Hop til indhold

Vi arbejder på at opdatere spørgsmål og svar som følge af udmeldingen den 24. februar 2021

Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 04/03 kl. 08:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom og skal inddrages i den mindreåriges beslutning, såfremt eleven er under 18 år. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene, via kommunikation fra skolen og uddannelsesinstitutionen, er blevet bekendt med, at tests foretages i skoletiden samt har modtaget fyldestgørende information herom.

  For elever under 15 år skal der indhentes samtykke fra forældremyndighedens indehaver, når en elev testes i skoletiden.

  Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel frem til 1. juli. Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til GDPR- reglerne.

  Opdateret 04/03 kl. 08:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  I grundskolen er der ikke et krav om tests for fysisk fremmøde. Der vil derfor ikke være konsekvenser ved, hverken manglende test eller ved ikke at samtykke til test.

  På efterskoler og frie fagskoler er der krav om test, så hvis elever - uden at være fritaget herfor - ikke bliver testet i overensstemmelse med reglerne, kan eleven ikke møde op på skolen. Undervisningspligtige elever skal i dette tilfælde henvises til i stedet at følge relevant nødundervisning enten på skolen eller i samarbejde mellem flere skoler.

  Elever, som ikke længere er undervisningspligtige, kan deltage i virtuel nødundervisning, såfremt et sådant tilbud eksisterer. Hvis der ikke gør, vil eleven skulle noteres som fraværende. Elevens fravær vil i den forbindelse blive behandlet efter de almindelige regler om elevers fravær fra undervisningen ved den pågældende uddannelsesinstitution.

  Opdateret 03/03 kl. 08:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 03/03 kl. 08:16

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller, rengøringspersonale og skolesekretærer, i grundskoler, SFO, fritidstilbud mv. har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. På grundskoleområdet gælder således, at kommuner og skoler ikke kan forbyde andet personale at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Retten gælder alt personale på skolen. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

  Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at bære mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik.

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Årsagerne til fritagelse er baseret på sundhedsfaglige kriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Den specifikke årsag er ikke relevant for skolen. Når skolen modtager en lægeattest fra en elev, må skolen derfor ikke spørge nærmere ind til elevens helbredsoplysninger og den specifikke begrundelse for fritagelse.

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Samlet set forventes institutionernes udgifter til lægeattester at få et begrænset omfang. Der vil blive udmøntet en økonomisk kompensation til skoler og uddannelsesinstitutioner for varetagelse af test-opgaver herunder udgifter til lægeattester. Den konkrete kompensationsmodel er under udarbejdelse.

  Opdateret 02/03 kl. 20:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Man er bl.a. undtaget for hurtigtest, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

  • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:
   • Personer med misdannelser af næsen eller lignende.
   • Personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
   • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test)
   • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test).

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  At blive undtaget for test af COVID-19 kan fx dokumenteres ved en lægeattest.

  Institutionen står for at udfylde andet afsnit med EAN-nr. mv. med henblik på, at lægen kan fremsende regning til institutionen, som derefter betaler.

  Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til uddannelsesinstitutionen.

  Til brug for indhentning af lægeattest kan skoler og institutioner benytte denne attest.

  Opdateret 01/03 kl. 11:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 5. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Anbefalingen gælder til og med 5. april. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende. Nogle af ovenstående aktiviteter kan gennemføres virtuelt.

  Opdateret 01/03 kl. 11:28

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Vestjylland åbner for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. Disse grupper kommer tilbage med 50 pct. fremmøde. Dvs. en uges fremmødeundervisning og en uges fjernundervisning under forudsætning af test. Skoler og institutioner skal så vidt muligt sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist.

  Afgangselever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler genåbner med fuldt fremmøde. Endvidere genåbnes for elever på 8. klassetrin på efterskoler og frie fagskoler. Afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser, som er indskrevet på en kostafdeling, kan fremmøde fuldt ud for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Nej, for elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler er der ikke krav om test. Men der opfordres til, at elever over 12 år og ansatte, som har fremmøde på skolen, bliver testet så de til hver en tid har et negative testsvar, som ikke er er mere end 72 timer gammelt (enten hurtigtest eller PCR-test). 

  Opfordringen gælder også elever, som er undtaget for nedlukning, fx elever på specialskoler eller elever med særligt behov. 

  Opfordring til test gælder ikke for elever og ansatte der: 

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

  Fordi det kun er en opfordring at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar.

  For elever på efterskoler og frie fagskoler gælder krav om, at de til hver en tid har et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt.

   

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja, elever opfordres til at teste sig, så de kan møde  op med et  negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt, i de uger, hvor de har fysisk fremmøde.

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Elever og ansatte skal testes i et omfang, så de til hver en tid kan fremvise et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt.

  Det er skolens ansvar at kontrollere elevernes tests både ved første fremmøde og løbende

  Elever og ansatte skal indledningsvist bruge den eksisterende testkapacitet herunder selv foretage bookning mv. 

  Efterskoler og frie fagskoler skal efter de indledende uger sikre mulighed for hurtigtest på eller i umiddelbar nærhed af skolen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Nej, elever, kursister og deltagere skal undgå at møde op på skolerne i de uger, hvor de undervises hjemme og skal derfor benytte det eksisterende test-setup, der findes uden for institutionerne, fx i regi af TestCenter Danmark.

  Særligt om nedlukning

  Opdateret 26/02 kl. 12:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nedlukningen gælder til og med den 5. april 2021.

  Opdateret 26/02 kl. 12:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Følgende elever, kursister og deltagere må fortsat møde frem til fysisk undervisning på skolen eller institutionen: 

  • Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.
  • Elever i børnehaveklasser og 1.-4. klasse i grundskolen
  • Elever på 5.-10. klassetrin i grundskoler, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.
  • Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.
  • Børn, unge og andre elever, deltagere og kursister indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre eller de pågående selv har bopæl eller sædvanlig bolig i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet den unge, eleven, deltageren eller kursisten ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole m.v.
  • Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  • Personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, for hvem undervisning alene kan ske ved fysisk fremmøde.
  • Deltagere i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
  • Deltagere i certifikatuddannelser samt følgende deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser:
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser med myndighedskrav (branche og myndighedscertifikat)
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser for ansatte i forsvaret, hvis væsentlige hensyn taler herfor.
   • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til professionel erhvervsrengøring og som er omfattet FKB 2679.
   • Deltagere, der er i de sidste 6 måneder af uddannelser bestående af fast afgrænsede og partsaftalte forløb af minimum et års varighed med både praktik og udvalgte kurser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (AMU-kontraktuddannelser) med henblik på beskæftigelse som betonmager, diamantskærer, maskinfører, murerarbejdsmand, nedriver, stilladsmontør eller vejasfaltør.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Elever og kursister, der skal indgå i kritisk sundhedsfagligt beredskab til håndtering af covid-19, er undtaget fra restriktioner om, at skolen eller institutionen ikke må modtage elever og kursister til fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen samt restriktioner om aflysning af grundfagsprøver på erhvervsuddannelserne. 

  Disse elever/kursister kan efter en konkret vurdering derfor fortsat modtage undervisning ved fysisk fremmøde og undtages fra prøveaflysningen. 

  Følgende elever/kursister er undtaget: 

  • Elever/kursister i sundhedsfaglige erhvervsuddannelser og kurser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner.

  Elever og kursister er dog alene undtaget fra restriktionerne, hvis en arbejdsgiver aktuelt og konkret vurderer, at det er nødvendigt for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af COVID-19. 

  Det betyder i praksis, at skolen som led i den løbende dialog med arbejdsgiverne skal afklare, om der er et behov for, at undtage elever. 

