Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Siden er opdateret 7. april klokken 14:30.

Fravær

Ja. Eleverne skal deltage aktivt i den nødundervisning, som skolen stiller til rådighed og løse de opgaver, som lærerne stiller under skolelukningen.

Institutionen eller skolen skal være opmærksom på, at eleverne deltager aktivt i undervisningen. Det vil afhænge af alder, fag og hvordan nødundervisning tilrettelægges lokalt, hvordan og hvor hyppigt der følges op på, at eleverne deltager i undervisningen. Det kan for eksempel være i form af kontakt via digitale platforme, gennem opgaveløsning i digitale læremidler, større afleveringer (projektopgaver, boganmeldelser eller dagbog), telefonisk eller anden kontakt til elever, kursister og deltagere eller deres forældre.

Institutionen eller skolen skal gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til den undervisning, der som følge af lukning af institutionen eller skolen ikke kan gives på institutionen eller skolen.

Ja. Eleverne skal deltage aktivt i den nødundervisning, som skolen stiller til rådighed og løse de opgaver, som lærerne stiller under skolelukningen.

Skolerne skal være opmærksomme på, at eleverne deltager i nødundervisningen og have særlig opmærksomhed på at følge op over for elever med særligt behov herfor. Det gælder blandt andet elever med faglige udfordringer eller elever, hvor forholdene i hjemmet tilsiger det.

Under skolelukningen gælder de almindelige regler for fraværsregistrering ikke, og folkeskolerne skal ikke underrette kommunalbestyrelsen om elevers fravær.

Under nedlukningen skal folkeskolerne være opmærksomme på, at eleverne deltager i nødundervisningen og tilrettelægger selv, hvordan de registrerer fravær.

I første kvartal af 2020 kan en elev dog stadig have ulovligt fravær i perioden op til skolelukningerne. Det skal derfor fortsat beregnes, hvorvidt det ulovlige fravær overstiger 15% i første kvartal af 2020.

I denne beregning skal samtlige undervisningsdage (inkl. de dage hvor skolen er lukket grundet COVID-19) i det pågældende kvartal indgå. For første kvartal af 2020 er det cirka 57 dage (afhængig af hvornår skolen starter efter nytår). Antallet af ulovlige fraværsdage vil være de dage, der er registreret som ulovligt fravær i perioden, hvor skolen har været åben, hvilket i 1. kvartal 2020 er i perioden fra 1. januar til og med 11. marts.

Nej. Folkeskoler skal registrere fravær, men folkeskoler skal ikke underrette kommunalbestyrelser om elevers fravær fra nødundervisningen. Det betyder, at fravær fra nødundervisningen ikke vil få konsekvenser for børnefamilieydelsen. Folkeskolen tilrettelægger selv fraværsregistreringen.

Skoler, institutioner og kommuner skal sikre daglig kontakt til elever som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til nødundervisningen eller i øvrigt i denne situation er særligt udsatte. Kommunikationen kan for eksempel foregå via mail, telefonopkald eller, SMS og Aula eller lignende systemer til de særligt udsatte og svage elever og deres forældre. Den kan for eksempel handle om, hvad eleverne skal, hvornår, og hvilke hjælpemidler de har behov for.

Alle elever i specialtilbud, specialklasser, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin (dvs. fra 0.-10. klasse) er omfattet af genåbningen og skal derfor modtage nødundervisning i deres tilbud eller på deres skole. 

Skolebestyrelser

Ministeriet opfordrer til, at skolebestyrelsen samarbejder tæt med skolelederen og er velinformeret både om kommunikation og beslutninger. Skolebestyrelsen kan være med til at opfange utryghed, svare på henvendelser fra forældre og i det hele taget bakke op om de beslutninger og udmeldinger, der kommer fra skolen.

