Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 10/05 2021 kl. 14:40

  • Nedlukning

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 500 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 2,5 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (500-20-2,5).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 250 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 250 per 100.000 indbyggere.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 10/05 2021 kl. 10:35

  • Organisering og gruppeinddeling

  For dagtilbud gælder, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for aktiviteter i dagtilbuddet.

  Indendørs i daginstitutioner gælder det, at samling af børn på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger kan foregå, men bør begrænses. Børn kan dog samles på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Dette kunne være i ydertimer eller i ferieperioder. I de tilfælde skal der være ekstra fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, god udluftning og/eller ventilation, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring.

  Udendørs i daginstitutioner gælder det, at samling på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger kan foregå. Det anbefales, at aktiviteter på tværs organiseres på en måde, så det altid er de samme 2-3 stuer, eller tilsvarende gruppeinddelinger, der mødes udendørs. I de tilfælde skal der være fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring.

  Der opfordres endvidere til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt. Personalet kan dog i særlige tilfælde skifte mellem stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger, hvis særlige hensyn til børnenes trivsel og udvikling tilsiger det. Det kan for eksempel være personale, der er særligt kvalificeret til at understøtte udsatte børn, sprogarbejdet, naturaktiviteter mv. Når personalet skifter mellem stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger, skal der være ekstra opmærksomhed på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, god udluftning og/eller ventilation, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring.

  Særligt i forhold til dagplejen 

  Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær komme i en gæstedagpleje. Det anbefales, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos, og at antallet af børn i gæstedagpleje begrænses mest muligt.

  Forskellige børnegrupper i dagplejen kan mødes fysisk på tværs, for eksempel i legestuer, hvis den lokale situation tillader det. Det anbefales, at aktiviteter på tværs i videst muligt omfang finder sted udendørs, og at der er fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, god udluftning og/eller ventilation, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring, jf. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning og Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud.

  Særligt i forhold til dagtilbud i sogne eller kommuner der omfattet af automatisk nedlukning

  Der gælder særlige retningsliner, herunder blandt andet anbefalinger for organiseringen i dagtilbud beliggende i sogne og kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

  Se særlige retningslinjer for dagtilbud.

  Opdateret 10/05 2021 kl. 10:35

  • Hygiejne og rengøring

  Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst og afgang fra dagtilbuddet, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host og nys.

  Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Ansatte anvender hånddesinfektion efter håndvask i forbindelse med bleskift.

  Små børn bør hjælpes med god håndhygiejne, med opmærksomhed på korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem.

  Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller sæbestykker. Der anbefales flydende sæbe og engangshåndklæder. 

  Opdateret 10/05 2021 kl. 10:35

  • Hygiejne og rengøring

  Der bør lokalt afsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve retningslinjer for rengøring.

  Der bør sikres hyppig og grundig rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter, gulve og vægge i ”nå-højde” mv.

  Hvad, der er kontaktflader i lokaler med mange besøgende og/eller mange berøringer, er et skøn, der skal foretages lokalt.

  Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, bør pakkes væk til efter COVID-19-epidemien. Legetøj af skrøbelige materialer, der ikke tåler hyppig rengøring, kan leges med forudgået af rengøring.

  Hvorvidt legetøj bør pakkes væk kan i nogle tilfælde afvejes i forhold til andre vigtige elementer af pædagogisk praksis, herunder blandt andet legetøjets egnethed til at understøtte børns udvikling på forskellige områder, behovet for at indrette det fysiske læringsmiljø på bestemte måder mv. Her er det særligt vigtigt med fokus på anbefalinger om håndhygiejne. Legetøjet kan med fordel tages frem på bestemte "kontrollerede" tidspunkter (for eksempel når der er en voksen til stede, eller børnene leger i små grupper.

  Frekvensen for rengøring af legetøj er et skøn, som må foretages lokalt i det enkelte dagtilbud. Frekvensen af rengøring vil afhænge af flere faktorer, for eksempel hvor mange børn bruger legetøjet, og om det er små børn, som putter legetøjet i munden og lignende.

  Det anbefales, at dagtilbud har fokus på rengøring af kontaktpunkter udenfor, hvor der generelt er megen berøring af flere forskellige personer, herunder også af forældre, for eksempel håndtag, gelændere m.m.

  Hvad, der anses som kontaktpunkter udenfor, hvor der er megen berøring af forskellige personer, er et skøn, som må foretages lokalt.

  Ved vanskeligheder ved at efterleve anbefalingen om fokus på rengøring af kontaktpunkter udenfor, anbefales det, at der i dagtilbuddet er øget fokus på at sikre muligheder for god håndhygiejne for både børn, ansatte og forældre, for eksempel ved at der sættes håndsprit op udenfor ved lågen, som både personale, børn og forældre bruger, og ved at børn og voksne vasker hænder, når de kommer ind fra legepladsen m.m.

  Særligt for dagplejen

  Antallet af børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med daginstitutioner. Fordi der er tale om en mindre børnegruppe, gælder der ikke samme anbefalinger til frekvens og grundighed af rengøringen af kontaktpunkter i dagplejen som i daginstitutioner. Der skal dog som udgangspunkt gøres rent én gang dagligt. I dagplejen bør der som i alle dagtilbud løbende være fokus på at efterleve de generelle anbefalinger om smitteforebyggende foranstaltninger som god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet, voksne holder afstand til hinanden, personer med symptomer og nære kontakter holder sig hjemme samt god udluftning. Sammen med rengøring af kontaktpunkter bidrager disse tiltag samlet til at forebygge smitte i dagplejen.

