Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 05/03 kl. 11:05

  • Dagtilbud

  Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også selvom den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

  Personale i dagtilbud mv. skal som udgangspunkt benytte det fintmaskede statslige testcenter-setup, der er under udbygning, herunder faste centre og pop-up centre. Som supplement til testcentrene, har den enkelte kommune samtidig mulighed for, at lade personale i dagtilbud mv. blive testet i det kommunale testspor. Det kan for eksempel være i situationer, hvor dagtilbuddene er i nær tilknytning til en skole, hvor personalet i dagtilbud mv. så kan blive testet på skolen, eller at kommunale podere kommer ud til dagtilbuddene mv., de steder, hvor dagtilbuddene mv. ligger langt fra et testcenter. Mobil testkapacitet målrettes grupper eller steder med særlige smitte eller grupper, der har særligt svært ved at tilgå de stationære tilbud. Det kan også være dagtilbud.

  Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale i dagtilbud opfordres derfor til at gøre brug af al ledig testkapacitet.

  Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

  Opdateret 03/03 kl. 08:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 03/03 kl. 08:16

  • Dagtilbud

  Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller og rengøringspersonale, i dagtilbuddet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir generelt ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

  Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at anvende mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at børnene kan se og forstå personalets mimik.

  Opdateret 02/03 kl. 11:13

  • Dagtilbud

  Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

  Opdateret 02/03 kl. 11:12

  • Dagtilbud

  Ja. Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan.

  Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

  Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud.

  Kommunerne opfordres til at sætte dokumentationsopgaver og udviklingsprojekter, der måtte påvirke dagtilbuddene, på pause.

  Opdateret 01/03 kl. 11:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 5. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Anbefalingen gælder til og med 5. april. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende. Nogle af ovenstående aktiviteter kan gennemføres virtuelt.

  Opdateret 23/02 kl. 09:17

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Der indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark, skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Personer under 15 år er dog ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

  Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

  Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

  Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

  For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

  Opdateret 17/02 kl. 14:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Særligt for restriktionerne frem til den 5. april

  Opdateret 02/03 kl. 11:12

  • Dagtilbud

  Ja. Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder pasningsgarantien og det løbende daglige arbejde med den pædagogiske læreplan.

  Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

  Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud.

  Kommunerne opfordres til at sætte dokumentationsopgaver og udviklingsprojekter, der måtte påvirke dagtilbuddene, på pause.

  Opdateret 16/02 kl. 11:55

  • Dagtilbud

  Dagtilbud er ikke omfattet af den generelle anbefaling om, at alle skal holde mindst 2 meters afstand. I stedet opfordres til pasning i mindre og faste grupper, hvor det er muligt.

  Dog anbefales, at afstand på 2 meter overholdes af besøgende i dagtilbud for eksempel ved hente-bringe-situationer, samt personalet imellem, hvis muligt.

  Opdateret 08/01 kl. 13:37

  • Dagtilbud

  Ja. Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne.

  Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige jobtyper, men det kunne eksempelvis være grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.

  Det er forældrene, der vurderer, om de har mulighed for at holde barnet hjemme.

  Der kan også i helt ekstraordinære tilfælde træffes beslutning om dimensionering, hvor pasningsgarantien efter dagtilbudsloven fraviges og hvor det ikke er alle børn, der kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis. Det kan fx være i en situation, hvor flere medarbejdere er hjemsendte, fordi de er syge eller afventer svar på test, og hvor det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt personale. Læs mere under emnet her på siden og find vejledningen "Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område" (pdf).

  Opdateret 08/01 kl. 13:30

  • Dagtilbud

  Nej. Forældre til børn i obligatoriske tilbud, herunder, lovpligtig sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud, skal fortsat sende deres børn i dagtilbud, da der er pligt til at være i obligatoriske tilbud efter gældende lovgivning.

  Kommunen eller den enkelte institution skal fortsat foretage en opsøgende indsats i forhold til udsatte og tosprogede børn og familier for at sikre, at disse børn i videst muligt omfang er i dagtilbud mv., foruden en opmærksomhed på evt. tiltag ift. børn, der har været længe væk fra dagtilbud mv.

  Syge børn skal ikke møde i de obligatoriske dagtilbud. Ligesom sundhedsmyndighedernes andre anbefalinger også bør følges, herunder anbefalingerne om selvisolation for nære kontakter til smittede med COVID-19 mv.

