; Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 21/01 2022 kl. 15:21

  • Mundbind og visir

  Ja. Forældre og andre besøgende på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir indendørs i dagtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning.

  Krav om mundbind eller visir gælder ikke personer med fysiske eller mentale svækkelser samt i situationer med en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist.

  Forældre og andre besøgende, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse institutionen herom. Det er herefter institutionen, der vurderer, om den pågældende er undtaget fra kravet. Institutionen kan til brug for denne vurdering stille krav om dokumentation, fx i form af en lægeattest.

  Et krav om dokumentation skal være sagligt begrundet. Det indebærer, at i tilfælde, hvor det på baggrund af kendskab til en forælder eller anden besøgende må antages at være klart for institutionen, at den pågældende er undtaget fra krav om mundbind eller visir, vil det være usagtligt at kræve dokumentation.

  Der gælder ikke noget formkrav til dokumentationen. En mundtlig bekræftelse fra en tredjemand, fx en partner, vil således efter konkret vurdering kunne være tilstrækkelig. Det bemærkes dog, at appen ’Fritaget’ ikke kan udgøre dokumentation.

  Eventuelle udgifter til opfyldelse af et dokumentationskrav tilfalder den person, der påberåber sig at være undtaget.

  Hvis institutionen vurderer, at den pågældende ikke er undtaget, skal institutionen stille krav om mundbind eller visir og må ikke tillade fysisk adgang til indendørsarealet, hvis kravet ikke efterleves

   

  Opdateret 21/01 2022 kl. 15:19

  Nej. Da der alene er tale om en opfordring, kan dagtilbud mv. ikke afvise, at aflevering og afhentning sker indendørs og dermed afskære forældre adgang til indendørsarealet. 

  Forældre og andre besøgende på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir indendørs i dagtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning. Hvis forældre og besøgende ikke efterlever kravet om mundbind eller visir, må institutionen ikke tillade adgang til indendørsarealet. 

   

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:48

  • Mundbind og visir

  Ja, såfremt personen er 12 år eller derover. Krav om mundbind eller visir gælder i dagtilbuddets m.v./skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:40

  For privatinstitutioner etableret efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5 - gælder det, at det er den private leverandør, som ejer privatinstitutionen, som - f.eks. i samarbejde med den daglige leder af institutionen - træffer beslutning om, hvorvidt de finder, at privatinstitution i en helt specifik situation er ude af stand til at passe børnene den pågældende dag.

  I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at blandt andet driftstilskuddet, som privatinstitution modtager fra kommunen, er baseret på en vurdering af, hvorvidt tilbuddet udgør et fuldtidstilbud eller et deltidstilbud. En nedlukning af institutionen kan dermed få betydning for de tilskud, som privatinstitutionen modtager – og i sidste ende kommunens godkendelse af privatinstitutionen. 

   

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:38

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Børn i dagtilbud m.v. på 3 år og derover, der bliver øvrig kontakt til en smittet, fx ved smitte på stuen eller lignende gruppeinddeling, anbefales en test (hurtigtest) hurtigst muligt og på 4. dagen (hurtig-test) for kontakt med den smittede.

  Testen må gerne være en selvtest.

  Hvis barnet ikke har symptomer, er der ikke en anbefaling om isolation.

  Børn under 3 år anbefales hverken test eller isolation, hvis de ikke har symptomer.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Øvrige kontakter på 3 år og derover anbefales en hurtigtest hurtigst muligt og på 4. dagen for kontakt med den smittede. 

  Hurtigtesten må gerne være en selvtest.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:36

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Øvrige kontakter på 3 år og derover anbefales test hurtigst muligt og på 4. dagen for kontakt med den smittede. Børn, der bliver øvrig kontakt og ikke har symptomer, anbefales ikke isolation.

  Børn behøver således heller ikke afhentes med det samme, såfremt de bliver øvrige kontakter.

  Børn under 3 år anbefales hverken test eller isolation, hvis de ikke har symptomer.

   

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:35

  • Mundbind og visir

  Personalet i dagtilbud mv. har ret til at anvende visir. Kommuner og dagtilbud mv. kan ikke forbyde ansatte at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

  Personalet i dagtilbud har ikke ret til at bære mundbind. Dette gælder både for pædagogisk personale og andet personale.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:51

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nær kontakt:

  • En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den smittede.

