; Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:51

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nær kontakt:

  • En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den smittede.

  Husstandskontakter er:

  • Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
  • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
  • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
  • Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

  Øvrig kontakt:

  Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

  • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
  • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
  • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
  • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

  Der gælder forskellige anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter. Anbefalingerne findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 og i Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

   

   

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v..

  Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

  Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4. (PCR-test) og 6. dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.

  Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik, anbefales ikke  selvisolation. Alle nære kontakter anbefales dog både selvisolation og PCR-test hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19.

  Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder), herunder selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). Se særskilt FAQ herom. 

  Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selv-test) på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede person.

  Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn, elever eller ansatte på samme stue i dagtilbud mv. eller i samme stamklasse på grundskoler testes positive for covid-19, anbefales øvrige kontakter at blive testet hurtigst muligt og med en hurtigtest på 4. og 6. dagen (evt. selvtest). Herefter anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetilfælde. Elever og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.   

  Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, er undtaget opfordringen til test.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:44

  Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

  Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

  Hvis et barn, elev, kursist, deltager eller ansat i dagtilbud mv. samt på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er nær kontakt og har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, som ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder) anbefales den pågældende selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). 

  Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet anbefales en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test enten (a) 48 timer efter, at den smittede er symptomfri eller (b) 7 dage efter den positive test, såfremt den smittede ikke har haft symptomer. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test. 

  Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet, der selv har været smittede inden for de seneste 12 uger, er undtaget fra opfordringen til test. 

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kon-takt eller øvrig kontakt?

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:50

  • Undervisning

  Definition af fjernundervisning

  Fjernundervisning er defineret ved, at en lærer underviser ved brug af digitale medier online eller asynkront uden en lærers eller elevers samtidige fysiske tilstedeværelse.

  Omfang

  Der er ikke fastsat nogen bestemt grænse for fjernundervisning. Alle elever kan gives  fjernundervisning i dele af undervisningen. For elever med særlige behov herfor kan institutionen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning, når det er godkendt af kommunen.

  Indberetning

  Der er ingen særlige krav til registrering eller indberetning af fjernundervisning.

  Krav til dokumentation og kvalitet

  Der er ingen særlige krav til dokumentation og kvalitet ved fjernundervisning. Fjernundervisning følger de almindelige regler for undervisning i fagene.

  Taxameter

  Institutionen får fuld takst, og eleven får fuld skoleydelse i forbindelse med fjernundervisning.

  Hjemmel til fjernundervisning

  • FGU-loven § 29, stk. 2 (LBK nr 606 af 24/05/2019)
  • FGU-bekendtgørelsen § 7 (BEK nr 479 af 26/04/2019)

  Fjernundervisning kan anvendes i dele af undervisningen jf. bek. § 7, og for elever med særlige behov herfor kan institutionen efter aftale med kommunen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning jf. bek. § 7, stk. 2.

  Der henvises i øvrigt til emu.dk for inspiration til forberedelse og gennemførsel af fjernundervisning på FGU.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:44

  • Fravær

  STU-eleven skal møde til undervisning, medmindre elevens egen læge har vurderet, at eleven af helbredsmæssige grunde skal blive hjemme, eller der er lavet en aftale med STU-institutionen om, at eleven modtager fjernundervisning.

  STU-reglerne indeholder ikke krav om, at elevernes fremmøde eller fravær skal registreres. I de situationer, hvor skolen som følge af eventuelt påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed overgår til nødundervisning, skal der dog ske registrering, hvis eleverne ikke deltager aktivt, jf. nødundervisningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Dette skal sikre, at der er fokus på, at elever ikke mistes under nødundervisningen.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:13

  • Fravær

  Ja, der er tale om fravær, hvis en elev, kursist eller deltager på ungdoms- og voksenuddannelser, der er syg på grund af COVID-19 eller er i selvisolation som nær kontakt, ikke deltager i undervisningen. Registrering af sådant fravær sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. Eftersom COVID-19 udgør en særlig omstændighed, opfordres institutionen til ikke at sanktionere coronarelateret fravær.

  Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, kursister eller deltagere, der er fraværende som følge af sygdom eller en sundhedsfaglig op-fordring til selvisolation.

  Institutionen opfordres imidlertid til i videst muligt omfang at tilbyde elever, kursister og deltagere i selvisolation fjernundervisning. Den virtuelle under-visning kan fx ske gennem videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk, eller i form af hjemmeopgaver. Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, er der ikke tale om fravær fra undervisningen. Eleven, kursisten eller deltageren skal derfor ikke registreres som fraværende.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:12

  • Fravær

  Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner opfordres til i videst muligt omfang at tilbyde fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der er i selvisolation og dermed fraværende fra undervisning med fysisk fremmøde grundet COVID-19.

  Institutioner, der modtager taxametertilskud, kan i helt ekstraordinære tilfælde eventuelt fravige loftet for fjernundervisning samt modtage fuld taxametertakst (undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter), såfremt institutionens ledelse vurderer, at fravær grundet COVID-19 nødvendiggør hjemsendelse af hele klasser eller hold fra undervisning med fysisk fremmøde til fjernundervisning. Omlagt undervisning under dispensationsbestemmelsen indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i de almindelige aktivitetsindberetninger.

  Fjernundervisning kan fx tilbydes gennem videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk, eller i form af hjemmeopgaver. Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, er der ikke tale om fravær fra undervisningen. Eleven, kursisten eller deltageren skal derfor ikke registreres som fraværende.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:11

  • Mundbind og visir

  Ja, såfremt personen er 12 år eller derover. Krav om mundbind eller visir gælder i dagtilbuddets m.v./skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:10

  • Test

  Opfordring til to ugentlige screeningstest

  Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, dvs. også elever, kursister og deltagere samt ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas.

  Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

  Opfordring til test af øvrige kontakter

  Elever, kursister, deltagere og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter, opfordres til at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.

  Opfordringen til test af øvrige kontakter gælder alle elever, kursister, deltagere og ansatte. Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger er dog undtaget.

  Der gælder andre opfordringer for personer, der er blevet identificeret som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet el.lign.).

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:08

  • Test

  Gyldigheden af et gennemført vaccinationsforløb er ikke reduceret for personer under 18 år. En elev under 18 år kan således opnå et gyldigt coronapas ved:

  1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinations-forløb anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis,
  4. et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et primært vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis.

  Test og coronapas

  Opdateret 30/12 2021 kl. 10:03

  • Test

  Nej. Elever, kursister, deltagere og ansatte, kan vælge at afslå tilbuddet om at modtage testkits til brug for selvtest i hjemmet eller på institutionen. 

  Elever, kursister, deltagere og ansatte, der ikke ønsker at benytte selvtest henvises til det landsdækkende net af teststeder.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:10

  • Test

  Opfordring til to ugentlige screeningstest

  Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, dvs. også elever, kursister og deltagere samt ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas.

  Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

  Opfordring til test af øvrige kontakter

  Elever, kursister, deltagere og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter, opfordres til at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.

  Opfordringen til test af øvrige kontakter gælder alle elever, kursister, deltagere og ansatte. Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger er dog undtaget.

  Der gælder andre opfordringer for personer, der er blevet identificeret som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet el.lign.).

  Opdateret 30/12 2021 kl. 09:59

  • Test

  Elever, kursister og deltagere over 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev, kursist eller deltager henvender sig til institutionen med ønske om at få udleveret antigenselvtestkit eller om at gennemføre selvtest på institutionen, vil dette anses som tilstrækkeligt samtykke. 

  Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres om udlevering af antigenselvtestkits til brug for selvtest i hjemmet eller på institutionen. Det er institutionens ansvar at sikre, at forældre til mindreårige modtager fyldestgørende information om institutionens lokale praksis for selvtest.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:01

  • Test

  Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere gratis selvtestkits til elever, kursister, deltagere og ansatte til brug for test i hjemmet og/eller på institutionen. Målgruppen for selvtest er elever, kursister, deltagere og ansatte, der er omfattet af en opfordring til test.

