Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Mundbind/visir

Lærere og pædagoger har ret til at anvende visir i grundskolen, SFO, fritidsordning m.m., hvis de pågældende ønsker det. På grundskoleområdet gælder således, at kommuner og skoler ikke kan forbyde lærere og pædagoger at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

Lærere og pædagoger har ikke ret til at bære mundbind af hensyn til behovet for at kunne sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik.

Nej. Hvis skolen er kombineret med et privat gymnasium vil kravet dog være gældende for hele institutionen (kun for elever over 12 år), medmindre grundskoleafdelingen ligger geografisk adskilt.  

Kommunen har pligt til at tilvejebringe mundbind for elever på 12 år eller derover der:

 1. Skal have stillet vederlagsfri befordring til rådighed af kommunen efter folkeskolelovens § 26 mellem skole og hjem
 2. Som led i undervisningen, fx i forbindelse med ekskursioner eller transport til og fra idrætshal eller lignende, skal benytte kollektiv transport.

Hvis en kommune har forsyningsmæssige udfordringer med at tilvejebringe mundbind til kommunens institutioner, opfordres skoler, SFO'er mm. til i denne periode at organisere undervisningen, så der ikke anvendes kollektiv trafik.

Kommuner og skoler kan opfordre forældre til at sørge for mundbind til eleverne, men må ikke stille krav om det. For de elever, hvor kommunen er forpligtet til at sikre befordring, men ikke kan tilvejebringe mundbind, kan forældrene opfordres til at sørge for mundbind. Hvis forældrene vælger at følge denne opfordring og beder om at få udgifterne dækket, skal kommunen kompensere forældrenes udgifter til mundbind.

Kravet om brug af mundbind på alle tidspunkter i den kollektive trafik gælder ikke børn under 12 år samt personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser. Børn under 12 år er undtaget fra brugen af mundbind, da det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke kan sikres, at mundbindet sidder tæt nok til ansigtet. Ligesom børn under 12 år heller ikke vurderes til selv at kunne tage mundbindet af og på.

Det er forældrenes ansvar, at eleverne kommer til og fra skolen. Hvor forældrene står for transporten mellem skole og hjem, må de tilvejebringe mundbind, hvis en elev skal bruge sådanne i forbindelse med transporten.

For elever, der af kommunen skal have stillet vederlagsfri befordring til rådighed efter folkeskolelovens § 26 mellem skole og hjem, gælder, at eleverne af kommunen skal have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge regler skal bruge mundbind. Det samme gælder for elever, der modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.

Det følger af folkeskolelovens § 50, stk. 5, at kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner.

Det indebærer, at elever, der er omfattet af krav om brug af mundbind (typisk elever på 12 år eller derover), vil skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge regler skal bruge mundbind under en ekskursion.

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolernes virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, og skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed inden for disse mål og rammer. Det er den enkelte skolebestyrelse, der fastsætter skolens ordensregler, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 4.

Den enkelte skolebestyrelse vil således kunne indføre sådanne krav som en del af ordensreglerne.

Indføres krav i ordensreglerne om brug af mundbind, vil eleverne skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge ordensreglerne skal bruge mundbind i skoletiden.

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolernes virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, og skolebestyrelsen skal udøve sin virksomhed inden for disse mål og rammer. Det er den enkelte skolebestyrelse, der fastsætter skolens ordensregler, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 4. 

Den enkelte skolebestyrelse vil således kunne indføre sådanne krav som en del af ordensreglerne. Krav, som alene omfatter visse elever, må ikke udgøre direkte eller indirekte diskrimination.

Får en elev et konkret påbud om brug af mundbind, vil eleven skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleven ifølge ordensreglerne skal bruge mundbind i skoletiden. Skolen skal være opmærksom på, at en sådan ordning ikke må medføre forskelsbehandling mellem elever, der selv medbringer mundbind, og elever, der ikke gør, eksempelvis ved at der alene gives påbud om brug af mundbind til elever, der ikke selv medbringer mundbind.

Kommuner og dagtilbud kan fastsætte retningslinjer for forældres adfærd på skolen. Der vil herunder kunne fastsættes retningslinjer af hensyn til den almindelige ro og orden, herunder for at opretholde en vis hygiejne.

