Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer. 

Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020. Retningslinjer om prøvetræning i nødundervisningen (pdf)

Tidsplan for afslutningen af skoleåret 2019/20 på htx, hhx, stx, hf og for gymnasiale fag i eux-forløb (pdf) [12/5 kl. 10:35]

Organisering af undervisning

Ja. Museer, der får besøg af gymnasieklasser på ekskursion, er undtaget for 1 meters-afstandskravet i forhold til de besøgende elever, når klasserne får egentlig undervisning i et separat lokale på museet. Eleverne skal dog så vidt muligt holde afstand. Når klasserne eventuelt efterfølgende besøger museets udstillinger, er de underlagt de samme regler som museets øvrige besøgende.

Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 20 procent.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjernundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Prøver, eksaminer og optagelsesproces

Elever, der skal til prøve som følge af sanktion for fravær, skal som udgangspunkt til prøve i sommerterminen 2020. Hvis eleven er i risikogruppe, kan I på skolen etablere særlige vilkår i prøvesituationen, som minimerer risikoen ved at møde frem til prøven. Det er også muligt at gennemføre prøven virtuelt under forudsætning af opfyldelse af kravene i § 14, stk. 3, i den almene eksamensbekendtgørelse, jf. nødprøvebekendtgørelsens § 2. Det er i givet fald institutionens ansvar, at teknikken virker. Alternativt skal eleven aflægge sygeprøve i august under sygeterminen 2020.

Det gælder generelt, og svarende til sædvanlig praksis, at hvis en elev er syg ved en prøve i maj-juni 2020, kan skolen, hvis det er muligt, flytte prøven for den syge elev til et senere tidspunkt inden sommerferien.

Elever, der ikke har mulighed for at aflægge prøven i sommerterminen 2020 på grund af sygdom, vil få aflyst prøven og i stedet få en afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

For elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser og på gymnasiale fag i eux vil der allerede være en afsluttende standpunktskarakter, der kan træde i stedet for prøvekarakteren – på nær ved SRP/SOP/EOP, hvor der i stedet må gives karakter for det skriftlige produkt. For elever på 2-årig hf vil institutionen efter sygemeldingen skulle give en afsluttende standpunktskarakter.

Der er dog enkelte, særlige grupper, som fortsat skal til sygeprøve, da det som altovervejende hovedregel ikke er muligt at give en standpunktskarakter. Det drejer sig blandt andet om selvstuderende, elever, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve, og elever, der som følge af sanktion skal til prøve pga. højt fravær eller bortvisning fra tidligere prøve. Hvis sådanne elever, kursister eller selvstuderende ikke kan aflægge prøven i sommerterminen på grund af sygdom, skal de pågældende aflægge prøven i sygeprøveterminen august/september 2020.

Det gælder generelt, at når en institutions ledelse har iværksat en sanktion over for en elev i medfør af studie- og ordensreglerne, har den også mulighed for at trække den tilbage. 

Det bemærkes, at nødprøvebekendtgørelses § 10, stk. 1, nr. 1, betyder at elever, der er omfattet af  en sådan sanktion skal aflægge sanktionsprøverne i sommerterminen og ikke skal vente til sygeprøveterminen.

Aflysningen gælder kun for kursister, der er tilmeldt prøve i eksamensprojektet i sommerterminen 2020. Kursisten skal have afsluttet alle andre fag og prøver, der kræves for at opnå en fuld højere forberedelseseksamen samt anmode om at lukke en sådan eksamen uden et eksamensprojekt senest den 1. februar 2021. Hvis kursisten først anmoder om at lukke en højere forberedelseseksamen efter 1. februar 2021, skal der aflægges prøve i et eksamensprojekt. 

En kursists anmodning om sammenstykning til fuld højere forberedelseseksamen skal ske til skolen og gerne skriftligt. Hvis anmodningen fremsættes mundtligt, skal skolen notere dato for anmodningen.

Prøven i eksamensprojektet er aflyst i sommerterminen 2020, og derfor kan alle igangværende og planlagte skrive- og vejledningsaktiviteter i forbindelse med eksamensprojektet aflyses.

Hvis kursisten ikke forventer at lukke sin højere forberedelseseksamen senest den 1. februar 2021, skal der stadig aflægges prøve i eksamensprojektet for at få udstedt eksamensbevis. En kursist, der er i gang med at lave sit eksamensprojekt, men først forventer at lukke sit bevis efter den 1. februar 2021, kan færdiggøre skrive- og vejledningsperioden og henvises til at aflægge prøve i en senere termin.

Børne- og Undervisningsministeriet vil stille alle skriftlige prøvesæt fra sommerterminen 2020 til rådighed. De vil blive stillet til rådighed på materialeplatformen dagen efter datoen for deres afholdelse (se prøve- og eksamenskalenderen 2019/2020 for præcise datoer).

Ja, der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser. For nogle af optagelsesprøvernes vedkommende bliver der dog tale om ændringer i forhold til det oprindeligt planlagte og udmeldte.

Optagelsesprøven den 29. april 2020 afholdes som planlagt.

Denne prøve kan kun benyttes af ansøgere, der allerede på nuværende tidspunkt ved, at de skal aflægge optagelsesprøven. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere, der ikke levede op til adgangskravene i 9. klasse, og som nu enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen.

Eleverne kan dog vente med at aflægge optagelsesprøve til slut juni eller 4. august 2020.

Det bemærkes, at prøvefrie skoler i år desuden ligesom øvrige skoler kan give standpunktskarakterer. På baggrund af de afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen afgøres det, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i gymnasiet. Se desuden selvstændigt spørgsmål svar herom.

Optagelsesprøven den 12. juni 2020 afholdes ikke, men erstattes af optagelsesprøver i perioden 19. juni – 29. juni 2020.