  Elever, kursister, deltagere og ansatte kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter ved at benytte udleverede selvtestkit eller det landsdækkende net af faste teststeder.

  Resultatet af en selvtest bliver ikke indberettet og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Elever, kursister, deltagere og ansatte uden et gyldigt coronapas henvises derfor til det landsdækkende net af faste teststeder.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:01

  • Test

  Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere gratis selvtestkit til elever, kursister, deltagere og ansatte til brug for test i hjemmet og/eller på institutionen. Målgruppen for selvtest er elever, kursister, deltagere og ansatte, der er omfattet af en opfordring til test. Den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger udlevering og eventuel gennemførsel af selvtest på institutionen under hensyntagen til de lokale forhold.

  Tilrettelæggelsen skal ske, så elever, kursister, deltagere og ansatte ved brug af selvtestkit kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter.

  Det er institutionens ansvar, at selvtest på institutionen bliver udført korrekt og efter produktets anvisning. Krav til opsyn og assistance i forbindelse med udførelse af selvtest kan variere og fremgår af produktets indlægsseddel.

  Opdateret 12/01 2022 kl. 10:17

  • Test

  Ja. Det er et krav, at elever, kursister og deltagere indskrevet ved ungdoms- og voksenuddannelse samt besøgende og andre personer med tilknytning til skoler og uddannelsesinstitutioner skal kunne forevise et coronapas som betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på skolen eller institutionen.

  Kravet om coronapas gælder derfor ved deltagelse i undervisning, sociale og faglige arrangementer (fx brobygning) på alle ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område – uanset antal personer.

  Kravet gælder også besøgende samt andre personer med tilknytning til ungdoms- og voksenuddannelser.

  Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er undtaget fra krav om coronapas.

  Opdateret 29/11 2021 kl. 15:44

  • Test

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:03

  • Test

  Ja. Krav om coronapas gælder ikke for personer, der:

  • er under15 år,
  • kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, eller
  • af institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 11 dage gammelt.

  Borgerservice udsteder dokumentation til personer, der indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.

  Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er også undtaget fra krav om coronapas.

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:01

  • Test

  Ja. Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvevis kontrol med, at elever, kursister, deltagere og besøgende har et gyldigt coronapas, medmindre de er undtaget fra kravet herom.

  Enhver fremmødt elev, kursist, deltager eller besøgende skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise et gyldigt coronapas.

  Såfremt en elev, kursist, deltager eller besøgende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende bortvises fra institutionens lokaliteter og lokaler.

  Institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser tilrettelægger selv kontrollen under hensyntagen til forholdene på den enkelte institution.

  Opdateret 27/11 2021 kl. 18:01

  • Test

  Nej. Institutionen har alene pligt til at føre kontrol med, om elever, kursister og deltagere kan fremvise et gyldigt coronapas efter institutionens anvisninger.

  Institutionen må ikke opbevare følsomme personoplysninger om, hvorvidt en elev, kursist eller deltager er eksempelvis tidligere smittet eller vaccineret. 

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:05

  • Test

  Ved et coronapas forstås:

  1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinations-forløb anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis,
  4. et gennemført primært (dvs. 2 stik) vaccinationsforløb mod covid-19, der er givet til en person under 18 år, (for de 15-17 årige er der ikke noget udløb af coronapasset efter andet stik)
  5. et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, der er givet til en person på 18 år eller derover og afsluttet inden for de seneste 5 måneder, eller
  6. et gennemført primært vaccinationsforløb for covid-19 samt en revaccination, der er givet til en personer på 18 år eller derover.

  Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR- eller hurtigtest, der er foretaget af en myndighed eller privat leverandør, der er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut.

  Et primært vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis.

