Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 20/04 kl. 13:41

  • Undervisning

  Ja. Det kan besluttes, at dokumentation af evaluering mv. i elevplaner og digitale læringsplatforme ikke foregår i en periode, hvor de frigivne lærerressourcer i stedet anvendes til mere hjælp til særligt fagligt udfordrede elever og mere undervisning i de fag og klassetrin på skolen, hvor nødundervisningen har afstedkommet et fagligt efterslæb.

  Dog skal alle nødvendige oplysninger i den digitale elevplan til brug for elevernes uddannelsesparathedsvurdering fortsat indgå.

  Opdateret 20/04 kl. 12:17

  • Selvpodning under supervision

  Ja.

  For elever under 15 år skal skolen/institutionen orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  For elever over 15 år opfordres eleven, eller skolen/institutionen efter aftale med eleven, til at orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  Opdateret 20/04 kl. 08:56

  • Folkeskolens Prøver

  Ja.

  Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde.

  For at udelade dele af prøvegrundlaget skal skolen fagligt og pædagogisk vurdere, at fjernundervisningen har været af et omfang og en karakter som gør, at eleverne ikke skal afprøves i det givne stof ved prøven.

  Det er endvidere en betingelse, at det fremgår af tekstopgivelsen for det enkelte fag, jf. bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen, hvilke dele af opgivelsen, der udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

  Nærmere vejledning til skolerne om muligheden for tilpasning af mundtlige prøvespørgsmål kan findes på ministeriets hjemmeside.

  Opdateret 20/04 kl. 08:47

  • Test

  For elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler er der ikke krav om test. Men der opfordres kraftigt til, at elever der er fyldt 12 år, bliver testet i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen. Det gælder også elever, der har adgang til at fremmøde udendørs én dag om ugen.

  Der opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en COVID-19-test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen

  Opfordringen gælder også elever, som er undtaget for nedlukning, for eksempel elever på specialskoler eller elever med særlige behov. 

  Opfordring til test gælder ikke for elever og ansatte der: 

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (cirka 6 måneder) gammelt.
  4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

  Fordi det kun er en opfordring at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar. 

   

  Opdateret 19/04 kl. 12:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

  Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

  Opdateret 19/04 kl. 11:30

  Det betyder, at på grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser må den ugentlige tilstedeværelsesprocent en for hver geografisk lokalitet ikke overstige 50 procent for den elevgruppe, for hvem 50 procent fremmøde gælder (udover undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever og kursister).

  Det anbefales, at eleverne møder op klassevist hver anden uge, for eksempel 5.A møder på skolen i uge 14, hvor 5.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 15 og så fremdeles. Fremmødet kan også tilrettelægges efter årgange, så for eksempel 5. årgang møder på skolen i uge 14, hvor 6. årgang undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 15.

  Det anbefales, at fremmødet så vidt muligt sker ugevist.

  Opdateret 19/04 kl. 11:30

  Det betyder, at på grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for hver geografisk lokalitet ikke overstige 80 procent, for den elevgruppe for hvem 80 procent fremmøde gælder (udover undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever).

  80 procent fremmøde kan for eksempel organiseres sådan, at eleverne over en uge har fremmøde i fire faste undervisningsdage og modtager nødundervisning hjemmefra én dag eller over to uger har fremmøde i otte sammenhængende undervisningsdage (når der ses bort fra weekender, helligdage mv.) og modtager nødundervisning hjemmefra i to dage, men også andre kombinationer er mulige.

  Skoler bør så vidt muligt sikre, at 80 procent af de pågældende elever møder frem hver dag, men fordelingen af eleverne/kursisterne kan ske klassevist eller efter årgange.

  Opdateret 19/04 kl. 11:30

  Ja. Hvis det vurderes nødvendigt for trivslen, kan elever, kursister og deltagere med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov godt deltage i undervisningen med deres stamklasse i den uge, hvor stamklassen har 50 eller 80 procents fremmøde og i den efterfølgende uge deltage i undervisningen sammen med det det faste hold af elever med særlige behov, der har fuldt fremmøde på skolen. Skiftet mellem stamklassen og det faste hold af andre elever med særlige behov bør foregå med opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende anbefalinger. 

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  Fra den 21. april er følgende omfattet af genåbning:

  For hele landet

  • Børnehaveklasse til og med 4. klassetrin har fuldt fremmøde.
  • Elever fra 5.-8. klasse har 50 procent fremmøde indendørs og må yderligere møde frem til udendørs undervisning i de resterende 50 procent af deres fremmøde.
  • Alle ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelserne må fremmøde med 50 procent.
  • Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler og grundskoleområdet har fuldt fremmøde
  • Alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser, som er indskrevet på en kostafdeling, kan fremmøde fuldt ud for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen.
  • Elever i certifikatfag, certifikatlignende fag og skolepraktik i erhvervsuddannelser har fuldt fremmøde.
  • Ledige AMU-kursister, som har kurser af mere end fem dages varighed har fuldt fremmøde.

  Bornholm

  • Alle grundskoler, herunder SFO, klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser har fuldt fremmøde.

  Øer uden broforbindelse

  • Alle skoler og undervisningstilbud, herunder SFO, klubtilbud mv., er åbne med fuldt fremmøde på grundskoleområdet
  • Afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser har 80 procent fremmøde.
  • Elever på erhvervsuddannelser har fuldt fremmøde.

  Jylland, Fyn og Vest- og Sydsjælland

  • Afgangselever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser har 80 procent fremmøde.
  • Elever på erhvervsuddannelser har fuldt fremmøde.

  Københavns by, Københavns omegn og Nord- og Østsjælland

  • Afgangselever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser har 50 procent fremmøde.
  • Fuldt fremmøde for erhvervsuddannelseselever og fodterapeutuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen, hvor den praktiske undervisning udgør en væsentlig forudsætning for elevens deltagelse i den afsluttende prøve, herunder svendeprøve, og som forventes at afslutte deres uddannelse inden den 1. august 2021.

  Opdateret 19/04 kl. 10:07

  • Selvpodning under supervision

  Personer uden cpr-numre skal også tilbydes test lokalt på institutionen/skolen. Tilsvarende skal deres testresultater ligeledes indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Dette kan ske via SEI-løsningen eller en privat leverandørs it-løsning. Testresultatet vil imidlertid ikke kunne ses på sundhed.dk eller via app’en Min Sundhed. Personer uden et cpr-nummer skal derfor, hvis vedkommende har behov herfor, udstyres med dokumentation for den udførte test. Forslag til dokumentation kan findes her (docx). Såfremt skolen/institutionen har indkøbt en it-løsning fra en privat leverandør, vil dokumentation via denne løsning også kunne anvendes.

  Udlændinge vil i mange tilfælde kunne udstyres med et administrativt cpr-nummer, hvis de opholder sig i længere i tid i Danmark, der vil give dem mulighed for at få et NemID og dermed adgang til testresultaterne via Sundhed.dk mv. Personer uden et cpr-nummer opfordres derfor til dette.

  Opdateret 18/04 kl. 20:17

  Elever på 5.-8. klassetrin kan både komme i fritids- og klubtilbud m.v. når de har indendørs undervisning på skolen, og når de har enten udendørs undervisning eller fjernundervisning hjemmefra. På de dage, hvor eleverne har indendørs undervisning, kan deres deltagelse i fritids- og klubtilbud være indendørs, og på de dage hvor eleverne møder til udendørs undervisning eller modtager fjernundervisning hjemmefra skal deltagelsen være udendørs. 

  For elever på 9.-10. klassetrin må de komme i fritids- og klubtilbud på de dage, hvor de har 80 procent fremmøde.

  Opdateret 18/04 kl. 20:17

  Reglerne for genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner følger eleverne og ikke institutionsformen. Dette betyder, at knallertundervisning er genåbnet for de elever, der generelt er genåbnet for. Eleverne må deltage i knallertkørekortundervisningen med samme fremmøde som i skolen/uddannelsesinstitutionen.

  Opdateret 15/04 kl. 13:44

  • Folkeskolens Prøver

  Ja. Skolens leder har i år mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

  Opdateret 15/04 kl. 13:43

  • Folkeskolens Prøver

  Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

  Ikke-aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

  Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

  Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

  Udendørs undervisning

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  • Undervisning

  Elever på 5.-8. klassetrin i hele landet kan modtages til udendørs undervisning i de resterende 50 procent af deres fremmøde, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Mulighed for fremmøde til udendørs undervisning omfatter også mulighed for udendørs deltagelse i klubtilbud mv.

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  • Undervisning

  Skolerne har mulighed for at samle hver stamklasse i op til de resterende 50 procent af deres undervisningstid til undervisning udenfor. Det betyder at elever i den uge, de ikke har undervisning indenfor, må møde frem til undervisning udenfor.

  Der er ikke et krav men en mulighed, at klassen fremmøder i op til de resterende 50 procent af deres fremmøde til undervisning udenfor. Det er op til skolen at skemalægge dagene.

  Såfremt skolen benytter sig af muligheden, skal elever møde op, hvis de er omfattet af mødepligt i deres uddannelsestilbud.

  Skolen kan efter egen vurdering til hver en tid omlægge planlagt udendørs undervisning til fjernundervisning for eksempel efter vejrforholdene.

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  • Undervisning

  Det anbefales, at eleverne i 5.-8. klasse hver anden uge møder op på skolen til indendørs undervisning, og hver anden uge kan modtages til udeundervisning. Skoler bør så vidt muligt sikre, at halvdelen af de pågældende elever møder frem til indendørs undervisning hver uge, men at fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist.

  For eksempel at 5.A og 5.C møder på skolen til indendørs undervisning i den ene uge, hvor 5.B undervises udendørs, men det er omvendt i den følgende uge og så fremdeles. Fremmødet kan også tilrettelægges efter årgange, så for eksempel 5. årgang møder på skolen til indendørs undervisning i den ene uge, hvor 6. årgang har undervisning udendørs, mens det er omvendt i den følgende uge. 

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  • Undervisning

  Skolen skal sikre, at stamklassen ikke har kontakt på tværs, og at det er tydeligt markeret, hvor de enkelte stamklasser må opholde sig.

  Der gælder ikke en 2-meters afstandsanbefaling inden for stamklasser.

  Klassen må godt samles under for eksempel et halvtag eller en pavillon, men det skal sikres, at luftudskiftningen mellem eleverne er den samme som udenfor. Der må derfor ikke sættes sider på en åben bygning med et halvtag, pavillon, opsættes telte eller lignende.

  Elever og medarbejdere må gerne lægge deres ejendele inde på skolen. Det kunne for eksempel være ekstra tøj, madpakker eller værdigenstande. Det anbefales, at så få som muligt går ind og ud af skolens bygning.

  Til udendørs undervisningen må der gerne anvendes redskaber og materialer som for eksempel bolde, idrætsredskaber m.m. Det anbefales, at redskaber afsprittes, før de anvendes af en anden stamklasse/hold.

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  • Undervisning

  Der gælder de samme regler for udendørs undervisning som for almindelig undervisning, herunder nødundervisningsreglerne. Udendørs undervisning skal således holde sig inden for uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet. Der anbefales at tage udgangspunkt i den enkelte klasses behov samt de muligheder, som de lokale omgivelser giver. Det er for eksempel muligt at lave idræt og tage på ekskursion.

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  • Undervisning

  Ja. Det anbefales dog, at de samme toiletter ikke benyttes af den elevgruppe, som har undervisning indenfor, samt at der er ekstra fokus på brug af håndsprit og sæbe.

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  • Undervisning

  Nej, men det er en forudsætning, at alle aktiviteter foregår udenfor. Det betyder eksempelvis, at der ikke kan foregå besøg på indendørs kulturinstitutioner eller idrætsfaciliteter.

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 13/04 kl. 11:28

  Nej, dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning.

  Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i sogne eller kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

  Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner

  Kommunen kan også meddele påbud om lukning af dagtilbud mv. såfremt incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 indbyggere, og det vurderes, at dette er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Se desuden spørgsmål og svar, om hvornår kommunen kan påbyde nedlukning.

  Sårbare børn og børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud er undtaget for nedlukning.

  Find bekendtgørelse om nedlukning og genåbning mv. samt ændringer til bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af dagtilbud mv. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Se epidemiloven her (retsinformation.dk)

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv.

  Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område og myndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med covid-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 2 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (400-20-2).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 200 pr. 100.000 indbyggere.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Kommunalbestyrelsen kan udstede midlertidigt påbud om lukning af dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven, grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt incidenstallet er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Kommunalbestyrelsen skal at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer, når kommunalbestyrelsen har valgt at meddele påbud om lukning med henblik på, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan vurdere, om der er grundlag for at udstede et påbud.

  Nedlukningen, som kommunen har besluttet, skal ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under det ovenfor nævnte incidenstal i en uge i træk.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv., i børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om, hvem der er undtaget for nedlukning.

  Opdateret 09/04 kl. 20:12

  Følgende grupper er undtaget for påbud om nedlukning:

  • Sårbare børn og elever, børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud
  • Elever i specialskoler og -klasser, STU, TAMU og specialundervisning for voksne
  • Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov
  • Elever, der bor på kostafdelinger for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet, dvs. kostskoler, skolehjem og lignende
  • Elever, kursister og deltagere på udvalgte arbejdsmarkedsuddannelser, samfundskritiske uddannelser, certifikatuddannelser (EUD og AMU), skolepraktik og praktisk undervisning for elever, der står foran deres afsluttende prøve samt ledige i AMU
  • Elever, kursister og deltagere i forbindelse med deltagelse i prøver og eksamen, der forudsætter fysisk fremmøde.

  Dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner. Her gælder dog særlige restriktioner.

  Særligt om forårets genåbninger

  Opdateret 19/04 kl. 10:30

  Fra den 21. april er følgende omfattet af genåbning:

  For hele landet

  • Børnehaveklasse til og med 4. klassetrin har fuldt fremmøde.
  • Elever fra 5.-8. klasse har 50 procent fremmøde indendørs og må yderligere møde frem til udendørs undervisning i de resterende 50 procent af deres fremmøde.
  • Alle ikke-afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelserne må fremmøde med 50 procent.
  • Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler og grundskoleområdet har fuldt fremmøde
  • Alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser, som er indskrevet på en kostafdeling, kan fremmøde fuldt ud for så vidt angår deres ophold på kostafdelingen.
  • Elever i certifikatfag, certifikatlignende fag og skolepraktik i erhvervsuddannelser har fuldt fremmøde.
  • Ledige AMU-kursister, som har kurser af mere end fem dages varighed har fuldt fremmøde.

  Bornholm

  • Alle grundskoler, herunder SFO, klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser har fuldt fremmøde.

  Øer uden broforbindelse

  • Alle skoler og undervisningstilbud, herunder SFO, klubtilbud mv., er åbne med fuldt fremmøde på grundskoleområdet
  • Afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser har 80 procent fremmøde.
  • Elever på erhvervsuddannelser har fuldt fremmøde.

  Jylland, Fyn og Vest- og Sydsjælland

  • Afgangselever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser har 80 procent fremmøde.
  • Elever på erhvervsuddannelser har fuldt fremmøde.

