Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Siden er opdateret 30. marts klokken 14:30.

Mange af svarene henviser til nødbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne. Du kan finde den i fuld længde på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213541.

Fjernundervisning

Det er undervisning, hvor en lærer ved brug af digitale medier underviser online eller asynkront uden lærers og elevers samtidige fysiske tilstedeværelse. Distanceundervisning kan også foregå vha. analoge værktøjer.

Skolen har et ansvar for at sikre, at eleverne er studieaktive, og må bruge de muligheder, de nu har, for at kontrollere, at eleverne deltager i nødundervisningen. Der gælder de samme retningslinjer, som ved øvrig fjernundervisning.

Skolerne opfordres til at være kreative og finde løsninger. I nogle tilfælde vil undervisningen i de konkrete elementer skulle udskydes og afvikles efterfølgende. Dette skal som udgangspunkt ske inden for uddannelsens/fagets normerede varighed. Eleverne skal fortsat modtage nødundervisning, som i stedet kan bestå af f.eks. relaterede faglige elementer, som kan understøtte, at det bliver muligt senere at indhente den praktiske undervisning. I helt særlige tilfælde vil der kunne gives ekstra undervisning i form af f.eks. ekstra skoleuger på et senere tidspunkt i uddannelsesforløbet f.eks. i forbindelse med certifikatfag. Der fastsættes nærmere retningslinjer herfor.

Praktik

Eleven er i et ansættelsesforhold. Det vil derfor være op til virksomheden at beslutte, om eleven skal møde på arbejde. Elever, der er i praktik, skal følge de anvisninger, som de får fra deres arbejdsgiver, da de er i et ansættelsesforhold.

Eleven skal aftale med arbejdsgiver i praktikvirksomheden, hvad der skal ske under hjemsendelse.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode på baggrund af en konkret vurdering beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse bliver afbrudt som følge af COVID-19, og eleven er omfattet af den midlertidige ordning om lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. 

Læs mere i bekendtgørelsen (§ 4, stk. 3).

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende.

Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to måneder, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en måned. Forlænges aftalen yderligere end fraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en måned), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.

Skolen har et ansvar for at sikre, at eleverne er aktive, og må bruge de muligheder, de nu har, for at kontrollere, at eleverne deltager i nødundervisning. Skolen kan skønne, om eleven deltager aktivt og for skolepraktikelever, om de er aktivt søgende og deltager i nødundervisning.

Ja. Der er indført en midlertidig ordning for elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, serviceassistent, social- og sundhedsassistent samt ambulancebehandler. Ordningen gør det muligt for arbejdsgiver og elev at aftale at forlænge praktiktiden i op til to måneder. Det er en forudsætning, at forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19. 

Elever, der er hjemsendt fra en skoleperiode på grund af COVID9-lukningen, kan kun sendes i praktik i stedet for at modtage nødundervisning, hvis der er enighed mellem elev, skole og praktiksted om, at der foretages en ændring af skole- og praktikperioder. Det har direkte økonomiske konsekvenser for både skolens taxametertilskud og praktiksteders refusion fra AUB, såfremt skoler omregistrerer skoleperioder til praktikperioder, og det bør derfor udelukkende ske i de tilfælde, hvor der er enighed mellem alle parter herom. Såfremt skoler allerede har foretaget en sådan omregistrering efter COVID-19 lukningen, bør denne snarest muligt bringes i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Der er indført en midlertidig ordning, hvor fordelingen af skole- og praktikperioder kan fraviges i den udstrækning, det er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme. Det skal for god ordens skyld nævnes, at den samlede varighed af henholdsvis skoleundervisning og praktiktid ikke fraviges med denne ordning.

Ja, der vil fortsat blive udbetalt lønrefusion i forbindelse med, at eleven deltager i nødundervisning.

Eleverne modtager nødundervisning, selvom uddannelsesinstitutionerne holder lukket som led i håndteringen af COVID-19, og de har pligt til at deltage. Der ydes refusion for løn, udbetalt for den tid eleven undervises på skolen. 

Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som skyldes bekæmpelse af COVID-19. Uddannelsesaftalen er stadig med få undtagelser uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode efter en konkret vurdering forlænge elevens praktiktid, når eleven er omfattet af den midlertidige ordning om lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked og får afbrudt sin praktikuddannelse.

Ja. Ansøgningerne om lønkompensation administreres af Erhvervsstyrelsen, som har nærmere information på Virksomhedsguiden.

Hvis virksomhedens forudsætninger ændres på grund af COVID-19, så den ikke kan gennemføre den virksomhedsforlagte praktikuddannelse som aftalt, skal erhvervsskolen og virksomheden aftale, hvad der skal ske med elever, som er i gang og eventuelt også med de kommende elever. De aftalte ændringer må ikke komme den enkelte elev til skade. Skolerne skal i sammenhængen være opmærksomme på, at de er forpligtet til at tilbyde eleverne skolepraktik som nødundervisning, der træder i stedet for den virksomhedsforlagte praktikuddannelse, der ikke kan gennemføres.