  Opdateret 08/01 kl. 13:00

  • Dagtilbud

  De eksisterende muligheder for dimensionering af dagtilbud berøres ikke af de nye restriktioner.

  Der kan således i helt ekstraordinære tilfælde som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19 ske en dimensionering af enkelte dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven. Såfremt det vurderes nødvendigt at dimensionere dagtilbud mv., kan timerne, som barnet er i dagtilbuddet mv., afgrænses, der kan prioriteres ud fra objektive kriterier mellem børn i forhold til den tid, som de er i dagtilbuddet, eller der kan anvendes forskudte mødetider mv.

  Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske tilbud kan træffes af kommunalbestyrelsen. I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige bestyrelse eller leder.

  En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte COVID-19-foranstaltninger. Der kan dermed kun foretages dimensionering, hvis man ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19, vil kunne give alle børn ophold i dagtilbud på almindelig vis, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.

  Et eksempel på situationer, som lokalt kan begrunde dimensionering, kan være manglende mulighed for at skaffe vikarer og pædagogisk personale, fordi en stor andel af personalet afventer test for COVID-19, svar herpå, eller som følge af udbredt COVID-19 smitte eller hjemsendelse af flere stuer på grund af konstateret smitte m.v., jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (sst.dk).

  Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov herfor, fortsat kan modtage dagtilbuddet mv. I den forbindelse skal der tages hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbud mv.

  Læs mere om dimensionering på ministeriets hjemmeside eller i Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område (uvm.dk).

  Opdateret 08/01 kl. 08:30

  • Dagtilbud

  Der ændres ikke på de gældende anbefalinger for rengøring og hygiejne i dagtilbud m.v. Der er således fortsat tale om, at rengøringsstandarden skal være ekstraordinær høj. Alle dagtilbuddene m.v. opfordres til at have stort fokus på at efterleve de gældende anbefalinger, som fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

  Lokalt bør der afsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve retningslinjerne for rengøring. 

   

  Opdateret 30/12 2020 kl. 09:48

  • Dagtilbud

  Nej, da der alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme, hvis muligt, har forældrene ikke krav på at få deres forældrebetaling tilbagebetalt.

  Den pædagogiske læreplan

  Opdateret 02/03 kl. 11:13

  • Dagtilbud

  Fristen for udarbejdelsen af og evalueringen af den pædagogiske læreplan er rykket til den 1. juli 2021 på landsplan.

  Gruppestørrelse og børn der samles på tværs

  Opdateret 09/02 kl. 08:41

  • Dagtilbud

  I forbindelse med ferier kan daginstitutioner samle børn fra flere forskellige daginstitutioner i én daginstitution eller på tværs af stuerne eller tilsvarende gruppeinddelinger.

  For bedst muligt at kunne inddæmme eventuelle smittetilfælde i den nye midlertidige sampasningsordning anbefales det, at børnene organiseres i faste, mindre grupper.

  Særligt i forhold til dagplejen

  Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær komme i en gæstedagpleje. Det er at foretrække, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos. 

  Opdateret 15/01 kl. 11:33

  • Dagtilbud

  Dagtilbud m.v. skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.

  For daginstitutioner og institutionslignende private pasningsordninger anbefales det, at dette sker med stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling som afsæt, hvor der er en fast gruppe af børn med et fast personale tilknyttet.

  Det anbefales, at børnegruppen, dvs. stuen eller en tilsvarende gruppe, opdeles i mindre grupper i løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag, også når børnene er udenfor.

  Der bør sikres tilstrækkeligt personale til de mindre børnegrupper. Børn fra forskellige stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i daginstitutioner mv. bør ikke være sammen fysisk på tværs.

  Der opfordres endvidere til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.  Personalet kan dog i særlige tilfælde skifte mellem stuer/grupper, hvis særlige hensyn til børnenes trivsel og udvikling tilsiger det. Det kan fx være personale, der er særligt kvalificeret til at understøtte udsatte børn, sprogarbejdet, naturaktiviteter mv. Personalet skal have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter mellem stuer/gruppe.

  Børn kan samles på tværs af stuer mv. i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Dette kunne være i ydertimer eller i ferieperioder.

  Særligt i forhold til dagplejen

  Dagplejen og dagplejelignende private pasningsordninger er allerede organiseret i faste mindre grupper med en fast voksen. Der ændres derfor ikke i denne organisering.

