Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Bemærk, at nogle af de nedenstående svar er udgivet før de forskellige faser af genåbningen. Du kan se på datoen, hvornår spørgsmålet er opdateret. Vi er i dialog med sektoren og opdaterer løbende.

Genåbning

Der åbnes for udbud af alle AMU-uddannelser og enkeltfag tilkoblet en FKB fra den 27 maj.

Undervisningen kan foregå på institutionen eller virksomhedsforlagt, og der er mulighed for ophold på skolehjem/kosttilbud, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

Undervisningen er fortsat omfattet af reglerne om nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne kan for eksempel gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser. Undervisningen kan i den forbindelse også finde sted uden for skolen, for eksempel i naturen eller i lokaler andre steder.

For al genåbning gælder, at dette skal ske i takt med, at skolens bestyrelse vurderer dette forsvarligt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Nødundervisning

Det følger af nødbekendtgørelsens § 6, at institutioner i fornødent omfang skal yde hinanden bistand med at gennemføre nødundervisning efter loven.

Nødundervisning i AMU kan enten foregå som almindelig fjernundervisning (typisk via webcam eller digitale læringsplatforme) eller omfatte hjemmeopgaver eller en kombination af disse.Nødundervisning kan også foregå som tilstedeværelsesundervisning, hvor udbyderen sikrer, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

Hjemmeopgaverne skal have en form, så kursisterne kan lave disse enten hjemmefra eller på arbejdspladsen. Sidstnævnte forudsætter, at det kan ske inden for de rammer, der udstedes efter epidemiloven og under iagttagelse af vejledninger om forebyggelse af risiko for smittespredning, som måtte være fastsat af sundhedsmyndighederne.

Eventuelt udstyr skal arbejdsplads/kursist selv sørge for er til stede. Hjemmeopgaven kan omfatte tekster, film og færdighedsøvelser i et omfang, der matcher kursets normerede varighed. Der kan med fordel stilles krav om, at kursisterne undervejs er i dialog med underviseren og indsender dokumentation af udførte opgaver. 

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Som udgangspunkt er svaret nej. En del kurser vil kunne afholdes som opsplittet undervisning, hvor den del, der ikke kan afholdes som nødundervisning udskydes til senere. Eftersom dette er en kendt tilrettelæggelsesform i AMU, udløser dette ikke erstatningsundervisning.

Nødundervisningen skal tilrettelægges efter den enkelte deltagers behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i denne ekstraordinære situation.

Skolerne skal i den forbindelse være særligt opmærksomme på deltagernes forudsætninger, herunder deres digitale og skriftsproglige forudsætninger.

På AMU-områder skal skolerne være særligt opmærksomme på at tilbyde støttende foranstaltninger til deltagere med læse- eller skrivevanskeligheder, i det omfang det er muligt. Det kan være i form af adgang til ordoplæsning, diktering, og så videre.

Det er skolen, der afgør, hvad der kan tilbydes, og hvorvidt deltageren vil være i stand til at følge nødundervisningen.

Nej. Skolerne bør dog indhente oplysninger på anden vis om deltagernes basale færdigheder, eksempelvis via en samtale eller et spørgeskema. Dette er for at afdække, om deltageren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre nødundervisningen og for at undersøge behovet for særlige støtteforanstaltninger.

Der findes ikke en udtømmende liste over identifikationsmuligheder. Anvendelse af NemID ved login i uddannelsesinstitutionens undervisningssystem eller lignende er et oplagt valg, hvis det er muligt. En variant heraf er Unilogin. Man kan også indhente personoplysninger i en anden form, for eksempel via videokontakt eller billede af deltageren og dennes billed-ID, hvor uddannelsesinstitutionen registrerer den dokumentation, der har været tale om. Det er skolen, der vurderer, hvilken metode der anvendes, og hvorvidt der kan foretages sikker identifikation på forsvarlig vis, under de givne omstændigheder.

I forhold til GDPR-reglerne er der her tale om en faglig og saglig overvågning i at sikre, at det er den rigtige kursist, der deltager. GDPR-regler om sikker opbevaring af oplysningerne skal fortsat følges.

Ja. Det opfordres der til, da evalueringen fra deltagerne fortsat er en vigtig kilde til at belyse kvaliteten af den gennemførte nødundervisning.

Prøver og beviser

På de arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, skal disse som udgangspunkt afholdes som led i nødundervisning. Skriftlige prøver, såsom ’multiple choice’-prøver kan afholdes digitalt, hvilket allerede i dag praktiseres på nogle uddannelser. Mundtlige prøver vil også kunne afholdes digitalt, og praktiske prøver vil i et vist omfang kunne afholdes via webcam.

