Hop til indhold
Der arbejdes løbende på at opdatere spørgsmål og svar efter den seneste aftale om udfasning af restriktioner på børne- og undervisningsområdet, gældende fra den 14. juni 2021.
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:47

  Nej, Børne- og Undervisningsministeriet har ikke længere restriktioner og anbefalinger herom. Skoler, institutioner eller kommuner kan selv udarbejde eventuelle retningslinjer efter lokale forhold, hvis de ønsker det.

  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:46

  Test vil blive udfaset på børne- og undervisningsområde i denne rækkefølge:

  • 1. august: Krav om test på ungdoms- og voksenuddannelser ophæves. Krav om test på efterskoler og frie fagskoler overgår til en kraftig opfordring.
  • 1. september: Opfordring til test for ansatte i dagtilbud ophæves, der vil dog fortsat gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.
  • 1. oktober: Opfordring til test i grundskolen og på efterskoler mv. ophæves.
   

  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:45

  For børne- og undervisningsområdet betyder aftalen følgende:

  Krav om mundbind/visir ophæves på hele Børne- og Undervisningsministeriets område, men det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale i dagtilbud og i grundskolen at bære visir.

  På dagtilbudsområdet lempes en række anbefalinger om organisering, så det fx igen bliver muligt at samle børn på tværs af stuer/tilsvarende gruppeinddelinger samt at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs.

  Restriktioner og anbefalinger for grundskoler, efterskoler mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser fjernes, så det bl.a. igen bliver muligt at undervise på tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen samt at blande klasser i ungdoms- og voksenuddannelser.

  Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves.

  Anbefalinger om afstand i dagtilbud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ophæves.

  I dagtilbud mv., grundskoler, efterskoler mv. og ungdoms- og voksenuddannelser overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.


  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:43

  Der er ikke længere særlige restriktioner og anbefalinger herom.

  Dagtilbud mv, skoler og institutioner bør følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.

  Opdateret 08/06 2021 kl. 12:52

  • Selvpodning under supervision

  Et positivt prøveresultat skal straks oplyses til den pågældende elev, kursist, deltager eller ansatte og indringes til Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingsenhed på telefon 3232 0511, tast 7. Her skal oplyses borgerens navn, cpr-nummer og telefonnummer samt dato, testtype og teststed. Indberetningen skal ske med det samme.

  Supervisor har over for den ansvarlige myndighed ansvar for at sikre, at det positive testsvar bliver indringet.

  Et informationsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal udleveres til den smittede.

  Læs informationsbrevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (pdf) (stps.dk)

  Den smittede skal bære mundbind, sendes i selvisolation og opfordres til hurtigst muligt at tage en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar og herefter sekventere prøven. 

  For elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger er det ved et positivt testresultat en betingelse for, at eleven fysisk kan forblive på skolen, at eleven går i selvisolation på skolen.

  Skolen skal nøje påse, at eleven faktisk selvisolerer sig efter skolens anvisninger herom, eller i modsat fald sørge for, at eleven straks bortvises fra fysisk tilstedeværelse på skolen og bliver afhentet af forældrene eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil.

  For alle elever, kursister, og deltagere og ansatte gælder, at transport til selvisolation og PCR-test kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel (for eksempel ved at forældre henter eleven). Skolen/institutionen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev eller ansat, der er testet positiv ved selvpodning under supervision. Der må ikke benyttes offentlig transport.

  Såfremt transport til selvisolation eller PCR-test ikke kan ske efter gældende regler (det vil sige gående, på cykel eller ved privat kørsel), kan skolen/institutionen i hverdage kl. 07.00-16.00 rekvirere transport ved Falck. Bestillingsprocessen afhænger af transportdistancen:

  1. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen/institutionen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er 75 km. eller derunder, rekvirerer skolen/institutionen transport direkte ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.
  2. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen/institutionen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er mere end 75 km., skal rekvireringen godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Det sker ved at kontakte testrådgivningsenheden på tlf. 7080 6707 – tast 1 (mandag til fredag kl. 09.00-14.00).
   Efter modtagelse af en skriftlig godkendelse fra testrådgivningsenheden, kan skolen/institutionen rekvirere transport ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.

  Opdateret 04/06 2021 kl. 10:45

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/06 2021 kl. 15:56

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende isolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i isolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af isolation.

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller hvis unge er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter, eller unge, der er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:36

  Ja, der kan godt afholdes sociale arrangementer i dagtilbud, på skoler, uddannelsesinstitutioner og SFO, klub mv., eksempelvis fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer eller lignende, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets, skolens eller uddannelsesinstitutionens matrikel.

  Det anbefales, at sociale arrangementer afholdes inden for stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling/stamklassen/holdet, det vil sige uden kontakt på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger, stamklasser og hold. Sociale arrangementer i daginstitutioner, der afholdes udendørs, kan afholdes på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger.

  Sociale arrangementer bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Se Sundhedsstyrelsens Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet (sst.dk).

  Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for både elever og medarbejdere. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

  Sociale arrangementer kan afholdes med deltagelse af forældre eller andre besøgende for eksempel søskende eller bedsteforældre. 

  Det anbefales, at sociale arrangementer med deltagelse af forældre eller andre besøgende om muligt afholdes udendørs og under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. 

  Det anbefales desuden, at de afholdes under hensyntagen til det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:36

  Ja, der kan godt afholdes aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan fx være personaledage og -møder, forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler samt optagelsesprøver i grundskoler mv. 

  Aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. 

  Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for elever fra og med 12 år, medarbejdere, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen (se særskilte retningslinjer om test). Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

  Dertil er der på Børne- og Undervisningsministeriets område et krav om, at besøgende skal anvende mundbind eller visir, når de opholder sig indendørs i dagtilbuddet, på skolen, uddannelsesinstitutionen og SFO, klub mv. For ungdoms- og voksenuddannelser er derudover også krav om mundbind eller visir til elever, medarbejder og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen.

  Aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddets, skolens, uddannelsesinstitutionens og SFO, klub mv.'s virksomhed, er undtaget fra det såkaldte lille forsamlingsforbud.

  Der kan i dagtilbud, på skoler, uddannelsesinstitutioner og SFO, klub mv. hverken indendørs eller udendørs afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig (det store forsamlingsforbud).

  Det anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet, hvis man planlægger aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål med overnatning, og arrangementets karakter betyder, at de er relevante at anvende.

  Opdateret 01/06 2021 kl. 10:53

  • Test

  Opfordringer om test vil som udgangspunkt videreføres for de elever og ansatte, der møder op i sommerferien, for eksempel hvis der er undervisningsaktiviteter eller aktiviteter i klubtilbud. Test i forbindelse hermed vil følge de nuværende testspor, det vil sige som udgangspunkt test ved kommunale podere (grundskoleområdet, eksklusiv efterskoler og frie fagskoler). I forhold til kommunal podning på skolerne, hvor der i forbindelse med for eksempel klubtilbud mv. fortsat vil være et mindre behov, vil kommunerne kunne bruge den overskydende kapacitet til andre formål, herunder dagtilbud, der ikke er lukket ned i sommerferien.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Reglerne om patientjournaler findes i en såkaldt journalføringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018) om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) som er udstedt af Styrelsen for patientsikkerhed. Bekendtgørelsen om patientjournaler kan læses her (retsinformation.dk).

  Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

  De superviserede test, som efter reglerne i genåbningsbekendtgørelsen skal udføres på efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og kan tilbydes af kommuner til elever i 8-10. klasse og ansatte i grundskolen, skal efter disse regler ikke udføres af autoriserede sundhedspersoner eller efter delegation fra sådanne. Der vil derfor normalt ikke være pligt til at føre patientjournal, når disse test gennemføres. Personoplysninger om testresultaterne må i sådanne tilfælde ikke opbevares lokalt og skal slettes/bortskaffes, når de er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

  Hvis test for COVID-19 derimod alligevel foretages eller superviseres af en autoriseret sundhedsperson, er testen omfattet af kravet om journalføring efter journalføringsbekendtgørelsen. Journalføringspligten berøres ikke af, at testen udføres som selvtest under supervision.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Skolen/institutionen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i. Kommunen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af KVIK. Udleverede antigentest må kun anvendes til selvpodning under supervision, hvis udstyret er mærket som godkendt hertil.

  Test

  Opdateret 01/06 2021 kl. 10:53

  • Test

  Opfordringer om test vil som udgangspunkt videreføres for de elever og ansatte, der møder op i sommerferien, for eksempel hvis der er undervisningsaktiviteter eller aktiviteter i klubtilbud. Test i forbindelse hermed vil følge de nuværende testspor, det vil sige som udgangspunkt test ved kommunale podere (grundskoleområdet, eksklusiv efterskoler og frie fagskoler). I forhold til kommunal podning på skolerne, hvor der i forbindelse med for eksempel klubtilbud mv. fortsat vil være et mindre behov, vil kommunerne kunne bruge den overskydende kapacitet til andre formål, herunder dagtilbud, der ikke er lukket ned i sommerferien.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 14:35

  • Test

  For elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler er der ikke krav om test. Men der opfordres kraftigt til, at elever der er fyldt 12 år, bliver testet i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen. Det gælder også elever, der har adgang til at fremmøde udendørs.

  Der opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en COVID-19-test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen

  Opfordringen gælder også elever, som er undtaget for nedlukning, for eksempel elever på specialskoler eller elever med særlige behov. 

