Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Bemærk, at nogle af de nedenstående svar er udgivet før de forskellige faser af genåbningen. Du kan se på datoen, hvornår spørgsmålet er opdateret. Vi er i dialog med sektoren og opdaterer løbende.

Genåbning

Hvis FGU-eleven ikke kan nå målet inden for den tid, der er fastlagt i elevens uddannelsesplan, kan uddannelsesplanen justeres.

Det fremgår af FGU-lovens § 9, stk. 1, at med kommunalbestyrelsens godkendelse ”kan FGU-institutionen forlænge uddannelsestiden for en elevs samlede uddannelsesforløb, når særlige pædagogiske, faglige eller personlige forhold taler herfor.”

Det er udgangspunktet, at alle FGU-elever møder ind til undervisningen. Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning, for så vidt angår, hvornår en elev skal blive hjemme (sst.dk). Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdaterede. 

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

En elev vil blive registreret som fraværende, hvis eleven vælger at blive hjemme, uanset at institutionen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den situation ikke modtage fjernundervisning. Se "Retningslinjer for genåbning af skoler og uddannelsesinstitutioner (pdf)" fra ministeriets nyhed.

Ja. FGU-institutionernes gradvise åbning indebærer, at alle typer elever, som i øvrigt kan modtage undervisning på institutionen, kan begynde efter de retningslinjer, som skolens ledelse fastlægger.

Hvis eleverne efter deres plan skal modtage undervisning andre steder end på en FGU-institution, er dette muligt, da den gradvise åbning retter sig mod elevens uddannelse og ikke en bestemt type institution.

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens relevante vejledninger (sst.dk).

Institutionen skal tilbyde undervisning med fysisk fremmøde til alle elever. Institutionen kan lokalt vurdere, hvilke elever der har størst behov for fysisk fremmøde, og træffe beslutning om, hvor mange timer  de enkelte unge skal møde frem ugentligt.

Ja. Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger (sst.dk).

Nej, der er fortsat tale om nødundervisning. Men FGU-institutionen skal i den gradvise åbning tage højde for, at måltidet er en del af institutionens pædagogiske arbejde. I den gradvise overgang til normal undervisning, bør også måltidet indfases i hverdagen.

Institutionen henvises generelt til at følge Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning (Vejledning nr. 9613 af 5. juli 2019). Ved buffetservering, fællesspisning mv. skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering. Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens relevante vejledninger (sst.dk).

Det fremgår af KUI-lovens § 2 f, stk. 2, at FGU-institutionen skal orientere kommunalbestyrelsen om ændringer i den unges forløbsplan. FGU-institutionerne er ikke pålagt nye tilbagemeldingskrav til kommunerne under COVID-19.

Genåbningen gælder alle elever på FGU-institutionerne. Det vil sige elever på alle tre spor. Det gælder også elever på de ophørte uddannelsesformer erhvervsgrunduddannelse, produktionsskoleuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse.

Skolerne kan åbne gradvist og kontrolleret fra den 18. maj, når skolens bestyrelse vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lade eleverne komme tilbage.

Ja, prøverne er fortsat aflyst. Reglerne om standpunktsbedømmelse gælder fortsat.

Prøver og bedømmelse

Pligten til at give nødundervisning omfatter ikke praktiskorienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af lærere og elever. I forbindelse med den gradvise genåbning skal der være særligt fokus på, at eleverne får de eventuelt manglende praktiske kompetencer, så de kan opnå deres niveaumål for det enkelte fag/faglige tema i forløbsplanen. I helt særlige tilfælde vil der kunne gives ekstra undervisning, så eleverne kan opnå de praktiske kompetencer.

Såfremt eleverne ved planlagt uddannelsesophør mangler centrale praktiske kompetencer for at opnå det niveau, som er nødvendigt for at opnå målet i uddannelsesplanen, kan der være behov for at tage mål og længde af FGU-forløb op til overvejelse med inddragelse af KUI.

Nej. Institutionen giver standpunktsbedømmelse af eleven i de fag og faglige temaer, som eleven skulle have været til prøve i, hvis prøven eller prøverne ikke kan afholdes som planlagt.