  Københavns by, Københavns omegn og Nord- og Østsjælland

  • Afgangselever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser har 50 procent fremmøde.
  • Fuldt fremmøde for erhvervsuddannelseselever og fodterapeutuddannelsen og lokomotivføreruddannelsen, hvor den praktiske undervisning udgør en væsentlig forudsætning for elevens deltagelse i den afsluttende prøve, herunder svendeprøve, og som forventes at afslutte deres uddannelse inden den 1. august 2021.

  Opdateret 19/04 kl. 11:30

  Det betyder, at på grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser må den ugentlige tilstedeværelsesprocent en for hver geografisk lokalitet ikke overstige 50 procent for den elevgruppe, for hvem 50 procent fremmøde gælder (udover undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever og kursister).

  Det anbefales, at eleverne møder op klassevist hver anden uge, for eksempel 5.A møder på skolen i uge 14, hvor 5.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 15 og så fremdeles. Fremmødet kan også tilrettelægges efter årgange, så for eksempel 5. årgang møder på skolen i uge 14, hvor 6. årgang undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 15.

  Det anbefales, at fremmødet så vidt muligt sker ugevist.

  Opdateret 19/04 kl. 11:30

  Det betyder, at på grundskoler og institutioner med udbud af ungdoms- og voksenuddannelser må den ugentlige tilstedeværelsesprocent for hver geografisk lokalitet ikke overstige 80 procent, for den elevgruppe for hvem 80 procent fremmøde gælder (udover undtagne elevgrupper, herunder sårbare elever).

  80 procent fremmøde kan for eksempel organiseres sådan, at eleverne over en uge har fremmøde i fire faste undervisningsdage og modtager nødundervisning hjemmefra én dag eller over to uger har fremmøde i otte sammenhængende undervisningsdage (når der ses bort fra weekender, helligdage mv.) og modtager nødundervisning hjemmefra i to dage, men også andre kombinationer er mulige.

  Skoler bør så vidt muligt sikre, at 80 procent af de pågældende elever møder frem hver dag, men fordelingen af eleverne/kursisterne kan ske klassevist eller efter årgange.

  Opdateret 19/04 kl. 11:30

  Ja. Hvis det vurderes nødvendigt for trivslen, kan elever, kursister og deltagere med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov godt deltage i undervisningen med deres stamklasse i den uge, hvor stamklassen har 50 eller 80 procents fremmøde og i den efterfølgende uge deltage i undervisningen sammen med det det faste hold af elever med særlige behov, der har fuldt fremmøde på skolen. Skiftet mellem stamklassen og det faste hold af andre elever med særlige behov bør foregå med opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende anbefalinger. 

  Test

  Opdateret 20/04 kl. 08:47

  • Test

  For elever i folkeskolen og på fri- og privatskoler er der ikke krav om test. Men der opfordres kraftigt til, at elever der er fyldt 12 år, bliver testet i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen. Det gælder også elever, der har adgang til at fremmøde udendørs én dag om ugen.

  Der opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en COVID-19-test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen

  Opfordringen gælder også elever, som er undtaget for nedlukning, for eksempel elever på specialskoler eller elever med særlige behov. 

  Opfordring til test gælder ikke for elever og ansatte der: 

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage (cirka 6 måneder) gammelt.
  4. kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

  Fordi det kun er en opfordring at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar. 

   

  Opdateret 31/03 kl. 16:19

  • Test

  Skoler og institutioner er pålagt at kompensere ansatte økonomisk for den tid, der bruges på testen, samt eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med testen, jf. § 3 i lov nr. 1614 af 19. november 2020 om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 m.v. Dette gælder kun for de skoler og institutioner, hvor test er et krav og ikke steder, hvor det blot er en opfordring.

  Opdateret 31/03 kl. 16:19

  • Test

  Elever og ansatte kan i undervisningstiden benytte det kommunale test tilbud i tilknytning til skolerne. Elever, der har 50 procent fremmøde skal undgå at møde op på skolerne for at blive testet i de uger, hvor de undervises hjemmefra. Eleverne bør i stedet benytte det eksisterende test-setup, der findes uden for institutionerne i regi af TestCenter Danmark.

  I kommuner, der er undtaget fra genåbningen, hvor elever , må fremmøde til udendørs undervisning én gang om ugen, opfordres der til, at eleverne møder testet op på skolen. Dermed bør eleverne benytte  det eksisterende test-setup, men hvis en elev ikke har haft mulighed for det, kan eleven blive testet på skolen ved fremmøde.

  Opdateret 31/03 kl. 16:17

  • Test

  I grundskolen er der ikke et krav om tests for fysisk fremmøde. Der vil derfor ikke være konsekvenser ved, hverken manglende test eller ved ikke at samtykke til test.

  På efterskoler og frie fagskoler vil manglende fremvisning af negativt testresultatet eller deltagelse i test på skolen medføre at eleven – når dette ikke skyldes, at eleven har fået et positivt testresultat - vil være ulovligt fraværende fra undervisningen for den periode, som eleven dermed ikke kan fremmøde til. Skolen vil således herefter ikke have pligt til at give eleven nødundervisning i form af fjernundervisning hjemmefra. 

  I de tilfælde, hvor eleven har en positiv test gælder almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Eleven vil eventuelt kunne følge nødundervisning, hvis dette er tilgængeligt.

  Opdateret 30/03 kl. 14:40

  • Test

  Enhver elev/ansat på efterskoler, frie fagskoler m.m. skal på et hvilket som helst tidspunkt på ugen kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt testresultat (ved en antigen- eller PCR-test). Hvis eleven mandag morgen ikke uden testning i weekenden vil kunne opfylde dette krav – for eksempel ved at kunne dokumentere at have opnået negative testresultater om a) mandagen og torsdagen eller b) tirsdagen og fredagen i den foregående uge – vil eleven skulle lade sig teste i weekenden på et af regionens testcentre.

  Skolerne kan selv planlægge, hvornår (dag og tidspunkt) selvpodningen under supervision gennemføres. Det vigtige er, at eleverne tilbydes test, så de ved testning i regi af skolen kan opfylde det fastsatte testkrav, herunder 72-timers kravet (inklusiv undtagelsen om højst to test jævnt fordelt over de seneste syv dage). Men eleven skal ved fremmødet mandag morgen (den mandag hvor testen er lidt for gammel) blive testet, således at eleven igen kan leve op til 72-timers kravet.

  Eksempel 1

  Louise bliver testet (uden for skolens regi) tirsdag klokken 9.00 og fredag klokken 9.00 i uge 1. Hun skal møde på skolen mandag i uge 2. Mandag morgen efter klokken 9 i uge 2 er Louises seneste test ældre end 72 timer, men hun lever op til kravet om at have foretaget to test jævnt fordelt inden for de seneste syv dage. Derfor kan Louise fremmøde. Men Louise skal testes igen senest tirsdag klokken 9 i uge 2 for at leve op til testkravet.

  Eksempel 2

  Anders bliver testet (uden for skolens regi) mandag klokken 9.00 og torsdag klokken 10.00 i uge 1. Han skal møde på skolen mandag i uge 2. Mandag morgen i uge 2 er Anders’ seneste test ældre end 72 timer, og han kan heller ikke leve op til kravet om to test inden for de seneste syv dage. Anders skal derfor testes mandag morgen i uge 2, med henblik på at han igen kan leve op til testkravet.

  Eksempel 3

  Nina bliver testet (uden for skolens regi) onsdag klokken 9 og torsdag klokken 14.00 i uge 1. Nina skal møde på skolen mandag i uge 2. Ninas seneste test er ældre end 72 timer, og hun lever heller ikke op til kravet om to test, som er jævnt fordelt inden for de seneste syv dage. Nina skal derfor testes mandag morgen i uge 2.

  Opdateret 22/03 kl. 20:20

  • Test

  Tro- og love erklæringer kan ikke udgøre dokumentation for ansattes testresultater, jf. § 5, stk. 2 og 5, i genåbningsbekendtgørelsen.

  Opdateret 26/03 kl. 19:56

  • Test

  For elever på efterskoler og frie fagskoler er der krav om test. Det betyder, at fremmøde og ophold er betinget af, at elever har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen.

  Det bør tilstræbes at testene ligger med et passende interval, eksempelvis med mindst to døgns mellemrum. De 72 timer regnes fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

  Der gælder ikke særlige regler om test for elever, der rejser hjem i weekenden.

  Der kan gennemføres hurtigtest (antigen-test) eller PCR-test for COVID-19 uden for eller på skolen eller institutionen mv. Ved hurtigtest forstås en test, 2 der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

  Krav om test gælder ikke for elever der,

  1. af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  2. som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  3. tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for COVID-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

  Opdateret 18/03 kl. 14:30

  • Test

  I de tilfælde, hvor der er krav om test af ansatte, dvs. på efterskoler og frie fagskoler, skal testen så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test (eksempelvis transportudgifter).

  For ansatte, der ikke frivilligt lader sig teste, hvor der er krav om test, er det op til den lokale ledelse, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det skal have, hvis medarbejderen uberettiget nægter at lade sig teste, jf. Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for COVID-19 m.v.

  I de tilfælde, hvor der er tale om en opfordring til test af ansatte, det vil sige i folkeskolen og på fri-og privatskoler, vil testen kunne foregå i fritiden. Den lokale ledelse kan dog beslutte, at det kan foregå i arbejdstiden. Idet der er tale om en opfordring, er der ikke krav om fremvisning af resultatet af test og ej heller kontrol af resultatet af test, og dermed heller ikke konsekvenser ved manglende test.

  En arbejdsgiver kan pålægge en ansat at blive testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed. Det gælder de samme regler for kompensation ved pålagt test, som ved krav om test. En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

  Der gælder de samme regler for undtagelser fra opfordring og krav til test for medarbejdere, som for elever. Se særskilt spørgsmål-svar om opfordring eller krav om test af elever.

  Opdateret 26/03 kl. 19:58

  • Test

  Elever opfordres kun til, at have gennemført en test inden for de seneste 72 timer ved fysisk fremmøde.

  Opdateret 18/03 kl. 14:30

  • Test

  En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev henvender sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. Det samme gælder, hvis en elev deltager i en selvpodning under supervision.

  Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen og uddannelsesinstitutionen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen og uddannelsesinstitutionen samt har modtaget fyldestgørende information herom.

  Test af elever under 15 år kræver, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke. Supervisoren, der udfører eller påser testen, skal sikre sig, at der for elever under 15 er givet fornødent forældresamtykke, inden testen udføres.

  Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel frem til 1. juli. Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til GDPR- reglerne.

  Opdateret 18/03 kl. 14:30

  • Test

  Da det i folkeskolen og på fri- og privatskolerne kun er en opfordring at lade sig teste, skal skolen ikke kontrollere testsvar.

  På efterskolerne og de frie fagskoler, hvor der er krav om test, er det en betingelse for genåbningen, at institutionerne mindst to gangeugentligt gennemfører kontrol af, at elever kan dokumentere, at de, inden for de seneste 72 timer, har opnået et negativt undersøgelsesresultat i en COVID19-test. Der kan højst være krav om to ugentlige tests.

  Enhver fremmødt elev samt ansatte skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens anvisninger herom fremvise den nødvendige dokumentation Kontrollen bør gennemføres med 2-3 dages mellemrum, således at det sikres, at eleverne løbende bliver testet.

  I forhold til undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering i forhold til om en elev undtages.

  Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.

  Det er skolen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at skolen kan vurdere, om eleven skal undtages test.

  Dokumentation for COVID-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for COVID-19-testen skal følgende oplysninger fremgå: 

  1. Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  2. Tidspunktet for testtagningen. 
  3. Resultatet af testen.

  Opdateret 18/03 kl. 14:30

  • Test

  Når kommunerne og institutioner behandler og indberetter elevernes testdata skal de sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Herunder blandt andet at data håndteres fortroligt og slettes hurtigst muligt, når det er indberettet samt at krav til oplysningspligt iagttages i relation til elever og forældre mv.

  Opdateret 26/03 kl. 19:59

  • Test

  Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på skolerne eller i umiddelbar nærhed heraf på grundskoleområdet inklusiv fri- og privatskoler, og allerede åbne specialundervisningstilbud, STU, men eksklusiv efterskoler og frie fagskoler.

  Fra den 6. april 2021 og senest den 15. april 2021 skal institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler have etableret kapacitet til at forestå selvpodning under supervision. Skolen eller institutionen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner. Virksomhedsforlagt undervisning er undtaget fra kravet om at stille testkapacitet til rådighed.

  Opdateret 04/03 kl. 15:00

  • Test

  Retningslinjerne følger uddannelsesformen, det vil sige, for de elever og ansatte, der er tilknyttet grundskole, er test en opfordring, mens det for ansatte og elever på ungdomsuddannelsen er et krav.

  Elevgrupperne skal så vidt muligt holdes adskilt i hver deres områder/bygninger, og de skal til hver en tid huske at holde to meters afstand til dem, de ikke går i klasse/på hold med.

  Lægeattest

  Opdateret 02/03 kl. 20:51

  • Lægeattest

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 10/03 kl. 18:41

  • Lægeattest

  At blive undtaget for test af COVID-19 kan fx dokumenteres ved en lægeattest.

  Institutionen står for at udfylde andet afsnit med EAN-nr. mv. med henblik på, at lægen kan fremsende regning til institutionen, som derefter betaler.

  Eleven eller den ansatte medbringer den delvist udfylde lægeattest til lægen, som udfylder den resterende del af attesten. Eleven eller den ansatte har selv ansvar for at få overleveret attesten fra lægen til uddannelsesinstitutionen.

  Til brug for indhentning af lægeattest kan skoler og institutioner benytte denne attest.

  Opdateret 10/03 kl. 18:43

  • Lægeattest

  Årsagerne til fritagelse er baseret på sundhedsfaglige kriterier, som er fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Den specifikke årsag er ikke relevant for skolen. Når skolen modtager en lægeattest fra en elev, må skolen derfor ikke spørge nærmere ind til elevens helbredsoplysninger og den specifikke begrundelse for fritagelse.

  Da lægeattesten er baseret på konkrete sundhedsfaglige kriterier, er der tale om følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger), uanset at lægeattesten ikke angiver, hvad eleven helt konkret fejler. Skolen skal derfor opbevare lægeattesten på en fortrolig og sikker måde, indtil den ikke længere er nødvendig at opbevare i forhold til fritagelsens varighed.

  Opdateret 10/03 kl. 18:43

  • Lægeattest

  Det er kun i forbindelse med fritagelse for test, at skolernes udgifter i forbindelse med lægeattest bliver refunderet. Det forventes, at institutionernes udgifter til lægeattester vil få et begrænset omfang. Der vil blive udmøntet en økonomisk kompensation til skoler og uddannelsesinstitutioner for varetagelse af test-opgaver herunder udgifter til lægeattester. Den konkrete kompensationsmodel er under udarbejdelse.

  Såfremt lægeattesten for eksempel omhandler fritagelse for undervisning pga. risiko for alvorlig sygdomsforløb ved covid-19, er det den part, som kræver en lægeattest, der afholder udgiften.

