Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Rejser til udlandet

Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til en række lande. Udenrigsministeriet fraråder derimod ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en rejse er nødvendig. Det kan for eksempel være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. Du kan læse mere om anerkendelsesværdige formål med indrejse på politi.dk.

Hvis barnet har været på en nødvendig rejse i udlandet, for eksempel for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, for eksempel en ferietur, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (det vil sige både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal have fjernundervisning, mens de er væk fra skolen. Der skal derfor tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten.

Rammer for undervisning m.m.

Grundskoler er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. Undtagelsen også gælder for aktiviteter, der finder sted i forbindelse med SFO og andre fritidstilbud, pædagogisk tilrettelagt samvær på efterskoler og frie fagskoler samt undervisning eller klubtilbud i ungdomsskolerne.

Alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. Dette gælder for eksempel lærermøder, fællesmøder, skolens løbende fællessamlinger (hvor lærere, ledelser og elever samles til fælles orientering, morgensang og faglige oplæg), skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer. 

Undtagelsens anvendelse forudsætter ikke godkendelse eller tilladelse fra for eksempel Børne- og Undervisningsministeriet eller sundhedsmyndighederne, men det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand. 

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel legeaftaler, fødselsdagsfester eller arrangementer arrangeret af grupper af forældre.

Ja. Hvis skolen ikke efter de lokale forhold har mulighed for at tilrettelægge og gennemføre al nødundervisningen med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever, så kan resten af nødundervisningen gennemføres uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever.

Sundhedsfaglige anbefalinger

Det anbefales, at aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne, og at SFO'en bestræber sig på, at børnegrupperne i videst muligt omfang følger grupperingen fra skolen.

Når det er en forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling, kan SFO'en eller tilbuddet lave aktiviteter for grupper af børn på tværs af de faste grupperinger, for eksempel ud fra interessefælleskaber.

Det er dog stadig udgangspunktet, at antallet af kontakter skal begrænses så vidt muligt, og at SFO'en eller fritidstilbuddet derfor skal tilstræbe så få sekundære grupper som muligt (for eksempel 1-2 sekundære grupper per barn), og at disse grupper også følger en fast holdorganisering. Derudover bør børnene i skiftet fra gruppe til gruppe have særlig fokus på håndhygiejne, ligesom der bør være øget fokus på rengøring.

Inden for den faste gruppering og de få sekundære grupper kan anbefalinger om 1 meters afstand fraviges, når det er en afgørende forudsætning for udførelsen af den pædagogiske praksis og det pædagogiske arbejde med børnenes sociale og personlige udvikling.
Børn kan undtagelsesvist, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par grupper/stuer (helst de samme grupper/stuer) i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder.

Pædagoger kan også, hvis de har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, undtagelsesvist, skifte gruppe til gruppe, hvis der opstår behov for det, for eksempel i forbindelse med pasning i ydertimerne.

I SFO og fritidstilbud kan der være aktiviteter eller situationer, hvor den generelle anbefaling om 1 meters afstand ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at aktiviteten foregår inden for gruppen (på samme vis som for klassen i skolen), og at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne og øget fokus på rengøring.

Afholdelsen af introarrangementer skal følge retningslinjerne for fejring af uddannelsesafslutning. Dette indebærer, at arrangementet skal afholdes klassevist (cirka 25-30 elever) med mulighed for deltagelse af cirka tre familiemedlemmer eller andre, som eleven måtte ønske. Der bør sikres øget fokus på rengøring samt mulighed for at opretholde høj standard af håndhygiejne.

Ja. Skolen kan modtage besøgende for eksempel fra forældre, og forældre kan derfor også godt ledsage børn ind på skolens matrikel og for eksempel ind i klasseværelset. For at forebygge risiko for smittespredning anbefales det, at forældrene oveholder anbefalingen om 1 meters afstand til personale og andre elever og generelt følger de generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis de er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, hygiejne, rengøring og kontaktreduktion.

Skoler og SFO/fritidstilbud kan som en del af undervisningen eller det pædagogiske arbejde tage på lejrskole eller koloni.

Som alle andre aktiviteter anbefales det, at lejrskolen eller kolonien foregår klasse- eller gruppevist, og at Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning bliver fulgt, herunder at personer, der er syge eller har mistanke om eller tegn på sygdom, bliver hjemme, samt at hygiejne, øget fokus på rengøring og kontaktreduktion overholdes. Inden for klassen eller gruppen kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges af børnene ved aktiviteter eller situationer, hvor den ikke kan efterleves. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne og rengøring. Hvis der deltager flere klasser eller grupper på turen skal den generelle anbefaling om 1 meters afstand så vidt muligt følges, når eleverne mødes på tværs af grupperne.

