Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Siden er opdateret 9. april klokken 14:55.

Genåbning

Genåbningen sker fra den 15. april, når lederen ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for eleverne på institutionen er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der åbnes ikke op for alle elever på en gang. I første omgang gælder genåbningen:

  • elever i 3. g
  • elever i 2. hf
  • elever der går i ASF-klasser
  • eux-elever, der skal afslutte gymnasiale fag

Der er endnu ikke taget endelig stilling til eksamen på de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen. Det bliver dog på en anden og begrænset måde.

Der gives fortsat nødundervisning til de elever, der endnu ikke må møde op.

Fravær

Eleverne har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen. Elever, der ikke deltager aktivt i tilbudt nødundervisning, vil kunne blive anset for at have fravær.

Nødundervisning

Det er vigtigt, at vi tager hånd om børn og unge med særlige behov. Unge, som er omfattet af lukning, og som har behov for særlig støtte, skal der tages særligt hensyn til i nødundervisningen. Institutionen skal gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet.

GSK er som andre gymnasiale tilbud omfattet af bekendtgørelse om nødundervisning. Derfor handler det også her foreløbigt om at omlægge undervisningen på den bedst mulige måde. Undervisning, der forudsætter fremmøde – herunder eksperimentelt arbejde – kan udskydes, og anden undervisning, som nemmere kan omlægges til nødundervisning, kan fremskyndes.

Nej. Det er institutionens leder, der efter en konkret vurdering ud fra de aktuelle sundhedsfaglige retningslinjer afgør, om praktisk orienteret undervisning skal gennemføres på institutionen.

Det skal understreges, at det alene er i ganske særlige tilfælde, at institutionen kan gennemføre praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie‐ og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt. Det kan fx være hensynet til optagelse til videre uddannelse.

Institutioner skal være opmærksomme på, at eleverne deltager i nødundervisningen og have særlig opmærksomhed på dagligt at følge op over for elever med særligt behov.

Det er institutionen selv, der skal tilrettelægge og organisere kontakten mellem lærer og elev samt lærer og forældre Kommunikation via hjemmeside kan være tilstrækkeligt, men det kan også ske via e-boks, telefon eller lignende.

Ja. Det påhviler uddannelsesinstitutionerne at gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang i nedlukningsperioden.

Nej, der etableres ikke særtilskud til it-udstyr. Det kan ikke kræves, at elever eller forældre selv anskaffer udstyr til nødundervisningen ud over det, som kan kræves til den almindelige undervisning. Hvis elever ikke har adgang det nødvendige it-udstyr, bør institutionen, i det omfang det er muligt inden for eksisterende rammer, stille it-udstyr til rådighed for elever.

Ja. Bekendtgørelserne om nødundervisning ophæves, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt.

Der vil være overgangsregler, så grænsen for 20 procent alene gælder forløbet efter ophævelsen af bekendtgørelsen. Den virtuelle undervisning i forbindelse med nødundervisningen medregnes ikke i opgørelsen.

Private gymnasier skal følge de samme retningslinjer som for øvrige gymnasiale institutioner.

Den enkelte lærer skal under nedlukningen tilrettelægge undervisningen inden for rammerne af bekendtgørelse om nødundervisning mv. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 - især § 2 og §§ 6-7.

Først og fremmest må den enkelte lærer forsøge at omlægge undervisningen på den bedst mulige måde. Undervisning, der normalt vil forudsætte fremmøde, for eksempel eksperimentelt arbejde, kan udskydes, jf. § 2, stk. 4 og 6, og § 7, stk. 3, i bekendtgørelsen, og anden undervisning, som nemmere kan omlægges til nødundervisning, kan fremskyndes.

Læreren må også overveje, om undervisning, der normalt vil forudsætte fremmøde, alligevel kan erstattes af nødundervisning, hvis læreren finder det fagligt, pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kan i naturvidenskabelige fag være i form af, at virtuelle laboratorier, små hjemmeeksperimenter (for eksempel med brug af sensorpakken i elevernes mobiltelefon og pc) og online-baserede måledata fra andres eksperimentelle arbejde indgår som en langt større del end normalt af det eksperimentelle arbejde.

