Hop til indhold

Organisering af undervisning

For hf-enkeltfag gælder retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og undervisningsministeriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Det betyder, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand inden for de enkelte hf-enkeltfagshold kan fraviges, hvis fravigelse er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

I de tilfælde, hvor man er nødt til at afvige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal der være øget fokus på anbefalinger om isolation af personer med symptomer smitteopsporing af nære kontakter (sst.dk) hyppig håndhygiejne og rengøring, samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter. 

Trods løbende skift af hold og lokale for enkeltfagselever kan 1 meters-kravet fraviges, men kursisternes eventuelle hold skal så vidt muligt være udgangspunktet for alle aktiviteter. Grupperingen bør typisk udgøre op til maksimalt 25-30 elever/kursister og bør primært undervises i samme lokale. Ved grupper af elever over 30 gælder 1 meters-kravet fortsat. 

Ja. Museer, der får besøg af gymnasieklasser på ekskursion, er undtaget for 1 meters-afstandskravet i forhold til de besøgende elever, når klasserne får egentlig undervisning i et separat lokale på museet. Eleverne skal dog så vidt muligt holde afstand. Når klasserne eventuelt efterfølgende besøger museets udstillinger, er de underlagt de samme regler som museets øvrige besøgende.

Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 20 procent.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjernundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Prøver, eksaminer og optagelsesproces

Nej. Institutionens leder kan ikke aflyse en prøve for en elev alene fordi, eleven har modtaget nødundervisning i et fag. Institutionens leder kan dog aflyse en prøve for en elev med henvisning til, at eleven pga. foranstaltninger mod covid-19 har været afskåret fra at gennemføre relevant forberedelse eller undervisning, der forudsætter tilstedeværelse på institutionen. Det vil sige værksteds- eller laboratoriearbejde eller gruppearbejde, der forudsætter tilstedeværelse på institutionen.

Ifølge de almindeligt gældende regler i ”Den almene eksamensbekendtgørelse” er der ikke mulighed for at afholde skriftlige prøver virtuelt. Mundtlige prøver kan kun afholdes virtuelt, hvis der er tilstedeværelse af en tilsynsførende hos eleven under prøven (jf. § 14, stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen). 

Lærere, der ikke kan møde fysisk op på skolen, fordi de er i risikogruppe eller som følge af COVID-19-foranstaltninger, kan eksaminere virtuelt hjemmefra. Alternativt kan de være i et andet lokale på skolen. Elev og censor skal i så fald være på skolen i samme lokale og under samme vilkår, som ved en almindelig prøve.
Det samme kan gøre sig gældende for en censor, der ikke kan møde fysisk op på skolen som følge af COVID-19-foranstaltnigner, eller fordi vedkommende er i risikogruppe. I den situation vil elev og eksaminator skulle befinde sig på skolen i samme lokale, mens censor deltager virtuelt.

Skolen skal stille it-udstyr til rådighed, så prøven kan gennemføres virtuelt.

I foråret var der tale om en generel hjemsendelse af hele den gymnasiale sektor i en længere periode på grund af COVID-19. Derfor blev det også centralt fastsat at aflyse de fleste prøver i maj-juni 2020.

De store lokale forskelle i COVID-19-situationen i Danmark gør, at der også forventes at være store lokale forskelle på, om prøverne kan afholdes ved den kommende vinterprøvetermin i december-januar. Udgangspunktet er, at alle prøver skal afholdes, med mindre sygdom eller COVID-19-foranstaltninger bevirker, at grundlaget for at afholde en prøve ikke er etableret, herunder tilfælde, hvor eleven har været afskåret fra at gennemføre relevant forberedelse eller undervisning, der forudsætter tilstedeværelse på institutionen. Dermed skabes der mulighed for, at beslutningen om prøvers afholdelse træffes med udgangspunkt i de lokale forhold, og det undgås blandt andet, at der centralt aflyses prøver, som uden problemer kan afholdes en række steder i landet.

Det er institutionens leder, der beslutter, om en prøve skal aflyses i de tilfælde, der er nævnt i nødvinterprøvebekendtgørelsen. Forud for en sådan beslutning har skolelederen mulighed for at inddrage skolens samarbejdsudvalg, elevråd, pædagogisk råd og lignende.

Den centrale censorallokering for gymnasiale prøver i december 2020/januar 2021 er udmeldt til de gymnasiale institutioner. Opstår der problemer for en censor med at gennemføre hvervet, fx ved symptomer på COVID-19 eller anden forhindring, vil censors hjemskole efter sædvanlig praksis kunne kontakte den prøveholdende skole, så censor fritages for opgaven, hvorefter den prøveafholdende skole på vanlig vis finder en erstatning.

