Hop til indhold

Elevplanen afskaffes, og der indføres en mindre administrativ tung meddelelsesbog, som skal laves for alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse. Meddelelsesbogen skal indeholde få, væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling og har følgende pejlemærker:

  • Den skal bruges regelmæssigt og mindst en gang årligt.
  • Den danner udgangspunkt for den løbende dialog om elevens udvikling mellem elever, lærere og forældre.
  • Fagene dansk og matematik skal indgå.
  • Den er skriftlig, men de nærmere rammer fastlægges lokalt.
  • Den danner udgangspunkt for den retningsgivende dialog om elevens overvejelser til uddannelse og de faglige krav i udskolingen.

Udvidet meddelelsesbog for udfordrede elever

Nogle elever har brug for særlig opmærksomhed og en mere detaljeret dialog og opfølgning. Det kan både være på grund af et fagligt efterslæb eller svag faglig progression, men også udfordringer der kan følge af høj begavelse, mistrivsel eller adfærdsproblemer, herunder elever som får specialundervisning. For disse elever skal skolerne udarbejde en udvidet meddelelsesbog.

Den udvidede meddelelsesbog bygger oven på pejlemærkerne for meddelelsesbogen og er suppleret af følgende pejlemærker:

  • Tager udgangspunkt i elevens aktuelle udfordringer og omfatter målsætninger, undervisning og indsatser, der iværksættes af skolen.
  • Sikrer dokumentation af de indsatser og opfølgning, som skolen allerede er forpligtet til at sætte i værk for at imødekomme elevens udfordringer.
  • Giver en vejledende pejling er, at gennemsnitligt 10-20 procent af eleverne forventes at være i målgruppen.
  • Antal elever med en udvidet meddelelsesbog indrapporteres til ministeriet på cpr-niveau til statistiske formål.

Den udvidede meddelelsesbog skal dokumentere, at skolen følger op på elevens behov og yder den nødvendige undervisning og støtte mv.

Sammen om skolen inviteres til at give forslag til konkretisering af de nærmere rammer for meddelelsesbogen og den udvidede meddelelsesbog. Der gennemføres en evaluering tre år efter implementeringen. 

Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)

Den nuværende uddannelsesparathedsvurdering (UPV) justeres, så ingen elev fremover skal erklæres ikke-uddannelsesparat. Ændringerne af den nuværende UPV sker i to faser:

Fase 1: Afskaffelse af betegnelsen ”ikke-uddannelsesparat”

Senest i foråret 2023 ændres UPV’en så betegnelsen ”ikke-uddannelsesparat” ikke længere bruges og erstattes af en ny betegnelse. Den nye betegnelse skal fortsat lægge vægt på, at der for elever, som i dag erklæres ikke-uddannelsesparate, skal igangsættes andre indsatser, fx vurdering til andre uddannelser eller beskæftigelse. 

Fase 2: Grundlæggende ændringer af model for UPV

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal foreslå konkret(e) model(ler) for grundlæggende justering af UPV'en. Vurderingen af elevernes uddannelsesmuligheder skal være positivt retningsgivende for den enkelte, og eleverne skal fortsat have den skole- og vejledningsindsats, de har brug for. 

Arbejdsgruppen vil bestå af Sammen om skolen og repræsentanter fra ungdomsuddannelser.

Sidst opdateret: 29. oktober 2021