Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:14

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Midlertidig udmeldelse og garantiordning

  Kommunen kan fastsætte retningslinjer, der giver forældre mulighed for midlertidigt at tage deres barn ud af et dagtilbud med efterfølgende garanti for en plads, når forældrene ønsker det igen. 

  Deltidsplads

  Kommunen har ved optagelse af et barn i dagtilbud mulighed for at vurdere barnets tidsmæssige behov for pasning og tilbyde barnet en deltids- eller fuldtidsplads, som svarer hertil. 

  Åbningstider

  Kommunerne har løbende mulighed for at vurdere, hvorvidt dagtilbuddenes åbningstid modsvarer det lokale behov for pasning. Kravet i dagtilbudsloven er, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét skal fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:13

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, samt
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever omfattet af andet punkt ovenfor, samt børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at børn og elever, som har behov for det, deltager i nødpasning. I praksis er det dagtilbuddet eller skolen, som foretager en vurdering af de børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, dvs. kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt fri- og privatskoler står til rådighed kan etablere nødpasning og skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:53

  • Nedlukning

  Det kan privatinstitutionens ledelse.

  Privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, indgår ikke i kommunens forsyning og er ikke en del af de tilbud, hvori kommunen kan tilbyde pasningsgaranti.

  Den private leverandør, som ejer privatinstitutionen kan - for eksempel i samarbejde med den daglige leder af institutionen – ekstraordinært være nødt til at træffe beslutning om at lukke et dagtilbud helt eller delvist ned som følge af et ekstraordinært højt sygefravær blandt personalet, som gør det umuligt for institutionen at opfylde betingelserne for at modtage et driftstilskud og dermed at opfylde vilkårene for kommunens godkendelse af institutionen efter dagtilbudsloven.

  Privatinstitutionens driftstilskud efter dagtilbudslovens § 36 er beregnet med udgangspunkt i, hvorvidt tilbuddet udgør et fuldtidstilbud eller mindre. En nedlukning af privatinstitutionen kan dermed få betydning for de tilskud, som privatinstitutionen modtager – og i sidste ende kommunens godkendelse af privatinstitutionen. Det anbefales derfor, at privatinstitutionen har en løbende dialog med kommunen om, hvordan privatinstitutionen håndterer de udfordringer, som et ekstraordinært højt fravær hos de ansatte i privatinstitutionen kan give i forhold til at holde privatinstitutionen åben.

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:51

  • Nedlukning

  Det kan bestyrelsen for den selvejende institution eller dens leder efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

  Selvejende daginstitutioner indgår i den kommunale forsyning og indgår dermed i kommunalbestyrelsens opfyldelse af pasningsgarantien.

  Den selvejende daginstitutions bestyrelse har indgået driftsaftale med kommunalbestyrelsen herom og vil i henhold til driftsaftalen være forpligtet til at holde institutionen åben.

  Det er et aftaleretligt spørgsmål mellem kommunen og en selvejende institution, hvorvidt den selvejende daginstitution selvstændigt uden at bryde driftsaftalen med kommunen ensidigt kan beslutte at lukke et dagtilbud ned helt eller delvist, fordi et ekstraordinært højt sygefravær hos institutionens ansatte gør det umuligt for institutionen at opfylde sin forpligtelse over for kommunen til at holde institutionen åben. Også i denne sammenhæng er det kommunalbestyrelsen, som har myndigheds-ansvaret for kommunens overholdelse af pasningsgarantien. Det anbefales derfor, at kommunen og institutionen indgår i en tæt dialog med hinanden og søger at blive enige om håndteringen af de udfordringer, som et ekstraordinært højt fravær hos de ansatte i den selvejende institution kan give i forhold til overholdelsen af pasningsgarantien.

