Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer. 

Vejledning til institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser med eux om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020 (pdf)

Generelt

Skolerne skal fra den 1. august undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Dette følger af nødloven på børne- og undervisningsområdet, hvorefter der kun skal gives nødundervisning, hvis det som følge af COVID-19 foranstaltninger ikke er muligt for eleverne at modtage almindelig undervisning.

Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor en skole på grund af de sundhedsfaglige anbefalinger ikke kan gennemføre undervisningen efter almindelige regler. I disse tilfælde finder reglerne om nødundervisning (jf. dagtilbud- og nødundervisningsbekendtgørelsen) anvendelse. Se mere i retningslinjerne (pdf).

Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler og frie fagskoler, som gælder fra den 1. august 2020. Retningslinjerne findes på ministeriets hjemmeside.

Med de nye retningslinjer bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe eller klasse, når det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, herunder praktisk undervisning.

Det har i hele nedlukningsperioden og under genåbningen været muligt at søge om SPS og få bevilget støtte. Det har ligeledes været muligt for elever på eud og FGU at modtage støtte i tilknytning til undervisningen og for eksempel anvende hjælpemidler i undervisningen. Støtteordningerne har således kunne anvendes som normalt, men tilpasset de særlige forhold, for eksempel i form af at gennemføre støtteforløb og instruktionsforløb virtuelt.

SPS enheden har løbende vejledt uddannelsesstederne om mulighederne for tilrettelæggelse af støtte under nedlukningen, blandt andet med information på spsu.dk og uvm.dk, samt pr mail og telefon.

Støtteformerne for FGU og eud er forskellige som følge af den inkluderende tilrettelæggelsesform på FGU. Således er det muligt, at få bevilget støttetimer på eud i SPS-ordningen. For FGU gælder det, at indsatsen overfor ordblinde elever skal være helhedsorienteret og især ske gennem et inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø, og i mindre omfang i form af specialundervisning (for eksempel særlig undervisning i læse-og skrivefærdigheder for ordblinde elever på små hold). Der har været forpligtelse til nødundervisning under hele perioden.

For yderligere information om støtteformer henvises til Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse § 33 (retsinformation.dk) og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 18 a (retsinformation.dk).

I det omfang, at uddannelsesstederne vurderer, at nogle elever med behov for SPS får et øget behov for støtte efter genåbningen, kan uddannelsesstederne søge om dette via den normale ansøgningsprocedure i SPS-ordningen.

Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen deltager aktivt i, og møder frem fysisk til undervisning.

Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage virtuel nødundervisning.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens vejledning for så vidt angår, hvornår en elev skal blive hjemme.

Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler.

Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning indberettes som fjerundervisning og udløser tilskud efter reglerne for fjernundervisning

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre at give nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Ekstra uddannelsesforsøg

Reglen om begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del til tre forsøg suspenderes midlertidigt ved optag i perioden fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020 for elever uden uddannelsesaftale.

Det betyder, at forsøg i denne periode ikke tæller med i de tre forsøg, som eleverne normalt har til optag på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale.

Ja. Elever, der ønsker at gøre brug af ekstra uddannelsesforsøg, kan optages efter de almindeligt gældende regler for optag af elever uden uddannelsesaftale i dimensionerede uddannelser, men er ikke garanteret en kvoteplads.

Nej. Optag, som ligger tidligere end den 27. juni 2020 eller senere end 31. december 2020 suspenderes ikke og vil derfor tælle med i opregningen af anvendte uddannelsesforsøg.

Det er den enkelte skole, der ved optagelse af eleven, skal holde øje med, hvor mange uddannelsesforsøg eleven har brugt. Den enkelte skole skal gøre eleven opmærksom på, at optaget i perioden, hvor reglen om begrænset optag er suspenderet, ikke tæller med som et uddannelsesforsøg.

Suspenderingen omfatter alle elevtyper, herunder eux-elever.

Ja. Alle forsøg suspenderes i perioden og tæller derfor ikke med i opregningen af uddannelsesforsøg.

Supplerende skoleundervisning på grundforløb 2

Skole, praktikvirksomhed og elev aftaler indbyrdes, hvordan den supplerende undervisning kan afvikles mest hensigtsmæssigt. Den supplerende undervisning og grundforløbsprøven skal være afviklet inden udgangen af september 2020.

Elever, der ikke har bestået grundforløbsprøven, kan tilbydes supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1 (retsinformation.dk). Skolen kan ikke tilbyde undervisning efter denne bestemmelse, hvis skolen vurderer, at det er udsigtsløst for eleven at gennemføre grudforløbet eller uddannelsen selv efter den supplerende undervisning.