Derudover er det vigtigt, at anbefalingen om 1 meters afstand så vidt muligt også overholdes i forbindelse med sovepladser, så det sikres, at elever ikke ligger for tæt op af hinanden i for eksempel sovesale eller telte.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolen sikrer, at klassen er udgangspunktet for alle elevernes aktiviteter. Hvis eleverne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, er det dog stadig muligt, at eleverne i særlige tilfælde kan skifte klasse i forbindelse med for eksempel valgfag, enkelte mindre fag der samkøres på tværs af stamklasser eller ved indslusning af tosprogede elever fra modtagerklasse til almindelig klasse.

Det er vigtigt, at man i overgangssituationer forsat tager de nødvendige pædagogiske hensyn, så der ikke skabes utryghed for barnet.

Forældre kan godt deltage i indkøring fra fx børnehave til SFO og skole. Det afgørende er, at de til enhver tid gældende anbefalinger om isolation af personer med symptomer, hygiejne og kontaktreduktion følges af både forældre og besøgende elever. Dette gælder også de mellemtrinselever, som er på besøg på en overbygningsskole.

Eksempelvis bør elever og forældre vaske hænder ved ankomst. Det er desuden vigtigt, at besøgende elever og forældre løbende har fokus på god håndhygiejne og at holde afstand til andre. For at sikre at klassen fortsat er udgangspunktet for elevernes aktiviteter frarådes det, at klasser mødes på tværs. Det anbefales desuden, at besøgene så vidt muligt sker udendørs.

Fravær

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man tage en snak med barnets læge. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole. 

Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko.

Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko:

Hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme uden nogen konkret lægefaglig begrundelse, vil en elev blive registreret som ulovligt fraværende. For eksempel hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen og/eller det ikke er aftalt med skolens ledelse. Eleven vil i den situation ikke modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning.  Efter omstændighederne vil skolens leder skulle vurdere, om eleven undtagelsesvist har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte som følge af fraværet.

Skolebestyrelser

I forlængelse af de nye retningslinjer fra 1. august 2020, hvor det fremgår, at skolerne skal følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen, forventes det, at skolebestyrelsesarbejdet er tilbage til normalen, og at skolebestyrelsen inddrages der, hvor den skal.

Møderne kan afholdes under forudsætning af, at de gældende anbefalinger om at personer, der er syge eller har mistanke eller tegn på sygdom, bliver hjemme, samt at hygiejne, øget fokus på rengøring og kontaktreduktion kan overholdes.

Hvis muligt anbefales det, at møderne afholdes udendørs, men de kan også afholdes indendørs, hvis anbefalinger om afstand, rengøring og hygiejne kan overholdes. Så længe anbefalingen om afstand på 1 meter overholdes, er der ikke fastsat anbefalinger for varigheden af møder. Det anbefales dog at holde kontakten så kort som muligt, ligesom at ansigt-til-ansigt kontakt ikke bør vare over 15 minutter.

Der er ikke ændret i reglerne om skolebestyrelser og deres valgperiode. Forældrerepræsentanternes valgperiode gælder derfor fra den 1. august 2020, uanset om det er ordinære eller forskudte valg. Valget skal derfor være afholdt forinden denne dato.

Tilsyn og ansvar

Det er kommunalbestyrelsen, der skal vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne skoler, og som derfor skal føre tilsyn med, at folkeskolerne lever op til forudsætningerne for den vurdering. Skolebestyrelsen skal som hidtil føre tilsyn med skolens virksomhed, dog bortset fra personale- og elevsager.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses. 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagtilbud. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der er ansvarlig for tilbuddet, der beslutter, hvornår det efter Sundhedsstyrelsens vejledning er forsvarligt at åbne. 

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

 

Det er bestyrelsen på den pågældende fri- og privatskole, der har ansvaret for, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirussygdom (COVID-19), begrænse eller ophæve den ansvarlige myndigheds beslutning med den virkning, at genåbning standses øjeblikkeligt eller begrænses. 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke vil blive ført proaktiv kontrol med de enkelte skoler og dagilbud.

Den enkelte skole kan få rådgivning om sundhedsfaglige problemstillinger ved at kontakte den fælles myndigheds-hotline på telefon 70 20 02 33.

Prøvefri skoler

Ja. Prøvefri skoler kan i år, ligesom øvrige skoler, give standpunktskarakterer. 

