagt forud for den midlertidige lukning den 13. marts 2020, skal indberettes som fjernundervisning, der efter almindelige vilkår udløser et lavere taxametertilskud.

På AMU, OBU og FVU skal al aktivitet udbudt efter den midlertidige lukning d. 13. marts 2020 - herunder også de nyudviklede fjernundervisningsforløb til håndtering af kravet om nødundervisning - indberettes som ordinær undervisning, der udløser fuld takst.

På hf- enkeltfag, AVU og GSK gælder det for aktivitet i den midlertidige periode efter d. 13. marts 2020, at de dele af nødundervisningen, som normalt vil være udbudt som ordinært tilrettelagt undervisning, skal indberettes som ordinær undervisning, mens den aktivitet, der normalt ville være udbudt og gennemført som fjernundervisning, som hidtil skal indberettes som fjernundervisning, der efter almindelige vilkår udløser et lavere taxametertilskud.

Udgangspunktet er, at institutionerne opretholder tilskud som normalt for perioden berørt af de midlertidige foranstaltninger. Der arbejdes på retningslinjer for opgørelse af aktivitet med henblik på at sikre dette.

Det påhviler uddannelsesinstitutionerne at gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang i nedlukningsperioden.

Ja. Elever og kursister skal fortsat skal betale for tilbud om kost og logi på kostafdelinger, skolehjem og lignende uanset om adgangen til kost og logi er begrænset.

Deltagerbetalingen kan dog højst udgøre kommunens, skolens eller institutionens samlede udgift til det tilbud om kost og logi det vedrører frem til lovens ophørsdato.

Sygdom og karantæne betragtes som lovligt fravær, og giver ikke anledning til reduceret tilskud.

Statstilskuddet opretholdes, hvis skolen er nødt til at hjemsende elever i forbindelse med en midlertidig nedlukning af skolen.

Skolen får tilskud for den undervisningsaktivitet mv., som gøres op efter tilskudsreglerne på det pågældende undervisningsområde. Der gives ikke ekstra tilskud til ekstra timer ifm. aflyst undervisning.

Årsrapport

Ja, fristen for årsrapporterne skydes fra den 8. april til den 29. april 2020 for institutioner for forberedende grunduddannelser, almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettede uddannelser og voksenuddannelsescentre.

Ja, fristen for årsrapporterne skydes fra den 30. april til 14. maj for frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier.

Ja, underskrives årsrapporten digitalt, bortfalder krav om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegning.

Kompetenceudvikling

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at institutionerne følger de anbefalinger, som kommer fra sundhedsmyndighederne. I konkrete tilfælde opfordrer ministeriet til, at skolen retter henvendelse til den fælles myndighedshotline for at få en sundhedsfaglig vurdering af risikoen på tlf. 70 20 02 33.

Sidst opdateret: 20. maj 2020