Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Bemærk at mange af svarene handler om genåbningen og perioden frem til sommerferien. Retningslinjerne for efter 1. august er blevet udgivet her. Vi opdaterer spørgsmål og svar så hurtigt som muligt i forhold til de nye retningslinjer.

Vejledning til afgivelse af standpunktskarakter på avu ved sommerterminen 2020 (pdf)

Vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse på FVU ved sommerterminen 2020 (pdf)

Ordblindeundervisning (OBU)

Den midlertidige adgang til at visitere online med ordblindetesten bortfalder, når nødundervisningen ophører. STUK vil dog følge op på erfaringerne med online-testning med henblik på en eventuel ændring af procedurekravene.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Når der den 1. august igen er åbnet for FVU-prøver vil der ikke længere skulle gives standpunktsbedømmelse for forløb påbegyndt efter 1. august.

Det følger af FVU-bekendtgørelsen, at optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik forudsætter deltagelse i de obligatoriske test. Når der ikke længere undervises efter nødbekendtgørelsen, kan STUK ikke dispensere fra kravet om obligatoriske test.

Samtalen, der bør være på 15-20 minutter, er obligatorisk og indgår som en del af undervisningen. Det er institutionen og den enkelte lærer, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen, men STUK har i denne vejledning [Link til Vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse på FVU ved sommerterminen 2020] udfoldet sine forventninger til rammerne for samtalerne.

Ja, på trods af udeblivelse fra en individuel, faglig vurderingssamtale skal deltageren stadig have en afsluttende standpunktsbedømmelse. 

Institutionen skal sikre, at der afvikles en individuel, faglig vurderingssamtale. Såfremt deltageren efter gentagne forsøg ikke deltager, må det indgå i den samlede vurdering, at deltageren har været fraværende til denne del af bedømmelsesgrundlaget. Det vil således tælle negativt i den samlede helhedsvurdering. 

Det skal dog understreges, at en udeblivelse ikke i sig selv er årsag til, at en deltager kan vurderes ikke at have bestået et fag. Der er til enhver tid tale om en helhedsvurdering af deltagerens opfyldelse af de faglige mål for faget, hvori den individuelle, faglige vurderingssamtale er en del af grundlaget for helhedsvurderingen.

Som udgangspunkt ydes der ikke erstatningsundervisning. FVU-deltagerer, der mangler en smule for at nå de faglige mål i et omfang, så de kan komme videre med deres uddannelsesplaner, kan hvis det efterspørges tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i meget begrænset omfang.

Hvis manglerne i forhold til at kunne nå bestå-niveau er for store, og tilbuddet i øvrigt skønnes at være det rigtige for deltageren/kursisten, kan forløbet som i dag gentages.

Almen voksenuddannelse (avu)

Institutionen har ved tilrettelæggelse af nødundervisningen skullet udfolde "enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, for i videst mulige praktiske og pædagogiske omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og gennemførelse af igangværende skolegang" (se nødlovens § 2). Hvis kursistens mangler i forhold til at kunne nå bestå-niveau til trods herfor er for store, og tilbuddet i øvrigt skønnes at være det rigtige for kursisten, kan forløbet gentages.

Prøverne er aflyst, og der gives i stedet standpunktskarakterer, som ophøjes til prøvekarakterer. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktskarakteren. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve. Blot skal der på bagsiden af beviset henvises til bekendtgørelsen om aflysning af avu-prøver, men kun med bekendtgørelsens nummer og dato.

Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 80 procent for almen voksenuddannelse.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse, indberettes som fjernundervisning og udløser taxametertilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Ja. Driftsoverenskomstparter skal så vidt muligt gennemføre undervisningen som nødundervisning. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre undervisningen som nødundervisning, samt at det kan dokumenteres, at nødundervisning eller udsættelse ikke har været mulig og at der var bindende tilmeldte pr. 13. marts, kan der  udbetales taxametertilskud for al undervisningsaktivitet baseret på tilmeldinger pr. 13. marts 2020.

For planlagt aktivitet hos godkendte AMU-udbydere, som fuldstændigt bortfalder på grund af nedlukningen, kan institutionen opgøre aktivitetsomfanget på grundlag af antal bindende tilmeldte deltagere pr. 13. marts 2020 og den udmeldte vejledende maksimale varighed.

Ved bindende tilmelding forstås, at deltagerbetalingen var betalt.

AMU-udbyderen skal kunne dokumentere, at der var givet bindende tilmelding til aktiviteten, og at den planlagte undervisning ikke kunne erstattes af nødundervisning, samt at den planlagte aktivitet ikke kunne udsættes til et senere tidspunkt på året.

Med undtagelse af aktivitet, som før 13. marts 2020 var udbudt og planlagt afviklet som fjernundervisning (og dermed ikke kan betragtes som nødundervisning), vil al undervisningsaktivitet på AMU udløse fuld undervisningstaxameter, inkl. bygningstakst – også for ny-udbudte fjernundervisningskurser.

Tværgående

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Underviserne på de selvejende institutioner er hjemsendt og henvist til at arbejde hjemmefra for at minimere smitterisiko. De kan derfor ikke undervise virksomhedsforlagt. Private udbydere er med nødloven omfattet af samme regler.

Sidst opdateret: 10. juli 2020