Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Information om genåbning af dagtilbud

Dagtilbud skal per 1. august følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan. Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud.

Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 31. december 2020, ligesom kommunerne inden den 31. december 2020 gennemfører sprogvurdering af de børn, som under normale omstændigheder ville have modtaget en sprogvurdering under nedlukningen og genåbningen.

Per 1. august træder nye retningslinjer for dagtilbud i kraft. Læs retningslinjerne (pdf).

Under følgende temaer kan du få information om anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med genåbningen af dagtilbud. De nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger erstatter Sundhedsstyrelsens notat "Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning".

Aktiviteter med overnatning

Det anbefales, at kolonier med overnatning ikke afholdes.

Mundbind/visir

For pædagogisk personale i dagtilbud mv. skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Det pædagogiske personale må ikke bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik.

Nej. Det er ikke et krav i dagtilbud, at forældre skal bære mundbind, når de afleverer og henter deres børn.

Kommuner og dagtilbud kan fastsætte retningslinjer for forældres adfærd i dagtilbud. Der vil herunder kunne fastsættes retningslinjer af hensyn til den almindelige ro og orden, herunder for at opretholde en vis hygiejne. Krav om brug af mundbind under forældres ophold i dagtilbuddet vil kunne indføres, hvis det er sagligt og proportionalt.

Forældrene vil ikke skulle have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit af dagtilbuddet i hente-bringe-situationer.

Personalet har ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. På dagtilbudsområdet gælder således, at kommuner og institutioner ikke kan forbyde personalet at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

Dagtilbud kan fortsat benytte kollektiv trafik.

Kravet om brug af mundbind på alle tidspunkter i den kollektive trafik gælder ikke børn under 12 år samt personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser. Børn under 12 år er undtaget fra brugen af mundbind, da det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det ikke kan sikres, at mundbindet sidder tæt nok til ansigtet. Ligesom børn under 12 år heller ikke vurderes til selv at kunne tage mundbindet af og på.

Pædagogisk personale i dagtilbud skal ved brug af offentlig transport benytte mundbind. Det vil som udgangspunkt ikke være nødvendigt at pædagogisk personale benytter mundbind i private busser for eksempel til udflugt, skovbørnehave mv. 

Kravet om brug af mundbind gælder for personer på 12 år og derover. Børn og elever, der er 11 år eller derunder, er ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Det gælder også i myldretid og lignende.

Endvidere gælder kravet ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind.

Retningslinjer for dagtilbud per 1. august 2020

Raske børn må gerne lege med andre raske børn. Det er en god ide, at børn leger med de samme børn, for eksempel et par rigtige gode venner fra skolen, vejen eller børnehaven. Overvej om børnene kan lege sammen udenfor.

Lige nu skal man begrænse legeaftaler med børn, som ikke plejer at lege sammen, og man skal ikke etablere for eksempel trivselsgrupper, madgrupper eller legegrupper i skolen.

Skolerne har ansvar for at sikre et godt undervisningsmiljø. Med de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer må skolerne derfor finde andre måder at sikre trivsel på end etableringen af for eksempel legegrupper.

Der kan dog være særlige hensyn til børnenes trivsel, der gør at man skal gøre en undtagelse. Det kan være, hvis et barn er ny i en klasse eller i en børnehave. Forebyggelse af smitte skal ikke gå ud over børns mentale trivsel eller gøre, at nogle børn bliver ensomme.

Husk altid at hjælpe børnene med at overholde god håndhygiejne, og sørg så vidt muligt for, at de leger udenfor.

God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning. I prioriteret rækkefølge kommer anbefalinger vedrørende hygiejne før kontaktreduktion.