Det kan i nogle situationer, fx hvis censor er hjemsendt pga. test, men ikke har symptomer, også være en løsning, at censor deltager og udøver censur virtuelt. I den situation vil eleven og eksaminator sidde fysisk sammen på skolen. Der er således ikke tale om en virtuel prøve for eleven.

Det skal understreges, at censorer ved fysisk fremmøde bør følge Sundhedsstyrelsens til hver en tid gældende retningslinjer både under transport og ved ophold på skolen.

Er en elev syg fx med COVID-19 eller anden sygdom til en skriftlig prøve i vinterterminen 2020/21, vil eleven få aflyst prøven og i stedet få den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

Ved prøven i SRP/SOP/EOP gives en karakter for det skriftlige produkt alene. (Se særskilt spørgsmål/svar herom.)

Ved sygdom til mundtlig prøve i vinterterminen 2020/21 kan institutionen som normalt flytte den mundtlige prøve for den syge elev til et senere tidspunkt i vinterterminen. Vurderer institutionen, at det ikke er muligt at flytte den mundtlige prøve, vil eleven i stedet få den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

Denne regel gælder ikke

 • selvstuderende, elever, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve
 • elever, der som følge af sanktion skal til prøve pga. højt fravær eller bortvisning fra tidligere prøve.

Kan sådanne elever eller selvstuderende ikke aflægge prøve i vinterterminen på grund af sygdom, udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

Er en elev/kursist syg fx med COVID-19 eller anden sygdom til en skriftlig prøve i vinterterminen 2020/21, vil den pågældende få aflyst prøven og i stedet få en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

Ved sygdom til mundtlig prøve i vinterterminen 2020/21 kan institutionen som normalt flytte den mundtlige prøve for den syge elev/kursist til et senere tidspunkt i vinterterminen. Vurderer institutionen, at det ikke er muligt at flytte den mundtlige prøve, vil den pågældende elev i stedet få en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Denne regel gælder ikke

 • selvstuderende, elever/kursister, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve
 • elever/kursister, der som følge af sanktion skal til prøve pga. højt fravær eller bortvisning fra tidligere prøve.

Kan sådanne elever, kursister eller selvstuderende ikke aflægge prøve i vinterterminen på grund af sygdom, udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

Vurderer institutionens leder det muligt, flyttes den mundtlige prøve for pågældende elev/gruppe til et senere tidspunkt i vinterterminen.

Vurderer institutionen det ikke muligt at flytte den mundtlige prøve, vil den eller de pågældende i stedet få den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

Kan en elev eller en gruppe af elever ikke aflægge en skriftlig prøve, grundet COVID-19-foranstaltninger eller sygdom, aflyses prøven, og i stedet ophøjes den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Vurderer institutionens leder det muligt, flyttes den mundtlige prøve for pågældende elev/kursist/gruppe til et senere tidspunkt i vinterterminen.

Vurderer institutionen det ikke muligt at flytte den mundtlige prøve, skal den eller de pågældende i stedet have en afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

Kan en elev/kursist eller en gruppe af elever/kursister ikke aflægge en skriftlig prøve, grundet COVID-19-foranstaltninger eller sygdom, aflyses prøven, og i stedet gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

For elever/kursister på toårigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF, SOF og avu vil institutionen skulle give eleven/kursisten en afsluttende standpunktskarakter umiddelbart efter, at den aflyste prøve skulle være gennemført.

Kan den nødvendige praktiske forberedelse og undervisning i værksted eller laboratorie ikke nå at gennemføres inden den skriftlig prøve, eller senere i vinterterminen 20/21 for en mundtlig prøve, kan institutionens leder træffe beslutning om aflysning af prøven.

I sådanne tilfælde vil eleven/eleverne få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

For elever/kursister på toårigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF, SOF og avu vil institutionen skulle give eleven/kursisten en afsluttende standpunktskarakter umiddelbart efter, at den aflyste prøve skulle være gennemført.

En elev, der bliver syg under en prøve, skal aflægge en ny prøve i førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021). Eleven kan ikke få ophøjet sin standpunktskarakter til prøvekarakter.

Censor og eksaminator giver i samarbejde en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene.

Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste mundtlige del af prøven.

Nej.

I disse tilfælde udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

Er fritagelsen for undervisning af et sådant omfang, at det ikke er muligt at afgive en afsluttende standpunktskarakter, udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

Elever på de treårige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx), toårig stx og gymnasiale fag på eux-forløb, der skal til sygeprøve eller omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin eller som følge af snyd, og som får aflyst deres omprøver/sygeprøver i vinterterminen 2020/21, får i stedet ophøjet deres årskarakter til prøvekarakter.