Der gives i bekendtgørelsens § 2, stk. 5, mulighed for, at institutionen i ganske særlige tilfælde kan gennemføre praktiskorienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie‐ og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt. Det fremgår videre, at det for eksempel kan begrundes i hensynet til optagelse til videre uddannelse. En gennemførelse af undervisningen på institutionen forudsætter, at det kan ske inden for de rammer, der udstedes efter epidemiloven, og under iagttagelse af retningslinjer om forebyggelse af risiko for smittespredning, som måtte være fastsat af sundhedsmyndighederne. Om det er muligt ekstraordinært at gennemføre sådan undervisning, afgøres af institutionens leder.

Som udgangspunkt tager denne bestemmelse sigte på undervisning, der har direkte sammenhæng med eksaminationsgrundlaget, og ikke, hvad man kunne kalde, almindelig undervisning. Et eksempel herpå kunne være, når elever i fysik A og B (htx) i henhold til læreplanen skal lave et eksperimentelt projekt, som er en del af eksamensgrundlaget.

Endelig fremgår det af § 6, at ingen bestemmelser i lovgivningen for den pågældende undervisning, institution eller skole er til hinder for at gennemføre nødundervisning efter loven. Heri ligger blandt andet, at det, hvis den aktuelle nedlukning forlænges, i sidste ende kan vise sig nødvendigt at fravige konkrete krav i læreplanerne, for eksempel reglen fra læreplanerne i naturvidenskabelige fag om, at elevernes eksperimentelle arbejde udgør mindst 20 procent af undervisningstiden.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til eksamen på de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen. Det bliver dog på en anden og begrænset måde.

Prøver, eksaminer og optagelsesproces

I skolens prøveplan vælges for den enkelte elev den skriftlige prøve i det studieretningsfag på A-niveau, der er placeret tidligst i eksamensperioden. Hvis der ikke er nogen skriftlig prøve på A-niveau i et studieretningsfag, vælges den skriftlige prøve i det studieretningsfag i den enkelte elevs prøveplan, der er tidligst placeret i eksamensperioden.

I nogle studieretninger findes der ikke studieretningsfag, der afsluttes med en skriftlig prøve. I disse tilfælde vælges for den enkelte elev den skriftlige prøve i elevens øvrige fag (det vil sige udover dansk), der er placeret tidligst i eksamensperioden.

Det skriftlige studieretningsfag skal afsluttes med en skriftlig prøve. Derfor kan det for eksempel ikke være teknikfag A.

Hvis disse elever har skriftlige prøver udover skriftlig dansk, vælges for den enkelte elev den skriftlige prøve, der er placeret tidligst i eksamensperioden. Elever, der ikke har flere skriftlige prøver, aflægger kun den skriftlige prøve i dansk.

Institutionerne kan offentliggøre, hvilke fag eleverne skal til prøve i, op til en uge før eksamensplanen offentliggøres den 11. maj 2020, hvis institutionen er sikker på, at der ikke kommer flere ændringer til prøveplanen.

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder indtil videre til og med den 10. maj 2020.

Nej, eksamenerne i sommerterminen 2020 er aflyst for 1. og 2.g samt 1.hf. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer, ophøjes til eksamenskarakter. For 1.hf betyder det, at der gives standspunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter i fag, der afsluttes efter 1.hf.

Hvis institutionen vurderer, at elever, der er udtrukket til disse prøver, ikke har haft og fortsat ikke har tilstrækkelig mulighed for at lave det forudgående eksamensprojekt som følge af fysiske begrænsninger under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger, kan institutionen vælge, at disse elever i stedet kommer op i den næstsidst placerede udtrukne mundtlige prøve. Denne justering skal altid godkendes af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Dette gøres ved at sende en mail med en beskrivelse af justeringen og, hvorfor man har lavet justeringen, til Rune Kjærsgaard Jørgensen

For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes de to karakterer for den naturvidenskabelige faggruppe som henholdsvis et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi og den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

I den situation kan den enkelte institution vælge i stedet at afvikle prøverne virtuelt, da der ikke er krav om, at interne prøver afvikles under tilsyn.

Ja. I stedet for afholdelsen af afgangsprøver ophøjes elevernes afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis. Eksamensbeviset kan bruges som grundlag for ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser.

Hvis en institution ikke kan afvikle en eller flere interne prøver virtuelt, vil institutionen i stedet kunne udskyde afholdelsen til efter nedlukningsperioden eller – såfremt der er tale om elever i 1.g eller 2.g – til det følgende skoleår.