Såfremt udbyderen ikke kan finde hensigtsmæssige og forsvarlige løsninger på prøveafholdelsen for nødundervisning, blandt andet i forhold til retningslinjerne om sikker identifikation, kan skolen vælge at udskyde prøven til efter nødundervisningsperioden eller i særlige tilfælde dispensere for prøvekravet, hvorved der ikke afholdes prøve på et senere tidspunkt.

Prøveafholdelse på certifikatområdet vil dog typisk være underlagt specifikke krav fra andre myndigheder. Ovenstående gælder altså kun, når andre myndigheders regulering ikke forhindrer dette.

Der kan på AMU-kurser med en godkendt prøve alene udstedes bevis, når prøven har været afholdt og er blevet bestået.

Dispensationsmuligheden kan undtagelsesvis bringes i anvendelse, hvis udbyderen i samråd med aftagerne vurderer, at det ikke er nødvendigt for deltageren at modtage et AMU-bevis på et senere tidspunkt - eksempelvis for kurser, der vedrører hastende opkvalificering som led i indsatsen omkring COVID-19.

Undervisning, der har været oprettet i medfør af forsøgsordningen, gennemføres på sædvanlig vis.

Af bekendtgørelsens § 6 følger det, at ingen bestemmelser i lovgivningen for den pågældende undervisning, institution eller skole må være til hinder for at gennemføre nødundervisning efter loven. Dette medfører, at der ikke kan stilles betingelse om at den afsluttende prøve gennemføres ved fremmøde. Såfremt prøven ikke kan gennemføres uden fremmøde, udskydes den afsluttende prøve til et senere tidspunkt.

På de uddannelser, hvor der findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsens er afsluttet, og når deltageren har bestået prøven.

På de uddannelser, hvor der ikke findes en centralt godkendt prøve, udstedes et AMU-bevis, når uddannelsen er afsluttet, og når underviseren har vurderet, at deltageren har opnået de kompetencer, der er fastsat i uddannelsens mål.

Taxametertilskud

Ja, der gælder de samme vilkår for alle godkendte udbydere af AMU, som har haft planlagt kurser med bindende tilmelding per den 13. marts. Der skal så vidt muligt gennemføres nødundervisning og udbyderen skal for at kunne få tilskud til aflyst aktivitet kunne dokumentere, at det ikke har været muligt at gennemføre nødundervisning, at aktiviteten ikke kan udsættes, og at der har været bindende tilmelding. 

For nødundervisning skal aktiviteten opgøres som ordinær undervisning, og skolerne får fuldt taxametertilskud.

Skolerne registrerer elevers, kursisters og deltageres manglende aktive deltagelse i den nødundervisning, som de har pligt til at deltage i. Denne registrering tilrettelægger skolen selv, idet der her tages hensyn til behovet for, at eleverne, kursisterne og deltagerne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen.

Det nuværende tilstedeværelseskrav erstattes for nødundervisning med krav om, at kursisterne er studieaktive på tælledagen. For kursister, der er studieaktive på tælledagen og modtager nødundervisning, registrerer skolerne tilstedeværelsesdage med henblik på at understøtte udbetaling af VEU-godtgørelse.

For planlagt aktivitet hos godkendte AMU-udbydere, som fuldstændigt bortfalder på grund af nedlukningen, kan institutionen opgøre aktivitetsomfanget på grundlag af antal bindende tilmeldte deltagere pr. 13. marts 2020 og den udmeldte vejledende maksimale varighed.

Ved bindende tilmelding forstås, at deltagerbetalingen var betalt.

AMU-udbyderen skal kunne dokumentere, at der var givet bindende tilmelding til aktiviteten, og at den planlagte undervisning ikke kunne erstattes af nødundervisning, samt at den planlagte aktivitet ikke kunne udsættes til et senere tidspunkt på året.

Med undtagelse af aktivitet, som før 13. marts 2020 var udbudt og planlagt afviklet som fjernundervisning (og dermed ikke kan betragtes som nødundervisning), vil al undervisningsaktivitet på AMU udløse fuld undervisningstaxameter, inkl. bygningstakst – også for ny-udbudte fjernundervisningskurser.

Deltagerbetaling

Det fremgår af bemærkningerne til nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder.

Det vil sige, at der betales deltagerbetaling efter de almindelige regler, også når undervisningen gennemføres som nødundervisning.

Såfremt kursisten eller arbejdsgiver ikke ønsker at deltage i den planlagte nødundervisning, følger det af nødlovens § 7, at den erlagte deltagerbetaling ikke tilbagebetales, hvis virksomheden afviser skolens nødundervisning.