  Et coronapas kan fremvises på sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

  Dokumentation efter pkt. 1-6 kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå navnet på indehaveren af coronapas-set svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

  Opdateret 12/01 2022 kl. 10:19

  • Test

  Ja. Fraværet regnes fra tidspunktet, hvor en elev, kursist eller deltager efter institutionens anvisninger ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

  Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, kursister eller deltagere, der ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

  Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er undtaget fra krav om coronapas.

  Opdateret 12/01 2022 kl. 10:20

  • Test

  Ja. Der skal på institutionerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas, og om mulighed for bortvisning af elever, kursister, deltagere og besøgende ved manglende efterkommelse af kravet.

  Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er undtaget fra krav om coronapas.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:06

  • Test

  Nej. Personer, der er testet positiv for COVID-19 inden for de seneste 11 dage, og som efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede kan ophæve selvisolationen, er ikke omfattet af kravet om forevisning af coronapas.

  Efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan selvisolationen ophæves, hvis

  • Personer med symptomer har været symptomfri i 48 timer, og
  • Personer uden symptomer har været i selvisolation i 7 dage efter, at den positive test er taget.

  Undtagelse fra kravet om forevisning af coronapas gælder i perioden fra op-hævelse af selvisolationen og indtil 11 dage efter det positive testresultat.

  Den enkelte uddannelsesinstitution skal, hvis en person i perioden fra en positiv test og 11 dage frem møder frem på institutionen, vurdere, om det er i overensstemmelse med de sundhedsfaglige anbefalinger om selvisolation, at personen har ophævet sin selvisolation.

  Den pågældende kan til brug for vurderingen enten på eget initiativ eller på opfordring fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om forevisning af coronapas, fx ved at fremvise dokumentation for tidspunktet for den positive PCR-test, således at uddannelsesinstitutionen kan vurdere, hvorvidt anbefalingerne til selvisolation er blevet efterlevet, hvorved den pågældende derfor kan møde op på uddannelsesinstitutionen.

  Opdateret 10/12 2021 kl. 18:27

  • Test

  Nej. Resultatet af en selvtest udført i hjemmet bliver ikke indberettet til Statens Serum Institut og det fremgår derfor ikke på sundhed.dk eller i coronapasset. Selvtest kan således ikke anvendes som dokumentation ved krav om forevisning af et gyldigt coronapas.

  Opdateret 12/01 2022 kl. 10:21

  • Test

  Nej. En lægeerklæring kan ikke anvendes som dokumentation for at blive undtaget fra krav om coronapas.

  Kravet om coronapas gælder ikke for personer, der:

  • er under 15 år,
  • kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, eller
  • der af institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 11 dage gammelt.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:08

  • Test

  Gyldigheden af et gennemført vaccinationsforløb er ikke reduceret for personer under 18 år. En elev under 18 år kan således opnå et gyldigt coronapas ved:

  1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinations-forløb anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis,
  4. et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et primært vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis.

  Fravær

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:13

  • Fravær

  Ja, der er tale om fravær, hvis en elev, kursist eller deltager på ungdoms- og voksenuddannelser, der er syg på grund af COVID-19 eller er i selvisolation som nær kontakt, ikke deltager i undervisningen. Registrering af sådant fravær sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. Eftersom COVID-19 udgør en særlig omstændighed, opfordres institutionen til ikke at sanktionere coronarelateret fravær.

  Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, kursister eller deltagere, der er fraværende som følge af sygdom eller en sundhedsfaglig op-fordring til selvisolation.

  Institutionen opfordres imidlertid til i videst muligt omfang at tilbyde elever, kursister og deltagere i selvisolation fjernundervisning. Den virtuelle under-visning kan fx ske gennem videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk, eller i form af hjemmeopgaver. Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, er der ikke tale om fravær fra undervisningen. Eleven, kursisten eller deltageren skal derfor ikke registreres som fraværende.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 13:56

  • Fravær

  Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når den for at følge sundhedsfaglige påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed eller regler fastsat efter epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning.