Nej. Alle prøver på FGU er aflyst. Der gives i stedet standpunktsbedømmelse.

Institutionen giver eleven en afsluttende standpunktsbedømmelse, når institutionen vurderer, at eleven fagligt ville have været klar til at gå til prøve, uanset at prøven ikke kan afholdes. Standpunktsbedømmelsen erstatter prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Bedømmelsesgrundlaget for standpunktsbedømmelsen er (jf. læreplaner og fagbilag afsnit 4.2 (uvm.dk)):

  • elevens faglige dokumentation.
  • elevens præstation i undervisningen.

Den faglige dokumentation vil være samlet i en arbejdsportfolio i de fag/faglige temaer, hvor der anvendes arbejdsportfolio.

Den er således både den faglige dokumentation (arbejdsportfolioen) og elevens præstation i undervisningen, som læreren skal inddrage i standpunktsbedømmelsen. Standpunktsbedømmelsen skal vise elevens aktuelle standpunkt målt i forhold til fagets/det faglige temas mål.

I denne særlige periode, hvor eleverne i længere tid har modtaget nødundervisning, kan det være svært at vurdere elevens præstation i undervisningen, herunder arbejdsprocesser og –tilgange. Det gælder ikke mindst for de faglige temaer, hvor læreren skal vurdere elevernes viden, færdigheder og kompetencer i forhold til det praktiske arbejde.

Det kan derfor være nødvendigt for den enkelte lærer at inddrage vurdering af elevens præstation lige inden nødundervisningsperioden i forbindelse med fastsættelsen af standpunktsbedømmelsen.

Læreren kan desuden have behov for at styrke det grundlag, hvorpå den afsluttende standpunktsbedømmelse gives. I den afsluttende undervisning – eventuelt digitale undervisning – kan læreren med fordel gennemføre aktiviteter, der særligt har til hensigt at afdække elevens faglige niveau. Det kan for eksempel foregå ved, at eleven udarbejder noget, der svarer til en præsentationsportfolio på baggrund af elevens arbejdsportfolio, og at eleven fremlægger sin portfolio for læreren og har en faglig drøftelse med læreren herom. 

Elevens faglige dokumentation og præstation i undervisningen vægtes som udgangspunkt lige højt. Eleven vurderes i øvrigt i forhold til de faglige mål ud fra den faglige dokumentation eller præstation i undervisningen, der bedst muligt kan give afsæt for en vurdering af opnåelsen af det faglige mål.

Det fremgår af læreplaner og fagbilag, hvad der indgår som bedømmelsesgrundlag for standpunktsbedømmelsen i de enkelte fag; dog ikke for de faglige temaer på FGU niveau 3.

Bedømmelsen er altid en vurdering af, i hvilken grad eleven opfylder de faglige mål. Det gælder også ved prøver.

Bedømmelseskriterierne udtrykker det, der lægges vægt på ved bedømmelsen. Hvis eleven skulle have været til prøve i et fag eller fagligt tema på et niveau, hvortil der ikke er beskrevet bedømmelseskriterier til standpunktsbedømmelse, så skal læreren vurdere, om eleven opfylder de faglige mål uden centralt fastsatte bedømmelseskriterier. Læreren kan anvende de bedømmelseskriterier, der er beskrevet til en prøve, i det omfang de er relevante for standpunktsbedømmelsen.

Lukkeperioden kan ikke anvendes som begrundelse for at sænke kravene til elevens niveau.  FGU niveau 3 er fastlagt ved præstationsstandarder, der angiver den kompleksitet, det ansvar og den selvstændighed, som eleven skal kunne udvise inden for viden, færdigheder og kompetencer, når eleven har opnået niveauet.

Standpunktsbedømmelsen erstatter prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom, jf. § 3, stk. 3, i denne bekendtgørelse(retsinformation.dk). 