  Husstandskontakter er:

  • Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
  • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
  • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
  • Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

  Øvrig kontakt:

  Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

  • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
  • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
  • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
  • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

  Der gælder forskellige anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter. Anbefalingerne findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 og i Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

   

   

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v..

  Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

  Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4. (PCR-test) og 6. dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.

  Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik, anbefales ikke  selvisolation. Alle nære kontakter anbefales dog både selvisolation og PCR-test hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19.

  Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder), herunder selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). Se særskilt FAQ herom. 

  Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selv-test) på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede person.

  Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn, elever eller ansatte på samme stue i dagtilbud mv. eller i samme stamklasse på grundskoler testes positive for covid-19, anbefales øvrige kontakter at blive testet hurtigst muligt og med en hurtigtest på 4. og 6. dagen (evt. selvtest). Herefter anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetilfælde. Elever og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.   

  Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, er undtaget opfordringen til test.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 09/09 2021 kl. 16:30

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

  Dimensionering

  Opdateret 22/09 2021 kl. 11:16

  • Dimensionering

  Reglerne for dimensionering fremgår af nødpasningsbekendtgørelsen, som regulerer nødpasning i tilfælde af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud.

  Kommunalbestyrelsen kan alene ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at fortsætte den dimensionering af kommunale daginstitutioner og dagpleje, obligatoriske tilbud (sprogstimuleringstilbud), kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage. 

  Tilsvarende gælder for private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, hvor den ansvarlige bestyrelse eller leder ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan beslutte at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage.

  Det er en betingelse for at kunne dimensionere, at det af personale- og kapacitetsmæssige grunde ikke er muligt at give det almindelige tilbud efter dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Dimensioneringen må desuden ikke være mere omfattende end påkrævet.

  Der henvises til:

  Test af personale i dagtilbud

  Opdateret 07/01 2022 kl. 18:16

  • Test

  Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

  Grupper, der er undtaget fra opfordring til test 
  Opfordringen til test gælder ikke personale, der som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes eller personale, der har været smittet inden for de seneste 12 uger.

  Testkapacitet
  Personale i dagtilbud m.v. skal som udgangspunktet benytte de antigenselvtest (hjemmetest), der udleveres af kommunerne. Som supplement hertil kan personalet anvende det landsdækkende net af teststeder. Den enkelte kommune har ligeledes mulighed for at lade personale i dagtilbud m.v. blive testet i det kommunale testspor med assisteret podning.

  Det er aftalt, at kommunerne kan udlevere selvtestkit til brug for to ugentlige hjemmetest. Resultatet af en selvtest skal ikke indberettes, hvorfor det ikke fremgår af sundhed.dk eller coronapasset.

  Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

  Opdateret 22/12 2021 kl. 11:30

  Alle medarbejdere i dagtilbud m.v. kan få udleveret to ugentlige selvtestkit til brug for de anbefalede screeningstest i dagtilbud m.v. 

  Opdateret 14/12 2021 kl. 21:56

  • Test

  Kommunerne stiller selvtest til rådighed til brug for screeningstest for medarbejdere i følgende dagtilbud:

  • Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner
  • Puljeordninger
  • Privatinstitutioner
  • Kommunal og privat dagpleje
  • Obligatoriske tilbud
  • Private pasningsordninger efter dagtilbudsloven

  Coronapas

  Opdateret 14/12 2021 kl. 16:15

  • Dagtilbud

  Nej. Kravet om coronapas gælder ikke for, besøgende og andre personer end ansatte med tilknytning til et dagtilbud. 

  Dagtilbud må derfor ikke stille krav om coronapas som betingelse for deltagelse i arrangementer med obligatorisk deltagelse.

  Dagtilbud kan derimod stille krav om coronapas ved arrangementer med frivillig deltagelse. Hensyn til arrangementets størrelse og karakter kan her indgå som overvejelse.

  Opdateret 14/12 2021 kl. 15:51

  • Dagtilbud

  Nej, dagtilbud m.v. er ikke, ligesom statslige arbejdspladser, omfattet af regler, der betyder, at arbejdsgiverne skal pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdspladser. Hvorvidt, der skal fremvises coronapas eller ej, er således et lokalt anliggende.

  For kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje gælder det, at kommunen kan fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas.

  For selvejende daginstitutioner og puljeordninger, der har driftsaftale med kommunen, gælder det, at institutionsbestyrelsen som arbejdsgiver for det pædagogiske personale i henhold til regler fastsat af Beskæftigelsesministeriet kan træffe beslutning om at pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdsplads. 