  Opfordring til test gælder ikke for elever og ansatte der: 

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt,
  4. kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller
  5. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

  Fordi det kun er en opfordring at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 14:35

  • Test

  Der er et krav om, at elever, besøgende og ansatte på efterskoler og frie fagskoler kan fremvise et negative testsvar for COVID-19 (enten hurtigtest eller PCR-test), som til hver en tid ikke er mere end 72 timer gammelt, dog højest to gange om ugen, som en forudsætning for fremmøde på den relevante skole.

  Det bør tilstræbes at testene ligger med et passende interval, eksempelvis med mindst to døgns mellemrum. De 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

  Der gælder ikke særlige regler om test for elever, der rejser hjem i weekenden. 

  Krav om test gælder ikke for elever der,

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt,
  4. kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller
  5. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis. 

  I forhold til undtagelse fra krav om test, foretager skolen/institutionen en samlet vurdering af, om en elev eller lignende kan undtages. Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis skolen/institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven eller lignende til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring. Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring. Skolen/institutionen skal i så fald inddrage den indleverede dokumentation, herunder gyldigheden af denne, i sin vurdering af undtagelse fra testkravet.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 14:35

  • Test

  I de tilfælde, hvor der er krav om test af ansatte, det vil sige på efterskoler og frie fagskoler, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test (eksempelvis transportudgifter).

  For ansatte, der ikke frivilligt lader sig teste, hvor der er krav om test, er det op til den lokale ledelse, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det skal have, hvis medarbejderen uberettiget nægter at lade sig teste, jf. Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 mv.

  I de tilfælde, hvor der er tale om en opfordring til test af ansatte, det vil sige i folkeskolen og på fri- og privatskoler, vil testen kunne foregå i fritiden. Den lokale ledelse kan dog beslutte, at det kan foregå i arbejdstiden. Idet der er tale om en opfordring, er der ikke krav om fremvisning af resultatet af test og ej heller kontrol af resultatet af test, og dermed heller ikke konsekvenser ved manglende test.

  En arbejdsgiver kan pålægge en ansat at blive testet for COVID-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed. Det gælder de samme regler for kompensation ved pålagt test, som ved krav om test. En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

  Der gælder de samme regler for undtagelser fra opfordring og krav til test for medarbejdere, som for elever. Se særskilt spørgsmål-svar om opfordring eller krav om test af elever.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 14:35

  • Test

  På efterskolerne og de frie fagskoler, hvor der er krav om test, er det en betingelse for genåbningen, at institutionerne mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at elever, der kan fremmøde fysisk, kan dokumentere, at de, inden for de seneste 72 timer, har opnået et negativt undersøgelsesresultat i en COVID-19-test. Der kan højst være krav om to ugentlige tests. Kontrollen bør gennemføres med 2-3 dages mellemrum, således at det sikres, at eleverne løbende bliver testet.

  Enhver fremmødt elev samt ansatte skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens anvisninger herom fremvise den nødvendige dokumentation. 

  Dokumentation for COVID-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå: 
  1. Den pågældende persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  2. Tidspunktet for testtagningen. 
  3. Resultatet af testen.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 14:35

  • Test

  Når kommuner og skoler/institutioner behandler og indberetter elevernes testdata, skal de sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Herunder blandt andet at data håndteres fortroligt og slettes hurtigst muligt, når det er indberettet samt at krav til oplysningspligt iagttages i relation til elever og forældre mv.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 14:35

  • Test

  Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på skolerne eller i umiddelbar nærhed af skoler på grundskoleområdet, inklusiv fri- og privatskoler, men eksklusiv efterskoler og frie fagskoler, og specialundervisningstilbud (STU). Kommunerne kan fra den 28. maj 2021 tilbyde test i form af selvpodning under supervision til elever i 8.-10. klasse og ansatte i folkeskoler, fri- og privatskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klub- og fritidstilbud mv.

  Fra den 15. april 2021 skal efterskoler og frie fagskoler have etableret lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Skolen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner. Virksomhedsforlagt undervisning er undtaget fra kravet om at stille testkapacitet til rådighed.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:13

  • Test

  Retningslinjerne og krav om test følger uddannelsesformen, det vil sige, for de elever og ansatte, der er tilknyttet grundskolen (eksklusiv efterskoler og frie fagskoler), er test en opfordring, mens det for ansatte og elever på ungdomsuddannelsen er et krav.

  Elevgrupperne skal så vidt muligt holdes adskilt i hver deres områder/bygninger, og de skal til hver en tid huske at holde minimum en meters afstand til dem, de ikke går i klasse/på hold med.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:09

  • Test

  En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev henvender sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. Det samme gælder, hvis en elev deltager i en superviseret selvtest på skolen/institutionen.

  Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen eller institutionen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen/institutionen samt har modtaget fyldestgørende information herom.

  Såfremt testen udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, kræver test af elever under 15 år et skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Den person, der udfører eller påser testen, skal sikre sig, at der for elever under 15 år er givet fornødent forældresamtykke, inden testen udføres.

  Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel frem til den 1. juli 2021. Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til GDPR- reglerne.

  Såfremt testen ikke udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, for eksempel af ikke-autoriserede personer ansat som supervisorer, stilles der ikke krav om skriftligt samtykke. Det anses her for tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen eller institutionen er informeret om testningen.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:00

  • Test

  Enhver elev/ansat på efterskoler, frie fagskoler m.m. skal på et hvilket som helst tidspunkt på ugen kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt testresultat (ved en antigen- eller PCR-test).

  Skolerne kan selv planlægge, hvornår (dag og tidspunkt) selvpodningen under supervision gennemføres. Det vigtige er, at eleverne tilbydes test, så de ved testning i regi af skolen kan opfylde det fastsatte testkrav, herunder 72-timers kravet (inklusiv undtagelsen om højst to test jævnt fordelt over de seneste syv dage).

  Eksempel 1

  Louise bliver testet (uden for skolens regi) tirsdag klokken 9.00 og fredag klokken 9.00 i uge 1. Hun skal møde på skolen mandag i uge 2. Mandag morgen efter klokken 9 i uge 2 er Louises seneste test ældre end 72 timer, men hun lever op til kravet om at have foretaget to test jævnt fordelt inden for de seneste syv dage. Louise skal derfor testes igen senest tirsdag klokken 9 i uge 2 for at leve op til testkravet.

  Eksempel 2

  Anders bliver testet (uden for skolens regi) mandag klokken 9.00 og torsdag klokken 10.00 i uge 1. Han skal møde på skolen mandag i uge 2. Mandag morgen i uge 2 er Anders’ seneste test ældre end 72 timer, og han kan heller ikke leve op til kravet om to test inden for de seneste syv dage. Anders skal derfor testes mandag i uge 2, med henblik på at han igen kan leve op til testkravet.

  Eksempel 3

  Nina bliver testet (uden for skolens regi) onsdag klokken 9 og torsdag klokken 14.00 i uge 1. Nina skal møde på skolen mandag i uge 2. Ninas seneste test er ældre end 72 timer, og hun lever heller ikke op til kravet om to test, som er jævnt fordelt inden for de seneste syv dage. Nina skal derfor testes mandag i uge 2 for at leve op til testkravet.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 11:57

  • Test

  I grundskolen (folkeskoler og frie- og privatskoler) er der ikke et krav om tests for fysisk fremmøde. Der vil derfor ikke være konsekvenser ved, hverken manglende test eller ved ikke at samtykke til test.

  På efterskoler og frie fagskoler vil manglende fremvisning af negativt testresultatet eller deltagelse i test på skolen medføre at eleven – når dette ikke skyldes, at eleven har fået et positivt testresultat eller er undtaget for test - vil være ulovligt fraværende fra undervisningen for den periode, som eleven dermed ikke kan fremmøde til. Skolen vil således herefter ikke have pligt til at give eleven nødundervisning i form af fjernundervisning hjemmefra. 

  I de tilfælde, hvor eleven har en positiv test gælder almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Eleven vil eventuelt kunne følge nødundervisning, hvis dette er tilgængeligt.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 16:19

  • Test

  Skoler og institutioner er pålagt at kompensere ansatte økonomisk for den tid, der bruges på testen, samt eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testen, jf. § 3 i lov nr. 1614 af 19. november 2020 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 m.v. Dette gælder kun for de skoler og institutioner, hvor test er et krav og ikke steder, hvor det blot er en opfordring.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 20:20

  • Test

  Nej. Tro- og love erklæringer kan ikke udgøre dokumentation for ansattes testresultater, jf. § 5, stk. 2 og 5, i genåbningsbekendtgørelsen.

  Lægeattest

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:17

  • Lægeattest

  Såfremt en lægeattest indhentes på skolens/institutionen initiativ ved brug af den til formålet udarbejdede skabelon, skal skolen/institutionen betale omkostningerne hertil.

  Skolen/institutionen bliver kompenseret for udgifter til lægeattester som led i den generelle kompensationsmodel for testopgaven på ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler. Det er kun i forbindelse med fritagelse for test for COVID-19, at skolens/institutionens udgifter i forbindelse med lægeattest bliver refunderet.

  Såfremt en elev eller lignende selv tager initiativ til at indhente en lægeattest (og ikke får udleveret en skabelon hertil af skolen/institutionen), skal vedkommende selv betale omkostninger hertil.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:16

  • Lægeattest

  Årsagerne til fritagelse fra test for COVID-19 er baseret på sundhedsfaglige kriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Den specifikke årsag er ikke relevant for skolen/institutionen. Når skolen/institutionen modtager en lægeattest fra en elev eller ansat, må skolen/institutionen derfor ikke spørge nærmere ind til elevens helbredsoplysninger og den specifikke begrundelse for fritagelse.

