Hop til indhold

Denne side henvender sig primært til udbydere af voksenuddannelse.

Ordblindeundervisning (OBU)

Den midlertidige adgang til at visitere online med ordblindetesten bortfalder, når nødundervisningen ophører. STUK vil dog følge op på erfaringerne med online-testning med henblik på en eventuel ændring af procedurekravene.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Det følger af FVU-bekendtgørelsen, at optagelse til FVU-læsning/FVU-dansk og FVU-matematik forudsætter deltagelse i de obligatoriske test. Når der ikke længere undervises efter nødbekendtgørelsen, kan STUK ikke dispensere fra kravet om obligatoriske test.

Optagelse til FVU kan kun foregå virtuelt, hvis institutionen i en periode er omfattet af foranstaltninger iværksat efter epidemiloven, dvs. har fået et påbud eller en anbefaling fra sundhedsmyndighederne, og i den forbindelse ikke kan have fysisk fremmøde på institutionen, kan der i denne begrænsede periode dispenseres fra kravet om brug af de obligatoriske test ved optagelse til FVU-dansk og FVU-matematik. Alle øvrige forhold og procedurer omkring optagelsessamtalen opretholdes, herunder brug af sædvanlige interviewguides, og at det er medarbejdere med relevante og tilstrækkelige faglige kompetencer, der forestår samtalerne.

Se endvidere STUK’s krav til en virtuel optagelsesprocedure i brev af 20. marts 2020 til alle udbydere i tilfælde af nødundervisning (pdf). 

Ved anvendelse af virtuel optagelse til FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk skal samtalen ske under hensyntagen til ansøgers typisk spinkle dansk- eller engelsksproglige færdigheder samt it-færdigheder. Da der indgår praktiske øvelser hhv. læse- og skriveøvelser, er det et krav, at den virtuelle optagelsesprocedure sker via en digital platform med mulighed for skærmdeling.

Økonomi

Fra 1. august skal institutionerne igen følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Det betyder, at institutionerne skal holde sig inden for fjernundervisningsloftet på 80 procent for almen voksenuddannelse.

Tilsvarende gælder de normale tilskudsregler. Det betyder, at aktivitet afholdt som fjernundervisning, herunder også på ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse, indberettes som fjernundervisning og udløser taxametertilskud efter reglerne for fjernundervisning.

Såfremt institutionerne i helt særlige tilfælde er nødsaget til at gennemføre nødundervisning efter nødloven, for eksempel på grund af hjemsendelse af eleverne efter lokal opblussen af smitte, og institutionen har oplyst herom på sin hjemmesiden og indsendt begrundelse til STUK, indberettes aktiviteten som ordinær undervisning, og institutionen modtager fuldt taxametertilskud for nødundervisningen.

Med undtagelse af aktivitet, som før 13. marts 2020 var udbudt og planlagt afviklet som fjernundervisning (og dermed ikke kan betragtes som nødundervisning), vil al undervisningsaktivitet på AMU udløse fuld undervisningstaxameter, inkl. bygningstakst – også for ny-udbudte fjernundervisningskurser.

Almen voksenuddannelse (avu)

Hvis institutionens leder vurderer det muligt, flyttes den mundtlige prøve for pågældende kursist til et senere tidspunkt i vinterterminen. Hvis institutionen ikke vurderer det muligt at flytte den mundtlige prøve, skal kursisten i stedet have en afsluttende standpunktskarakter, som ophøjes til prøvekarakter.

Hvis det drejer sig om skriftlig prøve, aflyses prøven, og i stedet gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

Institutionen vil skulle give kursisten en afsluttende standpunktskarakter umiddelbart efter, at den aflyste prøve skulle være gennemført.

Se evt. spørgsmål-svar om afgivelse af afsluttende standpunktskarakter på avu i tilfælde af aflyst prøve.

Denne regel gælder ikke selvstuderende, der kun skal til prøve. Hvis selvstuderende ikke kan aflægge prøve i vinterterminen på grund af sygdom eller institutionens COVID-19-foranstaltninger, udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021). Noget tilsvarende gælder kursister, der skulle deltage i en syge- eller omprøve efter en klagesag og kursister, der skulle deltage i en prøve igen efter en bortvisning.