  Fravær fra nødundervisning følger de samme fraværsregler som den almindelige undervisning. Elever, kursister og deltagere har pligt til at deltage aktivt, hvis de har pligt til at deltage aktivt i den almindelige undervisning som nødundervisningen erstatter. Hvis institutionen  vurderer, at en elev, kursist eller deltager ikke deltager aktivt i nødundervisningen, registreres vedkommende som fraværende.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:12

  • Fravær

  Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner opfordres til i videst muligt omfang at tilbyde fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der er i selvisolation og dermed fraværende fra undervisning med fysisk fremmøde grundet COVID-19.

  Institutioner, der modtager taxametertilskud, kan i helt ekstraordinære tilfælde eventuelt fravige loftet for fjernundervisning samt modtage fuld taxametertakst (undervisnings-, fælles- og bygningsudgifter), såfremt institutionens ledelse vurderer, at fravær grundet COVID-19 nødvendiggør hjemsendelse af hele klasser eller hold fra undervisning med fysisk fremmøde til fjernundervisning. Omlagt undervisning under dispensationsbestemmelsen indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i de almindelige aktivitetsindberetninger.

  Fjernundervisning kan fx tilbydes gennem videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk, eller i form af hjemmeopgaver. Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, er der ikke tale om fravær fra undervisningen. Eleven, kursisten eller deltageren skal derfor ikke registreres som fraværende.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:44

  • Fravær

  STU-eleven skal møde til undervisning, medmindre elevens egen læge har vurderet, at eleven af helbredsmæssige grunde skal blive hjemme, eller der er lavet en aftale med STU-institutionen om, at eleven modtager fjernundervisning.

  STU-reglerne indeholder ikke krav om, at elevernes fremmøde eller fravær skal registreres. I de situationer, hvor skolen som følge af eventuelt påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed overgår til nødundervisning, skal der dog ske registrering, hvis eleverne ikke deltager aktivt, jf. nødundervisningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Dette skal sikre, at der er fokus på, at elever ikke mistes under nødundervisningen.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v..

  Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

  Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4. (PCR-test) og 6. dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.

  Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik, anbefales ikke  selvisolation. Alle nære kontakter anbefales dog både selvisolation og PCR-test hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19.

  Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder), herunder selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). Se særskilt FAQ herom. 

  Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selv-test) på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede person.

  Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn, elever eller ansatte på samme stue i dagtilbud mv. eller i samme stamklasse på grundskoler testes positive for covid-19, anbefales øvrige kontakter at blive testet hurtigst muligt og med en hurtigtest på 4. og 6. dagen (evt. selvtest). Herefter anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetilfælde. Elever og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.   

  Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, er undtaget opfordringen til test.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:44

  Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

  Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

  Hvis et barn, elev, kursist, deltager eller ansat i dagtilbud mv. samt på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er nær kontakt og har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, som ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder) anbefales den pågældende selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). 

  Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet anbefales en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test enten (a) 48 timer efter, at den smittede er symptomfri eller (b) 7 dage efter den positive test, såfremt den smittede ikke har haft symptomer. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test. 

  Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet, der selv har været smittede inden for de seneste 12 uger, er undtaget fra opfordringen til test. 

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kon-takt eller øvrig kontakt?

  Opdateret 21/12 2021 kl. 19:12

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33 eller skolelukningsbekendtgørelsen.

  Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan dog opfordre til, at nære og øvrige kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

  Opdateret 21/12 2021 kl. 19:13

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

  Opdateret 07/01 2022 kl. 18:33

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:51

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nær kontakt:

  • En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den smittede.

  Husstandskontakter er:

  • Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
  • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
  • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
  • Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

  Øvrig kontakt:

  Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

  • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
  • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
  • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
  • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

  Der gælder forskellige anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter. Anbefalingerne findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 og i Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

   

   

  Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 13:52

  • Rejser til udlandet

  Nej. En ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution må ikke stille krav om, at elever, kursister og deltagere er vaccinerede som betingelse for at undervise eller i øvrigt modtage dem. Det gælder også i forhold til elever, kursister og deltageres deltagelse i en studietur til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i institutionens øvrige undervisning. 

