Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Særligt om minkfarme

Børn og unge, der bor i samme husstand som en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der ikke er påvist smitte, kan fortsat komme i dagtilbud m.v. og gå i skole. Men de skal lade sig teste som beskrevet i sundhedsstyrelsens retningslinjer (se link nedenfor).

Børn og unge, der bor i samme hustand som en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist smitte, anbefales ud fra et forsigtighedsprincip at blive hjemme fra skole og dagtilbud m.v. fra tiltagene træder i kraft, og indtil den smittede minkbesætning er slået ned.

Børn og unge kan genoptage deres skolegang og komme i dagtilbud m.v., 14 dage efter den smittede besætning er slået ned. Imens de er hjemme, skal de tilbydes nødundervisning.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer (sst.dk).

Møder, sociale arrangementer, overnatningsaktiviteter og lignende

Det anbefales, at juleaktiviteter og -arrangementer organiseres på en sådan måde, at de foregår og afholdes inden for børnegruppen/klassen/holdet, og at det sker uden deltagelse af forældre eller andre familiemedlemmer. Det skyldes, at det bør undgås at samle personer, der normalt ikke færdes sammen.

Hvis man ønsker at holde større juleafslutningsarrangementer for flere årgange eller hele skolen/institutionen, anbefales det, at disse afholdes virtuelt, hvor børn/elever/kursister og medarbejdere kan følge med fra hvert deres lokale.

Ved juleaktiviteter, der indebærer sang, anbefales det, at personale i dagtilbud/skole/institution og elever/kursister holder 2 meters afstand, da der kan være øget risiko for dråbesmitte ved sang. Anbefalingen indebærer, at der bør være 2 meter hele vejen rundt om den syngende. Børn i dagtilbud er ikke omfattet af anbefalingen om afstand. Sang og optog bør desuden organiseres inden for børnegruppen/klassen/holdet. Dette gælder eksempelvis for luciaoptog.

I forhold til aktiviteter der indebærer, at ting skifter hænder, for eksempel  overrækkelse af gaver i forbindelse med pakkeleg, nissevenner eller lignende, anbefales det, at der er fokus på god håndhygiejne. Ved uddeling af slik og lignende bør det være pakket ind fra salgsstedet.

Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at udarbejde anbefalinger for, hvordan skolegudstjenester kan afholdes.

Alle aktiviteter skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. Dette indebærer blandt andet, at man skal isolere sig og blive hjemme, hvis man oplever symptomer samt have fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Der gør desuden opmærksom på, at det fortsat gælder, at sociale arrangementer i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdoms- og voksenuddannelser bør aflyses. Dette gælder for eksempel fødselsdagsfester, klassefester og skolefester. 

Lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område indeholder ikke bestemmelser eller regler om de privatretlige spørgsmål, herunder erstatningsretlige spørgsmål, som en aflysning af ikke-obligatoriske undervisningsaktiviteter kan give anledning til.

Børne- og Undervisningsministeriet har ikke hjemmel til at dække dagtilbuddets, skolernes eller uddannelsesinstitutionernes eventuelle økonomiske tab.

Nej. Børne- og Undervisningsministeriet har ikke regler, der regulerer spørgsmålet om tilbagebetaling i forhold til forældres eller elevers betaling for kolonier, lejrskoler, studieture eller sociale arrangementer. Den ansvarlige kommunalbestyrelse eller den ansvarlige bestyrelse fastsætter selv disse regler/betingelser, og reglerne udarbejdes derfor lokalt. 

Tilbagebetaling skal derfor gennemføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som den ansvarlige kommunalbestyrelse eller den ansvarlige bestyrelse fastsætter og udmelder til eleverne/forældrene. 

Ministeriet forventer, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner er tydelige over for elever og forældre om retningslinjer for ikke-obligatoriske aktiviteter, herunder om vilkår for betaling for deltagelse i sociale arrangementer, studieture mv.

En studietur er en ikke-obligatorisk undervisningsaktivitet, som institutionerne selv beslutter at afholde og selv fastsætter rammerne for. Det vil sige, at institutionerne selv fastsætter betingelser for afholdelse, indbetaling m.v. Der er således tale om rent privatretlige og aftaleretlige forhold mellem institutionen, eleven og rejsearrangøren. Spørgsmålet om eventuel tilbagebetaling af deltagerbetaling fastsættes derfor også lokalt og individuelt af institutionerne i overensstemmelse med de retningslinjer, som institutionen fastsætter og udmelder til eleverne/forældrene.