  Herudover har kommunen som driftsaftalepart mulighed for via driftsaftalen at fastsætte krav om, at institutionsbestyrelsen i den selvejende daginstitution eller puljeordning som arbejdsgiver for det pædagogiske personale skal træffe beslutning om at pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdsplads, hvor hensynet er, at smitte med covid-19 ikke spreder sig, og at institutionen, som er en del af kommunens forsyning, kan holdes åbent. 

  Tilsvarende gælder for privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, hvor kommunen som aftalepart via driftsaftalen kan fastsætte krav om, at ejeren af den private dagpleje kan forevise gyldigt coronapas. 

  For privatinstitutioner gælder det, at den private leverandør af privatinstitutionen kan fastsætte krav om forevisning af et gyldigt coronapas. For private pasningsordninger kan ejeren af ordningen fastsætte krav om gyldigt coronapas.

  Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 13:52

  • Rejser til udlandet

  Nej. En ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution må ikke stille krav om, at elever, kursister og deltagere er vaccinerede som betingelse for at undervise eller i øvrigt modtage dem. Det gælder også i forhold til elever, kursister og deltageres deltagelse i en studietur til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i institutionens øvrige undervisning. 

  Institutionen kan kun stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at elever, kursister og deltagere opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst.

  Såfremt en eller flere elever, kursister eller deltagere ikke er vaccinerede, kan institutionen/lærerne på selve turen bede de pågældende om selv at løse eventuelle testudfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/institutionen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, kursister og deltagere, som ikke er vaccinerede. Institutionen kan alene kræve, at elever, kursister og deltagere selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Institutionen skal forud for rejsen informere elever, kursister og deltagere om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

  Elever, kursister og deltagere kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:29

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:27

  • Rejser til udlandet

  Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolen eller institutionen inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

  • Rejser til udlandet

  Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

  Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

  Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

  Gældende særskilt for fri- og privatskoler

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
  Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

  Sundhedsstyrelsens vejledninger til dagtilbudsområdet

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v..

  Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

  Personer, der identificeres som nære kontakter, anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4. (PCR-test) og 6. dagen (hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolation kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.

  Nære kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger anbefales hverken selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik, anbefales ikke  selvisolation. Alle nære kontakter anbefales dog både selvisolation og PCR-test hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19.

  Der gælder særlige anbefalinger for nære kontakter, der har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, der ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder), herunder selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). Se særskilt FAQ herom. 

  Personer, der identificeres som øvrige kontakter, fx klassekammerater eller kollegaer, anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selv-test) på 4. dagen efter sidste kontakt med den smittede person.

  Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn, elever eller ansatte på samme stue i dagtilbud mv. eller i samme stamklasse på grundskoler testes positive for covid-19, anbefales øvrige kontakter at blive testet hurtigst muligt og med en hurtigtest på 4. og 6. dagen (evt. selvtest). Herefter anbefales to ugentlige test (evt. selvtest), indtil der ikke er flere nye smittetilfælde. Elever og ansatte, der er omfattet af en opfordring til screeningstest, anbefales kun test i alt to gange om ugen.   

  Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, er undtaget opfordringen til test.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:44

  Børn, elever, og ansatte i dagtilbud mv. og grundskoler anbefales at følge Sundhedsstyrelsens Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

  Elever, kursister, deltagere og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at følge vejledningen i Sundhedsstyrelsens publikation Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.

  Hvis et barn, elev, kursist, deltager eller ansat i dagtilbud mv. samt på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er nær kontakt og har løbende kontakt til den smittede (fx et barn, som ikke er adskilt fra en smittet søskende eller forælder) anbefales den pågældende selvisolation (uanset 3. stik eller tidligere smitte). 

  Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet anbefales en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test enten (a) 48 timer efter, at den smittede er symptomfri eller (b) 7 dage efter den positive test, såfremt den smittede ikke har haft symptomer. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på sidste test. 

  Nære kontakter med løbende kontakt til en smittet, der selv har været smittede inden for de seneste 12 uger, er undtaget fra opfordringen til test. 

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kon-takt eller øvrig kontakt?

