Hop til indhold
Genveje til emner

  Senest opdaterede spørgsmål

  Opdateret 22/06 2021 kl. 13:33

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, hvor det blandt andet fremgår at man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning, der er følgende:

  • Isolation af smittede personer
  • Reduktion af dråbesmitte
  • Reduktion af kontaktsmitte

  De mere specifikke anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, herunder for blandt andet for ventilation og udluftning, håndhygiejne og rengøring, findes i vejledningens afsnit 4.

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:43

  • Mundbind
  • Visir

  Nej, kravet om brug af mundbind eller visir er ophævet pr. 14. juni 2021 på hele Børne- og Undervisningsministeriets område.

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:43

  • Mundbind
  • Visir

  For pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Personalet har ikke ret til bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik. 

  Personalet har ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Personalet kan således ikke forbydes at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:40

  • Test af personale i dagtilbud

  Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også selvom den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

  Opfordringen ophæves pr. 1. september 2021, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.

  Opfordring til test gælder ikke for personale, der

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

  Personale i dagtilbud mv. skal som udgangspunkt benytte det fintmaskede statslige testcenter-setup. Som supplement til testcentrene, har den enkelte kommune samtidig mulighed for, at lade personale i dagtilbud mv. blive testet i det kommunale testspor. 

  Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:34

  • Dimensionering

  Kommunalbestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dimensionere enkelte kommunale dagtilbud, obligatoriske tilbud, kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. I private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven træffes beslutning om dimensionering af den ansvarlige bestyrelse eller leder.

  En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at ikke alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte nødvendige covid-19-foranstaltninger. Der kan altså kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen.

  Der skal pr. 1. august 2021 indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes dimensionering.

  Der henvises til:

  Opdateret 04/06 2021 kl. 10:45

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller hvis unge er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter, eller unge, der er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 28/05 2021 kl. 09:33

  • Nedlukning

  Lukning på sogneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser nedenstående forhold samtidigt:

  • Der er i de seneste syv dage en incidens på mindst 600 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere i et sogn
  • Registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage
  • Positivprocenten er 3 eller derover.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på en af de tre parametre (600-20-3).

  Lukning på kommuneniveau:

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

  • at incidenstallet i en kommune er på mindst 300 smittede med COVID-19 per 100.000 indbyggere
  • registrering af mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 de sidste syv dage.

  Kommunalbestyrelsen skal ophæve lukningen, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 300 per 100.000 indbyggere eller mindre end 20 registrerede smittetilfælde.

  Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er for så vidt angår opholdet på kosttilbuddet undtaget fra lokale nedlukninger.

  Dagtilbud mv. er heller ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt og at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.  Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

  Kommunalbestyrelserne er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.

  Se desuden spørgsmål og svar om hvem der er undtaget for påbud om nedlukning.

  Opdateret 19/05 2021 kl. 10:52

  • Rejser til udlandet

  Dagtilbud

  Hygiejne og rengøring

  Opdateret 22/06 2021 kl. 13:33

  • Hygiejne og rengøring

  Dagtilbud, grundskoler og uddannelsesinstitutioner opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejleding COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, hvor det blandt andet fremgår at man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning, der er følgende:

  • Isolation af smittede personer
  • Reduktion af dråbesmitte
  • Reduktion af kontaktsmitte

  De mere specifikke anbefalinger for forebyggelse af smittespredning, herunder for blandt andet for ventilation og udluftning, håndhygiejne og rengøring, findes i vejledningens afsnit 4.

  Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

  Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen løbende opdaterer sine anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Hold øje med Sundhedsstyrelsen hjemmeside for information om opdateringer.

  Angående økonomi og drift forbundet med rengøring henvises der til COVID-19-relaterede spørgsmål og svar for økonomi og drift på uvm.dk.

  Dimensionering

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:34

  • Dimensionering

  Kommunalbestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde dimensionere enkelte kommunale dagtilbud, obligatoriske tilbud, kommunale fritidshjem samt kommunale klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. I private dagtilbud, private pasningsordninger, private fritidshjem samt private klub- og fritidstilbud efter dagtilbudsloven træffes beslutning om dimensionering af den ansvarlige bestyrelse eller leder.

  En beslutning om dimensionering kan kun træffes, hvis det konkret vurderes, at ikke alle børn kan være i tilbuddet på almindelig vis som følge af den eller de iværksatte nødvendige covid-19-foranstaltninger. Der kan altså kun dimensioneres, hvis man ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger vil kunne give alle børn ophold i tilbuddet på almindelig vis, herunder ved anvendelse af vikarer eller fleksibel anvendelse af kapacitet på tværs af tilbud i kommunen.

  Der skal pr. 1. august 2021 indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der iværksættes dimensionering.

  Der henvises til:

  Test af personale i dagtilbud

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:40

  • Test af personale i dagtilbud

  Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt, også selvom den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

  Opfordringen ophæves pr. 1. september 2021, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.

  Opfordring til test gælder ikke for personale, der

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19,
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

  Personale i dagtilbud mv. skal som udgangspunkt benytte det fintmaskede statslige testcenter-setup. Som supplement til testcentrene, har den enkelte kommune samtidig mulighed for, at lade personale i dagtilbud mv. blive testet i det kommunale testspor. 

  Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

  Mundbind/visir

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:43

  • Mundbind
  • Visir

  Nej, kravet om brug af mundbind eller visir er ophævet pr. 14. juni 2021 på hele Børne- og Undervisningsministeriets område.

  Opdateret 15/06 2021 kl. 09:43

  • Mundbind
  • Visir

  For pædagogisk personale og andet personale i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Personalet har ikke ret til bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik. 

  Personalet har ret til at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det. Personalet kan således ikke forbydes at anvende visir, hvis de pågældende ønsker det.