  Børn fra en dagpleje kan ved dagplejers sygdom eller andet fravær komme i en gæstedagpleje. Det anbefales, at det som udgangspunkt er de samme gæstedagplejere, de enkelte børn kommer hos, og antallet af børn i gæstedagpleje bør begrænses mest muligt. Forskellige børnegrupper i dagplejen bør ikke mødes fysisk på tværs, for eksempel i legestuer.

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 16/02 kl. 11:50

  • Dagtilbud

  Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen indeholder opdaterede anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, der også gælder for dagtilbudsområdet. Vejledningen kan løbende blive revideret. Find vejledningen her (sst.dk).

  Der bør lokalt afsættes de nødvendige ressourcer for at efterleve nedenstående retningslinjer for rengøring.

  Grundelementerne er i prioriteret rækkefølge:

  1. Isolation af personer med symptomer for eksempel i eget hjem eller på sygehus
  2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
  3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrier samt udluftning.

  Den generelle anbefaling om 2 meters afstand gælder ikke, for så vidt angår børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at samvær foregår inden for stuen, og der er stort fokus på hygiejne.

  Ved aktiviteter, der indebærer sang, anbefales det, at personale i dagtilbud holder 2 meters afstand, da der kan være øget risiko for dråbesmitte ved sang. Børn i dagtilbud er ikke omfattet af anbefalingen om afstand. Sang bør desuden organiseres inden for børnegruppen.

  Det er således blandt andet anbefalingen, at:

  • aktiviteter i dagtilbud organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag
  • der foretages hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer
  • afstand på 2 meter overholdes ved for eksempel hente-bringe-situationer, samt personalet imellem, hvis muligt.

  Der kan komme opdateringer af den generelle vejledning om forebyggelse af smittespredning samt øvrige supplerende materialer. Der henvises herudover generelt til Sundhedsstyrelsens 'Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud' (sst.dk), samt vejledningen 'Smitsomme sygdomme hos børn og unge', som findes her (sst.dk).

  Se desuden oversigt over Sundhedsstyrelsens vejledninger under emnet ’Sundhedsstyrelsens vejledninger på dagtilbudsområdet’ nederst på siden.

  Opdateret 01/02 kl. 14:48

  • Dagtilbud

  God hygiejne og kontaktreduktion er vigtig for forebyggelse af smittespredning.

  Anbefalingerne til hygiejne omfatter god og hyppig håndhygiejne, hosteetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Hænder skal vaskes ved behov, fx ved ankomst, før og efter spisning, efter host og nys, efter udendørs leg, mellem aktiviteter, efter toiletbesøg og ved bleskift. Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

  I dagtilbud m.v. kan gulve og vægge i ’nåhøjde’ også være kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt (herunder legetøj der løbende er i brug), med mindre der er behov for mere.

  Det anbefales, at dagtilbud m.v. har fokus på rengøring af kontaktpunkter udenfor, hvor der generelt er megen berøring fx håndtag, gelændere etc. Det kan fx være dørhåndtag, tovet i gyngen, håndtag på cykler, gelændrer ved rutchebane mv. Derudover er det vigtigt, at efterleve anbefalingerne om håndhygiejne, når man er kommet indenfor igen.

  Frekvensen for rengøring af legetøj er et skøn, som må træffes lokalt i det enkelte dagtilbud. Frekvensen af rengøring vil afhænge af flere faktorer, for eksempel hvor mange børn bruger legetøjet, og om det er små børn, som putter legetøjet i munden og lignende. Anbefalingen er, at det er en god idé at vaske det brugte legetøj for eksempel en gang om dagen og ellers foretage et lokalt skøn, om dette er tilstrækkeligt.

  Rengøring af legetøj skal ske med vand og sæbe. Legetøjet kan som udgangspunkt ikke lægges væk uden at blive gjort rent, da det er en usikker metode.

  Generelt skal legetøj, der er vanskeligt at rengøre, ikke anvendes under pandemien.

  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en vejledning om forebyggelse af smitte. Der henvises endvidere til Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud (sst.dk).