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:50

  • Nedlukning

  Det kan kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan delegere sin beslutningskompetence til forvaltningen eller til den enkelte kommunale dagtilbudsleder. En kommunalbestyrelses delegering af beslutning om at tage den juridiske nødbremse i anvendelse til forvaltningen eller en leder af en daginstitution ændrer dog ikke ved, at kommunen har myndighedsansvaret for beslutningen, herunder ansvaret for, at alle muligheder for at skaffe ekstra personale er afsøgt, så en beslutning om ikke at opfylde pasningsgarantien ikke medfører økonomiske konsekvenser for kommunen. Ansvaret for ikke at opfylde pasningsgarantien kan således ikke delegeres til forvaltningen eller lederen af et dagtilbud.

  Uanset om kommunalbestyrelsen delegerer sin beslutningskompetence, bør den efter ministeriets opfattelse sikre, at lederen af et kommunalt dagtilbud inddrages med betydelig vægt i vurderingen af dagtilbuddets situation og udfordringer som led i beslutningen om, hvorvidt en konkret daginstitution eller dagpleje i en helt ekstraordinær situation forsvarligt kan holde åbent, idet lederen af dagtilbuddet har indgående viden om forholdene i det konkrete dagtilbud, herunder børn og personale.

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:45

  • Nedlukning

  Kommunerne har i henhold til dagtilbudsloven pligt til at sikre forældre en pasningsgaranti. Konsekvensen af et brud på pasningsgarantien er reguleret i dagtilbudsloven og kan blandt andet være, at kommunen skal hæve det kommunale tilskud til en dagtilbudsplads for alle forældre fra de nuværende minimum 75 procent af bruttodriftsudgifterne til 78 procent, jf. dagtilbudslovens § 25.

  Der kan være helt ekstraordinære situationer, hvor en kommune er ude af stand til at opfylde pasningsgarantien, som ikke vil medføre, at kommunen skal hæve tilskuddet. Der vil her være tale om, at man anvender den såkaldte juridiske nødbremse. Det skyldes, at ingen kan forpligtes til det umulige, hvor det dog er en klar forudsætning, at der med det samme arbejdes på at finde en løsning på problemet.

  Helt ekstraordinære situationer kan for eksempel være, hvis en daginstitution er brændt ned i løbet af natten, eller en situation, hvor der er så mange sygemeldte om morgenen, at det er uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt, og hvor kommunen har afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft, og det derfor faktuelt er umuligt for kommunen at efterleve pasningsgarantien.

  Det vil være den enkelte kommune, der vil skulle foretage en konkret vurdering af, om der foreligger en sådan helt ekstraordinær situation. Dagplejen er ligesom daginstitutioner omfattet af regler om pasningsgarantien, og reglerne for de to typer af dagtilbud er de samme.

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:50

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der omfatter interaktion med børn og elever  i dagtilbud mv., på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:30

  Ja. Dagtilbud mv. må opfordre forældre og andre besøgende på 12 år og derover til at bruge mundbind eller visir, når de opholder sig på institutionen, hvis der lokalt er truffet beslutning herom.

  Det er op til forældre og øvrige besøgende selv at anskaffe evt. visir og/eller mundbind.

  Hel eller delvis nedlukning

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:45

  • Nedlukning

  Kommunerne har i henhold til dagtilbudsloven pligt til at sikre forældre en pasningsgaranti. Konsekvensen af et brud på pasningsgarantien er reguleret i dagtilbudsloven og kan blandt andet være, at kommunen skal hæve det kommunale tilskud til en dagtilbudsplads for alle forældre fra de nuværende minimum 75 procent af bruttodriftsudgifterne til 78 procent, jf. dagtilbudslovens § 25.

  Der kan være helt ekstraordinære situationer, hvor en kommune er ude af stand til at opfylde pasningsgarantien, som ikke vil medføre, at kommunen skal hæve tilskuddet. Der vil her være tale om, at man anvender den såkaldte juridiske nødbremse. Det skyldes, at ingen kan forpligtes til det umulige, hvor det dog er en klar forudsætning, at der med det samme arbejdes på at finde en løsning på problemet.

  Helt ekstraordinære situationer kan for eksempel være, hvis en daginstitution er brændt ned i løbet af natten, eller en situation, hvor der er så mange sygemeldte om morgenen, at det er uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt, og hvor kommunen har afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft, og det derfor faktuelt er umuligt for kommunen at efterleve pasningsgarantien.