Prøver og Eksamen

Der forventes, at der vil blive udstedt regler om gymnasiale prøver, bl.a. med henblik på at sikre elevernes mulighed for at søge om optag på videregående uddannelser.

Skolerne skal under de helt ekstraordinære forhold gøre brug af ekstraordinære og udsædvanelige løsninger for at sikre, at eleverne har mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse bedst muligt. Det indebærer at finde løsninger, så de afsluttende prøver, herunder svendeprøver kan afholdes i videst mulige omfang.

Der kan være behov for, at enkelte medarbejdere er på skolen i forbindelse med afviklingen af prøven. Forudsætningen er dog, at det kan ske inden for de rammerne i epidemiloven, og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger omkring smittespredning.

Hvis det til trods for alle gode bestræbelser alligevel ikke er muligt at afholde en afsluttende prøve, herunder svendeprøve, kan erhvervsskolens leder beslutte, at prøven udskydes.

Hvis prøven udskydes, er der følgende tre muligheder:

1) Aftale om forlængelse af uddannelsestiden: Eleven og virksomheden kan aftale, at uddannelsestiden forlænges, indtil prøven er afholdt. For eksempel hvis eleven og virksomheden har en særlig interesse i, at prøven aflægges. Hvis denne mulighed udnyttes, er muligheden for at udstede et administrativt bevis (se punkt 2 nedenfor) ikke aktuel.

2) Administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis: Det faglige udvalg kan efter indstilling fra skolen beslutte, at der for uddannelser inden for udvalgets område, kan udstedes et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis. 

Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:

  • Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid
  • Der foreligger en praktikerklæring
  • Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. 

3) Skolepraktik: Hvis de to ovenstående muligheder ikke kan lade sig gøre, skal skolen optage eleven i skolepraktik, så eleven kan færdiggøre sin uddannelse. Det samme gælder, hvis det fagligt udvalg ikke beslutter, at der kan udstedes administrative beviser inden for de faglige udvalgs område.

Optagelse til skolepraktik gælder både for de uddannelser, der i dag udbydes med skolepraktik og for uddannelser, som ikke i dag udbydes med skolepraktik, hvis skolen har praktisk mulighed for at udbyde uddannelsen med skolepraktik, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Hvis prøven udskydes, har skolepraktikelever de samme tre muligheder, som elever i praktik i en virksomhed:

  1. Aftale om forlængelse af uddannelsestiden.
  2. Administrativt svendebevis.
  3. Skolepraktik.

1) Aftale om forlængelse: Når eleverne er i skolepraktik, indtager skolen rollen som virksomhed.  Skolen og eleven kan aftale, at forlænge uddannelsestiden indtil prøven er afholdt. Hvis denne mulighed udnyttes, er muligheden for at udstede et administrativt bevis (punkt 2 nedenfor) ikke aktuel.

2) Administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis: Det faglige udvalg kan efter indstilling fra skolen beslutte, at der for uddannelser inden for udvalgets område, kan udstedes et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis.

Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser er opfyldt:

  • Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid.
  • Der foreligger en praktikerklæring.
  • Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål.

3) Skolepraktik. For elever der allerede er i skolepraktik, betyder dette i praksis, at hvis eleven ikke opfylder ovennævnte tre betingelser for at få udstedt et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis, skal eleven forsætte i skolepraktik, så eleven kan færdiggøre sin uddannelse i skolepraktik. Det samme gælder, hvis fagligt udvalg ikke beslutter, at der kan udstedes administrative beviser inden for de faglige udvalgs område.

I tilfælde af udskydelse af en afsluttende prøve for en elev, der er i praktik, er det kun relevant at optage eleven i skolepraktik, hvis elev og virksomhed ikke har indgået aftale om at forlænge uddannelsesaftalen, og hvis eleven ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt svendebevis (læs mere ovenfor).

Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis erstatter det uddannelsesbevis, herunder svendebrev, der efter almindelige regler skulle være udstedt ved afslutning af uddannelsen.

Det udstedes i situationer, hvor der er ønske om, at eleven bliver færdig med uddannelsen hurtigst muligt, og når skolen vurderer, at eleven kan bestå prøven.

Elever, der får udstedt et administrativt bevis anses for at have afsluttet deres uddannelse og skal derfor ikke til svendeprøve senere hen.

Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis er permanent og har samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis.

Nej, dette er der endnu ikke fastsat regler om.

De muligheder, som lige nu er fastsat for at fravige krav om prøvers tilrettelæggelse, gælder kun for fag og prøver, der hører under reglerne om erhvervsuddannelserne.

På uddannelser, der normalt ikke udbydes med skolepraktik, har skolerne med de nye midlertidige regler fået mulighed for, at udbyde skolepraktik, hvis skolen har praktisk mulighed for at tilbyde dette, eventuelt i samarbejde med andre skoler.

