Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Nødundervisning

Hvis en eller flere elever er hjemsendt fra skolen i en kortere periode på grund af mistanke om smitte med COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår på skolen og følge med hjemmefra.

Nødundervisningen skal kun begrundes i en formular, der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, hvis der er iværksat nødundervisning for hele hold eller klasser.

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen alene give nødundervisning, hvis elevens tilstand tillader det.

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, som skolen af sundhedsmæssige grunde har vurderet, ikke skal undervises fysisk på skolen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. Læs mere om gode råd til fjernundervisning m.m. på emu.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, beslutte at sende en større eller mindre gruppe af elever eller lærere hjem eller lukke hele eller dele af skolen i en nærmere angivet periode. Styrelsen kan derudover også komme med skærpede lokale sundhedsfaglige anbefalinger, som skolerne bør følge.

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse for skolen kan beslutte at iværksætte nødundervisning for en eller flere elever, kursister eller deltagere, hvis det på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke er muligt at give almindelig undervisning med fysisk tilstedeværelse på skolen.

Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige bestyrelse for skolen er nødt til at sende hele klasser hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, som ikke omfatter hele klasser.

Skoler kan kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. Skoler skal derfor fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning.

Hvis der ikke kan gennemføres almindelig undervisning, er der pligt til at give nødundervisning og i øvrigt tilpasse skolens aktiviteter til forholdene. Nødundervisning skal kun iværksættes og erstatte almindelig undervisning, når det er en forudsætning for at efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19. Iværksættelsen af nødundervisning skal begrænses til færrest mulige elever i den givne situation, så den kun gives til de elever, som skolen ikke kan give almindelig undervisning. Øvrige elever skal have almindelig undervisning.

Det er kommunalbestyrelsen for folkeskoler eller den ansvarlige bestyrelse for fri- og privatskoler, der skal træffe beslutningen om at overgå til nødundervisning. Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige bestyrelse er nødt til at sende hele klasser hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, som ikke omfatter hele klasser.

Elever, der af sundhedsmæssige grunde (for eksempel fordi de er i risikogruppen) er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til undervisning i forbindelse med COVID-19, skal gives nødundervisning. Her kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår inde på skolen og følge med hjemmefra. I dette tilfælde skal der ikke indsendes en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Først og fremmest henvises til Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge (sst.dk).

Hvis skolelederen har behov for generel rådgivning om, hvordan skolen skal vejlede medarbejdere, forældre og børn om COVID-19, kan skolelederen kontakte den kommunale sundhedstjeneste. Dette gælder, uanset om skolelederen er leder af en folkeskole eller en privat- eller friskole, efterskole eller fri fagskole. Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle skoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat.

Hvis ledelsen har brug for rådgivning, ud over rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan ledelsen i almindelig dagstid kontakte den relevante Tilsyn og Rådgivningsenhed (Nord på telefon 7222 7970, Syd på telefon 7222 7950 eller Øst på telefon 7222 7450) – uden for dagstid kontaktes den relevante beredskabsvagt (ØST for Storebælt på telefon 7022 0268 eller VEST for Storebælt på telefon 7022 0269).

I øvrigt kan skolelederen altid kontakte den nationale hotline (coronasmitte.dk).

Nødundervisning skal gives i en så kort periode som muligt – dog i første omgang højst i fire kalenderuger.

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse for skolen kan derudover i helt ekstraordinære tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor en skole fortsat giver nødundervisning. En sådan forlængelse kan have en varighed på op til to kalenderuger. Beslutning om forlængelse af perioden for fortsat nødundervisning kan træffes mere end én gang.

En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før, den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres, inden den igangværende periode udløber.

Hvis det er nødvendigt for skoler at iværksætte nødundervisning for at kunne leve op til de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud, skal nødundervisningen igangsættes umiddelbart og en i så kort en periode som muligt og – i første omgang – i maksimalt fire uger.

Hvis nødundervisningen omfatter hele klasser, skal kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte nødundervisning, og hvad der ligger til grund herfor. Dette skal ske samtidig med, at nødundervisningen iværksættes. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

Hvis nødundervisningen kun omfatter en eller flere enkelte elever – men ikke hele klasser – skal skolen ikke indsende en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og ej heller offentliggøre den på skolens hjemmeside.

Hvis skolens pligt til at give nødundervisning ikke ophører ved udløbet af den periode, som den – i første omgang – er iværksat for, skal nødundervisningen fortsættes i en yderligere periode på højst to kalenderuger. Det samme gælder, hvis nødundervisningen skal fortsætte i flere perioder på hver højst to kalenderuger. Dette skal skolen for hver periode begrunde. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen også anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

En forlængelse kan have en varighed på op til to uger ad gangen. En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før, den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres, inden den igangværende periode udløber.