  Skolerne kan i dialogen også være opmærksomme på, at en elev og virksomhed kan aftale forlængelse af praktiktiden. Dette gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

  Opdateret 09/02 kl. 11:32

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Uddannelsesbibliotekerne på skolerne samt forskningsbibliotekerne har i udgangspunktet ansvaret for at servicere elever og studerende i relation til uddannelse og forskning. Det er tilladt for alle skoler og institutioner at udlevere materialer fra eget bibliotek til deres elever/kursister/deltagere, såfremt dette foregår på en sundhedsforsvarlig måde. For eksempel ved at bøgerne bestilles hjemmefra og udleveres af en medarbejder. BUVM opfordrer de skoler, som har eget bibliotek, til at åbne for udlån, hvis det vurderes at kunne foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Biblioteksvagten.dk har fortsat åbent og rådgiver alle online, som måtte henvende sig, med svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, webressourcer, m.m.

  Folkebibliotekerne er i udgangspunktet lukkede, men må dog fortsat holde åbent for offentligheden med henblik på udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug – det vil sige til studerende, elever, forskere og undervisere. Det er ikke alle biblioteker, som har mulighed for at holde åbent på sundhedsforsvarlig vis, men Slots- og Kulturstyrelsen vurderer (medio januar), at minimum 85 procent af kommunerne har åbent for udlån af bøger til forsknings- og undervisningsbrug. Sidenhen er flere åbnet. Lånesamarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker om fysisk lån på tværs af kommunegrænser kan opretholdes såfremt den enkelte kommune har vurderet, at det kan foregå på forsvarlig vis. Det er derfor - i de fleste kommuner - fortsat muligt at bestille materialer via bibliotek.dk og i de kommunale kataloger til brug for forskning og undervisning.

  BUVM opfordrer til, at skoler og institutioner kontakter deres lokale folkebibliotek for at afdække de lokale muligheder og informerer elever/kursister/deltagere herom. Såfremt det lokale folkebibliotek har lukket for udlån, vil eleverne formentlig kunne henvises til et andet nærliggende folkebibliotek.

  Genåbning af børnehaveklasser samt 1.-4. klasse

  Opdateret 12/02 kl. 10:45

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. Hvis skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for elevernes læring og trivsel, kan der etableres nye, faste hold for elever, hvis stamklasse er meget lille. Det kan for eksempel være klasser på landsbyskoler, hvor klassestørrelserne er så små, at den almindelige undervisning altid eller noget af tiden organiseres som samlæsning på tværs af klassetrin.

  Det anbefales, at undervisningen organiseres på en sådan måde, at eleverne indgår i faste hold, der ikke overstiger den almindelige klassestørrelse.

  Det bør så vidt muligt undgås, at de faste hold blandes på tværs, og der bør holdes 2 meters afstand til eleverne i andre faste hold. Inden for det faste hold kan anbefalinger om 2 meters afstand fraviges.

  Skolen bør i videst muligt omfang planlægge undervisningen sådan, at det enkelte faste hold ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagogisk personale, end det er nødvendigt.

  Opdateret 10/02 kl. 17:54

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Elever i børnehaveklassen samt elever i 1.-4. klassetrin skal modtages på skolen og i SFO, fritidshjem og klubtilbud.

  For at sikre en smidig og fleksibel overgang i forbindelse med genåbningen kan en skole stadig helt eller delvist følge reglerne om nødundervisning, selvom eleverne er tilbage på skolen.

  Opdateret 08/02 kl. 11:51

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  For at reducere antallet af kontakter bør skolen i videst muligt omfang planlægge, så de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagogisk personale, end det er nødvendigt. Lærerne og pædagogisk personale bør have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse. 

  Opdateret 08/02 kl. 11:49

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Elever i børnehaveklassen samt 1.-4. klasse skal deltage i undervisningen som normalt.

  Forældrene kan holde deres børn hjemme, hvis skolens leder konkret og individuelt har vurderet, at eleven efter de generelle regler om nødundervisning skal modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Forældrene kan også aftale fravær med skolens leder. Derudover bør forældrene også holde deres børn hjemme i forbindelse med sygdom, isolation eller lignende. 

   

  Opdateret 08/02 kl. 11:48

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Det anbefales, at eleverne alene spiser sammen med deres stam-klasse. Det anbefales også, at eleverne ikke spiser i fælles arealer, men derimod eksempelvis i deres stamklasse eller et andet lokale, hvor alene stamklassen er til stede.

  Opdateret 08/02 kl. 11:47

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Kontakten på tværs af stamklasser bør minimeres. Derfor anbefales det, at pauser og frikvarterer så vidt muligt afholdes klassevist og forskudt. Så længe skolen sørger for, at elevernes aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden for stamklassen, kan flere klasser godt holde frikvarter og opholde sig samtidigt på for eksempel udendørsarealer.

  Opdateret 08/02 kl. 11:35

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Inden for stamklassen kan den generelle anbefaling om 2 meters afstand fraviges. Elever bør dog så vidt muligt følge den generelle anbefaling om 2 meters afstand til elever fra andre stamklasser.

  Lærere og pædagogisk personale bør, så vidt som de pædagogiske og læringsmæssige hensyn tillader det, holde mindst 2 meters afstand til elever. Den generelle anbefaling om at holde 2 meters afstand gælder derfor eksempelvis ikke ved behov for omsorg (for eksempel børn der skal trøstes eller hjælpes), eller når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres (for eksempel ved hjælp til løsning af opgaver).

  Personale bør holde 2 meters afstand til hinanden, herunder for eksempel på gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler m.v. Trængsel ind og ud af lokaler bør undgås. 

  Opdateret 08/02 kl. 11:32

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Elever i børnehaveklasser samt 1.-4. klasse kan møde frem til fysisk undervisning og i SFO/klubtilbud.

  Derudover skal følgende elevgrupper fortsat møde fysisk frem:

  • Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

  Opdateret 08/02 kl. 11:32

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja.

  Opdateret 02/02 kl. 10:30

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Skoler og institutioner skal genåbne for elever indskrevet i grundskolens børnehaveklasse samt 1.-4. klasse den 8. februar 2021.

  Særligt for Nordjylland og Vestjylland og Bornholm

  Opdateret 25/02 kl. 21:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Fra den 28. februar 2021.

  Opdateret 26/02 kl. 21:29

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Grundskoler (alle klassetrin, efterskoler mv.), inkl. ungdomsskoler, klubtilbud mv. samt alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, genåbnes med fuldt fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.

  Opdateret 01/03 kl. 11:28

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Vestjylland åbner for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. Disse grupper kommer tilbage med 50 pct. fremmøde. Dvs. en uges fremmødeundervisning og en uges fjernundervisning under forudsætning af test. Skoler og institutioner skal så vidt muligt sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist.

  Afgangselever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler genåbner med fuldt fremmøde. Endvidere genåbnes for elever på 8. klassetrin på efterskoler og frie fagskoler. Afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser, som er indskrevet på en kostafdeling, kan fremmøde fuldt ud for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen.

  Opdateret 25/02 kl. 21:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Følgende 11 kommuner er omfattet af genåbningen i Nordjylland: Mariagerfjord, Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Morsø, Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg og Jammerbugt.

  Følgende 8 kommuner er omfattet af genåbningen i Vestjylland: Skive, Lemvig, Struer, Viborg, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.

  Opdateret 26/02 kl. 21:29

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Nej. Intentionen er, at elever, kursister og deltagere er tillnyttet en fast klasse/hold i fem undervisningsdage, som man møder til undervisning med, og at man ikke blandes med øvrige elever, kursister og deltagere. Det gælder også, selvom det fører til, at det samlede fremmøde er mindre end 50 pct.

