; Hop til indhold
Genveje til emner

  Ansøgningsproces og optagelse

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:43

  Aftalen om elevfordeling omfatter almengymnasiale uddannelser (stx og hf) og erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx). 

  Aftalen omfatter endvidere Pre-IB, fordi Pre-IB-elever som udgangspunkt kan vælge, om de efter det første år vil fortsætte i 2.g eller på IB.

  2-årig stx er ikke omfattet af modellen. Tilsvarende vil hf-enkeltfag og internationale uddannelser (International Baccalauréat, European Baccalauréate, dansk-tysk studentereksamen og dansk-fransk baccalauréat) ikke være omfattet. Erhvervsuddannelserne og eux er heller ikke omfattet af modellen.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:44

  Ansøgere til uddannelsessteder placeret i fordelingszoner skal som udgangspunkt tilkendegive mindst fire prioriteter, mens antallet af prioriteter i afstandszoner afgøres af regionerne, dog mindst to. Hvis ansøgere prioriterer uddannelsessteder i både afstands- og fordelingszone, skal der som udgangspunkt angives mindst fire prioriteter.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:44

  Ansøgere kan som i dag prioritere forskellige uddannelser (for eksempel hhx og stx). Det vil som i dag også være muligt at prioritere andre uddannelser som for eksempel erhvervsuddannelser udover gymnasiale uddannelser. Der vil i fordelingen blive taget højde for ansøgerens ønsker til ungdomsuddannelse og institution, i den rækkefølge, de er prioriteret.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:44

  Ja, institutionerne forsøges fortsat fyldt op med førsteprioritetsansøgere. Førsteprioritetsansøgere har altså fortsat forrang for andenprioritetsansøgere osv. Dette gælder på de første tre prioriteter. Fjerdeprioriteten og efterfølgende prioriteter er ligestillede, og en femteprioritetsansøger vil således ikke komme bag i køen i forhold til en fjerdeprioritetsansøger. Dette gælder i både fordelings- og afstandszoner.

  Opdateret 20/09 2021 kl. 12:59

  Den nye fordelingsmodel skal tage hensyn til særlige elevgrupper, så disse kan få forrang til optagelse på visse afdelinger, sådan som det også er tilfældet efter de gældende regler.

  Følgende elevgrupper kan efter aftalen få forrang til optagelse på visse afdelinger: 

  • Profilelever
  • Ansøgere til Pre-IB
  • Ansøgere til ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
  • Ansøgere til forlængede forløb:
   • Team Danmark ansøgere
   • Ansøgere til hf i kombination med landbrug/ søfart
   • Ansøgere, der samtidig er optaget på musikalsk grundkursus (MGK)
  • Ansøgere, der samtidig er optaget på uddannelsesforløb inden for andre kunstneriske udtryksformer end musik som fx billedkunstansøgere med handicap (hovedsageligt fysiske handicap)
  • Omgængere
  • Ansøgere til sjældne studieretninger (for eksempel græsk/ latin på stx eller geovidenskab på htx) samt lokalt godkendte studieretninger
  • Kostelever

  Endvidere skal ansøgere til de gymnasiale uddannelser, som er på forlængede forløb på grund af funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, som forhindrer dem i at følge undervisningen på normal vis, have forrang til at blive optaget på en afdeling, som etablerer særlige klasser for elever på sådanne forløb. 

  Endelig får ansøgere over 20 år, som søger optagelse på 2-årig hf på VUC som førsteprioritet, forrang til at blive optaget på dette VUC.     

   

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:50

  Det vil være kendt på ansøgningstidspunktet, hvilke fordelingskriterier, der bruges i tildelingen af pladser til de enkelte institutioner. Ansøgeren ved derfor, om ansøgeren søger institutioner, hvor forældrebaggrund eller transporttid mv. har betydning for, hvor ansøgeren tildeles en plads.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:51

  Det er forventningen, at det vil blive den institution, hvor ansøgeren har fået tildelt plads, der orienterer ansøgeren. Det vil blive endelig fastsat i forbindelse med den kommende regeludmøntning. 

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:52

  Det fremgår af aftalen, at forligskredsen er enig om at ændre lovgivningen og fjerne elevens ret til at skifte institution, og at muligheden for at oprette ventelister skal afskaffes. Det fremgår også, at der fortsat skal være mulighed for, at en elev kan skifte uddannelsesinstitution, for eksempel i forbindelse med flytning, eller hvis der er problemer med trivsel. Det skal i givet fald ske efter aftale med den institution, der afgiver eleven. Det vil blive fastsat nærmere i forbindelse med den kommende regeludmøntning.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:53

  Det er hensigten, at fordelingen af ansøgerne vil finde sted, inden der i perioden ultimo juni-primo august er klarhed over, om ansøgerne opfylder adgangsforudsætningerne. Der vil ikke blive foretaget en ny (om)fordeling af eleverne efter ansøgerne har fået reserveret en foreløbig plads på en institution omkring ultimo maj måned, uanset at der på nogle institutioner vil være ansøgere, som falder fra inden uddannelsesstart.

  Fordelingskriterier

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:56

  I fordelingszoner, hvor elevsammensætningen er skæv, forsøges ansøgerne først og fremmest fordelt på baggrund af deres prioriteter. Om der er plads afhænger af kapaciteten, der er opdelt efter forældrebaggrund (forældreindkomst).

  I afstandszoner fordeles ansøgerne ligeledes først og fremmest på baggrund af deres prioriteter. Herefter fordeles ansøgerne på baggrund af transporttid, ligesom i dag (dog anvendes transportafstand i dag).