På baggrund af de afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen afgøres det, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i gymnasiet. 

Elever, der ikke har retskrav på optagelse på baggrund af dette, skal til optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven den 12. juni 2020 afholdes ikke, men erstattes af optagelsesprøver i perioden 19. juni – 29. juni 2020. Det konkrete tidspunkt for institutionens afholdelse af optagelsesprøven i perioden 19. juni – 29. juni 2020 fastsættes lokalt af den enkelte institution.

Optagelsesprøven den 4. august 2020 afholdes som planlagt.

Der henvises i øvrigt til spørgsmål/svar om prøvefrie skoler på siden med spørgsmål og svar til de gymnasiale uddannelser.

Et bevis for folkeskolens afgangseksamen fra en prøvefri skole vil have samme virkning som øvrige beviser for folkeskolens afgangseksamen og derved også gælde til erhvervsuddannelserne.

Efterskoler og frie fagskoler

Medarbejdere og elever på efterskoler og frie fagskoler er undtaget fra det gældende forsamlingsforbud på 50 personer.

Det gælder i forhold til undervisningsaktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, der er organiseret af skolen eller læreren. Dette gælder både, hvis det foregår på og uden for skolens matrikel.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder også for aktiviteter, som er en del af det almindelige liv og tilstedeværelsen på en skole med kostilbud. Dette kan for eksempel være fritidsaktiviteter uden for undervisningstiden på skolens matrikel.

Private aktiviteter uden for skolens matrikel, som fx en elevarrangeret tur til stranden eller skoven i fritiden, vil ikke være omfattet af undtagelsen. Her vil elever således fortsat skulle følge forsamlingsforbuddet.  

Undtagelsen gælder under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om selvisolation, hygiejne og afstand følges. 

Det er skoleledelsens ansvar at sikre, at rengøringen på efterskoler og frie fagskoler lever op til de til enhver tid gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Statens Serum Institut har udarbejdet Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, hvor det er beskrevet, hvilke krav der kan stilles til rengøringspersonale, der varetager rengøringsopgaver, og hvor der også er et særligt afsnit om dagtilbud og skoler. Se side 57 i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (pdf) (ssi.dk). Eleverne kan deltage i rengøringen af efterskoler og frie fagskoler i det omfang, den enkelte skoleledelse vurderer, at rengøringen lever op til de gældende retningslinjer, og at det er forsvarligt.

Obligatoriske sprogprøver og sprogstimulering

Hvis en elev i børnehaveklassen ikke består sprogprøven inden første skoledag i næste skoleår 2020/2021, vil eleven ikke af den grund være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

En elev, der ikke består sprogprøven, kan påbegynde 1. klasse, hvis elevens forældre efter samråd med skolens leder, anmoder skolens leder om det. Skolelederen giver herefter hurtigst muligt forældrene en skriftlig bekræftelse af modtagelsen af forældrenes anmodning og af, at eleven som følge heraf påbegynder 1. klasse i skoleåret 2020/21. Bekræftelsen skal gives inden første skoledag i skoleåret 2020/2021.

Hvis en elev på baggrund af ovenstående påbegynder undervisningen i 1. klasse uden at have bestået sprogprøven i børnehaveklassen, skal skolen iværksætte en særlig sprogstimulerende indsats for eleven i det nye skoleår.

Ja. Der er ikke ændret på reglerne for afholdelse af frivillig sommerskole i sommerferien.

Den frivillige sommerskole skal gennemføres under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger om forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Skolen skal som udgangspunkt sikre, at den enkelte elev når at gennemføre de sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden første skoledag i skoleåret 2020/2021. Skolen skal ligeledes sikre eleven den sprogstimulering, som eleven har krav på.

Hvis en elev, på grund af foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse af COVID-19 og den midlertidige lukning af skolerne, ikke har mulighed for at gennemføre alle de obligatoriske sprogprøveforsøg, som eleven har krav på inden den første skoledag i skoleåret 2020/2021, vil eleven ikke af den grund være afskåret fra at rykke op til næste klassetrin.

Eleven har fortsat krav på at modtage dansk som andetsprog – supplerende i det efterfølgende skoleår, idet eleven ikke vil have bestået sprogprøven i indeværende skoleår.

Såfremt skolen fortsat er omfattet af kravet om obligatoriske sprogprøver næste skoleår, vil eleven skulle gennemføre den obligatoriske sprogprøve på ny. Eleven vil have krav på fire forsøg til at bestå sprogprøven.

Sidst opdateret: 3. juli 2020