  Opdateret 01/02 kl. 14:48

  • Dagtilbud

  Nej. Antallet af børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med daginstitutioner. Fordi der er tale om en mindre børnegruppe, gælder der ikke samme anbefalinger til frekvens og grundighed af rengøringen af kontaktpunkter i dagplejen som i daginstitutioner. Der skal dog som udgangspunkt gøres rent én gang dagligt. I dagplejen bør der som i alle dagtilbud løbende være fokus på at efterleve de generelle anbefalinger om smitteforebyggende foranstaltninger som god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet, voksne holder afstand til hinanden, personer med symptomer og nære kontakter holder sig hjemme samt god udluftning. Sammen med rengøring af kontaktpunkter bidrager disse tiltag samlet til at forebygge smitte i dagplejen. Læs mere om de genelle råd om smitteforebyggelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk).

  Frekvensen for rengøring af legetøj afhænger af flere faktorer, fx hvor mange børn bruger legetøjet, om det er små børn, som putter legetøjet i munden, o. lign. Anbefalingen er, at det er en god idé at vaske det brugte legetøj fx en gang om dagen og ellers foretage et lokalt skøn, om dette er tilstrækkeligt.

  Der er en vis fleksibilitet til, at kommunerne fx kan reducere i åbningstiden, for at afsætte den nødvendige tid til rengøring i dagplejen. Det er kommunerne, der lokalt finder løsninger, der kan understøtte dagplejerne med rengøringsopgaven.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud

  Det vigtigste er, at der opretholdes en høj standard for hygiejne og rengøring før og efter måltider. Der er ikke krav til, at maden skal portionsanrettes.

  Overgang fra dagtilbud mv. til SFO og fritidshjem

  Opdateret 09/02 kl. 08:38

  • Dagtilbud
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Opdateret 09/02 kl. 08:36

  • Dagtilbud
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Ja. Kommende skolestartere fra dagtilbud kan overgå til fritidshjem efter dagtilbudsloven eller skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Overgangen skal ske i overensstemmelse med gældende retningslinjer for det fritidstilbud, som barnet overgår til, og tilrettelægges, så den opleves så harmonisk og naturlig for barnet som muligt. Det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for det afgivende dagtilbudstilbud og det modtagende fritidstilbud, der konkret fastlægger rammerne for overgangen.

  Se retningslinjer for grundskoler, herunder også fritidshjem eller skolefritidsordninger.

  Opdateret 09/02 kl. 08:39

  • Dagtilbud
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem

  Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i fritidstilbuddet. Hvorvidt der i tilfælde af dimensionering kan tages hensyn til kommende skolestartere i fritidstilbuddet, eksempelvis behovet for at børnene inden skolestart som en samlet gruppe opbygger en relation til hinanden, personalet og de nye rammer, må bero på en konkret vurdering.

  Obligatoriske tilbud

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud

  Der er som udgangspunkt pligt til at deltage i obligatoriske tilbud så som obligatorisk læringstilbud (for børn i udsatte boligområder, der ikke er i dagtilbud, når de er 1 år), og sprogstimulering (for 2-3-årige børn der har behov for sprogstimulerende aktiviteter). Forældrene kan dog forestå indsatsen selv, såfremt den står mål hermed.

  Kommunen skal føre tilsyn med forældre, der vælger selv at varetage en indsats i stedet for tage imod kommunens obligatoriske tilbud. Tilsynet skal under genåbningen ske i overensstemmelse med gældende vejledning og anbefalinger.

  Hvis børn i obligatoriske tilbud er syge, skal de ikke deltage i tilbuddet.

  Der kan afholdes almindelig ferie, fridage med videre fra tilbuddet, som er aftalt mellem leder og forældre. Der er ikke krav til form på eller indholdet af ferien, så en familie kan eventuelt anvende ferie på ophold i udlandet og eventuelt efterfølgende ophold hjemme, såfremt ferieperioden er aftalt med lederen. 

  Udgangspunktet er, at forældre, der ikke samarbejder i forbindelse med obligatoriske tilbud, herunder overholder aftaler om ferieafholdelse, bliver trukket i børneydelsen. Det er et konkret skøn i kommunen, om der ikke samarbejdes, og samarbejdet skal vurderes i lyset af den lokale COVID-19-situation.

  Dimensionering

  Opdateret 01/02 kl. 14:50

  • Dagtilbud
  • Dimensionering

  Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske tilbud træffes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan uddelegere beslutningskompetencen internt for eksempel til forvaltningen, lederen mv.

  I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige bestyrelse eller leder.

  Børne- og Undervisningsministeren har truffet beslutning om at fritage dagtilbudsområdet for at indberette begrundelse for dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet frem til den 28. februar 2021, når der iværksættes dimensionering. Første gang, der igen skal indberettes om dimensionering, er den 20. marts 2021 for perioden fra den 1. marts til den 15. marts 2021.