  Det vil være den enkelte kommune, der vil skulle foretage en konkret vurdering af, om der foreligger en sådan helt ekstraordinær situation. Dagplejen er ligesom daginstitutioner omfattet af regler om pasningsgarantien, og reglerne for de to typer af dagtilbud er de samme.

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:50

  • Nedlukning

  Det kan kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan delegere sin beslutningskompetence til forvaltningen eller til den enkelte kommunale dagtilbudsleder. En kommunalbestyrelses delegering af beslutning om at tage den juridiske nødbremse i anvendelse til forvaltningen eller en leder af en daginstitution ændrer dog ikke ved, at kommunen har myndighedsansvaret for beslutningen, herunder ansvaret for, at alle muligheder for at skaffe ekstra personale er afsøgt, så en beslutning om ikke at opfylde pasningsgarantien ikke medfører økonomiske konsekvenser for kommunen. Ansvaret for ikke at opfylde pasningsgarantien kan således ikke delegeres til forvaltningen eller lederen af et dagtilbud.

  Uanset om kommunalbestyrelsen delegerer sin beslutningskompetence, bør den efter ministeriets opfattelse sikre, at lederen af et kommunalt dagtilbud inddrages med betydelig vægt i vurderingen af dagtilbuddets situation og udfordringer som led i beslutningen om, hvorvidt en konkret daginstitution eller dagpleje i en helt ekstraordinær situation forsvarligt kan holde åbent, idet lederen af dagtilbuddet har indgående viden om forholdene i det konkrete dagtilbud, herunder børn og personale.

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:51

  • Nedlukning

  Det kan bestyrelsen for den selvejende institution eller dens leder efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

  Selvejende daginstitutioner indgår i den kommunale forsyning og indgår dermed i kommunalbestyrelsens opfyldelse af pasningsgarantien.

  Den selvejende daginstitutions bestyrelse har indgået driftsaftale med kommunalbestyrelsen herom og vil i henhold til driftsaftalen være forpligtet til at holde institutionen åben.

  Det er et aftaleretligt spørgsmål mellem kommunen og en selvejende institution, hvorvidt den selvejende daginstitution selvstændigt uden at bryde driftsaftalen med kommunen ensidigt kan beslutte at lukke et dagtilbud ned helt eller delvist, fordi et ekstraordinært højt sygefravær hos institutionens ansatte gør det umuligt for institutionen at opfylde sin forpligtelse over for kommunen til at holde institutionen åben. Også i denne sammenhæng er det kommunalbestyrelsen, som har myndigheds-ansvaret for kommunens overholdelse af pasningsgarantien. Det anbefales derfor, at kommunen og institutionen indgår i en tæt dialog med hinanden og søger at blive enige om håndteringen af de udfordringer, som et ekstraordinært højt fravær hos de ansatte i den selvejende institution kan give i forhold til overholdelsen af pasningsgarantien.

  Opdateret 07/02 2022 kl. 15:53

  • Nedlukning

  Det kan privatinstitutionens ledelse.

  Privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, indgår ikke i kommunens forsyning og er ikke en del af de tilbud, hvori kommunen kan tilbyde pasningsgaranti.

  Den private leverandør, som ejer privatinstitutionen kan - for eksempel i samarbejde med den daglige leder af institutionen – ekstraordinært være nødt til at træffe beslutning om at lukke et dagtilbud helt eller delvist ned som følge af et ekstraordinært højt sygefravær blandt personalet, som gør det umuligt for institutionen at opfylde betingelserne for at modtage et driftstilskud og dermed at opfylde vilkårene for kommunens godkendelse af institutionen efter dagtilbudsloven.

  Privatinstitutionens driftstilskud efter dagtilbudslovens § 36 er beregnet med udgangspunkt i, hvorvidt tilbuddet udgør et fuldtidstilbud eller mindre. En nedlukning af privatinstitutionen kan dermed få betydning for de tilskud, som privatinstitutionen modtager – og i sidste ende kommunens godkendelse af privatinstitutionen. Det anbefales derfor, at privatinstitutionen har en løbende dialog med kommunen om, hvordan privatinstitutionen håndterer de udfordringer, som et ekstraordinært højt fravær hos de ansatte i privatinstitutionen kan give i forhold til at holde privatinstitutionen åben.

