; Hop til indhold

Opfordring til screeningtest

Her er et overblik over, hvilke grupper, der er omfattet af opfordringen til screeningstest fra januar 2022 og fremefter.

Område Opfordring til screeningstest to gange om ugen
Dagtilbud mv. Ansatte
Grundskoler Elever fra og med 1. klasse og ansatte
Ungdoms- og voksenuddannelser Elever, kursister, deltagere og ansatte

Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever i børnehaveklassen samt elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

Da der alene er tale om en opfordring til test, må dagtilbud mv., skoler og institutioner ikke stille krav om eller føre kontrol med, at opfordringen bliver efterlevet. Dagtilbud mv., skoler og institutioner må heller ikke afvise elever, kursister, deltagere og ansatte, der ikke følger opfordringen til screeningstest.

Opfordring til test af øvrige kontakter

Personer, der identificeres som øvrige kontakter opfordres til at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og endnu en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person. Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger og børn under 3 år er undtaget fra opfordringen til test.

Der gælder særlige andre anbefalinger for personer, der er blevet identificeret som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet el.lign.).

Krav om coronapas

Der er krav om coronapas for elever, kursister, deltagere, ansatte og besøgende på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt for ansatte på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Kommunen kan som arbejdsgiver fastsætte krav om coronapas for ansatte i dagtilbud mv. samt i folkeskoler, SFO og fritidstilbud. Den private leverandør af privatinstitutioner og ejeren af private pasningsordninger kan også som arbejdsgiver stille krav om coronapas for ansatte i disse tilbud.

Gældende test-setup

Nedenfor er et overblik over, hvordan test tilbydes lokalt på forskellige områder:

Område Assisteret podning Selvpodning under supervision Selvtest*
Dagtilbud mv.  -  -  Ansatte
Grundskoler Elever og ansatte Elever fra og med 8. klasse og ansatte Elever og ansatte
Ungdoms- og voksenuddannelser  -  - Elever, kursister, deltagere og ansatte

Anm.: *Selvtest udløser ikke et gyldigt coronapas, da resultatet ikke indberettes til sundhedsmyndighederne.

Personale i dagtilbud m.v. skal som udgangspunktet benytte de antigenselvtest (hjemmetest), der udleveres af kommunerne. Som supplement hertil kan personalet anvende det landsdækkende net af teststeder. Den enkelte kommune har ligeledes mulighed for at lade personale i dagtilbud m.v. blive testet i det kommunale testspor med assisteret podning.

Folkeskoler, privat- og friskoler samt specialundervisningstilbud får stillet test til rådighed på eller i umiddelbar nærhed af skolen af den pågældende kommune. Test af elever og ansatte kan enten tilbydes som assisteret podning og/eller i form af selvtestkit til brug i hjemmet og/eller på skolen. Elever fra og med 8. klasse og ansatte kan desuden tilbydes test i form af selvpodning under supervision.

Efterskoler og frie fagskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Som supplement hertil kan elever og ansatte tilbydes selvtest. Elever og ansatte på efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det landsækkende net af teststeder.

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan tilbyde test til elever, kursister, deltagere og ansatte i form af selvtestkit til brug i hjemmet og/eller på institutionen.

Elever, kursister, deltagere og ansatte kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter ved at benytte den lokale testkapacitet på grundskoler, udleverede selvtestkit og/eller det landsdækkende net af faste teststeder. 

Retningslinjer for COVID-19-test

Læs mere om test i retningslinjerne for de forskellige sektorer på Børne- og Undervisnings ministeriets område.

Test af personale i dagtilbud

Opdateret 07/01 2022 kl. 18:16

 • Dagtilbud
 • Test

Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt. Opfordringen gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv.

Grupper, der er undtaget fra opfordring til test 
Opfordringen til test gælder ikke personale, der som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes eller personale, der har været smittet inden for de seneste 12 uger.

Testkapacitet
Personale i dagtilbud m.v. skal som udgangspunktet benytte de antigenselvtest (hjemmetest), der udleveres af kommunerne. Som supplement hertil kan personalet anvende det landsdækkende net af teststeder. Den enkelte kommune har ligeledes mulighed for at lade personale i dagtilbud m.v. blive testet i det kommunale testspor med assisteret podning.

Det er aftalt, at kommunerne kan udlevere selvtestkit til brug for to ugentlige hjemmetest. Resultatet af en selvtest skal ikke indberettes, hvorfor det ikke fremgår af sundhed.dk eller coronapasset.

Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det.