  Der er en vis fleksibilitet til, at kommunerne for eksempel kan reducere i åbningstiden, for at afsætte den nødvendige tid til rengøring i dagplejen.

  Opdateret 06/05 2021 kl. 16:25

  • Mundbind
  • Visir

  Ja. For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af (se selvstændigt FAQ herom). 

  Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forældre eller andre, når de deltager i forældre- eller skolebestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at kravet kun gælder for besøgende, og at medlemmer af forældre- og skolebestyrelsen er personer med tilknytning til dagtilbud mv., skolen og institutionen og dermed ikke er besøgende. .

  Særligt for dagtilbud

  I dagtilbud kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. 

  Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det.

  Det anbefales endvidere, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det krav, at forældrene bærer mundbind eller 
  visir med mindre de er undtaget fra at anvende mundbind/visir eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet/visir helt eller delvist.

  Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, for eksempel i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.

  Særligt for grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

  Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig på indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som for eksempel håndværkere med flere. 

  For forældre og andre familiemedlemmer kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer. 

  Hvis for eksempel en forælder ikke vil bære mundbind eller visir, kan adgangen til skolen, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. begrænses. For eksempel således, at han eller hun i en hente/bringe-situation ikke kommer indenfor på skolen, men afleverer/henter eleven udendørs.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

  Opdateret 06/05 2021 kl. 14:33

  • Test af personale i dagtilbud

  Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også selvom den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

  Opfordring til test gælder ikke for personale, der er omfattet af undtagelser for test.

  Personale i dagtilbud mv. skal som udgangspunkt benytte det fintmaskede statslige testcenter-setup, der er under udbygning, herunder faste centre og pop-up centre. Som supplement til testcentrene, har den enkelte kommune samtidig mulighed for, at lade personale i dagtilbud mv. blive testet i det kommunale testspor. Det kan for eksempel være i situationer, hvor dagtilbuddene er i nær tilknytning til en skole, hvor personalet i dagtilbud mv. så kan blive testet på skolen, eller at kommunale podere kommer ud til dagtilbuddene mv., de steder, hvor dagtilbuddene mv. ligger langt fra et testcenter. Mobil testkapacitet målrettes grupper eller steder med særlige smitte eller grupper, der har særligt svært ved at tilgå de stationære tilbud. Det kan også være dagtilbud.

  Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale i dagtilbud opfordres derfor til at gøre brug af al ledig testkapacitet.

  Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

  Kommunerne opfordres til at kommunikere til både offentlige og private dagtilbud, hvad den lokale plan er for test af personale i de enkelte dagtilbud, hvor hovedsporet for test er det fintmaskede statslige testcenter-setup, der kan suppleres med det kommunale testspor.

  Opdateret 05/05 2021 kl. 13:53

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler (herunder efterskoler m.v.), fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

  Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

  Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

  Opdateret 01/05 2021 kl. 13:09

  • Nedlukning

  Det er muligt at gennemføre undervisning under særlige forholdsregler i situationer, hvor en skole, uddannelsesinstitution mv., herunder klubtilbud mv. har været lukket i mere end 2 uger over de seneste 4 uger.

  Undervisning i disse tilfælde vil indebære:

  • Begrænset fremmøde: Maks. 50 pct. fremmøde på skolen, uddannelsesinstitutionen mv. Fremmødebegrænsningen omfatter ikke elever, der er undtaget fra nedlukning, herunder sårbare elever og elever i nødpasning
  • Daglige test: Elever, kursister mv. fra og med 12 år testes dagligt i stedet for som i dag typisk to gange om ugen. Testene følger testmodellen for den pågældende institution, dvs. at der i grundskoler ekskl. efterskoler mv. vil være tale om en kraftig opfordring til test, mens der på ungdoms- og voksenuddannelserne vil være tale om et krav om test
  • Anbefaling om en til to meters afstand på voksen- og ungdomsuddannelserne
  • Anbefaling om undervisning i mindre grupper (max 15 elever) i grundskoler, ekskl. efterskoler mv.
   

  Opdateret 01/05 2021 kl. 13:09

  • Nedlukning

  Umiddelbart efter nedlukning af sognet eller kommunen vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner, herunder fysiske lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes at være i direkte risiko for påvirkning af smitte, fx fordi de er beliggende i andre bysamfund i kommunen uden særlig interaktion med det smitteramte område og fx efter en skærpet testindsats, eller hvis smitten på anden måde vurderes at være afgrænset.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den endelige beslutningskompetence til at ophæve nedlukning af skoler og institutioner samt lokaler og lokaliteter ifm. selektiv genåbning i sogne og kommuner.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:20

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. og SFO, fritidshjem og klubtilbud, der er omfattet af påbud om nedlukning og nødpasning.

  Opkrævningen af forældrebetalingen i private pasningsordninger er et privatretligt anliggende, der ikke er reguleret i børne- og undervisningsministeriet lovgivning.

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 10/05 2021 kl. 14:40

  • Nedlukning

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 500 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 2,5 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (500-20-2,5).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 250 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 250 per 100.000 indbyggere.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 01/05 2021 kl. 13:09

  • Nedlukning

  Det er muligt at gennemføre undervisning under særlige forholdsregler i situationer, hvor en skole, uddannelsesinstitution mv., herunder klubtilbud mv. har været lukket i mere end 2 uger over de seneste 4 uger.