  Opdateret 21/12 2021 kl. 19:12

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Der kan alene hjemsendes ikke-smittede og symptomfri børn, elever, klasser og hold, når det sker efter foranstaltninger (påbud) fra Styrelsen for Patientsikkerhed i medfør af epidemilovens § 33 eller skolelukningsbekendtgørelsen.

  Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan dog opfordre til, at nære og øvrige kontakter følger sundhedsfaglige anbefalinger, og lader sig teste og/eller isolere sig i overensstemmelse hermed.

  Opdateret 21/12 2021 kl. 19:13

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

  Opdateret 07/01 2022 kl. 18:33

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 14/01 2022 kl. 17:51

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nær kontakt:

  • En person er nær kontakt, hvis vedkommende er husstandskontakt eller tilsvarende til den smittede.

  Husstandskontakter er:

  • Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
  • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
  • Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
  • Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

  Øvrig kontakt:

  Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

  • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
  • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
  • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
  • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

  Der gælder forskellige anbefalinger for nære kontakter og øvrige kontakter. Anbefalingerne findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 og i Vejledning for håndtering af smitte i grundskoler og i dagtilbud m.v.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er nær kontakt eller øvrig kontakt og om hvilke anbefalinger, der gælder – så se følgende flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

   

   

  Anbefalinger om smitteforebyggende tiltag

  Opdateret 19/12 2021 kl. 00:48

  Det anbefales, at kommunen iværksætter følgende smitteforebyggende tiltag:

  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
  • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

  Opdateret 19/12 2021 kl. 00:50

  Opfordringen til at opdele børn i stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger anbefales opretholdt så vidt muligt. Børn kan af for eksempel personalehensyn samles på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i forbindelse med ferie og/eller ydertimer. Det kan ligeledes være i orden at samle på tværs af dagtilbud i forbindelse med ferie. I tilfælde af, at børnene samles, opfordres der til ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag.

  Opdateret 21/01 2022 kl. 15:19

  Nej. Da der alene er tale om en opfordring, kan dagtilbud mv. ikke afvise, at aflevering og afhentning sker indendørs og dermed afskære forældre adgang til indendørsarealet. 

  Forældre og andre besøgende på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir indendørs i dagtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning. Hvis forældre og besøgende ikke efterlever kravet om mundbind eller visir, må institutionen ikke tillade adgang til indendørsarealet. 

   

  Opdateret 19/12 2021 kl. 00:51

  Opfordringen til at opdele børn i stuer eller tilsvarende gruppeinddeling anbefales opretholdt så vidt muligt. Hvis der er personalemangel i dagtilbuddet m.v., kan børn samles på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger. I tilfælde af, at børnene samles, opfordres der til ekstra opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag.

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:50

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed eller ved regler om nedlukning i medfør af epidemiloven er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, samt
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever omfattet af andet punkt ovenfor, samt børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at børn og elever, som har behov for det, deltager i nødpasning. I praksis er det dagtilbuddet eller skolen, som foretager en vurdering af de børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, dvs. kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt fri- og privatskoler står til rådighed kan etablere nødpasning og skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:47

  • Nedlukning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af offentlige og private dagtilbud, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer hertil. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og skoler/institutioner er forpligtet til at iværksætte nødundervisning, herunder fjernundervisning, ved et påbud om nedlukning. 

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:57

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. samt SFO og fritidstilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra forældre til børn, der ikke får en plads. Fortsættelsen af dimensioneringen kan højst vare tre dage og må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt af personale- og kapacitetsmæssige grunde.

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling, kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen. 

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:55

  • Nedlukning

  Den forpligtelse, som folkeskoler normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Skolens tilsynsforpligtelse kan i forbindelse med nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse gennemføres ved virtuel instruktion af eleverne, herunder forklaring af, hvad eleverne skal lave hvornår og hvordan.  

  Særligt om smittehåndtering i dagtilbud mv.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:40

  For privatinstitutioner etableret efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5 - gælder det, at det er den private leverandør, som ejer privatinstitutionen, som - f.eks. i samarbejde med den daglige leder af institutionen - træffer beslutning om, hvorvidt de finder, at privatinstitution i en helt specifik situation er ude af stand til at passe børnene den pågældende dag.

  I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at blandt andet driftstilskuddet, som privatinstitution modtager fra kommunen, er baseret på en vurdering af, hvorvidt tilbuddet udgør et fuldtidstilbud eller et deltidstilbud. En nedlukning af institutionen kan dermed få betydning for de tilskud, som privatinstitutionen modtager – og i sidste ende kommunens godkendelse af privatinstitutionen. 