Der, hvor eleven skulle have en prøvebedømmelse på beviset, skrives standpunktsbedømmelsen ind på beviset som en prøvebedømmelse. Det skal ikke fremgå af beviset, at prøvebedømmelserne er ophøjede standpunktsbedømmelser. På bagsiden af beviset skal der være en henvisning til BEK nr. 410 af 13/04/2020.

Skoleundervisningen i egu består af et eller flere elementer fra uddannelsesaktiviteter, der gennemføres ved en uddannelsesinstitution i henhold til § 2, i egu-bekendtgørelsen.

Egu-eleven følger derfor de regler for prøveaflæggelse, der er fastsat herfor, herunder de særregler der er beskrevet/bliver beskrevet på disse områder.

Nødundervisning

Hvis en elev skal nå et bestemt niveau i et fag for at komme videre i uddannelse, men ikke når niveauet til den planlagte tid, noterer institutionen det i elevens forløbsplan og meddeler det til KUI. KUI skal så træffe afgørelse om, hvorvidt eleven bør fortsætte sit forløb på FGU eller skal tilbydes noget andet. Dette gælder også, hvis eleven af sociale eller personlige grunde ikke er i stand til at fortsætte i uddannelse.

Det er elevens aktuelle niveau, der ligger til grund for lærerens vurdering af om eleven har nået det pågældende niveau.

Optag og forløb

FGU-elever i egu-sporet, som er i virksomhedspraktik, er ansat på baggrund af en kontraktlig aftale om løn- og arbejdsforhold. Det vil derfor være op til virksomheden at beslutte, om eleven skal møde på arbejde. 

Eleven skal aftale med arbejdsgiver i praktikvirksomheden, hvad der skal ske under en eventuel hjemsendelse. Der er mulighed for at forlænge et FGU-forløb, herunder virksomhedspraktik.

Kombineret ungdomsuddannelse

Hvis virksomheden, hvor eleven er i erhvervstræning, er lukket på grund af COVID-19, så vil hovedreglen være, at institutionen skal finde en ny virksomhed, hvor den manglende del af erhvervstræningen kan foregå. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde en ny virksomhed til eleven, skal institutionen nødundervise eleven. Dette kan for eksempel ske virtuelt eller via telefonisk instruktion af eleven, hvor opgaver skal løses, så eleven får et billede af, hvad erhvervstræning kan indeholde.

Indtil videre er alle prøver aflyst på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).

Institutionen giver KUU-eleven en standpunktsbedømmelse i stedet for en bedømmelse af elevens præstation ved den aflyste portfolioprøve. Eleven bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på minimum D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser. Fag, som skal bestås på D-niveau, jf. KUU-lovens § 11, kan vælges enten blandt fag, der indgår i almen voksenuddannelse eller højere forberedelseseksamen, eller blandt grundfag fra erhvervsuddannelserne. 

KUU-elever følger de regler for prøveaflæggelse, som er fastsat for fagene i den relevante uddannelseslovgivning. Dette gælder også de særregler, der er beskrevet/bliver beskrevet, som faget indgår i.

Ja. Hvis institutionen ikke kan finde en virksomhed, hvor eleven kan modtage erhvervstræning, så skal institutionen iværksætte erhvervstræningslignende undervisning for eleven, og eleven vil på den måde opfylde kravet til erhvervstræning. Eleven vil kunne få et uddannelsesbevis, hvis forudsætningerne herfor i øvrigt er opfyldt.

Lønkompensation

Ja, eleverne i erhvervsgrunduddannelse (EGU) er dækket af lønkompensationsordningen, som indebærer, at virksomheden kan søge om lønrefusion på samme vis som elever og lærlinge, såfremt de er en del af lønkompensationsordningen. Ansøgningerne om lønkompensation administreres af Erhvervsstyrelsen, som har nærmere information om kriterierne på Virksomhedsguiden (virksomhedsguiden.dk).

Økonomi og drift

Eleverne er kun berettiget til fuld skoleydelse, hvis de fuldt ud opfylder forpligtelsen til at deltage i nødundervisningen.

Institutionen tilrettelægger selv sin registrering af, om eleverne opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen.

Sidst opdateret: 2. juni 2020