  Undervisning i disse tilfælde vil indebære:

  • Begrænset fremmøde: Maks. 50 pct. fremmøde på skolen, uddannelsesinstitutionen mv. Fremmødebegrænsningen omfatter ikke elever, der er undtaget fra nedlukning, herunder sårbare elever og elever i nødpasning
  • Daglige test: Elever, kursister mv. fra og med 12 år testes dagligt i stedet for som i dag typisk to gange om ugen. Testene følger testmodellen for den pågældende institution, dvs. at der i grundskoler ekskl. efterskoler mv. vil være tale om en kraftig opfordring til test, mens der på ungdoms- og voksenuddannelserne vil være tale om et krav om test
  • Anbefaling om en til to meters afstand på voksen- og ungdomsuddannelserne
  • Anbefaling om undervisning i mindre grupper (max 15 elever) i grundskoler, ekskl. efterskoler mv.
   

  Opdateret 01/05 2021 kl. 13:09

  • Nedlukning

  Umiddelbart efter nedlukning af sognet eller kommunen vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunalbestyrelsen, om påbuddet skal ophæves for konkrete skoler og institutioner, herunder fysiske lokaler og lokaliteter, der ikke vurderes at være i direkte risiko for påvirkning af smitte, fx fordi de er beliggende i andre bysamfund i kommunen uden særlig interaktion med det smitteramte område og fx efter en skærpet testindsats, eller hvis smitten på anden måde vurderes at være afgrænset.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den endelige beslutningskompetence til at ophæve nedlukning af skoler og institutioner samt lokaler og lokaliteter ifm. selektiv genåbning i sogne og kommuner.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:20

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. og SFO, fritidshjem og klubtilbud, der er omfattet af påbud om nedlukning og nødpasning.

  Opkrævningen af forældrebetalingen i private pasningsordninger er et privatretligt anliggende, der ikke er reguleret i børne- og undervisningsministeriet lovgivning.

  Opdateret 22/04 2021 kl. 16:21

  • Nedlukning

  I det tilfælde, hvor et sogn ligger på tværs af flere kommuner, vil det være samtlige kommuner, der har beslutningskompetencen til at udstede påbud om nedlukning på sogneniveau. 

  De respektive kommuners påbud om nedlukning vil omfatte den del af sognet, som ligger inden for kommunens kommunegrænse. 

  I et tilfælde, hvor et sogn ligger på tværs af fx to kommuner, vil begge kommuner skulle udstede påbud om midlertidig nedlukning i deres del af sognet, for at sikre nedlukning af hele sognet.

  Opdateret 13/04 2021 kl. 11:28

  • Nedlukning

  Nej, dagtilbud mv. er ikke omfattet af automatisk nedlukning.

  Der gælder dog skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i sogne eller kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

  Se de skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. i tilfælde af automatisk nedlukning af sogne eller kommuner

  Kommunen kan også meddele påbud om lukning af dagtilbud mv. såfremt incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 indbyggere, og det vurderes, at dette er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente sundhedsmyndighedernes vurdering og rådgivning. Se desuden spørgsmål og svar, om hvornår kommunen kan påbyde nedlukning.

  Sårbare børn og børn i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud er undtaget for nedlukning.

  Find bekendtgørelse om nedlukning og genåbning mv. samt ændringer til bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside.

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af dagtilbud mv. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Se epidemiloven her (retsinformation.dk)

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv.

  Ved lokale nedlukninger sikres den nødvendige testkapacitet i det pågældende område og myndighederne vil stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper.

  Opdateret 09/04 2021 kl. 20:12

  • Nedlukning

  Kommunalbestyrelsen kan udstede midlertidigt påbud om lukning af dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven, grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt incidenstallet er på mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, smitteforebyggende hensyn gør påbuddet nødvendigt, og kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Kommunalbestyrelsen skal at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 48 timer, når kommunalbestyrelsen har valgt at meddele påbud om lukning med henblik på, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan vurdere, om der er grundlag for at udstede et påbud.

  Nedlukningen, som kommunen har besluttet, skal ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under det ovenfor nævnte incidenstal i en uge i træk.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn indskrevet i dagtilbud mv., i børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om, hvem der er undtaget for nedlukning.

  Krav om pasningsgarati, pædagogisk indhold og den pædagogiske læreplan

  Opdateret 06/04 2021 kl. 09:10

  • Den pædagogiske læreplan

  Ja. Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan.

  Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

  Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud.

  Kommunerne opfordres desuden til i dialog med dagtilbuddene, at prioritere i dokumentationsopgaver og udviklingsprojekter under hensyn til den lokale situation.

  Opdateret 06/04 2021 kl. 09:10

  • Den pædagogiske læreplan

  Dagtilbud skal sikre børns trivsel, læring og tryghed og skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, ligesom der skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering jf. dagtilbudsloven.

  Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

  Opdateret 02/03 2021 kl. 11:13

  • Den pædagogiske læreplan

  Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

  Organisering og gruppeinddeling

  Opdateret 10/05 2021 kl. 10:35

  • Organisering og gruppeinddeling

  For dagtilbud gælder, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for aktiviteter i dagtilbuddet.

  Indendørs i daginstitutioner gælder det, at samling af børn på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger kan foregå, men bør begrænses. Børn kan dog samles på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Dette kunne være i ydertimer eller i ferieperioder. I de tilfælde skal der være ekstra fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, god udluftning og/eller ventilation, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring.

  Udendørs i daginstitutioner gælder det, at samling på tværs af stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger kan foregå. Det anbefales, at aktiviteter på tværs organiseres på en måde, så det altid er de samme 2-3 stuer, eller tilsvarende gruppeinddelinger, der mødes udendørs. I de tilfælde skal der være fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring.