Spørgsmålet om institutionernes muligheder for tilbagebetaling af deltagerbetaling i tilfælde af manglende lokale retningslinjer, er underlagt almindelige aftaleretlige principper. Det vil sige, at vurderingen af, om institutionerne kan/bør tilbagebetale deltagerbetalingen til eleverne bl.a. hviler på en vurdering af, om institutionerne har handlet ansvarspådrag-ende, om der har været tale om force majeure m.v. Lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område indeholder ikke bestemmelser eller regler herom, og ministeriet kan således ikke udtale sig konkret om spørgsmålet.

 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. januar 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, dagtilbud-hjemsamtaler, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Det anbefales, at såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning, fx studieture, ikke afholdes.

Dog kan aktiviteter med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at aktiviteten afholdes, så
det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte. Dette indebærer, at skolehjem, kostafdelinger, TAMU og AMU-kurser med overnatning kan fortsætte deres almindelige aktiviteter.

Beslutninger eller afgørelser med henblik på at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal træffes lokalt af hver enkelte skoles eller institutions ledelse (bestyrelse og leder). 

Ja, så længe aktiviteterne afvikles af skolen gælder Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer vedrørende forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

Hvis eleverne/kursisterne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, må eleverne/kursisterne skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre elever/kursister. Disse retningslinjer gør sig også gældende ved samling af elevråd.

Symptomer og håndtering af smitte

Det påhviler ledelsen at sikre, at der i dagtilbuddet/skolen/institutionen foreligger en instruks for håndtering af personale og børn/elever/kursister/deltagere med symptomer på COVID-19.

Ved påvisning af tilfælde med COVID-19 bør der straks igangsættes identifikation af nære kontakter til den smittede både i og uden for gruppen/stuen/klassen/holdet. Nære kontakter skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en test for COVID-19, der er negativ, eller indtil barnet (hvis det er under 12 år og ikke testes) har været hjemme i 7 dage uden at udvikle symptomer, jf. retningslinjer vedr. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk).

Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens vejledning Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (sst.dk).

Ved personer med symptomer på anden sygdom følges på både grundskole- og ungdoms- samt voksenuddannelsesområdet de almindelige retningslinjer, jf. Sundhedsstyrelsens: Smitsomme sygdomme hos børn og unge (sst.dk).

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

 • Elever på ungdoms- og voksenuddannelser forventes at være i stand til at efterleve råd om afstand. Uanset om uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer har fraveget anbefalingen om 1 meters afstand eller ej anbefales det derfor som udgangspunkt, at:
  • Smittede elever selv identificerer og orienterer deres nære kontakter på uddannelsesstedet. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det. Smittede personer kan også tage kontakt Coronaopsporing (Enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed), hvor de kan få hjælp til kontaktopsporing. 
  • Det anbefales i denne sammenhæng ikke, at hele klasser som udgangspunkt anses for at være nære kontakter, da kontaktmønstre i mindre grad vil følge klasseskel (jf. Sundhedsstyrelsens "Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser" (sst.dk)). Kun elever og medarbejdere, der vides at have været i nær kontakt med en smittet person, bør anses for at være nære kontakter og følge programmet for smitteopsporing af nære kontakter med to test. For mere information omkring, hvornår man er en nær kontakt, og hvordan man skal forholde sig henvises til Sundhedsstyrelses pjecer på deres hjemmeside.
  • Der suppleres med en screeningstest af de elever/kursister/deltagere, der går i klasse med den smittede, og som ikke er identificeret som nære kontakter. Disse elever/kursister/deltagere anbefales at få foretaget én screeningstest hurtigst muligt. Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i klassen. Elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser behøver ikke blive hjemme, når de skal have taget én screeningstest, men de skal være ekstra opmærksom på at holde god håndhygiejne og afstand, korrekt brug af mundbind i situationer hvor det er påkrævet, samt om de evt. udvikler symptomer (jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk))

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at:

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. klasse) gælder følgende når anbefalingen om 1 meters afstand (2 meter i særlige situationer) er fulgt inden for stuen eller klassen:

For dagtilbud og grundskoler (til og med 10. klasse) gælder følgende, når anbefalingen om 1 meters afstand (2 meter i særlige situationer) i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer er fraveget inden for stuen eller klassen:

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

 

Sundhedsstyrelsen definerer en nær kontakt som en person

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (for eksempel kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (for eksempel hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (for eksempel i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
  • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

Hele stuer eller klasser i dagtilbud og grundskoler, hvor man i overensstemmelse med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer har fraveget anbefalingen om 1 eller 2 meters afstand (i særlige situationer jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)), betragtes som nære kontakter.

