Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:20

  • Hygiejne og rengøring

  Opdateret 23/05 2022 kl. 09:43

  Ja.

  Institutionens leder skal for de enkelte prøvetilmeldte elever afgøre, om eleven skal aflægge prøve på almindelige vilkår eller modtage en afsluttende standpunktsbedømmelse som erstatning for prøvebedømmelsen. Lederens afgørelse skal baseres på en pædagogisk og faglig vurdering.

  Afgørelsen og begrundelsen herfor skal fremgå af elevens forløbsplan.

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:17

  • Nødundervisning

  Nej, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan - og skal - alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen eller institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger kan opfylde påbuddet, fx ved ændrede mødetider eller opdeling af hold/klasser i mindre enheder.

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:14

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når skolen eller institutionen som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 

  Skoler og uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. nødundervisningsbekendtgørelsen

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:13

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, samt
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever omfattet af andet punkt ovenfor, samt børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at børn og elever, som har behov for det, deltager i nødpasning. I praksis er det dagtilbuddet eller skolen, som foretager en vurdering af de børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, dvs. kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt fri- og privatskoler står til rådighed kan etablere nødpasning og skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 28/01 2022 kl. 19:41

  • Mundbind og visir

  Nej. Ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner har ikke generelt ret til at anvende mundbind eller visir. 

  Det anbefales lokalt at give ansatte mulighed for på frivillig basis at bære mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe visir/mundbind.

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:16

  • Mundbind og visir

  Ja. Ungdoms- og voksenuddannelser må gerne opfordre besøgende over 12 år til at anvende mundbind eller visir, når de opholder sig på institutionen, hvis der lokalt er truffet beslutning herom. 

  Det er op til den besøgende selv at anskaffe evt. visir og/eller mundbind.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:50

  • Undervisning

  Definition af fjernundervisning

  Fjernundervisning er defineret ved, at en lærer underviser ved brug af digitale medier online eller asynkront uden en lærers eller elevers samtidige fysiske tilstedeværelse.

  Omfang

  Der er ikke fastsat nogen bestemt grænse for fjernundervisning. Alle elever kan gives  fjernundervisning i dele af undervisningen. For elever med særlige behov herfor kan institutionen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning, når det er godkendt af kommunen.

  Indberetning

  Der er ingen særlige krav til registrering eller indberetning af fjernundervisning.

  Krav til dokumentation og kvalitet

  Der er ingen særlige krav til dokumentation og kvalitet ved fjernundervisning. Fjernundervisning følger de almindelige regler for undervisning i fagene.

  Taxameter

  Institutionen får fuld takst, og eleven får fuld skoleydelse i forbindelse med fjernundervisning.

  Hjemmel til fjernundervisning

  • FGU-loven § 29, stk. 2 (LBK nr 606 af 24/05/2019)
  • FGU-bekendtgørelsen § 7 (BEK nr 479 af 26/04/2019)

  Fjernundervisning kan anvendes i dele af undervisningen jf. bek. § 7, og for elever med særlige behov herfor kan institutionen efter aftale med kommunen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning jf. bek. § 7, stk. 2.

  Der henvises i øvrigt til emu.dk for inspiration til forberedelse og gennemførsel af fjernundervisning på FGU.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

  • Rejser til udlandet

  Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

  Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

  Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

  Gældende særskilt for fri- og privatskoler

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
  Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:57

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. samt SFO og fritidstilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra forældre til børn, der ikke får en plads. Fortsættelsen af dimensioneringen kan højst vare tre dage og må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt af personale- og kapacitetsmæssige grunde.

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling, kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen. 

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 13:52

  • Rejser til udlandet

  Nej. En ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution må ikke stille krav om, at elever, kursister og deltagere er vaccinerede som betingelse for at undervise eller i øvrigt modtage dem. Det gælder også i forhold til elever, kursister og deltageres deltagelse i en studietur til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i institutionens øvrige undervisning. 

  Institutionen kan kun stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at elever, kursister og deltagere opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst.

  Såfremt en eller flere elever, kursister eller deltagere ikke er vaccinerede, kan institutionen/lærerne på selve turen bede de pågældende om selv at løse eventuelle testudfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/institutionen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, kursister og deltagere, som ikke er vaccinerede. Institutionen kan alene kræve, at elever, kursister og deltagere selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Institutionen skal forud for rejsen informere elever, kursister og deltagere om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

  Elever, kursister og deltagere kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:29

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:27

  • Rejser til udlandet

  Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolen eller institutionen inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

  • Rejser til udlandet

  Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

  Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

  Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

  Gældende særskilt for fri- og privatskoler

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
  Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:20

  • Hygiejne og rengøring

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:13

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, samt
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever omfattet af andet punkt ovenfor, samt børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at børn og elever, som har behov for det, deltager i nødpasning. I praksis er det dagtilbuddet eller skolen, som foretager en vurdering af de børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, dvs. kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt fri- og privatskoler står til rådighed kan etablere nødpasning og skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:47

  • Nedlukning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af offentlige og private dagtilbud, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer hertil. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og skoler/institutioner er forpligtet til at iværksætte nødundervisning, herunder fjernundervisning, ved et påbud om nedlukning. 

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:57

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. samt SFO og fritidstilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra forældre til børn, der ikke får en plads. Fortsættelsen af dimensioneringen kan højst vare tre dage og må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt af personale- og kapacitetsmæssige grunde.

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling, kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen. 

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:55

  • Nedlukning

  Den forpligtelse, som folkeskoler normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Skolens tilsynsforpligtelse kan i forbindelse med nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse gennemføres ved virtuel instruktion af eleverne, herunder forklaring af, hvad eleverne skal lave hvornår og hvordan.  