Der er ingen formkrav til offentliggørelse af begrundelse for nødundervisning på skolens hjemmeside. Det skal dog fremgå af hjemmesiden, hvilket elevomfang, periode og begrundelse, der er for nødundervisningen.

Introduktionskurser og brobygning

Introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. og 10. klasse er del af den almindelige undervisning og skal derfor afholdes. Forløbene kan ikke aflyses, medmindre der er et konkret påbud eller en anbefaling herom fra sundhedsmyndighederne.

Det er de overordnede ”Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forbebyggelse af smittespredning af COVID-19” (pdf), der skal følges.

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal ved introduktionskurser og brobygning være særligt agtpågivende med hensyn til at sikre, at afstandskravet overholdes i forhold til eleverne fra grundskolerne. Det betyder, at der ikke bør ske fravigelse af den almindelige anbefaling om 1 meters afstand – ikke engang inden for klassen/holdet, hvis dette går på tværs af almindelige stamklasser/valgfagshold. Den særlige agtpågivenhed gælder også for eksempel, når grundskoleeleverne benytter fællesarealer og kantinen på ungdomsuddannelsesinstitutionen. På den måde vil grundskoleeleverne kunne skifte lokale og observere forskellige undervisningssituationer.

De almindelige retningslinjer om afstand, hygiejne og selvisolering skal herudover overholdes.

Forløbene bør tilrettelægges, så eleverne indgår i færrest mulige grupper under forløbene. Det kan fx ske ved, at grundskoleeleverne indgår i den samme elevgruppe under hele introduktionskurset eller brobygningen på den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution. Gruppen vil skulle overholde de almindelige krav til klasse- og holdstørrelser, det vil sige maksimalt 25-30 elever.

Den enkelte gruppe vil, hvis kravene om afstand og hygiejne mv. er opfyldt, kunne bestå af elever fra forskellige grundskoleklasser og -skoler (herunder fra forskellige kommuner), i det omfang det er en forudsætning for at kunne gennemføre aktiviteten. 

Ungdomsuddannelserne bør føre fuldstændige lister over, hvilke grundskoleelever der har været tilknyttet hvilke elevgrupper, så det er muligt at foretage smitteopsporing.

Ja, hvis retningslinjerne følges, kan grundskoleelever besøge ungdomsuddannelsesinstitutionerne ved introduktionskurser og brobygning, hvor de er sammen med elever fra andre grundskoler og ungdomsuddannelser (også hvis de kommer fra forskellige kommuner). Forløbene bør tilrettelægges, så eleverne indgår i færrest og mindst mulige grupper under forløbene, og alle afstandskrav og hygiejneanbefalinger kan overholdes.

Introduktionskurser og brobygning kan kun aflyses, hvis sundhedsmyndighederne har givet et konkret påbud eller anbefaling til en grundskole eller en ungdomsuddannelsesinstitution, som umuliggør gennemførelsen efter de sundhedsfaglige retningslinjer. Det anbefales, at skolerne i givet fald udskyder afholdelsen.

Introduktionskurser og brobygningsforløb kan derimod som udgangspunkt ikke aflyses under henvisning til den generelle situation, da de er del af den almindelige undervisning. Forløbene kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt efter de gældende retningslinjer for introduktionskurser og brobygning. Forløbene må gerne flyttes. Der er ikke krav om, hvornår på skoleåret introduktionskurser skal være afholdt, mens obligatorisk brobygning i 10. klasse skal finde sted inden 1. marts.

Så længe introduktionskurset i indhold og form afspejler undervisningen og giver mulighed for at opleve miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer, kan afholdelsen ske på alternativ vis, eksempelvis virtuelt eller ved besøg af ungdomsuddannelsesinstitutionen i grundskolen. Det er dog intentionen, at introduktionskurser skal foregå på ungdomsuddannelsesinstitutionen. Introduktionskurser kan også gennemføres som et mix af tilstedeværelse og for eksempel digitale forløb under forudsætning af, at intensionen med forløbet overholdes. 

Brobygning skal foregå på den institution, der brobygges til. Der kan også indgå digitale forløb som del af brobygningen ved teoretiske elementer, så længe brobygningen foregår på ungdomsuddannelsesinstitutionen og lever op til brobygningens formål. 