Det konkrete tidspunkt for institutionens afholdelse af optagelsesprøven i perioden 19. juni – 29. juni 2020 fastsættes lokalt af den enkelte institution.

Optagelsesprøven den 4. august 2020 afholdes som planlagt.

Elever på de gymnasiale uddannelser vil trods færre prøver aflagt ved sommerterminen 2020 få et fuldt eksamensbevis, som er adgangsgivende til videregående uddannelser, og som i form og opbygning svarer til øvrige årganges eksamensbeviser. Ministeriet forventer derfor ikke, at aflysningen af nogle prøver vil medføre problemer med adgang til videregående uddannelser i udlandet, herunder også fordi en lang række andre lande har tilsvarende tiltag som de danske.

Elever, som trods dette støder på udfordringer ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelsesinstitution i udlandet, kan få en officiel skrivelse fra ministeriet om, hvordan prøverne er håndteret i Danmark i lyset af situationen med nedlukning pga. COVID-19. Denne skrivelse på engelsk vil kunne videresendes til den udenlandske uddannelsesinstitution.

Alle IB-eksaminer i foråret 2020 er aflyst på grund af den ekstraordinære situation. IB Diplomas vil blive udstedt baseret på elevernes skriftlige arbejde og videooptagelser, samt på deres læreres karaktergivning. Yderligere oplysninger kan fås på de danske IB-skoler.

Standpunktskarakterer

Elever på stx, hhx og htx kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver eleven fuldt medhold, kan eleven klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål, for eksempel om skolen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren, ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt almindelig forvaltningsretlige principper og så videre. 

Et retligt spørgsmål kunne være, om institutionens ledelse har tilsidesat sine pligter om at partshøre eleven inden afgørelse af klagesagen.

Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En elev vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af eleven, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

Når elever og kursister på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF i forbindelse med COVID-19 får afsluttende standpunktskarakterer, fordi der ikke afholdes prøver, vil disse elever og kursister have mulighed for at klage over standpunktskarakterer på samme måde som beskrevet ovenfor.

I de fag, for eksempel naturvidenskabelige fag, tekniske fag, kunstneriske fag og idræt, vil det være en større udfordring at afgive en afsluttende standpunktskarakter, fordi eleverne i en længere periode ikke har haft mulighed for at demonstrere et fagligt niveau i de praktiske dele af faget.

Her vil det være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter end normalt, så det ikke kommer eleven til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres. For eksempel vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer i relevante, tidligere afviklede forløb, hvor eleverne i højere grad har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.

Generelt

Ja, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. I forhold til overnatning, spisning, fysiske aktiviteter, socialt samvær mv. i forbindelse med sådanne arrangementer, bør skolen tilrettelægge det på en måde, hvor elevgrupper ikke blandes. Disse arrangementer kan alene afholdes klassevist, hvilket betyder cirka 25-30 elever.

Ja. Skolen kan godt afvikle arrangementer for kommende elever, hvor de for eksempel introduceres til deres nye skole, får informationer om skolestart mv. Arrangementerne bør finde sted i mindre grupper for eksempel 25-30 elever. Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for skolen overholdes.

Nej, ledelsen bør være tilstede fysisk i samme omfang som medarbejderne på skolen.

Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Fravær

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder op til undervisning. 

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser”, om hvorvidt en elev skal blive hjemme. Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdaterede.

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 

Skolerne registrerer fortsat fravær, både fra undervisning med fremmøde og fjernundervisning.

Nødundervisning

Skolerne skal i videst muligt omfang gennemføre nødundervisning for elever, med henblik på at eleverne i videst muligt omfang får det udbytte af undervisningen på det pågældende klassetrin, som de under normale omstændigheder ville have fået. I fag, der ikke afsluttes i indeværende skoleår, vil der i mindre omfang kunne gennemføres kompenserende undervisning i næste skoleår.

Efter de gældende regler kan man kun tage et givet niveau i et fag én gang som led i gymnasial suppering. Dog kan en kursist, hvor der foreligger særlige omstændigheder fra GS-koordinator opnå tilladelse til på ny at følge undervisningen i det samme fag på det samme niveau. I kraft af denne regel vil en kursist, der opnår et utilstrækkeligt resultat af sit GSK, kunne tilbydes en chance til efterfølgende – efter omstændighederne som sommerkursus eller til efteråret.

Skolen skal under genåbningen sikre nødundervisning for de berørte elever i videst muligt omfang ved fysisk fremmøde.

Spørgsmål om evt. vikardækning ifm. nødundervisningen må løses på den enkelte skole under hensyntagen til regler om genåbning og sundhedsmyndighedernes retningsliner.

Private gymnasier skal følge de samme retningslinjer som øvrige gymnasiale institutioner.

Pædagogikum

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har valgt at udmelde en generel dispensation til, at det afsluttende besøg kan udskydes til august-september for kandidater, hvis besøget ikke kan afvikles efter planen på grund af nedlukning. Hvis det afsluttende besøg udskydes til starten af næste skoleår, vil endeligt pædagogikumbevis først kunne udstedes efter besøgets afholdelse. Alternativt kan besøget gennemføres som led i fjernundervisning eller virtuel undervisning, hvis gymnasiet, den tilsynsførende og pædagogikumkandidaten finder det fagligt-pædagogisk forsvarligt og i overensstemmelse med målene for pædagogikumuddannelsen. 

Ja. Prøven gennemføres som normalt med aflevering i slutningen af maj måned. Aflevering og distribution foregår i forvejen digitalt, og censuren foregår per telefon. Som følge af de særlige omstændigheder er det i år tilladt at skrive opgave om et planlagt forløb, der ikke er gennemført. Se nærmere på SDU’s hjemmeside (sdu.dk)

Sidst opdateret: 3. juli 2020