Elever/kursister på toårigt hf, hf-enkeltfag, GSK, GIF og SOF, der skal til sygeprøve eller omprøve som følge af klage i en tidligere prøvetermin, og som får aflyst deres prøve i vinterterminen 2020/21, får udsat deres prøve til sommerterminen 2021.

Nej. Institutionens leder kan aflyse prøver, men ikke udsætte dem til en senere prøvetermin.

Udsættelse af prøver til den førstkommende termin sker alene i de tilfælde, der er nævnt i bekendtgørelsens § 4.

Der skal gives en flerfaglig karakter og en enkeltfaglig karakter ud fra de afgivne enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer på følgende måde:

 1. For kultur- og samfundsfagsgruppen fastsættes den ene karakter som det vægtede gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i religion C, der indgår med vægten 1, samfundsfag C, der indgår med vægten 1, og historie B, der indgår med vægten 1,5. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.
 2. For den naturvidenskabelige faggruppe fastsættes den ene karakter som et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Ja.

En kursist på hf-enkeltfag kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et bevis for en højere forberedelseseksamen uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav til højere forberedelseseksamen er opfyldt.

På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

Ja.

En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, kan frem til den 31. juni 2021 få udstedt et eux-bevis uden at have aflagt prøve i eksamensprojektet, såfremt alle øvrige krav er opfyldt.

På eksamensbeviset vil der i karakterkolonnen ud for eksamensprojektet blive påført en streg (-).

Ja. Institutionens leder kan rykke projektperioden for en elev og hermed afvige fra læreplanens betingelser om projektperioden.

For at rykke projektperioden for SOP, EOP og SRP forudsættes det, at det er vanskeligt at opfylde betingelserne i læreplanen om projektperioden for en elev som følge af:

 • nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19, som institutionen er nødt til at iværksætte for bl.a. at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen
 • sygdom eller symptomer relateret til COVID-19 (institutionen har vurderet, at en elev ikke skal møde fysisk frem til undervisningen på institutionen pga. COVID-19).

Den mundtlige prøve i SOP, EOP og SRP skal afvikles i vinterterminen 2020/2021 (senest den 29. januar 2021).

Projektperioden kan derfor kun flyttes så langt frem, at den mundtlige prøve i SOP, EOP og SRP kan afholdes i vinterterminen samtidig med, at bedømmerne har nok tid til at bedømme de skriftlige besvarelser og tale sammen inden den mundtlige prøve.

Lærere, der ikke kan møde fysisk op på skolen, fordi de er i risikogruppe, kan eksaminere virtuelt hjemmefra. Alternativt kan de også være i et andet lokale på skolen. Elev og censor skal i så fald være på skolen i samme lokale og under samme vilkår, som ved en almindelig prøve.

Det samme kan gøre sig gældende for en censor i risikogruppe, hvor elev og eksaminator i den situation vil skulle befinde sig på skolen i samme lokale.

Skolen skal stille it-udstyr til rådighed, så prøven kan gennemføres virtuelt.

Censorallokeringen er systemmæssigt understøttet.

Det har ikke været muligt i år at tage særlige hensyn til udveksling af censorer på tværs af landet.

Udveksling af censorer tjener to formål.

Dels er det med til at sikre en national standard ved bedømmelse af mundtlige prøver, dels er det nødvendigt for at få censorallokeringen til at gå op.

Opstår der problemer for en censor med at gennemføre opgaven, vil censors hjemskole efter sædvanlig praksis kunne kontakte den prøveholdende skole, så censor fritages for opgaven.

Det kan også i nogle situationer være en løsning, at censor deltager og udøver censur virtuelt over en Skype-forbindelse eller lignende.

Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte elevs/kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

Er det vanskeligt at bedømme elevens/kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan fx foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at understøtte grundlaget for vurderingen af elevens/kursistens faglige niveau.

Er eleven/kursisten på det tidspunkt, hvor karakteren skal gives, dvs. ved fagets afslutning, syg, kan det i den forbindelse være nødvendigt at afvente, at vedkommende bliver i stand til at deltage i en sådan samtale. Vurderingssamtalen kan evt. gennemføres virtuelt.

Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis inden udgangen af januar måned, således at hf-studenten m.v. har et prøve- eller eksamensresultat, som den pågældende kan bruge i forhold til en eventuel ansøgning i vinteroptagelsesterminen til de videregående uddannelser.