  Selvpodning under supervision

  Opdateret 20/04 kl. 12:17

  • Selvpodning under supervision

  Ja.

  For elever under 15 år skal skolen/institutionen orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  For elever over 15 år opfordres eleven, eller skolen/institutionen efter aftale med eleven, til at orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt testresultat.

  Opdateret 19/04 kl. 10:07

  • Selvpodning under supervision

  Personer uden cpr-numre skal også tilbydes test lokalt på institutionen/skolen. Tilsvarende skal deres testresultater ligeledes indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Dette kan ske via SEI-løsningen eller en privat leverandørs it-løsning. Testresultatet vil imidlertid ikke kunne ses på sundhed.dk eller via app’en Min Sundhed. Personer uden et cpr-nummer skal derfor, hvis vedkommende har behov herfor, udstyres med dokumentation for den udførte test. Forslag til dokumentation kan findes her (docx). Såfremt skolen/institutionen har indkøbt en it-løsning fra en privat leverandør, vil dokumentation via denne løsning også kunne anvendes.

  Udlændinge vil i mange tilfælde kunne udstyres med et administrativt cpr-nummer, hvis de opholder sig i længere i tid i Danmark, der vil give dem mulighed for at få et NemID og dermed adgang til testresultaterne via Sundhed.dk mv. Personer uden et cpr-nummer opfordres derfor til dette.

  Opdateret 15/04 kl. 10:59

  • Selvpodning under supervision

  Ved at rette henvendelse til testrådgivningsenheden, der kan kontaktes på:

  Rådgivningsenheden kan rådgive og vejlede om regler for selvpodning under supervision og tilbyder også udgående servicebesøg med fokus på tilrettelæggelse af den lokale testaktivitet, så gældende sundhedsfaglige krav og retningslinjer overholdes.

  Opdateret 15/04 kl. 11:01

  • Selvpodning under supervision

  Testrådgivningsenhedens opgaver består af tre dele:

  • Vejledning og rådgivning pr. telefon og e-mail, herunder om modellen for selvpodning under supervision, regler for indberetning af testsvar eller oplysningspligten.
  • Tilsyn med fokus på opfyldelse af formelle krav til testopgaven, herunder uddannelse af supervisorer og løbende kontrol med, at fremmødte elever, deltagere og kursister har et negativt testsvar, der er maksimalt 72 timer gammelt.
  • Et udgående rejsehold, der på servicebesøg vejleder om gennemførelsen selvpodning under supervision ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Det er muligt at rekvirere et besøg fra det udgående rejsehold, der er bemandet af sundhedsfagligt personale, ved at rette henvendelse til testrådgivningsenheden via telefon eller e-mail.

  Opdateret 13/04 kl. 15:52

  • Selvpodning under supervision

  Ja. Test ved selvpodning under supervision vil skulle foregå med forsigtighed i visse situationer/ved særlige helbredsmæssige tilstande, for eksempel ved tendens til næseblødning, sygdomme i næsesvælget, ved nyligt brækket næse/efter næseoperation og akutte eller kroniske skader i og omkring næseregionen.

  Opdateret 13/04 kl. 15:51

  • Selvpodning under supervision

  Krav til værnemidler, rengøring, håndtering af affald m.m. er beskrevet i infektionshygiejniske retningslinjer  udarbejdet af Statens Serum Institut (pdf)

  Derudover er det vigtigt, at skolens/institutionens leder og de berørte medarbejdere har fornøden viden om, hvordan COVID-19 smitter, så risikoen for smitte forebygges bedst muligt i testafviklingen.

  Foreløbige retningslinjer for håndtering af prøvesættet for personer, der udfører selvpodning, værnemidler for personer, der superviserer selvpodningen, samt rengøring og affaldshåndtering fremgår af ”Vejledning til skolernes/institutionernes gennemførelse af selvpodning under supervision.”

  Opdateret 13/04 kl. 15:50

  • Selvpodning under supervision

  Omfattede skoler og institutioner skal påbegynde lokal testafvikling fra den 6. april 2021 og senest den 15. april 2021. I den mellemliggende periode vil der fortsat kunne gøres brug af det eksisterende test-setup i det omfang, det bliver nødvendigt.

  Opdateret 13/04 kl. 15:48

  • Selvpodning under supervision

  Følgende skoler/institutioner vil skulle etablere mulighed for, at elever m.v. og ansatte kan blive coronatestet på skolen eller institutionen ved selvpodning under supervision:

  • Efterskoler og frie fagskoler
  • FGU-institutioner
  • Gymnasier 
  • Erhvervsskoler
  • AMU-centre og øvrige udbydere af AMU 
  • TAMU 
  • VUC’ere og deres driftsoverenskomstparter

  Opdateret 13/04 kl. 15:47

  • Selvpodning under supervision

  Skolen skal følge sundhedsmyndighedernes vejledning i tilfælde af, at en elev testes positiv.

  Ved et positivt resultat fra selvpodning under supervision er udgangspunktet, at eleven kan blive på skolen, indtil vedkommende er testet positiv via en PCR-test. Og selvfølgelig også efter et negativt resultat fra en PCR-test.

  Skolen skal dog sikre, at eleven kan selvisolere sig på skolen, indtil eleven kan blive testet med en PCR-test.

  Skolen skal endvidere nøje påse, at eleven faktisk selvisolerer sig efter skolens anvisninger herom, eller i modsat fald sørge for, at elev straks bortvises fra fysisk tilstedeværelse på skolen og bliver afhentet af forældrene eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil.

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved en test på skolen, til PCR-test eller hjem. Kørsel af elever til en PCR-test kan eksempelvis foretages af forældre eller nære relationer.

  Opdateret 13/04 kl. 15:44

  • Selvpodning under supervision

  Et positivt prøveresultat skal straks oplyses til den pågældende elev, kursist, deltager eller ansatte og indringes til Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingsenhed på telefon 3232 0511, tast 7.

  Supervisor har over for skolens/institutionens leder ansvar for at sikre, at det positive testsvar bliver indringet.

  Et informationsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal udleveres til den smittede.

  Læs informationsbrevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (pdf) (stps.dk)

  Den smittede skal opfordres til at gå i selvisolation og opfordres til hurtigst muligt at tage en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar.

  Transport til selvisolation kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel (for eksempel ved at forældre henter eleven eller lignende på skolen/institutionen). Der må ikke benyttes offentlig transport.

  For elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger er det ved et positivt testresultat en betingelse for, at eleven fysisk kan forblive på skolen, at eleven går i selvisolation på skolen. I modsat fald skal skolen bortvise eleven fra fysisk at være til stede på skolen.

  Elevens transport til PCR-test kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel.

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved selvpodning under supervision, til PCR-test eller hjem. Kørsel af elever til en PCR-test kan eksempelvis foretages af forældre eller nære relationer.

  Der må ikke benyttes offentlig transport.

  Opdateret 13/04 kl. 15:42

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen skal selv tilbyde selvpodning under supervision lokalt. Dette skal frigøre testkapacitet til den øvrige genåbning af samfundet.

  Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger kan supplere en lokal gennemført test ved selvpodning med en PCR-test tilkøbt ved en privat leverandør med henblik på at verificere et positivt testresultat.

  Et positivt testresultat i en supplerende PCR-test gennemført af en privat leverandør skal efterfølgende gentages i det offentlige testsystem med henblik på sekventering og dermed overvågning af forskellige variation af COVID-19.

  Skolen eller institutionen skal selv finansiere udgiften til en supplerende PCR-test indkøbt ved en privat leverandør.

  Opdateret 13/04 kl. 15:41

  • Selvpodning under supervision

  Skoler og institutioner skal lokalt kunne tilbyde selvpodning under supervision af fremmødte elever og ansatte fra tirsdag den 6. april og senest den 15. april.

  Opdateret 13/04 kl. 09:14

  • Selvpodning under supervision

  Nej.

  Såfremt supervisoren allerede har gennemført det obligatoriske oplæringskursus, er det ikke nødvendigt at gennemføre kurset på ny. Institutionen skal dog sikre sig dokumentation herfor. Det bemærkes, at oplæringen vil omfatte en bestemt test, hvorfor skift til andre typer af test kan bevirke et opkvalificeringsbehov.

  Opdateret 06/04 kl. 09:27

  • Selvpodning under supervision

  Skolen eller institutionen skal én gang inden den første test informere den enkelte elev eller ansatte om dens behandling af personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 13.

  Dette kan gøres ved at udlevere et informationsbrev forud for testningen eller ved at udsende skriftlig information herom til henholdsvis elever og ansatte.

  Såfremt eleven er under 15 år, skal forældrene orienteres behandlingen af personoplysninger.

  Børne- og Undervisningsministeriet har stillet en skabelon til rådighed for opfyldelse af oplysningspligten, som kan findes i Vejledning til skolernes/institutionernes gennemførelse af selv-podning under supervision.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Såfremt en elev eller ansat opnår et positivt testresultat, skal skolen eller institutionen følge sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for en positiv test, hvilket blandt andet indebærer, at testresultatet skal verificeres ved PCR-test.

  Viser den obligatoriske PCR-test sig at være negativ, kan eleven eller den ansatte deltage i undervisningen på linje med ørige elever og ansatte.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Ja, skoler og institutioner vil være dataansvarlige for behandling af de personoplysninger, der registreres om elever og ansatte i forbindelse med selvpodning under supervision.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Ja.

  De nærmere vilkår herfor vil skulle aftales med den private leverandør, som er tilknyttet skolen/institutionens beliggenhedsregion.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvor længe den forventede teststrategi udstrækkes. Udgangspunktet er indtil videre frem til sommerferien 2021.

  Såfremt skolen/institutionen vurderer, at det er nødvendigt at ansætte supervisorerne tidsbegrænset, kan dette ske i overensstemmelse med reglerne herfor i lov om tidsbegrænset ansættelse, for eksempel til udgangen af juni/juli måned, ved fuldførelse af en bestemt opgave eller ved indtræden af en bestemt begivenhed.

  Skolen/institutionen skal være opmærksom på, at der herudover kan være særlige regler for tidsbegrænset ansættelse i den overenskomst, vedkommende skal ansættes efter.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Eksisterende personale kan frivilligt efter aftale med arbejdsgiveren påtage sig funktionen som supervisor efter nødvendig oplæring. I så fald aflønnes dette arbejde inden for rammerne af den overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt, som vedkommende er ansat i henhold til.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Elever, kursister, deltagere og ansatte, der deltager i eller giver undervisning, der er forelagt til en virksomhed (virksomhedsforelagt undervisning) er undtaget fra kravet om lokal kapacitet på skolen eller institutionen til at foretage undersøgelse for COVID-19.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Arbejdet som supervisor vil være omfattet af de statslige overenskomster.

  Der stilles ikke særlige krav om uddannelsesbaggrund eller faglige kvalifikationer for supervisorer. Supervisorer skal derfor som udgangspunkt ansættes som ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.

  Hvis den enkelte institution vælger at stille sundhedsfaglige krav til supervisorer, eksempelvis ved at efterspørge sundhedsfaglige kompetencer i stillingsopslaget eller ved at prioritere sundhedsfagligt uddannet personale, skal ansættelse ske i henhold til relevante statslige overenskomst, eksempelvis for sygeplejesker eller bioanalytikere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilket ansættelsesgrundlag institutionen skal bruge.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Der stilles ikke særlige krav om uddannelsesbaggrund eller faglige kvalifikationer for supervisorer. Når der ansættes supervisorer på institutioner for frie fagskoler, efterskoler eller private gymnasier skal dette ske på individuel kontrakt.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet henstiller til, at institutionerne ved fastsættelse af ansættelsesvilkårene, herunder blandt andet løn- og pensionsvilkår og rettighed til løn under sygdom, tager udgangspunkt i vilkårene for ufaglærte i henhold til organisationsaftalen indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og 3F for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv.
  Hvis den enkelte institution vælger at stille sundhedsfaglige krav til supervisorer, eksempelvis ved at efterspørge sundhedsfaglige kompetencer i stillingsopslaget eller ved at prioritere sundhedsfagligt uddannet personale, henstiller STUK, at aflønningen tager udgangspunkt i den relevante statslige overenskomst, eksempelvis for sygeplejesker eller bioanalytikere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvilket ansættelsesgrundlag institutionen skal bruge.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Som udgangspunkt skal testen gennemføres som selvpodning under supervision.

  Hvis særlige hensyn på skolen/institutionen tilsiger det, kan skolen/institutionen tilbyde, at testen sker ved en supervisor/poder, som er ansat af skolen/institutionen. I det tilfælde gælder andre og mere restriktive krav til lokale, værnemidler, hygiejne mv.

  Skolen/institutionen skal derfor tydeligt formidle til beliggenhedsregionen (vedrørende værnemidler) og den tilknyttede private leverandør (vedrørende uddannelse) såfremt en poder-model ønskes benyttet.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Målgruppen for selvpodning under supervision er elever, kursister, deltagere og ansatte med fysisk frem-møde (indendørs og udendørs).

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Supervisionen skal foretages af til formålet uddannet personale.

  Skolen/institutionen skal enten at (a) oplære eksisterende personale (skal ske på frivillig basis) eller (b) ansætte og oplære nyt personale.

  Den enkelte skole/institution har til ansvar at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal supervisorer, eventuelt i samarbejde med andre institutioner eller via fælles ansættelser på værtsinstitutionen for de administrative fællesskaber.

  Spørgsmål om ansættelses- og overenskomstforhold for supervisorer kan rettes til Henvendelser@stukuvm.dk.

  Opdateret 31/03 kl. 13:25

  • Selvpodning under supervision

  Den enkelte skole/institution aflønner supervisorerne.

  Skolen/institutionen bliver kompenseret økonomisk for ekstraudgifter forbundet med gennemførelsen af selvpodning under supervision.

  Opdateret 25/03 kl. 16:30

  • Selvpodning under supervision

  Nej, supervisorernes oplæringsforløb er på dansk. Supervisorerne skal kunne foretage instruktion i og kommunikation om testen på dansk.

  Opdateret 25/03 kl. 16:30

  • Selvpodning under supervision

  Det påkrævede antal supervisorer afhænger i høj gad af den lokale tilrettelæggelse af testningen. En tommelfingerregel er, at der er behov for to supervisorer til 200 elever og derefter en supervisor per 200 elever.

  Følgende antal supervisorer pr. fysisk lokalitet anbefales uddannet til testafvikling efter påske 2021:

  • Lille institution/skole (0-200 elever): To supervisorer
  • Mellemstor institution/skole (200-800 elever): Fem supervisorer 
  • Stor institution/skole (>800 elever): Ti supervisorer

  Ovenstående antalsopgørelse tager højde for eventuel sygdom eller andet fravær blandt supervisorer. 

  Opdateret 25/03 kl. 16:30

  • Selvpodning under supervision

  Der er kun krav om børneattest i tilfælde, hvor supervisoren er i kontakt med elever under 15 år. Om der skal indhentes børneattest afhænger af, hvordan testene konkret bliver organiseret på den enkelte institution.

  Overvåges testen af skiftende supervisorer i et åbent lokale uden afskærmning som for eksempel skolens/institutionens gymnastiksal og med flere voksne til stede, så eleven under 15 år ikke er alene med en supervisor, er der ikke behov for indhentelse af børneattest.