I forbindelse med sygdom ved prøverne skal der foreligge dokumentation for elevens/kursistens sygemelding, jf. § 9 i den almene eksamensbekendtgørelse. Det kan være lægeerklæring eller testsvar fra COVID-19-test.

En kursist, der bliver syg under en prøve, skal aflægge en ny prøve i førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

Nej. I disse tilfælde udsættes prøven til førstkommende prøvetermin (sommerterminen 2021).

Lærere, der ikke kan møde fysisk op på skolen, fordi de er i risikogruppe, kan eksaminere virtuelt hjemmefra. Alternativt kan de også være i et andet lokale på skolen. Kursist og censor skal være på skolen i samme lokale og under samme vilkår, som ved en almindelig prøve. Det samme kan gøre sig gældende for en censor i risikogruppe, hvor kursist og eksaminator i den situation vil befinde sig på skolen i samme lokale. Skolen skal stille it-udstyr til rådighed, så prøven kan gennemføres virtuelt.

Nej. Institutionens leder kan aflyse prøver, men ikke udsætte dem til en senere prøvetermin. Udsættelse af prøver til den førstkommende termin sker alene i de tilfælde, der er nævnt i bekendtgørelsens § 4.

Lærere, der ikke kan møde fysisk op på skolen, fordi de er i risikogruppe, kan eksaminere virtuelt hjemmefra. Alternativt kan de også være i et andet lokale på skolen. Kursist og censor skal være på skolen i samme lokale og under samme vilkår, som ved en almindelig prøve. Det samme kan gøre sig gældende for en censor i risikogruppe, hvor kursist og eksaminator i den situation vil befinde sig på skolen i samme lokale. Skolen skal stille it-udstyr til rådighed, så prøven kan gennemføres virtuelt.

Læreren foretager en helhedsvurdering af den enkelte kursists faglige niveau med udgangspunkt i de faglige mål i faget. I dette tilfælde vil vurderingen være med udgangspunkt i den daglige undervisning.

Er det vanskeligt at bedømme kursistens faglige niveau tilstrækkeligt, fx fordi der har været foranstaltet nødundervisning, skal læreren på anden vis sikre, at karakteren kan gives på et sikkert grundlag. Læreren kan fx foranstalte en individuel faglig vurderingssamtale, som er med til at under-støtte grundlaget for vurderingen af kursistens faglige niveau.

Er kursisten på det tidspunkt, hvor karakteren skal gives, dvs. ved fagets afslutning, syg, kan det i den forbindelse være nødvendigt at afvente, at vedkommende bliver i stand til at deltage i en sådan samtale. Vurderingssamtalen kan evt. gennemføres virtuelt.

Det skal under alle omstændigheder sikres, at det er muligt at udfærdige prøve- eller eksamensbevis inden udgangen af januar måned. Bliver det undtagelsesvist ikke muligt at nå at gennemføre den individuelle faglige vurderingssamtale, skal der alligevel gives en afsluttende standpunktskarakter, som så må basere sig på den undervisning, der er gennemført.

Avu-kursister kan klage til institutionens ledelse over en afsluttende standpunktskarakter, jf. § 10 i nødprøvebekendtgørelsen. Når ledelsen tager stilling til en sådan klage, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Hvis ledelsen ikke i sin afgørelse giver kursisten fuldt medhold, kan kursisten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i det omfang der er tale om retlige spørgsmål.

Et retligt spørgsmål kan fx være, hvis institutionen i sin afgørelse har tilsidesat reglerne for afgivelse af karakteren eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven (fx manglende partshøring).

Styrelsen kan derimod ikke behandle klager over institutionens skøn baseret på vurderinger af faktiske forhold ude på institutionen. En kursist vil således ikke kunne klage til styrelsen over den faglige vurdering af kursisten, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

Klage skal stiles til styrelsen og sendes til institutionen.

Sidst opdateret: 17 timer siden