  Det bemærkes også, at der ikke må gennemføres undervisning på tværs af stamklasser/hold eller klassetrin i grundskolen.

  Opdateret 26/02 kl. 21:29

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Intentionen er, at elever, kursister og deltagere er tillnyttet en fast klasse/hold, som man møder til undervisning med, og at man ikke blandes med øvrige elever, kursister og deltagere. Skoler og institutioner kan dog, når det er fagligt begrundet af hensyn til elevernes læring, etablere nye hold efter et fast rul med fem dage med fremmøde og fem dage hjemme.

  Opdateret 25/02 kl. 21:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Nej. Skoler og institutioner kan efter behov bruge et par dage på at organisere sig.  Skolen/institutionen må kun genåbne i den udstrækning, den er i stand til at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer. Dette er skolen/institutionen imidlertid forpligtet til at sørge for, at den kan.

  Opdateret 25/02 kl. 21:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Afgangselever skal forstås som følgende:

  1) Elever på grundskolens 9. og 10. klassetrin, herunder elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på frie- og privatskoler, inkl. 8. kl. på efterskoler og frie fagskoler

  2) Elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU), som ifølge uddannelsesplanen forventes at afslutte uddannelsen inden 01.08.2021

  3) Afgangselever i 3.g og 4.g på stx, hhx og htx samt 2., 3. og 4. hf på de gymnasiale uddannelser og på internationale gymnasiale uddannelser, der forventes at afslutte deres gymnasiale uddannelse inden 01.08.2021, herunder ophold på kostafdeling.

  4) Erhvervsuddannelseselever, herunder ophold på kostafdeling: 

  a. På grundforløbets 2. del, 

  b. Der forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 01.08.2021, herunder disses deltagelse i skolepraktik. 

  c. Der forventes at afslutte deres studiekompetencegivende forløb (merkantil eux) inden 01.08.2021

  5) Kursister i Ordblindeundervisning (obu), Forberedende Voksenundervisning (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), hf-enkeltfag, Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), Gymnasiale Indslusningskurser (GIF) samt Supplerende Overbygningsforløb (SOF), hvis kurset eller forløbet forventes afsluttet inden 01.08.2021. 

  6) Deltagere i AMU-kurser, der ikke i forvejen er omfattet af undtagelse, hvis forløbet forventes afsluttet inden 01.08.2021.

   

  Opdateret 25/02 kl. 21:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Ja.

  Opdateret 25/02 kl. 21:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Det betyder, at elever skal møde op hver anden uge fx 9.A møder på skolen i uge 9, hvor 9.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 10 og så fremdeles.

  På grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for elever, kursister, deltagere på hver geografisk lokalitet af skolerne og institutionerne, ikke overstige 50 pct. fremmøde af afgangseleverne (udover undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever og kursister). 

  50 pct.-begrænsningen gælder ikke 0.-4. klasser og heller ikke for fremmøde på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt for kostelever på erhvervsskoler og gymnasier mv. for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen. 

  Hver elev, kursist og deltager må fremmøde i fem sammenhængende undervisningsdage ad gangen, når der bortses fra weekender og helligdage, hvorefter eleven, kursisten og deltageren er omfattet af lukningen i fem sammenhængende undervisningsdage.

  Test

  Opdateret 04/03 kl. 08:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom og skal inddrages i den mindreåriges beslutning, såfremt eleven er under 18 år. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene, via kommunikation fra skolen og uddannelsesinstitutionen, er blevet bekendt med, at tests foretages i skoletiden samt har modtaget fyldestgørende information herom.

  For elever under 15 år skal der indhentes samtykke fra forældremyndighedens indehaver, når en elev testes i skoletiden.

  Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel frem til 1. juli. Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til GDPR- reglerne.

  Opdateret 04/03 kl. 08:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  I grundskolen er der ikke et krav om tests for fysisk fremmøde. Der vil derfor ikke være konsekvenser ved, hverken manglende test eller ved ikke at samtykke til test.

  På efterskoler og frie fagskoler er der krav om test, så hvis elever - uden at være fritaget herfor - ikke bliver testet i overensstemmelse med reglerne, kan eleven ikke møde op på skolen. Undervisningspligtige elever skal i dette tilfælde henvises til i stedet at følge relevant nødundervisning enten på skolen eller i samarbejde mellem flere skoler.

  Elever, som ikke længere er undervisningspligtige, kan deltage i virtuel nødundervisning, såfremt et sådant tilbud eksisterer. Hvis der ikke gør, vil eleven skulle noteres som fraværende. Elevens fravær vil i den forbindelse blive behandlet efter de almindelige regler om elevers fravær fra undervisningen ved den pågældende uddannelsesinstitution.

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Nej, for elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler er der ikke krav om test. Men der opfordres til, at elever over 12 år og ansatte, som har fremmøde på skolen, bliver testet så de til hver en tid har et negative testsvar, som ikke er er mere end 72 timer gammelt (enten hurtigtest eller PCR-test). 

  Opfordringen gælder også elever, som er undtaget for nedlukning, fx elever på specialskoler eller elever med særligt behov. 

  Opfordring til test gælder ikke for elever og ansatte der: 

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

  Fordi det kun er en opfordring at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar.

  For elever på efterskoler og frie fagskoler gælder krav om, at de til hver en tid har et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt.

   

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja, elever opfordres til at teste sig, så de kan møde  op med et  negativt testresultat, som ikke er mere end 72 timer gammelt, i de uger, hvor de har fysisk fremmøde.

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Elever og ansatte skal testes i et omfang, så de til hver en tid kan fremvise et negativt testsvar, som ikke er mere end 72 timer gammelt.

  Det er skolens ansvar at kontrollere elevernes tests både ved første fremmøde og løbende

  Elever og ansatte skal indledningsvist bruge den eksisterende testkapacitet herunder selv foretage bookning mv. 

  Efterskoler og frie fagskoler skal efter de indledende uger sikre mulighed for hurtigtest på eller i umiddelbar nærhed af skolen.

  Opdateret 28/02 kl. 15:01

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Nej, elever, kursister og deltagere skal undgå at møde op på skolerne i de uger, hvor de undervises hjemme og skal derfor benytte det eksisterende test-setup, der findes uden for institutionerne, fx i regi af TestCenter Danmark.

  Opdateret 26/02 kl. 21:11

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på skolerne eller i umiddelbar nærhed heraf på grundskoleområdet inkl. fri- og privatskoler samt allerede åbne specialundervisningstilbud mv samt kommunale og private STU-tilbud.

  På efterskoler og frie fagskoler skal elever og ansatte indledningsvist bruge den eksisterende testkapacitet herunder selv foretage bookning mv. 

  Det er hensigten at efterskoler og frie fagskoler efter de indledende uger skal sikre mulighed for kviktest på eller i umiddelbar nærhed af skolen.

  Opdateret 26/02 kl. 21:11

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  I de tilfælde, hvor der er tale om en opfordring, vil testen kunne foregå i fritiden. Den lokale ledelse kan dog beslutte, at det kan foregå i arbejdstiden. 

  I de tilfælde, hvor der er krav om test af ansatte, dvs. på efterskoler og frie fagskoler, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test (eksempelvis transportudgifter).

  Lægeattest

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  At blive undtaget for test af COVID-19 kan fx dokumenteres ved en lægeattest.

  Institutionen står for at udfylde andet afsnit med EAN-nr. mv. med henblik på, at lægen kan fremsende regning til institutionen, som derefter betaler.

  Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til uddannelsesinstitutionen.

  Til brug for indhentning af lægeattest kan skoler og institutioner benytte denne attest.

  Opdateret 02/03 kl. 20:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Man er bl.a. undtaget for hurtigtest, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

  • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx:
   • Personer med misdannelser af næsen eller lignende.
   • Personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
   • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test)
   • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb (Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test).