Det er ikke en del af folkeskolens undervisning, at forældrene skal være på skolens område i forbindelse med hente-bringe-situationer. Forældre skal derfor ikke have stillet mundbind til rådighed af skolen.

Hvis en forælder ikke ønsker at bære mundbind, kan adgangen til skolen begrænses. For eksempel således at forældrene i en hente-bringe-situation alene kan komme til skolens indgang.

Kravet om brug af mundbind gælder for personer på 12 år og derover. Elever, der er 11 år eller derunder, er ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Det gælder også i myldretid og lignende.

Endvidere gælder kravet ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind.

Erhvervspraktik

Ja. Grundskoler kan fortsat gennemføre erhvervspraktik for elever i 6.-9. klasse, men da det ikke er obligatorisk for skolerne at tilbyde erhvervspraktik, kan det lokalt besluttes at aflyse eller udsætte erhvervspraktikken inden for den ramme, kommunalbestyrelsen eller skolen har besluttet. Det er obligatorisk for den enkelte elev at deltage i erhvervspraktik, hvis det lokalt er besluttet, at erhvervspraktik indgår som en del af elevernes undervisningsforløb.

Ved erhvervspraktik bliver eleverne ikke samlet på tværs af skoler, men kommer -  ofte enkeltvist - ud i virksomheder, som også er underlagt retningslinjer for at inddæmme smitte. Erhvervspraktikken skal ske under de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Dette indebærer blandt andet, at man skal isolere sig og blive hjemme, hvis man oplever symptomer, have fokus på håndhygiejne og kontaktpunkter samt reducere kontakt i forhold til for eksempel afstand, hyppighed og varighed. Hvis erhvervspraktikken foregår i et område, der er derudover er underlagt særlige restriktioner, skal erhvervspraktikken også organiseres under hensyn til disse.

Der påhviler praktikvirksomheden et ansvar for, at praktikken kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det bemærkes, at elever i 8. og 9. klasse har retskrav på at komme i erhvervspraktik, hvis de gerne vil. Hvis en elev vælger at benytte dette retskrav i tilfælde, hvor skolen ikke tilbyder erhvervspraktik, skal eleven selv finde et praktiksted.

Introduktionskurser og brobygning

I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse på grundskolen eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Introduktionskurset skal afholdes i den udstrækning, det er praktisk muligt enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse på grundskolen eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

Brobygning skal afholdes i den udstrækning, det er praktisk muligt enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse på grundskolen eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor undervisere og evt. få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevernes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen.

Nej, alle introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne er aflyst i dette skoleår.

I den udstrækning det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde af kurser og forløb, der tilrettelægges enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse af en eller flere undervisere og elever fra den pågældende ungdomsuddannelse på elevenes egen skole eller et andet sted uden for ungdomsuddannelsesinstitutionen.

Nødundervisning

Skoler kan kun iværksætte nødundervisning, hvis den ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. Skoler skal derfor fortsat som udgangspunkt gennemføre normal undervisning.

Hvis der ikke kan gennemføres almindelig undervisning, er der pligt til at give nødundervisning og i øvrigt tilpasse skolens aktiviteter til forholdene. Nødundervisning skal kun iværksættes og erstatte almindelig undervisning, når det er en forudsætning for at efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud om forebyggelse af udbredelsen af COVID-19. Iværksættelsen af nødundervisning skal begrænses til færrest mulige elever i den givne situation, så den kun gives til de elever, som skolen ikke kan give almindelig undervisning. Øvrige elever skal have almindelig undervisning.

Det er kommunalbestyrelsen for folkeskoler eller den ansvarlige bestyrelse for fri- og privatskoler, der har ansvaret for beslutninger om at overgå til nødundervisning. Kompetencen til at tage beslutningen kan dog delegeres efter reglerne om intern delegation. I en kommune kan det for eksempel være til et udvalg under kommunalbestyrelsen eller til forvaltningen.

Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige bestyrelse er nødt til at sende hele klasser hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, som ikke omfatter hele klasser.