   

  Opdateret 13/01 2022 kl. 18:46

  Sundhedsstyrelsen oplyser, at publikationen Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. gælder for alle dagtilbudstyper uanset de fysiske rammer for tilbuddet eller ordningen. I dagplejer gælder således den samme sondring mellem nære og øvrige kontakter, som i øvrige dagtilbud. Det betyder, at både børnene og dagplejeren bliver øvrige kontakter, hvis der konstateres smitte hos enten børnene eller dagplejeren. 

  Hvis der er smitte hos husstandsmedlemmer til dagplejeren, bliver dagplejeren nær kontakt, jf. Sundhedsstyrelsens Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19. Hvorvidt børnene bliver øvrige kontakter beror på en vurdering af, om det smittede husstandsmedlem har været i fysisk kontakt med eller så tæt på børnene i smitteperioden, at de også kan betragtes som øvrige kontakter. For evt. rådgivning til denne vurdering kontaktes kommunens sundhedstjeneste, og forældre kan evt. også få vejledning hos Coronaopsporingen.

  Anbefalingerne for test og isolation er forskellige for hhv. nære og øvrige kontakter. Desuden afhænger de af forhold som ens vaccinationsstatus, om man tidligere har været smittet, ens alder, om den smittede har symptomer, ens mulighed for at holde afstand til den smittede mv. 

  Anbefalingerne for test og isolation kan ses i en grafisk oversigt her: Flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt? 

  Opdateret 14/12 2021 kl. 15:24

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Midlertidig udmeldelse og garantiordning

  Kommunen kan fastsætte retningslinjer, der giver forældre mulighed for midlertidigt at tage deres barn ud af et dagtilbud med efterfølgende garanti for en plads, når forældrene ønsker det igen. 

  Deltidsplads

  Kommunen har ved optagelse af et barn i dagtilbud mulighed for at vurdere barnets tidsmæssige behov for pasning og tilbyde barnet en deltids- eller fuldtidsplads, som svarer hertil. 

  Åbningstider

  Kommunerne har løbende mulighed for at vurdere, hvorvidt dagtilbuddenes åbningstid modsvarer det lokale behov for pasning. Kravet i dagtilbudsloven er, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét skal fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:36

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Øvrige kontakter på 3 år og derover anbefales test hurtigst muligt og på 4. dagen for kontakt med den smittede. Børn, der bliver øvrig kontakt og ikke har symptomer, anbefales ikke isolation.

  Børn behøver således heller ikke afhentes med det samme, såfremt de bliver øvrige kontakter.

  Børn under 3 år anbefales hverken test eller isolation, hvis de ikke har symptomer.

   

  Opdateret 07/01 2022 kl. 18:12

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:38

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Børn i dagtilbud m.v. på 3 år og derover, der bliver øvrig kontakt til en smittet, fx ved smitte på stuen eller lignende gruppeinddeling, anbefales en test (hurtigtest) hurtigst muligt og på 4. dagen (hurtig-test) for kontakt med den smittede.

  Testen må gerne være en selvtest.

  Hvis barnet ikke har symptomer, er der ikke en anbefaling om isolation.

  Børn under 3 år anbefales hverken test eller isolation, hvis de ikke har symptomer.

  Opdateret 14/09 2021 kl. 09:45

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja, dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen kan spørge om, hvorvidt et barn, elev, ansat eller besøgende under èt er enten tidligere smittet, vaccineret eller kan forevise en negativ COVID-19 test. Der kan derimod ikke spørges specifikt om, hvorvidt vedkommende er tidligere smittet.

  Dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke stille krav om, at status for tidligere smitte, vaccination eller test oplyses. I tilfælde af et positivt testresultat skal dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen orienteres, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få et negativt COVID-19 testresultat dokumenteret. Det vil blandt andet være tilfældet, hvis et barn, elev, ansat eller besøgende trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på COVID-19.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Øvrige kontakter på 3 år og derover anbefales en hurtigtest hurtigst muligt og på 4. dagen for kontakt med den smittede. 

  Hurtigtesten må gerne være en selvtest.