  Foretages testen derimod med supervision af den samme supervisor i et lukket lokale, hvor eleven under 15 år er alene med supervisoren, er der behov for indhentelse af børneattest.

  Opdateret 22/03 kl. 20:06

  • Selvpodning under supervision

  Det skal indledningsvist nævnes, at Patienterstatningen ikke til dato har modtaget nogen anmeldelser om personskade i forbindelse med selve podningen af de mere end 13 mio. covid-19 prøver, der er foretaget.

  Skolen/institutionen er over for sine elever, kursister, deltagere og ansatte ansvarlig for, at testningen sker i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som er fastsat herfor, jf. tillige Vejledning til skolens/institutionens gennemførelse af selvpodning under supervision.

  Skolen/institutionen er derfor også ansvarlig for, at de medarbejdere, der superviserer den enkelte elevs el.lign./ansattes selvpodning, er uddannet til denne opgave og er korrekt instrueret hertil.

  Skolen/institutionen er som arbejdsgiver ansvarlig for de skadevoldende handlinger og undladelser, som supervisoren måtte forvolde i tjenesten (arbejdsgiveransvaret).

  De selvejende institutioner, som er omfattet af statens selvforsikringsordning, er dækket af denne ordning og må ikke selv tegne ansvarsforsikring for sit arbejdsgiveransvar og selvstændige ansvar i forbindelse med testopgaven. Andre skoler/institutioners erstatningsudgifter kan være dækket af deres forsikring, hvilket kan afklares ved henvendelse til forsikringsselskabet.

  Opdateret 22/03 kl. 20:07

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Af hensyn til epidemiovervågningen skal alle testsvar indberettes til Statens Serum Institut – også de negative og eventuelle inkonklusive svar.

  Opdateret 22/03 kl. 20:09

  • Selvpodning under supervision

  Skolen/institutionen skal selv planlægge, hvornår (dag og tidspunkt) selvpodningen under supervision gennemføres. Det vigtige er, at elever, kursister, deltagere og ansatte tilbydes test, så de ved testning i regi af skolen/institutionen kan opfylde det fastsatte testkrav.

  Opdateret 22/03 kl. 20:13

  • Selvpodning under supervision

  Nej. Skolen/institutionen kan henvise sådanne elever m.v. og ansatte til at blive testet i det eksisterende test-setup.

  Alle supervisorer er i kraft af deres supervisoruddannelse dog uddannet til at pode elever m.v. og ansatte og skolen/institutionen kan således tilbyde at stå for podningen.

  Skolen/institutionen kan ikke uden forudgående aftale mellem skolen/institutionen og supervisoren stille krav om, at supervisoren også varetager rollen som poder.

  Opdateret 22/03 kl. 20:10

  • Selvpodning under supervision

  Nej, både elever m.v. og ansatte kan vælge at lade sig teste i det eksisterende test-setup i fritiden og fremvise dokumentation herfor. Der skal dog være tilbud om test i regi af skolen/institutionen.

  Fremmøde

  Opdateret 24/03 kl. 11:30

  • Fremmøde

  Elever i børnehaveklasser samt 1.-4. klasse skal møde frem til fysisk undervisning og i SFO/klubtilbud. Afhængigt af hvilken landsdel og kommune skolen ligger i, gælder der derudover en række retningslinjer for fremmøde. Se aktuelle retningslinjer her

  Der kan findes yderligere information om fremmøde i kategorien Særligt om forårets genåbninger på siden.

  Derudover gælder generelt, at følgende elevgrupper forsat skal møde fysisk frem:

  • Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

  Opdateret 22/03 kl. 20:56

  • Fremmøde

  Ja. Hvis skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for elevernes læring og trivsel, kan der etableres nye, faste hold for elever, hvis stamklasse er meget lille. Det kan for eksempel være klasser på landsbyskoler, hvor klassestørrelserne er så små, at den almindelige undervisning altid eller noget af tiden organiseres som samlæsning på tværs af klassetrin.

  Det anbefales, at undervisningen organiseres på en sådan måde, at eleverne indgår i faste hold, der ikke overstiger den almindelige klassestørrelse.

  Det bør så vidt muligt undgås, at de faste hold blandes på tværs, og der bør holdes 2 meters afstand til eleverne i andre faste hold. Inden for det faste hold kan anbefalinger om 2 meters afstand fraviges.

  Skolen bør i videst muligt omfang planlægge undervisningen sådan, at det enkelte faste hold ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagogisk personale, end det er nødvendigt.

  Sårbare elever

  Opdateret 30/03 kl. 08:25

  • Sårbare elever

  Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov skal – sammen med en række andre elevgrupper, der er undtaget fra nedlukningen på grund af særlige hensyn og behov – møde frem til almindelig undervisning på skolen.

  Der kan etableres faste hold bestående af de elever, der møder i skole, fordi de har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Holdene kan udvides, såfremt der viser sig behov hos yderligere elever undervejs i nedlukningsperioden.

  Hvis det vurderes nødvendigt for elevens trivsel, kan elever med særlige/helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov godt deltage i undervisningen med deres stamklasse i den uge, hvor stamklassen har 50 procent fremmøde og i den efterfølgende uge deltage i undervisningen sammen med det det faste hold af elever med særlige behov, der har fuldt fremmøde på skolen. Skiftet mellem stamklassen og det faste hold af andre elever med særlige behov bør foregå med opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende anbefalinger.

  Opdateret 26/03 kl. 11:45

  • Sårbare elever

  Elever med særlige (men ikke helt særlige) behov må som udgangspunkt ikke blandes på tværs af stamklasser i undervisningen for for eksempel at modtage særligt tilrettelagt ordblindeundervisning.

  Hvis elever med særlige behov (men ikke helt særlige) både er tilknyttet en normalklasse og et undervisningstilbud, der er målrettet deres særlige faglige behov for eksempel undervisning grundet ordblindhed eller undervisning i modtagelsestilbud, må skolen vurdere, om disse elever som udgangspunkt skal modtage al deres undervisning i normalklassen eller i det særlige undervisningstilbud.

  For nytilkomne elever i modtagelsestilbud vil det for eksempel være mest hensigtsmæssigt, at eleverne først påbegynder overgang til normalklasser, når forbuddet mod undervisning på tværs af stamklasser ophæves.

  For elever i modtagelsestilbud, der er påbegyndt overgangen til normalklasse og modtager mere end halvdelen af undervisningen dér, og for elever med ordblindhed vil det formentlig være mest hensigtsmæssigt, at eleverne modtager al undervisning i normalklassen, og at der i stedet tilknyttes en ekstra lærer eller pædagog til klassen, som kan give eleven den fornødne støtte.

  I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilgodese elevens faglige behov gennem øget støtte i normalklassen, vil der foreligge helt særlige pædagogiske behov, således at eleven er undtaget fra forbuddet mod at blande på tværs af klasser. Hvis den manglende støtte derimod skyldes personalemangel på skolen, vil skolen skulle være opmærksom på pligten til at tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt andre elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

  Opdateret 08/02 kl. 12:00

  • Sårbare elever

  Sårbare elever er elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

  Skolens leder og det undervisende personale bør løbende holde øje med, om elever, der ikke normalt giver anledning til særlig opmærksomhed, begynder at vise tegn på mistrivsel som følge af den aktuelle, helt ekstraordinære situation.

  Disse elever skal – sammen med en række andre elevgrupper, der er undtaget fra nedlukningen på grund af særlige hensyn og behov – møde frem til almindelig undervisning på skolen.

  Opdateret 08/02 kl. 12:00

  • Sårbare elever

  Det er skolens eller institutionens leder, der vurderer, om en elev har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen.

  Forsamlingsforbud og hjemmeundervisning

  Opdateret 26/03 kl. 11:50

  • Forsamlingsforbud
  • Hjemmeundervisning

  Forsamlingsforbuddet gælder ikke for elever, der hjemmeundervises.

  Forbuddet gælder hverken for undervisningsaktiviteter i eller uden for hjemmet. Det gælder således både indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted.

  Undtagelsen gælder alene hjemmeunderviste børn, hvis forældre har fravalgt skoletilbud og meddelt deres bopælskommune, at de selv vil sørge for undervisning.

  Opdateret 23/02 kl. 11:55

  • Forsamlingsforbud
  • Hjemmeundervisning

  Det påhviler forældrene at sørge for dokumentation fra kommunen for, at deres barn hjemmeundervises. Dokumentationen vil sammen med barnets sygesikringskort kunne fremvises for politiet som dokumentation for fritagelse fra forsamlingsforbuddet. 

  Overgang fra dagtilbud mv. til SFO og fritidshjem

  Opdateret 09/02 kl. 08:38

  Opdateret 09/02 kl. 08:36

  Ja. Kommende skolestartere fra dagtilbud kan overgå til fritidshjem efter dagtilbudsloven eller skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Overgangen skal ske i overensstemmelse med gældende retningslinjer for det fritidstilbud, som barnet overgår til, og tilrettelægges, så den opleves så harmonisk og naturlig for barnet som muligt. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for det afgivende dagtilbudstilbud og det modtagende fritidstilbud, der konkret fastlægger rammerne for overgangen.

  Se retningslinjer for grundskoler, herunder også fritidshjem eller skolefritidsordninger.

  Opdateret 09/02 kl. 08:39

  Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i fritidstilbuddet. Hvorvidt der i tilfælde af dimensionering kan tages hensyn til kommende skolestartere i fritidstilbuddet, eksempelvis behovet for at børnene inden skolestart som en samlet gruppe opbygger en relation til hinanden, personalet og de nye rammer, må bero på en konkret vurdering.

  SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

  Opdateret 18/04 kl. 20:17

  Elever på 5.-8. klassetrin kan både komme i fritids- og klubtilbud m.v. når de har indendørs undervisning på skolen, og når de har enten udendørs undervisning eller fjernundervisning hjemmefra. På de dage, hvor eleverne har indendørs undervisning, kan deres deltagelse i fritids- og klubtilbud være indendørs, og på de dage hvor eleverne møder til udendørs undervisning eller modtager fjernundervisning hjemmefra skal deltagelsen være udendørs. 

  For elever på 9.-10. klassetrin må de komme i fritids- og klubtilbud på de dage, hvor de har 80 procent fremmøde.

  Opdateret 18/04 kl. 20:17

  Reglerne for genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner følger eleverne og ikke institutionsformen. Dette betyder, at knallertundervisning er genåbnet for de elever, der generelt er genåbnet for. Eleverne må deltage i knallertkørekortundervisningen med samme fremmøde som i skolen/uddannelsesinstitutionen.

  Opdateret 08/04 kl. 16:26

  Nej. SFO, fritidshjem og klubtilbud m.v. er ikke omfattet af forbuddet mod undervisning på tværs af klasser, da dette forbud kun gælder undervisning i grundskolen. Det anbefales dog, at aktiviteterne i SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

  Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO'en kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med pasning i ydertimerne. 

  Opdateret 08/04 kl. 10:20

  Det anbefales, at aktiviteterne i SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at den enkelte elevs faste gruppe i SFO'en mv. er den samme som i skolen (klassen).

  Det bør så vidt muligt undgås, at de faste grupper blandes på tværs, og der bør holdes to meters afstand til børnene i andre grupper. Inden for den faste gruppering kan anbefalinger om to meters afstand fraviges.

  Pædagogisk personale bør, så vidt som de pædagogiske hensyn tillader det, holde mindst to meters afstand til børnene. Den generelle anbefaling om at holde to meters afstand gælder derfor eksempelvis ikke ved behov for omsorg (for eksempel hvor børn skal trøstes eller hjælpes).

  Børn kan undtagelsesvist samles på tværs af grupper eller stuer i det omfang, det er nødvendigt, for eksempel i forbindelse med ydertimerne.

  Ved undtagelsesvise samlinger af grupper på tværs, eller hvis pædagoger undtagelsesvist skifter gruppe, bør der være en ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne.

  Opdateret 26/03 kl. 11:15

  SFO

  Forældrebetalingen for SFO fortsætter som udgangspunkt som normalt.

  Hvis kommunen i forbindelse med en dimensionering har besluttet ikke at tilbyde SFO til forældre, der ønsker et sådant tilbud til deres barn, så vil kommunerne efter omstændighederne skulle tilbagebetale opkrævet forældrebetaling til de berørte forældre.

  Det vil blandt andet være tilfældet, hvis det reelt må sidestilles med, at tilbuddet for de berørte forældre har været lukket i en periode, hvor tilbuddene ellers har været åbne. Det er endvidere en betingelse for, at kommunerne vil skulle tilbagebetale forældrebetaling, at kommunen ikke har tilbudt andre pasningsmuligheder i overensstemmelse med den kommunale forsyningspligt.

  Fritidshjem og klubtilbud

  Forældrebetalingen for fritidshjem og klubtilbud mv. fortsætter som udgangspunkt som normalt, uanset om eleverne kun må benytte tilbuddet delvist pga. reglen om 50 procent fremmøde eller reglen om én dags udendørs fremmøde, jf. nødlovens §1.
  Hvis der som følge af COVID-19-foranstaltninger må iværksættes dimensionering i klub- og fritidstilbud, hvorfor en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et tilbud til forældre, der ønsker et tilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre.

  Der er ikke noget krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen.
  Kommunen kan i sin beslutning om, at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 10/02 kl. 17:53

  Ja. Børn og pædagogisk personale kan undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne eller i ferier.

  Det anbefales her, at børnene så vidt muligt placeres i faste grupper af børn og voksne, da antallet af kontakter skal begrænses så vidt muligt.

  Det kan overvejes, om dele af aktiviteterne kan organiseres, så de foregår udenfor.

  Personale

  Opdateret 14/04 kl. 13:42

  • Personale

  Offentlige arbejdsgivere opfordres fortsat til at sende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Det er den enkelte kommune, der vurderer, om personalet varetager kritiske funktioner og dermed skal møde fysisk frem på skolen. 

  Ansatte i børne- og undervisningssektoren, betragtes dog i udgangspunktet som personale, der varetager kritiske funktioner, og er derfor ikke omfattet af hjemsendelse. Det omfatter for eksempel ledere, lærere og pædagogisk personale samt personale, der varetager opgaver i tilknytning til skoler som eksempelvis PPR, køkkenpersonale, rengøring, sundhedspleje m.v. 

  I forbindelse med genåbningen af skolerne bør disse personalegrupper derfor genoptage fysisk fremmøde på skolerne, da de er nødvendige for skolens generelle drift.

  For så vidt angår lærer- og pædagogstuderende, der er i praktik, er det op til praktikstedet lokalt at vurdere, om de studerende varetager en kritisk funktion. 

  Det gælder også forsat i forhold til udsatte børn med særlige behov, at skoler og kommuner er forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering af elevers behov for at afgøre, hvilket tilbud eleven skal have. Dette gælder særligt elever med behov for eksempelvis specialundervisning og specialpædagogisk støtte, men kan også gælde opgaver relateret til PPR og sundhedspleje.