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:50

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der omfatter interaktion med børn og elever  i dagtilbud mv., på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Dimensionering

  Opdateret 22/09 2021 kl. 11:16

  • Dimensionering

  Reglerne for dimensionering fremgår af nødpasningsbekendtgørelsen, som regulerer nødpasning i tilfælde af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud.

  Kommunalbestyrelsen kan alene ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed beslutte at fortsætte den dimensionering af kommunale daginstitutioner og dagpleje, obligatoriske tilbud (sprogstimuleringstilbud), kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage. 

  Tilsvarende gælder for private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, hvor den ansvarlige bestyrelse eller leder ved udløbet af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan beslutte at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, i indtil tre dage.

  Det er en betingelse for at kunne dimensionere, at det af personale- og kapacitetsmæssige grunde ikke er muligt at give det almindelige tilbud efter dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Dimensioneringen må desuden ikke være mere omfattende end påkrævet.

  Der henvises til:

  Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 13:52

  • Rejser til udlandet

  Nej. En ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution må ikke stille krav om, at elever, kursister og deltagere er vaccinerede som betingelse for at undervise eller i øvrigt modtage dem. Det gælder også i forhold til elever, kursister og deltageres deltagelse i en studietur til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i institutionens øvrige undervisning. 

  Institutionen kan kun stille det som betingelse for deltagelse i studieture, at elever, kursister og deltagere opfylder eventuelle indrejserestriktioner på en rejsedestination, herunder betinge fuld vaccination, hvis de relevante myndigheder stiller krav om, at alle indrejsende skal være fuldt vaccinerede, eller krav om at ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst.

  Såfremt en eller flere elever, kursister eller deltagere ikke er vaccinerede, kan institutionen/lærerne på selve turen bede de pågældende om selv at løse eventuelle testudfordringer for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen. Fx kan det være op til eleverne selv at finde spisemuligheder, som ikke kræver coronapas, eller at finde en mulighed for at blive testet. 

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/institutionen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, kursister og deltagere, som ikke er vaccinerede. Institutionen kan alene kræve, at elever, kursister og deltagere selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Institutionen skal forud for rejsen informere elever, kursister og deltagere om evt. betalingsforpligtelser for COVID-test, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter. 

  Elever, kursister og deltagere kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, men skal i så fald tilbydes undervisning hjemme.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:29

  • Rejser til udlandet

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:27

  • Rejser til udlandet

  Der henvises til Udenrigsministeriets rejsevejledninger for gode råd og nyttige oplysninger. Det anbefales, at skolen eller institutionen inden rejsen gennemtænker mulige scenarier og hvordan, der kan handles herpå.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 15:57

  • Rejser til udlandet

  Nej. En grundskole må ikke stille krav om, at elever er vaccinerede mod COVID-19, som betingelse for at undervise elever eller i øvrigt at modtage dem på skolen. Dette gælder også i forhold til elevernes deltagelse ved museumsbesøg mv., samt ved lejrture i Danmark.

  Tilsvarende må en grundskole som udgangspunkt ikke stille krav om vaccination som betingelse for at kunne deltage på studieture til udlandet, idet deltagelse i en studietur er ligestillet med deltagelse i skolens undervisning.

  Planlægger en grundskole en studietur til et land, hvor der er myndighedskrav om vaccine mod COVID-19 for indrejse i det pågældende land/område eller hvor ikke-vaccinerede personer skal i karantæne ved ankomst, vil kun vaccinerede elever kunne deltage i rejsen. I så fald vil skolen være forpligtet til at tilbyde ikke-vaccinerede elever undervisning på skolen i den periode, hvor studieturen foregår.