Skolerne er forpligtet til at sikre vejledning i forbindelse med de store skriftlige opgaver (SRP, SOP, SSO og EOP) i samme omfang som under normale omstændigheder. Vejledningen kan foregå virtuelt for eksempel via skolens intranet, telefon, videosamtaler, Skype eller lignende. Det er den enkelte institution, der beslutter, hvorledes vejledningen tilrettelægges.

Ja. Situationen kan variere fra skole til skole, idet nogle elever på nuværende tidspunkt allerede har igangsat selve deres projektperiode mens andre ikke har.
Det er efter omstændighederne besluttet at forlænge den i læreplanerne fastsatte periode frem til 15. maj, så skolerne, hvor det giver bedst mening, kan udskyde afviklingen af projekterne. Vilkårene for afvikling af projekterne, herunder antallet af skrivedage og placering af disse, er herudover fortsat som det fremgår af læreplanerne.

A) I forhold til elever, hvor projektperioden endnu ikke er igangsat, kan skolerne frit ændre planlægningen med henblik på overholdelse af den nye frist (15. maj) og de almindelige vilkår for afvikling af projekterne.

B) I forhold til elever, hvor projektperioden allerede er i gang, vil skolerne også kunne ændre planlægningen, så dele af projektperioden udskydes under overholdelse af den nye frist (15. maj) og kravet om, at den sidste uge (fem dage) af projektperioden skal være sammenhængende.

Det kan også være en mulighed – efter dialog med eleven – at give eleven en ny opgaveformulering, der kan håndteres under de nuværende omstændigheder med begrænsede muligheder for for eksempel eksperimentelt arbejde og adgang til materialer på biblioteker. Det kan blandt andet betyde, at opgaveformuleringen udelukkende bygger på allerede anskaffet materiale, at skolen stiller relevant materiale til rådighed, og at opgaver i eksperimentelle fag ledsages af resultater fra allerede udførte eksperimenter. Skoler, der vælger denne løsning, skal tilbyde eleverne at starte forfra på projektperioden. Det er en forudsætning, at der med den ændrede opgaveformulering ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Ovenstående gælder tilsvarende for afvikling af EOP i merkantile eux-forløb. For EOP i tekniske eux-forløb og for SSO (hf og hf-e) gælder der ikke efter læreplanerne nogen nærmere fastsatte perioder, inden for hvilken projekterne/opgaverne skal afvikles og opgavebesvarelserne afleveres. I forhold til disse kan institutionerne enten vælge at udskyde skriveperioden, eller de kan, hvis det skønnes nødvendigt, ændre opgaveformuleringer, som beskrevet ovenfor.

Dette vil være en drøftelse mellem vejlederne og eleven. Vejlederne kan anvise eleven, hvor der kan findes alternative materialer online. Der er en lange række digitale ressourcer og materialer, der vil kunne anvendes i arbejdet med de store skriftlige opgaver. Flere digitale forlag og it-virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne, så eleverne vil kunne tilgå dem, mens skolerne er lukkede. Se for eksempel emu.dk.

Hvis det findes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan det være en mulighed at ændre opgaveformuleringen.

Alle IB-eksaminer i foråret 2020 er aflyst på grund af den ekstraordinære situation. IB Diplomas vil blive udstedt baseret på elevernes skriftlige arbejde og videooptagelser, samt på deres læreres karaktergivning. Yderligere oplysninger kan fås på de danske IB-skoler.

Elever med funktionsnedsættelser er berettiget til specialpædagogisk støtte (SPS). Når en skole har søgt og fået bevilget for eksempel studiestøttetimer til en elev, så kan disse timer blandt andet anvendes i forbindelse med store skriftlige opgaver. Skolerne opfordres til at afholde studiestøttetimer virtuelt i forbindelse med de store skriftlige opgaver, så eleverne fortsat får den nødvendige støtte.

Studieture

Spørgsmålet er ikke reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning. Det afhænger af lokale aftaler omkring rejsen. Hvis institutionen ikke umiddelbart kan få overblik over det økonomiske mellemværende, må institutionen svare forældre og elever, at de melder tilbage hurtigst muligt. I første omgang er prioriteringen at få inddæmmet smitten og omlagt undervisningsaktiviteten.

Efter individuel vurdering har ministeriet mulighed for at forlænge projektperioden, så jeres studietur kan udsættes. Hvis I vil anmode om at udsætte studieturen, bedes I sende en mail til puljefou@uvm.dk med information om projektnummer og en kort beskrivelse af jeres situation og jeres ønske om udsættelse.

