Denne side henvender sig primært til dag- og uddannelsesinstitutioner.

Vi opdaterer løbende siden med spørgsmål & svar på ofte stillede spørgsmål om situationen. Det er vigtigt at holde sig opdateret her på siden, da svarene kan ændre sig i takt med at situationen udvikler sig.

Bemærk, at nogle af de nedenstående svar er udgivet før de forskellige faser af genåbningen. Du kan se på datoen, hvornår spørgsmålet er opdateret. Vi er i dialog med sektoren og opdaterer løbende.

Vejledning til afgivelse af standpunktskarakter på avu ved sommerterminen 2020 (pdf)

Vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse på FVU ved sommerterminen 2020 (pdf)

Genåbning

Der åbnes for al undervisning og øvrige aktiviteter inden for avu, fvu og OBU fra d. 27. maj. Der er dermed også mulighed for samtaler og vejledning relateret til optag af nye kursister fra d. 27. maj.

Undervisning kan foregå på institutionen eller virksomhedsforlagt efter de normale regler herfor, og institutionen kan endvidere tilbyde IDV efter de almindelige regler herfor.

Undervisningen er fortsat omfattet af reglerne om nødundervisning, og skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Skolerne kan f.eks. gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser. Undervisningen kan i den forbindelse også finde sted uden for skolen, f.eks. i naturen eller i lokaler andre steder.

For al genåbning gælder, at dette skal ske i takt med, at skolens bestyrelse vurderer dette forsvarligt i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Ordblindeundervisning (OBU)

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Standpunktsbedømmelsen ophøjes til prøveresultat. Standpunktsbedømmelsen bestået svarer således til en bestået trinprøve. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktsbedømmelsen. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve. Blot skal der på bagsiden af beviset henvises til bekendtgørelsen om aflysning af FVU-prøver, men kun med bekendtgørelsens nummer og dato.

Ja, på trods af udeblivelse fra en individuel, faglig vurderingssamtale skal deltageren stadig have en afsluttende standpunktsbedømmelse.

Institutionen skal sikre, at der afvikles en individuel, faglig vurderingssamtale. Såfremt deltageren efter gentagne forsøg ikke deltager, må det indgå i den samlede vurdering, at deltageren har været fraværende til denne del af bedømmelsesgrundlaget. Det vil således tælle negativt i den samlede helhedsvurdering.

Det skal dog understreges, at en udeblivelse ikke i sig selv er årsag til, at en deltager kan vurderes ikke at have bestået et fag. Der er til enhver tid tale om en helhedsvurdering af deltagerens opfyldelse af de faglige mål for faget, hvori den individuelle, faglige vurderingssamtale er en del af grundlaget for helhedsvurderingen.

Så længe der undervises efter nødbekendtgørelsen, vil det være muligt at screene ansøgere uden brug af de obligatoriske test, hvis der er sundhedsmæssige forhold, der taler herfor. 

Ved online-optagelsessamtaler anvendes en digital platform, som ansøger er tryg ved. Såfremt der er tale om en ikke-sikker forbindelse, skal det ske med ansøgers informerede samtykke.

For yderligere information se brev af 20. marts 2020 om midlertidige regler udsendt til alle udbydere af FVU (pdf).

Samtalen, der bør være på 15-20 minutter, er obligatorisk og indgår som en del af undervisningen. Det er institutionen og den enkelte lærer, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen, men STUK har i denne vejledning [Link til Vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse på FVU ved sommerterminen 2020] udfoldet sine forventninger til rammerne for samtalerne.

Ja, på trods af udeblivelse fra en individuel, faglig vurderingssamtale skal deltageren stadig have en afsluttende standpunktsbedømmelse. 

Institutionen skal sikre, at der afvikles en individuel, faglig vurderingssamtale. Såfremt deltageren efter gentagne forsøg ikke deltager, må det indgå i den samlede vurdering, at deltageren har været fraværende til denne del af bedømmelsesgrundlaget. Det vil således tælle negativt i den samlede helhedsvurdering. 

Det skal dog understreges, at en udeblivelse ikke i sig selv er årsag til, at en deltager kan vurderes ikke at have bestået et fag. Der er til enhver tid tale om en helhedsvurdering af deltagerens opfyldelse af de faglige mål for faget, hvori den individuelle, faglige vurderingssamtale er en del af grundlaget for helhedsvurderingen.

Standpunktsbedømmelsen ophøjes til prøveresultat. Standpunktsbedømmelsen bestået svarer således til en bestået trinprøve. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktsbedømmelsen. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve. Blot skal der på bagsiden af beviset henvises til bekendtgørelsen om aflysning af FVU-prøver, men kun med bekendtgørelsens nummer og dato.

Som udgangspunkt ydes der ikke erstatningsundervisning. FVU-deltagerer, der mangler en smule for at nå de faglige mål i et omfang, så de kan komme videre med deres uddannelsesplaner, kan hvis det efterspørges tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i meget begrænset omfang.