  Der henvises til:

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud
  • Dimensionering

  Dimensionering er et tiltag, der kan iværksættes efter nødprocedurebekendtgørelsen (retsinformation.dk). Dimensionering kan blandt andet iværksættes på dagtilbudsområdet.

  På dagtilbudsområdet indebærer dimensionering, at pasningsgarantien efter dagtilbudsloven kan fraviges i helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19.

  Dimensionering kan for eksempel ske ved en afgrænsning af de timer, børnene er i dagtilbud mv., en prioritering mellem børnene i forhold til den tid, de er i dagtilbud mv, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Som led i dimensionering kan pasningstilbuddet indrettes på en måde, så der er lokaliteter, der lukkes ned helt eller delvist. 

   

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud
  • Dimensionering

  På dagtilbudsområdet kan der ske dimensionering af dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud
  • Dimensionering

  En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at der er tale om et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet mv. på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod COVID-19. Der kan dermed kun foretages dimensionering, hvis man ikke ved en eller flere mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 vil kunne give alle børn ophold i dagtilbuddet mv. på almindelig vis, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.

  Situationer, som lokalt kan begrunde dimensionering, kan for eksempel være:

  • En situation, hvor flere medarbejdere er hjemsendt, fordi de enten er testet positive for COVID-19 eller er identificeret som nære kontakter, afventer test for COVID-19 og svar herpå, og hvor det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt personale, for eksempel ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af dagtilbud i kommunen.
  • En situation, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed i tilfælde af smitteudbrud har truffet afgørelse om, at dagtilbud mv. nedlukkes helt eller delvist for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte, og hvor flere eller alle medarbejdere og børn hjemsendes.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud
  • Dimensionering

  Dimensionering skal i videst muligt omfang tilrettelægges, så de børn og familier, som vurderes at have det største behov, fortsat kan være i dagtilbuddet mv. Her skal der tages hensyn til børn med særlige støttebehov samt børn og familier, som af sociale og pædagogiske årsager vurderes at have særligt behov for at være i dagtilbuddet mv.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud
  • Dimensionering

  Dimensioneringen skal foretages for så kort en periode som muligt, dog højst i fire kalenderuger. En beslutning om dimensionering kan forlænges med en varighed på op til to kalenderuger. Beslutningen kan træffes mere end én gang.

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud
  • Dimensionering

  Hvis en kommune i forbindelse med dimensionering over en periode ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. Det følger af dagtilbudslovens regler om forældrebetaling og grundprincipperne herfor. Der er ikke nogen krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. 

  Kommunen kan i sin beslutning, om at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det for eksempel være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen.

  Forældrebetaling i privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven er et anliggende mellem forældrene og det private tilbud.

  Test af personale i dagtilbud

  Opdateret 05/03 kl. 11:05

  • Dagtilbud

  Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også selvom den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

  Personale i dagtilbud mv. skal som udgangspunkt benytte det fintmaskede statslige testcenter-setup, der er under udbygning, herunder faste centre og pop-up centre. Som supplement til testcentrene, har den enkelte kommune samtidig mulighed for, at lade personale i dagtilbud mv. blive testet i det kommunale testspor. Det kan for eksempel være i situationer, hvor dagtilbuddene er i nær tilknytning til en skole, hvor personalet i dagtilbud mv. så kan blive testet på skolen, eller at kommunale podere kommer ud til dagtilbuddene mv., de steder, hvor dagtilbuddene mv. ligger langt fra et testcenter. Mobil testkapacitet målrettes grupper eller steder med særlige smitte eller grupper, der har særligt svært ved at tilgå de stationære tilbud. Det kan også være dagtilbud.

  Det er vigtigt at lade sig teste, ikke mindst i den aktuelle situation, hvor risikoen er stor for, at mere smitsomme virusvarianter som for eksempel Cluster B.1.1.7 vokser mere frem. Personale i dagtilbud opfordres derfor til at gøre brug af al ledig testkapacitet.

  Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

  Mundbind/visir

  Opdateret 03/03 kl. 08:16

  • Dagtilbud

  Andet personale, for eksempel køkkenpersonale, pedeller og rengøringspersonale, i dagtilbuddet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir generelt ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. Det er op til den ansatte selv at anskaffe visiret.