Frie skoler

De helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at bestyrelsen kan udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

Den nuværende bestyrelse er fungerende frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten.
Børne- og Undervisningsministeriet har udskudt fristen for indsendelse af regnskabsmateriale, herunder årsrapporter: Aflæggelse af årsrapport for frie skoler

Ja. Skolerne skal leve op til sin undervisningsforpligtelse ved at give nødundervisning.

Frie skoler, der er sat i tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, er fortsat i tilsyn. Styrelsen fortsætter sagsbehandlingen i det omfang, det er muligt. Eventuelle frister for indsendelse af materiale bliver foreløbigt forlænget. Skolerne vil blive særskilt orienteret herom. Der vil foreløbigt ikke blive gennemført tilsynsbesøg i den periode, hvor skolerne er lukket.

Ja. Frihed og folkestyrekravet gælder for skolerne i hele deres virke og dermed også under nødpasning og nødundervisning.

Forældre

Nej, forældrene kan ikke forpligtes på at udføre undervisningsopgaver i hjemmet under en skolelukning. Men forældrene bør i videst muligt omfang understøtte den undervisning, som skolen gennemfører for deres børn. Det er således forældrenes ansvar at følge med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen.

Forældre skal kunne komme i kontakt med deres børns lærere på sædvanlig vis (gennem Aula eller lignende ved telefonisk kontakt) ved eventuelle spørgsmål. Forældre og elever må dog forvente ventetid ved henvendelser.

Særlige grupper

Det er vigtigt, at vi tager hånd om børn og unge med handicap eller som på anden måde er sårbare. For en del af disse børn og unge er det afgørende, at de kan fortsætte deres skolegang. Skolen har i den forbindelse en særlig forpligtigelse til have et overblik over samt at støtte socialt og fagligt udsatte elever, som ikke kan forventes at få den nødvendige støtte hjemmefra eller i øvrigt i denne situation er særligt udsatte.

Skolen skal gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til nødundervisningen eller i øvrigt i denne situation er særligt udsatte. Kommuner og skoler har en særlig forpligtelse til at sikre, at ingen elever falder igennem som følge af krisen.

Kommunikationen kan for eksempel foregå via mail, telefonopkald, SMS og Aula eller lignende systemer til de særligt udsatte og svage elever og deres forældre. Den kan for eksempel handle om, hvad eleverne skal, hvornår, og hvilke hjælpemidler de har behov for.

Lukningen omfatter ikke børn og unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller helbredsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Et regionalt eller kommunalt specialtilbud kan derfor ikke lukke fuldstændig uden at have foretaget denne vurdering for samtlige elever, deltagere med videre.

For børn og unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, skal deres skole ikke lukke.

Den ændrede undervisningssituation kræver forskellige former for tilpasninger i tilrettelæggelsen af undervisningen, alt afhængig af den enkelte elevs særlige udfordringer. I alle tilfælde er der behov for god kommunikation mellem skole og elev/forældre.

Trivselsmåling

Den nationale trivselsmåling holdes foreløbig holdes åben. Når undervisningen igen er tilbage på skolerne vil Børne- og Undervisningsministeriet udmelde en ny frist.

Ja. Hvis skolen gennemfører målingen som fjernundervisning skal skolen sikre, at eleverne er forberedt på målingen, og at forældrene er klar over, at det er eleven selv, der forventes besvare spørgsmålene.

Hvis skolen har gennemført trivselsmålingen, er det vigtigt at registrere denne som afsluttet.

Den nationale trivselsmåling holdes foreløbig holdes åben pga. skolelukningerne som følge af COVID-19. Den oprindelige frist den 20. marts 2020 for gennemførelse af trivselsmålingen er derfor udskudt. Når undervisningen igen er tilbage på skolerne vil Børne- og Undervisningsministeriet udmelde en ny frist.

Undervisning

Hvis det ikke har været muligt at gennemføre praktiskorienteret undervisning som nødundervisning, er udgangspunktet, at denne undervisning så vidt muligt skal gives, når skolerne åbner igen. 
For folkeskolerne gælder dette dog kun praktiskorienteret undervisning i fag, som eleven afslutter i skoleåret 2019/2020, og kun i det omfang det er muligt.