Bliver det undtagelsesvist ikke muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

Elever på stx, hhx, htx og eux kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter (årskarakter). Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Giver ledelsen ikke i sin afgørelse eleven fuldt medhold, kan eleven klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En elev vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af eleven, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter (årskarakter).

Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen, jf. § 74 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

Når elever og kursister på to-årig hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og avu i forbindelse med COVID-19 får afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), fordi der ikke afholdes prøver, vil disse elever og kursister have mulighed for at klage over standpunktskarakterer på samme måde som beskrevet ovenfor, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen.

Aflysningen gælder kun for kursister, der var tilmeldt prøve i eksamensprojektet i sommerterminen 2020. Kursisten skal have afsluttet alle andre fag og prøver, der kræves for at opnå en fuld højere forberedelseseksamen samt anmode om at lukke en sådan eksamen uden et eksamensprojekt senest den 1. februar 2021. Hvis kursisten først anmoder om at lukke en højere forberedelseseksamen efter 1. februar 2021, skal der aflægges prøve i et eksamensprojekt. 

En kursists anmodning om sammenstykning til fuld højere forberedelseseksamen skal ske til skolen og gerne skriftligt. Hvis anmodningen fremsættes mundtligt, skal skolen notere dato for anmodningen.

Grundforløbsprøver

Institutionens leder kan efter en konkret vurdering beslutte, at en elev eller en gruppe af elever skal have en streg på eksamensbeviset i stedet for en karakter for en eller flere af grundforløbsprøverne, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

 • Eleven/eleverne har modtaget nødundervisning i grundforløbet eller har været for syg til at deltage i nødundervisningen.
 • Det har ikke været muligt for institutionen at tilrettelægge og afvikle grundforløbet i overensstemmelse med læreplanens faglige mål og indhold.
 • Eleven/eleverne vurderes konkret at have et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt.

Beslutningen skal træffes inden prøvens begyndelse.

Den enkelte elev kan dog inden prøvens begyndelse meddele institutionen, at den pågældende hellere vil have karakteren påført sit eksamensbevis. Ledelsens beslutning bør derfor meddeles eleven i så god tid inden prøvens afvikling, at eleven har tid til at overveje den mulighed.

Det er den enkelte institutions leder, der inden prøvens begyndelse beslutter, om en elev eller gruppe af elever skal have en streg i stedet for en karakter ved en eller flere af grundforløbsprøverne.

Den enkelte elev kan dog inden prøvens begyndelse meddele institutionen, at den pågældende hellere vil have karakteren påført sit eksamensbevis. Ledelsens beslutning bør derfor meddeles eleven i så god tid inden prøvens afvikling, at eleven har tid til at overveje den mulighed.

Beslutningen om, at en elev eller en gruppe af elever skal have en streg i stedet for en karakter for en eller flere af grundforløbsprøver, skal træffes og meddeles eleven/eleverne inden prøvens påbegyndelse.

Ledelsens beslutning om at give en streg i stedet for en karakter bør meddeles eleven i så god tid inden prøvens afvikling, at eleven har tid til at overveje muligheden for at få karakteren påført sit eksamensbevis.

Bekendtgørelsen gælder for grundforløbsprøver, der afholdes ved afslutningen af grundforløbet i skoleåret 20/21 på de treårige gymnasiale uddannelser.

Bekendtgørelsen gælder dog kun for de grundforløbsprøver, der afholdes efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 12. oktober 2020.

Ja, for at kunne bestå sin samlede studentereksamen skal eleven deltage i og gennemføre grundforløbsprøverne, uanset om eleven får påført en streg eller en karakter for en grundforløbsprøve på sit eksamensbevis.

Generelt

Ja, skolerne kan godt afholde forældremøder. Ved planlægning og gennemførelse af forældremøder skal skolerne være opmærksomme på, at når mennesker samles, særligt ved større forsamlinger, hvor man er tæt på hinanden, vil der være en øget risiko for smittespredning.

Afholdelse af forældremøder må derfor ske i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne, hosteetikette mv. Forældremøder må derfor planlægges og afholdes, så blandt andet afstandskravene kan overholdes.

Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer.

Det er bestyrelsen på den pågældende institution, der har ansvaret for, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte institutioner. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. Nationalt er der i regi af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen ved at blive etableret en overvågning, som løbende vil monitorere udviklingen i antallet af personer (aldersfordelt) der diagnosticeres med COVID-19, samt indlagte på kommuneniveau. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der vil udøve kontrol, hvis der vurderes at være grundlag for dette.

Den enkelte institution kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Sidst opdateret: 3. december 2020