I en stue eller klasse i dagtilbud, grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser, hvor man har fulgt afstandsanbefalingerne, skal der foretages en konkret vurdering af, hvem der er nære kontakter. De børn/elever/kursister/deltagere, som ikke er nære kontakter til den smittede i klassen/stuen sendes hjem i forbindelse med screening og testes én gang. Screening foretages for at være sikker på, at der ikke er yderligere smitte i stuen/klassen. Vær opmærksom på, at børn og elever, der skal screenes med én test i dagtilbud og grundskoler, skal blive hjemme til de er testet negativ. Elever på ungdoms- og voksenuddannelser, som skal screenes med én test behøver ikke at blive hjemme, men de skal være ekstra opmærksomme på god håndhygiejne og holde afstand, korrekt brug af mundbind i situationer, hvor det er påkrævet, samt om de evt. udvikler symptomer.

Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Nej. Institutionen bør dog kraftigt opfordre til, at personer på institutionen, der er identificeret som nære kontakter eller som har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

Man kan undlade at børn under 12 år testes, da det kan føles ubehageligt for dem, og de kan have svært ved at samarbejde om testen. I stedet kan forældre holde deres barn hjemme i 7 dage. Hvis barnet ikke i denne periode udvikler symptomer, må det gerne komme tilbage til skolen igen med skærpet opmærksomhed på, om barnet efterfølgende udvikler symptomer. Hvis barnet udvikler symptomer i løbet af de 7 dage, skal barnet have været symptomfri i 48 timer, før barnet kan komme tilbage i skole.

Ja. Det anbefales, at dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

Der er ikke krav om, at selve resultatet af testen skal fremvises/dokumenteres, eller at der skal oplyses om, hvorvidt der er foretaget en test, men såfremt barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil institutionen skulle orienteres om smittetilfældet, således at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Institutionen kan helt undtagelsesvis have særlig anledning til at få oplysningen dokumenteret. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på covid-19. Det kan også være tilfældet, hvis der helt undtagelsesvis er åbenbar grund til usikkerhed om, at der foreligger et testresultat.

Der er ikke krav om, at selve testen skal fremvises, men såfremt eleven eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, således, at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

Der er ikke særlige regler vedrørende elevers forsikringsforhold i forbindelse med COVID-19, og det er derfor de almindelige regler om forsikring af elever, der gælder.

Efter de almindeligt gældende regler, kan eleverne tegne en privat heltids-/ulykkesforsikring. Der er ikke i statens selvforsikringsordning nogen generel sikringsmæssig dækning af eleverne i tilfælde af tilskadekomst under deres ophold på institutionen.

Eleverne er endvidere ikke som institutionens ansatte omfattet af institutionens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. I særlige tilfælde vil eleverne dog kunne være direkte omfattet af lov om arbejdsskadesikring jf. LBK nr. 977 af 09/09/2019. Der henvises til afsnit E.3.2. i Vejledning om Statens Selvforsikringsordning, som findes på ministeriets hjemmeside.

Rejser til udlandet

NYE REJSEVEJLEDNINGER: Udenrigsministeriet har den 19. november 2020 offentliggjort en ny model for rejsevejledninger. Ændringerne vil træde i kraft i begyndelsen af december 2020, og Børne- og Undervisningsministeriet vil opdatere QA på baggrund heraf. Læs mere om den nye model for rejsevejledningerne (um.dk)  

Hvis børn, elever eller kursister, kommer hjem fra rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet  fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange rejsevejledning) grundet COVID-19, opfordres de kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens man opholder sig i landet, opfordres man ikke til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Barnet/eleven opfordres dog til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Efter negativt prøvesvar kan barnet igen gå i dagtilbud/skole. Hvis man har opholdt sig i en region, hvor smittetallet under opholdet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, opfordres man tilsvarende til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar.

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land orange på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyldes et højt smitteniveau i de pågældende lande men derimod pågældende landes restriktioner over for rejsende fra Danmark, fx karantænekrav. Hvis man kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, opfordres man ikke til at blive hjemme i 14 dage. Det vil fremgå af Udenrigsministeriets rejsevejledning, hvorvidt landet er orange grundet smitte-tal, indrejserestriktioner eller begge dele.

I alle tilfælde bør Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet følges nøje (sst.dk).

Symptomer eller formodning om smitte

Hvis barnet/eleven efter at have været i udlandet oplever symptomer, som kan give mistanke om COVID-19, eller hvis et barn/elev blot formodes at være smittet, skal barnet/eleven forholde sig ligesom andre, som oplever symptomer. Barnet/eleven skal straks isolere sig fra andre mennesker og vedkommendes læge skal kontaktes telefonisk.

Læs mere om Udenrigsministeriets rejseråd i en tid med COVID-19 (um.dk)

Læs Sundhedsstyrelsens råd (sst.dk) og søg mere information på coronasmitte.dk.

Sidst opdateret: 3 timer siden