Opdateret 22/12 2021 kl. 11:30

Alle medarbejdere i dagtilbud m.v. kan få udleveret to ugentlige selvtestkit til brug for de anbefalede screeningstest i dagtilbud m.v. 

Opdateret 14/12 2021 kl. 21:56

 • Dagtilbud
 • Test

Kommunerne stiller selvtest til rådighed til brug for screeningstest for medarbejdere i følgende dagtilbud:

 • Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner
 • Puljeordninger
 • Privatinstitutioner
 • Kommunal og privat dagpleje
 • Obligatoriske tilbud
 • Private pasningsordninger efter dagtilbudsloven

Test

Opdateret 07/01 2022 kl. 14:05

Nej. Opfordringen om to ugentlige screeningstest gælder for elever fra 1. klasse og op og dermed ikke for elever i børnehaveklassen.

Opdateret 07/01 2022 kl. 14:06

Ja. Børnehaveklasseelever kan tilbydes test som assisteret podning på skolen og ved udlevering af selvtestkit til brug for test i hjemmet og/eller på skolen.

Opdateret 07/01 2022 kl. 14:07

Nej. Selvtest er et supplement til den øvrige testkapacitet, som kommunerne stiller til rådighed enten på eller i umiddelbar nærhed af skoler på grundskoleområdet. 

Den enkelte kommune eller skole (efterskoler og frie fagskoler) tilrettelægger og gennemfører test under hensyntagen til de lokale forhold. Tilrettelæggelsen sker, så elever og ansatte tilbydes test i et sådant omfang, at de ved testning i regi af skolen – i form af enten assisteret podning, selvpodning under supervision og/eller selvtest - kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter. 

Den lokale tilrettelæggelse af test forventes at tage højde for elevgruppens sammensætning, herunder adgang til test for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:30

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Ja, såfremt efterskoler og frie fagskoler ønsker at få uddannet flere supervisorer, kan dette indmeldes ved at kontakte testrådgivningsenheden via Børne- og Undervisningsministeriets omstilling på telefon: 3392 5000 (mandag til fredag kl. 09.00-14.00) eller mail: tff@stukuvm.dk.

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:48

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

For elever under 15 år skal kommunen/skolen orientere forældre/værge, hvis eleven modtager et positivt resultat af en test gennemført på skolen.

For elever over 15 år opfordres eleven, eller kommunen/skolen efter aftale med eleven, til at orientere forældre/værge ved et positivt testresultat.

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:49

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

Såfremt assisteret podning, selvpodning under supervision eller selvtest bliver gennemført eller superviseret af eller på delegation fra en autoriseret sundhedsperson, er testen omfattet af kravet om journalføring.

Såfremt testen ikke sker ved eller på delegation fra autoriserede sundhedspersoner, er der ikke være pligt til at føre patientjournal. Personoplysninger om testresultaterne må i sådanne tilfælde ikke opbevares lokalt og skal slettes/bortskaffes, når de er indberettet til Statens Serum Institut (gælder ikke selvtest).

Opdateret 14/01 2022 kl. 18:43

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Opfordring til to ugentlige screeningstest
Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever fra og med 1. klasse samt ansatte i grundskolen, dvs. også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede. 

Opfordringen til screeningstest gælder dog ikke for elever og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes samt for elever i børnehaveklassen. 

Opfordring til test af øvrige kontakter
Elever og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter (dvs. kontakter til smittede personer uden for hjemmet, fx i klassen) anbefales at få taget en hurtig-test (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.

Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger er undtaget fra opfordringen til test.

Der gælder andre opfordringer for personer, der er blevet identificeret som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet el.lign.).

Opdateret 29/12 2021 kl. 15:37

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på eller i umiddelbar nærhed af skoler på grundskoleområdet, inkl. fri- og privatskoler, men ekskl. efterskoler og frie fagskoler, herunder:

 • Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem
 • Folkeskoler
 • Friskoler og private grundskoler
 • Kommunale internationale skoler
 • Specialskoler for børn

Test af elever og ansatte kan enten tilbydes som assisteret podning og/eller i form af selvtest til brug i hjemmet eller på skolen. Elever fra og med 8. klasse og ansatte kan desuden tilbydes test i form af selvpodning under supervision.

Efterskoler og frie fagskoler kan have lokal testkapacitet til at forestå selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning. Som supplement hertil kan elever og ansatte tilbydes selvtest. Elever og ansatte på efterskoler og frie fagskoler uden lokal testkapacitet henvises til det landsdækkende net af teststeder.