  Opdateret 13/01 2022 kl. 10:19

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Kommunerne har i henhold til dagtilbudsloven pligt til at sikre forældre en pasningsgaranti. Konsekvensen af et brud på pasningsgarantien er reguleret i dagtilbudsloven og kan bl.a. være, at kommunen skal hæve det kommunale tilskud til en dagtilbudsplads for alle forældre fra de nuværende minimum 75 pct. af bruttodriftsudgifterne til 78 pct., jf. dagtilbudslovens § 25.

  Der kan være helt ekstraordinære situationer, hvor en kommune er ude af stand til at opfylde pasningsgarantien, som ikke vil medføre, at kommunen skal hæve tilskuddet. Det skyldes, at ingen kan forpligtes til det umulige, hvor det dog er en klar forudsætning, at der med det samme arbejdes på at finde en løsning på problemet.

  Helt ekstraordinære situationer kan f.eks. være, hvis en daginstitution er brændt ned i løbet af natten, eller en situation, hvor der er så mange sygemeldte om morgenen, at det er uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt, og hvor kommunen har afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft, og det derfor faktuelt er umuligt for kommunen at efterleve pasningsgarantien.

  Det vil være den enkelte kommune, der vil skulle foretage en konkret vurdering af, om der foreligger en sådan helt ekstraordinær situation. Dagplejen er ligesom daginstitutioner omfattet af regler om pasningsgarantien, og reglerne for de to typer af dagtilbud er de samme.

  Mundbind og visir

  Opdateret 21/01 2022 kl. 15:21

  Ja. Forældre og andre besøgende på 12 år og derover skal anvende mundbind eller visir indendørs i dagtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning.

  Krav om mundbind eller visir gælder ikke personer med fysiske eller mentale svækkelser samt i situationer med en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist.

  Forældre og andre besøgende, der vurderer, at de er undtaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal oplyse institutionen herom. Det er herefter institutionen, der vurderer, om den pågældende er undtaget fra kravet. Institutionen kan til brug for denne vurdering stille krav om dokumentation, fx i form af en lægeattest.

  Et krav om dokumentation skal være sagligt begrundet. Det indebærer, at i tilfælde, hvor det på baggrund af kendskab til en forælder eller anden besøgende må antages at være klart for institutionen, at den pågældende er undtaget fra krav om mundbind eller visir, vil det være usagtligt at kræve dokumentation.

  Der gælder ikke noget formkrav til dokumentationen. En mundtlig bekræftelse fra en tredjemand, fx en partner, vil således efter konkret vurdering kunne være tilstrækkelig. Det bemærkes dog, at appen ’Fritaget’ ikke kan udgøre dokumentation.

  Eventuelle udgifter til opfyldelse af et dokumentationskrav tilfalder den person, der påberåber sig at være undtaget.

  Hvis institutionen vurderer, at den pågældende ikke er undtaget, skal institutionen stille krav om mundbind eller visir og må ikke tillade fysisk adgang til indendørsarealet, hvis kravet ikke efterleves

   

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:35

  Personalet i dagtilbud mv. har ret til at anvende visir. Kommuner og dagtilbud mv. kan ikke forbyde ansatte at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

  Personalet i dagtilbud har ikke ret til at bære mundbind. Dette gælder både for pædagogisk personale og andet personale.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

  Opdateret 14/01 2022 kl. 18:48

  Ja, såfremt personen er 12 år eller derover. Krav om mundbind eller visir gælder i dagtilbuddets m.v./skolens/institutionens egen bus m.v., hvis kørsel med bussen m.v. kræver tilladelse efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. I bekendtgørelsen er der undtagelser fra kravet om mundbind, som efter konkret vurdering kan være relevant.

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 14/12 2021 kl. 15:36

  Der er ingen centrale anbefalinger eller restriktioner ift. sociale arrangementer i dagtilbud m.v.

  Lederen i dagtilbud m.v. kan, i samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste, selv vurdere om afholdelse af arrangementer er forsvarligt i forhold til smitterisiko. Her kan tages udgangspunkt i:

  • Den lokale smittesituation
  • Antallet af deltagere
  • Arrangementets karakter, fx muligheden for afstand og udluftning samt risiko for dråbesmitte

  Der opfordres til øget opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag som udluftning, rengøring m.v., såfremt der afholdes sociale arrangementer. 

  For personalet gælder det, at der opfordres til aflysning af større sociale arrangementer på arbejdspladser, herunder julefrokoster.

  Sidst opdateret: 14. januar 2022