Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til institutioner med gymnasiale uddannelser.

Bemærk at nogle af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet på uvm.dk.

Organisering af undervisning

For hf-enkeltfag gælder retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og undervisningsministeriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Det betyder, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand inden for de enkelte hf-enkeltfagshold kan fraviges, hvis fravigelse er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal der være øget fokus på anbefalinger om isolation af personer med symptomer smitteopsporing af nære kontakter (sst.dk) hyppig håndhygiejne og rengøring, samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter. 

Trods løbende skift af hold og lokale for enkeltfagselever kan 1 meters-kravet fraviges, men kursisternes eventuelle hold skal så vidt muligt være udgangspunktet for alle aktiviteter. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale. Ved grupper af elever over 30 gælder 1 meters-kravet fortsat. 

Ja. Museer, der får besøg af gymnasieklasser på ekskursion, er undtaget for 1 meters-afstandskravet i forhold til de besøgende elever, når klasserne får egentlig undervisning i et separat lokale på museet. Eleverne skal dog så vidt muligt holde afstand. Når klasserne eventuelt efterfølgende besøger museets udstillinger, er de underlagt de samme regler som museets øvrige besøgende.

Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 20 procent.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjernundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Der er ingen formkrav til offentliggørelse af begrundelse for nødundervisning på institutionens hjemmeside. Det skal dog fremgå af hjemmesiden, hvilket elevomfang, periode og begrundelse, der er for nødundervisningen.

Prøver, eksaminer og optagelsesproces

Aflysningen gælder kun for kursister, der er tilmeldt prøve i eksamensprojektet i sommerterminen 2020. Kursisten skal have afsluttet alle andre fag og prøver, der kræves for at opnå en fuld højere forberedelseseksamen samt anmode om at lukke en sådan eksamen uden et eksamensprojekt senest den 1. februar 2021. Hvis kursisten først anmoder om at lukke en højere forberedelseseksamen efter 1. februar 2021, skal der aflægges prøve i et eksamensprojekt. 

En kursists anmodning om sammenstykning til fuld højere forberedelseseksamen skal ske til skolen og gerne skriftligt. Hvis anmodningen fremsættes mundtligt, skal skolen notere dato for anmodningen.

Elever på de gymnasiale uddannelser vil trods færre prøver aflagt ved sommerterminen 2020 få et fuldt eksamensbevis, som er adgangsgivende til videregående uddannelser, og som i form og opbygning svarer til øvrige årganges eksamensbeviser. Ministeriet forventer derfor ikke, at aflysningen af nogle prøver vil medføre problemer med adgang til videregående uddannelser i udlandet, herunder også fordi en lang række andre lande har tilsvarende tiltag som de danske.

Elever, som trods dette støder på udfordringer ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelsesinstitution i udlandet, kan få en officiel skrivelse fra ministeriet om, hvordan prøverne er håndteret i Danmark i lyset af situationen med nedlukning pga. COVID-19. Denne skrivelse på engelsk vil kunne videresendes til den udenlandske uddannelsesinstitution.

Standpunktskarakterer

Elever på stx, hhx og htx kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver eleven fuldt medhold, kan eleven klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål, for eksempel om skolen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren, ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt almindelig forvaltningsretlige principper og så videre. 

Et retligt spørgsmål kunne være, om institutionens ledelse har tilsidesat sine pligter om at partshøre eleven inden afgørelse af klagesagen.

Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En elev vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af eleven, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

Når elever og kursister på 2-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF i forbindelse med COVID-19 får afsluttende standpunktskarakterer, fordi der ikke afholdes prøver, vil disse elever og kursister have mulighed for at klage over standpunktskarakterer på samme måde som beskrevet ovenfor.

Generelt

Ja, skolerne kan godt afholde forældremøder. Ved planlægning og gennemførelse af forældremøder skal skolerne være opmærksomme på, at når mennesker samles, særligt ved større forsamlinger, hvor man er tæt på hinanden, vil der være en øget risiko for smittespredning.

Afholdelse af forældremøder må derfor ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne, hosteetikette mv. Forældremøder må derfor planlægges og afholdes, så blandt andet afstandskravene kan overholdes.

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer.

Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Nødundervisning

Efter de gældende regler kan man kun tage et givet niveau i et fag én gang som led i gymnasial suppering. Dog kan en kursist, hvor der foreligger særlige omstændigheder fra GS-koordinator opnå tilladelse til på ny at følge undervisningen i det samme fag på det samme niveau. I kraft af denne regel vil en kursist, der opnår et utilstrækkeligt resultat af sit GSK, kunne tilbydes en chance til efterfølgende – efter omstændighederne som sommerkursus eller til efteråret.

Skolen skal under genåbningen sikre nødundervisning for de berørte elever i videst muligt omfang ved fysisk fremmøde.

Spørgsmål om evt. vikardækning ifm. nødundervisningen må løses på den enkelte skole under hensyntagen til regler om genåbning og sundhedsmyndighedernes retningsliner.

Private gymnasier skal følge de samme retningslinjer som øvrige gymnasiale institutioner.

Sidst opdateret: 21. september 2020