De helt centrale eksempler på situationer, som begrunder nødundervisning, følger af Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms og voksenuddannelser (sst.dk). Det drejer sig om følgende:

 • Når en elev har symptomer, sendes eleven hjem med henblik på testning, og eleven tilbydes nødundervisning.
 • Når der er konstateret smitte hos én elev, sendes hele klassen hjem med henblik på testning, og der etableres nødundervisning.
 • Når der er konstateret smitte hos en lærer, opspores nære kontakter til læreren. Elever, som er nære kontakter hjemsendes og tilbydes nødundervisning.

Elever, der af sundhedsmæssige grunde (for eksempel fordi de er i risikogruppen) er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til undervisning i forbindelse med COVID-19, skal gives nødundervisning. Her kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår inde på skolen og følge med hjemmefra. I dette tilfælde skal der ikke indsendes en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Udgangspunktet er, at elever, som ikke hjemsendes, skal tilbydes normal undervisning på skolen, i det omfang dette er muligt. Lærerfravær og/eller elevfravær kan dog være så omfattende, at man
lokalt kan træffe beslutning om, at andre elever, som er på skolen, overgår til nødundervisning. I dette tilfælde skal der indsendes en begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis en eller flere elever er hjemsendt fra skolen i en kortere periode på grund af mistanke om smitte med COVID-19, skal skolen iværksætte nødundervisning. Det gælder både, hvis der er tale om enkelte elever, og hvis det er en hel klasse, årgang eller skole, der er hjemsendt. Hvis det er en enkelt eller få elever, der skal modtage nødundervisning, kan skolen for eksempel give eleven hjemmeopgaver efter anvisning fra underviseren, eller eleven kan, hvis det er teknisk muligt, videoopkobles til den undervisning, der foregår på skolen og følge med hjemmefra.

Nødundervisningen skal kun begrundes i en formular, der sendes ind til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmesiden, hvis der er iværksat nødundervisning for hele hold eller klasser.

Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, skal skolen alene give nødundervisning, hvis elevens tilstand tillader det.

Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

Nødundervisning af elever, som skolen af sundhedsmæssige grunde har vurderet, ikke skal undervises fysisk på skolen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren. Læs mere om gode råd til fjernundervisning m.m. på emu.dk.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19, beslutte at sende en større eller mindre gruppe af elever eller lærere hjem eller lukke hele eller dele af skolen i en nærmere angivet periode. Styrelsen kan derudover også komme med skærpede lokale sundhedsfaglige anbefalinger, som skolerne bør følge.

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse for skolen kan beslutte at iværksætte nødundervisning for en eller flere elever, kursister eller deltagere, hvis det på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke er muligt at give almindelig undervisning med fysisk tilstedeværelse på skolen.

Hvis en kommunalbestyrelse eller den ansvarlige bestyrelse for skolen er nødt til at sende hele klasser hjem, skal kommunen eller bestyrelsen udarbejde en begrundelse for overgangen til nødundervisning, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside og sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside. Skoler er fritaget fra dette, hvis nødundervisningen alene iværksættes for en eller flere enkelte elever, som ikke omfatter hele klasser.

Først og fremmest henvises til Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge (sst.dk).

Hvis skolelederen har behov for generel rådgivning om, hvordan skolen skal vejlede medarbejdere, forældre og børn om COVID-19, kan skolelederen kontakte den kommunale sundhedstjeneste. Dette gælder, uanset om skolelederen er leder af en folkeskole eller en privat- eller friskole, efterskole eller fri fagskole. Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle skoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for yderligere rådgivning. 

Nødundervisning skal gives i en så kort periode som muligt – dog i første omgang højst i fire kalenderuger.

Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller bestyrelse for skolen kan derudover i helt ekstraordinære tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor en skole fortsat giver nødundervisning. En sådan forlængelse kan have en varighed på op til to kalenderuger. Beslutning om forlængelse af perioden for fortsat nødundervisning kan træffes mere end én gang.

En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før, den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres, inden den igangværende periode udløber.

Hvis det er nødvendigt for skoler at iværksætte nødundervisning for at kunne leve op til de sundhedsfaglige anbefalinger, regler eller påbud, skal nødundervisningen igangsættes umiddelbart og en i så kort en periode som muligt og – i første omgang – i maksimalt fire uger.

Hvis nødundervisningen omfatter hele klasser, skal kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse begrunde, hvorfor det er nødvendigt at iværksætte nødundervisning, og hvad der ligger til grund herfor. Dette skal ske samtidig med, at nødundervisningen iværksættes. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

Hvis nødundervisningen kun omfatter en eller flere enkelte elever – men ikke hele klasser – skal skolen ikke indsende en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og ej heller offentliggøre den på skolens hjemmeside.