  Der opfordres endvidere til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt. Personalet kan dog i særlige tilfælde skifte mellem stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger, hvis særlige hensyn til børnenes trivsel og udvikling tilsiger det. Det kan for eksempel være personale, der er særligt kvalificeret til at understøtte udsatte børn, sprogarbejdet, naturaktiviteter mv. Når personalet skifter mellem stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger, skal der være ekstra opmærksomhed på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, god udluftning og/eller ventilation, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring.

  Særligt i forhold til dagplejen 

  Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær komme i en gæstedagpleje. Det anbefales, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos, og at antallet af børn i gæstedagpleje begrænses mest muligt.

  Forskellige børnegrupper i dagplejen kan mødes fysisk på tværs, for eksempel i legestuer, hvis den lokale situation tillader det. Det anbefales, at aktiviteter på tværs i videst muligt omfang finder sted udendørs, og at der er fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smittespredning, som at holde afstand så vidt muligt (de voksne), at personer med symptomer bliver hjemme/sendes hjem, god udluftning og/eller ventilation, hoste og nyse i ærmet, samt god håndhygiejne og rengøring, jf. COVID-19: Forebyggelse af smittespredning og Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud.

  Særligt i forhold til dagtilbud i sogne eller kommuner der omfattet af automatisk nedlukning

  Der gælder særlige retningsliner, herunder blandt andet anbefalinger for organiseringen i dagtilbud beliggende i sogne og kommuner, der er omfattet af automatisk nedlukning.

  Se særlige retningslinjer for dagtilbud.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:25

  • Organisering og gruppeinddeling

  I forbindelse med Kristi Himmelfarts ferien, kan daginstitutioner samle børn fra flere forskellige daginstitutioner i én eller få daginstitutioner eller på tværs af stuerne eller tilsvarende gruppeinddelinger.

  For bedst muligt at kunne inddæmme eventuelle smittetilfælde i den nye midlertidige sampasningsordning anbefales det, at børnene organiseres i faste, mindre grupper. Desuden er det vigtigt, at der i disse sampasningsordninger holdes fast i de gode rutiner omkring god håndhygiejne, rengøring og udluftning og/eller ventilation, at børn og voksne med symptomer, eller som er nære kontakter, ikke møder op i institutionen, at personalet så vidt muligt holder den anbefalede afstand på mindst 1 meter til hinanden, at det undgås, at forældre stimler sammen i gaderober og på andre arealer i forbindelse med aflevering og afhentning, samt at forældre og andre besøgende holder afstand og bærer mundbind/visir, når de er indenfor.

  Særligt i forhold til dagplejen

  Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos. 

  Opdateret 06/04 2021 kl. 08:45

  • Organisering og gruppeinddeling

  Der opfordres til, at aktiviteter tilrettelægges udenfor, hvor det vurderes muligt og pædagogiske meningsfuldt. Der kan i den forbindelse tages hensyn til lokale forhold for eksempel vejret.

  Det anbefales endvidere, at aflevering og afhentning af børn enten foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det krav, at forældrene bærer mundbind eller visir med mindre de er undtaget fra at anvende mundbind/visir eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet/visir helt eller delvist.

  Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, for eksempel i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 10/05 2021 kl. 10:35

  • Hygiejne og rengøring

  Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst og afgang fra dagtilbuddet, mellem forskellige aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host og nys.

  Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter bleskift og før håndtering af madvarer. Ansatte anvender hånddesinfektion efter håndvask i forbindelse med bleskift.

  Små børn bør hjælpes med god håndhygiejne, med opmærksomhed på korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem.

  Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller sæbestykker. Der anbefales flydende sæbe og engangshåndklæder. 

  Opdateret 10/05 2021 kl. 10:35

  • Hygiejne og rengøring

  Der bør lokalt afsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve retningslinjer for rengøring.

  Der bør sikres hyppig og grundig rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter, gulve og vægge i ”nå-højde” mv.

  Hvad, der er kontaktflader i lokaler med mange besøgende og/eller mange berøringer, er et skøn, der skal foretages lokalt.

  Legetøj, der ikke kan rengøres efter anvisning, bør pakkes væk til efter COVID-19-epidemien. Legetøj af skrøbelige materialer, der ikke tåler hyppig rengøring, kan leges med forudgået af rengøring.

  Hvorvidt legetøj bør pakkes væk kan i nogle tilfælde afvejes i forhold til andre vigtige elementer af pædagogisk praksis, herunder blandt andet legetøjets egnethed til at understøtte børns udvikling på forskellige områder, behovet for at indrette det fysiske læringsmiljø på bestemte måder mv. Her er det særligt vigtigt med fokus på anbefalinger om håndhygiejne. Legetøjet kan med fordel tages frem på bestemte "kontrollerede" tidspunkter (for eksempel når der er en voksen til stede, eller børnene leger i små grupper.

  Frekvensen for rengøring af legetøj er et skøn, som må foretages lokalt i det enkelte dagtilbud. Frekvensen af rengøring vil afhænge af flere faktorer, for eksempel hvor mange børn bruger legetøjet, og om det er små børn, som putter legetøjet i munden og lignende.

  Det anbefales, at dagtilbud har fokus på rengøring af kontaktpunkter udenfor, hvor der generelt er megen berøring af flere forskellige personer, herunder også af forældre, for eksempel håndtag, gelændere m.m.

  Hvad, der anses som kontaktpunkter udenfor, hvor der er megen berøring af forskellige personer, er et skøn, som må foretages lokalt.