  Institutionen kan kun stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at elever, kursister og deltagere opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst.

  Såfremt en eller flere elever, kursister eller deltagere ikke er vaccinerede, kan institutionen/lærerne på selve turen bede de pågældende om selv at løse eventuelle testudfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/institutionen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, kursister og deltagere, som ikke er vaccinerede. Institutionen kan alene kræve, at elever, kursister og deltagere selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Institutionen skal forud for rejsen informere elever, kursister og deltagere om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

  Elever, kursister og deltagere kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:29

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:27

  • Rejser til udlandet

  Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolen eller institutionen inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

  • Rejser til udlandet

  Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

  Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

  Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

  Gældende særskilt for fri- og privatskoler

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
  Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:50

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller ved regler om nedlukning i medfør af epidemiloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, samt
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever omfattet af andet punkt ovenfor, samt børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at børn og elever, som har behov for det, deltager i nødpasning. I praksis er det dagtilbuddet eller skolen, som foretager en vurdering af de børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, dvs. kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt fri- og privatskoler står til rådighed kan etablere nødpasning og skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:47

  • Nedlukning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af offentlige og private dagtilbud, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer hertil. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og skoler/institutioner er forpligtet til at iværksætte nødundervisning, herunder fjernundervisning, ved et påbud om nedlukning. 

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:57

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. samt SFO og fritidstilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra forældre til børn, der ikke får en plads. Fortsættelsen af dimensioneringen kan højst vare tre dage og må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt af personale- og kapacitetsmæssige grunde.

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling, kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen. 

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:55

  • Nedlukning

  Den forpligtelse, som folkeskoler normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Skolens tilsynsforpligtelse kan i forbindelse med nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse gennemføres ved virtuel instruktion af eleverne, herunder forklaring af, hvad eleverne skal lave hvornår og hvordan.  

  Nødundervisning

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:41

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når skolen eller institutionen som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller foranstaltninger efter regler, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren i medfør af epidemiloven er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 

  Skoler og uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. nødundervisningsbekendtgørelsen

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:37

  • Nødundervisning

  Nej, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan - og skal - alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller foranstaltninger efter regler, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren i medfør af epidemiloven. Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen eller institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger kan opfylde påbuddet, fx ved ændrede mødetider eller opdeling af hold/klasser i mindre enheder.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Nej, der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes nødundervisning.

  Sociale og faglige arrangementer

  Opdateret 19/12 2021 kl. 01:47

  • Gymnasiale uddannelser
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • STU

  Det anbefales ikke, at der afholdes åbent hus-arrangementer så længe, der er anbefalinger om kontaktreducerende tiltag. 

  Det anbefales i stedet, at arrangementerne udskydes eller afholdes virtuelt. 

  Opdateret 29/12 2021 kl. 13:57

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales at aflyse større sociale arrangementer på tværs af faste klasser, grupper eller hold. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom fødselsdagsfest eller fælles morgenmad bør holdes inden for den faste klasse, gruppe eller hold.

  Krav om coronapas gælder også for elever, kursister, deltagere og besøgende samt ansatte mv. ved deltagelse i sociale arrangementer. 

  Prøver

  Opdateret 07/12 2021 kl. 15:36

  • Prøver og eksamen

  En elev, som i forbindelse med institutionernes kontrol med coronapas, ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, og som ikke er undtaget kravet om gyldigt coronapas, kan ikke få adgang til at aflægge prøve på institutionen og betragtes som ikke-fremmødt til prøven.  Ved mundtlige prøver kan institutionen forsøge at omplacere prøven til et senere tidspunkt på dagen eller en anden dag, så eleven kan fremskaffe et gyldigt coronapas og få aflagt prøven. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan prøven aflægges næste gang, prøven afholdes. En elev, der ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, skal derfor ikke have aflyst prøven og ophøjet afsluttende standpunktsbedømmelse til prøveprøvebedømmelse.