  Personalet har efter de centralt fastsatte regler om mundbind og visir ikke fået ret til at anvende mundbind. Dette skyldes hensynet til et behov for lokalt at kunne sikre, at børnene kan se og forstå personalets mimik.

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Dagtilbud

  Ja. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v., herunder forældre til børn indskrevet i institutionen eller skolen m.v., have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller skolen m.v., herunder i eventuelle kostafdelinger, med mindre der foreligger en anerkendelsesværdig årsag til at tage det af (se selvstændigt FAQ herom). 

  Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for forældre eller andre, når de deltager i forældre- eller skolebestyrelsesmøder som bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes, at kravet kun gælder for besøgende, og at medlemmer af forældre- og skolebestyrelsen er personer med tilknytning til dagtilbud mv., skolen og institutionen og dermed ikke er besøgende. Der opfordres dog fortsat til, at forældre- og skolebestyrelsesmøder mv. udskydes eller afholdes virtuelt, se særskilt FAQ om aktiviteter der bør aflyses under emnet ’Møder, sociale arrangementer, overnatning og lignende’.

  Særligt for dagtilbud

  I dagtilbud kan det fx være i forbindelse med hente/bringe-situationer indendørs. 

  Hvis forældre deltager i indkøring i forbindelse med opstart eller overgange, eller hvis de deltager i udredning af deres barn i dagtilbuddet, kan det dog udgøre en anerkendelsesværdig årsag til at tage mundbindet eller visiret af, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. 

  Det anbefales, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs. 

  Særligt for grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv.

  Alle besøgende på 12 år og derover skal på skolen bære mundbind eller visir, når de opholder sig på indendørs på skolen, SFO'en eller fritidsordningen. Dette gælder for elevens forældre eller andre familiemedlemmer og for alle øvrige besøgende som f.eks. håndværkere m.fl. 

  For forældre og andre familiemedlemmer kan det for eksempel være i forbindelse med hente/bringe-situationer. 

  Hvis for eksempel en forælder ikke vil bære mundbind eller visir, kan adgangen til skolen, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. begrænses. For eksempel således, at han eller hun i en hente/bringe-situation ikke kommer indenfor på skolen, men afleverer/henter eleven udendørs.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind (sst.dk).

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Dagtilbud

  Ja.  Dagtilbuddene, grundskolerne og skolefritidsordningerne m.v. skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Informationsmaterialer kan blandt andet findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk)

   

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Dagtilbud

  Ja. Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. kan afvise besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

  Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

  Hvis dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem og klubtilbud mv. ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen eller skolen mv. blive straffet med bøde.

  Opdateret 07/02 kl. 13:21

  • Dagtilbud

  Følgende grupper af personer er generelt undtaget fra kravet om at bruge mundbind eller visir:

  • Personer, der er under 12 år.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

  Herudover kan personer, der ellers er forpligtet til at bære mundbind eller visir, i visse situationer fjerne det helt eller delvist. Det kan for eksempel være i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted (dette omfatter ikke serveringssteder).
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

  Det betyder eksempelvis, at en forældre i forbindelse med indkøring eller udredning af barnet i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. vil kunne fjerne mundbind eller visir, hvis barnet bliver utrygt af, at forælderen bærer det. Det betyder også, at for eksempel talepædagoger og medarbejdere fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) vil kunne fjerne mundbind eller visir, mens de varetager pædagogiske opgaver i forhold til et barn, fordi det er nødvendigt for barnet at kunne se mest muligt af personens mimik og mundbevægelser.

  Desuden henvises der til Sundhedsstyrelses generelle råd og anbefalinger til brug af mundbind på (sst.dk).

  Opdateret 21/12 2020 kl. 08:25

  • Dagtilbud

  For pædagogisk personale i dagtilbud m.v. skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Det pædagogiske personale må ikke bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik.

  Personalet har ret til at anvende visir i dagtilbuddet, hvis de pågældende ønsker det. På dagtilbudsområdet gælder således, at kommuner og institutioner ikke kan forbyde personalet at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

  Møder, aktiviteter, sociale arrangementer og lignende

  Opdateret 01/03 kl. 11:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 5. april 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

  Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

  Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne også anbefaler aflysning af private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen, som eksempelvis klassefester, fødselsdage, lejrture mv. Dette gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

  Dertil anbefales det, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være forældre-og skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til dagtilbuddets eller skolens bestyrelse, elevråd el.lign., forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Anbefalingen gælder til og med 5. april. Elever, som er omfattet af lukningen af skolen, må ikke modtages på skolen, heller ikke i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lignende. Nogle af ovenstående aktiviteter kan gennemføres virtuelt.