Hvis skolens pligt til at give nødundervisning ikke ophører ved udløbet af den periode, som den – i første omgang – er iværksat for, skal nødundervisningen fortsættes i en yderligere periode på højst to kalenderuger. Det samme gælder, hvis nødundervisningen skal fortsætte i flere perioder på hver højst to kalenderuger. Dette skal skolen for hver periode begrunde. Begrundelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og offentliggøres på skolens hjemmeside. I den forbindelse skal skolen også anvende "Formular for beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning" (stukuvm.dk), der ligger på styrelsens hjemmeside.

En forlængelse kan have en varighed på op til to uger ad gangen. En beslutning om at forlænge kan tidligst træffes ugen før, den igangværende periode med nødundervisning udløber og skal senest træffes og offentliggøres, inden den igangværende periode udløber.

Der er ingen formkrav til offentliggørelse af begrundelse for nødundervisning på skolens hjemmeside. Det skal dog fremgå af hjemmesiden, hvilket elevomfang, periode og begrundelse, der er for nødundervisningen.

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning begrundet i en enkelt undervisers fravær, heller ikke selvom underviserens fravær er COVID-19-relateret.

Det er institutionens ledelse, der træffer beslutning om, hvorledes den fysisk fraværende undervisers undervisning, skal gennemføres.

Såfremt underviseren er hjemme, men ikke syg, kan institutionen evt. omlægge til fjern- eller virtuel undervisning i det omfang, det er tilladt efter de almindelige bestemmelser, der er gældende inden for den enkelte uddannelse.

Underviserens COVID-19 relaterede fravær håndteres efter en konkret vurdering i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og regler på det respektive overenskomstområde.

Såfremt lærerfraværet på grund af COVID 19 på en skole eller institution er så omfattende, at det ikke er muligt at fremskaffe vikarer, eller undervisningen ikke kan omlægges til fjernundervisning efter de almindelige bestemmelser, vil situationen ud fra en konkret vurdering kunne begrunde, at der iværksættes nødundervisning. Dette skal begrundes og offentliggøres på skolens eller institutionens hjemmeside og indberettes til STUK, når det drejer sig om en eller flere hele klasser eller hold.

Vejledning om iværksættelse af nødundervisning kan ses på siden Retningslinjer og lovgivninger (uvm.dk).


Fra mandag den 23. november ophæves de særlige restriktioner og anbefalinger for skoler og uddannelsesinstitutioner i de berørte kommuner i Nordjylland.

Dermed ophører pligten til at give nødundervisning, når skolen eller institutionen igen kan give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere, selv under hensyntagen til sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer som følge af covid-19.

Skoler og institutioner skal bestræbe sig på at genoptage den almindelige undervisning, herunder prøver mv., så snart de kan. Dette udelukker ikke, at der indtil denne overgang kan finde sted fortsat  nødundervises, hvis nødunder-visningen undtagelsesvist af praktiske grunde, og på grund af tidligere udmeldinger til elever/kursister, ikke fra den 23. november kan omlægges til almindelig undervisning, før senere i perioden frem mod den 3. december 2020.

Såfremt nødundervisning fortsætter efter den 23. november skal skoler og institutioner indsende en blanket med begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som kan findes her (stukuvm.dk)

 

Aktiviteter med overnatning

Det anbefales, at såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning, som fx kolonier, lejrskoler og studieture ikke afholdes.

Dog kan aktiviteter med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at aktiviteten afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte. Dette indebærer, at fx kostskoler og efterskoler kan fortsætte deres almindelige aktiviteter.

Rejser til udlandet

Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til en række lande. Udenrigsministeriet fraråder derimod ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en rejse er nødvendig. Det kan for eksempel være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. Du kan læse mere om anerkendelsesværdige formål med indrejse på politi.dk.

Hvis barnet har været på en nødvendig rejse i udlandet, for eksempel for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, for eksempel en ferietur, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (det vil sige både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal have fjernundervisning, mens de er væk fra skolen. Der skal derfor tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten.

Rammer for undervisning mm.

Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Undtagelsen også gælder for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 100 personer. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder, skolens løbende fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer. 

Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Ja. Hvis skolen ikke efter de lokale forhold har mulighed for at tilrettelægge og gennemføre al nødundervisningen med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever, så kan resten af nødundervisningen gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever.

Sundhedsfaglige anbefalinger

Raske børn må gerne lege med andre raske børn. Det er en god ide, at børn leger med de samme børn, for eksempel et par rigtige gode venner fra skolen, vejen eller børnehaven. Overvej om børnene kan lege sammen udenfor.

Lige nu skal man begrænse legeaftaler med børn, som ikke plejer at lege sammen, og man skal ikke etablere for eksempel trivselsgrupper, madgrupper eller legegrupper i skolen.

Skolerne har ansvar for at sikre et godt undervisningsmiljø. Med de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer må skolerne derfor finde andre måder at sikre trivsel på end etableringen af for eksempel legegrupper.

Der kan dog være særlige hensyn til børnenes trivsel, der gør at man skal gøre en undtagelse. Det kan være, hvis et barn er ny i en klasse eller i en børnehave. Forebyggelse af smitte skal ikke gå ud over børns mentale trivsel eller gøre, at nogle børn bliver ensomme.

Husk altid at hjælpe børnene med at overholde god håndhygiejne, og sørg så vidt muligt for, at de leger udenfor.

God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

Anbefalingerne til hygiejne omfatter hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Håndvask tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skolen, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter hos/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

Skolen bør identificere og eventuelt markere fælles kontaktpunkter, foreksempel dørhåndtag og trykknapper.

Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke henstilles uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

Der er særskilte anbefalinger for følgende legetøj:

 • Bøger: Det er fordelagtigt at anvende e-books på Ipads under pandemien, fordi de kan aftørres. Almindelige bøger kan dog anvendes og henstilles i 72 timer. Såfremt bøgerne er fedtede/smudsede kan de aftørres med en let fugtet klud på ydersiden og herefter henstilles i 72 timer. Her er forudsætningen dog, at bøgerne håndteres af medarbejderne, som har udført håndhygiejne inden de anvender bøgerne.
 • Udklædningstøj: Tøjet vaskes på 60 grader. Kan tøjet ikke vaskes på 60 grader, kan det vaskes på 30 grader og herefter henlægges i 72 timer.

Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne, og at SFO'en bestræber sig på, at børnegrupperne i videst muligt omfang følger grupperingen fra skolen.

Når det er en forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling, kan SFO'en eller tilbuddet lave aktiviteter for grupper af børn på tværs af de faste grupperinger, for eksempel ud fra interessefælleskaber.

Det er dog stadig udgangspunktet, at antallet af kontakter skal begrænses så vidt muligt, og at SFO'en eller fritidstilbuddet derfor skal tilstræbe så få sekundære grupper som muligt (for eksempel 1-2 sekundære grupper per barn), og at disse grupper også følger en fast holdorganisering. Derudover bør børnene i skiftet fra gruppe til gruppe have særlig fokus på håndhygiejne, ligesom der bør være øget fokus på rengøring.

Inden for den faste gruppering og de få sekundære grupper kan anbefalinger om 1 meters afstand fraviges, når det er en afgørende forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling.
Børn kan undtagelsesvist, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par grupper/stuer (helst de samme grupper/stuer) i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.

Pædagoger kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, undtagelsesvist, skifte gruppe til gruppe, hvis der opstår behov for det, for eksempel i forbindelse med pasning i ydertimerne.

I SFO og fritidstilbud kan der være aktiviteter eller situationer, hvor den generelle anbefaling om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at aktiviteten foregår inden for gruppen (på samme vis som for klassen i skolen), og at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne og øget fokus på rengøring.

Ja. Skolen kan modtage besøgende for eksempel fra forældre, og forældre kan derfor også godt ledsage børn ind på skolens matrikel og for eksempel ind i klasseværelset. For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det, at forældrene oveholder anbefalingen om 1 meters afstand til personale og andre elever og generelt følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, hygiejne, rengøring og kontaktreduktion.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolen sikrer, at klassen er udgangspunktet for alle elevernes aktiviteter. Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, er det dog stadig muligt, at eleverne i særlige tilfælde kan skifte klasse i forbindelse med for eksempel valgfag, enkelte mindre fag der samkøres på tværs af stamklasser eller ved indslusning af tosprogede elever fra modtagerklasse til almindelig klasse.