Det kræver et konkret påbud eller anbefaling fra sundhedsmyndighederne, før skolerne kan gennemføre introduktionskurser og brobygning efter nødundervisningsreglerne.

Der kan ikke dispenseres fra antallet af dage, som introduktionskurser og brobygning skal vare efter lov om kommunal ungeindsats, med mindre der på baggrund af konkrete påbud/anbefalinger iværksættes nødundervisning.

Hvis en institution efter konkret påbud eller anbefaling fra sundhedsmyndighederne gennemfører et introduktionskursus eller brobygningsforløb som nødundervisning, og tilrettelæggelsen af kurset (herunder blandt andet omlægning til fjernundervisning eller virtuel undervisning) medfører, at forløbet gennemføres på et lavere antal dage end planlagt, vil institutionen få taxametertilskud for den fulde planlagte længde af forløbet i det omfang eleverne er tilstedeværende. 

Det er den enkelte skole/institution, hvor undervisningen finder sted, der har ansvaret for, at de sundhedsfaglige retningslinjer bliver overholdt på skolen/institutionen. Er grundskoleeleverne på vej mellem to ungdomsuddannelsesinstitutioner, vil det være deres respektive grundskoler, som har tilsynet med eleverne og er ansvarlige for overholdelsen af retningslinjerne.

Mundbind

Kravet om mundbind gælder også for private busser, som for eksempel er lejet af skolen.

Hvis passagerne i en bus alene udgør elever fra den samme klasse, skal elever og lærere ikke bære mundbind, da klassen og lærerne anses som en del af elevernes vanlige kontakter. Skolen anbefales dog at sikre, at der holdes 1 meters afstand imellem elever og lærere. Skolen kan dog fravige anbefalingen, hvis det er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, herunder for eksempel undervisning i den fulde fagrække. Hvis anbefalingen om 1 meters afstand fraviges, skal der stadig ikke bæres mundbind, da eleverne fortsat er sammen med deres vanlige kontakter.

Hvis skolen transporterer to eller flere klasser i bussen, skal skolen også her sikre, at den generelle anbefaling om 1 meters afstand imellem elever fra forskellige klasser kan overholdes. Hvis dette ikke er muligt skal eleverne bære mundbind, da de er sammen med personer, der ikke kan anses som deres vanlige kontakter. Dette gælder også for lærerne.

Kommunen har pligt til at tilvejebringe mundbind for elever over 12 år der:

  1. Skal have stillet vederlagsfri befordring til rådighed af kommunen efter folkeskolelovens § 26 mellem skole og hjem
  2. Som led i undervisningen, fx i forbindelse med ekskursioner eller transport til og fra idrætshal eller lignende, skal benytte kollektiv transport.

Hvis en kommune har forsyningsmæssige udfordringer med at tilvejebringe mundbind til kommunens institutioner, opfordres skoler, SFO'er mm. til i denne periode at organisere undervisningen, så der ikke anvendes kollektiv trafik.

Kommuner og skoler kan opfordre forældre til at sørge for mundbind til eleverne, men må ikke stille krav om det. For de elever, hvor kommunen er forpligtet til at sikre befordring, men ikke kan tilvejebringe mundbind, kan forældrene opfordres til at sørge for mundbind. Hvis forældrene vælger at følge denne opfordring og beder om at få udgifterne dækket, skal kommunen kompensere forældrenes udgifter til mundbind.

Kravet om brug af mundbind på alle tidspunkter i den kollektive trafik gælder ikke børn under 12 år samt personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser. Børn under 12 år er undtaget fra brugen af mundbind, da det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke kan sikres, at mundbindet sidder tæt nok til ansigtet. Ligesom børn under 12 år heller ikke vurderes til selv at kunne tage mundbindet af og på.

Det er forældrenes ansvar, at eleverne kommer til og fra skolen. Hvor forældrene står for transporten mellem skole og hjem, må de tilvejebringe mundbind, hvis en elev skal bruge sådanne i forbindelse med transporten.

For elever, der af kommunen skal have stillet vederlagsfri befordring til rådighed efter folkeskolelovens § 26 mellem skole og hjem, gælder, at eleverne af kommunen skal have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge regler skal bruge mundbind. Det samme gælder for elever, der modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.

Det følger af folkeskolelovens § 50, stk. 5, at kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner.

Det indebærer, at elever, der er omfattet af krav om brug af mundbind (typisk elever over 12 år), vil skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge regler skal bruge mundbind under en ekskursion.