Elever på uddannelser, der udbydes med skolepraktik, kan i øvrigt optages i her, hvis afsluttende prøve eller svendeprøve bliver udskudt, og hvis eleven ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis.

Eleverne skal i videst muligt omfang kunne gennemføre deres erhvervsuddannelse som under normale omstændigheder og opnå de mål, der er fastsat i uddannelsesreglerne. Det er skolens leders opgave at finde løsninger, så grundforløbsprøver og afsluttende prøver i videst muligt omfang kan afvikles i den helt ekstraordinære situation.

Skolens leder kan for eksempel fravige krav om gruppeprøver og krav om, at der skal være tilsynsførende til stede ved prøven. Skolens leder kan også ophøje standpunktskarakterer til prøvekarakterer eller erstatte praktiske elementer i prøven med skriftlige eller mundtlige elementer.

Det faglige udvalg skal inddrages, hvis skolens beslutning om at erstatte praktiske elementer med mundtlige eller skriftlige vedrører afsluttende prøver, herunder svendeprøver. Udvalget skal ikke inddrages i skolernes øvrige beslutninger om tilrettelæggelse af prøver.

Skoler generelt

Der kan være behov for nødberedskab, fx dyr og planter på landbrugsskoler, kostafdelinger eller andre særlige forhold. Der kan desuden være lærere i særlige tilfælde i forbindelse med afvikling af afsluttende prøver.

Ja. Elever har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen. Det er skolen, der er lukket, ikke undervisningen, der er standset. Skolerne registrer elevernes manglende deltagelse i den nødundervisning, som de har pligt til at deltage i.

Læs mere i bekendtgørelsen (§9).

Skolerne må vejlede og tage samtaler telefonisk, via Skype el. lign.

Hvis skolen er lukket for elever og ansatte, vil der som udgangspunkt kunne udføres arbejde på skolen. Det vil dog konkret afhænge af den kontrakt, som skolen har med den udførende virksomhed, men det spiller også ind, hvad virksomheden har besluttet med hensyn til sine egne medarbejdere.

Det er et spørgsmål, som vil afhænge af kontrakten mellem skolen og udbyderen.

Elever i udlandsophold

Du skal ringe til din skole som herefter skal sikre, at du som elev kan fortsætte dit uddannelsesforløb uden afbrud. Der arbejdes på, at fastsætte regler som muliggør, at elever, som ekstraordinært må afbryde deres praktik i udlandet, får mulighed for at blive optaget i skolepraktik og modtage skolepraktikydelse.

Skolen skal tilse, at eleven så vidt muligt kommer videre i sit uddannelsesforløb. Hvis eleven ikke kan få en uddannelsesaftale eller optages i nødundervisning, kan eleven – hvis skolerne har oprettet en midlertidig skolepraktik på uddannelser, der normalt ikke udbydes med skolepraktik – midlertidigt deltage i denne skolepraktik.

Virksomheder

Elev, skole og virksomhed må gerne aftale en justering af uddannelsesplanen, så skoleperioder og praktikperioder justeres. Det har direkte økonomiske konsekvenser for både skolens taxametertilskud og praktiksteders refusion fra AUB, såfremt skoler omregistrerer skoleperioder til praktikperioder, og det bør derfor udelukkende ske i de tilfælde, hvor der er enighed mellem alle parter herom.

Eleven, der er hjemsendt fra skoleophold, modtager nødundervisning i videst muligt omfang. Der udbetales derfor fortsat lønrefusion. Elever på grundforløbet får fortsat SU.

Eleven vil i denne situation uforskyldt have mistet sin uddannelsesaftale, og eleven vil kunne søge skolepraktik og modtage skolepraktikydelse, uafhængigt af om skolepraktikcenteret er lukket, og der alene gives nødundervisning.

En elev kan godt varetage en vikarstilling, såfremt dette sker uden for undervisningstiden og ikke er i konflikt eller overlap med skoleopholdet. En elev, der modtager nødundervisning i hverdagene fra kl. 8-15.30 vil altså godt kunne udføre vikararbejde fra kl. 16-20 eller i weekenden.

Det vil fortsat være en forudsætning for lønrefusion fra AUB under skoleophold, at der ikke for arbejdsgiveren udføres produktivt arbejde som led i skoleopholdet af et omfang, svarende til den udbetalte løn. Såfremt eleven udfører vikararbejde for den arbejdsgiver, som eleven har en uddannelsesaftale med, skal vikararbejdet foregå under separate kontraktsvilkår fra uddannelsesaftalen, herunder med separat aflønning. Vikararbejdet må ligeledes ikke udføres i uddannelsesøjemed, herunder med henblik på, at eleven opfylder uddannelsens kompetencemål.

Sidst opdateret: 30. marts 2020