  Ved vanskeligheder ved at efterleve anbefalingen om fokus på rengøring af kontaktpunkter udenfor, anbefales det, at der i dagtilbuddet er øget fokus på at sikre muligheder for god håndhygiejne for både børn, ansatte og forældre, for eksempel ved at der sættes håndsprit op udenfor ved lågen, som både personale, børn og forældre bruger, og ved at børn og voksne vasker hænder, når de kommer ind fra legepladsen m.m.

  Særligt for dagplejen

  Antallet af børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med daginstitutioner. Fordi der er tale om en mindre børnegruppe, gælder der ikke samme anbefalinger til frekvens og grundighed af rengøringen af kontaktpunkter i dagplejen som i daginstitutioner. Der skal dog som udgangspunkt gøres rent én gang dagligt. I dagplejen bør der som i alle dagtilbud løbende være fokus på at efterleve de generelle anbefalinger om smitteforebyggende foranstaltninger som god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet, voksne holder afstand til hinanden, personer med symptomer og nære kontakter holder sig hjemme samt god udluftning. Sammen med rengøring af kontaktpunkter bidrager disse tiltag samlet til at forebygge smitte i dagplejen.

  Der er en vis fleksibilitet til, at kommunerne for eksempel kan reducere i åbningstiden, for at afsætte den nødvendige tid til rengøring i dagplejen.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:25

  • Hygiejne og rengøring

  Sundhedsstyrelsens generelle vejledning, COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk), indeholder opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, der også gælder for dagtilbudsområdet. Vejledningen kan løbende blive revideret.

  Der bør lokalt afsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve nedenstående retningslinjer for rengøring.

  Grundelementerne er:

  • Isolation af personer med symptomer for eksempel i eget hjem eller på sygehus
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand (mindst 1 meter og 2 meter, når det er muligt), hyppighed, varighed og barrier samt luftskifte indendørs ved udluftning og/eller ventilation.

  Den generelle anbefaling om mindst 1 meters afstand gælder ikke, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. I de tilfælde bør der være ekstra fokus på anbefalinger om isolation ved sygdom samt højt rengørings- og hygiejnestandard, herunder håndhygiejne.

  Ved aktiviteter, der indebærer sang, anbefales det, at personale i dagtilbud holder mindst 1 meters afstand, da der kan være øget risiko for dråbesmitte ved sang. Børn i dagtilbud er ikke omfattet af anbefalingen om afstand. Sang bør desuden organiseres inden for børnegruppen.

  Luftskifte har betydning for smitteforebyggelse, og der bør derfor være et øget fokus på udluftning og/eller ventilation ved indendørs aktiviteter. Læs mere om anbefalingerne for udluftning og ventilation i Sundhedsstyrelsens generelle vejledning.

  Det er således blandt andet anbefalingen, at:

  • aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag
  • der foretages hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer
  • afstand på mindst 1 meter overholdes ved for eksempel hente-bringe-situationer, samt personalet imellem, hvis muligt.

  Der bør tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget i risiko for alvorligt forløb med COVID-19, for eksempel med mulighed for 2 meters afstand, øget håndhygiejne m.m.

  Der kan komme opdateringer af den generelle vejledning samt øvrige supplerende materialer. Der henvises herudover generelt til Sundhedsstyrelsens Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk), samt vejledningen Smitsomme sygdomme hos børn og unge (sst.dk).

  Se desuden oversigt over Sundhedsstyrelsens vejledninger under emnet ’Sundhedsstyrelsens vejledninger på dagtilbudsområdet’ nederst på siden.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:25

  • Hygiejne og rengøring

  Nej. Antallet af børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med daginstitutioner. Fordi der er tale om en mindre børnegruppe, gælder der ikke samme anbefalinger til frekvens og grundighed af rengøringen af kontaktpunkter i dagplejen som i daginstitutioner. Der skal dog som udgangspunkt gøres rent én gang dagligt. I dagplejen bør der som i alle dagtilbud løbende være fokus på at efterleve de generelle anbefalinger om smitteforebyggende foranstaltninger som god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet, voksne holder afstand til hinanden, personer med symptomer og nære kontakter holder sig hjemme samt god udluftning og/eller ventilation. Sammen med rengøring af kontaktpunkter bidrager disse tiltag samlet til at forebygge smitte i dagplejen. Læs mere om de generelle råd om smitteforebyggelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).

  Frekvensen for rengøring af legetøj afhænger af flere faktorer, for eksempel hvor mange børn bruger legetøjet, om det er små børn, som putter legetøjet i munden, og lignende. Anbefalingen er, at det er en god idé at vaske det brugte legetøj for eksempel en gang om dagen og ellers foretage et lokalt skøn, om dette er tilstrækkeligt.

  Der er en vis fleksibilitet til, at kommunerne for eksempel kan reducere i åbningstiden, for at afsætte den nødvendige tid til rengøring i dagplejen. Det er kommunerne, der lokalt finder løsninger, der kan understøtte dagplejerne med rengøringsopgaven.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Hygiejne og rengøring

  Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for hygiejne og rengøring før og efter måltider. Der er ikke krav til, at maden skal portionsanrettes.

  Overgang fra dagtilbud mv. til SFO og fritidshjem

  Opdateret 09/02 2021 kl. 08:38

  • Retningslinjer

  Opdateret 09/02 2021 kl. 08:36

  • Retningslinjer

  Ja. Kommende skolestartere fra dagtilbud kan overgå til fritidshjem efter dagtilbudsloven eller skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Overgangen skal ske i overensstemmelse med gældende retningslinjer for det fritidstilbud, som barnet overgår til, og tilrettelægges, så den opleves så harmonisk og naturlig for barnet som muligt. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for det afgivende dagtilbudstilbud og det modtagende fritidstilbud, der konkret fastlægger rammerne for overgangen.