Elever, der har modtaget supplerende skoleundervisning efter § 2 b i eud-nødbekendtgørelsen, og som efterfølgende ikke består grundforløbsløven, kan tilbydes yderligere supplerende undervisning efter eud-lovens § 51, stk. 1 (retsinformation.dk). Skolen kan derfor tilbyde eleven yderligere undervisning i de dele af det uddannelsesspecifikke fag, som eleven ikke er nået i mål med, hvis skolen vurderer, at den yderligere supplerende undervisning vil betyde, at eleven kan bestå grundforløbsprøven.

Der kan gives supplerende undervisning i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del. Den supplerende undervisning omfatter ikke undervisning i grundfag og certifikatfag, da der er særskilte prøver i disse fag, og de er dermed ikke en forudsætning for at kunne bestå grundforløbsprøven.

Undervisning

SOSU-elever er omfattet af de samme regler som elever på de øvrige erhvervsuddannelser. Der forventes ikke udstedt særlige overgangsregler for elever, der skal til prøve efter sommerferien.

Med den aftale, der er indgået mellem regeringen og folketingets partier den 18. juni 2020, er der desuden afsat midler til en samlet pakke, der har til formål at afhjælpe nogle af de konsekvenser, som foranstaltninger iværksat i forbindelse med COVID-19 har medført for elever på erhvervsuddannelserne, herunder ekstra mulighed for uddannelsesoptag og indhentning af eventuelt fagligt efterslæb:

  • Ekstra uddannelsesklip for optagelse på grundforløbets 2. del uden uddannelsesaftale
  • Supplerende skoleundervisning på grundforløbets 2. del

Trepartsaftale – skolepraktik

Kan arbejdsgivere modtage løntilskud for voksenlærlinge?

Ja. Det er muligt for arbejdsgivere både at modtage det midlertidige AUB-løntilskud og voksenlærlingetilskud. Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside om reglerne for tilskud til voksenlærlinge i regi af trepartsaftalen.

Da eleverne har ret til at begynde i skolepraktik umiddelbart efter grundforløbets afslutning, opfordres praktikcentrene til, i perioden fra 1. juli til 31. december 2020, at gennemføre informationsmødet inden grundforløbet afsluttes. Eleven har ret til optagelse i skolepraktik umiddelbart efter grundforløbets afslutning, selvom praktikcentret vælger at afholde informationsmødet efter afslutningen.

Eksempel:

En elev afslutter grundforløbet den 22. juni 2020. Skolen har indkaldt eleven til informationsmøde om skolepraktik den 15. juni. Eleven ønsker at tage imod tilbud om skolepraktik, og eleven vælger efter de midlertidige regler at begynde den 1. juli.

For at kunne udbyde ekstraordinær skolepraktik i en given uddannelse er det en forudsætning, at skolen er godkendt til at udbyde uddannelsens hovedforløb samt at skolen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor skolen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik.

Ja. Elever i ekstraordinær skolepraktik har de samme rettigheder og pligter som elever i almindelig skolepraktik, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Nej. Følgende tre uddannelser er undtaget: 

  • Social- og sundhedshjælper
  • Social- og sundhedsassistent
  • Den pædagogiske assistentuddannelse

Baggrunden er, at der ikke vurderes at være samme risiko for, at elever på grund af den aktuelle situation med COVID-19 ikke kan få en uddannelsesaftale.

Uddannelsen til finmekaniker udbydes med skolepraktik, men de to specialer, låsesmed og våbenmekaniker er med en dispensation undtaget for muligheden for skolepraktik..

 

Alle ny mesterlære-elever, som mister deres uddannelsesaftale i resten af 2020, kan tilgå skolepraktik på samme vilkår som elever på hovedforløbet. Muligheden indføres med virkning fra 1. juli 2020 til 31. december 2020.

En ny mesterlære-elev kan optages i skolepraktik, selvom eleven er i gang med ny mesterlære-forløbet og ikke er nået frem til det tidspunkt i uddannelsen, hvor skolen og virksomheden foretager kompetencevurderingen som afslutning på forløbet.

En elev opfylder adgangsforudsætningerne til optagelse i skolepraktik, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis, bevis for studiekompetencegivende forløb i merkantile erhvervsuddannelser eller ved anerkendelse af tilsvarende kompetencer. Efter eleven er blevet optaget i skolepraktik, skal praktikcentret foretage egnethedsvurdering som en del af den løbende evaluering af eleven.