Elever og ansatte kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter ved at benytte den lokale testkapacitet på skolen, udleverede selvtestkit og/eller i det landsdækkende net af faste teststeder.

Opdateret 29/12 2021 kl. 15:49

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

De udleverede selvtestkit kan også anvendes til selvtest på skolen, fx hvis der er tale om socialt udsatte elever eller elever på kostafdelinger. Det er kommunens/skolens ansvar, at selvtest gennemført lokalt på skolen bliver udført korrekt og efter produktets anvisning. Krav til opsyn og assistance i forbindelse med udførelse af selvtest kan variere og fremgår af produktets indlægsseddel. 

Selvtestkit må alene anvendes på skolen, hvis forældrene via kommunikation fra skolen er blevet bekendt med, at selvtest gennemføres på skolen samt har modtaget fyldestgørende information herom.

Opdateret 19/12 2021 kl. 00:40

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Udlevering af antigenselvtestkit til brug for selvtest i hjemmet eller på skolen fordrer ikke forudgående skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Heller ikke for elever under 15 år. 

Det anses som tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen er orienteret om, at eleven får udleveret antigenselvtestkit til brug for selvtest i hjemmet eller på skolen. Det er skolens ansvar at sikre, at forældrene modtager fyldestgørende information om den lokale praksis for selvtest.

Såfremt selvtest på skolen bliver assisteret af sundhedsfagligt personale, fx en sygeplejerske, er der for elever under 15 år krav om skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Opdateret 29/12 2021 kl. 15:52

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Nej. Der er ikke et krav om test for fysisk fremmøde. Der vil derfor ikke være nogen konsekvenser for elever, der ikke efterlever opfordringen til test.

En grundskole må ikke stille krav om eller føre kontrol med, at elever og besøgende har ladet sig teste. Skolen må heller ikke afvise elever og besøgende, der ikke følger opfordringen til test. Det gælder både screeningstest og test af øvrige kontakter.

Opdateret 04/01 2022 kl. 11:42

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Efterskoler og frie fagskoler vil blive kompenseret for test  gennemført som selvpodning under supervision og/eller i særlige tilfælde assisteret podning lokalt på skolen i 1. kvartal 2022 efter antallet af indrapporterede testsvar til Statens Serum Institut via Sundhedsdatastyrelsen. Den enkelte skole vil modtage 10 kroner per indrapporteret testsvar, som kan anvendes til dækning af de testrelaterede udgifter i perioden fra 1. januar 2022 til 31. marts 2022.

Tro- og loveerklæringen for udmøntningen af testtilskud for 2021, omfatter også tilskudsmidlerne for 1. kvartal 2022. De samme forhold omkring tilskudsformål og tilbagebetaling af eventuelt overskydende midler, gør sig således også gældende for disse midler.

Der ydes ikke særskilt tilskud til test gennemført som selvtest.

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:01

 • Folkeskolen
 • Efterskoler
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev henvender sig til testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. Det samme gælder, hvis en elev deltager i selvpodning under supervision eller gennemfører en selvtest på skolen.

Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom, og skal inddrages i den mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen er blevet bekendt med, at tests foretages på skolen samt har modtaget fyldestgørende information herom.

Såfremt testen udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, kræver test af elever under 15 år et skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Den person, der udfører eller påser testen, skal sikre sig, at der for elever under 15 år er givet fornødent forældresamtykke, inden testen udføres.

Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel indtil 31. marts 2022. Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til gældende GDPR-regler.

Såfremt test af elever under 15 år ikke udføres ved eller på delegation af sundhedsfagligt personale, for eksempel af ikke-autoriserede personer ansat som supervisorer, stilles der ikke krav om skriftligt samtykke. Det anses her for tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen er informeret om testningen. Det er skolens ansvar at sikre, at forældrene modtager fyldestgørende information om den lokale testpraksis.

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:01

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Den enkelte kommune eller skole (efterskoler og frie fagskoler) tilrettelægger og gennemfører test under hensyntagen til de lokale forhold. Tilrettelæggelsen skal ske, så elever og ansatte tilbydes test i et sådant omfang, at de ved testning i regi af skolen – i form af enten assisteret podning, selvpodning under supervision og/eller selvtest - kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter.

Opdateret 29/12 2021 kl. 16:05

 • Efterskoler
 • Folkeskolen
 • Frie grundskoler
 • SFO, klub, fritidshjem
 • Test

Nej. En elev eller forælder/værge til en elev under 15 år, kan vælge at afslå tilbuddet om at modtage testkits til brug for selvtest i hjemmet. Dette afskærer dem ikke fra (fortsat) at gøre brug den lokale testkapacitet på skolen.