   

  Omlagt undervisning

  Opdateret 20/04 kl. 13:41

  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • Undervisning

  Ja. Det kan besluttes, at dokumentation af evaluering mv. i elevplaner og digitale læringsplatforme ikke foregår i en periode, hvor de frigivne lærerressourcer i stedet anvendes til mere hjælp til særligt fagligt udfordrede elever og mere undervisning i de fag og klassetrin på skolen, hvor nødundervisningen har afstedkommet et fagligt efterslæb.

  Dog skal alle nødvendige oplysninger i den digitale elevplan til brug for elevernes uddannelsesparathedsvurdering fortsat indgå.

  Opdateret 15/04 kl. 11:52

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Omlagt undervisning er undervisning, hvor der lokalt er truffet beslutning om at fravige Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning på et eller flere områder og inden for bekendtgørelsens rammer.

  Omlagt undervisning har til formål at skabe fleksible rammer for tilbagevenden til normalundervisning, når lempelser i restriktionerne for fysisk fremmøde på skoler og institutioner indebærer, at elever, kursister m.v. igen kan fremmøde fysisk, og pligten til at give nødundervisning ophører, og der igen skal undervises efter de almindelige regler herom i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning. 

  Bekendtgørelse om omlagt undervisning (retsinformation.dk).

  Opdateret 15/04 kl. 11:50

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Når pligten til at give nødundervisning er ophørt, og skolen eller institutionen igen skal give almindelig undervisning til sine elever, kursister og deltagere.

  Opdateret 15/04 kl. 11:48

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Omlagt undervisning er ikke:

  • Nødundervisning efter nødloven og regler fastsat medfør heraf. Omlagt undervisning adskiller sig fra nødundervisning, idet alle regler om almindelig undervisning i princippet bliver fraveget ved nødundervisning. Pligten til at give nødundervisning indtræder, når almindelig undervisning ikke er mulig på grund af foranstaltninger, der følger sundhedsmyndighedernes regulering eller anbefalinger.
  • Undervisning, der i medfør af Børne- og Undervisningsministeriets bestemmelser om den almindelige undervisning kan tilrettelægges inden for disse reglers rammer. Det betyder, at den lokale frihed for undervisningens tilrettelæggelse, der følger af de gældende regler for den almindelige undervisning, ikke er omfattet af bekendtgørelsen. På EUD-området kan institutionen for eksempel tilbyde elever skoleundervisning ud over, hvad der følger af de almindelige bestemmelser, hvis hensynet til elevens uddannelse taler for det, jf. eud-lovens § 51. Muligheden omfatter elever, der enten er blevet afskåret fra at følge den almindelige undervisning, eller af andre legitime årsager, ikke har opnået det nødvendige læringsudbytte.
   

  Opdateret 15/04 kl. 11:47

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Det er ikke muligt at omlægge undervisningen på følgende uddannelsesområder:  

  • Elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).
  • Unge, der deltager i Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).
  • Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).
   

  Opdateret 15/04 kl. 11:46

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skolen eller institutionen kan tilrettelægge den omlagte undervisning ud fra de behov herfor, som skolen eller institutionen vurderer, at den enkelte klasse eller det enkelte hold har, og under ekstra hensyn til elever, kursister og deltagere med særlige behov.

  Følgende betingelser skal være opfyldt for at skoler og institutioner midlertidigt kan omlægge undervisningen:

  • Pligten til at give nødundervisning efter nødloven er ophørt, og skolen eller uddannelsesinstitutionen skal derfor genoptage sin undervisning efter de almindelige bestemmelser herom i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område.
  • Formålet med den omlagte undervisning er følgende:
   - Behovet for omlæggelse af undervisningen skyldes, at foranstaltninger mod covid-19 og nødundervisning efter nødloven har medført, at uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet samlet set vurderes bedst at kunne opnås ved en midlertidig omlægning af den almindelige undervisning.

   - Skolen eller institutionen søger i en periode under fleksible rammer målrettet og prioriteret at opnå uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof, ved at afbøde den negative betydning for elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og læring, herunder også den negative sociale betydning, som overgangen til og varigheden af nødundervisning efter nødloven har haft.
   

  Opdateret 15/04 kl. 11:42

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skolen eller institutionen kan ikke fravige bestemmelser om følgende forhold:

  1. Fagets eller kursets mål, herunder bindende mål, afsluttende mål og faglige mål, eller kernestof for elever, kursister eller deltagere, der senest den 31. juli 2021 skal til prøve.
  2. Elevers, kursisters og deltagers mødepligt.
  3. Uddannelsens eller undervisningens samlede varighed, dog ikke krav til timetal. Dette indebærer, at uddannelsens samlede kalendermæssige varighed (dvs. 1 uge, 1 måned, 1 skoleår o. lign.), ikke kan fraviges, men at skolen eller institutionen kan fravige krav til, hvor mange timer/lektioner, som der skal undervises i.
  4. Krav til kompetencer for lærere og undervisere.
  5. Prøver og eksamen.
  6. Nationale test i folkeskolen.
  7. Supplerende undervisning og anden faglig støtte, jf. folkeskolelovens § 3 a, og ord-blindetest, jf. folkeskolelovens § 3 b.
  8. Nationale trivselsundersøgelser.
  9. Krav til minimumstimetal for følgende:
   a. almen voksenuddannelse,
   b. forberedende voksenundervisning,
   c. ordblindeundervisning for voksne, og
   d. grundforløbet i erhvervsuddannelserne.
  10. Uddannelsesplaner og overgangskrav mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne.
  11. Formålet med undervisningen eller uddannelsen.
  12. Kravet om stå mål med og frihed og i lov om friskoler og private grundskoler m.v. i lov om efterskoler og frie fagskoler, og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.
   

  Opdateret 15/04 kl. 11:38

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Undervisningen i et eller flere fag kan omlægges eller aflyses til fordel for undervisningen i et eller flere andre fag, hvis omlægningen samlet set er forsvarlig i forhold til eleverne, kursisterne og deltagerne, herunder henset til elevernes, kursisternes eller deltagernes standpunkt i det eller de pågældende fag.

  Undervisningen kan ikke fuldt ud omlægges i et fag til fordel for undervisningen i andre fag, hvis eleven, kursisten eller deltageren skal afslutte undervisningen i faget i skoleåret 2020/21 eller senest den 1. oktober 2021 og dennes standpunkt eller prøvekarakter eller begge dele har betydning for et prøve- eller eksamensresultat for eleven, kursisten eller deltageren. 

  Opdateret 15/04 kl. 11:36

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skolens eller institutionens leder træffer under ansvar over for kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse beslutning om at iværksætte en omlægning af undervisningen eller om forlængelse af varigheden af en sådan omlægning. 

  Det betyder, at kommunalbestyrelsen eller bestyrelsen vil kunne omgøre beslutningen.

  Lederen informerer straks kommunalbestyrelsen eller den ansvarlige bestyrelse om beslutningen. 

  Opdateret 15/04 kl. 11:34

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal informere elever, kursister, deltagere, ansatte og i folkeskolen skolebestyrelsen om en beslutning om omlægning af undervisningen, inden beslutningen sættes i værk. 

  Kommunalbestyrelsen, den ansvarlige bestyrelse eller lederen skal ligeledes offentliggøre en beslutning om omlægning af undervisningen på skolens eller institutionens hjemmeside, inden den sættes i værk.

  Opdateret 15/04 kl. 11:33

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til skoler og institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at skoler og institutioner omlægger undervisningen efter reglerne i bekendtgørelsen.  

  De særlige tilskudsregler for fjernundervisning finder tilsvarende anvendelse for fjernundervisning som led i omlagt undervisning. 

  Opdateret 15/04 kl. 11:32

  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Retten efter Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning til ydelser til elever, kursister, deltagere og arbejdsgivere berøres ikke af, at undervisningen omlægges efter reglerne i bekendtgørelsen.

  Nødundervisning

  Opdateret 07/04 kl. 14:43

  • Nødundervisning

  Det anbefales, at grundskoler følger Sundhedsstyrelsens Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk).

  Det anbefales, at dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens Håndering af smitte med COVID-19 i dagtilbud (sst.dk).

  Det anbefales, at ungdoms- og voksenuddannelser følger Retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms- voksen- og videregående uddannelser (sst.dk).

  Den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive alle grundskoler i kommunen, uanset om skolen er offentlig eller privat.

  Ungdoms- og voksenuddannelser kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 7020 0266 alle dage mellem klokken 9.30 og 16.00.

  Opdateret 17/03 kl. 14:22

  • Nødundervisning

  Børne- og undervisningsministeren fritager foreløbigt alle skoler og institutioner fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når de følger nødundervisningsreglerne.

  Opdateret 28/01 kl. 07:59

  • Nødundervisning

  For folkeskolen

  Efter Grundlovens § 76 og folkeskoleloven skal undervisningen i folkeskolen være vederlagsfri.

  Det betyder, at skolerne, hvis de gennemfører undervisning, herunder nødundervisning, hvor brug af digitale læremidler er nødvendige, vederlagsfrit skal stille laptops, iPads og lignende til rådighed for elever, der ikke selv har adgang til det IT-udstyr, som er nødvendigt for at modtage undervisningen.

  I det omfang elever ikke kan få adgang til digitale læremidler, skal skolerne finde andre veje til, at eleverne kan modtage nødundervisningen.

  For fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler

  Der er ikke som i folkeskolen ret til vederlagsfri undervisning. Fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler beslutter derfor selv, om de vil stille nødvendigt IT-udstyr til rådighed for elever, som ikke selv har adgang til at benytte sådant udstyr, eller om de helt eller delvist vil kræve, at elever og deres forældre selv skal anskaffe og betale for sådant udstyr.

  For ungdoms- og voksenuddannelser

  Der er i lovgivningen for de enkelte uddannelser fastsat regler om, at undervisningen er vederlagsfri – bortset fra de tilfælde, hvor der er regler om deltagerbetaling o.lign. I de tilfælde, hvor der er fastsat regler om deltagerbetaling, kan der ikke herudover kræves en egenfinansiering fra elevers, kursisters eller deltageres side, herunder til anskaffelse af it-udstyr, som skal anvendes i undervisningen. Der er dog i bekendtgørelse nr. 1711 af 20/12/2006 om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne fastsat regler om, at institutionen dog kan bestemme, at elever og kursister ved de nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

  Hvis en skole/institution tilrettelægger digital nødundervisning, der indebærer, at eleven, kursisten eller deltageren skal have adgang til it-udstyr med bestemte egenskaber, vil skolen/institutionen derfor skulle stille sådant udstyr til rådighed for elever, kursister eller deltagere, der ikke på anden måde har adgang til it-udstyret med de nødvendige egenskaber, jf. dog ovennævnte bekendtgørelse.

  Opdateret 22/01 kl. 16:45

  • Nødundervisning

  Skoler skal overgå til nødundervisning, når det på grund af foranstaltninger og anbefalinger i forbindelse med håndtering af covid-19 ikke er muligt at give eleverne den almindelige undervisning. Det er tilfældet, hvis skolen er omfattet af en nedlukning.

  Det vil herudover fx være tilfældet, hvis skolen på grund af overholdelse af foranstaltninger eller anbefalinger ikke har lokalemæssige forudsætninger til at give almindelig undervisning, eller hvis mange lærere er hjemsendt.

  Så meget af nødundervisningen som muligt skal tilrettelægges og gennemføres med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever. Resten af nødundervisningen må gennemføres som fjernundervisning.

  Skolen skal altid benytte mindre vidtgående løsninger i sin nødundervisning, hvis det er muligt. Det kan fx være, at eleverne i en periode har færre, faste lærere, hvoraf nogle ikke har linjefag (kompetencedækning) i de fag, som de i en overgangsperiode underviser i. Der kan også være situationer, hvor det er nødvendigt at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning og så vidt muligt kompensere for afbruddet i den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disse fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Ja. Det skal blot ske på en måde, hvor risikoen for smitte begrænses, for eksempel ved at begrænse antallet af personer i lokalet ved afhentning og sikre fornøden afstand mellem dem.

  Opdateret 17/04 2020 kl. 18:15

  • Nødundervisning

  For skoler og institutioner, der modtager statstilskud til gennemførelse af undervisningen:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en skole eller institution ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til skolen eller institutionen herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist

  Hvis skolen eller institutionen ikke retter op på forholdene, kan ministeren udstede påbud til skolen om at ændre den pågældende virksomhed.

  I den forbindelse gælder sædvanlige bestemmelser om adgang til at tilbageholde tilskud og om at lade tilskud bortfalde helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt inden for Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning.

  For kommunale og regionale skoler:

  Hvis børne- og undervisningsministeren finder, at virksomheden på en kommunal eller regional skole ikke er i overensstemmelse med reglerne om nødundervisning, vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet rette henvendelse til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet herom med henblik på, at der rettes op på forholdene inden for en efter omstændighederne kort frist.

  Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke retter op på forholdene, håndteres det via det almindelige tilsyn med kommuner og regioner.

  Opdateret 20/01 kl. 11:46

  • Nødundervisning

  Det kan være nødvendigt at overgå til nødundervisning for elever, som efter en konkret vurdering ikke kan møde frem til undervisning. Det gælder for eksempel elever, kursister og deltagere, der er hjemsendt med symptomer på COVID-19, afventer testsvar eller er vurderet som nær kontakt. Det kan også være nødvendigt, såfremt lærerfraværet er så omfattende som følge af COVID-19, at almindelig undervisning ikke kan gennemføres.

  Opdateret 03/12 2020 kl. 12:30

  • Nødundervisning

  Ja, institutionen skal give nødundervisning til den elev/kursist, som er hjemme, fordi dennes barn er hjemsendt i relation til COVID-19. Eleven/kursisten skal ikke registreres fraværende, hvis eleven/kursisten deltager i nødundervisningen. 

  Fravær

  Opdateret 13/01 kl. 15:29

  • Fravær

  Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man tage en snak med barnets læge. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. 

  Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko.

  Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko (sst.dk) 

  Opdateret 12/01 kl. 15:00

  • Fravær

  Elever i specialtilbud og særligt sårbare elever med flere er undtaget fra nedlukningen og skal derfor som udgangspunkt møde frem til undervisningen som normalt. 

  Det betyder, at de almindelige fraværsregler stadig gælder for disse elever. 

  Fravær i folkeskolen kan enten være ulovligt fravær eller lovligt fravær. Lovligt fravær kan enten være sygefravær eller ekstraordinær frihed efter aftale med skolelederen. 

  Det er således lovligt fravær at blive hjemme, når man er syg. Det gælder også for eksempel, hvis et barn har så stor angst, at det ikke kan komme ud ad døren – uanset om det sker til hverdag eller under en nedlukning på grund af COVID-19. 

  Man kan også aftale med skolelederen, at barnet bliver hjemme i en periode (ekstraordinær frihed). I så fald har man ikke krav på, at skolen står for undervisningen, herunder i form af nødundervisning, men skolen må gerne tilbyde det, hvis der er ressourcer til at løfte opgaven.

  Du kan læse mere om de almindelige fraværsregler i folkeskolen på uvm.dk.