Elever, der mister deres uddannelsesaftale i prøvetiden på uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik eller ekstraordinær skolepraktik, men som optages til skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. § 66 e, stk. 2 i lov om erhvervsuddannelser, er også omfattet af reglen om, at elever ikke skal opfylde kravet om at have mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt

Ja. Elever, hvis uddannelsesaftale fra den 16. marts 2020 eller senere bliver eller er blevet opsagt i aftalens prøvetid. Ordningen gælder til den 31 december 2020.

Det betyder, at institutionen skal give tilbud om skolepraktik til praktikpladssøgende elever, som er opsagt i prøvetiden, og som før optagelsen vurderes egnet til optagelse til skolepraktik. 

Ændringen betyder, at elever i perioden fra 1. juli 2020 til 31. december 2020 kan påbegynde undervisning i skolepraktik umiddelbart efter, at eleven har taget imod tilbuddet om skolepraktik, dog tidligst fra grundforløbets afslutning og senest en måned efter.

Elever, der afslutter grundforløbet i perioden frem til 1. juli 2020, kan tidligst vælge at begynde skolepraktik den 1. juli og skal senest være begyndt 1 måned efter grundforløbets afslutning. 

Den midlertidige ordning er frivillig for eleven.

Praktik

Hvis elever mister deres uddannelsesaftale under prøvetiden, skal elever kontakte skolen for at få støtte og vejledning til at finde en ny praktikvirksomhed eller blive optaget i skolepraktik.

Ja, eleverne er dækket af lønkompensationsordningen, som indebærer, at virksomheden kan søge om lønrefusion på samme vis som elever og lærlinge, såfremt de er en del af lønkompensationsordningen. Ansøgningerne om lønkompensation administreres af Erhvervsstyrelsen, som har nærmere information om kriterierne på Virksomhedsguiden (virksomhedsguiden.dk). 

Ja, IGU-ansatte er omfattet af lønkompensationsordningen i de perioder, hvor de modtager løn fra virksomheden, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. I perioder med skoleforløb vil IGU-ansatte få udbetalt uddannelsesgodtgørelse i henhold til § 10 i lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

Nej. Elever med uddannelsesaftale skal have udbetalt løn. 

Elever i skolepraktik modtager skolepraktikydelse. Disse elever har mulighed for at deltage i virksomhedsforlagt praktikundervisning (VFP). Det kan kun finde sted i virksomheder, som er godkendt til praktikuddannelse af det faglige udvalg.

Aftaler om VFP kan have en varighed af højst tre uger for den enkelte elev i samme virksomhed og højst seks uger af elevens samlede praktikuddannelse under skolepraktik. 

Hvis skolepraktikeleven skal bidrag til virksomhedens produktion, skal elev og virksomhed indgå en delaftale under skolepraktik, hvor eleven modtager løn.

En elev, der mister sin uddannelsesaftale på grundforløbet på en dimensioneret uddannelse, skal enten have en kvoteplads eller indgå en ny uddannelsesaftale. Det gælder også i tilfælde, hvor eleven har mistet sin uddannelsesaftale uforskyldt.

Det er dermed en forudsætning, at skolen har en ledig kvoteplads eller at en anden skole overfører en kvoteplads til skolen. Hvis det ikke er muligt, kan eleven optages på en anden uddannelse, som ikke er dimensioneret. 

Skolen, LUU og FU kan kontakte virksomheden og  bede dem dokumentere, at virksomheden er eller har været omfattet af lønkompensationsordningen i perioden for eleven prøvetid.

Ja, hvis eleverne er ansat i private virksomheder. 

Ansøgningerne om lønkompensation administreres af Erhvervsstyrelsen, som har nærmere information på Virksomhedsguiden. 

Ja, uanset om eleverne er hjemsendt, arbejder hjemmefra eller fortsat er beskæftiget på virksomheden.

Nej, prøvetiden suspenderes, hvis prøvetiden falder inden for perioden, hvor virksomheden er omfattet af lønkompensationsordningen.

Det medfører, at uddannelsesaftalen er uopsigelig i perioden, og at den resterende prøvetid fortsætter, når perioden for lønkompensationsordning ophører.