Test og coronapas

Opdateret 30/12 2021 kl. 10:03

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Nej. Elever, kursister, deltagere og ansatte, kan vælge at afslå tilbuddet om at modtage testkits til brug for selvtest i hjemmet eller på institutionen. 

Elever, kursister, deltagere og ansatte, der ikke ønsker at benytte selvtest henvises til det landsdækkende net af teststeder.

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:10

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Opfordring til to ugentlige screeningstest

Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, dvs. også elever, kursister og deltagere samt ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas.

Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

Opfordring til test af øvrige kontakter

Elever, kursister, deltagere og ansatte, der identificeres som øvrige kontakter, opfordres til at få taget en hurtigtest (evt. selvtest) hurtigst muligt og en hurtigtest (evt. selvtest) på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.

Opfordringen til test af øvrige kontakter gælder alle elever, kursister, deltagere og ansatte. Øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger er dog undtaget.

Der gælder andre opfordringer for personer, der er blevet identificeret som nære kontakter (dvs. kontakter til en smittet i hjemmet el.lign.).

Opdateret 30/12 2021 kl. 09:59

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Elever, kursister og deltagere over 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Såfremt en elev, kursist eller deltager henvender sig til institutionen med ønske om at få udleveret antigenselvtestkit eller om at gennemføre selvtest på institutionen, vil dette anses som tilstrækkeligt samtykke. 

Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres om udlevering af antigenselvtestkits til brug for selvtest i hjemmet eller på institutionen. Det er institutionens ansvar at sikre, at forældre til mindreårige modtager fyldestgørende information om institutionens lokale praksis for selvtest.

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:01

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere gratis selvtestkits til elever, kursister, deltagere og ansatte til brug for test i hjemmet og/eller på institutionen. Målgruppen for selvtest er elever, kursister, deltagere og ansatte, der er omfattet af en opfordring til test.

Elever, kursister, deltagere og ansatte kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter ved at benytte udleverede selvtestkit eller det landsdækkende net af faste teststeder.

Resultatet af en selvtest bliver ikke indberettet og udløser derfor ikke et gyldigt coronapas. Elever, kursister, deltagere og ansatte uden et gyldigt coronapas henvises derfor til det landsdækkende net af faste teststeder.

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:01

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner kan udlevere gratis selvtestkit til elever, kursister, deltagere og ansatte til brug for test i hjemmet og/eller på institutionen. Målgruppen for selvtest er elever, kursister, deltagere og ansatte, der er omfattet af en opfordring til test. Den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger udlevering og eventuel gennemførsel af selvtest på institutionen under hensyntagen til de lokale forhold.

Tilrettelæggelsen skal ske, så elever, kursister, deltagere og ansatte ved brug af selvtestkit kan efterleve opfordringen til screeningstest og test af øvrige kontakter.

Det er institutionens ansvar, at selvtest på institutionen bliver udført korrekt og efter produktets anvisning. Krav til opsyn og assistance i forbindelse med udførelse af selvtest kan variere og fremgår af produktets indlægsseddel.

Opdateret 12/01 2022 kl. 10:17

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ja. Det er et krav, at elever, kursister og deltagere indskrevet ved ungdoms- og voksenuddannelse samt besøgende og andre personer med tilknytning til skoler og uddannelsesinstitutioner skal kunne forevise et coronapas som betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på skolen eller institutionen.

Kravet om coronapas gælder derfor ved deltagelse i undervisning, sociale og faglige arrangementer (fx brobygning) på alle ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område – uanset antal personer.

Kravet gælder også besøgende samt andre personer med tilknytning til ungdoms- og voksenuddannelser.

Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er undtaget fra krav om coronapas.

Opdateret 29/11 2021 kl. 15:44

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:03

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ja. Krav om coronapas gælder ikke for personer, der:

 • er under15 år,
 • kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, eller
 • af institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 11 dage gammelt.

Borgerservice udsteder dokumentation til personer, der indleverer en erklæring på tro og love om, at personen af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test. Dokumentationen er gyldig i 3 måneder fra udstedelsen.

Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er også undtaget fra krav om coronapas.

Opdateret 27/11 2021 kl. 18:01

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ja. Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvevis kontrol med, at elever, kursister, deltagere og besøgende har et gyldigt coronapas, medmindre de er undtaget fra kravet herom.

Enhver fremmødt elev, kursist, deltager eller besøgende skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise et gyldigt coronapas.