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Årsagerne til fritagelse er baseret på sundhedsfaglige kriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Den specifikke årsag er ikke relevant for skolen. Når skolen modtager en lægeattest fra en elev, må skolen derfor ikke spørge nærmere ind til elevens helbredsoplysninger og den specifikke begrundelse for fritagelse.

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 02/03 kl. 20:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Samlet set forventes institutionernes udgifter til lægeattester at få et begrænset omfang. Der vil blive udmøntet en økonomisk kompensation til skoler og uddannelsesinstitutioner for varetagelse af test-opgaver herunder udgifter til lægeattester. Den konkrete kompensationsmodel er under udarbejdelse.

  Fremmøde

  Opdateret 25/02 kl. 21:37

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Der gælder ikke en 2-meters afstandsanbefaling i stamklasser/faste hold eller grupper.  

  For alle, som må møde frem, dvs. elever, kursister, deltagere og medarbejdere i de genåbnede landsdele og de, som er undtaget nedlukning i hele landet, anbefales det at holde 2 meters afstand på en række områder:

  • Personale dvs. afstand til kollegaer på fx gangarealer, lærerværelser, mødelokaler og til første række af elever/kursister/deltagere ved tavleundervisning.
  • Afholdelse af certifikatkurser, men der kan være situationer, hvor det er umuligt fx køretimer, hvor det anbefales, at der anvendes mundbind/visir under hele kursets gennemførelse, hvis afstandsanbefalingen på 2 meter ikke kan overholdes.
  • Afholdelse af prøver, som ikke er aflyst
  • Ved sang, råb mv. 

  Øvrige smitteforebyggende tiltag som rengøring, håndhygiejne, udluftning såvel som begrænsning af længden på kontakten skal fortsat overholdes.

  Opdateret 10/02 kl. 17:52

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Ja. Lærere og pædagogisk personale kan gennemføre nødundervisning i form af fjernundervisning fra skolens matrikel, hvis det af skolens ledelse vurderes hensigtsmæssigt.

  Det kan eksempelvis være i en situation, hvor en lærer samme dag både skal undervise på skolens matrikel, og har nødundervisning i form af fjernundervisning.

  Opdateret 08/02 kl. 12:03

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  For elever, som er undtaget fra lukningen af skoler, gælder, at skolen skal modtage disse til fysisk undervisning på skolen. Elever, som er omfattet af lukningen af skoler, må skolen ikke modtage til fysisk undervisning på skolen.

  Det er lederen af skolen, som i tvivlstilfælde konkret afgør, om en elev er omfattet af lukningen af skolen.

  Opdateret 08/02 kl. 11:59

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Elever i børnehaveklasser samt 1.-4. klasse skal møde frem til fysisk undervisning og i SFO/klubtilbud.

  Derudover skal følgende elevgrupper forsat møde fysisk frem:

  • Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

  Opdateret 20/01 kl. 11:53

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  For at inddæmme smitten med coronavirus anbefaler sundhedsmyndighederne, at der holdes 2 meters afstand. I forlængelse heraf anbefales kommunerne – tilsvarende trafikselskaber og togvirksomheder – at anvende en belægningsbegrænsning i forbindelse med kommunal buskørsel, for eksempel skolebuskørsel og lignende.

  Begrænsningen skal sikre, at der alene sidder én person pr. dobbeltsæde i bussen. Den samme anbefaling gælder, hvis der køres i mindre biler for eksempel på specialområdet. Der gælder herudover det samme krav om mundbind for elever på 12 år eller derover ifm. kommunal buskørsel, som gælder i den offentlige trafik.

  Sårbare elever

  Opdateret 12/02 kl. 10:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Elever med særlige (men ikke helt særlige) behov må som udgangspunkt ikke blandes på tværs af stamklasser i undervisningen. Det gælder for eksempel mange elever, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte, eksempelvis ordblinde, og de fleste elever i modtagelsestilbud.

  Fælles for disse elever er, at de både er tilknyttet en normalklasse og et undervisningstilbud, der er målrettet deres særlige faglige behov. Skolerne må derfor vurdere, om disse elever som udgangspunkt skal modtage al deres undervisning i normalklassen eller i det særlige undervisningstilbud. For nytilkomne elever i modtagelsestilbud vil det for eksempel være mest hensigtsmæssigt, at eleverne først påbegynder overgang til normalklasser, når forbuddet mod undervisning på tværs af stamklasser ophæves. For elever i modtagelsestilbud, der er påbegyndt overgangen til normalklasse og modtager mere end halvdelen af undervisningen dér, og for elever med ordblindhed vil det formentlig være mest hensigtsmæssigt, at eleverne modtager al undervisning i normalklassen, og at der i stedet tilknyttes en ekstra lærer eller pædagog til klassen, som kan give eleven den fornødne støtte.

  I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilgodese elevens faglige behov gennem øget støtte i normalklassen, vil der foreligge helt særlige pædagogiske behov, således at eleven er undtaget fra forbuddet. Hvis den manglende støtte derimod skyldes personalemangel på skolen, vil skolen skulle være opmærksom på pligten til at tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

  Opdateret 08/02 kl. 12:00

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Der kan etableres nye, faste hold bestående af elever, hvis normale klasser/klassekammerater er sendt hjem og modtager nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse. Det kan for eksempel være elever, der møder i skole, fordi de har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Eleverne må i så fald ikke blandes på tværs af disse hold.

  Holdene kan udvides, såfremt der viser sig behov hos yderligere elever undervejs i nedlukningsperioden.

  Opdateret 08/02 kl. 12:00

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Det er skolens eller institutionens leder, der vurderer, om en elev har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen.

  Opdateret 08/02 kl. 12:00

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Sårbare er elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

  Skolens leder og det undervisende personale bør løbende holde øje med, om elever, der ikke normalt giver anledning til særlig opmærksomhed, begynder at vise tegn på mistrivsel som følge af den aktuelle, helt ekstraordinære situation.

  Disse elever skal – sammen med en række andre elevgrupper, der er undtaget fra nedlukningen på grund af særlige hensyn og behov – møde frem til almindelig undervisning på skolen. 

  Forsamlingsforbud og hjemmeundervisning

  Opdateret 23/02 kl. 11:55

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Forsamlingsforbuddet gælder ikke for hjemmeundervisning af elever på klassetrin, der ikke er omfattet af nedlukning. Det vil sige, at forbuddet pt. ikke gælder for elever på 0.-4. klassetrin. Elever på alle klassetrin på Bornholm er fra den 1. marts 2021 undtaget fra forsamlingsforbuddet.

  Forbuddet gælder hverken for undervisningsaktiviteter i eller uden for hjemmet. Det gælder således både indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted.

  Undtagelsen gælder alene hjemmeunderviste børn, hvis forældre har fravalgt skoletilbud og meddelt deres bopælskommune, at de selv vil sørge for undervisning.

  Opdateret 23/02 kl. 11:55

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Det påhviler forældrene at sørge for dokumentation fra kommunen for, at deres barn hjemmeundervises. Dokumentationen vil sammen med barnets sygesikringskort kunne fremvises for politiet som dokumentation for fritagelse fra forsamlingsforbuddet. 

  Overgang fra dagtilbud mv. til SFO og fritidshjem

  Opdateret 09/02 kl. 08:38

  • Dagtilbud
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Opdateret 09/02 kl. 08:36

  • Dagtilbud
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. Kommende skolestartere fra dagtilbud kan overgå til fritidshjem efter dagtilbudsloven eller skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Overgangen skal ske i overensstemmelse med gældende retningslinjer for det fritidstilbud, som barnet overgår til, og tilrettelægges, så den opleves så harmonisk og naturlig for barnet som muligt. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for det afgivende dagtilbudstilbud og det modtagende fritidstilbud, der konkret fastlægger rammerne for overgangen.