Det anbefales, at der er øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte ved sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt. Dette kan for eksempel indebære fokus på god håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter, som for eksempel bolde eller andre redskaber.

Hvis det er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser i undervisningen kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges i idrætsundervisningen – ligesom i undervisningen i andre fag. Dette er en lokal vurdering.

Ud over de generelle anbefalinger, der står beskrevet i ministeriets retningslinjer for grundskoler, er der ingen særlige anbefalinger til bestemte idrætsaktiviteter eller til omklædnings- eller badesituationer. Det er en lokal beslutning, hvordan de konkrete aktiviteter organiseres, så de sundhedsfaglige retningslinjer kan efterleves.

Det er vigtigt, at man i overgangssituationer forsat tager de nødvendige pædagogiske hensyn, så der ikke skabes utryghed for barnet.

Forældre kan godt deltage i indkøring fra fx børnehave til SFO og skole. Det afgørende er, at de til enhver tid gældende anbefalinger om isolation af personer med symptomer, hygiejne og kontaktreduktion følges af både forældre og besøgende elever. Dette gælder også de mellemtrinselever, som er på besøg på en overbygningsskole.

Eksempelvis bør elever og forældre vaske hænder ved ankomst. Det er desuden vigtigt, at besøgende elever og forældre løbende har fokus på god håndhygiejne og at holde afstand til andre. For at sikre at klassen fortsat er udgangspunktet for elevernes aktiviteter frarådes det, at klasser mødes på tværs. Det anbefales desuden, at besøgene så vidt muligt sker udendørs.

Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktpunkter i undervisningslokaler. Dette indebærer også redskaber eller instrumenter.

Det er en lokal vurdering om hyppigheden af rengøringen bør øges for eksempel hvis flere klasser i løbet af en dag benytter det samme undervisningslokale og de dertilhørende redskaber eller instrumenter.

Fravær

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man tage en snak med barnets læge. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. 

Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko.

Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko:

Hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme uden nogen konkret lægefaglig begrundelse, vil en elev blive registreret som ulovligt fraværende. For eksempel hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen og/eller det ikke er aftalt med skolens ledelse. Eleven vil i den situation ikke modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning.  Efter omstændighederne vil skolens leder skulle vurdere, om eleven undtagelsesvist har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte som følge af fraværet.

Tilsyn og ansvar

Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

 

Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

Medarbejdere og elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud.

Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, hvis det foregår på og uden for skolens matrikel.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kostilbud. Dette kan for eksempel være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på skolens matrikel.

Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.  

Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand følges. 

Det er alene et tilbud, at elever kan benytte den kommunale skolebus, og kommunen er ikke forpligtet til at stille mundbind til rådighed for elever, hvorfor elevens forældre – og ikke kommunen – selv skulle tilvejebringe mundbind.

Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retningslinjer, og at det er forsvarligt.

Det må afklares lokalt på den enkelte skole, hvorvidt skolen vil stille mundbind til rådighed, eller forældrene skal gøre det.

Det må afklares lokalt på den enkelte skole, hvorvidt skolen vil stille krav om brug af mundbind på skolen, og hvem der skal betale for mundbind.

Kravet om brug af mundbind gælder for personer på 12 år og derover. Elever, der er 11 år eller derunder, er ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Det gælder også i myldretid og lignende.

Endvidere gælder kravet ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind.

 

Hvis der er tale om en enkelt smittet i en klasse/primærgruppe, skal alle skolens elever ikke nødvendigvis sendes hjem. Det afhænger af, i hvilken udstrækning anbefalingen om 1 meters afstand er efterlevet i klassen/primærgruppen. Læs mere her: Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser (sst.dk)

Hvis anbefalingen om 1 meters afstand er overholdt, skal der foretages almindelig opsporing af nære kontakter inden for og uden for klassen/primærgruppen samt screening af resten af klassen/primærgruppen, der ikke identificeres som nære kontakter. Formålet med screeningen er at afklare, om der er yderligere smitte i klassen/primærgruppen. De elever, der testes som en del af screeningen, skal testes én gang.