  Nødundervisning

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:14

  • Nødundervisning

  Skoler og uddannelsesinstitutioner har pligt til at iværksætte nødundervisning, når skolen eller institutionen som følge af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nødt til at iværksætte foranstaltninger, der helt eller delvist forhindrer almindelig undervisning. 

  Skoler og uddannelsesinstitutioner, der nødunderviser, skal følge reglerne om nødundervisning, jf. nødundervisningsbekendtgørelsen

  Nødundervisningen skal i videst muligt omfang svare til den almindelige undervisning.

  Nødundervisning af elever, kursister eller deltagere uden disses fysiske tilstedeværelse på skolen eller institutionen, skal gives i form af fjernundervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Læs mere om gode råd til fjernundervisning på emu.dk.

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:17

  • Nødundervisning

  Nej, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan - og skal - alene iværksætte nødundervisning, når dette er nødvendigt som følge af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen eller institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger kan opfylde påbuddet, fx ved ændrede mødetider eller opdeling af hold/klasser i mindre enheder.

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Nødundervisning

  Nej, der skal ikke ske indberetning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes nødundervisning.

  Prøver

  Opdateret 07/12 2021 kl. 15:50

  • Prøver og eksamen

  En elev, der bliver syg under en prøve (efter prøven er gået i gang), skal aflægge en ny prøve snarest muligt.

  Opdateret 23/05 2022 kl. 09:43

  Ja.

  Institutionens leder skal for de enkelte prøvetilmeldte elever afgøre, om eleven skal aflægge prøve på almindelige vilkår eller modtage en afsluttende standpunktsbedømmelse som erstatning for prøvebedømmelsen. Lederens afgørelse skal baseres på en pædagogisk og faglig vurdering.

  Afgørelsen og begrundelsen herfor skal fremgå af elevens forløbsplan.

  Fjernundervisning

  Opdateret 14/01 2022 kl. 16:50

  • Erhvervsuddannelser
  • Forberedende grunduddannelse - FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU
  • Almen voksenuddannelse - AVU
  • Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU
  • Forberedende voksenundervisning - FVU
  • Ordblindeundervisning for voksne - OBU
  • Undervisning

  Definition af fjernundervisning

  Fjernundervisning er defineret ved, at en lærer underviser ved brug af digitale medier online eller asynkront uden en lærers eller elevers samtidige fysiske tilstedeværelse.

  Omfang

  Der er ikke fastsat nogen bestemt grænse for fjernundervisning. Alle elever kan gives  fjernundervisning i dele af undervisningen. For elever med særlige behov herfor kan institutionen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning, når det er godkendt af kommunen.

  Indberetning

  Der er ingen særlige krav til registrering eller indberetning af fjernundervisning.

  Krav til dokumentation og kvalitet

  Der er ingen særlige krav til dokumentation og kvalitet ved fjernundervisning. Fjernundervisning følger de almindelige regler for undervisning i fagene.

  Taxameter

  Institutionen får fuld takst, og eleven får fuld skoleydelse i forbindelse med fjernundervisning.

  Hjemmel til fjernundervisning

  • FGU-loven § 29, stk. 2 (LBK nr 606 af 24/05/2019)
  • FGU-bekendtgørelsen § 7 (BEK nr 479 af 26/04/2019)

  Fjernundervisning kan anvendes i dele af undervisningen jf. bek. § 7, og for elever med særlige behov herfor kan institutionen efter aftale med kommunen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning jf. bek. § 7, stk. 2.

  Der henvises i øvrigt til emu.dk for inspiration til forberedelse og gennemførsel af fjernundervisning på FGU.

  Mundbind og visir

  Opdateret 28/01 2022 kl. 19:41

  Nej. Ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner har ikke generelt ret til at anvende mundbind eller visir. 

  Det anbefales lokalt at give ansatte mulighed for på frivillig basis at bære mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs på institutionen.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe visir/mundbind.

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:16

  Ja. Ungdoms- og voksenuddannelser må gerne opfordre besøgende over 12 år til at anvende mundbind eller visir, når de opholder sig på institutionen, hvis der lokalt er truffet beslutning herom. 

  Det er op til den besøgende selv at anskaffe evt. visir og/eller mundbind.

  Test og smitte

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:18

  Ikke noget. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke opsporing eller test af nære og øvrige kontakter.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:27

  Et barn, elev, kursister, deltager eller ansat med symptomer på COVID-19 skal, som ved øvrig sygdom, sygemelde sig.

  Test anbefales kun til personer med betydende symptomer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb og dermed kan være i målgruppen for tidlig behandling af COVID-19.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:29

  Nej. Dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan ikke rekvirere vederlagsfri selvtestkits, da Sundhedsstyrelsen ikke længere anbefaler test af øvrige kontakter.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:26

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

  Opdateret 29/06 2022 kl. 10:19

  Restlagre af selvtestkits skal opbevares til eventuelt senere brug.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:25

  Dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner må gerne modtage en følsom personoplysning om, at barnet, eleven, kursisten, deltageren eller den ansatte er smittet med COVID-19, og behandle denne oplysning til det specifikke formål, som den er givet til, fx til brug for sygedagpenge eller fraværsregistrering. Såfremt barnet eller eleven er under 15 år skal oplysningen gives af forældremyndighedens indehaver.

  Der må herudover føres et overblik over antal smittede, hvor den enkelte ikke kan identificeres.

  Dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner må imidlertid ikke i videre omfang end det oven for anførte registrere, opbevare eller på anden måde behandle følsomme personoplysninger om, hvorvidt et barn, elev, kursist, deltager eller ansat er eller tidligere har været smittet med COVID-19, eller er vaccineret mod COVID-19.

  Sidst opdateret: 17. oktober 2022