  Se retningslinjer for grundskoler, herunder også fritidshjem eller skolefritidsordninger.

  Opdateret 09/02 kl. 08:39

  • Dagtilbud
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i fritidstilbuddet. Hvorvidt der i tilfælde af dimensionering kan tages hensyn til kommende skolestartere i fritidstilbuddet, eksempelvis behovet for at børnene inden skolestart som en samlet gruppe opbygger en relation til hinanden, personalet og de nye rammer, må bero på en konkret vurdering.

  SFO, fritidshjem, klubtilbud m.v.

  Opdateret 10/02 kl. 17:53

  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. Børn og pædagogisk personale kan undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne eller i ferier.

  Det anbefales her, at børnene så vidt muligt placeres i faste grupper af børn og voksne, da antallet af kontakter skal begrænses så vidt muligt.

  Det kan overvejes, om dele af aktiviteterne kan organiseres, så de foregår udenfor.

  Opdateret 08/02 kl. 11:40

  • SFO, klub, fritidshjem

  Det anbefales, at aktiviteterne i SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

  Det bør så vidt muligt undgås, at de faste grupper blandes på tværs, og der bør holdes 2 meters afstand til børnene i andre grupper. Inden for den faste gruppering kan anbefalinger om 2 meters afstand fraviges.

  Pædagogisk personale bør, så vidt som de pædagogiske hensyn tillader det, holde mindst 2 meters afstand til børnene. Den generelle anbefaling om at holde 2 meters afstand gælder derfor eksempelvis ikke ved behov for omsorg (for eksempel børn der skal trøstes eller hjælpes).

  Børn kan undtagelsesvist, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par grupper/stuer (helst de samme grupper/stuer) i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med ydertimerne.

  Pædagoger kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, undtagelsesvist, skifte gruppe til gruppe, hvis der opstår behov for det, for eksempel i forbindelse med pasning i ydertimerne.

  Opdateret 08/02 kl. 11:40

  • SFO, klub, fritidshjem

  Nej. SFO, fritidshjem og klubtilbud m.v. er ikke omfattet af forbuddet mod undervisning på tværs af klasser, da dette forbud kun gælder undervisning i grundskolen. Det anbefales dog, at aktiviteterne i SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

  Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO'en kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med pasning i ydertimerne.

  Opdateret 08/02 kl. 11:40

  • SFO, klub, fritidshjem

  SFO

  Hvis SFO’en er lukket helt ned, fortsætter forældrebetalingen som normalt.

  Hvis kommunen i forbindelse med en dimensionering har besluttet ikke at tilbyde SFO til forældre, der ønsker et sådant tilbud til deres barn, så vil kommunerne efter omstændighederne skulle tilbagebetale opkrævet forældrebetaling til de berørte forældre.

  Det vil blandt andet være tilfældet, hvis det reelt må sidestilles med, at tilbuddet for de berørte forældre har været lukket. Det er endvidere en betingelse for, at kommunerne vil skulle tilbagebetale forældrebetaling, at kommunen ikke har tilbudt andre pasningsmuligheder i overensstemmelse med den kommunale forsyningspligt.

  Deltagerbetalingen kan højst udgøre kommunens udgift til SFO-tilbuddet i perioden frem til nødlovens ophævelse.

  Fritidshjem og klubtilbud

  Hvis tilbuddene er lukket helt ned, fortsætter forældrebetalingen som normalt.

  Hvis der som følge af COVID-19-foranstaltninger må iværksættes dimensionering i klub- og fritidstilbud, hvorfor en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et tilbud til forældre, der ønsker et tilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre.

  Der er ikke noget krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Personale

  Opdateret 08/02 kl. 17:24

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ansatte i børne- og undervisningssektoren, betragtes i udgangspunktet som personale, der varetager kritiske funktioner, og er derfor ikke omfattet af hjemsendelse. De kan derfor skulle møde på arbejde i det omfang dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen har behov herfor.

  På dagtilbud, grundskole og uddannelsesinstitutioner gælder det ledere, undervisere og pædagogisk personale samt personale, der varetager opgaver i tilknytning til skoler eller dagtilbud m.v., for eksempel PPR, køkkenpersonale, rengøring, sundhedspleje m.v.

  For så vidt angår lærer- og pædagogstuderende, der er i praktik, er det op til praktikstedet lokalt at vurdere, om de studerende varetager en kritisk funktion. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis de studerende indgår i normeringen på dagtilbudsområdet.

  Opdateret 08/02 kl. 17:26

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Offentlige arbejdsgivere opfordres fortsat til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. De pågældende bør så vidt muligt arbejde hjemmefra. Det er den enkelte kommune, der vurderer, om personalet varetager kritiske funktioner og dermed skal møde fysisk frem på skolen. I forbindelse med genåbningen af skolerne for undervisning med fysisk fremmøde kan det være relevant, at funktioner, der er nødvendige for skolens generelle drift, som eksempelvis teknisk personale, it-support, sekretærer, samt støttefunktioner som PPR-personale og sundhedspleje, genoptager fysisk fremmøde på skolerne.

  Dette gælder også forsat i forhold til udsatte børn med særlige behov, at skoler, institutioner og kommuner er forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering af barnets behov for at afgøre, hvilket tilbud barnet skal have. Dette gælder særligt elever med behov for eksempelvis specialundervisning og specialpædagogisk støtte, men kan også gælde opgaver relateret til PPR og sundhedspleje.

  Nødundervisning

  Opdateret 23/02 kl. 18:23

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Der forventes at være adgang til at mødes i trivselsgrupper, hvor en lærer/underviser mødes med op til fire elever/kursister med behørig afstand i primo marts, efter den nødvendige bekendtgørelsesændring er trådt i kraft. Trivselsgrupper omfatter elever/kursister, som lærer/underviser/skoleleder vurderer udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel eller dalende motivation for at gå i skole/uddannelse, hvilket specificeres i bekendtgørelsen.

  Opdateret 11/02 kl. 12:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Grundskoler skal først og fremmest følge Sundhedsstyrelsens vejledning: Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

  Dag- og ungdomsuddannelsesinstitutioner skal forsat følge Sundhedsstyrelsens vejledning: Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser (sst.dk).

  Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat. 

  Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

   

  Opdateret 28/01 kl. 22:18

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Børne - og undervisningsministeren har fritaget alle institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når/hvis de overgår til nødundervisning. Fritagelsen gælder frem til og med den 28. februar 2021. Første gang institutioner, der nødunderviser, igen skal indberette vil derfor være senest den 20. marts 2021 for perioden fra den 1. marts  til den 15. marts 2021.

  Opdateret 28/01 kl. 07:59

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  For folkeskolen

  Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

  Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

  I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

  For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

  For ungdoms- og voksenuddannelser

  Der er i lovgivningen for de enkelte uddannelser fastsat regler om, at undervisningen er vederlagsfri – bortset fra de tilfælde, hvor der er regler om deltagerbetaling o.lign. I de tilfælde, hvor der er fastsat regler om deltagerbetaling, kan der ikke herudover kræves en egenfinansiering fra elevers, kursisters eller deltageres side, herunder til anskaffelse af it-udstyr, som skal anvendes i undervisningen. Der er dog i bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne fastsat regler om, at institutionen dog kan bestemme, at elever og kursister ved de nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

  Hvis en skole/institution tilrettelægger digital nødundervisning, der indebærer, at eleven, kursisten eller deltageren skal have adgang til it-udstyr med bestemte egenskaber, vil skolen/institutionen derfor skulle stille sådant udstyr til rådighed for elever, kursister eller deltagere, der ikke på anden måde har adgang til it-udstyret med de nødvendige egenskaber, jf. dog ovennævnte bekendtgørelse.

