Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Information om genåbning af dagtilbud

Dagtilbud skal per 1. august følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan. Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud.

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 31. december 2020, ligesom kommunerne inden den 31. december 2020 gennemfører sprogvurdering af de børn, som under normale omstændigheder ville have modtaget en sprogvurdering under nedlukningen og genåbningen.

Per 1. august træder nye retningslinjer for dagtilbud i kraft. Læs retningslinjerne (pdf). Siden opdateres herefter.

Under følgende temaer kan du få information om gældende anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med genåbningen af dagtilbud.

Anden fase af genåbning (18. maj 2020)

Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen indeholder opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, der også gælder for dagtilbudsområdet. Vejledningen kan løbende blive revideret. Find den nye vejledning (sst.dk).

Grundelementerne er i prioriteret rækkefølge,

  1. isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus,
  2. hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter samt 
  3. kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrier.

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand gælder ikke, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne.

Det er således bl.a. anbefalingen, at

  • aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag. 
  • der foretages hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.
  • afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved fx hente-bringe-situationer, forældresamtaler el.lign.

Ny vejledning erstatter tidligere sektorspecifik vejledning

Den nye vejledning om forebyggelse af smittespredning erstatter den tidligere sektorspecifikke vejledning. Hensigten er at skabe rammer for dagligdagen i dagtilbud, som er langtidsholdbare, og som skal omsættes lokalt. Der kommer således ikke – som under første fase af genåbningen – en specifik vejledning om forebyggelse af smittespredning målrettet dagtilbud.

Der kan komme opdateringer af den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning samt øvrige supplerende materialer. Der henvises herudover generelt til Sundhedsstyrelsens 'Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud' (sst.dk), samt vejledningen 'Smitsomme sygdomme hos børn og unge', som findes her.

Hvad gælder ikke mere pr. 10. maj 2020?

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen indgår følgende tidligere anbefalinger ikke længere:

  • En skærpet anbefaling om et frit gulvareal på 6 m2 pr. barn i vuggestuer og 4 m2 pr. barn i børnehaver, dog fortsat det gældende Bygningsreglement.
  • At børn skal sidde med 2 meters afstand til hinanden under spisning, der er reduceret til som udgangspunkt 1 meter.
  • At børn skal opdeles i mindre grupper (fx fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor), dog fortsat anbefaling om faste grupper.

God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

Anbefalingerne til hygiejne omfatter god og hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Hænder skal vaskes ved behov, fx ved ankomst, før og efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved bleskift. Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

I vuggestuer og dagpleje kan gulve og vægge i ’nåhøjde’ også være kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt (herunder legetøj der løbende er i brug), med mindre der er behov for mere. Der skelnes ikke mellem anbefalingerne til rengøring af udendørs- og indendørs legetøj og/eller redskaber. Det vil sige at anbefalingerne er ens: hyppig og grundig rengøring, minimum én gang dagligt.

Sundhedsstyrelsen har hertil offentliggjort et notat med en række supplerende anbefalinger og eksempler på hygiejne og rengøring, der er særligt målrettet dagtilbud og skoler (pdf). Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk).

Det skal bemærkes, at det fremgår af håndbogen, at håndsprit frarådes til børn. Sundhedsstyrelsen har præciseret, at håndsprit godt kan benyttes til børn, hvilket forventes opdateret i kommende udgave.

Særligt ift. dagplejen

Antallet af forskellige børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med institutioner med mange forskellige børn. God hygiejne og kontaktreduktion er dog også i dagplejen vigtigt for forebyggelse af smittespredning, og der skal generelt være en høj rengørings- og hygiejnestandard. Derudover gælder det også for dagplejen, at det vigtigste er at isolere personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus, dernæst høj hygiejne og kontaktreduktion.

Det er centralt, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for dagtilbudsbørnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene. Legepladsen kan med fordel fortsat inddeles, så børnene er sammen med børn fra egen stue.

Samling af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel. Her er det særligt vigtigt med at efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder. Samme hensyn er gældende i forhold til at samle børn på tværs af stuer på legepladsen eller mellem institutioner i forbindelse med alternativ pasning grundet ferier eller helligdage.

Anbefalingen om i videst muligt omgang ikke at blande børnegrupperne gælder også, når børnene skal sove, såfremt det er muligt. Soverum må gerne benyttes. Det anbefales ydermere, at børnene i videst muligt omgang placeres med 1 m afstand fra næsetip til næsetip imellem hinanden i krybber/barnevogne for herved at mindske potentiel smitterisiko. 

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen anbefales det i forbindelse med anden fase af genåbningen, at størrelsen på en børnegruppe som udgangspunkt er en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling.

Dagtilbud mv. uden stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger skal overveje, hvordan der kan organiseres faste grupper med et fast personale per gruppe som udgangspunkt for børnenes hverdag.

I forhold til til bustransport til specialbørnehave og skovbørnehave mv., må alle sæder i bussen nu anvendes. Børn må ligeledes gerne sidde ved siden af hinanden på samme sæderække i bussen, når bare næsen vender samme vej. Det er vigtigt at sikre god ventilation i bussen, ligesom man bør være ekstra fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktflader i bussen jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger s. 9 (sst.dk).

Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddenes virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel dagtilbuddenes administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. Dette gælder for eksempel personalemøder, fællesmøder, dagtilbuddenes løbende fælles arrangementer (hvor pædagogisk personale, ledelse, forældre og børn samles til for eksempel faglige oplæg, udflugter eller afsluttende arrangementer), forældrebestyrelsesmøder eller forældremøder samt optagelsesmøder/samtaler.

Det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel legeaftaler, fødselsdagsfester eller arrangementer arrangeret af grupper af forældre.