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne om brug af mundbind udover i den kollektive trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolernes virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, og skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed inden for disse mål og rammer. Det er den enkelte skolebestyrelse, der fastsætter skolens ordensregler, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 4.

Den enkelte skolebestyrelse vil således kunne indføre sådanne krav som en del af ordensreglerne.

Indføres krav i ordensreglerne om brug af mundbind, vil eleverne skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge ordensreglerne skal bruge mundbind i skoletiden.

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne om brug af mundbind udover i den kollektive trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolernes virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, og skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed inden for disse mål og rammer. Det er den enkelte skolebestyrelse, der fastsætter skolens ordensregler, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 4. 

Den enkelte skolebestyrelse vil således kunne indføre sådanne krav som en del af ordensreglerne. Krav, som alene omfatter visse elever, må ikke være direkte eller indirekte diskrimination.

Får en elev et konkret påbud om brug af mundbind, vil eleven skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleven ifølge ordensreglerne skal bruge mundbind i skoletiden. Skolen skal være opmærksom på, at en sådan ordning ikke må medføre forskelsbehandling mellem elever, der selv medbringer mundbind, og elever, der ikke gør, eksempelvis ved at der alene gives påbud om brug af mundbind til elever, der ikke selv medbringer mundbind.

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne om brug af mundbind udover i den kollektive trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).

Kommuner og dagtilbud kan fastsætte retningslinjer for forældres adfærd på skolen. Der vil herunder kunne fastsættes retningslinjer af hensyn til den almindelige ro og orden, herunder for at opretholde en vis hygiejne.

Det er ikke en del af folkeskolens undervisning, at forældrene skal være på skolens område i forbindelse med hente-bringe-situationer. Forældre skal derfor ikke have stillet mundbind til rådighed af skolen.

Hvis en forælder ikke ønsker at bære mundbind, kan adgangen til skolen begrænses. For eksempel således at forældrene i en hente-bringe-situation alene kan komme til skolens indgang.

Kravet om brug af mundbind gælder for personer på 12 år og derover. Elever, der er 11 år eller derunder, er ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Det gælder også i myldretid og lignende.

Endvidere gælder kravet ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind.

Rejser til udlandet

Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til en række lande. Udenrigsministeriet fraråder derimod ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en rejse er nødvendig. Det kan for eksempel være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. Du kan læse mere om anerkendelsesværdige formål med indrejse på politi.dk.

Hvis barnet har været på en nødvendig rejse til et sådan land, for eksempel for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse til et sådan land, for eksempel en ferietur, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (det vil sige både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal have fjernundervisning, mens de er væk fra skolen. Der skal derfor for eksempel tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og som derfor skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten.

Rammer for undervisning mm.

Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 100 personer. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 100 personer. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder, skolens løbende fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/ samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer.

Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel legeaftaler, fødselsdagsfester eller arrangementer arrangeret af grupper af forældre.

Det bemærkes, at grundskolerne ikke er undtaget fra det store forsamlingsforbud, der indebærer, at flere end 500 personer ikke må forsamles. Det betyder, at grundskoler ikke må forsamle flere end 500 personer.

Ja. Hvis skolen ikke efter de lokale forhold har mulighed for at tilrettelægge og gennemføre al nødundervisningen med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever, så kan resten af nødundervisningen gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever.

Sundhedsfaglige anbefalinger

Det anbefales, at der er øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte ved sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt. Dette kan for eksempel indebære fokus på god håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter, som for eksempel bolde eller andre redskaber.

Hvis det er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser i undervisningen kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges i idrætsundervisningen – ligesom i undervisningen i andre fag. Dette er en lokal vurdering.

Ud over de generelle anbefalinger, der står beskrevet i ministeriets retningslinjer for grundskoler, er der ingen særlige anbefalinger til bestemte idrætsaktiviteter eller til omklædnings- eller badesituationer. Det er en lokal beslutning, hvordan de konkrete aktiviteter organiseres, så de sundhedsfaglige retningslinjer kan efterleves.

Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktpunkter i undervisningslokaler. Dette indebærer også redskaber eller instrumenter.

Det er en lokal vurdering om hyppigheden af rengøringen bør øges for eksempel hvis flere klasser i løbet af en dag benytter det samme undervisningslokale og de dertilhørende redskaber eller instrumenter.

Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne, og at SFO'en bestræber sig på, at børnegrupperne i videst muligt omfang følger grupperingen fra skolen.

Når det er en forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling, kan SFO'en eller tilbuddet lave aktiviteter for grupper af børn på tværs af de faste grupperinger, for eksempel ud fra interessefælleskaber.