Hvis anbefalingen om 1 meters afstand ikke er overholdt, er alle i klassen/primærgruppen per definition nære kontakter og skal dermed testes to gange. Herudover skal der foretages almindelig opsporing af nære kontakter uden for klassen/primærgruppen, der ligeledes skal testes to gange. Det er som udgangspunkt ikke ensbetydende med, at hele skolen skal sendes hjem men kun de elever, som den smittede elev på tværs af sin klasse/primærgruppe har været så tæt på, at de opfylder definitionen af nære kontakter.

Alle elever, der testes, skal enten hjemsendes eller isoleres fra de andre elever på skolen, mens de afventer svar på deres test.

På efterskoler gælder det desuden, at elever, der deler værelse og lignende med en smittet elev, skal håndteres som en nær kontakt.

Ja. Man behøver ikke sende eleverne hjem til deres forældre, hvis der er tale om et mindre antal elever, og det kan lade sig gøre, at eleverne isolerer sig fra de andre elever på skolen.

Ifølge Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser (sst.dk) skal alle børn og elever, som testes, blive hjemme (eller i isolation på skolen). Det gælder både elever, der testes som nær kontakt eller som en del af en screening. Elever, der er nære kontakter må først mødes med andre uden for hustanden, når det første testsvar er negativt, og eleven ikke har symptomer. Efter første negativt testsvar opfordres eleven til at have skærpet opmærksomhed på at holde afstand, og god hygiejne samt om der udvikles symptomer. Der opfordres desuden til, at eleven får lavet anden test to dage, efter første test blev taget, også selvom første testsvar er negativt. Elever, der testes som en del af screeningen, skal ligeledes have et negativt testsvar og ikke have symptomer.

Ved smittetilfælde på skoler skal der også på hver enkelt skole foretages en konkret vurdering af, hvordan man bedst muligt på den enkelte skole kan følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der vil være store forskelle på størrelsen af lokaler, indretning af elevernes værelser, mulighederne for enkeltværelser, og udendørs faciliteter – alt sammen afgørende for, hvordan man lokalt følger retningslinjerne.

Det afgørende er, at både elever, der er nære kontakter eller skal testes ved screening, isolerer sig fra de andre elever, hvad enten de er på skolen eller hentes af deres forældre.

Elever, der skal testes, bør undgå at rejse med offentlig transport og i det hele taget begrænse rejseaktiviteten. Skolerne kan gå i dialog med den respektive region om mulighed for at rekvirere en mobil enhed for at lette adgang til test.

Elever, der er testet positiv for COVID-19, afhentes som udgangspunkt af deres forældre. I den tid, der går, før eleven bliver hentet, skal eleven isoleres fra de andre elever på skolen. Hvis eleven af særlige grunde ikke har mulighed for at tage hjem, bør skolen i stedet for sikre, at eleven isolerer sig fra andre elever indtil 48 timer efter, at eleven har haft symptomer.

Det er afgørende, at både elever, der er konstateret smittet, og de, der er nære kontakter eller skal testes ved screening, isolerer sig fra de andre elever, hvad enten de er på skolen, eller de kommer hjem. Elever, der sendes hjem eller bliver hentet bør undgå at rejse med offentlig transport, og i det hele taget begrænse rejseaktiviteten.

Hvad enten der er tale om elever, der afventer svar på test, fordi de er nære kontakter eller er testet som en del af screeningen, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk). Følgende forudsætninger for selvisolation skal være tilstede:

 • At eleven ikke forlader sit værelse.
 • At eleven ikke får besøg af andre elever på sit værelse.
 • At eleven har mulighed for at opholde sig og sove alene i et separat værelse.
 • At eleven har adgang til separate toilet- og badefaciliteter. Alternativt, at eleven selv gør grundigt rent efter sig, når personen har anvendt toilet og badefacilitet.
 • At øvrige elever på skolen kan forstå og samarbejde omkring isolationsopholdet i hjemmet.

Ved spørgsmål, herunder evt. spørgsmål om isolation af elever, kan efterskoler og andre kostskoler søge rådgivning og vejledning om håndtering af smittetilfælde hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Efterskoler og privat- og friskoler kan, som alle andre grundskoler, søge rådgivning og vejledning om håndtering af smittetilfælde hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sidst opdateret: 19 timer siden