  Skolen/institutionen skal inddrage lægeattesten i sin samlede vurdering af, hvorvidt eleven eller den ansatte kan undtages fra krav om test.

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven eller den ansatte helt konkret fejler. Skolen/institutionen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 12:12

  • Lægeattest

  Der er ikke fastsat regler om, at en elevkursist/deltager, besøgende eller ansat skal dokumentere på en bestemt måde, for eksempel ved at fremvise en lægeattest, at vedkommende er undtaget fra kravet om test.

  Det påhviler den, der er ansvarlig for at sikre, at elever/kursister/deltagere, besøgende og ansatte overholder testkravet – det vil sige skolen/institutionen – at vurdere, om en elev/kursist/deltager, besøgende eller ansat er undtaget fra dette krav. Det vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder, om dette er tilfældet.

  Skolen/institutionen vurderer, om det fremstår troværdigt, hvis en elev/kursist/deltager, besøgende eller ansat påberåber sig at være undtaget fra kravet om test. Skolen/institutionen kan til brug for vurderingen anmode eleven/kursisten/deltageren, den besøgende eller ansatte om at fremvise relevant dokumentation, for eksempel i form af en lægeattest.

  Eleven/kursisten/deltageren, den besøgende eller ansatte kan også på eget initiativ fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra testkravet.

  Skolen/institutionen inddrager den fremviste dokumentation, herunder gyldigheden af denne, i sin vurdering af, om en elev/kursist/deltager, besøgende eller ansat er undtaget fra kravet om test.

   

  Opdateret 10/03 2021 kl. 18:41

  • Lægeattest

  Hvis en lægeattest indhentes på skolens/institutionens initiativ som en del af dokumentationen for undtagelse fra testkravet som følge af særlige sundhedsmæssige udfordringer, skal skolen/institutionen udfylde skabelonen til indhentning af lægeattest, herunder udfylde andet afsnit med information om institutionsnavn, adresse og EAN-nummer, med henblik på, at lægen kan fremsende regning til skolen/institutionen.

  Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til skolen/institutionen, der herefter - efter forudgående aftale – betaler.

  Såfremt en elev eller ansat på eget initiativ og uden forudgående aftale med skolen/institutionen ønsker at indhente en lægeattest som dokumentation for undtagelse fra testkravet, skal eleven eller den ansatte selv afholde udgifterne til lægeattesten. I sådanne tilfælde benyttes "Attest – fritagelse for test for COVID-19" ikke. Skolen/institutionen kan dog acceptere at dække elevens eller den ansattes udgifter til lægeattesten, hvis skolen/institutionen ville have anmodet eleven eller den ansatte om dokumentation i form af en lægeattest.

  Til brug for indhentning af lægeattest kan skoler og institutioner benytte denne attest.

  Opdateret 02/03 2021 kl. 20:51

  • Lægeattest

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven eller lignende helt konkret fejler. Skolen/institutionen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Selvpodning under supervision

  Opdateret 08/06 2021 kl. 12:52

  • Selvpodning under supervision

  Et positivt prøveresultat skal straks oplyses til den pågældende elev, kursist, deltager eller ansatte og indringes til Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingsenhed på telefon 3232 0511, tast 7. Her skal oplyses borgerens navn, cpr-nummer og telefonnummer samt dato, testtype og teststed. Indberetningen skal ske med det samme.

  Supervisor har over for den ansvarlige myndighed ansvar for at sikre, at det positive testsvar bliver indringet.

  Et informationsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal udleveres til den smittede.

  Læs informationsbrevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (pdf) (stps.dk)

  Den smittede skal bære mundbind, sendes i selvisolation og opfordres til hurtigst muligt at tage en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar og herefter sekventere prøven. 

  For elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger er det ved et positivt testresultat en betingelse for, at eleven fysisk kan forblive på skolen, at eleven går i selvisolation på skolen.

  Skolen skal nøje påse, at eleven faktisk selvisolerer sig efter skolens anvisninger herom, eller i modsat fald sørge for, at eleven straks bortvises fra fysisk tilstedeværelse på skolen og bliver afhentet af forældrene eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil.

  For alle elever, kursister, og deltagere og ansatte gælder, at transport til selvisolation og PCR-test kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel (for eksempel ved at forældre henter eleven). Skolen/institutionen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev eller ansat, der er testet positiv ved selvpodning under supervision. Der må ikke benyttes offentlig transport.

  Såfremt transport til selvisolation eller PCR-test ikke kan ske efter gældende regler (det vil sige gående, på cykel eller ved privat kørsel), kan skolen/institutionen i hverdage kl. 07.00-16.00 rekvirere transport ved Falck. Bestillingsprocessen afhænger af transportdistancen:

  1. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen/institutionen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er 75 km. eller derunder, rekvirerer skolen/institutionen transport direkte ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.
  2. Såfremt distancen fra afhentningssted (skolen/institutionen) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er mere end 75 km., skal rekvireringen godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Det sker ved at kontakte testrådgivningsenheden på tlf. 7080 6707 – tast 1 (mandag til fredag kl. 09.00-14.00).
   Efter modtagelse af en skriftlig godkendelse fra testrådgivningsenheden, kan skolen/institutionen rekvirere transport ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Reglerne om patientjournaler findes i en såkaldt journalføringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018) om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) som er udstedt af Styrelsen for patientsikkerhed. Bekendtgørelsen om patientjournaler kan læses her (retsinformation.dk).

  Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

  De superviserede test, som efter reglerne i genåbningsbekendtgørelsen skal udføres på efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og kan tilbydes af kommuner til elever i 8-10. klasse og ansatte i grundskolen, skal efter disse regler ikke udføres af autoriserede sundhedspersoner eller efter delegation fra sådanne. Der vil derfor normalt ikke være pligt til at føre patientjournal, når disse test gennemføres. Personoplysninger om testresultaterne må i sådanne tilfælde ikke opbevares lokalt og skal slettes/bortskaffes, når de er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

  Hvis test for COVID-19 derimod alligevel foretages eller superviseres af en autoriseret sundhedsperson, er testen omfattet af kravet om journalføring efter journalføringsbekendtgørelsen. Journalføringspligten berøres ikke af, at testen udføres som selvtest under supervision.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Skolen/institutionen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i. Kommunen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af KVIK. Udleverede antigentest må kun anvendes til selvpodning under supervision, hvis udstyret er mærket som godkendt hertil.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som skolen eller institutionen geografisk er beliggende i. Kommunen må kun anvende testudstyr (testkit) udleveret af KVIK. Udleverede antigentest må kun anvendes til selvpodning under supervision, hvis udstyret er mærket som godkendt hertil.

  Der er på nuværende tidspunkt ikke givet dispensation til brug af spytbaserede antigentest til selvpodning under supervision på skoler og uddannelsesinstitutioner.

  En spyttest kan heller ikke anvendes som konfirmatorisk PCR-test som opfølgning på en positiv antigentest. Alle personer, der er testet positivt med en antigentest, skal således have foretaget en PCR-test fra svælget eller næsesvælget.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Personer uden cpr-numre skal også tilbydes test lokalt på institutionen/skolen. Tilsvarende skal deres testresultater ligeledes indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Dette kan ske via SEI-løsningen eller en privat leverandørs it-løsning. Testresultatet vil imidlertid ikke kunne ses på sundhed.dk eller via app’en Min Sundhed. Personer uden et cpr-nummer skal derfor, hvis vedkommende har behov herfor, udstyres med dokumentation for den udførte test. Forslag til dokumentation kan findes her (docx). Såfremt skolen/institutionen/kommunen har indkøbt en it-løsning fra en privat leverandør, vil dokumentation via denne løsning også kunne anvendes.

  Udlændinge vil i mange tilfælde kunne udstyres med et administrativt cpr-nummer, hvis de opholder sig i længere i tid i Danmark, der vil give dem mulighed for at få et NemID og dermed adgang til testresultaterne via Sundhed.dk mv. Personer uden et cpr-nummer opfordres derfor til dette.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Skoler og institutioner kan få vejledning ved at rette henvendelse til testrådgivningsenheden, der kan kontaktes på telefon: 7080 6707 – tast 1 (mandag-torsdag kl. 08.00-15.00 og fredag kl. 08.00-14.00) eller mail: ttf@stukuvm.dk.

  Rådgivningsenheden kan rådgive og vejlede om regler for selvpodning under supervision og tilbyder også udgående vejledningsbesøg med fokus på tilrettelæggelse af den lokale testaktivitet, så gældende sundhedsfaglige krav og retningslinjer overholdes.

  Kommunerne kan række ud til de private leverandører, der står for oplæringsopgaven for spørgsmål knyttet til at gennemføre selvpodning under supervision. KL’s coronasekretariat kan besvare spørgsmål om kommunernes coronahåndtering generelt og kan kontaktes på corona@kl.dk.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Testrådgivningsenhedens opgaver består af tre dele:

  • Vejledning og rådgivning pr. telefon og e-mail, herunder om modellen for selvpodning under supervision, regler for indberetning af testsvar eller oplysningspligten.
  • Tilsyn med fokus på opfyldelse af formelle krav til testopgaven, herunder uddannelse af supervisorer og løbende kontrol med, at fremmødte elever, deltagere og kursister har et negativt testsvar, der er maksimalt 72 timer gammelt.
  • Et udgående rejsehold, der på vejledningsbesøg vejleder om gennemførelsen selvpodning under supervision ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Det er muligt at rekvirere et besøg fra det udgående rejsehold, der er bemandet af sundhedsfagligt personale, ved at rette henvendelse til testrådgivningsenheden via telefon eller e-mail.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Ja. Test ved selvpodning under supervision bør ikke foretages ved tendens til næseblødning, sygdomme i næsesvælget, ved nyligt brækket næse/efter næseoperation og ved akutte eller kroniske skader i og omkring næseregionen.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Krav til værnemidler, rengøring, håndtering af affald m.m. er beskrevet i infektionshygiejniske retningslinjer  udarbejdet af Statens Serum Institut (pdf)

  Derudover er det vigtigt, at skolens/institutionens leder og de berørte medarbejdere har fornøden viden om, hvordan COVID-19 smitter, så risikoen for smitte forebygges bedst muligt i testafviklingen.

