Hop til indhold

Folkeskolens nationale færdighedstest

De nuværende nationale test erstattes med folkeskolens nationale færdighedstest, som er digitalt selvrettende og lineære frem for adaptive, så alle elever får de samme opgaver. Folkeskolens nationale færdighedstest gennemføres i starten af skoleåret, så de kan bidrage til tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret. Konkret testes der i læsning på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin. De obligatoriske test suppleres af en række frivillige test og øvrige evalueringsredskaber i i Børne- og Undervisningsministeriets test- og evalueringsbank, som formidles via emu.dk.

Læs mere om folkeskolens nationale færdighedstest

Obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder

Der udvikles en ny klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder, som alle elever skal gennemføre i 1. klasse. Det skal medvirke til, at skolerne bedre kan identificere elever med læsevanskeligheder og yde faglig støtte til disse elever. Screeningen af læsevanskeligheder skal også bidrage til, at skolerne får et bedre fagligt grundlag for at identificere de elever, der har behov for at gennemføre risikotest for ordblindhed.

Obligatorisk at anvende risikotest for ordblindhed

Det bliver fremover obligatorisk for skoler at gennemføre risikotesten for ordblindhed for elever i børnehaveklassen eller 1. klasse, der udviser tegn på specifikke læsevanskeligheder. Nogle skoler anvender i dag de indledende dele af testen på alle elever. For de øvrige kan en vejledende pejling for skolerne være, at gennemsnitligt 10-20 procent af eleverne i 1. klasse skal gennemføre testen. Elever med ordblinde forældre vil være en del af målgruppen for risikotesten. Den nye screeningstest for læsevanskeligheder kan bidrage til at udpege de elever, som skal testes med risikotesten for ordblindhed.

Forældre får samtidig ret til at få deres barn testet med risikotesten for ordblindhed senest i 1. klasse, hvis forældrene vurderer, at deres barn har specifikke læsevanskeligheder. Det er ligesom i dag skolens ansvar at sikre, at der iværksættes en indsats i forlængelse af risikotesten for ordblindhed, der imødekommer elevens behov. Denne indsats skal fremgå af elevens meddelelsesbog.

Obligatorisk redskab til brug ved sprogvurdering i børnehaveklassen

Der udvikles et forbedret nationalt sprogvurderingsredskab. Det skal sikre en systematisk og ensartet vurdering af elever overalt i landet, samtidig med at data kan anvendes til at følge udviklingen lokalt og nationalt. Det vil over tid skabe viden om sammenhængen mellem sproglige udfordringer og faglig udvikling.

Det nationale redskab skal gøres obligatorisk for skoler at anvende til sprogvurderingerne i børnehaveklassen. Det forbedrede nationale sprogvurderingsredskab udvikles med afsæt i sprogvurdering 3-6 og sprogprøven.

Styrket fokus på højt begavede elever gennem tidlig opsporing og nye redskaber

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, herunder også de højt begavede elever. Følgende sammenhængende indsatser skal styrke den tidlige identifikation af højt begavede elever:

  • Hvis der opleves tegn på, at eleven er højt begavet, foretager læreren en helhedsvurdering. Disse elever skal tilbydes en screening af høj begavelse via en tjekliste i 1. klasse, dog med mulighed for at udskyde den til 2. klasse. 
  • De elever, som gennem tjeklisterne, og hvis der ellers i ekstraordinære tilfælde viser indikationer på høj begavelse, skal i indskolingen tilbydes en intelligenstest 
  • Testens resultater danner sammen med øvrig viden om eleven grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, herunder med fokus på undervisningsdifferentiering, valg af undervisningsmaterialer, brug af holddannelse mv. og eventuelt særlige indsatser for at imødekomme elevens udfordringer.

For at understøtte skolernes arbejde igangsættes en vejledningsindsats i Børne- og Undervisningsministeriet, herunder om tjeklisten og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisning for elever med høj begavelse mv. 

 
Sidst opdateret: 7. september 2022