Ministeriet gør opmærksom på, at undtagelsen for folkeskolerne ikke fremgik af det bekendtgørelsesudkast, der blev lagt på ministeriets hjemmeside den 15. marts 2020. Undtagelsen gældende for folkeskoler er nu indarbejdet i bekendtgørelsen om nødundervisning på baggrund af bemærkninger fra interessenterne på området.

Lige som med den almindelige undervisning i folkeskolen gælder det også for nødundervisningen, at skolen skal tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Derfor vil det også typisk være den eller de lærere, som kender eleverne, som tilrettelægger nødundervisningen. Skolelederen har ansvaret for at organisere nødundervisningen på skolen og dermed for at sikre, at eleverne modtager nødundervisning, der tager udgangspunkt i viden om deres faglige forudsætninger og behov.

Skoler med kosttilbud

Det er elevens bopælskommune, der har ansvaret for at stille nødpasning til rådighed, hvis en elev sendes hjem som følge af lukning af deres skole med kostilbud.

Lukningen af en skole med kosttilbud skal ikke omfatte børn, unge og andre elever, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ. Det er lederen af skolen med kosttilbuddet, der træffer beslutning herom. Beslutningen skal nøje efterleve Styrelsen for Patientsikkerheds konkrete anvisninger herom.

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler, herunder kostafdelinger på gymnasier. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne.

Lukningen skal ikke omfatte børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Det skal lokalt aftales, hvilke kostelever der bliver på skolen, og hvilke elever de kan sende hjem til deres forældre, indtil skolen genåbner.

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne. 

Som udgangspunkt har skolerne ansvaret for, at der findes en god løsning for de elever, som er nødsaget til at blive på skolerne, som fx anbragte børn, elever med forældre i udlandet eller grønlandske elever hjemmehørende i Grønland. Det må i disse sammenhænge afklares lokalt, om eleven kan blive på skolen, være hos anden familie i Danmark eller sin kontaktfamilie. Skolerne kan tage kontakt til den kommunale sundhedstjeneste, som ved behov kan tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed om sundhedsfaglige spørgsmål om smittebegrænsning m.v. Der ligger også information om smittebegrænsning mv. på coronasmitte.dk og SST.dk. 

Skolen har påtaget sig ansvaret for de børn og unge, der er anbragt på skolen, og de anbragte elever skal derfor som udgangspunkt blive på skolen. Skolen kan kontakte den anbringende kommune, der har ansvaret for barnet eller den unge, hvis det bliver nødvendigt at finde et andet anbringelsessted, fx fordi det er uforsvarlige for enten barnet eller den unge selv eller for de øvrige børn og unge på skolen at forblive på anbringelsesstedet.

I tilfælde af at eleven bliver syg og fortsat er på skolen, skal skolen kontakte barnets læge /vagtlæge som vanligt. Lægen vil tage stilling til, om barnet skal indlægges, og kan kontakte sundhedsmyndighederne mhp. rådgivning.

Optagelse på ungdomsuddannelser

Ansøgningsprocessen for elever, der søger om optagelse på en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, er ikke for nuværende påvirket, da der var ansøgningsfrist d. 1. marts.  De almindelige regler for optagelse er fortsat gældende.

Der er fortsat god tid til den næste indberetning for UPV, som er den 27. maj. Skoler og vejledere skal derfor fortsætte arbejdet med den næste UPV som planlagt.

De skal så vidt muligt forsøges afholdt senere på året. Hvis det ikke lader sig gøre, kan vejlednings- og undervisningsforløb med henblik på elevernes afklaring af valg til ungdomsuddannelse afholdes på en alternativ måde. Dette kan for eksempel ske ved, at eleverne vejledes virtuelt om ungdomsuddannelserne. Skolen har ansvaret herfor.

Sidst opdateret: 7. april 2020