Særligt ift. dagplejen

Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom el. andet fravær godt komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos. Det er her vigtigt, at anbefalinger vedrørende rengøring og håndhygiejne efterleves.

Det er muligt, at flere dagplejere med børn mødes i for eksempel legestuer eller på tur, idet øvrige anbefalinger om blandt andet hygiejne og rengøring også gælder her. Dog gerne faste børnegrupper.

Den samlede gruppestørrelse bør ikke væsentligt overstige en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling i en daginstitution ligesom det så vidt muligt skal være de samme børn, der mødes.

Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger (politi.dk/coronavirus-i-danmark).

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med videre af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever eller kursister og personalet.

Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for hygiejne og rengøring før og efter måltider. Der er ikke krav til, at maden skal portionsanrettes.

Dagtilbud skal i en fase med genåbning sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i tilgangen i den pædagogiske læreplan om blandt andet leg, børneperspektiver og tryghed, ligesom der igen skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering i det omfang det er muligt ud fra gældende vejledning og anbefalinger.

Den gradvise åbning betyder, at den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder i forbindelse med genåbningen kan udskyde sprogvurderinger og udskyde implementeringen af læreplanen, herunder offentliggørelse og evaluering af læreplanen.

Der skal fortsat foretages tilsyn med dagtilbud samt private pasningsordninger i kommunen. Hvordan tilsynet konkret sammensættes og udføres er en kommunal beslutning, men under genåbningen skal tilsynet også ske i overensstemmelse med gældende vejledning og retningslinjer.

Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsordningen, der ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer tilrettelægger, hvordan det konkrete tilbud vil være under genåbningen.

Det er kommunen, der vurderer og fastlægger åbningstiden, så den i videst mulige omfang passer til behovene i kommunen. Dette bør ske under hensyntagen til de lokale behov for pasning, herunder den aktuelle situation med COVID-19.

Der er som udgangspunkt pligt til at deltage i obligatoriske tilbud så som obligatorisk læringstilbud (for børn i udsatte boligområder, der ikke er i dagtilbud, når de er 1 år), og sprogstimulering (for 2-3-årige børn der har behov for sprogstimulerende aktiviteter). Forældrene kan dog forestå indsatsen selv, såfremt den står mål hermed.

Kommunen skal under genåbningen fortsat føre tilsyn med forældre, der vælger selv at varetage en indsats, i stedet for tage imod kommunens obligatoriske tilbud. Tilsynet skal under genåbningen ske i overensstemmelse med gældende vejledning og anbefalinger.

Hvis børn i obligatoriske tilbud er syge, skal de ikke deltage i tilbuddet.

Der kan afholdes almindelig ferie, fridage med videre fra tilbuddet, som er aftalt mellem leder og forældre. Der er ikke krav til form på eller indholdet af ferien, så en familie kan eventuelt anvende ferie på ophold i udlandet og eventuelt efterfølgende ophold hjemme, såfremt ferieperioden er aftalt med lederen. 

Udgangspunktet er, at forældre, der ikke samarbejder i forbindelse med obligatoriske tilbud, herunder overholder aftaler om ferieafholdelse, bliver trukket i børneydelsen. Det er et konkret skøn i kommunen, om der ikke samarbejdes, og samarbejdet skal vurderes i lyset af genåbningen.

Overgange og indkøring skal tilrettelægges, så det opleves så harmonisk og naturligt som muligt for barnet i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder også, at forældre kan deltage i indkøring, også indenfor, så længe øvrige sundhedsfaglige anbefalinger iagttages.

I forbindelse med genåbningen, skal beslutningen om tidspunkt for og tilrettelæggelse af overgange og indkøring også træffes ud fra Sundhedsstyrelsens generelle vejledning, der er uddybet og eksemplificeret i følgende notat (pdf)

Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsordningen, der konkret fastlægger rammerne for overgange og indkøring.

Regler under lukning og nødpasning

Kommunerne kunne for dagtilbud, der blev omfattet af lukning og nødpasning i lukningsperioden opkræve forældrebetaling, uanset at dagtilbuddene var berørt af COVID-19-foranstaltninger. Der er således ikke krav om tilbagebetaling af forældrebetaling for dagtilbud, der er omfattet af lukning og nødpasning.

Regler under genåbning

Hvis en kommune i forbindelse med genåbningen ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Genåbningen sker gælder fra den 15. april og frem.
Tilskud og forældrebetaling fastsættes ud fra udgifterne (de budgetterede bruttodriftsudgifter) til at drive vuggestuer, børnehaver og dagplejer i den enkelte kommune. Hvis de budgetterede bruttoudgifter ændrer sig skal kommunen som udgangspunkt ændre tilskud og forældrebetaling. 

Kommunen skal i den forbindelse være opmærksom på ligebehandlingsprincippet, så der ikke opstår betydelige forskelle i kvalitet og omfang af tilbuddene over en længere periode i forhold til enkelte forældre.

Hvis en kommune i forbindelse med genåbningen ikke tilbyder et frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 32a, til forældre, der plejer at betale særskilt for frokostordninger, så vil forældrebetalingen herfor skulle bortfalde for de berørte forældre.

Aftale om kompensation for reduktion i forældrebetaling

Merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud og SFO og så videre, herunder reduktion i forældrebetalingen, vil indgå i en samlet forhandling med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner omkring COVID-19-relaterede udgifter. Kompensationen gives til kommunerne under et.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og omfatter merudgifter i forbindelse med genåbningen af dagtilbud og frem til den 11. maj. Der er ikke truffet politisk beslutning om forlængelse.

Sidst opdateret: 1. juli 2020