  Opdateret 22/01 kl. 16:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det er tilfældet, hvis skolen er omfattet af en nedlukning.

  Det vil herudover fx være tilfældet, hvis skolen på grund af overholdelse af foranstaltninger eller anbefalinger ikke har lokalemæssige forudsætninger til at give almindelig undervisning, eller hvis mange lærere er hjemsendt.

  Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

  Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan fx være, at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disse fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Det skal blot ske på en måde, hvor risikoen for smitte begrænses, for eksempel ved at begrænse antallet af personer i lokalet ved afhentning og sikre fornøden afstand mellem dem.

  Opdateret 08/12 2020 kl. 23:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Når pligten til at give nødundervisning ophører, skal skolerne/institutionerne ikke give erstatningsundervisning. Skolens eller institutionens leder kan dog vurdere, om der for en eller flere elever undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Skolerne/institutionerne skal gennemføre nødundervisning for elever med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang får det udbytte af undervisningen, som de under normale omstændigheder ville have fået. 

  Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 18:15

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

  Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

  I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

  For kommunale og regionale skoler:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

  Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det kan være nødvendigt at overgå til nødundervisning for elever, som efter en konkret vurdering ikke kan møde frem til undervisning. Det gælder for eksempel elever, kursister og deltagere, der er hjemsendt med symptomer på COVID-19, afventer testsvar eller er vurderet som nær kontakt. Det kan også være nødvendigt, såfremt lærerfraværet er så omfattende som følge af COVID-19, at almindelig undervisning ikke kan gennemføres.

  Opdateret 03/12 2020 kl. 12:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, institutionen skal give nødundervisning til den elev/kursist, som er hjemme, fordi dennes barn er hjemsendt i relation til COVID-19. Eleven/kursisten skal ikke registreres fraværende, hvis eleven/kursisten deltager i nødundervisningen. 

  Fravær

  Opdateret 13/01 kl. 15:29

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man tage en snak med barnets læge. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. 

  Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko.

  Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko (sst.dk) 

  Opdateret 12/01 kl. 15:00

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Elever i specialtilbud og særligt sårbare elever med flere er undtaget fra nedlukningen og skal derfor som udgangspunkt møde frem til undervisningen som normalt. 

  Det betyder, at de almindelige fraværsregler stadig gælder for disse elever. 

  Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen. 

  Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller under en nedlukning på grund af COVID-19. 

  Man kan også aftale med skolelederen, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). I så fald har man ikke krav på, at skolen står for undervisningen, herunder i form af nødundervisning, men skolen må gerne tilbyde det, hvis der er ressourcer til at løfte opgaven.

  Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

  Derudover gælder særlige regler for fremmøde i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, er det således muligt for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Det kræver dog, at ens læge er enig i, at det er nødvendigt for barnet at blive hjemme. Hvis man som forælder er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man derfor tale med barnets læge. Hvis en elev modtager nødundervisning hjemmefra, vurderes spørgsmålet om fravær ud fra deltagelsen i nødundervisningen.

  Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. Det gælder for eksempel, hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.

  Folkeskolens prøver

  Opdateret 25/02 kl. 13:41

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  I prøveterminen maj-juni 2021 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

  Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

  Opdateret 25/02 kl. 13:41

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. 

  Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 

  Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse. 

  Opdateret 25/02 kl. 13:41

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  Elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2021, men hvor sygeprøven er aflyst, skal have ophøjet den standpunktskarakter, som blev givet ved afslutningen af undervisningen, til prøvekarakter.

  Opdateret 25/02 kl. 13:39

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2021 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i. 

  Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Det betyder, at forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. Det betyder, at hjemmeunder-viste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik. 

  Opdateret 25/02 kl. 13:39

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Ja, folkeskolens prøver i dansk kan i år – i lighed med øvrige år – aflægges i udlandet, Færøerne og Grønland. Øvrige prøver afholdes i Danmark. I henhold til § 43 i bekendtgørelse 1128 af 14. november 2019 om folkeskolens prøver kan folkeskolens prøver i dansk efter Styrelsen for Undervis-ning og Kvalitets godkendelse afholdes i udlandet, Færøerne og Grønland for unge, der ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Øvrige prøver afholdes i Danmark.

  Opdateret 12/02 kl. 18:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Ja, det følger af den politiske aftale, at elever i 8. og 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de frivillige valgfag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig prøve.

  Opdateret 12/02 kl. 18:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Ja, med udgangspunkt i den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område skal eleverne aflægge alle dele af de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik i 9. klasse.

  Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

  Prøve i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

  Opdateret 12/02 kl. 18:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Nej, der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk og matematik. De skriftlige prøver i dansk og matematik afholdes således på de allerede fastsatte datoer. Se prøveplanen.

  Opdateret 25/02 kl. 10:42

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Nej, der er ikke ændret på perioden for afholdelse af de mundtlige prøver, som ikke er aflyst. De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i perioden fra den 27. maj til den 18. juni 2021.

  Der må dog ikke afholdes mundtlige prøver fredag den 18. juni 2021.

  Opdateret 12/02 kl. 18:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

  Opdateret 12/02 kl. 18:31

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  I 9. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (mundtlig og skriftlig)
  • Matematik (skriftlig) 
  • Engelsk (mundtlig) 

  I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (skriftlig og mundtlig)
  • Matematik (skriftlig og mundtlig)

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2021

  • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
  • Alle udtræksprøver i 9. klasse
  • Frivillige prøver i 8. og 9. klasse
  • 10. klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i. 

  Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver: 

  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
  • De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

  Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Offentliggørelse af prøveudtrækket fremrykkes. Skolens leder skal således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 2021. 

  Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Afgivelsen af afsluttende standpunktskarakter udskydes til medio juni, dog ikke for de fag eleven skal til prøve i. Her afgives den afsluttende standpunktskarakter, inden prøven afholdes.

  Opdateret 25/02 kl. 14:28

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Ja. Ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. Derudover er der mulighed for at prioritere kernestoffet på bekostning af det supplerende stof i fagenes læreplaner.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på retningslinjer for tilpasning af mundtlige eksamensspørgsmål. Disse vil blive udmeldt snarest muligt.

  Rammer for undervisning mm.

  Opdateret 23/02 kl. 18:25

  • Folkeskolen

  Det er hensigten, at adgangen til at undlade at lave elevplaner vil blive hjemlet i den kommende bekendtgørelse om omlagt undervisning. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft primo marts 2021.

  Opdateret 09/02 kl. 15:20

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Under hensyn til de aktuelle smitteforebyggende foranstaltninger opfordres grundskoler til ikke at invitere gæstelærere, eksterne oplægsholderne m.v. til at deltage fysisk i den faglige undervisning. Der opfordres i stedet til, at de eksterne oplæg holdes virtuelt.

  Opdateret 08/02 kl. 11:35

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Der skal fortsat undervises i idræt og musik i grundskolen. 

  Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales dog som hidtil øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

  Det anbefales endvidere generelt, at sang og råb i videst muligt omfang undgås.

  Opdateret 21/01 kl. 16:43

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja, hvis eleverne ikke har afsluttet projektopgaven inden nedlukningen, forudsættes det, at opgaven gennemføres. Grundet nedlukningen fra december 2020, forlænges perioden, hvori eleverne kan gennemføre projektopgaven i 9. klasse. Fristerne for skoleåret 2020/21 fremgår nedenfor:

  Projektopgaven skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Se råd til fjernundervisning i projektopgaven på emu.dk.  