Udgifter afholdt i overensstemmelse med puljens formål og vejledning skal som udgangspunkt ikke betales tilbage til ministeriet. Dog skal I kunne dokumentere, at udgifterne ligger inden for puljens formål og, såfremt det er muligt, at I har forsøgt at begrænse tabet i forbindelse med aflysningen. Dokumentationen skal sendes sammen med den samlede slutafrapportering og uforbrugte midler skal tilbagebetales.

Ministeriet har som udgangspunkt ikke mulighed for at supplere jeres bevilling ift. en eventuel ny studietur. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til ministeriet.

I kan afholde en ny studietur, hvor de resterende midler anvendes. Dette kræver dog, at I fremsender en revideret projektbeskrivelse til godkendelse hos ministeriet (til puljefou@uvm.dk). Hvis der er behov for forlængelse af projektperioden skal dette fremgå af den reviderede projektbeskrivelse.

Pædagogikum

Under de ekstraordinære omstændigheder har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet valgt at udmelde en generel dispensation til, at det afsluttende besøg kan udskydes til august-september for kandidater, hvis besøget ikke kan afvikles efter planen på grund af nedlukning. Hvis det afsluttende besøg udskydes til starten af næste skoleår, vil endeligt pædagogikumbevis først kunne udstedes efter besøgets afholdelse. Alternativt kan besøget, gennemføres som led i fjernundervisning eller virtuel undervisning, hvis gymnasiet, den tilsynsførende og pædagogikumkandidaten finder det fagligt-pædagogisk forsvarligt og i overensstemmelse med målene for pædagogikumuddannelsen. 

Ja. Prøven gennemføres som normalt med aflevering i slutningen af maj måned. Aflevering og distribution foregår i forvejen digitalt, og censuren foregår per telefon. Som følge af de særlige omstændigheder er det i år tilladt at skrive opgave om et planlagt forløb, der ikke er gennemført. Se nærmere på SDU’s hjemmeside.

Tilsynsførende der skal medvirke ved pædagogikumbesøg i Grønland, skal følge de danske myndigheders rejsevejledning. Tilsynsførende bør under de givne omstændigheder ikke rejse. Afsluttende pædagogikumbesøg i Grønland vil blive forsøgt afholdt virtuelt.

Skoler med kosttilbud

Det er elevens bopælskommune, der har ansvaret for at stille nødpasning til rådighed, hvis en elev sendes hjem som følge af lukning af deres skole med kostilbud.

Lukningen af en skole med kosttilbud skal ikke omfatte børn, unge og andre elever, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ. Det er lederen af skolen med kosttilbuddet, der træffer beslutning herom. Beslutningen skal nøje efterleve Styrelsen for Patientsikkerheds konkrete anvisninger herom.

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler, herunder kostafdelinger på gymnasier. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne.

Lukningen skal ikke omfatte børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Det skal lokalt aftales, hvilke kostelever der bliver på skolen, og hvilke elever de kan sende hjem til deres forældre, indtil skolen genåbner.

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne. 

Som udgangspunkt har skolerne ansvaret for, at der findes en god løsning for de elever, som er nødsaget til at blive på skolerne, som fx anbragte børn, elever med forældre i udlandet eller grønlandske elever hjemmehørende i Grønland. Det må i disse sammenhænge afklares lokalt, om eleven kan blive på skolen, være hos anden familie i Danmark eller sin kontaktfamilie. Skolerne kan tage kontakt til den kommunale sundhedstjeneste, som ved behov kan tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed om sundhedsfaglige spørgsmål om smittebegrænsning m.v. Der ligger også information om smittebegrænsning mv. på coronasmitte.dk og SST.dk. 

Skolen har påtaget sig ansvaret for de børn og unge, der er anbragt på skolen, og de anbragte elever skal derfor som udgangspunkt blive på skolen. Skolen kan kontakte den anbringende kommune, der har ansvaret for barnet eller den unge, hvis det bliver nødvendigt at finde et andet anbringelsessted, fx fordi det er uforsvarlige for enten barnet eller den unge selv eller for de øvrige børn og unge på skolen at forblive på anbringelsesstedet.

I tilfælde af at eleven bliver syg og fortsat er på skolen, skal skolen kontakte barnets læge /vagtlæge som vanligt. Lægen vil tage stilling til, om barnet skal indlægges, og kan kontakte sundhedsmyndighederne mhp. rådgivning.

Sidst opdateret: 4 timer siden