Det er dog stadig udgangspunktet, at antallet af kontakter skal begrænses så vidt muligt, og at SFO'en eller fritidstilbuddet derfor skal tilstræbe så få sekundære grupper som muligt (for eksempel 1-2 sekundære grupper per barn), og at disse grupper også følger en fast holdorganisering. Derudover bør børnene i skiftet fra gruppe til gruppe have særlig fokus på håndhygiejne, ligesom der bør være øget fokus på rengøring.

Inden for den faste gruppering og de få sekundære grupper kan anbefalinger om 1 meters afstand fraviges, når det er en afgørende forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling.
Børn kan undtagelsesvist, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par grupper/stuer (helst de samme grupper/stuer) i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.

Pædagoger kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, undtagelsesvist, skifte gruppe til gruppe, hvis der opstår behov for det, for eksempel i forbindelse med pasning i ydertimerne.

I SFO og fritidstilbud kan der være aktiviteter eller situationer, hvor den generelle anbefaling om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at aktiviteten foregår inden for gruppen (på samme vis som for klassen i skolen), og at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne og øget fokus på rengøring.

Ja. Skolen kan modtage besøgende for eksempel fra forældre, og forældre kan derfor også godt ledsage børn ind på skolens matrikel og for eksempel ind i klasseværelset. For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det, at forældrene oveholder anbefalingen om 1 meters afstand til personale og andre elever og generelt følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, hygiejne, rengøring og kontaktreduktion.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolen sikrer, at klassen er udgangspunktet for alle elevernes aktiviteter. Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, er det dog stadig muligt, at eleverne i særlige tilfælde kan skifte klasse i forbindelse med for eksempel valgfag, enkelte mindre fag der samkøres på tværs af stamklasser eller ved indslusning af tosprogede elever fra modtagerklasse til almindelig klasse.

Det er vigtigt, at man i overgangssituationer forsat tager de nødvendige pædagogiske hensyn, så der ikke skabes utryghed for barnet.

Forældre kan godt deltage i indkøring fra fx børnehave til SFO og skole. Det afgørende er, at de til enhver tid gældende anbefalinger om isolation af personer med symptomer, hygiejne og kontaktreduktion følges af både forældre og besøgende elever. Dette gælder også de mellemtrinselever, som er på besøg på en overbygningsskole.

Eksempelvis bør elever og forældre vaske hænder ved ankomst. Det er desuden vigtigt, at besøgende elever og forældre løbende har fokus på god håndhygiejne og at holde afstand til andre. For at sikre at klassen fortsat er udgangspunktet for elevernes aktiviteter frarådes det, at klasser mødes på tværs. Det anbefales desuden, at besøgene så vidt muligt sker udendørs.

Fravær

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man tage en snak med barnets læge. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. 

Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko.

Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko:

Hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme uden nogen konkret lægefaglig begrundelse, vil en elev blive registreret som ulovligt fraværende. For eksempel hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen og/eller det ikke er aftalt med skolens ledelse. Eleven vil i den situation ikke modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning.  Efter omstændighederne vil skolens leder skulle vurdere, om eleven undtagelsesvist har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte som følge af fraværet.

Skolebestyrelser

I forlængelse af de nye retningslinjer fra 1. august 2020, hvor det fremgår, at skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, forventes det, at skolebestyrelsesarbejdet er tilbage til normalen, og at skolebestyrelsen inddrages der, hvor den skal.

Møderne kan afholdes under forudsætning af, at de gældende anbefalinger om at personer, der er syge eller har mistanke eller tegn på sygdom, bliver hjemme, samt at hygiejne, øget fokus på rengøring og kontaktreduktion kan overholdes.

Hvis muligt anbefales det, at møderne afholdes udendørs, men de kan også afholdes indendørs, hvis anbefalinger om afstand, rengøring og hygiejne kan overholdes. Så længe anbefalingen om afstand på 1 meter overholdes, er der ikke fastsat anbefalinger for varigheden af møder. Det anbefales dog at holde kontakten så kort som muligt, ligesom at ansigt-til-ansigt kontakt ikke bør vare over 15 minutter.

Der er ikke ændret i reglerne om skolebestyrelser og deres valgperiode. Forældrerepræsentanternes valgperiode gælder derfor fra den 1. august 2020, uanset om det er ordinære eller forskudte valg. Valget skal derfor være afholdt forinden denne dato.

Tilsyn og ansvar

Det er bestyrelsen på den pågældende fri eller privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges.