  Retningslinjer for håndtering af prøvesættet for personer, der udfører selvpodning, værnemidler for personer, der superviserer selvpodningen, samt rengøring og affaldshåndtering fremgår af ”Vejledning til skolernes/institutionernes gennemførelse af selvpodning under supervision.”

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Følgende skoler/institutioner skal have etableret mulighed for, at elever mv. og ansatte kan blive coronatestet på skolen eller institutionen ved selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning:

  • Efterskoler og frie fagskoler
  • FGU-institutioner
  • Gymnasier 
  • Erhvervsskoler
  • AMU-centre og øvrige udbydere af AMU 
  • TAMU 
  • VUC’ere og deres driftsoverenskomstparter

  Derudover har kommuner fra den 28. maj 2021 mulighed for at tilbyde test i form af selvpodning under supervision til elever i 8.-10. klasse og ansatte i grundskolen (folkeskoler, fri- og privatskoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og klub- og fritidstilbud mv.).

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen skal selv tilbyde selvpodning under supervision lokalt. Dette skal frigøre testkapacitet til den øvrige genåbning af samfundet.

  Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger kan supplere en lokal gennemført test ved selvpodning med en PCR-test på podning fra svælget eller næsesvælget tilkøbt ved en privat leverandør med henblik på at verificere et positivt testresultat. En spytbaseret PCR-test kan ikke anvendes.

  Et positivt testresultat i en supplerende PCR-test gennemført af en privat leverandør skal efterfølgende gentages i det offentlige testsystem med henblik på sekventering og dermed overvågning af forskellige variation af COVID-19.

  Skolen eller institutionen skal selv finansiere udgiften til en supplerende PCR-test indkøbt ved en privat leverandør.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Nej.

  Såfremt supervisoren allerede har gennemført og bestået det obligatoriske oplæringskursus, er det ikke nødvendigt at gennemføre kurset på ny. Skolen/institutionen skal dog sikre sig dokumentation herfor. Det bemærkes, at oplæringen vil omfatte en bestemt test, hvorfor skift til andre typer af test kan bevirke et opkvalificeringsbehov.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Ja. Såfremt skolen/institutionen ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline på tlf. 70 80 67 07.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvor længe den forventede teststrategi udstrækkes. Udgangspunktet er indtil videre til og med sommerferien 2021.

  Såfremt skolen/institutionen vurderer, at det er nødvendigt at ansætte supervisorerne tidsbegrænset, kan dette ske i overensstemmelse med reglerne herfor i lov om tidsbegrænset ansættelse, for eksempel til udgangen af juni/juli måned, ved fuldførelse af en bestemt opgave eller ved indtræden af en bestemt begivenhed.

  Skolen/institutionen skal være opmærksom på, at der herudover kan være særlige regler for tidsbegrænset ansættelse i den overenskomst, vedkommende skal ansættes efter.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Som udgangspunkt skal testen gennemføres som selvpodning under supervision.

  Hvis særlige hensyn på skolen/institutionen tilsiger det, kan skolen/institutionen tilbyde, at testen sker som assisteret podning ved en supervisor/poder, som er ansat af skolen/institutionen. I det tilfælde gælder andre og mere restriktive krav til lokale, værnemidler, hygiejne mv.

  Skolen/institutionen skal derfor tydeligt formidle til beliggenhedsregionen (vedrørende værnemidler) og den tilknyttede private leverandør (vedrørende uddannelse) såfremt en poder-model ønskes benyttet.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Målgruppen for selvpodning under supervision er elever (fra 8. klasse og fremefter), kursister, deltagere og ansatte med fysisk fremmøde.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Supervisionen skal foretages af til formålet uddannet personale.

  Skolen/institutionen skal enten (a) oplære eksisterende personale (skal ske på frivillig basis) eller (b) ansætte og oplære nyt personale.

  Den enkelte skole/institution har til ansvar at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal supervisorer, eventuelt i samarbejde med andre institutioner eller via fælles ansættelser på værtsinstitutionen for de administrative fællesskaber.

  Spørgsmål om ansættelses- og overenskomstforhold for supervisorer kan rettes til Henvendelser@stukuvm.dk.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Den enkelte skole/institution aflønner supervisorerne.

  Skolen/institutionen bliver kompenseret økonomisk for ekstraudgifter forbundet med gennemførelsen af selvpodning under supervision.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Nej, supervisorernes oplæringsforløb er på dansk. Supervisorerne skal kunne foretage instruktion i og kommunikation om testen på dansk.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Det påkrævede antal supervisorer afhænger i høj gad af den lokale tilrettelæggelse af testningen. En tommelfingerregel er, at der er behov for to supervisorer til 200 elever og derefter en supervisor per 200 elever. Denne antalsopgørelse tager højde for eventuel sygdom eller andet fravær blandt supervisorer.

  Såfremt skolen/institutionen ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes til Børne- og Undervisningsministeriets corona-hotline på tlf. 70 80 67 07.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Der er kun krav om børneattest i tilfælde, hvor supervisoren er i kontakt med elever under 15 år. Om der skal indhentes børneattest afhænger af, hvordan testene konkret bliver organiseret på den enkelte skole/institution.

  Overvåges testen af skiftende supervisorer i et åbent lokale uden afskærmning som for eksempel skolens/institutionens gymnastiksal og med flere voksne til stede, så eleven under 15 år ikke er alene med en supervisor, er der ikke behov for indhentelse af børneattest.

  Foretages testen derimod med supervision af den samme supervisor i et lukket lokale, hvor eleven under 15 år er alene med supervisoren, er der behov for indhentelse af børneattest.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Det skal indledningsvist nævnes, at Patienterstatningen ikke til dato har modtaget nogen anmeldelser om personskade i forbindelse med selve podningen af de mere end 34 millioner COVID-19 prøver, der er foretaget.

  Skolen/institutionen er over for sine elever, kursister, deltagere og ansatte ansvarlig for, at testningen sker i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som er fastsat herfor, jævnfør tillige Vejledning til skolens/institutionens gennemførelse af selvpodning under supervision. Find vejledningen på siden "Retningslinjer og vejledninger".

  Skolen/institutionen er derfor også ansvarlig for, at de medarbejdere, der superviserer den enkelte elevs eller lignende/ansattes selvpodning, er uddannet til denne opgave og er korrekt instrueret hertil.

  Skolen/institutionen er som arbejdsgiver ansvarlig for de skadevoldende handlinger og undladelser, som supervisoren måtte forvolde i tjenesten (arbejdsgiveransvaret).

  De selvejende institutioner, som er omfattet af statens selvforsikringsordning, er dækket af denne ordning og må ikke selv tegne ansvarsforsikring for sit arbejdsgiveransvar og selvstændige ansvar i forbindelse med testopgaven. Andre skoler/institutioners erstatningsudgifter kan være dækket af deres forsikring, hvilket kan afklares ved henvendelse til forsikringsselskabet.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Skolen/institutionen skal selv planlægge, hvornår (dag og tidspunkt) selvpodningen under supervision gennemføres. Det vigtige er, at elever, kursister, deltagere og ansatte tilbydes test, så de ved testning i regi af skolen/institutionen kan opfylde det fastsatte testkrav.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen kan henvise sådanne elever m.v. og ansatte til at blive testet i det eksisterende test-setup.

  Alle supervisorer er i kraft af deres supervisoruddannelse dog uddannet til at pode elever m.v. og ansatte og skolen/institutionen kan således tilbyde at stå for podningen.

  Skolen/institutionen kan ikke uden forudgående aftale mellem skolen/institutionen og supervisoren stille krav om, at supervisoren også varetager rollen som poder.

  Opdateret 28/05 2021 kl. 15:40

  • Selvpodning under supervision

  Nej, både elever mv. og ansatte kan vælge at lade sig teste i det eksisterende test-setup i fritiden og fremvise dokumentation herfor. Der skal dog være tilbud om test i regi af efterskoler, frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.

  Opdateret 20/04 2021 kl. 12:17

  • Selvpodning under supervision

  Ja.

  For elever under 15 år skal skolen/institutionen orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  For elever over 15 år opfordres eleven, eller skolen/institutionen efter aftale med eleven, til at orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Såfremt en elev/kursist/deltager eller ansat opnår et positivt testresultat, skal skolen eller institutionen følge sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for en positiv test, hvilket blandt andet indebærer, at testresultatet skal verificeres ved PCR-test.

  Viser den obligatoriske PCR-test sig at være negativ, kan eleven eller den ansatte deltage i undervisningen på linje med ørige elever og ansatte.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Eksisterende personale kan frivilligt efter aftale med arbejdsgiveren påtage sig funktionen som supervisor efter nødvendig oplæring. I så fald aflønnes dette arbejde inden for rammerne af den overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt, som vedkommende er ansat i henhold til.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Elever, kursister, deltagere og ansatte, der deltager i eller giver undervisning, der er forelagt til en virksomhed (virksomhedsforelagt undervisning) er undtaget fra kravet om lokal kapacitet på skolen eller institutionen til at foretage undersøgelse for COVID-19.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Arbejdet som supervisor vil være omfattet af de statslige overenskomster.