  Gældende særskilt for fri- og privatskoler

  Såfremt en eller flere elever ikke er vaccinerede mod COVID-19 forud for en studietur til et land/område, hvor der ikke er myndighedskrav herom for indrejse, kan skolen bede disse elever og deres forældre om at løse eventuelle test-udfordringer samt betale for test, for så vidt angår aktiviteter, som ikke er en del af undervisningen, fx restaurantbesøg mv. Skolen skal her tage højde for elevernes alder og modenhed.

  For så vidt angår aktiviteter, som er en del af undervisningen, fx museumsbesøg, som kræver coronapas, skal lærerne/skolen hjælpe til med at finde testmuligheder for de elever, som ikke er vaccinerede. Skolen kan kræve, at eleverne selv betaler for tests, hvis det er en forudsætning for deltagelse i den pågældende aktivitet.

  Skolen skal forud for rejsen informere ikke-vaccinerede elever og deres forældre om evt. betalingsforpligtelser for corona-tests, der er nødvendige for deltagelse i undervisningsaktiviteter på studieturen.
  Ikke-vaccinerede elever kan til hver en tid fravælge at tage med på studietur, og skal i så fald tilbydes anden undervisning.

  Påbud om nedlukning

  Opdateret 15/02 2022 kl. 15:13

  • Nedlukning

  Ved et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed er kommunalbestyrelsen forpligtet til at etablere nødpasning til følgende:

  • børn, der er optaget i tilbud efter dagtilbudsloven,
  • elever, der er optaget i skoler og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, 
  • elever, der er optaget i fritidshjem, klub og fritidstilbud efter dagtilbudsloven, samt
  • elever, der er optaget i skoler, skolefritidsordninger og klubtilbud efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for nødpasning, herunder kriterierne for udvælgelse af børn op elever, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes og de unges trivsel og tryghed.

  Der skal etableres nødpasning for følgende grupper:

  • Børn indskrevet i dagtilbud mv. og elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet.

  Hvis kommunalbestyrelsen på grund af personale- og kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal kommunalbestyrelsen prioritere børn og elever omfattet af andet punkt ovenfor, samt børn og elever, der er indskrevet i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1. -4. klasse, hvis forældrene varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  Kommunalbestyrelsen skal ved opsøgende indsats sikre, at børn og elever, som har behov for det, deltager i nødpasning. I praksis er det dagtilbuddet eller skolen, som foretager en vurdering af de børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

  Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven, dvs. kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, kommunale og private dagplejere og puljeordninger samt skolefritidsordninger efter folkeskoleloven, skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er indskrevet i eget tilbud, samt børn og elever fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt.

  Øvrige private tilbud efter dagtilbudsloven, herunder privatinstitutioner og private pasningsordninger, samt fri- og privatskoler står til rådighed kan etablere nødpasning og skal stå til rådighed for nødpasning af børn og elever, der er optaget i disse tilbud, hvis de ikke er under den kommunale forsyning.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:47

  • Nedlukning

  Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder lukning af offentlige og private dagtilbud, skoler, andre uddannelsesinstitutioner og private alternativer hertil. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning og skoler/institutioner er forpligtet til at iværksætte nødundervisning, herunder fjernundervisning, ved et påbud om nedlukning. 

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:57

  • Nedlukning

  Nej, der er ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud mv. samt SFO og fritidstilbud, der er omfattet af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der medfører etablering af nødpasning.

  Hvis der ved udløbet af påbuddet træffes en beslutning om at fortsætte den dimensionering, som fulgte af påbuddet, kan der ikke opkræves forældrebetaling fra forældre til børn, der ikke får en plads. Fortsættelsen af dimensioneringen kan højst vare tre dage og må ikke være mere omfattende, end hvad der er nødvendigt af personale- og kapacitetsmæssige grunde.

  Som led i kommunens afgørelse af, om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetaling, kan kommunen inddrage saglige hensyn. Det kan eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen. 

  Forældrebetaling i privatinstitutioner, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Opdateret 29/12 2021 kl. 14:55

  • Nedlukning

  Den forpligtelse, som folkeskoler normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene.