  Se retningslinjer for grundskoler, herunder også fritidshjem eller skolefritidsordninger.

  Opdateret 09/02 2021 kl. 08:39

  • Dimensionering

  Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i fritidstilbuddet. Hvorvidt der i tilfælde af dimensionering kan tages hensyn til kommende skolestartere i fritidstilbuddet, eksempelvis behovet for at børnene inden skolestart som en samlet gruppe opbygger en relation til hinanden, personalet og de nye rammer, må bero på en konkret vurdering.

  Obligatoriske tilbud

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Obligatorisk tilbud

  Der er som udgangspunkt pligt til at deltage i obligatoriske tilbud så som obligatorisk læringstilbud (for børn i udsatte boligområder, der ikke er i dagtilbud, når de er 1 år), og sprogstimulering (for 2-3-årige børn der har behov for sprogstimulerende aktiviteter). Forældrene kan dog forestå indsatsen selv, såfremt den står mål hermed.

  Kommunen skal føre tilsyn med forældre, der vælger selv at varetage en indsats i stedet for tage imod kommunens obligatoriske tilbud. Tilsynet skal under genåbningen ske i overensstemmelse med gældende vejledning og anbefalinger.

  Hvis børn i obligatoriske tilbud er syge, skal de ikke deltage i tilbuddet.

  Der kan afholdes almindelig ferie, fridage med videre fra tilbuddet, som er aftalt mellem leder og forældre. Der er ikke krav til form på eller indholdet af ferien, så en familie kan eventuelt anvende ferie på ophold i udlandet og eventuelt efterfølgende ophold hjemme, såfremt ferieperioden er aftalt med lederen. 

  Udgangspunktet er, at forældre, der ikke samarbejder i forbindelse med obligatoriske tilbud, herunder overholder aftaler om ferieafholdelse, bliver trukket i børneydelsen. Det er et konkret skøn i kommunen, om der ikke samarbejdes, og samarbejdet skal vurderes i lyset af den lokale COVID-19-situation.

  Dimensionering

  Opdateret 06/04 2021 kl. 08:55

  • Dimensionering

  Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske tilbud træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan uddelegere beslutningskompetencen internt for eksempel til forvaltningen, lederen mv.

  I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige bestyrelse eller leder.

  Børne- og undervisningsministeren fritager foreløbigt dagtilbudsområdet fra at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes dimensionering.

  Der henvises til:

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dimensionering

  Dimensionering er et tiltag, der kan iværksættes efter nødprocedurebekendtgørelsen (retsinformation.dk). Dimensionering kan blandt andet iværksættes på dagtilbudsområdet.

  På dagtilbudsområdet indebærer dimensionering, at pasningsgarantien efter dagtilbudsloven kan fraviges i helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

  Dimensionering kan for eksempel ske ved en afgrænsning af de timer, børnene er i dagtilbud mv., en prioritering mellem børnene i forhold til den tid, de er i dagtilbud mv, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Som led i dimensionering kan pasningstilbuddet indrettes på en måde, så der er lokaliteter, der lukkes ned helt eller delvist. 

   

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dimensionering

  På dagtilbudsområdet kan der ske dimensionering af dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dimensionering

  En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19. Der kan dermed kun foretages dimensionering, hvis man ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 vil kunne give alle børn ophold i dagtilbuddet mv. på almindelig vis, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.

  Situationer, som lokalt kan begrunde dimensionering, kan for eksempel være:

  • En situation, hvor flere medarbejdere er hjemsendt, fordi de enten er testet positive for COVID-19 eller er identificeret som nære kontakter, afventer test for COVID-19 og svar herpå, og hvor det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt personale, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.
  • En situation, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed i tilfælde af smitteudbrud har truffet afgørelse om, at dagtilbud mv. nedlukkes helt eller delvist for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte, og hvor flere eller alle medarbejdere og børn hjemsendes.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dimensionering

  Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i dagtilbuddet mv. Her skal der tages hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn og familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbuddet mv.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dimensionering

  Dimensioneringen skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst i fire kalenderuger. En beslutning om dimensionering kan forlænges med en varighed på op til to kalenderuger. Beslutningen kan træffes mere end én gang.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dimensionering

  Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Det følger af dagtilbudslovens regler om forældrebetaling og grundprincipperne herfor. Der er ikke nogen krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. 

  Kommunen kan i sin beslutning, om at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det for eksempel være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Test af personale i dagtilbud

  Opdateret 06/05 2021 kl. 14:33

  • Test af personale i dagtilbud

  Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også selvom den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

  Opfordring til test gælder ikke for personale, der er omfattet af undtagelser for test.

  Personale i dagtilbud mv. skal som udgangspunkt benytte det fintmaskede statslige testcenter-setup, der er under udbygning, herunder faste centre og pop-up centre. Som supplement til testcentrene, har den enkelte kommune samtidig mulighed for, at lade personale i dagtilbud mv. blive testet i det kommunale testspor. Det kan for eksempel være i situationer, hvor dagtilbuddene er i nær tilknytning til en skole, hvor personalet i dagtilbud mv. så kan blive testet på skolen, eller at kommunale podere kommer ud til dagtilbuddene mv., de steder, hvor dagtilbuddene mv. ligger langt fra et testcenter. Mobil testkapacitet målrettes grupper eller steder med særlige smitte eller grupper, der har særligt svært ved at tilgå de stationære tilbud. Det kan også være dagtilbud.

  Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale i dagtilbud opfordres derfor til at gøre brug af al ledig testkapacitet.

  Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

  Kommunerne opfordres til at kommunikere til både offentlige og private dagtilbud, hvad den lokale plan er for test af personale i de enkelte dagtilbud, hvor hovedsporet for test er det fintmaskede statslige testcenter-setup, der kan suppleres med det kommunale testspor.

  Mundbind/visir

  Opdateret 06/05 2021 kl. 16:25

  • Mundbind
  • Visir

  Ja. For at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af (se selvstændigt FAQ herom). 

  Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forældre eller andre, når de deltager i forældre- eller skolebestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at kravet kun gælder for besøgende, og at medlemmer af forældre- og skolebestyrelsen er personer med tilknytning til dagtilbud mv., skolen og institutionen og dermed ikke er besøgende. .

  Særligt for dagtilbud

  I dagtilbud kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. 

  Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det.

  Det anbefales endvidere, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. Aflevering og afhentning kan også foregå indendørs, men her er det krav, at forældrene bærer mundbind eller 
  visir med mindre de er undtaget fra at anvende mundbind/visir eller der er en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet/visir helt eller delvist.

  Der skal være mulighed for at tage de nødvendige pædagogiske hensyn, for eksempel i forbindelse med indkøring og børn med særlige behov. Det anbefales endvidere, at forældrene holder god afstand og god håndhygiejne.

  Særligt for grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

  Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig på indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som for eksempel håndværkere med flere. 

  For forældre og andre familiemedlemmer kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer. 

  Hvis for eksempel en forælder ikke vil bære mundbind eller visir, kan adgangen til skolen, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. begrænses. For eksempel således, at han eller hun i en hente/bringe-situation ikke kommer indenfor på skolen, men afleverer/henter eleven udendørs.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

  Opdateret 03/03 2021 kl. 08:16

  • Mundbind
  • Visir

  Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller og rengøringspersonale, i dagtilbuddet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir generelt ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

  Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at anvende mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at børnene kan se og forstå personalets mimik.

  Opdateret 07/02 2021 kl. 13:21

  • Mundbind
  • Visir

  Ja.  Dagtilbuddene, grundskolerne og skolefritidsordningerne m.v. skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Informationsmaterialer kan blandt andet findes på coronasmitte.dk

  Opdateret 07/02 2021 kl. 13:21

  • Mundbind
  • Visir

  Ja. Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

  Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Opdateret 07/02 2021 kl. 13:21

  • Mundbind
  • Visir

  Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

  • Personer, der er under 12 år.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

  Herudover kan personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, i visse situationer fjerne det helt eller delvist. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (dette omfatter ikke serveringssteder).
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

  Det betyder eksempelvis, at en forældre i forbindelse med indkøring eller udredning af barnet i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. vil kunne fjerne mundbind eller visir, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. Det betyder også, at for eksempel talepædagoger og medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vil kunne fjerne mundbind eller visir, mens de varetager pædagogiske opgaver i forhold til et barn, fordi det er nødvendigt for barnet at kunne se mest muligt af personens mimik og mundbevægelser.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind på (sst.dk).

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Mundbind
  • Visir

  For pædagogisk personale i dagtilbud m.v. skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Det pædagogiske personale må ikke bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik.

  Personalet har ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. På dagtilbudsområdet gælder således, at kommuner og institutioner ikke kan forbyde personalet at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 05/05 2021 kl. 13:53

  • Møder
  • Sociale arrangementer

  Det anbefales på Børne- og Undervisningsministeriets område, at dagtilbud mv., grundskoler (herunder efterskoler m.v.), fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at anbefalingerne også gælder private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også, selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil er det en klar opfordring, at dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd eller lignende, forældremøder, forældresamtaler, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, optagelsesprøver, rundvisninger, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Opfordringen gælder uanset, hvor mange der deltager ved aktiviteterne. Aktiviteterne kan gennemføres med fysisk fremmøde i særtilfælde, men der opfordres til, at ovenstående aktiviteter udskydes eller afholdes virtuelt. 

  Opfordringen til udskydelse eller virtuel afholdelse af optagelsessamtaler og optagelsesprøver gælder ikke for ungdoms- og voksenuddannelser.

  Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:25

  • Sociale arrangementer
  • Møder

  Kommunernes tilsyn med dagtilbud ikke er omfattet af opfordringen om udskydelse. Ved tilsyn skal den tilsynsførende, ligesom forældre og andre besøgende, bære mundbind eller visir, hvis de befinder sig indendørs. Den tilsynsførende kan dog være undtaget fra kravet, jf. de generelle undtagelser.

  Det anbefales, at den tilsynsførende, som personalet, holder mindst 1 meters afstand til de andre voksne i dagtilbuddet, hvis muligt, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne ved bevægelse mellem stuer/grupper, samt i øvrigt iagttager Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.

  Opdateret 23/04 2021 kl. 14:25

  • Møder

  Personalemøder kan fortsat afholdes. Det er dog vigtigt, at personalet overholder de anbefalede afstandskrav på mindst 1 meter mellem hinanden, samt at der er fokus på sundhedsmyndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder isolation, hygiejne, rengøring og udluftning og/eller ventilation. Det kan dog overvejes, om personalemødet kan afholdes virtuelt.