  Derudover gælder særlige regler for fremmøde i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Hvis barnet eller en i barnets husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, er det således muligt for barnet at blive hjemme og modtage nødundervisning. Det kræver dog, at ens læge er enig i, at det er nødvendigt for barnet at blive hjemme. Hvis man som forælder er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man derfor tale med barnets læge. Hvis en elev modtager nødundervisning hjemmefra, vurderes spørgsmålet om fravær ud fra deltagelsen i nødundervisningen.

  Hvis forældrene til et barn i folkeskolen vælger at holde eleven hjemme uden en konkret lægefaglig begrundelse eller aftale med skolelederen, vil eleven blive registreret som ulovligt fraværende. Det gælder for eksempel, hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen. Ved et ulovligt fravær på 15 procent eller derover i et kvartal har skolelederen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, som herefter træffer afgørelse om, at børne- og ungeydelsen ikke udbetales i et kvartal.

  Folkeskolens prøver

  Opdateret 15/04 kl. 13:44

  • Folkeskolens Prøver

  Ja. Skolens leder har i år mulighed for at træffe beslutning om at skifte prøveform ved 9.-klasseprøven i mundtlig dansk og 10.-klasseprøven i mundtlig matematik, så den ændres fra prøveform A til prøveform B og omvendt, hvis det konkret vurderes, at denne prøveform passer bedre til den gennemførte undervisning.

  Opdateret 15/04 kl. 13:43

  • Folkeskolens Prøver

  Den generelle anbefaling om at holde mindst to meters afstand bør i videst muligt omfang følges ved afholdelse af de prøver, som ikke er aflyst. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden overholdelse af anbefalingen, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

  Ikke-aflyste prøver, eksamener m.v. vil kunne tilrettelægges på tværs af stamklasser/faste hold, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Institutionen bør dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden sammensætning på tværs af stamklasser/faste hold.

  Der henvises derudover til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk).

  Det bemærkes, at forbuddet mod store forsamlinger gælder for skoler og uddannelsesinstitutioner, så der må ikke samles mere end 500 personer ad gangen, uanset om det foregår indendørs eller udendørs.

  Opdateret 15/04 kl. 13:41

  • Folkeskolens Prøver

  I prøveterminen maj-juni 2021 kan elever i 10. klasse aflægge de bundne 9. klasseprøver i prøvefag, som ikke er aflyst i 10. klasse. Det betyder, at elever i 10. klasse kan aflægge de bundne 9. klasseprøver i dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (skriftlig) i stedet for de tilsvarende prøver i 10. klasse. 

  Elever i 10. klasse kan ikke aflægge den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk, da prøverne i engelsk i 10. klasse er aflyst. Elever, som har tilmeldt sig den bundne mundtlige 9. klasseprøve i engelsk i 10. klasse, skal i stedet have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

  Opdateret 15/04 kl. 13:41

  • Folkeskolens Prøver

  Skolerne giver afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. 

  Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse, og som skal træde i stedet for en karakter ved denne prøve, skal findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer givet i henholdsvis fysik/kemi, biologi og geografi. 

  Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, jf. § 16 i bekendtgørelse om karaktergivning og anden bedømmelse.

  Opdateret 23/03 kl. 19:51

  • Fremmøde
  • Folkeskolens Prøver

  Ja. Elever, der skal til prøve, må møde op fysisk på skolen i forbindelse med prøveafholdelsen. Det gælder også i de uger, hvor eleverne har fjernundervisning.

  Opdateret 25/02 kl. 13:41

  • Folkeskolens Prøver

  Der forventes i forlængelse af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021 på BUVM’s område fastlagt følgende nødprøveregler:

  Elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2021, men hvor sygeprøven er aflyst, skal have ophøjet den standpunktskarakter, som blev givet ved afslutningen af undervisningen, til prøvekarakter.

  Opdateret 15/04 kl. 13:40

  • Folkeskolens Prøver

  I lighed med sidste år gælder det for hjemmeunderviste, at de ikke kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, hvor prøven er aflyst. 

  Hjemmeunderviste kan således i maj-juni 2021 kun aflægge prøve som privatist i skriftlig og mundtlig dansk (FP9 og FP10), mundtlig engelsk (FP9), skriftlig matematik (FP9 og FP10) samt mundtlig matematik (FP10). Andre prøver kan privatister ikke aflægge prøve i. 

  Der gives ikke standpunktskarakterer til hjemmeunderviste, og dermed har disse elever ikke en karakter, som kan ophøjes til prøvekarakter i de prøver, som er aflyst. Forud for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse, skal hjemmeunderviste derfor optages via en helhedsvurdering, som består af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale. 

  Det betyder, at hjemmeunderviste ikke forsinkes i deres videre uddannelse som følge af aflyste folkeskoleprøver. For optagelse på en erhvervsuddannelse betyder det, at de skal til en samtale, hvis de opnår et karaktergennemsnit på mindst 02 ved folkeskolens prøver i henholdsvis dansk og matematik.

  Opdateret 25/02 kl. 13:39

  • Folkeskolens Prøver

  Ja, folkeskolens prøver i dansk kan i år – i lighed med øvrige år – aflægges i udlandet, Færøerne og Grønland. Øvrige prøver afholdes i Danmark. I henhold til § 43 i bekendtgørelse 1128 af 14. november 2019 om folkeskolens prøver kan folkeskolens prøver i dansk efter Styrelsen for Undervis-ning og Kvalitets godkendelse afholdes i udlandet, Færøerne og Grønland for unge, der ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Øvrige prøver afholdes i Danmark.

  Opdateret 12/02 kl. 18:30

  • Folkeskolens Prøver

  Ja, det følger af den politiske aftale, at elever i 8. og 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de frivillige valgfag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst frivillig prøve.

  Opdateret 15/04 kl. 13:39

  • Folkeskolens Prøver

  Ja, eleverne skal aflægge alle dele af de bundne prøver i skriftlig dansk og matematik i 9. klasse.

  Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.

  Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

  Opdateret 12/02 kl. 18:30

  • Folkeskolens Prøver

  Nej, der er ikke ændret i prøveplanen for de skriftlige prøver i dansk og matematik. De skriftlige prøver i dansk og matematik afholdes således på de allerede fastsatte datoer. Se prøveplanen for maj/juni 2021. 

  Opdateret 15/04 kl. 13:38

  • Folkeskolens Prøver

  De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i hele perioden fra den 27. maj til og med den 17. juni 2021.

  Opdateret 15/04 kl. 13:36

  • Folkeskolens Prøver

  Skolen har fået oplyst et alternativt prøvefag for elever, der er fritaget for undervisning i tysk/fransk og/eller kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, og for elever, der på grund af en langvarig fysisk funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom ikke har været i stand til at deltage i undervisningen i idræt. Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Folkeskolens Prøver

  I 9. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (mundtlig og skriftlig)
  • Matematik (skriftlig) 
  • Engelsk (mundtlig) 

  I 10. klasse fastholdes følgende prøver: 

  • Dansk (skriftlig og mundtlig)
  • Matematik (skriftlig og mundtlig)

  Opdateret 15/04 kl. 13:34

  • Folkeskolens Prøver

  Offentliggørelse af prøveudtrækket er fremrykket. Skolens leder skulle således offentliggøre prøveudtræk for lærere og elever den 26. marts 2021. 

  Prøveudtrækket har betydning for, hvilke fag eleverne skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i, for så vidt angår de to udtræksprøver.

  Opdateret 15/04 kl. 13:32

  • Folkeskolens Prøver

  De afsluttende standpunktskarakterer gives på de tidspunkter, som er beskrevet nedenfor. 

  I fag, som eleverne skal til prøve i

  I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven skal til prøve i, gives den afsluttende standpunktskarakter forud for prøven og senest den 10. juni 2021. 

  I fag som eleverne ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse

  I fag eller den del af et fag (mundtlig eller skriftlig), som eleven ikke skal til prøve i i 9. og 10. klasse, gives den afsluttende standpunktskarakter tidligst den 8. juni og senest den 10. juni 2021.

  I afsluttende fag i 8. klasse

  I 8. klasse gives den afsluttende standpunktskarakter senest den 23. juni 2021. Skolerne kan således vente med at give afsluttende standpunktska-rakter i de praktiske/musiske valgfag indtil den 23. juni.

  Opdateret 20/04 kl. 08:56

  • Folkeskolens Prøver

  Ja.

  Skolen gives mulighed for at undlade at formulere prøvespørgsmål til dele af faget, som alene er foregået med nødundervisning uden fysisk fremmøde.

  For at udelade dele af prøvegrundlaget skal skolen fagligt og pædagogisk vurdere, at fjernundervisningen har været af et omfang og en karakter som gør, at eleverne ikke skal afprøves i det givne stof ved prøven.

  Det er endvidere en betingelse, at det fremgår af tekstopgivelsen for det enkelte fag, jf. bilag 1 og 2 til prøvebekendtgørelsen, hvilke dele af opgivelsen, der udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.

  Nærmere vejledning til skolerne om muligheden for tilpasning af mundtlige prøvespørgsmål kan findes på ministeriets hjemmeside.

  Opdateret 12/02 kl. 18:31

  • Folkeskolens Prøver

  Er en elev fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal eleven ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer og får dermed ikke et bevis for folkeskolens afgangseksamen, hvilket svarer til sædvanlig praksis. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Folkeskolens Prøver

  Elever i 8. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i den aflyste praktiske/musiske valgfagsprøve, som eleven skulle have været til prøve i. 

  Elever i 9. klasse skal have ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de aflyste prøver: 

  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi
  • De to udtræksfag, som klassen/eleven bliver udtrukket til

  Elever i 10. klasse skal have ophøjet afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt en aflyst prøve.

  Opdateret 06/02 kl. 13:52

  • Folkeskolens Prøver

  Følgende af folkeskolens prøver er aflyst i prøveterminen maj-juni 2021

  • Den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse
  • Den bundne fælles prøve i biologi, geografi og fysik/kemi i 9. klasse
  • Alle udtræksprøver i 9. klasse
  • Frivillige prøver i 8. og 9. klasse
  • 10. klasseprøverne i engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi

  Rammer for undervisning mm.

  Opdateret 30/03 kl. 15:10

  • Rammer for undervisning

  Elever i 3.-9. klasse kan, uanset nedlukning og restriktioner, blive testet for ordblindhed i marts, april, maj og juni måned efter gældende regler om, hvornår elever tilbydes test for ordblindhed.

  Elever i 3.-4. klasse kan tilbydes en ordblindetest på deres skole i forbindelse med fremmøde til undervisningen bortset fra de områder, hvor eleverne på disse klassetrin er hjemsendt igen som følge af den lokale smittesituation.

  Der opfordres til, at elever fra 5.-10. klasse testes på skolen i forbindelse med deres 50 pct. fysiske fremmøde på skolen. Hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes fjerntest. Læs mere om fjerntest/virtuel test med Ordblindetesten på spsu.dk.

  Elever, hvor det ikke er muligt at anvende fjerntest af særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, kan blive testet på skolen. Det gælder også i de uger, hvor eleven har fjernundervisning.  

  Gældende regler om ordblindetest

  Til elever i folkeskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene.

  Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.

  Elever på fri- og privatskoler kan tilbydes en ordblindetest, hvis skolelederen vurderer, at elevens læsevanskeligheder kan skyldes ordblindhed hos eleven, og fri- eller privatskolen har en uddannet læsevejleder eller en lærer med tilsvarende kompetencer, kan skolen selv foretage testen.
  Hvis fri- eller privatskolen ikke har en lærer med kompetencer til at teste elever, har skolen mulighed for at indgå aftale med skolekommunen om at udrede eleven for ordblindhed. Dette kan kommunen gøre ved for eksempel at stille en læsekonsulent fra PPR til rådighed til at udføre testen eller henvise eleven til at tage testen på en anden skole.

  Læs mere om gældende regler for ordblindhed.

  Opdateret 26/03 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Personale bør holde to meters afstand til hinanden, herunder for eksempel på gangarealer, lærerværelser, i mødelokaler mv. Trængsel ind og ud af lokaler bør undgås.

  Møder mellem lærere, pædagogisk personale, ledere og øvrigt personale bør afholdes virtuelt.

  Opdateret 24/03 kl. 06:54

  • Rammer for undervisning

  Kontakt på tværs af stamklasser/hold bør minimeres.

  Pauser, frikvarterer, ankomst og skoledagsafslutning bør derfor så vidt muligt ske klassevist og forskudt.

  Så længe skolen/uddannelsesinstitutionen sørger for, at elevernes aktiviteter i videst muligt omfang foregår inden for stamklassen, kan flere klasser godt holde frikvarter samtidigt.

  Opdateret 08/02 kl. 17:54

  • Rammer for undervisning

  For at reducere antallet af kontakter bør skolen i videst muligt omfang planlægge, så de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagogisk personale, end det er nødvendigt. Det vil betyde, at lærere i væsentligt omfang vil følge eleverne og faste klasser og derved også møder frem hver anden uge. Det skal dog bemærkes, at det i højere grad end for de yngre elever vil være nødvendigt med flere undervisere for afgangselever.

  Lærerne og pædagogisk personale bør have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse.

  Opdateret 26/03 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Inden for stamklassen kan den generelle anbefaling om to meters afstand fraviges. Elever bør dog så vidt muligt følge den generelle anbefaling om to meters afstand til elever fra andre stamklasser. Hvis der arrangeres aktiviteter, der indebærer sang, bør der holdes mindst to meter afstand imellem både elever og personale. Det anbefales dog, at sang og råb generelt begrænses, da der er øget risiko for dråbesmitte ved aktiviteter med kraftig udånding.

  Lærere og pædagogisk personale bør, så vidt som de pædagogiske og læringsmæssige hensyn tillader det, holde mindst to meters afstand til elever og til hinanden. Den generelle anbefaling om at holde to meters afstand gælder derfor eksempelvis ikke ved behov for omsorg (for eksempel børn der skal trøstes eller hjælpes), eller når dette er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres (for eksempel ved hjælp til løsning af opgaver).

  Opdateret 26/03 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Ja. Lærere og pædagogisk personale kan gennemføre nødundervisning i form af fjernundervisning fra skolens matrikel, hvis det af skolens ledelse vurderes hensigtsmæssigt.

  Det kan eksempelvis være i en situation, hvor en lærer samme dag både skal undervise på skolens matrikel og har nødundervisning i form af fjernundervisning.

  Opdateret 17/03 kl. 18:42

  • Rammer for undervisning

  Skoler og institutioner kan anvende offentlig og privat transport. 

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder fysisk afstand på to meter til andre passagerer på stationer, i afgangshaller, ventesale, på perroner og lignende. 

  I bus, tog, metro mv. anbefales det, at man ikke sidder direkte ved siden af eller direkte over for andre passagerer.

  Det et krav, at alle passagerer over 12 år bærer mundbind eller visir i den kollektive trafik. Det anbefales, at rejser så vidt muligt tilrettelægges uden for myldretiden for at begrænse trængslen i den kollektive transport. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport. 

  Der henvises til transportministeriets hjemmeside for Aktuel information om covid-19 til passagerer, transportudbydere og transportører (trm.dk).

  Der henvises til DSB.dk for information om krav til pladsbillet.