Anbefalingerne til hygiejne omfatter god og hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Hænder skal vaskes ved behov, fx ved ankomst, før og efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved bleskift. Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

I vuggestuer og dagpleje kan gulve og vægge i ’nåhøjde’ også være kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt (herunder legetøj der løbende er i brug), med mindre der er behov for mere. Der skelnes ikke mellem anbefalingerne til rengøring af udendørs- og indendørs legetøj og/eller redskaber. Det vil sige at anbefalingerne er ens: hyppig og grundig rengøring, minimum én gang dagligt.

Sundhedsstyrelsen har hertil offentliggjort et notat med en række supplerende anbefalinger og eksempler på hygiejne og rengøring, der er særligt målrettet dagtilbud og skoler (pdf). Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk).

Det skal bemærkes, at det fremgår af håndbogen, at håndsprit frarådes til børn. Sundhedsstyrelsen har præciseret, at håndsprit godt kan benyttes til børn, hvilket forventes opdateret i kommende udgave.

Særligt ift. dagplejen

Antallet af forskellige børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med institutioner med mange forskellige børn. God hygiejne og kontaktreduktion er dog også i dagplejen vigtigt for forebyggelse af smittespredning, og der skal generelt være en høj rengørings- og hygiejnestandard. Derudover gælder det også for dagplejen, at det vigtigste er at isolere personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus, dernæst høj hygiejne og kontaktreduktion.

Henstilling af legetøj

Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke henstilles uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

Der er særskilte anbefalinger for følgende legetøj:

 • Bøger: Det er fordelagtigt at anvende e-books på Ipads under pandemien, fordi de kan aftørres. Almindelige bøger kan dog anvendes og henstilles i 72 timer. Såfremt bøgerne er fedtede/smudsede kan de aftørres med en let fugtet klud på ydersiden og herefter henstilles i 72 timer. Her er forudsætningen dog, at bøgerne håndteres af medarbejderne, som har udført håndhygiejne inden de anvender bøgerne.
 • Udklædningstøj: Tøjet vaskes på 60 grader. Kan tøjet ikke vaskes på 60 grader, kan det vaskes på 30 grader og herefter henlægges i 72 timer.

Generelt

Der kan i helt ekstraordinære tilfælde som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19 ske en dimensionering af enkelte dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Såfremt det vurderes nødvendigt at dimensionere dagtilbud mv., kan timerne, som barnet er i dagtilbuddet mv., afgrænses, der kan prioriteres mellem børn i forhold til den tid, som de er i dagtilbuddet, eller anvendes forskudte mødetider mv.

Beslutningskompetence

Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske tilbud kan træffes af kommunalbestyrelsen. I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige bestyrelse eller leder.

Hvornår kan der træffes beslutning om dimensionering?

En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte COVID-19-foranstaltninger. Der kan dermed kun foretages dimensionering, hvis man ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 vil kunne give alle børn ophold i dagtilbud på almindelig vis, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.

Et eksempel på situationer, som lokalt kan begrunde dimensionering, kan være manglende mulighed for at skaffe vikarer og pædagogisk personale, fordi en stor andel af personalet afventer test for COVID-19, svar herpå, eller som følge af udbredt COVID-19 smitte eller hjemsendelse af flere stuer på grund af konstateret smitte m.v., jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (sst.dk).

Særlige opmærksomhedspunkter

Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov herfor, fortsat kan modtage dagtilbuddet mv. I den forbindelse skal der tages hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbud mv.

Længden af perioden for dimensionering

Dimensioneringen skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst i fire kalenderuger. En beslutning om dimensionering kan forlænges med en varighed på op til to kalenderuger.
Beslutningen kan træffes mere end én gang.

Begrundelse for dimensionering

En beslutning om dimensionering skal begrundes. Der skal udarbejdes en kort begrundelse herfor i "Formular for beslutning om midlertidig dimensionering af dagtilbud mv. (stukuvm.dk), som sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Begrundelsen skal offenliggøres på kommunens/tilbuddets hjemmeside.

Ved beslutninger om forlængelse af periode for dimensionering vil samme fremgangsmåde skulle anvendes.