Hvis nødundervisning undtagelsesvist ikke kan gennemføres som følge af Covid-19, skal undervisningen helt eller delvist flyttes til et andet tidspunkt, hvor den kan afvikles som almindelig undervisning. Der er således tale om aflysning af undervisning med efterfølgende tilbud om undervisning på et senere tidspunkt.

Det fremgår af nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder. Såfremt kursisten ikke ønsker at deltage i undervisningen på det senere tidspunkt, tilbagebetales deltagerbetaling på grund af aflyst undervisning efter de almindelige regler.

Institutionernes eventuelle tab ved tilbagebetaling af deltagerbetaling for aflyste kurser kompenseres ikke.

Det fremgår af bemærkningerne til nødloven, at uddannelsesinstitutioner, der opkræver deltagerbetaling reguleret i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning, skal opkræve deltagerbetaling efter de gældende love og bekendtgørelser på de enkelte områder.

Det vil sige, at der betales deltagerbetaling efter de almindelige regler.

Lønkompensation

Medarbejdere som er omfattet af øvrige former for lønrefusion (herunder fx barselsrefusion, fleksjobtilskud, VEU-godtgørelse, SVU mv.) kan ikke samtidig modtage lønkompensation for de hele dage, hvor de modtager øvrig lønrefusion.

Det er derfor heller ikke muligt at kombinere lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse.

Ja. Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU. 

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Perioden, hvor personer deltager i uddannelse kan ikke medregnes i kriteriet for om virksomheden lever op til kravet om 30 pct. hjemsendt. 

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. 

Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.  

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som af virksomhed eller medarbejder. Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. 

I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Perioden, hvor personer deltager i uddannelse kan ikke medregnes i kriteriet for om virksomheden lever op til kravet om 30 procent hjemsendt. 

VEU-godtgørelse

Ja, Forsøget gælder kun uddannelser med central godkendt prøve. VEU-godtgørelse gives efter de almindelige regler for nødundervisning.

Ja, AMU-kursister får VEU-godtgørelse ved deltagelse i nødundervisning. Dette gælder både på uddannelser med en centralt godkendt prøve og på uddannelser uden en centralt godkendt prøve.

Bekendtgørelsens § 6 medfører, at der ikke kan stilles betingelse om tilstedeværelse for at være berettiget til VEU-godtgørelse. Dog stilles der krav om, at kursisten skal være aktivt deltagende i nødundervisningen for at være berettiget til VEU-godtgørelse.

 For nødundervisning efter bekendtgørelsen forudsættes det, at kursisterne ikke er fysisk tilstede hos kursusudbyderne. Kursisterne kan derfor ikke få tilskud til befordring. På samme vis vil kursisterne ikke være berettiget til at få tilskud til kost og logi.

Såfremt en kursist deltager i nødundervisning, vil VEU-godtgørelse ikke kunne gives, hvis kursisten modtager ydelse fastlagt efter anden lovgivning vedtaget særskilt i forbindelse med håndteringen af Covid-19 (f.eks. i form af lønkompensation). En kursist eller arbejdsiver kan således ikke modtage tilskud i form af både f.eks. lønkompensation og VEU-godtgørelse.

Det er dog fortsat muligt for kursisten at deltage i undervisningen uden at søge om VEU-godtgørelse.

Der kan alene betales VEU-godtgørelse ved deltagelse i kursus. Såfremt et kursus aflyses, er der ikke ret til VEU-godtgørelse, idet hverken kursist eller arbejdsgiver har lidt et løntab under deltagelse i uddannelse.

Der kan gives VEU-godtgørelse efter de almindelige regler, når undervisningen gennemføres på et senere tidspunkt.

Ordningen kan være aktuel for uddannelser, der allerede før skolerne lukkede ned, var planlagt at skulle afholdes som fjernundervisning, da disse uddannelser ikke er omfattet af reglerne for nødundervisning.

Forsøgsordningen omfatter arbejdsmarkedsuddannelser med en central godkendt prøve, og dette er aktuelt for uddannelser, der allerede før lukningen var planlagt afholdt som fjernundervisning.

Kursister

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Nej. Nødundervisning er erstatning for den normale undervisning. Der er ikke mulighed for en sådan undervisning, som heller ikke normalt ville kunne afholdes.

Private AMU-udbydere

Nej. Institutionernes IDV-aktiviteter hviler på en aftale af privatretlig karakter mellem institutionen og aftager. Eventuelle muligheder for kompensationen afhænger derfor alene af vilkårene i den indgåede aftale.

Sidst opdateret: 28. maj 2020