Hvis manglerne i forhold til at kunne nå bestå-niveau er for store, og tilbuddet i øvrigt skønnes at være det rigtige for deltageren/kursisten, kan forløbet som i dag gentages.

Deltagere på øvrige trin og fag, der ønsker bevis for at have gennemført et trin, kan få udstedt et deltagerbevis.

Hvis deltageren selv ønsker at gå videre på et højere FVU-trin, er en manglende prøve ikke til hinder herfor. Men det kræver, at underviseren lige som i dag forinden har foretaget en faglig vurdering af, om deltageren i tilstrækkelig grad har opfyldt de faglige mål bredt på det afsluttede trin (se bilag 4-11 i FVU-bekendtgørelsen). For FVU-læsning gælder det både i forhold til læsning, stavning og skriftlig fremstilling. For alle fag gælder det, at deltageren skal kunne opfylde de faglige adgangskrav til det næste trin.

Institutionen skal som i dag kunne dokumentere adgangsgrundlaget for den enkelte FVU-deltager.

Ja, det forventes, at den midlertidige optagelsesprocedure vil være lige så krævende som sædvanligt, idet den manglende test giver behov for en mere omfattende samtale til afdækning af ansøgers forudsætninger for deltagelse i FVU. Der kan derfor hentes takst for screening, selv om der ikke gennemføres test.

Almen voksenuddannelse (avu)

Nej, avu-prøverne er aflyst for sommerterminen 2019/20. Det ændrer genåbningen ikke ved. Genåbningen giver dog mulighed for, at de individuelle faglige vurderingssamtaler, som indgår i bedømmelsesgrundlaget for standpunktskaraktererne, kan afholdes med fysisk tilstedeværelse af lærer og kursist.

Ja, på trods af udeblivelse fra en individuel, faglig vurderingssamtale skal kursisten stadig have en afsluttende standpunktskarakter.

Institutionen skal sikre, at der afvikles en individuel, faglig vurderingssamtale. Såfremt kursisten efter gentagne forsøg ikke deltager må det indgå i den samlede vurdering, at kursisten har været fraværende til denne del af bedømmelsesgrundlaget. Det vil således tælle negativt i den samlede helhedsvurdering.

Det skal dog understreges, at en udeblivelse ikke i sig selv er årsag til, at en kursist kan vurderes ikke at have bestået et fag. Der er til enhver tid tale om en helhedsvurdering af kursistens opfyldelse af de faglige mål for faget, hvori den individuelle, faglige vurderingssamtale er en del af grundlaget for helhedsvurderingen.

Alle kursister i avu skal deltage i en individuel, faglige vurderingssamtale i de fag, der normalt afsluttes med prøve, dvs. fag på G- og D-niveau.

Der afholdes kun én samtale i hvert fag.

Samtalen, der bør være på 15-20 minutter, er obligatorisk og indgår som en del af undervisningen. Der afholdes kun én samtale pr. fag, uanset antallet af prøver i faget. Det er institutionen og den enkelte lærer, der fastlægger de præcise rammer for og indhold af samtalen, men STUK har i denne vejledning [Link til Vejledning til afgivelse af standpunktskarakter på avu ved sommerterminen 2020] udfoldet sine forventninger til rammerne for samtalerne.

Ja, på trods af udeblivelse fra en individuel, faglig vurderingssamtale skal kursisten stadig have en afsluttende standpunktskarakter. 

Institutionen skal sikre, at der afvikles en individuel, faglig vurderingssamtale. Såfremt kursisten efter gentagne forsøg ikke deltager må det indgå i den samlede vurdering, at kursisten har været fraværende til denne del af bedømmelsesgrundlaget. Det vil således tælle negativt i den samlede helhedsvurdering. 

Det skal dog understreges, at en udeblivelse ikke i sig selv er årsag til, at en kursist kan vurderes ikke at have bestået et fag. Der er til enhver tid tale om en helhedsvurdering af kursistens opfyldelse af de faglige mål for faget, hvori den individuelle, faglige vurderingssamtale er en del af grundlaget for helhedsvurderingen.

Pligten til at give nødundervisning er ikke begrænset af regler i den almindelige lovgivning om timetal, undervisningstid og så videre. 

Ved aflysningen af prøverne frigøres der lærerressourcer, som institutionen i medfør af reglerne om nødundervisning i videst muligt omfang vil være forpligtet til at anvende til nødundervisning. Dette gælder også i fag på niveauer, der afsluttes med faglig dokumentation.

Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen i videst muligt omfang skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet sted i henhold til prøveplanen, eller hvor institutionen normalt ville have afsluttet andre aktiviteter relateret til undervisningen, herunder interne prøver med videre. Normalt vil dette tidspunkt ligge i sidste halvdel af juni måned.

Institutionen skal frem til afslutningen af skoleåret 2019-20 i videst muligt omfang give nødundervisning til alle kursister. Forpligtelsen medfører, at nødundervisningen i videst muligt omfang skal fortsætte indtil det tidspunkt, hvor den sidste prøve ville have fundet sted i henhold til prøveplanen, eller hvor institutionen normalt ville have afsluttet andre aktiviteter relateret til undervisningen, herunder interne prøver med videre. Normalt vil dette tidspunkt ligge i sidste halvdel af juni måned.