  Hvis skolen/institutionen arrangerer transport, for eksempel privat bus eller turistbus, kan den generelle anbefaling om to meters afstand fraviges inden for stamklassen/holdet. Lærere og pædagogisk personale bør så vidt muligt ikke sidde direkte ved siden af eller over for eleverne/kursister i den arrangerede transport.

  Krav om mundbind eller visir, for alle passagerer over 12 år, gælder også i privat bestilt transport som for eksempel turistbusser.

  Opdateret 30/03 kl. 15:10

  • Rammer for undervisning

  Med den gradvise åbning af samfundet, herunder skolerne, kan belægningsbegrænsningen fra 6. april i den kollektive transport og kommunale skolebuskørsel, hvor der tidligere kørtes efter en henstilling om alene at medtage halv kapacitet i busserne, lempes efter behov. Der opfordres dog til højst at køre med fuld sædebelægning i skolebusserne, så det tilstræbes, at der ikke er stående i skolebussen.

  Lempelsen skal bidrage til at sikre, at den kollektive transport kan følge med efterspørgslen, efterhånden som der genåbnes, så kapaciteten i den kollektive trafik ikke bliver en begrænsning for den politisk besluttede genåbning.

  Trafikselskaberne og kommunerne opfordres til at indrette flextrafikken under hensyn til hvilke grupper, der transporteres således, at der eksempelvis tages hensyn til særligt sårbare. Kommunerne opfordres i øvrigt til at koordinere på tværs af kommuner og med trafikselskaberne.

  Der gælder herudover det samme krav om mundbind for elever på 12 år eller derover i forbindelse med kommunal buskørsel, som gælder i den offentlige trafik.

  Opdateret 17/03 kl. 15:39

  • Rammer for undervisning

  Kantiner må gerne holde åbnet for elever, som er tilbage på skoler/uddannelsesinstitutioner. 

  Følgende retningslinjer gælder for mad og kantine på skoler og institutioner: 

  • Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der anrettes, tilberedes og spises mad. 
  • Alle skal være særligt opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
  • Vask af bestik og service skal ske ved 80 ℃ i opvaskemaskine umiddelbart efter brug. 
  • Maden må ikke deles.
  • Al mad skal portionsanrettet og være indpakket. Der må ikke være buffet. 
  • Spisning foregår klassevist/holdvist og ikke på indendørs fællesarealer.
  • Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når de spiser.

  Opdateret 09/02 kl. 15:20

  • Rammer for undervisning

  Under hensyn til de aktuelle smitteforebyggende foranstaltninger opfordres grundskoler til ikke at invitere gæstelærere, eksterne oplægsholderne m.v. til at deltage fysisk i den faglige undervisning. Der opfordres i stedet til, at de eksterne oplæg holdes virtuelt.

  Opdateret 08/02 kl. 11:35

  • Rammer for undervisning

  Der skal fortsat undervises i idræt og musik i grundskolen.

  Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales dog som hidtil øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

  Det anbefales endvidere generelt, at sang og råb i videst muligt omfang begrænses. Ved sang, råb mv. bør der holdes mindst to meters afstand mellem både elever og personale – også inden for klassen.

  Opdateret 26/03 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Ja. Projektopgaven er en obligatorisk del af undervisningen i 9. klasse. Perioden for gennemførelse af projektopgaven er forlænget for skoleåret 2020/21. Nye frister for skoleåret 2020/21 er:

  Projektopgaven skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Se råd til fjernundervisning i projektopgaven på emu.dk.  

  Eleven skal give besked om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

  Opdateret 26/03 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Ja, hvis eleverne ikke har afsluttet den selvvalgte obligatoriske opgave inden nedlukningen skal opgaven gennemføres. Grundet nedlukningen fra december 2020, forlænges perioden, hvori eleverne kan gennemføre den selvvalgte obligatoriske opgave i 10. klasse.  Fristerne for skoleåret 2020/21 fremgår nedenfor.

  Den selvvalgte obligatoriske opgave inkl. fremlæggelse skal være afsluttet senest den 2. juni 2021 og kan gennemføres som led i nødundervisningen. Se råd til fjernundervisning i den selvvalgte obligatoriske opgave på emu.dk.

  Eleven skal give besked, om udtalelsen og/eller karakteren skal stå på afgangsbeviset senest den 15. juni 2021.

  Opdateret 21/01 kl. 16:37

  • Rammer for undervisning

  Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at det at tænde for et kamera og dermed vise sit ansigt i forbindelse med onlineundervisning svarer til at give de samme personoplysninger om sig selv, som når man deltager i undervisning, der foregår fysisk på skolen. Ministeriet vurderer, at det i en undervisningssituation er nødvendigt og relevant for læreren at kunne se elevernes ansigt for eksempelvis at have en fornemmelse af, om de følger med i undervisningen.

  I nogle elevers hjem kan kameraet dog fange andre ting, der afslører oplysninger om eksempelvis sociale eller helbredsmæssige forhold hos enten eleven eller andre personer i hjemmet, der ikke er relevante for undervisningen. Det kunne eksempelvis være medicinglas eller lignende. Derfor er det ministeriets vurdering, at man kun kan kræve, at kameraet er tændt, hvis det kan foregå på en måde, så eleven ikke tvinges til at afsløre personoplysninger om sig selv eller sin familie, der ikke er relevant for undervisningen.

  Opdateret 26/03 kl. 11:45

  • Rammer for undervisning

  Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet. Undtagelsen gælder også for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

  Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

  Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven uden for undervisningstiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.

  Trivselsaftale

  Opdateret 07/04 kl. 14:36

  • Trivselsaftaler

  Opdateret 07/04 kl. 10:21

  • Trivselsaftaler

  Midlerne til fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne udmøntes som et særtilskud. Midlerne udbetales direkte til skoler og institutioner og kan forventes modtaget i løbet af uge 14. Der er i den forbindelse blevet udsendt orienteringsbrev direkte til skolerne og institutionerne herom den 29. marts 2021.

  Opdateret 24/03 kl. 17:02

  • Trivselsaftaler

  Ja. For elever i risiko for mistrivsel, kan der fortsat arrangeres møder med op til fem personer (fire elever og én lærer/pædagog) i trivselsgrupperne, selvom eleverne er tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

  Opdateret 22/03 kl. 07:58

  • Trivselsaftaler

  Særtilskuddet kan blandet andet anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstraundervisning i mindre hold og turboforløb. Midlerne disponeres lokalt af den enkelte skole eller uddannelsesinstitution med henblik på at tilpasse indsatsen til den konkrete elev- eller kursistgruppe og lokale udfordringer.

  Der skal i anvendelsen af tilskuddet være et særligt fokus på de elever og kursister, der skal til afsluttende prøver og eksaminer i 1. halvår af 2021 og elever med særlige udfordringer. Midlerne kan dog også anvendes til andre elevgrupper, som lokalt vurderes at have behov for en særlig indsats. Skolerne har frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet – det vil sige til et fagligt løft til særligt de elever/kursister der skal til afsluttende prøver og eksaminer i 1. halvår af 2021 og elever med særlige udfordringer. 

  Opdateret 22/03 kl. 08:01

  • Trivselsaftaler

  Tilskuddet til folkeskoler kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstraundervisning i mindre hold og turboforløb. Det er hensigten, at midlerne skal disponeres lokalt af den enkelte skole med henblik på at tilpasse indsatsen til den konkrete elevgruppe og lokale udfordringer. Der skal i anvendelsen af tilskuddet være et særligt fokus på de elever i 9. og 10. klasse og elever med særlige udfordringer. Kommunerne skal ved fordeling af tilskuddene lokalt i kommunen også tilgodese skoler uden 9. og 10. klasse. De nærmere rammer for fordeling af tilskuddene lokalt i kommunen vil fremgå af den aftale, som regeringen og KL i disse uger drøfter, og som derfor endnu ikke er offentliggjort.

  Tilskuddet til PPR skal bruges til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.

  Tilskuddet til klubber skal bruges til klubbernes indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Midlerne kan anvendes i foråret og til aktiviteter i sommerferien.

  Tilskuddet til elevråd fordeles til hvert elevråd med henblik på at understøtte trivsel for elever og kursister. 

  Opdateret 08/03 kl. 12:11

  • Trivselsaftaler

  Nej. Skolen eller institutionen kan dog arrangere udendørs møder i trivselsgrupper, hvor op til fire elever og en lærer/pædagog/underviser deltager. 

  I forhold til møder mellem elever i privat regi, der ikke organiseres af skolen eller institutionen, gælder de normale retningslinjer og anbefalinger, herunder forsamlingsforbud.

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Trivselsaftaler

  Trivselsgrupperne er målrettet elever i risiko for mistrivsel og skal bidrage til at forbygge mistrivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, hvilke børn der kan deltage i en trivselsgruppe. Dette beror på en konkret vurdering af barnet eller den unge.

  Der er ikke sat et max antal på, hvor stor en andel af eleverne pr skole/institution, der kan deltage i trivselsgrupper, men der må højst være 5 personer i hver gruppe (hvoraf lærer/pædagog er den ene).

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Trivselsaftaler

  Ja, en lærer eller pædagog kan godt indgå i flere trivselsgrupper. Det er dog vigtigt, at de sundhedsfaglige retningslinjer og anbefalinger overholdes.

  Opdateret 26/02 kl. 22:34

  • Trivselsaftaler

  Det anbefales, at der arbejdes med faste trivselsgrupper. Disse kan ændres, hvis der er pædagogiske eller lignende grunde til det.

  Opdateret 04/03 kl. 15:00

  • Trivselsaftaler

  Ja. Det fremgår af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af COVID-19, at skoler og institutioner omfattet af § 1, stk. 1, må arrangere trivselsgrupper med henblik på at forebygge mistrivsel.
  Dette gælder også for skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud m.v., der modtager elever, kursister eller deltagere fra private og offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner.

  Opdateret 04/03 kl. 15:00

  • Trivselsaftaler

  Generelt anbefaler Børne- og undervisningsministeriet, at alle medarbejdere på skoler i fritidsinstitutioner mv. aktiveres, med henblik på at styrke trivslen for børn og unge, og at medarbejderne koordinerer tæt om dette, på tværs af fagområder.

  Børne- og undervisningsministeren og social- og ældreministeren har i fællesskab sendt breve ud til kommuner, grundskoler, fritidsinstitutioner, ungdomsuddannelser, elever og forældre (grundskole) hvor der opfordres til et styrket fokus på trivsel. Brevene indeholder bl.a. en anbefaling om, at skolerne er i daglig kontakt med eleverne og tydeliggørelse af muligheden for, at elever i mistrivsel kan møde fysisk på skolen. Desuden henviser brevene til organisationer og rådgivningstilbud, der tilbyder hjælp til at forebygge mistrivsel.

  Læs mere om brevene i nyheden fra den 3. marts 2021.

  Nationale test

  Opdateret 10/03 kl. 21:05

  • Nationale test

  Ja. Perioden er dog forlænget, så testene kan holdes i perioden fra den 1. marts og til den 11. juni 2021.

  De obligatoriske nationale test bør først afholdes, når eleverne er fysisk tilbage på skolerne.

  Introduktionskurser og brobygning

  Opdateret 06/04 kl. 09:30

  • Introduktionskurser og brobygning

  I den udstrækning det er praktisk muligt skal introduktionskurser og brobygning afholdes virtuelt. Det er herudover muligt inden for de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger at etablere forløb med fysisk tilstedeværelse på grundskolen, hvor undervisere og eventuelt få elever fra den pågældende ungdomsuddannelsesinstitution er til stede på grundskolen.

  Se også spørgsmål om brug af gæstelærere.

  Opdateret 13/01 kl. 16:53

  • Introduktionskurser og brobygning

  Formålet med introduktionskurserne er, at eleverne bliver afklarede og motiverede for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Introduktionskurset skal kvalificere og udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at introduktionskurserne ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at de så godt som muligt giver eleverne et indblik i den uddannelse, der introduceres til, og at eleverne gives mulighed for at få indtryk af miljøet samt uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

  Opdateret 13/01 kl. 16:54

  • Introduktionskurser og brobygning

  Formålet med brobygning er, at eleven afklares og motiveres til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt at udvikle elevens faglige og personlige kompetencer.

  Børne- og Undervisningsministeriet er opmærksom på, at brobygning ikke kan afholdes på samme vis som tidligere, men det bør tilstræbes, at det så godt som muligt giver eleverne et indblik i de uddannelsesområder, der indgår i brobygningen, og at den giver eleverne mulighed for at få indtryk af uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod.

  Opdateret 06/11 2020 kl. 13:35

  • Introduktionskurser og brobygning

  Det gør de ungdomsuddannelsesinstitutioner, som er ansvarlige for at tilbyde introduktionskurser og brobygningsforløb.

  Grundskolerne kan ikke beslutte indholdet i introduktionskurser eller brobygningsforløb, men skal sikre tilmelding til forløbene.

  Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer ungdomsuddannelsesinstitutionerne, grundskolerne og KUI til at gå i dialog om, hvordan det koordineres og tilrettelægges lokalt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:55

  • Introduktionskurser og brobygning

  Ja, i den udstrækning, det er praktisk muligt, erstattes aflyste introduktionskurser og brobygningsforløb med kurser og forløb, der tilrettelægges virtuelt.

  Opdateret 13/01 kl. 16:48

  • Introduktionskurser og brobygning

  Ja.

  Ungdomsuddannelsesinstitutionerne modtager fuldt ordinært taxametertilskud til introduktionskursus- og brobygningsaktiviteter, der afvikles virtuelt. Taxametertilskuddet ydes efter de almindelige regler for opgørelse, indberetning og udbetaling af tilskudsudløsende aktivitet.

  Opdateret 13/01 kl. 16:49

  • Introduktionskurser og brobygning

  I den udstrækning det er praktisk muligt, skal introduktionskurser og brobygningsforløb med fysisk fremmøde erstattes af kurser og forløb med alternative afholdelsesformer.

  Hvis en ungdomsuddannelsesinstitution er nødsaget til at forkorte eller aflyse et planlagt introduktionskursus- eller brobygningsforløb som følge af omlægning til alternative afholdelsesformer, vil institutionen modtage tilskud for hele den oprindeligt planlagte varighed af forløbet, under følgende betingelser:

  • At forløbet er planlagt før den 27. oktober 2020
  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Forløb planlagt efter 27. oktober udløser tilskud for den faktiske varighed af forløbet. 


   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:45

  • Introduktionskurser og brobygning

  Hvis en institution bliver pålagt foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, herunder lokale nedlukninger, kan institutionen modtage tilskud for den planlagte længde af forløbet, under følgende betingelser:

  • At der er givet bindende tilmelding til undervisningen på det tidspunkt, aktiviteten aflyses eller forkortes
  • At det ikke har været praktisk muligt at afholde denne del af aktiviteten på alternativ vis
  • At den planlagte aktivitet ikke har kunnet udsættes til et senere tidspunkt på skoleåret.

  Dette gælder uanset, på hvilket tidspunkt forløbet er planlagt, og uanset om foranstaltningerne vedrører ungdomsuddannelsesinstitutionen eller grundskolen.

   

  Opdateret 03/12 2020 kl. 15:47

  • Introduktionskurser og brobygning

  Aktiviteten i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb, der tilrettelægges med alternative afholdelsesformer, skal indberettes på ordinær vis.