  Der stilles ikke særlige krav om uddannelsesbaggrund eller faglige kvalifikationer for supervisorer. Supervisorer skal derfor som udgangspunkt ansættes som ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.

  Hvis den enkelte institution vælger at stille sundhedsfaglige krav til supervisorer, eksempelvis ved at efterspørge sundhedsfaglige kompetencer i stillingsopslaget eller ved at prioritere sundhedsfagligt uddannet personale, skal ansættelse ske i henhold til relevante statslige overenskomst, eksempelvis for sygeplejersker eller bioanalytikere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilket ansættelsesgrundlag institutionen skal bruge.

  Opdateret 31/03 2021 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Der stilles ikke særlige krav om uddannelsesbaggrund eller faglige kvalifikationer for supervisorer. Når der ansættes supervisorer på institutioner for frie fagskoler, efterskoler eller private gymnasier skal dette ske på individuel kontrakt.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller til, at institutionerne ved fastsættelse af ansættelsesvilkårene, herunder blandt andet løn- og pensionsvilkår og rettighed til løn under sygdom, tager udgangspunkt i vilkårene for ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.
  Hvis den enkelte institution vælger at stille sundhedsfaglige krav til supervisorer, eksempelvis ved at efterspørge sundhedsfaglige kompetencer i stillingsopslaget eller ved at prioritere sundhedsfagligt uddannet personale, henstiller STUK, at aflønningen tager udgangspunkt i den relevante statslige overenskomst, eksempelvis for sygeplejesker eller bioanalytikere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilket ansættelsesgrundlag institutionen skal bruge.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 20:07

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Af hensyn til epidemiovervågningen skal alle testsvar indberettes til Statens Serum Institut – også de negative og eventuelle inkonklusive svar.

  Omlagt undervisning

  Opdateret 20/04 2021 kl. 13:41

  • Undervisning

  Ja. Det kan besluttes, at dokumentation af evaluering mv. i elevplaner og digitale læringsplatforme ikke foregår i en periode, hvor de frigivne lærerressourcer i stedet anvendes til mere hjælp til særligt fagligt udfordrede elever og mere undervisning i de fag og klassetrin på skolen, hvor nødundervisningen har afstedkommet et fagligt efterslæb.

  Dog skal alle nødvendige oplysninger i den digitale elevplan til brug for elevernes uddannelsesparathedsvurdering fortsat indgå.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:52

  • Undervisning

  Omlagt undervisning er undervisning, hvor der lokalt er truffet beslutning om at fravige Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning på et eller flere områder og inden for bekendtgørelsens rammer.

  Omlagt undervisning har til formål at skabe fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisning, når lempelser i restriktionerne for fysisk fremmøde på skoler og institutioner indebærer, at elever, kursister m.v. igen kan fremmøde fysisk, og pligten til at give nødundervisning ophører, og der igen skal undervises efter de almindelige regler herom i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning. 

  Bekendtgørelse om omlagt undervisning (retsinformation.dk).

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:50

  • Undervisning

  Når pligten til at give nødundervisning er ophørt, og skolen eller institutionen igen skal give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:48

  • Undervisning

  Omlagt undervisning er ikke:

  • Nødundervisning efter nødloven og regler fastsat medfør heraf. Omlagt undervisning adskiller sig fra nødundervisning, idet alle regler om almindelig undervisning i princippet bliver fraveget ved nødundervisning. Pligten til at give nødundervisning indtræder, når almindelig undervisning ikke er mulig på grund af foranstaltninger, der følger sundhedsmyndighedernes regulering eller anbefalinger.
  • Undervisning, der i medfør af Børne- og Undervisningsministeriets bestemmelser om den almindelige undervisning kan tilrettelægges inden for disse reglers rammer. Det betyder, at den lokale frihed for undervisningens tilrettelæggelse, der følger af de gældende regler for den almindelige undervisning, ikke er omfattet af bekendtgørelsen. På EUD-området kan institutionen for eksempel tilbyde elever skoleundervisning ud over, hvad der følger af de almindelige bestemmelser, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det, jf. eud-lovens § 51. Muligheden omfatter elever, der enten er blevet afskåret fra at følge den almindelige undervisning, eller af andre legitime årsager, ikke har opnået det nødvendige læringsudbytte.
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:47

  • Undervisning

  Nej. Det er ikke muligt at omlægge undervisningen på følgende uddannelsesområder:  

  • Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:46

  • Undervisning

  Skolen eller institutionen kan tilrettelægge den omlagte undervisning ud fra de behov herfor, som skolen eller institutionen vurderer, at den enkelte klasse eller det enkelte hold har, og under ekstra hensyn til elever, kursister og deltagere med særlige behov.

  Følgende betingelser skal være opfyldt for at skoler og institutioner midlertidigt kan omlægge undervisningen:

  • Pligten til at give nødundervisning efter nødloven er ophørt, og skolen eller uddannelsesinstitutionen skal derfor genoptage sin undervisning efter de almindelige bestemmelser herom i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område.
  • Formålet med den omlagte undervisning er følgende:
   - Behovet for omlæggelse af undervisningen skyldes, at foranstaltninger mod covid-19 og nødundervisning efter nødloven har medført, at uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet samlet set vurderes bedst at kunne opnås ved en midlertidig omlægning af den almindelige undervisning.

   - Skolen eller institutionen søger i en periode under fleksible rammer målrettet og prioriteret at opnå uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof, ved at afbøde den negative betydning for elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og læring, herunder også den negative sociale betydning, som overgangen til og varigheden af nødundervisning efter nødloven har haft.
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:42

  • Undervisning

  Skolen eller institutionen kan ikke fravige bestemmelser om følgende forhold:

  1. Fagets eller kursets mål, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof for elever, kursister eller deltagere, der senest den 31. juli 2021 skal til prøve.
  2. Elevers, kursisters og deltagers mødepligt.
  3. Uddannelsens eller undervisningens samlede varighed, dog ikke krav til timetal. Dette indebærer, at uddannelsens samlede kalendermæssige varighed (dvs. 1 uge, 1 måned, 1 skoleår o. lign.), ikke kan fraviges, men at skolen eller institutionen kan fravige krav til, hvor mange timer/lektioner, som der skal undervises i.
  4. Krav til kompetencer for lærere og undervisere.
  5. Prøver og eksamen.
  6. Nationale test i folkeskolen.
  7. Supplerende undervisning og anden faglig støtte, jf. folkeskolelovens § 3 a, og ord-blindetest, jf. folkeskolelovens § 3 b.
  8. Nationale trivselsundersøgelser.
  9. Krav til minimumstimetal for følgende:
   a. almen voksenuddannelse,
   b. forberedende voksenundervisning,
   c. ordblindeundervisning for voksne, og
   d. grundforløbet i erhvervsuddannelserne.
  10. Uddannelsesplaner og overgangskrav mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne.
  11. Formålet med undervisningen eller uddannelsen.
  12. Kravet om stå mål med og frihed og i lov om friskoler og private grundskoler m.v. i lov om efterskoler og frie fagskoler, og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.
   

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:38

  • Undervisning

  Undervisningen i et eller flere fag kan omlægges eller aflyses til fordel for undervisningen i et eller flere andre fag, hvis omlægningen samlet set er forsvarlig i forhold til eleverne, kursisterne og deltagerne, herunder henset til elevernes, kursisternes eller deltagernes standpunkt i det eller de pågældende fag.

  Undervisningen kan ikke fuldt ud omlægges i et fag til fordel for undervisningen i andre fag, hvis eleven, kursisten eller deltageren skal afslutte undervisningen i faget i skoleåret 2020/21 eller senest den 1. oktober 2021 og dennes standpunkt eller prøvekarakter eller begge dele har betydning for et prøve- eller eksamensresultat for eleven, kursisten eller deltageren. 

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:36

  • Undervisning

  Skolens eller institutionens leder træffer under ansvar over for kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse beslutning om at iværksætte en omlægning af undervisningen eller om forlængelse af varigheden af en sådan omlægning. 

  Det betyder, at kommunalbestyrelsen eller bestyrelsen vil kunne omgøre beslutningen.

  Lederen informerer straks kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse om beslutningen. 

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:34

  • Undervisning

  Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal informere elever, kursister, deltagere, ansatte og i folkeskolen skolebestyrelsen om en beslutning om omlægning af undervisningen, inden beslutningen sættes i værk. 

  Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal ligeledes offentliggøre en beslutning om omlægning af undervisningen på skolens eller institutionens hjemmeside, inden den sættes i værk.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:33

  • Undervisning

  Ja. Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til skoler og institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at skoler og institutioner omlægger undervisningen efter reglerne i bekendtgørelsen.  

  De særlige tilskudsregler for fjernundervisning finder tilsvarende anvendelse for fjernundervisning som led i omlagt undervisning. 

  Opdateret 15/04 2021 kl. 11:32

  • Undervisning

  Ja. Retten efter Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning til ydelser til elever, kursister, deltagere og arbejdsgivere berøres ikke af, at undervisningen omlægges efter reglerne i bekendtgørelsen.

  Nødundervisning

  Opdateret 07/05 2021 kl. 17:15

  • Nødundervisning

  Skolen/institutionen har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. Nødundervisning kan dog kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning. Det kan fx være ændrede mødetider og opdeling af hold/klasser i mindre enheder. Nødundervisning er således alene drevet af nødvendighed. 