  Opdateret 03/02 kl. 09:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Der kan ikke afvikles rundvisning, orienteringsmøder, mini-åbent hus eller lignende for ansøgere eller kommende elever/kursister/forældre med fysisk fremmøde på institutionen. Dette gælder uanset hvor få personer, der samles. Sådanne aktiviteter kan kun afvikles virtuelt.

  Opdateret 15/01 kl. 13:06

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 09/12 2020 kl. 15:16

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at elevråd mødes virtuelt.

  Legeaftaler

  Opdateret 08/01 kl. 13:39

  • Dagtilbud

  Antallet af personer, som hver person mødes med, har betydning for smittespredningen. Derfor er det vigtigt, at man primært ses med sin egen husstand, ser så få som muligt og ikke er mere end fem sammen.

  Af Sundhedsstyrelsens vejledning ’Socialt samvær i den kommende tid’ fremgår det blandt andet at:

  • børn skal følge de samme anbefalinger som voksne
  • du skal undgå legeaftaler med børn, som dit barn ikke plejer at lege med.

  Læs hele vejledningen her (sst.dk).


  Rejser til udlandet

  Opdateret 23/02 kl. 09:17

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Der indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark, skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Personer under 15 år er dog ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

  Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

  Ovenstående indebærer, at unge fra og med 15 år som udgangspunkt skal gå i isolation, når de indrejser fra udlandet til Danmark, mens børn og unge under 15 år alene opfordres til det.

  Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor unge mellem 15 år til og med 17 år (der er danske statsborgere eller har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark), indrejser efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve sit fastsatte eller aftalte samvær med en forælder.

  For yderligere detaljer omkring rejser til udlandet henvises der til coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 kl. 07:29

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen skal give nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven, kursisten eller deltageren opfordres til selvisolation, afhænger af om vedkommende har været på en nødvendig eller ikke-nødvendig rejse til udlandet.

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig. I forhold til praktikophold i udlandet (PIU) på erhvervsuddannelsesområdet vil det være op til den enkelte elev i samråd med sin uddannelsesinstitution at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse.

  Der skal tilbydes fjernundervisning til elever, kursister og deltagere, der har været på en nødvendig rejse til udlandet, i den periode, hvor vedkommende er i selvisolation.

  Elever/kursister/deltagere, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven opfordres til at selvisolere sig.

  På grundskoleområdet kan skolelederen dog godkende fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation som ekstraordinær frihed. Hvis dette er tilfældet kan skolen i så fald enten give nødundervisning i form af fjernundervisning eller på anden vis sikre sig, at eleven modtager undervisning (for eksempel ved at forældrene sørger for undervisning hjemme i perioden).

  Opdateret 13/02 kl. 07:24

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  I Udenrigsministeriets rejsevejledninger frarådes rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye covid-19 varianter.

  Der gælder de samme regler for børn, elever og kursister i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Reglerne beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

  Opdateret 13/02 kl. 07:27

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen

  Hvorvidt der er tale om ulovligt fravær vil altid bero på en konkret og individuel vurdering foretaget af skolelederen i en grundskole.

  Før afrejse opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til, at forældrene tager en dialog med skolelederen om baggrunden for rejsen. På baggrund af dialogen med forældrene skal skolelederen vurdere, om vedkommende kan godkende fraværet efter de almindelige fraværsregler for folkeskolen. Skolelederen bør i vurderingen både have øje for det fravær, eleven har i forbindelse med rejsen, og det efterfølgende fravær, eleven har i forbindelse med den efterfølgende selvisolation.

  Skolelederen bør derudover have øje for, at der i Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelnes mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. Det er op til den enkelte at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. På grundskoleområdet vil det typisk være elevens forældre, der vurderer, hvorvidt en rejse er nødvendig.

  Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde.

  Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden i selvisolation som udgangspunkt som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både fraværet i forbindelse med den ikke-nødvendige rejse og den efterfølgende selvisolation) som ekstraordinær frihed.