Såfremt en elev, kursist, deltager eller besøgende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende bortvises fra institutionens lokaliteter og lokaler.

Institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser tilrettelægger selv kontrollen under hensyntagen til forholdene på den enkelte institution.

Opdateret 27/11 2021 kl. 18:01

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Nej. Institutionen har alene pligt til at føre kontrol med, om elever, kursister og deltagere kan fremvise et gyldigt coronapas efter institutionens anvisninger.

Institutionen må ikke opbevare følsomme personoplysninger om, hvorvidt en elev, kursist eller deltager er eksempelvis tidligere smittet eller vaccineret. 

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:05

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ved et coronapas forstås:

 1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinations-forløb anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis,
 4. et gennemført primært (dvs. 2 stik) vaccinationsforløb mod covid-19, der er givet til en person under 18 år, (for de 15-17 årige er der ikke noget udløb af coronapasset efter andet stik)
 5. et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, der er givet til en person på 18 år eller derover og afsluttet inden for de seneste 5 måneder, eller
 6. et gennemført primært vaccinationsforløb for covid-19 samt en revaccination, der er givet til en personer på 18 år eller derover.

Ved en covid-19-test forstås en test, der er foretaget som en PCR- eller hurtigtest, der er foretaget af en myndighed eller privat leverandør, der er omfattet af anmeldepligten til Statens Serum Institut.

Et primært vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis.

Et coronapas kan fremvises på sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation efter pkt. 1-6 kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå navnet på indehaveren af coronapas-set svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Opdateret 12/01 2022 kl. 10:19

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ja. Fraværet regnes fra tidspunktet, hvor en elev, kursist eller deltager efter institutionens anvisninger ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, kursister eller deltagere, der ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er undtaget fra krav om coronapas.

Opdateret 12/01 2022 kl. 10:20

 • Erhvervsuddannelser
 • FGU
 • Gymnasiale uddannelser
 • STU
 • avu
 • AMU
 • FVU
 • OBU
 • Test

Ja. Der skal på institutionerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas, og om mulighed for bortvisning af elever, kursister, deltagere og besøgende ved manglende efterkommelse af kravet.

Elever på ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og personer, der er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne, er undtaget fra krav om coronapas.

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:06

 • Test

Nej. Personer, der er testet positiv for COVID-19 inden for de seneste 11 dage, og som efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede kan ophæve selvisolationen, er ikke omfattet af kravet om forevisning af coronapas.

Efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan selvisolationen ophæves, hvis

 • Personer med symptomer har været symptomfri i 48 timer, og
 • Personer uden symptomer har været i selvisolation i 7 dage efter, at den positive test er taget.

Undtagelse fra kravet om forevisning af coronapas gælder i perioden fra op-hævelse af selvisolationen og indtil 11 dage efter det positive testresultat.

Den enkelte uddannelsesinstitution skal, hvis en person i perioden fra en positiv test og 11 dage frem møder frem på institutionen, vurdere, om det er i overensstemmelse med de sundhedsfaglige anbefalinger om selvisolation, at personen har ophævet sin selvisolation.

Den pågældende kan til brug for vurderingen enten på eget initiativ eller på opfordring fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om forevisning af coronapas, fx ved at fremvise dokumentation for tidspunktet for den positive PCR-test, således at uddannelsesinstitutionen kan vurdere, hvorvidt anbefalingerne til selvisolation er blevet efterlevet, hvorved den pågældende derfor kan møde op på uddannelsesinstitutionen.

Opdateret 10/12 2021 kl. 18:27

 • Test

Nej. Resultatet af en selvtest udført i hjemmet bliver ikke indberettet til Statens Serum Institut og det fremgår derfor ikke på sundhed.dk eller i coronapasset. Selvtest kan således ikke anvendes som dokumentation ved krav om forevisning af et gyldigt coronapas.

Opdateret 12/01 2022 kl. 10:21

 • Test

Nej. En lægeerklæring kan ikke anvendes som dokumentation for at blive undtaget fra krav om coronapas.

Kravet om coronapas gælder ikke for personer, der:

 • er under 15 år,
 • kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, eller
 • der af institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 11 dage gammelt.

Opdateret 14/01 2022 kl. 16:08

 • Test

Gyldigheden af et gennemført vaccinationsforløb er ikke reduceret for personer under 18 år. En elev under 18 år kan således opnå et gyldigt coronapas ved:

 1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
 2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 11 dage og højst 5 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinations-forløb anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis,
 4. et gennemført primært vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et primært vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis.

Sidst opdateret: 10. januar 2022