  Det er op til den ansatte selv at anskaffe evt. visir.

  Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 04/06 2021 kl. 10:45

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 03/06 2021 kl. 09:40

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Hvis børn og unge er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter eller hvis unge er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark, kan afvisning ske under forskellige forudsætninger afhængigt af, om det finder sted i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen.

  Det følger af regler på Sundhedsministeriets område, jf. Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, at børn og personale med smitsom sygdom ikke må modtages i institution/skole, hvor smitte kan udgøre en risiko. Hvis der under opholdet i institutionen/skolen opstår tegn på smitsom sygdom hos et barn, skal hjemmet underrettes med henblik på hjemtagelse, og barnet skal om fornødent holdes adskilt fra de øvrige børn, indtil hjemtagelse finder sted. Ved forekomst af en smitsom sygdom hos børn eller personale eller i disses husstand afgør Styrelsen for Patientsikkerhed i tvivlstilfælde, hvornår de pågældende kan modtages i institutionen/skolen.

  Herudover gælder følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område for hhv. skoler og uddannelsesinstitutioner samt dagtilbud mv.

  Skoler og uddannelsesinstitutioner

  Skolen eller institutionen kan afvise den pågældende med henvisning til, at skolen eller institutionen for at imødekomme sundhedsmyndighedernes anbefaling har iværksæt foranstaltninger mod COVID-19. Eleven/kursisten/deltageren skal i stedet tilbydes nødundervisning uden fysisk fremmøde. Der er pligt til at deltage i sådan nødundervisning.

  Dag-, fritids- og klubtilbud mv.

  I forhold til dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. kan der lokalt træffes beslutning om ikke at modtage børn og unge, der er omfattet af anbefalingerne for nære kontakter, eller unge, der er omfattet af kravet om test og isolation efter indrejse i Danmark. Såfremt forældrene til et barn eller en ung i tilbuddet herefter ikke holder barnet eller den unge hjemme, kan tilbuddet afvise at modtage det pågældende barn eller den pågældende ung med henvisning til, at der er iværksat en dimensionering herom. En sådan beslutning er undtaget fra pligten til at indberette beslutninger om dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  For yderligere information se Vejledning om handlinger ved iværksættelse af dimensionering på dagtilbud under Børne- og Undervisningsministeriets område

  For yderligere detaljer omkring krav om test og isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

  Opdateret 19/05 2021 kl. 08:53

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Ja. Det anbefales, at dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen spørger, hvorvidt der er foretaget en test, og i givet fald om resultatet heraf.

  I dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor der kun er kraftig opfordring til test, er der ikke krav om, at selve resultatet af testen skal fremvises/dokumenteres, eller at der skal oplyses om, hvorvidt der er foretaget en test. I tilfælde af, at barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen har fået konstateret COVID-19, vil dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen skulle orienteres om smittetilfældet, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler.

  Dagtilbuddet, skolen eller uddannelsesinstitutionen kan helt undtagelsesvis have en særlig anledning til at få oplysningen dokumenteret. Det vil blandt andet være tilfældet, hvis barnet/eleven/kursisten eller medarbejderen trods oplysning om at have modtaget et negativt testresultat viser tegn på symptomer på covid-19. Det kan også være tilfældet, hvis der helt undtagelsesvis er åbenbar grund til usikkerhed om, at der foreligger et testresultat.

  Opdateret 19/04 2021 kl. 12:46

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Elever, kursister, deltagere og medarbejdere som er omfattet testkrav kan tidligst vende tilbage to uger efter de blev testet positive, da de først herefter kan blive undtaget krav om test. De skal dog samtidig have endt deres sygdomsforløb, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

  Børn, elever og medarbejdere, som ikke er omfattet af testkrav kan vende tilbage efter endt sygdomsforløb. Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder det, at smittede uden symptomer kan vende tilbage 7 dage efter testtidspunktet. Smittede med symptomer kan vende tilbage 48 timer efter symptomerne er stoppet eller 10 dage efter symptomstart, hvis personen har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans.

  Opdateret 18/03 2021 kl. 14:00

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Opdateret 17/02 2021 kl. 13:50

  • Symptomer og håndtering af smitte

  Nej. Dagtilbud mv., skoler og uddannelsesinstitutioner bør dog kraftigt opfordre til, at personer tilknyttet stedet, og som er identificeret som nære kontakter eller har symptomer, straks isolerer sig hjemme og lader sig teste med PCR-test, da det er vigtigt for at begrænse og forebygge smittespredning.

  I Sundhedsstyrelsen publikation Opsporing og håndtering af nære kontakter (sst.dk)  anbefales det, at asymptomatiske børn til og med 12 år kun testes, hvis resultatet kan have betydning for det videre behandlingsforløb, eller hvis andre særlige forhold taler herfor. Ved særlige forhold skal blandt andet forstås børn, som er nære kontakter til en person, der har fået påvist ny coronavirus, eller som er hjemsendt fra skole i forbindelse med screening for COVID-19. 

  Hvis der er et ønske om, at et asymptomatisk barn, som har været nær kontakt til en person med påvist ny coronavirus, ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste eksponering. Såfremt barnet i denne periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det efterfølgende komme i dagtilbud mv. eller i skole.  

  For mindre børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud mv. eller skole, og som kun er nære kontakter til familiemedlemmer, anbefales det som udgangspunkt kun at teste barnet, hvis det udvikler symptomer, eller hvis det på baggrund af en sundhedsfaglig visitation vurderes relevant.

  Aldersgrænsen i ovenstående er vejledende, og på baggrund af et konkret fagligt skøn kan behovet for test vurderes ved det enkelte barn.  

  Opdateret 17/02 2021 kl. 14:50

  • Symptomer og håndtering af smitte
  Sidst opdateret: 6. juli 2021