Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:20

  • Hygiejne og rengøring

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:46

  • Prøver og eksamen

  Hvis skolen har mulighed for at afholde den mundtlige prøve en anden dag end den 17. juni 2022, skal elevens prøvetidspunkt flyttes. Er dette ikke muligt, kan eleven aflægge optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser den 27. juni 2022 i stedet.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:45

  • Prøver og eksamen

  Ja. Skolens leder har mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:44

  • Prøver og eksamen

  Ja.

  Antallet af prøvespørgsmål kan reduceres, hvis det i forbindelse med udeladelsen bliver nødvendigt at fravige krav til et bestemt antal forløb/tekster/emner/temaer m.v., der skal laves prøvespørgsmål i.

  Tilsvarende kan kravet om, at hver elev skal kunne vælge mellem mindst fire muligheder ved lodtrækningen, fraviges.

  Antallet af gange, det samme prøvemateriale må anvendes, kan ligeledes øges, hvis det bliver nødvendigt. 

  Eksaminator skal sørge for, at eleven har mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ud fra den tekstopgivelse/under-visningsbeskrivelse og de prøvespørgsmål, som eleven kan afprøves i ved prøven.

  Der kan ikke ske justering af den enkelte prøves vurderingskriterier eller af prøvens form.

   

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:43

  • Prøver og eksamen

  Ja.

  Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf.

  Skolens leder og eksaminator skal sikre sig, at prøvespørgsmål, der bygger på forløb, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19, gør eleven i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ved prøven.

  Hvis skolens leder og eksaminator fagligt og pædagogisk vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, udelades forløbet eller dele af forløbet af prøvespørgsmålene og prøvematerialet.

  Udeladelsen skal godkendes af skolens leder. Det er ligeledes en betingelse, at det fremgår af opgivelsen for enkelte fag, jævnfør bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen, hvilke forløb eller dele af et forløb der udelades, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

  Det er endelig en betingelse, at opgivelsen offentliggøres på skolens hjemmeside forud for prøven og frem til den 30. juni 2022.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:41

  • Prøver og eksamen

  Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jævnfør folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:41

  • Prøver og eksamen

  Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 25. marts 2022.

  Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:39

  • Prøver og eksamen

  I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst.

  Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2022 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i.

  Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Det betyder, at forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

  Det betyder, at hjemmeunderviste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:39

  • Prøver og eksamen

  Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:37

  • Prøver og eksamen

  I prøveterminen maj-juni 2022 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

  Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

   

  Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 13:52

  • Rejser til udlandet

  Nej. En ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution må ikke stille krav om, at elever, kursister og deltagere er vaccinerede som betingelse for at undervise eller i øvrigt modtage dem. Det gælder også i forhold til elever, kursister og deltageres deltagelse i en studietur til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i institutionens øvrige undervisning. 

  Institutionen kan kun stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at elever, kursister og deltagere opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst.

  Såfremt en eller flere elever, kursister eller deltagere ikke er vaccinerede, kan institutionen/lærerne på selve turen bede de pågældende om selv at løse eventuelle testudfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/institutionen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, kursister og deltagere, som ikke er vaccinerede. Institutionen kan alene kræve, at elever, kursister og deltagere selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Institutionen skal forud for rejsen informere elever, kursister og deltagere om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

  Elever, kursister og deltagere kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:29

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:27

  • Rejser til udlandet

  Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolen eller institutionen inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

  • Rejser til udlandet

  Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

  Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

  Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

  Gældende særskilt for fri- og privatskoler

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
  Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:20

  • Hygiejne og rengøring

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:13

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, samt
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever omfattet af andet punkt ovenfor, samt børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at børn og elever, som har behov for det, deltager i nødpasning. I praksis er det dagtilbuddet eller skolen, som foretager en vurdering af de børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, dvs. kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt fri- og privatskoler står til rådighed kan etablere nødpasning og skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:47

  • Nedlukning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af offentlige og private dagtilbud, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer hertil. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og skoler/institutioner er forpligtet til at iværksætte nødundervisning, herunder fjernundervisning, ved et påbud om nedlukning. 

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:57

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. samt SFO og fritidstilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra forældre til børn, der ikke får en plads. Fortsættelsen af dimensioneringen kan højst vare tre dage og må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt af personale- og kapacitetsmæssige grunde.

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling, kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen. 