  Eleven skal give besked, om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

  Opdateret 21/01 kl. 16:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja, hvis eleverne ikke har afsluttet den selvvalgte obligatoriske opgave inden nedlukningen skal opgaven gennemføres. Grundet nedlukningen fra december 2020, forlænges perioden, hvori eleverne kan gennemføre den selvvalgte obligatoriske opgave i 10. klasse.  Fristerne for skoleåret 2020/21 fremgår nedenfor.

  Den selvvalgte obligatoriske opgave inkl. fremlæggelse skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. 

  Eleven skal give besked, om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

  Opdateret 21/01 kl. 16:37

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at det at tænde for et kamera og dermed vise sit ansigt i forbindelse med onlineundervisning svarer til at give de samme personoplysninger om sig selv, som når man deltager i undervisning, der foregår fysisk på skolen. Ministeriet vurderer, at det i en undervisningssituation er nødvendigt og relevant for læreren at kunne se elevernes ansigt for eksempelvis at have en fornemmelse af, om de følger med i undervisningen.

  I nogle elevers hjem kan kameraet dog fange andre ting, der afslører oplysninger om eksempelvis sociale eller helbredsmæssige forhold hos enten eleven eller andre personer i hjemmet, der ikke er relevante for undervisningen. Det kunne eksempelvis være medicinglas eller lignende. Derfor er det ministeriets vurdering, at man kun kan kræve, at kameraet er tændt, hvis det kan foregå på en måde, så eleven ikke tvinges til at afsløre personoplysninger om sig selv eller sin familie, der ikke er relevant for undervisningen.

  Opdateret 21/01 kl. 16:37

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

  Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

  Opdateret 18/05 2020 kl. 14:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. Hvis skolen ikke efter de lokale forhold har mulighed for at tilrettelægge og gennemføre al nødundervisningen med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever, så kan resten af nødundervisningen gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever.

  Trivselsaftale

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Trivselsgrupperne er målrettet elever i risiko for mistrivsel og skal bidrage til at forbygge mistrivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, hvilke børn der kan deltage i en trivselsgruppe. Dette beror på en konkret vurdering af barnet eller den unge.

  Der er ikke sat et max antal på, hvor stor en andel af eleverne pr skole/institution, der kan deltage i trivselsgrupper, men der må højst være 5 personer i hver gruppe (hvoraf lærer/pædagog er den ene).

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, en lærer eller pædagog kan godt indgå i flere trivselsgrupper. Det er dog vigtigt, at de sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger overholdes.

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at der arbejdes med faste trivselsgrupper. Disse kan ændres, hvis der er pædagogiske eller lignende grunde til det.

  Opdateret 23/02 kl. 18:22

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  Midlerne til fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne udmøntes som et særtilskud. Ministeriets hjemmel til dette vil blive indhentet via et aktstykke, som forelægges Finansudvalget hurtigst muligt.

  Parallelt med Finansudvalgets behandling af aktstykket beregner ministeriet tilskuddet til de enkelte skoler. Særtilskuddet vil derfor kunne udmøntes umiddelbart efter, at Finansudvalget har tiltrådt aktstykket.

  Opdateret 23/02 kl. 18:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU

  De dele af de samlede midler, der udmøntes til kommunerne vil indgå som led i de samlede forhandlinger om Aftale om kommunernes økonomi for 2022, hvor de vil indgå som en del af den samlede beregning af nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021, og hvor den samlede kompensation gives via bloktilskuddet. Det bemærkes i den henseende, at kommunerne vil kunne disponere midler, så snart der er indgået en politisk aftale og ikke behøver afvente de samlede drøftelser om COVID-udgifter. 

  Over de kommende uger vil ministeriet dels udarbejde lister, hvor midlerne fordeles pr. kommune i henhold til bloktilskuddets fordelingsnøgle, og dels gå i dialog med KL om en forpligtende aftale vedrørende kommunernes detaljerede redegørelse for brug af de afsatte midler, herunder konkrete fordeling pr. skole.

  Nationale test

  Opdateret 18/01 kl. 17:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Ja. Perioden er dog forlænget, så testene kan holdes i perioden fra den 1. marts og til den 11. juni 2021.

  Obligatoriske sprogprøver

  Opdateret 06/02 kl. 14:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Folkeskoler og fri- og privatskoler omfattet af reglerne om obligatoriske sprogprøver kan gennemføre det andet obligatoriske sprogprøveforsøg i børnehaveklassen i februar og i hele marts måned. 

  De fire delprøver i sprogprøveforsøget skal gennemføres over en periode på op til femten skoledage. Disse skoledage skal lægges i umiddelbar forlængelse af hinanden.

  Introduktionskurser og brobygning

  Opdateret 13/01 kl. 16:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:53

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

  Opdateret 13/01 kl. 16:54

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

  Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:55

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:48

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja.

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

  Opdateret 13/01 kl. 16:49

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

  Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

  • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

  I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

  Erhvervspraktik

  Opdateret 13/01 kl. 17:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler

  Ja. Det er stadig i princippet muligt for elever at komme i erhvervspraktik, såfremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt. I den nuværende situation, hvor skoler er lukkede ned, og der opfordres til hjemmearbejde i videst muligt omfang, opfordres der dog til ikke at gennemføre erhvervspraktik. 

  Såfremt erhvervspraktikken gennemføres, skal det ske under de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, og der påhviler praktikvirksomheden et ansvar for, at praktikken kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

  Det bemærkes, at elever i 8. og 9. klasse har retskrav på at komme i erhvervspraktik, hvis de gerne vil. Hvis en elev vælger at benytte dette retskrav i tilfælde, hvor skolen ikke tilbyder erhvervspraktik, skal eleven selv finde et praktiksted.

  Mundbind/visir

  Opdateret 03/03 kl. 08:16

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller, rengøringspersonale og skolesekretærer, i grundskoler, SFO, fritidstilbud mv. har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. På grundskoleområdet gælder således, at kommuner og skoler ikke kan forbyde andet personale at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Retten gælder alt personale på skolen. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

  Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at bære mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik.

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af (se selvstændigt FAQ herom). 

  Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forældre eller andre, når de deltager i forældre- eller skolebestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at kravet kun gælder for besøgende, og at medlemmer af forældre- og skolebestyrelsen er personer med tilknytning til dagtilbud mv., skolen og institutionen og dermed ikke er besøgende. Der opfordres dog fortsat til, at forældre- og skolebestyrelsesmøder mv. udskydes eller afholdes virtuelt, se særskilt FAQ om aktiviteter der bør aflyses under emnet ’Møder, sociale arrangementer, overnatning og lignende’.

  Særligt for dagtilbud

  I dagtilbud kan det fx være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. 

  Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. 

  Det anbefales, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. 

  Særligt for grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

  Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig på indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som f.eks. håndværkere m.fl. 

  For forældre og andre familiemedlemmer kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer. 

  Hvis for eksempel en forælder ikke vil bære mundbind eller visir, kan adgangen til skolen, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. begrænses. For eksempel således, at han eller hun i en hente/bringe-situation ikke kommer indenfor på skolen, men afleverer/henter eleven udendørs.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja.  Dagtilbuddene, grundskolerne og skolefritidsordningerne m.v. skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Informationsmaterialer kan blandt andet findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk)

   

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

  Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

  • Personer, der er under 12 år.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

  Herudover kan personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, i visse situationer fjerne det helt eller delvist. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (dette omfatter ikke serveringssteder).
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

  Det betyder eksempelvis, at en forældre i forbindelse med indkøring eller udredning af barnet i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. vil kunne fjerne mundbind eller visir, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. Det betyder også, at for eksempel talepædagoger og medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vil kunne fjerne mundbind eller visir, mens de varetager pædagogiske opgaver i forhold til et barn, fordi det er nødvendigt for barnet at kunne se mest muligt af personens mimik og mundbevægelser.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind på (sst.dk).