Der er ingen formkrav til offentliggørelse af begrundelse for dimensionering af dagtilbud/pasningsordninger på kommunens, dagtilbuddets eller den private pasningsordnings hjemmeside. Det skal dog fremgå af hjemmesiden, hvilket omfang, periode og begrundelse, der er for dimensioneringen.

Forældrebetaling

Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, så vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Dette følger af dagtilbudslovens regler om forældrebetaling og grundprincipperne herfor og svarer til situationen under den gradvise genåbning af dagtilbuddene tidligere på året. 

Der er ikke nogen krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen.

Kommunen kan i sin beslutning, om at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det eksempelvis være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger (coronasmitte.dk/regler).

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med videre af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever eller kursister og personalet.

Der er som udgangspunkt pligt til at deltage i obligatoriske tilbud så som obligatorisk læringstilbud (for børn i udsatte boligområder, der ikke er i dagtilbud, når de er 1 år), og sprogstimulering (for 2-3-årige børn der har behov for sprogstimulerende aktiviteter). Forældrene kan dog forestå indsatsen selv, såfremt den står mål hermed.

Kommunen skal under genåbningen fortsat føre tilsyn med forældre, der vælger selv at varetage en indsats, i stedet for tage imod kommunens obligatoriske tilbud. Tilsynet skal under genåbningen ske i overensstemmelse med gældende vejledning og anbefalinger.

Hvis børn i obligatoriske tilbud er syge, skal de ikke deltage i tilbuddet.

Der kan afholdes almindelig ferie, fridage med videre fra tilbuddet, som er aftalt mellem leder og forældre. Der er ikke krav til form på eller indholdet af ferien, så en familie kan eventuelt anvende ferie på ophold i udlandet og eventuelt efterfølgende ophold hjemme, såfremt ferieperioden er aftalt med lederen. 

Udgangspunktet er, at forældre, der ikke samarbejder i forbindelse med obligatoriske tilbud, herunder overholder aftaler om ferieafholdelse, bliver trukket i børneydelsen. Det er et konkret skøn i kommunen, om der ikke samarbejdes, og samarbejdet skal vurderes i lyset af genåbningen.

Det er centralt, at stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for dagtilbudsbørnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene. Legepladsen kan med fordel fortsat inddeles, så børnene er sammen med børn fra egen stue.

Samling af børn mellem stuer skal begrænses. Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer (helst de samme stuer) i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel. Her er det særligt vigtigt med at efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard. Dette kunne være i forbindelse med ydertimer eller i ferieperioder. Samme hensyn er gældende i forhold til at samle børn på tværs af stuer på legepladsen eller mellem institutioner i forbindelse med alternativ pasning grundet ferier eller helligdage.

Anbefalingen om i videst muligt omgang ikke at blande børnegrupperne gælder også, når børnene skal sove, såfremt det er muligt. Soverum må gerne benyttes. Det anbefales ydermere, at børnene i videst muligt omgang placeres med 1 m afstand fra næsetip til næsetip imellem hinanden i krybber/barnevogne for herved at mindske potentiel smitterisiko. 

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen anbefales det i forbindelse med anden fase af genåbningen, at størrelsen på en børnegruppe som udgangspunkt er en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling.

Dagtilbud mv. uden stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger skal overveje, hvordan der kan organiseres faste grupper med et fast personale per gruppe som udgangspunkt for børnenes hverdag.

I forhold til til bustransport til specialbørnehave og skovbørnehave mv., må alle sæder i bussen nu anvendes. Børn må ligeledes gerne sidde ved siden af hinanden på samme sæderække i bussen, når bare næsen vender samme vej. Det er vigtigt at sikre god ventilation i bussen, ligesom man bør være ekstra fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktflader i bussen jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger s. 9 (sst.dk).

Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddenes virksomhed, og som derfor relaterer sig til for eksempel dagtilbuddenes administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter, er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. Dette gælder for eksempel personalemøder, fællesmøder, dagtilbuddenes løbende fælles arrangementer (hvor pædagogisk personale, ledelse, forældre og børn samles til for eksempel faglige oplæg, udflugter eller afsluttende arrangementer), forældrebestyrelsesmøder eller forældremøder samt optagelsesmøder/samtaler.

Det gælder generelt, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger følges, herunder selvisolation, hygiejne og afstand.

Undtagelsen fra forsamlingsforbuddet gælder ikke, hvis der er tale om private arrangementer som for eksempel legeaftaler, fødselsdagsfester eller arrangementer arrangeret af grupper af forældre.

Særligt ift. dagplejen

Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom el. andet fravær godt komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos. Det er her vigtigt, at anbefalinger vedrørende rengøring og håndhygiejne efterleves.

Det er muligt, at flere dagplejere med børn mødes i for eksempel legestuer eller på tur, idet øvrige anbefalinger om blandt andet hygiejne og rengøring også gælder her. Dog gerne faste børnegrupper.

Den samlede gruppestørrelse bør ikke væsentligt overstige en typisk stuestørrelse eller en tilsvarende gruppeinddeling i en daginstitution ligesom det så vidt muligt skal være de samme børn, der mødes.

Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen indeholder opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, der også gælder for dagtilbudsområdet. Vejledningen kan løbende blive revideret. Find den nye vejledning (sst.dk).

Grundelementerne er i prioriteret rækkefølge,

 1. isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus,
 2. hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter samt 
 3. kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrier.

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand gælder ikke, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne.

Det er således bl.a. anbefalingen, at

 • aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag. 
 • der foretages hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.
 • afstand på 1 meter så vidt muligt overholdes ved fx hente-bringe-situationer, forældresamtaler el.lign.

Ny vejledning erstatter tidligere sektorspecifik vejledning

Den nye vejledning om forebyggelse af smittespredning erstatter den tidligere sektorspecifikke vejledning. Hensigten er at skabe rammer for dagligdagen i dagtilbud, som er langtidsholdbare, og som skal omsættes lokalt. Der kommer således ikke – som under første fase af genåbningen – en specifik vejledning om forebyggelse af smittespredning målrettet dagtilbud.

Der kan komme opdateringer af den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning samt øvrige supplerende materialer. Der henvises herudover generelt til Sundhedsstyrelsens 'Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud' (sst.dk), samt vejledningen 'Smitsomme sygdomme hos børn og unge', som findes her.

Hvad gælder ikke mere pr. 10. maj 2020?

I den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen indgår følgende tidligere anbefalinger ikke længere:

 • En skærpet anbefaling om et frit gulvareal på 6 m2 pr. barn i vuggestuer og 4 m2 pr. barn i børnehaver, dog fortsat det gældende Bygningsreglement.
 • At børn skal sidde med 2 meters afstand til hinanden under spisning, der er reduceret til som udgangspunkt 1 meter.
 • At børn skal opdeles i mindre grupper (fx fem børn ved leg udenfor og to-tre børn ved leg indenfor), dog fortsat anbefaling om faste grupper.

Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for hygiejne og rengøring før og efter måltider. Der er ikke krav til, at maden skal portionsanrettes.

Overgange og indkøring skal tilrettelægges, så det opleves så harmonisk og naturligt som muligt for barnet i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder også, at forældre kan deltage i indkøring, også indenfor, så længe øvrige sundhedsfaglige anbefalinger iagttages.

I forbindelse med genåbningen, skal beslutningen om tidspunkt for og tilrettelæggelse af overgange og indkøring også træffes ud fra Sundhedsstyrelsens generelle vejledning, der er uddybet og eksemplificeret i følgende notat (pdf)

Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsordningen, der konkret fastlægger rammerne for overgange og indkøring.

Sidst opdateret: 23. november 2020