  Opdateret 30/03 2021 kl. 15:35

  • Sociale arrangementer

  Sidste skoledag afholdes typisk i forbindelse med den almindelige undervisnings ophør og forud for de skriftlige og mundtlige prøver. Datoen for sidste skoledag er imidlertid ikke fastlagt i regelgrundlaget for folkeskolen eller gymnasierne. Kommuner eller skoler kan derfor vælge at udskyde sidste skoledag til primo eller medio juni efter afviklingen af nogle af prøverne og eventuel iværksat ekstraundervisning.

  Skolerne skal ved afholdelse af sidste skoledag sørge for, at de sundhedsmæssige retningslinjer og anbefalinger imødekommes.
  Den traditionelle karamelkastning og andre traditioner i forbindelse med sidste skoledag, hvor flere klasser og klassetrin typisk samles, vil ikke kunne finde sted under de nuværende retningslinjers anvisninger om afstand og hygiejne. Det vides endnu ikke hvornår, der kommer lempelser af disse.

  Opdateret 08/03 2021 kl. 12:13

  • Sociale arrangementer

  Kulturministeriets regler om udendørs idrætsaktiviteter går kun på, om man kan fravige forsamlingsforbuddet. De ændrer derfor ikke på, om en skole eller institution er lukket for visse elever.

  Der kan arrangeres udendørs idrætsaktiviteter for de elever, der er til stede fysisk på skolen, i fritidsinstitutionen eller klubben mv., under hensyn til de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger.

  Der henvises i øvrigt til Kulturministeriets retningslinjer for organiserede udendørs idrætsaktiviteter, herunder forsamlingsforbud på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

  Opdateret 15/01 2021 kl. 13:06

  • Møder

  Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

  • Møder

  Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

  Rejser til udlandet

  Opdateret 13/04 2021 kl. 14:58

  • Rejser til udlandet

  Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

  Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

  Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

  Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

  Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

  For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/04 2021 kl. 14:58

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

  Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

  Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

  På grundskoleområdet kan skolelederen dog undtagelsesvist godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

  Opdateret 13/02 2021 kl. 07:24

  • Rejser til udlandet

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter.

  Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 2021 kl. 07:27

  • Rejser til udlandet

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 22/04 2021 kl. 10:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Hvis én elev/kursist/deltager eller underviser i forbindelse med en regelmæssig antigentestscreening og/eller selvpodning under supervision testes positiv i en antigentest, kan nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) afvente selvisolation, indtil der foreligger et svar fra den opfølgende PCR-test. For så vidt angår øvrige nære kontakter (for eksempel familie/hustandsmedlemmer samt andre kontakter uden for skolen/institutionen) sættes kontaktopsporing og selvisolation i gang med det samme. Sundhedsstyrelsen anbefaler  ligeledes, at personen med en positiv antigentest går i selvisolation og hurtigst muligt får foretaget en opfølgende PCR-test i regi af TestCenter Danmark.

  Det følger endvidere af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at i tilfælde, hvor der er mere end én person med en positiv antigentest i en stamklasse/primærgruppe/hold mv., starter kontaktopsporing og isolation af nære kontakter (klassen/holdet/primærgruppen) med det samme.

  De ændrede anbefalinger gælder alene ved regelmæssige antigentestscreeninger. Det vil sige hvis en elev/underviser får foretaget en antigentest uden at det sker, som led i regelmæssige antigentestscreeninger i regi af skolen/institutionen, gælder anbefalingen om at nære kontakter kan afvente isolation ikke. I disse tilfælde starter kontaktopsporing af nære kontakter med det samme. 

  Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)på sst.dk.

  Opdateret 19/04 2021 kl. 12:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

  Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

  Opdateret 18/03 2021 kl. 14:00

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/03 2021 kl. 08:30

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:37

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

  Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 17/02 2021 kl. 14:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Opdateret 05/05 2021 kl. 08:09

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Pædagogisk personale, lærere og ledere kan anvendes til nødpasning på tværs af institutioner, hvis dette i øvrigt er muligt inden for de vilkår, der gælder i ansættelsen. Det betyder, at personale på dagtilbudsområdet kan varetage opgaver med at hjælpe med nødpasningen i andre dagtilbud og personale på skole-og fritidsområdet kan varetage opgaver med at hjælpe med nødpasningen på andre skoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud. Det er kommunens ansvar at sikre, at alle børn og elever, der modtages i nødpasningen, så vidt muligt oplever enten vante rammer og/eller velkendte voksne.

  Nødpasning skal gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte og gældende retningslinjer for dagtilbud mv. og grundskoler

  Se de gældende retningslinjer her

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:08

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen herunder kriterierne for udvælgelse af børn og elever, der tilbydes nødpasning.

  Kommunalbestyrelsens kriterier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

  1. Børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  2. Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Kan kommunalbestyrelsen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever indskrevet i dagtilbud m.v., børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder, samt børn og elever der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:08

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Ja, børn og elever kan godt samles på tværs af institutioner mv. i nødpasningen. For eksempel hvis to dagtilbud er nedlukkede, og der kun er enkelte børn i nødpasning, kan børnene samles i det ene dagtilbud. Det samme gælder på skoleniveau og i SFO, fritidsordninger, klub m.m.

  Nødpasningen skal gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte og gældende retningslinjer for dagtilbud mv. og grundskoler.

  Opdateret 27/04 2021 kl. 15:08

  • Nødpasning ved påbud om nedlukning

  Kommunerne har det overordnede ansvaret for at sikre den nødvendige nødpasningskapacitet.

  Private dagtilbud, private pasningsordninger, friskoler og private grundskoler kan vælge at etablere nødpasning.

  Private tilbud, friskoler og private grundskoler vil være forpligtet til at varetage nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.

  Sidst opdateret: 10. maj 2021