Institutionen skal ved tilrettelæggelse af nødundervisningen udfolde "enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, for i videst mulige praktiske og pædagogiske omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og gennemførelse af igangværende skolegang" (jf. nødlovens § 2). Pligten til at give nødundervisning er derfor ikke begrænset af regler i den almindelige lovgivning om timetal, undervisningstid og så videre. 

Hvis kursistens mangler i forhold til at kunne nå bestå-niveau til trods herfor er for store, og tilbuddet i øvrigt skønnes at være det rigtige for kursisten, kan forløbet som i dag gentages.

Selvstuderende kan gå til prøve som sædvanligt. Det er et krav at den selvstuderende ikke per 7. april 2020 var indskrevet på det fag, som vedkommende vil aflægge prøve i.

Prøverne er aflyst, og der gives i stedet standpunktskarakterer, som ophøjes til prøvekarakterer. Prøvebeviser udstedes på sædvanlig vis på baggrund af standpunktskarakteren. Det skal ikke fremgå af prøvebeviset, at faget er afsluttet uden prøve. Blot skal der på bagsiden af beviset henvises til bekendtgørelsen om aflysning af avu-prøver, men kun med bekendtgørelsens nummer og dato.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og SVU, mens lønkompensationen fra staten frafaldes i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

COVID-19-situationens indvirkning på muligheden for sammen at udfylde ansøgningsskemaet medfører, at der kan udbetales SVU fra første uddannelsesdag til uddannelsesforløb, der påbegyndes fra mandag den 16. marts 2020, og så længe de særlige COVID-19-forholdsregler gælder, selvom ansøgningen modtages for sent hos SVU-administrator.

Det er en forudsætning for at få SVU udbetalt, at ansøgningen indgives hurtigst muligt derefter, og at de øvrige betingelser for at få SVU er opfyldt.

Ja, hvis øvrige betingelser er opfyldt.

Nej, man kan ikke få SVU for en periode, hvor man får andre offentlige ydelser, der tilsigter at dække leveomkostninger. SVU forudsætter endvidere, at man har orlov fra sit arbejde til uddannelse og dermed ikke er hjemsendt.

Hvis man ikke er nået at starte på en uddannelse med SVU, fordi uddannelsen er aflyst eller udsat på grund af risiko for coronasmitte, har man ikke ret til at få SVU, så længe der ikke er undervisning.

Retten til SVU bevares, hvis man er startet på uddannelse med SVU forud for aflysning af undervisning, forudsat at man ikke genoptager sit arbejde i perioden. Hvis uddannelsen gennemføres som fjernundervisning, er der ikke tale om aflysning.

Der henvises i øvrigt til UFM: https://www.svu.dk/nyheder/2020/svu-til-uddannelse-der-er-aflyst-paa-grund-af-covid-19-coronavirus/

Økonomi

Ja. Driftsoverenskomstparter skal så vidt muligt gennemføre undervisningen som nødundervisning. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre undervisningen som nødundervisning, samt at det kan dokumenteres, at nødundervisning eller udsættelse ikke har været mulig og at der var bindende tilmeldte pr. 13. marts, kan der  udbetales taxametertilskud for al undervisningsaktivitet baseret på tilmeldinger pr. 13. marts 2020.

For planlagt aktivitet hos godkendte AMU-udbydere, som fuldstændigt bortfalder på grund af nedlukningen, kan institutionen opgøre aktivitetsomfanget på grundlag af antal bindende tilmeldte deltagere pr. 13. marts 2020 og den udmeldte vejledende maksimale varighed.

Ved bindende tilmelding forstås, at deltagerbetalingen var betalt.

AMU-udbyderen skal kunne dokumentere, at der var givet bindende tilmelding til aktiviteten, og at den planlagte undervisning ikke kunne erstattes af nødundervisning, samt at den planlagte aktivitet ikke kunne udsættes til et senere tidspunkt på året.

Med undtagelse af aktivitet, som før 13. marts 2020 var udbudt og planlagt afviklet som fjernundervisning (og dermed ikke kan betragtes som nødundervisning), vil al undervisningsaktivitet på AMU udløse fuld undervisningstaxameter, inkl. bygningstakst – også for ny-udbudte fjernundervisningskurser.

Tværgående

I nødundervisning stilles ikke krav om fremmøderegistrering og samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer i kursets normerede varighed. Der stilles derimod krav om aktiv deltagelse.

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvalgt eller aftalt uddannelse, såfremt der er adgang til dette gennem overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten frafalder i uddannelsesperioden. Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation.

Underviserne på de selvejende institutioner er hjemsendt og henvist til at arbejde hjemmefra for at minimere smitterisiko. De kan derfor ikke undervise virksomhedsforlagt. Private udbydere er med nødloven omfattet af samme regler.

Sidst opdateret: 15 timer siden