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:55

  • Nedlukning

  Den forpligtelse, som folkeskoler normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Skolens tilsynsforpligtelse kan i forbindelse med nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse gennemføres ved virtuel instruktion af eleverne, herunder forklaring af, hvad eleverne skal lave hvornår og hvordan.  

  Nødundervisning

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:14

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når skolen eller institutionen som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 

  Skoler og uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. nødundervisningsbekendtgørelsen

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:17

  • Nødundervisning

  Nej, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan - og skal - alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen eller institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger kan opfylde påbuddet, fx ved ændrede mødetider eller opdeling af hold/klasser i mindre enheder.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Nej, der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes nødundervisning.

  Mundbind og visir

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:41

  • Mundbind og visir

  Nej. Ansatte i grundskoler, SFO og klubtilbud mv. har ikke generelt ret til at anvende mundbind eller visir. 

  Det anbefales lokalt at give ansatte mulighed for på frivillig basis at anvende visir eller mundbind. Lokale vilkår for brug af visir eller mundbind bør fastsættes under behørigt hensyn til elevernes mulighed for at forstå de ansattes kommunikation og mimik. 

  Mundbind anbefales ikke i undervisningssituationer eller andre situationer, hvor ansatte er i kontakt med elever (fx ved elevsamtaler, socialt samvær el.lign.).

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir og/eller mundbind.

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:43

  Ja. Grundskoler, SFO, klubtilbud mv. må opfordre forældre og andre besøgende på 12 år og derover til at bruge mundbind eller visir, når de opholder sig på institutionen, hvis der lokalt er truffet beslutning herom.  

  Det er op til forældre og øvrige besøgende selv at anskaffe evt. visir og/eller mundbind.

  Folkeskolens prøver

  Opdateret 08/04 2022 kl. 12:36

  • Prøver og eksamen

  I 9. klasse fastholdes følgende prøver:

  • Dansk (mundtlig og skriftlig)
  • Matematik (skriftlig)
  • Engelsk (mundtlig) 

  I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (skriftlig og mundtlig)
  • Matematik (skriftlig og mundtlig)

  Opdateret 08/04 2022 kl. 12:38

  • Prøver og eksamen

  Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2022

  • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
  • Alle udtræksprøver i 9. klasse
  • 10. klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

  Opdateret 08/04 2022 kl. 12:40

  • Prøver og eksamen

  En elev, som til sommer forhindres i at gennemføre en obligatorisk prøve på grund af sygdom, bortvisning fra prøve eller udeblivelse fra prøve, skal aflægge en sygeprøve hurtigst muligt. Ved sygdom, udeblivelse eller bortvisning fra andre prøver, som ikke er obligatoriske, skal eleven have mulighed for at aflægge en ny prøve snarest muligt.

  Mundtlige sygeprøver kan afholdes i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september eller i forbindelse med prøveterminen i december-januar 2022/23. De skriftlige sygeprøver afholdes i prøveterminen december-januar 2022/23.

  Eleven vil ved sygeprøven have samme vilkår i forhold til ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter og tilpasning af mundtlige prøver, som ved elevens ordinære prøve i prøveterminen maj-juni 2022.

  Konkret betyder det, at eleven efter sygeprøven skal have ophøjet den afsluttende standspunktskarakter til prøvekarakter, hvis den er højere end prøvekarakteren. Det betyder også, at elever, som forhindres i aflægge en mundtlig prøve på en reduceret opgivelse, kan gå til sygeprøve på den samme reducerede opgivelse. Dette gælder for sygeprøver frem til og med prøveterminen december-januar 2022/23.

  Læs mere om reglerne for sygeprøver

  Opdateret 08/04 2022 kl. 12:42

  • Prøver og eksamen

  Nej, der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk og matematik. De skriftlige prøver i dansk og matematik afholdes således på de allerede fastsatte datoer.

  Se planen her: Prøveplan maj/juni 2022

  Opdateret 08/04 2022 kl. 12:44

  • Prøver og eksamen

  De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i perioden fra den 23. maj til og med den 17. juni 2022.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 12:46

  • Prøver og eksamen

  Ved de prøver, der afholdes i 9. og 10. klasse, skal eleven have den afsluttende standpunktskarakter på sit bevis, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Hvis elevens afsluttende standpunktskarakter er lavere end den karakter, som eleven får ved prøven, er det elevens karakter fra prøven, der skal på beviset.

  Hvis en elev for eksempel har fået 7 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk og ved selve prøven får karakteren 4, skal eleven have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter 7 til prøvekarakter og have denne på sit bevis.