  I forbindelse med kontrollen vedrørende udbetaling af tilskuddene skal institutionen og dennes revisor erklære, hvorvidt forudsætningerne for at modtage tilskuddene er opfyldt. 

  Vejledningsaktiviteter og UPV

  Opdateret 15/04 kl. 15:12

  Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget flere uddannelsesparathedsvurderinger i indeværende skoleår, men skal med udgangen af september i 9. klasse have en vurdering af, om der skal igangsættes en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Denne vurdering skal ikke indberettes via optagelse.dk

  Elever i 9. og 10. klasse skal fortsat have en afsluttende UPV. De personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger skal indberettes til optagelse.dk senest den 7. juni 2021, mens de faglige forudsætninger skal indberettes senest den 10. juni 2021. Kommunalbestyrelsen skal helhedsvurdere den unge senest 14. juni 2021. Indholdet af UPV’en følger reglerne herom i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering og ansøgning til ungdomsuddannelser (procedurebekendtgørelsen). 

  Opdateret 26/03 kl. 11:55

  • Erhvervspraktik

  Ja. Det er stadig i princippet muligt for elever at komme i erhvervspraktik, såfremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt. I den nuværende situation, hvor skolerne er delvist åbne, opfordres der dog til ikke at gennemføre erhvervspraktik.

  Såfremt erhvervspraktikken gennemføres, skal det ske under de til enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, og der påhviler praktikvirksomheden et ansvar for, at praktikken kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

  Det bemærkes, at elever i 8. og 9. klasse har retskrav på at komme i erhvervspraktik, hvis de gerne vil. Hvis en elev vælger at benytte dette retskrav i tilfælde, hvor skolen ikke tilbyder erhvervspraktik, skal eleven selv finde et praktiksted.

  Mundbind/visir

  Opdateret 03/03 kl. 08:16

  • Mundbind

  Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller, rengøringspersonale og skolesekretærer, i grundskoler, SFO, fritidstilbud mv. har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. På grundskoleområdet gælder således, at kommuner og skoler ikke kan forbyde andet personale at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Retten gælder alt personale på skolen. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

  Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at bære mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at elever skal kunne se og forstå personalets mimik.

  Opdateret 06/04 kl. 09:00

  • Mundbind

  Ja. For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af (se selvstændigt FAQ herom). 

  Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forældre eller andre, når de deltager i forældre- eller skolebestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at kravet kun gælder for besøgende, og at medlemmer af forældre- og skolebestyrelsen er personer med tilknytning til dagtilbud mv., skolen og institutionen og dermed ikke er besøgende. Der opfordres dog fortsat til, at forældre- og skolebestyrelsesmøder mv. udskydes eller afholdes virtuelt, se særskilt FAQ om aktiviteter der bør aflyses under emnet ’Møder, sociale arrangementer, overnatning og lignende’.

  Særligt for dagtilbud

  I dagtilbud kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. 

  Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det.

  Det anbefales endvidere, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det krav, at forældrene bærer mundbind eller 
  visir med mindre de er undtaget fra at anvende mundbind/visir eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet/visir helt eller delvist.

  Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, for eksempel i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.

  Særligt for grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

  Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig på indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som for eksempel håndværkere med flere. 

  For forældre og andre familiemedlemmer kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer. 

  Hvis for eksempel en forælder ikke vil bære mundbind eller visir, kan adgangen til skolen, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. begrænses. For eksempel således, at han eller hun i en hente/bringe-situation ikke kommer indenfor på skolen, men afleverer/henter eleven udendørs.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Mundbind

  Ja.  Dagtilbuddene, grundskolerne og skolefritidsordningerne m.v. skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Informationsmaterialer kan blandt andet findes på coronasmitte.dk

   

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Mundbind

  Ja. Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

  Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Mundbind

  Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

  • Personer, der er under 12 år.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

  Herudover kan personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, i visse situationer fjerne det helt eller delvist. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (dette omfatter ikke serveringssteder).
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

  Det betyder eksempelvis, at en forældre i forbindelse med indkøring eller udredning af barnet i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. vil kunne fjerne mundbind eller visir, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. Det betyder også, at for eksempel talepædagoger og medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vil kunne fjerne mundbind eller visir, mens de varetager pædagogiske opgaver i forhold til et barn, fordi det er nødvendigt for barnet at kunne se mest muligt af personens mimik og mundbevægelser.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Mundbind

  Ja. Skolen kan modtage besøgende, herunder for eksempel forældre. Forældre kan derfor ledsage deres børn ind på skolen og for eksempel ind i klasseværelset. De skal dog bære mundbind eller visir indendørs imens. 

  For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det desuden, at forældrene overholder anbefalingen om mindst 2 meters afstand til personale og andre elever og generelt følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, samt om hygiejne.

  Sundhedsfaglige anbefalinger

  Opdateret 08/02 kl. 11:30

  • VEU-godtgørelse

  Som udgangspunkt ja. Det anbefales dog, at aflevering og afhentning af elever i det omfang, det er muligt, bør foregå udenfor, så forældrene ikke kommer indenfor på skolen

  Den enkelte skole kan fastsætte rammer for, hvordan forældre afleverer og henter deres børn på skolen. Det er muligt inden for de sundhedsfaglige anbefalinger at forældre ledsager børn ind på skolens matrikel. For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det, at forældrene oveholder anbefalingen om 2 meters afstand til personale og andre elever og følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, hygiejne, rengøring og kontaktreduktion. Skolen kan dog fastsætte egne rammer om at aflevering foregår udenfor.

  Se derudover også særskilt FAQ om krav til forældre og andre besøgende om anvendelse af mundbind eller visir på skoler og institutioner.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

  • VEU-godtgørelse

  God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

  Anbefalingerne til hygiejne omfatter hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Håndvask tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skolen, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

  Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

  Skolen bør identificere og eventuelt markere fælles kontaktpunkter, for eksempel dørhåndtag og trykknapper.

  Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

  Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes helt, og altid inden de er helt fyldt.

  Opdateret 23/11 2020 kl. 14:40

  • VEU-godtgørelse

  Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke henstilles uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

  Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

  Der er særskilte anbefalinger for følgende legetøj:

  • Bøger: Det er fordelagtigt at anvende e-books på tablets under pandemien, fordi de kan aftørres. Almindelige bøger kan dog anvendes og henstilles i 72 timer. Såfremt bøgerne er fedtede/smudsede kan de aftørres med en let fugtet klud på ydersiden og herefter henstilles i 72 timer. Her er forudsætningen dog, at bøgerne håndteres af medarbejderne, som har udført håndhygiejne inden de anvender bøgerne.
  • Udklædningstøj: Tøjet vaskes på 60 grader. Kan tøjet ikke vaskes på 60 grader, kan det vaskes på 30 grader og herefter henlægges i 72 timer.

  Fri- og privatskoler med kostafdeling, efterskoler og frie fagskoler

  Opdateret 22/03 kl. 21:20

  • Kostafdelinger

  Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler skal møde op til undervisning på skolen.

  Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme skal modtage nødundervisning i form af fjernundervisning.

  En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Skolen skal i den situation ikke give eleven nødundervisning i form af fjernundervisning.

  Fremmøde for ovennævnte elever sker under henholdsvis opfordring til og krav om test. Se særskilte spørgsmål-svar om test. Samme opfordring og krav gælder for medarbejdergrupper på de respektive skoler og uddannelsesinstitutioner.

  Opdateret 22/03 kl. 21:23

  • Kostafdelinger

  Efterskoler og frie fagskoler børskal så vidt muligt organisere undervisningen og andre aktiviteter i primærgrupper.

  Der anbefales følgende om primærgrupper:

  • En primærgruppe bør består af højst 25-30 elever med udgangspunkt i elevernes boområder, hvor eleverne kan dele værelse, bade- og toiletfaciliteter og lokale opholdsarealer.
  • Eleverne er inden for primærgrupperne undtaget fra den generelle anbefaling om 2 meters afstand.
  • Eleverne kan i undervisningsaktiviteter inddeles i grupperinger på tværs af primærgrupper, når dette er en forudsætning for at gennemføre undervisning efter de almindelige bestemmelser. Det kan fx være i forbindelse med undervisning i linjefag eller særlige undervisningsforløb. I disse tilfælde bør skolen tilstræbe, at der er en fast holdorganisering.
  • I tilfælde af fast holdorganisering på tværs af primærgrupper i undervisningen kan anbefalingen om to meters afstand fraviges.
  • Kontakten mellem eleverne bør så vidt muligt holdes til primærgruppen.
  • Dette kan fx gøres ved forskudte mødetider og pauser, ved at ophold i pauser sker på skolens område, at opholdsstederne evt. opdeles efter primærgrupperne, og at sociale aktiviteter begrænses til primærgrupperne.

  Opdateret 16/03 kl. 12:46

  • Sociale arrangementer
  • Møder

  De helt særlige omstændigheder vedrørende coronavirus betyder, at bestyrelsen kan udskyde generalforsamlingen. Bestyrelsen må herefter indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, når det igen kan anbefales at være forsamlede i store fora.

  Den nuværende bestyrelse er fungerende, frem til en ny bestyrelse er konstitueret.

  Der kan være helt særlige tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke umiddelbart kan udsættes, for eksempel hvis generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport. I sådanne tilfælde kan det være en mulighed at afholde generalforsamling digitalt, anvende fuldmagt eller brevstemme.

  Hvis generalforsamlingen ikke kan afholdes, og denne ifølge vedtægterne skal godkende skolens årsrapport, kan bestyrelsen i stedet godkende årsrapporten.

  Opdateret 22/03 kl. 21:25

  • Deltagerbetaling

  Ja, elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan få reduceret deres deltagerbetaling for perioden fra den 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophørte. Dette er muliggjort af den seneste hjælpepakke til efterskoler og øvrige kosttilbud (uvm.dk).

  Med hjælpepakken får skolerne og institutionerne et ekstra statsligt tilskud på op til 1.000 kroner pr. uge pr. elev til at reducere elevernes deltagerbetaling. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 90 procent af den konkrete deltagerbetaling.

  Opdateret 22/03 kl. 21:26

  • Forsamlingsforbud

  Medarbejdere og elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud.

  Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, hvis det foregår på og uden for skolens matrikel.

  Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kostilbud. Dette kan for eksempel være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på skolens matrikel.

  Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som for eksempel en elevarrangeret tur til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.  

  Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand følges. 

  Opdateret 22/03 kl. 21:26

  Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan, som alle andre grundskoler, søge rådgivning og vejledning om håndtering af smittetilfælde hos den kommunale sundhedstjeneste. Den kommunale sundhedstjeneste kan ved behov søge rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Opdateret 22/03 kl. 21:27

  Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retningslinjer, og at det er forsvarligt.

  Tilsyn og ansvar

  Opdateret 26/03 kl. 11:55

  • Tilsyn og ansvar

  Det er kommunalbestyrelsen, der skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), påbyde kommunalbestyrelsen for en bestemt periode at fastsætte restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af folkeskoler beliggende i den pågældende kommune.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der fører tilsyn med at skolen lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Opdateret 08/02 kl. 11:30

  • Tilsyn og ansvar

  Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men skolens tilsynsforpligtigelse kan også under normale omstændigheder ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt. Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion.

  Opdateret 20/05 2020 kl. 16:30

  • Tilsyn og ansvar

  Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning.

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

  Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 19/04 kl. 12:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

  Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

  Opdateret 15/04 kl. 12:07

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Hvis én elev/kursist/deltager eller underviser i forbindelse med en regelmæssig antigentestscreening og/eller selvpodning under supervision testes positiv i en antigentest, kan nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) afvente selvisolation, indtil der foreligger et svar fra den opfølgende PCR-test. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at personen med en positiv antigentest går i selvisolation og hurtigst muligt får foretaget en opfølgende PCR-test i regi af TestCenter Danmark.

  Det følger endvidere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at i tilfælde, hvor der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., så starter kontaktopsporing og isolation af nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) med det samme.

  Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)på sst.dk.

   

  Opdateret 18/03 kl. 14:00

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/03 kl. 08:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 17/02 kl. 13:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

  Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 17/02 kl. 14:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 06/04 kl. 09:05

  • Sociale arrangementer
  • Møder

  Kommunernes tilsyn med dagtilbud ikke er omfattet af opfordringen om udskydelse. Ved tilsyn skal den tilsynsførende, ligesom forældre og andre besøgende, bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs. Den tilsynsførende kan dog være undtaget fra kravet, jf. de generelle undtagelser.

  Det anbefales, at den tilsynsførende, som personalet, holder 2 meters afstand til de andre voksne i dagtilbuddet, hvis muligt, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne ved bevægelse mellem stuer/grupper, samt i øvrigt iagttager Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.

  Opdateret 06/04 kl. 09:05

  • Møder

  Personalemøder kan fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at personalet overholder de anbefalede afstandskrav på 2 meter mellem hinanden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder isolation, hygiejne, rengøring og udluftning. Det kan dog overvejes, om personalemødet kan afholdes virtuelt.

  Opdateret 30/03 kl. 15:35

  • Sociale arrangementer

  Sidste skoledag afholdes typisk i forbindelse med den almindelige undervisnings ophør og forud for de skriftlige og mundtlige prøver. Datoen for sidste skoledag er imidlertid ikke fastlagt i regelgrundlaget for folkeskolen eller gymnasierne. Kommuner eller skoler kan derfor vælge at udskyde sidste skoledag til primo eller medio juni efter afviklingen af nogle af prøverne og eventuel iværksat ekstraundervisning.

  Skolerne skal ved afholdelse af sidste skoledag sørge for, at de sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger imødekommes.
  Den traditionelle karamelkastning og andre traditioner i forbindelse med sidste skoledag, hvor flere klasser og klassetrin typisk samles, vil ikke kunne finde sted under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne. Det vides endnu ikke hvornår, der kommer lempelser af disse.

  Opdateret 24/03 kl. 11:10

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbigt gældende til den 5. maj 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

  Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

  Anbefalingen gælder til og med 5. maj 2021. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

  Opdateret 08/03 kl. 12:13

  • Sociale arrangementer

  Kulturministeriets regler om udendørs idrætsaktiviteter går kun på, om man kan fravige forsamlingsforbuddet. De ændrer derfor ikke på, om en skole eller institution er lukket for visse elever.

  Der kan arrangeres udendørs idrætsaktiviteter for de elever, der er til stede fysisk på skolen, i fritidsinstitutionen eller klubben mv., under hensyn til de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger.

  Der henvises i øvrigt til Kulturministeriets retningslinjer for organiserede udendørs idrætsaktiviteter, herunder forsamlingsforbud på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

  Opdateret 15/01 kl. 13:06

  • Møder

  Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

  • Møder

  Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

  Rejser til udlandet

  Opdateret 13/04 kl. 14:58

  • Rejser til udlandet

  Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

  Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

  Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

  Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

  Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

  For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/04 kl. 14:58

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

  Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

  Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

  På grundskoleområdet kan skolelederen dog undtagelsesvist godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

  Opdateret 13/02 kl. 07:24

  • Rejser til udlandet

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter.

  Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 kl. 07:27

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

  Sidst opdateret: 19. april 2021