  En skole/institution, der som udgangspunkt er overgået almindelig undervisning, kan godt fortsætte med eller iværksætte nødundervisning i forhold til enkelte undervisningselementer, hvis det er nødvendigt for at følge sundhedsfaglige påbud, retningslinjer eller anbefalinger. En skole/institution kan således iværksætte eller fortsætte nødundervisning i forhold til såvel en eller flere enkelte klasser eller et eller flere bestemte fag, i den udstrækning dette er nødvendigt. Det kan fx være i tilfælde, hvor kravet/anbefalingen om, at undervisningen ikke må/bør foregår på tværs af klasser, lokalt forudsætter brug af flere lokaler og ressourcer, når den samme undervisning skal gennemføres for flere og mindre klasser. Det kan fx også være, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende (fx på grund af sygdomsudbrud med COVID-19 og deraf følgende hjemsendelser mv.), at normal undervisning ikke kan gennemføres.

  I den udstrækning skolen/institutionen helt eller delvist er overgået til almindelig undervisning, kan skolen/institutionen for så vidt angår denne del af undervisningen iværksætte omlagt undervisning efter reglerne herom. Skolen/institutionen har således fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisningen, når pligten til nødundervisningen helt eller delvist er ophørt. 

  En skole/institution vil således godt på samme tid kunne være forpligtet til at gennemføre nødundervisning i forhold til visse dele af undervisningen, men almindelig undervisning og herunder eventuelt omlagt undervisning, i den resterende del af undervisningen.

  Opdateret 07/04 2021 kl. 14:43

  • Nødundervisning

  Det anbefales, at grundskoler følger Sundhedsstyrelsens Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

  Det anbefales, at dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens Håndering af smitte med COVID-19 i dagtilbud (sst.dk).

  Det anbefales, at ungdoms- og voksenuddannelser følger Retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms- voksen- og videregående uddannelser (sst.dk).

  Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat.

  Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

  Opdateret 17/03 2021 kl. 14:22

  • Nødundervisning

  Børne- og undervisningsministeren fritager foreløbigt alle skoler og institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne.

  Opdateret 28/01 2021 kl. 07:59

  • Nødundervisning

  For folkeskolen

  Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

  Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

  I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

  For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

  For ungdoms- og voksenuddannelser

  Der er i lovgivningen for de enkelte uddannelser fastsat regler om, at undervisningen er vederlagsfri – bortset fra de tilfælde, hvor der er regler om deltagerbetaling o.lign. I de tilfælde, hvor der er fastsat regler om deltagerbetaling, kan der ikke herudover kræves en egenfinansiering fra elevers, kursisters eller deltageres side, herunder til anskaffelse af it-udstyr, som skal anvendes i undervisningen. Der er dog i bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne fastsat regler om, at institutionen dog kan bestemme, at elever og kursister ved de nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

  Hvis en skole/institution tilrettelægger digital nødundervisning, der indebærer, at eleven, kursisten eller deltageren skal have adgang til it-udstyr med bestemte egenskaber, vil skolen/institutionen derfor skulle stille sådant udstyr til rådighed for elever, kursister eller deltagere, der ikke på anden måde har adgang til it-udstyret med de nødvendige egenskaber, jf. dog ovennævnte bekendtgørelse.

  Opdateret 22/01 2021 kl. 16:45

  • Nødundervisning

  Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det er tilfældet, hvis skolen er omfattet af en nedlukning.

  Det vil herudover fx være tilfældet, hvis skolen på grund af overholdelse af foranstaltninger eller anbefalinger ikke har lokalemæssige forudsætninger til at give almindelig undervisning, eller hvis mange lærere er hjemsendt.

  Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

  Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan fx være, at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 20/01 2021 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Ja. Det skal blot ske på en måde, hvor risikoen for smitte begrænses, for eksempel ved at begrænse antallet af personer i lokalet ved afhentning og sikre fornøden afstand mellem dem.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 18:15

  • Nødundervisning

  For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

  Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

  I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

  For kommunale og regionale skoler:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

  Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

  Opdateret 03/12 2020 kl. 12:30

  • Nødundervisning

  Ja, institutionen skal give nødundervisning til den elev/kursist, som er hjemme, fordi dennes barn er hjemsendt i relation til COVID-19. Eleven/kursisten skal ikke registreres fraværende, hvis eleven/kursisten deltager i nødundervisningen. 

  Fravær

  Opdateret 06/05 2021 kl. 16:12

  • Fravær

  Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen. 

  Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller under en nedlukning på grund af COVID-19. 

  Man kan også aftale med skolelederen, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). I så fald har man ikke krav på, at skolen står for undervisningen, herunder i form af nødundervisning, men skolen må gerne tilbyde det, hvis der er ressourcer til at løfte opgaven.

  Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

  Derudover gælder særlige regler for fremmøde i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, er det således muligt for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Det kræver dog, at ens læge er enig i, at det er nødvendigt for barnet at blive hjemme. Hvis man som forælder er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man derfor tale med barnets læge. Hvis en elev modtager nødundervisning hjemmefra, vurderes spørgsmålet om fravær ud fra deltagelsen i nødundervisningen.

  Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. Det gælder for eksempel, hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.

   

  Folkeskolens prøver

  Opdateret 05/05 2021 kl. 17:01

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ifølge folkeskoleloven slutter skoleåret 2020/2021 fredag 25. juni 2021. Skolerne opfordres til at begrænse antallet af undervisningsfrie dage mest muligt. Undervisningen vil også være relevant efter afgivelse af afsluttende standpunktskarakter/prøveafholdelse, da det kan give tid til at håndtere et fagligt efterslæb.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 09:11

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at aflægge en ny prøve snarest muligt.

  En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin maj/juni 2021, eller i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september, eller i prøveterminen december/januar.

  En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen december/januar.

  Bemærk at reglen om, at eleven får ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren, alene gælder ved prøver i prøveterminen maj/juni 2021. Elever vil ved en ny prøve, som ikke afholdes i prøveterminen maj/juni 2021, derfor skulle have prøvekarakteren på sit bevis.

  Opdateret 03/05 2021 kl. 12:30

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja. Elever, der skal til prøve, må møde op fysisk på skolen i forbindelse med prøveafholdelsen. Det gælder også de dage, hvor eleverne har fjernundervisning.

  Opdateret 26/04 2021 kl. 11:40

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ved de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse, skal eleven have den afsluttende standpunktskarakter på sit bevis, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Hvis elevens afsluttende standpunktskarakter er lavere end den karakter, som eleven får ved prøven, er det elevens karakter fra prøven, der skal på beviset.

  Hvis en elev for eksempel har fået 7 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk og ved selve prøven får karakteren 4, skal eleven have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter 7 til prøvekarakter og have denne på sit bevis.

  Hvis en elev omvendt for eksempel har fået 10 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk, men får karakten 12 ved selve prøven, er det karakteren 12 fra prøven, som eleven skal have på sit bevis.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 06:57

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja.

  Hvis det i forbindelse med udeladelsen af dele af nødundervisningen ved de mundtlige prøver bliver nødvendigt kan krav til et bestemt antal forløb/emner m.v., der skal stilles spørgsmål i, fraviges. Tilsvarende kan kravet om minimum fire prøveoplæg pr. elev fraviges ved lodtrækningen. Antallet af gange, det samme prøvemateriale må genanvendes, kan ligeledes øges.

  Eksaminator skal i den forbindelse sikre sig, at eleven har mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ud fra det prøvegrundlag, som eleven afprøves i.

  Hent vejledninger om skolernes mulighed for at undlade dele af nødundervisningen ved de mundtlige prøver i prøveterminen 2021.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 06:57

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  I det tilfælde, hvor en skole er nedlukket tæt op til eller på en prøvedag som følge af covid-19-foranstaltninger, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, skal den pågældende prøve som udgangspunkt afholdes.

  Skolens leder kan dog aflyse den pågældende prøve for de berørte elever, eksempelvis hvis det ikke er praktisk muligt at klargøre de relevante lokaler til prøveaflæggelse, eller hvis det grundet smitte blandt skolens ansatte ikke er praktisk muligt at gennemføre prøven. Hvis det i den situation efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 06:57

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Hvis en elev på grund af COVID-19 relaterede forhold ikke bør møde frem til en skriftlig eller mundtlig prøv, aflyser skolens leder prøven for den pågældende elev. Det kan eksempelvis dreje sig om en elev, der er nær kontakt og på prøvedagen afventer svar på test. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 06:58

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja. Skolens leder aflyser en skriftlig eller mundtlig prøv for en elev, hvis eleven på grund sygdom ikke kan møde op til prøven på prøvedagen. Det gælder, uanset om eleven er syg med covid-19 eller anden sygdom og er altså uafhængig af årsagen til sygdommen.

  Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen maj/juni 2021, udsættes prøven dog hertil.

  Eleverne vil ved en aflyst prøve i stedet skulle have ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter. Elever, forældre og lærere gives besked om aflysningen umiddelbart efter, at skolens leder har truffet beslutning herom.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 07:00

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Opstår der problemer for en censor med at gennemføre hvervet, for eksempel ved symptomer på COVID-19 eller anden forhindring, vil censors hjemskole efter sædvanlig praksis kunne kontakte den prøveholdende skole, så censor fritages for opgaven, hvorefter den prøveafholdende skole på vanlig vis finder en erstatning.

  Det kan i nogle situationer, for eksempel hvis censor er hjemsendt pga. test, men ikke har symptomer, også være en løsning, at censor deltager og udøver censur virtuelt. Dette gælder tilsvarende, hvis eksaminator er hjemsendt. I den situation vil eleven sidde fysisk på skolen sammen med eksaminator, censor eller en anden udpeget af prøveafholdende skole til at varetage hvervet. Der er således ikke tale om en virtuel prøve for eleven.