  Hvis en elev omvendt for eksempel har fået 10 i afsluttende standpunktskarakter i mundtlig dansk, men får karakten 12 ved selve prøven, er det karakteren 12 fra prøven, som eleven skal have på sit bevis.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 12:51

  • Prøver og eksamen

  Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i. 

  Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver: 

  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
  • De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

  Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:36

  • Prøver og eksamen

  Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi.

  Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi.

  Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:37

  • Prøver og eksamen

  I prøveterminen maj-juni 2022 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

  Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

   

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:39

  • Prøver og eksamen

  I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst.

  Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2022 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i.

  Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Det betyder, at forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

  Det betyder, at hjemmeunderviste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:39

  • Prøver og eksamen

  Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:41

  • Prøver og eksamen

  Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jævnfør folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:41

  • Prøver og eksamen

  Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 25. marts 2022.

  Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:43

  • Prøver og eksamen

  Ja.

  Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19 og de afledte virkninger heraf.

  Skolens leder og eksaminator skal sikre sig, at prøvespørgsmål, der bygger på forløb, som har været påvirket af smittesituationen med COVID-19, gør eleven i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ved prøven.

  Hvis skolens leder og eksaminator fagligt og pædagogisk vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, udelades forløbet eller dele af forløbet af prøvespørgsmålene og prøvematerialet.

  Udeladelsen skal godkendes af skolens leder. Det er ligeledes en betingelse, at det fremgår af opgivelsen for enkelte fag, jævnfør bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen, hvilke forløb eller dele af et forløb der udelades, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

  Det er endelig en betingelse, at opgivelsen offentliggøres på skolens hjemmeside forud for prøven og frem til den 30. juni 2022.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:44

  • Prøver og eksamen

  Ja.

  Antallet af prøvespørgsmål kan reduceres, hvis det i forbindelse med udeladelsen bliver nødvendigt at fravige krav til et bestemt antal forløb/tekster/emner/temaer m.v., der skal laves prøvespørgsmål i.

  Tilsvarende kan kravet om, at hver elev skal kunne vælge mellem mindst fire muligheder ved lodtrækningen, fraviges.

  Antallet af gange, det samme prøvemateriale må anvendes, kan ligeledes øges, hvis det bliver nødvendigt. 

  Eksaminator skal sørge for, at eleven har mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål ud fra den tekstopgivelse/under-visningsbeskrivelse og de prøvespørgsmål, som eleven kan afprøves i ved prøven.

  Der kan ikke ske justering af den enkelte prøves vurderingskriterier eller af prøvens form.

   

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:45

  • Prøver og eksamen

  Ja. Skolens leder har mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

  Opdateret 08/04 2022 kl. 13:46

  • Prøver og eksamen

  Hvis skolen har mulighed for at afholde den mundtlige prøve en anden dag end den 17. juni 2022, skal elevens prøvetidspunkt flyttes. Er dette ikke muligt, kan eleven aflægge optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser den 27. juni 2022 i stedet.

  Test og smitte

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:18

  Ikke noget. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke opsporing eller test af nære og øvrige kontakter.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:27

  Et barn, elev, kursister, deltager eller ansat med symptomer på COVID-19 skal, som ved øvrig sygdom, sygemelde sig.

  Test anbefales kun til personer med betydende symptomer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb og dermed kan være i målgruppen for tidlig behandling af COVID-19.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:29

  Nej. Dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan ikke rekvirere vederlagsfri selvtestkits, da Sundhedsstyrelsen ikke længere anbefaler test af øvrige kontakter.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:26

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:19

  Restlagre af selvtestkits skal opbevares til eventuelt senere brug.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:25

  Dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner må gerne modtage en følsom personoplysning om, at barnet, eleven, kursisten, deltageren eller den ansatte er smittet med COVID-19, og behandle denne oplysning til det specifikke formål, som den er givet til, fx til brug for sygedagpenge eller fraværsregistrering. Såfremt barnet eller eleven er under 15 år skal oplysningen gives af forældremyndighedens indehaver.

  Der må herudover føres et overblik over antal smittede, hvor den enkelte ikke kan identificeres.

  Dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner må imidlertid ikke i videre omfang end det oven for anførte registrere, opbevare eller på anden måde behandle følsomme personoplysninger om, hvorvidt et barn, elev, kursist, deltager eller ansat er eller tidligere har været smittet med COVID-19, eller er vaccineret mod COVID-19.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2022