Læs mere i bekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Hvis virksomhedens forudsætninger ændres på grund af COVID-19, så den ikke kan gennemføre den virksomhedsforlagte praktikuddannelse som aftalt, skal erhvervsskolen og virksomheden aftale, hvad der skal ske med elever, som er i gang og eventuelt også med de kommende elever. De aftalte ændringer må ikke komme den enkelte elev til skade. Skolerne skal i sammenhængen være opmærksomme på, at de er forpligtet til at tilbyde eleverne skolepraktik som nødundervisning, der træder i stedet for den virksomhedsforlagte praktikuddannelse, der ikke kan gennemføres.

Eleven skal aftale med arbejdsgiver i praktikvirksomheden, hvad der skal ske under hjemsendelse.

Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode på baggrund af en konkret vurdering beslutte, at elevens praktiktid skal forlænges, hvis elevens praktikuddannelse bliver afbrudt som følge af COVID-19, og eleven er omfattet af den midlertidige ordning om lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. 

Læs mere i bekendtgørelsen (§ 4, stk. 3).

Elever og virksomheder kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold. Hvis en virksomhed i en periode kun kan beskæftige eleven på nedsat tid, og elev og virksomhed er enige om, at eleven går ned i arbejdstid, så er det muligt for parterne at aftale dette og forlænge uddannelsestiden tilsvarende.

Det betyder for eksempel, at hvis en elev går på halv tid i to måneder, så kan elev og virksomhed forlænge uddannelsestiden med en måned. Forlænges aftalen yderligere end fraværsperioden, altså perioden med nedsat arbejdstid (i eksemplet med mere end en måned), vil aftalen kun være gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den.

Nej. Virksomheden kan ikke opsige uddannelsesaftalen begrundet i en midlertidig lukning af virksomheden, som skyldes bekæmpelse af COVID-19. Uddannelsesaftalen er stadig med få undtagelser uopsigelig efter prøvetiden på 3 måneder.

Skolepraktik

Nej. Skolen skal sørge for, at der ikke sker dobbeltudbetaling af SU og skolepraktikydelse.

Elever over 18 år, der har afsluttet grundforløbet i juni, har ret til SU for juli måned og har fået SU udbetalt, da SU forudbetales.

Elever, der modtager SU i juli måned, kan ikke samtidig modtage skolepraktikydelse, da reglerne om skolepraktikydelse tilsiger, at eleven ikke må modtage anden offentlig forsørgelse.

Hvis eleven har frameldt SU senest den 1 juli, kan eleven få skolepraktikydelse fra den dag, eleven starter i skolepraktik. Da SU for juli er udbetalt, vil eleven blive mødt med et tilbagebetalingskrav fra SU.

SU udbetales i juli som forsørgelse i ferieperioden mellem grundforløb og hovedforløb, og kravet om studieaktivitet skal derfor ikke opfyldes i juli måned.

Ekstraordinær skolepraktik er midlertidig og stopper den 31. december 2020.

Det betyder, at elever, der er optaget i den ekstraordinære skolepraktik, skal overgå til en uddannelsesaftale senest den 1. januar 2021. Skolerne skal derfor fortsat have fokus på at vejlede eleverne om praktikpladsmuligheder. Det kan også betyde, at skolerne skal vejlede eleverne i retning af beslægtede uddannelser, hvor der er bedre muligheder for at få en praktikplads.

Ja. Ligesom for elever, der er optaget i almindelig skolepraktik, skal elever, som optages i ekstraordinær skolepraktik, også leve op til EMMA-kriterierne.

Nej. Eleverne skal være aktivt praktikpladssøgende i de sidste 8 uger, inden afslutning af grundforløbet.

Elever, som optages til ekstraordinær skolepraktik efter endt grundforløb, skal være aktivt praktikpladssøgende fra den dato, hvor de optages i ekstraordinær skolepraktik.

Det betyder, at eleverne skal leve op til kriteriet om at være aktivt praktikpladssøgende fra den dag, de optages i ekstraordinær skolepraktik.

Ja, eleverne kan godt indgå delaftaler, mens de er i ekstraordinær skolepraktik, idet elever har samme rettigheder og pligter som elever i ordinær skolepraktik.

Ja. Skolen kan optage elever, selvom de ikke har opnået et eller flere certifikater, praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet, hvis det er begrundet i foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme efter eud-nødbekendtgørelsens § 3. Muligheden i eud-nødbekendtgørelsens § 3 gælder både elever med uddannelsesaftale og elever, der optages i skolepraktik.

Nej. Der er ikke et ansættelsesforhold mellem en skolepraktikelev og et praktikcenter. Eleven er derfor ikke lønmodtager, men er derimod elev. 

Sidst opdateret: 22 timer siden