  Det skal understreges, at censorer og eksaminatorer ved fysisk fremmøde bør følge Sundhedsstyrelsens til hver en tid gældende retningslinjer både under transport og ved ophold på skolen.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 07:03

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Opdateret 23/04 2021 kl. 07:05

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja. Det følger af de midlertidige ændringer i reglerne, at en elev som på grund af covid-19-foranstaltninger ikke har mulighed for at deltage i alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden den første skoledag i skoleåret 2021/2022, ikke af den grund vil være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 07:05

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja, der skal fortsat gennemføres sprogprøver i børnehaveklassen. Prøveafviklingen skal ske på skolen i et trygt miljø for eleven, og prøven skal afvikles i en velkendt kontekst, der ligner øvrige dagligdags- og undervisningssituationer.

  Skolerne skal ligeledes fortsætte med understøttende indsatser i form af sprogstimuleringsforløb og forældreinddragelse for de elever, der ikke er vurderet sprogparate.

  Elever, der ikke vurderes sprogparate ved det tredje obligatoriske sprog-prøveforsøg, som skolerne gennemfører umiddelbart inden skoleårets afslutning, skal tilbydes et fjerde frivilligt sprogprøveforsøg. Kommuner og frie grundskoler skal ligeledes oprette og tilbyde frivillig sommerskole i sommerferien for de elever, der efter det tredje obligatoriske sprogprøveforsøg ikke er vurderet sprogparate til 1. klasse.

  Det fjerde frivillige sprogprøveforsøg finder sted i skolernes sommerferie efter afholdelsen af den frivillige sommerskole og inden undervisningens påbegyndelse i 1. klasse.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 07:05

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja, der skal fortsat gennemføres obligatoriske sprogprøver i 1.-9. klasse for elever, som skal ophøre med at modtage undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.

  Der skal ligeledes fortsat gives undervisning i form af dansk som andetsprog – supplerende, indtil eleven har bestået sprogprøven.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:44

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja. Skolens leder har i år mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:41

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  I prøveterminen maj-juni 2021 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

  Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:41

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. 

  Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 

  Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse.

  Opdateret 25/02 2021 kl. 13:41

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  Elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2021, men hvor sygeprøven er aflyst, skal have ophøjet den standpunktskarakter, som blev givet ved afslutningen af undervisningen, til prøvekarakter.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:40

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. 

  Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2021 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i. 

  Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste derfor optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. 

  Det betyder, at hjemmeunderviste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik.

  Opdateret 25/02 2021 kl. 13:39

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja, folkeskolens prøver i dansk kan i år – i lighed med øvrige år – aflægges i udlandet, Færøerne og Grønland. Øvrige prøver afholdes i Danmark. I henhold til § 43 i bekendtgørelse 1128 af 14. november 2019 om folkeskolens prøver kan folkeskolens prøver i dansk efter Styrelsen for Undervis-ning og Kvalitets godkendelse afholdes i udlandet, Færøerne og Grønland for unge, der ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Øvrige prøver afholdes i Danmark.

  Opdateret 12/02 2021 kl. 18:30

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja, det følger af den politiske aftale, at elever i 8. og 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de frivillige valgfag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig prøve.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:39

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja, eleverne skal aflægge alle dele af de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik i 9. klasse.

  Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

  Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

  Opdateret 12/02 2021 kl. 18:30

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Nej, der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk og matematik. De skriftlige prøver i dansk og matematik afholdes således på de allerede fastsatte datoer. Se prøveplanen for maj/juni 2021. 

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:38

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i hele perioden fra den 27. maj til og med den 17. juni 2021.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:36

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

  Opdateret 06/02 2021 kl. 13:52

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  I 9. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (mundtlig og skriftlig)
  • Matematik (skriftlig) 
  • Engelsk (mundtlig) 

  I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (skriftlig og mundtlig)
  • Matematik (skriftlig og mundtlig)

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:34

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 2021. 

  Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 13:32

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  De afsluttende standpunktskarakterer gives på de tidspunkter, som er beskrevet nedenfor. 

  I fag, som eleverne skal til prøve i

  I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021. 

  I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse

  I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021.

  I afsluttende fag i 8. klasse

  I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 2021. Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktska-rakter i de praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni.

  Opdateret 20/04 2021 kl. 08:56

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Ja.

  Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde.

  For at udelade dele af prøvegrundlaget skal skolen fagligt og pædagogisk vurdere, at fjernundervisningen har været af et omfang og en karakter som gør, at eleverne ikke skal afprøves i det givne stof ved prøven.

  Det er endvidere en betingelse, at det fremgår af tekstopgivelsen for det enkelte fag, jf. bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen, hvilke dele af opgivelsen, der udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

  Nærmere vejledning til skolerne om muligheden for tilpasning af mundtlige prøvespørgsmål kan findes på ministeriets hjemmeside.

  Opdateret 12/02 2021 kl. 18:31

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

  Opdateret 06/02 2021 kl. 13:52

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i. 

  Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver: 

  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
  • De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

  Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

  Opdateret 06/02 2021 kl. 13:52

  • Folkeskolens Prøver
  • Prøver og eksamen

  Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2021

  • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
  • Alle udtræksprøver i 9. klasse
  • Frivillige prøver i 8. og 9. klasse
  • 10. klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

  Rammer for undervisning mm.

  Opdateret 26/03 2021 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Ja. Projektopgaven er en obligatorisk del af undervisningen i 9. klasse. Perioden for gennemførelse af projektopgaven er forlænget for skoleåret 2020/21. Nye frister for skoleåret 2020/21 er:

  Projektopgaven skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Se råd til fjernundervisning i projektopgaven på emu.dk.  

  Eleven skal give besked om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

  Opdateret 26/03 2021 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Ja, hvis eleverne ikke har afsluttet den selvvalgte obligatoriske opgave inden nedlukningen skal opgaven gennemføres. Grundet nedlukningen fra december 2020, forlænges perioden, hvori eleverne kan gennemføre den selvvalgte obligatoriske opgave i 10. klasse.  Fristerne for skoleåret 2020/21 fremgår nedenfor.

  Den selvvalgte obligatoriske opgave inkl. fremlæggelse skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Se råd til fjernundervisning i den selvvalgte obligatoriske opgave på emu.dk.

  Eleven skal give besked, om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

  Opdateret 26/03 2021 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

  Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder hygiejne og afstand.

  Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven uden for undervisningstiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.

  Introduktionskurser og brobygning

  Opdateret 06/04 2021 kl. 09:30

  • Introduktionskurser og brobygning

  I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt. Det er herudover muligt inden for de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger at etablere forløb med fysisk tilstedeværelse på grundskolen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

  Se også spørgsmål om brug af gæstelærere.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:53

  • Introduktionskurser og brobygning

  Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:54

  • Introduktionskurser og brobygning

  Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  • Introduktionskurser og brobygning

  Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

  Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:55

  • Introduktionskurser og brobygning

  Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:48

  • Introduktionskurser og brobygning

  Ja.

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

  Opdateret 13/01 2021 kl. 16:49

  • Introduktionskurser og brobygning

  I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

  Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

  • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

  • Introduktionskurser og brobygning

  Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

  • Introduktionskurser og brobygning

  Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

  I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

  UPV og erhvervspraktik

  Opdateret 06/05 2021 kl. 16:22

  • Erhvervspraktik

  Ja. Det er stadig muligt for elever at komme i erhvervspraktik, såfremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt. I den nuværende situation opfordres der dog til ikke at gennemføre erhvervspraktik.

  Såfremt erhvervspraktikken gennemføres, skal det ske under de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, og der påhviler praktikvirksomheden et ansvar for, at praktikken kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

  Det bemærkes, at elever i 8. og 9. klasse har retskrav på at komme i erhvervspraktik, hvis de gerne vil. Hvis en elev vælger at benytte dette retskrav i tilfælde, hvor skolen ikke tilbyder erhvervspraktik, skal eleven selv finde et praktiksted.

  Praktikken skal i øvrigt være afholdt inden skoleårets afslutning og kan ikke videreføres hen over sommerferien.

  Opdateret 15/04 2021 kl. 15:12

  • Uddannelsesparathedsvurdering

  Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget flere uddannelsesparathedsvurderinger i indeværende skoleår, men skal med udgangen af september i 9. klasse have en vurdering af, om der skal igangsættes en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Denne vurdering skal ikke indberettes via optagelse.dk

  Elever i 9. og 10. klasse skal fortsat have en afsluttende UPV. De personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger skal indberettes til optagelse.dk senest den 7. juni 2021, mens de faglige forudsætninger skal indberettes senest den 10. juni 2021. Kommunalbestyrelsen skal helhedsvurdere den unge senest 14. juni 2021. Indholdet af UPV’en følger reglerne herom i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og ansøgning til ungdomsuddannelser (procedurebekendtgørelsen). 

  Sundhedsfaglige anbefalinger

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

  • Sundhedsfaglige anbefalinger

  God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

  Anbefalingerne til hygiejne omfatter hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Håndvask tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skolen, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

  Skolen bør identificere og eventuelt markere fælles kontaktpunkter, for eksempel dørhåndtag og trykknapper.

  Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

  Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

  • Sundhedsfaglige anbefalinger

  Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke henstilles uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

  Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

  Der er særskilte anbefalinger for følgende legetøj:

  • Bøger: Det er fordelagtigt at anvende e-books på tablets under pandemien, fordi de kan aftørres. Almindelige bøger kan dog anvendes og henstilles i 72 timer. Såfremt bøgerne er fedtede/smudsede kan de aftørres med en let fugtet klud på ydersiden og herefter henstilles i 72 timer. Her er forudsætningen dog, at bøgerne håndteres af medarbejderne, som har udført håndhygiejne inden de anvender bøgerne.
  • Udklædningstøj: Tøjet vaskes på 60 grader. Kan tøjet ikke vaskes på 60 grader, kan det vaskes på 30 grader og herefter henlægges i 72 timer.