  Skolederens samlede vurdering af elevens fravær har samtidig betydning for, hvorvidt skolen skal tilbyde nødunder-visning uden fysisk tilstedeværelse i den periode, hvor eleven er fraværende på grund af selvisolation. Se selvstændigt spørgsmål herom.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/03 kl. 08:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødunderundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 17/02 kl. 13:37

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsstyrelsen anbefaler at nære kontakter testes med PCR-test. Dog kan der i de tilfælde, hvor nære kontakter udvikler symptomer med fordel tages en hurtigtest hurtigst muligt, i kombination med en PCR-test. På den måde kan den nære kontakt med symptomer få et hurtigt svar, og der kan opstartes kontaktopsporing så tidligt som muligt, hvis testen er positiv. Hurtigtesten følges efterfølgende op med en PCR-test for at sikre, at testsvaret fra hurtigtesten er korrekt, jf. COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter  (sst.dk).

  Personer, der er nære kontakter til en smittet person, kan vende tilbage i dagtilbud mv., skole eller uddannelsesinstitution, efter andet negative testsvar på en PCR-test, eller efter 7 dage hjemme i isolation efter sidste nære kontakt i de tilfælde, hvor et barn ikke testes.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  En elev og kursist, der er testet positiv for COVID-19 og bor på skolehjem, efterskole, fri fagskole eller en kostskole, hvor vedkommende også opholder sig på det tidspunkt, hvor smitten konstateres, kan blive på  skolen og skal gå i isolation fra de andre elever og kursister, indtil 48 timer efter, at eleven eller kursisten har haft symptomer.

  Skolen skal i givet fald sørge for, at de rette forudsætninger for selvisolation er til stede på skolen. Bl.a. må en smittet elev eller kursist ikke forlade sit værelse, ikke få besøg af andre elever eller kursister. En smittet skal have adgang til eget værelse og separate toilet- og badefaciliteter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19 (sst.dk).

  Det er desuden afgørende, at både elever og kursister, der er konstateret smittede, og de, der er nære kontakter, bliver testet med PCR-test efter retningslinjerne, for Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk), og isolerer sig fra de andre elever eller kursister.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal bl.a. forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til, hvordan den enkelte unge kan være med til at forebygge smittespredning samtidig med, at den unge fortsætter med at lave det, man gerne vil, når man er ung.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsen hjemmeside til særligt unge.

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet inspirationsmateriale til lærere for udskolingsklasser og undervisere på ungdomsuddannelserne, der består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, fx hvorfor det kan være vanskelligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. 

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med udskolingsklasser (sst.dk)

  Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om dialog med unge på ungdomsuddannelser (sst.dk)

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet materiale, som kan bruges i den lokale informationsindsats om smitteforebyggelse målrettet unge.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside med materialepakker til kommuner.

  Opdateret 10/12 2020 kl. 11:40

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Skoler og institutioner opfordres til at have særligt opsynspersonale til at italesætte og medvirke til at afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det er den enkelte skole/institution, der vurderer behovet for særligt opsynspersonale, og som træffer beslutning om at tilrettelægge sådant opsyn.

  Opdateret 17/02 kl. 13:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Ved påvisning af tilfælde med COVID-19 bør der straks igangsættes identifikation af nære kontakter til den smittede både i og uden for gruppen/stuen/klassen/holdet, som beskrevet i Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler (sst.dk) og i Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser (sst.dk)

  Desuden kan den lokale, kommunale sundhedsmyndighed kontaktes for yderligere vejledning. 

  Læs nærmere om hvem der defineres som en nær kontakt i COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk).

  Ved personer med symptomer på anden sygdom følges på både dagtilbud-, grundskole- og ungdoms- samt voksenuddannelsesområdet de almindelige retningslinjer, jf. Sundhedsstyrelsens: Smitsomme sygdomme hos børn og unge (sst.dk).

  Opdateret 17/02 kl. 14:50

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 17/02 kl. 13:44

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Opdateret 02/09 2020 kl. 14:30

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU

  Det anbefales, at dagtilbuddet mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

  Der er ikke krav om, at selve testen skal fremvises, men såfremt barn, elev, kursist, deltager eller medarbejder har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, således, at der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Opdateret 17/02 kl. 13:36

  • Dagtilbud
  • Efterskoler
  • Folkeskolen
  • Frie grundskoler
  • SFO, klub, fritidshjem
  • Erhvervsuddannelser
  • FGU
  • Gymnasiale uddannelser
  • STU
  • avu
  • AMU
  • FVU
  • OBU
  Sidst opdateret: 26. februar 2021