Hvis en medarbejder på en fri-eller privatskole er i tvivl om, hvorvidt skolen følger de gældende retningslinjer, kan medarbejderen tage kontakt til skolens leder – enten direkte eller via arbejdsmiljørepræsentanten – og her fremføre sin bekymring.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud.
Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 7020 0233.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne skoler, og som derfor skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til forudsætningerne for den vurdering. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses. 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. 

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

 

Prøvefri skoler

Ja. Prøvefri skoler kan i år, ligesom øvrige skoler, give standpunktskarakterer. 

På baggrund af de afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen afgøres det, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i gymnasiet. 

Elever, der ikke har retskrav på optagelse på baggrund af dette, skal til optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven den 12. juni 2020 afholdes ikke, men erstattes af optagelsesprøver i perioden 19. juni – 29. juni 2020. Det konkrete tidspunkt for institutionens afholdelse af optagelsesprøven i perioden 19. juni – 29. juni 2020 fastsættes lokalt af den enkelte institution.

Optagelsesprøven den 4. august 2020 afholdes som planlagt.

Der henvises i øvrigt til spørgsmål/svar om prøvefrie skoler på siden med spørgsmål og svar til de gymnasiale uddannelser.

Et bevis for folkeskolens afgangseksamen fra en prøvefri skole vil have samme virkning som øvrige beviser for folkeskolens afgangseksamen og derved også gælde til erhvervsuddannelserne.

Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

Det er alene et tilbud, at elever kan benytte den kommunale skolebus, og kommunen er ikke forpligtet til at stille mundbind til rådighed for elever, hvorfor elevens forældre – og ikke kommunen – selv skulle tilvejebringe mundbind.

Det må afklares lokalt på den enkelte skole, hvorvidt skolen vil stille mundbind til rådighed, eller forældrene skal gøre det.

Der er pt. ikke anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne om brug af mundbind udover i den kollektive trafik. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).

Det må afklares lokalt på den enkelte skole, hvorvidt skolen vil stille krav om brug af mundbind på skolen, og hvem der skal betale for mundbind.

Kravet om brug af mundbind gælder for personer på 12 år og derover. Elever, der er 11 år eller derunder, er ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Det gælder også i myldretid og lignende.

Endvidere gælder kravet ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind.

 

Medarbejdere og elever på efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud på 100 personer.

Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, hvis det foregår på og uden for skolens matrikel.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kostilbud. Dette kan for eksempel være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på skolens matrikel.

Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.  

Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand følges. 

Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retningslinjer, og at det er forsvarligt.

Obligatoriske sprogprøver og sprogstimulering

Hvis en elev i børnehaveklassen ikke består sprogprøven inden første skoledag i næste skoleår 2020/2021, vil eleven ikke af den grund være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

En elev, der ikke består sprogprøven, kan påbegynde 1. klasse, hvis elevens forældre efter samråd med skolens leder, anmoder skolens leder om det. Skolelederen giver herefter hurtigst muligt forældrene en skriftlig bekræftelse af modtagelsen af forældrenes anmodning og af, at eleven som følge heraf påbegynder 1. klasse i skoleåret 2020/21. Bekræftelsen skal gives inden første skoledag i skoleåret 2020/2021.

Hvis en elev på baggrund af ovenstående påbegynder undervisningen i 1. klasse uden at have bestået sprogprøven i børnehaveklassen, skal skolen iværksætte en særlig sprogstimulerende indsats for eleven i det nye skoleår.

Ja. Der er ikke ændret på reglerne for afholdelse af frivillig sommerskole i sommerferien.

Den frivillige sommerskole skal gennemføres under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger om forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Skolen skal som udgangspunkt sikre, at den enkelte elev når at gennemføre de sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden første skoledag i skoleåret 2020/2021. Skolen skal ligeledes sikre eleven den sprogstimulering, som eleven har krav på.

Hvis en elev, på grund af foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse af COVID-19 og den midlertidige lukning af skolerne, ikke har mulighed for at gennemføre alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden den første skoledag i skoleåret 2020/2021, vil eleven ikke af den grund være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

Eleven har fortsat krav på at modtage dansk som andetsprog – supplerende i det efterfølgende skoleår, idet eleven ikke vil have bestået sprogprøven i indeværende skoleår.

Såfremt skolen fortsat er omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver næste skoleår, vil eleven skulle gennemføre den obligatoriske sprogprøve på ny. Eleven vil have krav på fire forsøg til at bestå sprogprøven.

Sidst opdateret: 18. september 2020