  Fri- og privatskoler med kostafdeling, efterskoler og frie fagskoler

  Opdateret 22/03 2021 kl. 21:25

  • Deltagerbetaling

  Ja, elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan få reduceret deres deltagerbetaling for perioden fra den 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophørte. Dette er muliggjort af den seneste hjælpepakke til efterskoler og øvrige kosttilbud (uvm.dk).

  Med hjælpepakken får skolerne og institutionerne et ekstra statsligt tilskud på op til 1.000 kroner pr. uge pr. elev til at reducere elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 90 procent af den konkrete deltagerbetaling.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 21:26

  • Forsamlingsforbud

  Medarbejdere og elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud.

  Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, hvis det foregår på og uden for skolens matrikel.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kostilbud. Dette kan for eksempel være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på skolens matrikel.

  Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.  

  Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand følges. 

  Opdateret 22/03 2021 kl. 21:26

  Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan, som alle andre grundskoler, søge rådgivning og vejledning om håndtering af smittetilfælde hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Opdateret 22/03 2021 kl. 21:27

  Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retningslinjer, og at det er forsvarligt.

  Tilsyn og ansvar

  Opdateret 26/03 2021 kl. 11:55

  • Tilsyn og ansvar

  Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af folkeskoler beliggende i den pågældende kommune.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Opdateret 20/05 2020 kl. 16:30

  • Tilsyn og ansvar

  Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 04/06 2021 kl. 10:45

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller hvis unge er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter, eller unge, der er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 19/05 2021 kl. 08:53

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Det anbefales, at dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

  I dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor der kun er kraftig opfordring til test, er der ikke krav om, at selve resultatet af testen skal fremvises/dokumenteres, eller at der skal oplyses om, hvorvidt der er foretaget en test. I tilfælde af, at barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få oplysningen dokumenteret. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på covid-19. Det kan også være tilfældet, hvis der helt undtagelsesvis er åbenbar grund til usikkerhed om, at der foreligger et testresultat.

  Opdateret 22/04 2021 kl. 10:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Hvis én elev/kursist/deltager eller underviser i forbindelse med en regelmæssig antigentestscreening og/eller selvpodning under supervision testes positiv i en antigentest, kan nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) afvente selvisolation, indtil der foreligger et svar fra den opfølgende PCR-test. For så vidt angår øvrige nære kontakter (for eksempel familie/hustandsmedlemmer samt andre kontakter uden for skolen/institutionen) sættes kontaktopsporing og selvisolation i gang med det samme. Sundhedsstyrelsen anbefaler  ligeledes, at personen med en positiv antigentest går i selvisolation og hurtigst muligt får foretaget en opfølgende PCR-test i regi af TestCenter Danmark.

  Det følger endvidere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at i tilfælde, hvor der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., starter kontaktopsporing og isolation af nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) med det samme.

  De ændrede anbefalinger gælder alene ved regelmæssige antigentestscreeninger. Det vil sige hvis en elev/underviser får foretaget en antigentest uden at det sker, som led i regelmæssige antigentestscreeninger i regi af skolen/institutionen, gælder anbefalingen om at nære kontakter kan afvente isolation ikke. I disse tilfælde starter kontaktopsporing af nære kontakter med det samme. 

  Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)på sst.dk.

  Opdateret 19/04 2021 kl. 12:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

  Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

  Opdateret 18/03 2021 kl. 14:00

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

  Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 14:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:43

  Der er ikke længere særlige restriktioner og anbefalinger herom.

  Dagtilbud mv, skoler og institutioner bør følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:36

  Ja, der kan godt afholdes sociale arrangementer i dagtilbud, på skoler, uddannelsesinstitutioner og SFO, klub mv., eksempelvis fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer eller lignende, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets, skolens eller uddannelsesinstitutionens matrikel.

  Det anbefales, at sociale arrangementer afholdes inden for stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling/stamklassen/holdet, det vil sige uden kontakt på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger, stamklasser og hold. Sociale arrangementer i daginstitutioner, der afholdes udendørs, kan afholdes på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger.

  Sociale arrangementer bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Se Sundhedsstyrelsens Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet (sst.dk).

  Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for både elever og medarbejdere. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

  Sociale arrangementer kan afholdes med deltagelse af forældre eller andre besøgende for eksempel søskende eller bedsteforældre. 

  Det anbefales, at sociale arrangementer med deltagelse af forældre eller andre besøgende om muligt afholdes udendørs og under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. 

  Det anbefales desuden, at de afholdes under hensyntagen til det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:36

  Ja, der kan godt afholdes aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan fx være personaledage og -møder, forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler samt optagelsesprøver i grundskoler mv. 

  Aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. 

  Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for elever fra og med 12 år, medarbejdere, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen (se særskilte retningslinjer om test). Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

  Dertil er der på Børne- og Undervisningsministeriets område et krav om, at besøgende skal anvende mundbind eller visir, når de opholder sig indendørs i dagtilbuddet, på skolen, uddannelsesinstitutionen og SFO, klub mv. For ungdoms- og voksenuddannelser er derudover også krav om mundbind eller visir til elever, medarbejder og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen.

  Aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddets, skolens, uddannelsesinstitutionens og SFO, klub mv.'s virksomhed, er undtaget fra det såkaldte lille forsamlingsforbud.

  Der kan i dagtilbud, på skoler, uddannelsesinstitutioner og SFO, klub mv. hverken indendørs eller udendørs afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig (det store forsamlingsforbud).

  Det anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet, hvis man planlægger aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål med overnatning, og arrangementets karakter betyder, at de er relevante at anvende.

  Opdateret 27/05 2021 kl. 15:30

  Private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, skolen, uddannelsesinstitutionen og SFO, klub mv., eksempelvis legeaftaler, fødselsdage og klassefester, bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Private arrangementer bør desuden overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

  Se desuden Sundhedsstyrelsens Socialt samvær i en tid med COVID-19 (sst.dk) samt Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19 (sst.dk).

  Opdateret 27/05 2021 kl. 15:30

  Ja, det anbefales, at kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage afholdes inden for den enkelte stue eller tilsvarende gruppeinddeling, klasse eller hold.

  For efterskoler og frie fagskoler kan der arrangeres lejrskoler for hele skolen, når overnatning organiseres ud fra primærgrupperne, og aktiviteter derudover organiseres ud fra de generelle anbefalinger om primærgrupper.

  Kolonier, lejrskoler eller studieture for både dagtilbud, grundskoler (herunder efterskoler mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser bør desuden afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Se Sundhedsstyrelsens Gode råd til forebyggelse af smitte ved sociale og faglige arrangementer på dagtilbuds-, skole-, uddannelses- og fritidsområdet (sst.dk).

  Der gælder derudover krav om test på efterskoler, frie fagskoler og ungdoms- samt voksenuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for både elever og medarbejdere. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

  Hvis man planlægger en koloni, lejrskole eller studietur til udlandet bør man derudover følge anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forbindelse med COVID-19 (um.dk).

  Rejser til udlandet

  Opdateret 03/06 2021 kl. 15:56

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende isolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i isolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af isolation.

  Opdateret 19/05 2021 kl. 10:52

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 19/05 2021 kl. 10:49

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til at gå i isolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

  Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i isolation.

  Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

  På grundskoleområdet kan skolelederen dog undtagelsesvist godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende isolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

  Sidste skoledag i grundskolen

  Opdateret 20/05 2021 kl. 06:00

  For arrangementer på grundskoler følges anbefalingen om, at der for fremmøde/ophold på skolen er en kraftig opfordring til, at elever, ansatte og besøgende har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer. 

  Lempelser på baggrund af genåbningsaftale den 10. juni

  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:45

  For børne- og undervisningsområdet betyder aftalen følgende:

  Krav om mundbind/visir ophæves på hele Børne- og Undervisningsministeriets område, men det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale i dagtilbud og i grundskolen at bære visir.

  På dagtilbudsområdet lempes en række anbefalinger om organisering, så det fx igen bliver muligt at samle børn på tværs af stuer/tilsvarende gruppeinddelinger samt at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs.

  Restriktioner og anbefalinger for grundskoler, efterskoler mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser fjernes, så det bl.a. igen bliver muligt at undervise på tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen samt at blande klasser i ungdoms- og voksenuddannelser.

  Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves.

  Anbefalinger om afstand i dagtilbud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ophæves.

  I dagtilbud mv., grundskoler, efterskoler mv. og ungdoms- og voksenuddannelser overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.


  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:46

  Test vil blive udfaset på børne- og undervisningsområde i denne rækkefølge:

  • 1. august: Krav om test på ungdoms- og voksenuddannelser ophæves. Krav om test på efterskoler og frie fagskoler overgår til en kraftig opfordring.
  • 1. september: Opfordring til test for ansatte i dagtilbud ophæves, der vil dog fortsat gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.
  • 1. oktober: Opfordring til test i grundskolen og på efterskoler mv. ophæves.
   

  Opdateret 11/06 2021 kl. 20:47

  Nej, Børne- og Undervisningsministeriet har ikke længere restriktioner og anbefalinger herom. Skoler, institutioner eller kommuner kan selv udarbejde eventuelle retningslinjer efter lokale forhold, hvis de ønsker det.

  Sidst opdateret: 15 timer siden