  Opdateret 07/12 2021 kl. 15:46

  • Prøver og eksamen

  Institutionen kan aflyse planlagte prøver, såfremt det ikke er muligt at afholde disse på det planlagte tidspunkt grundet et af følgende forhold:

  1. Institutionen er af myndighederne blevet underlagt foranstaltninger mod COVID-19 f.eks. påbud om nedlukning.

  2. De på tidspunktet for prøven gældende sundhedsfagslige anbefalinger medfører, at prøven ikke kan afholdes.

  Ved aflysning af prøver tilbydes deltagerne valget mellem at lade prøven aflyse helt eller udsætte. For de elever, der vælger at lade prøven aflyse, afgiver institutionen i stedet en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse. Ved enkelte elevers sygdom, herunder selvisolation pga. COVID-19 henvises til spørgsmål/svar herom.

  Opdateret 07/12 2021 kl. 15:47

  • Prøver og eksamen

  Nej.

  I den situation anvendes de almindelige regler i den almene eksamensbekendtgørelse om eksaminander, der er forhindret i at deltage i en prøve grundet ”sygdom eller af anden uforudseelig grund”. 

  Opdateret 07/12 2021 kl. 15:50

  • Prøver og eksamen

  En elev, der bliver syg under en prøve (efter prøven er gået i gang), skal aflægge en ny prøve snarest muligt.

  Opdateret 07/12 2021 kl. 15:50

  • Prøver og eksamen

  Ja.

  For prøvetilmeldte elever, der er nære kontakter og som følge af sundhedsfaglige anbefalinger ikke bør møde på institutionen, kan institutionen aflyse prøven.

  Ved aflysning af prøver tilbydes eleven valget mellem at lade prøven aflyse helt eller udsætte.

  For de elever, der vælger at lade prøven aflyse, afgiver institutionen i stedet en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ophøjes til prøvebedømmelse.

  Hvis deltageren selv er syg, herunder med COVID-19, henvises der til spørgsmål/svar om sygdom.

  Opdateret 07/12 2021 kl. 15:52

  • Prøver og eksamen

  Hvis en eksaminator og/eller en censor ikke kan møde fysisk frem til en prøve, for eksempel på grund af selvisolation, kan de efter de almindelige regler deltage virtuelt i prøven.

  Den prøveafholdende institution skal på forhånd godkende, at en censor deltager virtuelt

  I den situation er eleven fysisk til stede på institutionen sammen med enten eksaminator, censor eller en anden tilsynsførende udpeget af den prøveafholdende institution.

  Hvis det ikke er muligt at gennemføre ovenstående, skal prøveafholdende institution på vanlig vis forsøge at finde en erstatning for eksaminator og/eller censor.

  Fjernundervisning

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:50

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU
  • Undervisning

  Definition af fjernundervisning

  Fjernundervisning er defineret ved, at en lærer underviser ved brug af digitale medier online eller asynkront uden en lærers eller elevers samtidige fysiske tilstedeværelse.

  Omfang

  Der er ikke fastsat nogen bestemt grænse for fjernundervisning. Alle elever kan gives  fjernundervisning i dele af undervisningen. For elever med særlige behov herfor kan institutionen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning, når det er godkendt af kommunen.

  Indberetning

  Der er ingen særlige krav til registrering eller indberetning af fjernundervisning.

  Krav til dokumentation og kvalitet

  Der er ingen særlige krav til dokumentation og kvalitet ved fjernundervisning. Fjernundervisning følger de almindelige regler for undervisning i fagene.

  Taxameter

  Institutionen får fuld takst, og eleven får fuld skoleydelse i forbindelse med fjernundervisning.