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. Skolen kan modtage besøgende, herunder for eksempel forældre. Forældre kan derfor ledsage deres børn ind på skolen og for eksempel ind i klasseværelset. De skal dog bære mundbind eller visir indendørs imens. 

  For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det desuden, at forældrene overholder anbefalingen om mindst 2 meters afstand til personale og andre elever og generelt følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, samt om hygiejne.

  Sundhedsfaglige anbefalinger

  Opdateret 08/02 kl. 11:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Som udgangspunkt ja. Det anbefales dog, at aflevering og afhentning af elever i det omfang, det er muligt, bør foregå udenfor, så forældrene ikke kommer indenfor på skolen

  Den enkelte skole kan fastsætte rammer for, hvordan forældre afleverer og henter deres børn på skolen. Det er muligt inden for de sundhedsfaglige anbefalinger at forældre ledsager børn ind på skolens matrikel. For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det, at forældrene oveholder anbefalingen om 2 meters afstand til personale og andre elever og følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, hygiejne, rengøring og kontaktreduktion. Skolen kan dog fastsætte egne rammer om at aflevering foregår udenfor.

  Se derudover også særskilt FAQ om krav til forældre og andre besøgende om anvendelse af mundbind eller visir på skoler og institutioner.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

  Anbefalingerne til hygiejne omfatter hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Håndvask tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skolen, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

  Skolen bør identificere og eventuelt markere fælles kontaktpunkter, for eksempel dørhåndtag og trykknapper.

  Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

  Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke henstilles uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

  Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

  Der er særskilte anbefalinger for følgende legetøj:

  • Bøger: Det er fordelagtigt at anvende e-books på tablets under pandemien, fordi de kan aftørres. Almindelige bøger kan dog anvendes og henstilles i 72 timer. Såfremt bøgerne er fedtede/smudsede kan de aftørres med en let fugtet klud på ydersiden og herefter henstilles i 72 timer. Her er forudsætningen dog, at bøgerne håndteres af medarbejderne, som har udført håndhygiejne inden de anvender bøgerne.
  • Udklædningstøj: Tøjet vaskes på 60 grader. Kan tøjet ikke vaskes på 60 grader, kan det vaskes på 30 grader og herefter henlægges i 72 timer.

  Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Opdateret 25/02 kl. 21:46

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  I Nord- og Vestjylland:

  • Efterskoler og frie fagskoler: Elever fra 8. klassetrin og op
  • Fri- og privatskoler: Kun afgangselever må møde frem.

  På Bornholm:

  • Alle elever må møde frem.

  Opdateret 20/01 kl. 20:52

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  Ja, elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelserne kan få reduceret deres deltagerbetaling for perioden fra den 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophører. Dette er muliggjort af den seneste hjælpepakke til efterskoler og øvrige kosttilbud (uvm.dk).

  Med hjælpepakken får skolerne og institutionerne et ekstra statsligt tilskud på op til 1.000 kroner pr. uge pr. elev til at reducere elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 90 procent af den konkrete deltagerbetaling.

  Opdateret 13/01 kl. 15:46

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  Nej. Elever må ikke modtages på skolen og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. Følgende er dog undtaget og skal fortsat modtages på skolen og i videst mulig udstrækning modtage almindelig undervisning:

  1. elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven og andre lignende tilbud.
  2. elever, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.
  3. elever, hvis forældre eller de selv har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven ikke hjemsendes, eller hvis eleven ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på skolen.

  Bemærk, at efterskoler og frie fagskoler med samlet særligt undervisningstilbud ikke generelt er undtaget fra nedlukningen, da disse skolers profil, elevgrundlag m.v. er meget forskelligartet. En række elever på disse skoler vil dog på baggrund af en konkret vurdering foretaget af skoleleder være undtaget fra nedlukningen, jf. pkt. 2) og 3).

  Se retningslinjerne for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler gældende til og med 28 februar (pdf)

  Opdateret 11/01 kl. 10:50

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  Efterskoler med samlet særligt undervisningstilbud er ikke generelt undtaget fra nedlukningen, da disse skolers profil, elevgrundlag mv. er meget forskelligartet. Mens nogle elever udelukkende har ordblindhed som udfordring, har andre elever tunge sociale og/eller helbredsmæssige problemer. Sidstnævnte gruppe er undtaget fra hjemsendelsen og skal have deres tilbud på efterskolen, dvs. ved fysisk fremmøde.

  Det skal således understreges, at en række elever på efterskoler med et samlet særligt undervisningstilbud efter en konkret vurdering er undtaget fra nedlukningen, fordi de har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder pga. forholdene i hjemmet.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:50

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  Medarbejdere og elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud.

  Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, hvis det foregår på og uden for skolens matrikel.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kostilbud. Dette kan for eksempel være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på skolens matrikel.

  Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.  

  Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand følges. 

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:50

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  Efterskoler og privat- og friskoler kan, som alle andre grundskoler, søge rådgivning og vejledning om håndtering af smittetilfælde hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Opdateret 21/08 2020 kl. 15:15

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  Det er alene et tilbud, at elever kan benytte den kommunale skolebus, og kommunen er ikke forpligtet til at stille mundbind til rådighed for elever, hvorfor elevens forældre – og ikke kommunen – selv skulle tilvejebringe mundbind.

  Opdateret 18/05 2020 kl. 09:30

  • Efterskoler
  • Frie grundskoler

  Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retningslinjer, og at det er forsvarligt.

  Tilsyn og ansvar

  Opdateret 08/02 kl. 11:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men skolens tilsynsforpligtigelse kan også under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:50

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

   

  Opdateret 20/05 2020 kl. 16:30

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/03 kl. 08:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 17/02 kl. 13:37

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

  Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ved påvisning af tilfælde med COVID-19 bør der straks igangsættes identifikation af nære kontakter til den smittede både i og uden for gruppen/stuen/klassen/holdet, som beskrevet i Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk) og i Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (sst.dk)

  Desuden kan den lokale, kommunale sundhedsmyndighed kontaktes for yderligere vejledning. 

  Læs nærmere om hvem der defineres som en nær kontakt i COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk).

  Ved personer med symptomer på anden sygdom følges på både dagtilbud-, grundskole- og ungdoms- samt voksenuddannelsesområdet de almindelige retningslinjer, jf. Sundhedsstyrelsens: Smitsomme sygdomme hos børn og unge (sst.dk).

  Opdateret 17/02 kl. 14:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 17/02 kl. 13:44

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 02/09 2020 kl. 14:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at dagtilbuddet mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

  Der er ikke krav om, at selve testen skal fremvises, men såfremt barn, elev, kursist, deltager eller medarbejder har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, således, at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Opdateret 17/02 kl. 13:36

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 01/03 kl. 11:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 5. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Anbefalingen gælder til og med 5. april. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende. Nogle af ovenstående aktiviteter kan gennemføres virtuelt.

  Opdateret 03/02 kl. 09:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Der kan ikke afvikles rundvisning, orienteringsmøder, mini-åbent hus eller lignende for ansøgere eller kommende elever/kursister/forældre med fysisk fremmøde på institutionen. Dette gælder uanset hvor få personer, der samles. Sådanne aktiviteter kan kun afvikles virtuelt.

  Opdateret 15/01 kl. 13:06

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

  Rejser til udlandet

  Opdateret 23/02 kl. 09:17

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Der indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark, skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Personer under 15 år er dog ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

  Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

  Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

  Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

  For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 kl. 07:29

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

  Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

  Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

  På grundskoleområdet kan skolelederen dog godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

  Opdateret 13/02 kl. 07:24

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye covid-19 varianter.

  Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 kl. 07:27

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødunder-visning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

  Sidst opdateret: 2. marts 2021