  Skolens tilsynsforpligtelse kan i forbindelse med nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse gennemføres ved virtuel instruktion af eleverne, herunder forklaring af, hvad eleverne skal lave hvornår og hvordan.  

  Særligt om smittehåndtering i dagtilbud mv.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:14

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Midlertidig udmeldelse og garantiordning

  Kommunen kan fastsætte retningslinjer, der giver forældre mulighed for midlertidigt at tage deres barn ud af et dagtilbud med efterfølgende garanti for en plads, når forældrene ønsker det igen. 

  Deltidsplads

  Kommunen har ved optagelse af et barn i dagtilbud mulighed for at vurdere barnets tidsmæssige behov for pasning og tilbyde barnet en deltids- eller fuldtidsplads, som svarer hertil. 

  Åbningstider

  Kommunerne har løbende mulighed for at vurdere, hvorvidt dagtilbuddenes åbningstid modsvarer det lokale behov for pasning. Kravet i dagtilbudsloven er, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét skal fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.

  Mundbind og visir

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:29

  Nej. Ansatte i dagtilbud mv. har ikke generelt ret til at anvende mundbind eller visir. 

  Det anbefales lokalt at give ansatte mulighed for på frivillig basis at anvende visir.

  Opdateret 28/01 2022 kl. 17:30

  Ja. Dagtilbud mv. må opfordre forældre og andre besøgende på 12 år og derover til at bruge mundbind eller visir, når de opholder sig på institutionen, hvis der lokalt er truffet beslutning herom.

  Det er op til forældre og øvrige besøgende selv at anskaffe evt. visir og/eller mundbind.

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 14/12 2021 kl. 15:36

  Der er ingen centrale anbefalinger eller restriktioner ift. sociale arrangementer i dagtilbud m.v.

  Lederen i dagtilbud m.v. kan, i samarbejde med den kommunale sundhedstjeneste, selv vurdere om afholdelse af arrangementer er forsvarligt i forhold til smitterisiko. Her kan tages udgangspunkt i:

  • Den lokale smittesituation
  • Antallet af deltagere
  • Arrangementets karakter, fx muligheden for afstand og udluftning samt risiko for dråbesmitte

  Der opfordres til øget opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag som udluftning, rengøring m.v., såfremt der afholdes sociale arrangementer.

  Test og smitte

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:28

  Ikke noget. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke opsporing eller test af nære og øvrige kontakter.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:27

  Et barn, elev, kursister, deltager eller ansat med symptomer på COVID-19 skal, som ved øvrig sygdom, sygemelde sig.

  Test anbefales kun til personer med betydende symptomer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb og dermed kan være i målgruppen for tidlig behandling af COVID-19.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:29

  Nej. Dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan ikke rekvirere vederlagsfri selvtestkits, da Sundhedsstyrelsen ikke længere anbefaler test af øvrige kontakter.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:26

  Ja. Der gælder samme regler som ved alle andre smitsomme sygdomme. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner kan afvise at modtage børn, elever, kursister og deltagere, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:30

  Restlagre af selvtestkits skal opbevares til eventuelt senere brug.

  Opdateret 10/03 2022 kl. 14:25

  Dagtilbud mv., grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner må gerne modtage en følsom personoplysning om, at barnet, eleven, kursisten, deltageren eller den ansatte er smittet med COVID-19, og behandle denne oplysning til det specifikke formål, som den er givet til, fx til brug for sygedagpenge eller fraværsregistrering. Såfremt barnet eller eleven er under 15 år skal oplysningen gives af forældremyndighedens indehaver.

  Der må herudover føres et overblik over antal smittede, hvor den enkelte ikke kan identificeres.

  Dagtilbud mv., grundskoler og uddannelsesinstitutioner må imidlertid ikke i videre omfang end det oven for anførte registrere, opbevare eller på anden måde behandle følsomme personoplysninger om, hvorvidt et barn, elev, kursist, deltager eller ansat er eller tidligere har været smittet med COVID-19, eller er vaccineret mod COVID-19.

  Sidst opdateret: 10. marts 2022