  Hjemmel til fjernundervisning

  • FGU-loven § 29, stk. 2 (LBK nr 606 af 24/05/2019)
  • FGU-bekendtgørelsen § 7 (BEK nr 479 af 26/04/2019)

  Fjernundervisning kan anvendes i dele af undervisningen jf. bek. § 7, og for elever med særlige behov herfor kan institutionen efter aftale med kommunen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning jf. bek. § 7, stk. 2.

  Der henvises i øvrigt til emu.dk for inspiration til forberedelse og gennemførsel af fjernundervisning på FGU.

  Anbefalinger om kontaktreducerede tiltag

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:07

  Der gælder følgende anbefalinger til sektionering og kontaktreduktion på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner: 

  Anbefalinger om organisering

  • Det anbefales, at undervisningsaktiviteterne organiseres, så elever, kursister og deltagere så vidt muligt er i faste klasser, grupper eller hold i det omfang, at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv. 
  • Det anbefales, at frikvarter og pauser så vidt muligt sker i faste klasser, grupper eller hold.

  Anbefalinger om afstand

  • Det anbefales, at der holdes afstand blandt ansatte, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever, kursister og deltagere eller imellem elever, kursister, deltagere og ansatte. 

  Anbefalinger om sociale arrangementer 

  • Det anbefales at aflyse større sociale arrangementer på tværs af faste klasser, grupper eller hold. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom fester og fælles morgenmad bør holdes inden for den faste klasse, gruppe eller hold.

  Prøver og eksamener er ikke omfattet anbefalinger, men skal håndteres efter bestemmelserne i vinterprøvebekendtgørelsen.

  Mundbind og visir

  Opdateret 12/01 2022 kl. 10:22

  Ja. Ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner har ret til at bære mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen og dermed også i situationer, hvor der ellers ikke er krav om mundbind eller visir. Institutionen kan således ikke modsætte sig ansattes ønske om at anvende visir eller mundbind, hvis de pågældende ønsker det. 

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe visir/mundbind.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:02

  Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de hverken ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

  Et mundbind eller visir må ikke medføre betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen. Mundbind eller visir skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind eller visir:

  • Børn under 12 år
  • Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, for eksempel mundbetjent kørestol
  • Personer, som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind og visir, for eksempel personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst

  Elever, kursister og deltagere, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse uddannelsesinstitutionen herom. Det er herefter institutionen, der vurderer, om den pågældende er undtaget fra kravet. Eleven, kursisten eller deltageren kan til brug for vurderingen enten på eget initiativ eller på opfordring fra den ansvarlige fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om mundbind eller visir. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at den pågældende ikke er undtaget, skal institutionen stille krav om mundbind eller visir og må ikke tillade fysisk adgang på skolen for eleven, kursisten eller deltageren, hvis kravet ikke efterleves. 

  Opdateret 19/12 2021 kl. 01:53

  Nej, der er ikke krav brug af mundbind eller visir for elever, kursister og deltagere i forbindelse med undervisning og eksamen eller prøver.

  Opdateret 12/01 2022 kl. 10:16

  Ja, der er krav om brug af mundbind eller visir for elever, kursister, deltagere samt ansatte og besøgende mv. på 12 år eller derover, når de bevæger sig rundt eller opholder sig på fællesarealer.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:11

  Ja, såfremt personen er 12 år eller derover. Krav om mundbind eller visir gælder i dagtilbuddets m.v./skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Hjemmearbejde for ansatte

  Opdateret 21/12 2021 kl. 18:09

  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU
  • Fravær

  Ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser betragtes i udgangspunktet som personale, der varetager kritiske funktioner, og er derfor ikke omfattet den kraftige opfordring til at arbejde hjemmefra. De kan derfor skulle møde på arbejde i det omfang uddannelsesinstitutionen har behov herfor.

  På uddannelsesinstitutioner gælder det ledere, undervisere og pædagogisk personale samt personale, der varetager opgaver i tilknytning til institutionen, for eksempel, køkkenpersonale, rengøring m.v.

  Sidst opdateret: 29. december 2021