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:56

  Forældreindkomst opgøres som et gennemsnit af de juridiske forældres indkomst (baseret på det senest tilgængelige indkomstår). Dette gælder uanset, om ansøger deler adresse med ingen, en eller begge juridiske forældre.

  Ansøgere over 20 år vil dog – uafhængigt af deres forældres indkomst – blive kategoriseret som hørende til mellemindkomstgruppen.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:57

  Af hensyn til at give alle ansøgere en rimelig transporttid får ansøgerne i både fordelings- og afstandszoner plads inden for en maksimal transporttid på 60 minutter (hver vej). Ansøgerne kan dog komme i betragtning til en afdeling længere væk end 60 minutter, hvis de selv har prioriteret afdelingen. 

  Beregningstekniske zoner

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:59

  Der gælder følgende: 

  • Zoner tager udgangspunkt i kommunegrænserne, og kan bestå af én eller flere kommuner med tilstødende grænser.
  • Zonerne skal være egnet til at opnå en blandet elevsammensætning

  Der henvises desuden til notatet om beregningstekniske zoner på UVM.dk

  Opdateret 01/09 2021 kl. 14:59

  En zone bliver kategoriseret som fordelingszone, når medianindkomsten på et uddannelsesudbud (den enkelte uddannelse på en afdeling) afviger med mere end 35 pct. i både opad- og nedadgående retning i forhold til zonens medianindkomst på tværs af uddannelser.

  Det skal bemærkes, at den endelige fastlæggelse kan blive justeret.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:00

  Grænserne mellem indkomstkategorierne er baseret på den samlede indkomstfordeling for alle ansøgere (på tværs af de gymnasiale uddannelser) i hele landet. Derved er indkomstgrupperne defineret på samme måde i hele landet, og en ansøger tilhører samme indkomstgruppe uanset, hvilken afdeling og uddannelse ansøgeren søger.

  Antallet af pladser i hver indkomstkategori på de enkelte uddannelser på institutionerne bestemmes dog af zonens sammensætning baseret på sammensætningen af førsteprioritetsansøgere til den pågældende uddannelse i zonen.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:02

  Ja, sandsynligheden vil være den samme, da der i fordelingen af pladser ikke tages hensyn til ansøgers transporttid til en institution i fordelingszoner. 

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:03

  Ja, hvis medianindkomsten på et uddannelsesudbud (de enkelte uddannelser på en gymnasieafdeling) afviger med mere end 35 pct. i både opad- og nedadgående retning i forhold til zonens medianindkomst på tværs af uddannelser, overgår zonen til at være en fordelingszone. 

  For at sikre, at fordelingszoner ikke overgår til en kategorisering som afstandszone, førend elevernes søgemønstre kan sikre en balanceret elevsammensætning på alle afdelinger, vil der for fordelingszoner hvert tredje år blive foretaget beregninger af Børne- og Undervisningsministeriet af, hvorvidt en zone kan overgå til at være afstandszone.

  Kapacitetsfastsættelse

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:04

  Med ’stram’ kapacitetsstyring menes, at kapaciteten samlet set og i den enkelte region skal svare til det forventede antal ansøgere. 

  Der fastsættes en kapacitet for de enkelte afdelinger, der samlet set skal summere til regionens kapacitet. Den stramme kapacitetsstyring betyder, at konkurrencen mellem institutionerne om de ’sidste’ elever mindskes.

   

  Opdateret 20/09 2021 kl. 12:50

  Minimumskapacitet er et udtryk for, hvor mange elever, der mindst skal være på en afdeling. Der kan derfor godt være flere elever, hvis elevgrundlaget herfor er tilstede. Institutioner i tyndtbefolkede områder sikres dermed bedre overlevelsesmuligheder. 

  Minimumskapaciteten betyder også, at der vil være nogle institutioner, som tilføres elever og omvendt, at der vil være nogle institutioner, som får færre elever, end de har i dag.

  Opdateret 20/09 2021 kl. 12:47

  Minimumskapaciteten opgøres på matrikelniveau på tværs af de gymnasiale uddannelser (for eksempel en hf-klasse og to stx-klasser).

  Minimumskapacitet fastsættes af hensyn til at sikre et fagligt bæredygtigt undervisningsmiljø til mindst cirka 84 elever (tre spor med 28 elever i hver klasse). 

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:07

  Minimumskapacitet er kun udtryk for, hvor stor kapacitet der mindst skal tildeles. Derfor kan kapaciteten godt være højere, hvis elevgrundlaget er til det. 

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:08

  Ja. I og med at der fastsættes en minimumkapacitet på 84 elever, vil der nogle steder skulle tilføres elever sammenlignet med i dag. Det betyder omvendt, at der vil være nogle institutioner, som vil få færre elever, end de har i dag. Hvor mange elever, hver institution skal have, vil blandt andet afhænge af elevgrundlaget i området og det samlede institutionsbillede i området.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:08

  En institution, der har flere afdelinger placeret forskellige steder geografisk set, vil få fastsat minimumskapaciteten for hver afdeling. Hvis afdelingerne er placeret samme sted, eller der på en afdeling er udbud af flere uddannelser (for eksempel både stx og hf), vil minimumskapaciteten blive fastsat samlet for afdelingerne/uddannelserne.

  Private gymnasier

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:10

  Nej. 

  For at imødegå utilsigtet søgning til de private gymnasier, vil nogle private gymnasier få et loft over antallet af tilskudsudløsende elever for skoleårene 2022/23, 2023/24, 2024/25 og 2025/26.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:11

  Der indføres fra optag til skoleåret 2022/23 et loft over, hvor mange tilskudsudløsende elever de private gymnasier, som ligger i fordelingszoner, kan optage på 3-årigt stx og 2-årigt hf indtil tre år efter, at den nye model træder i kraft. Loftet vil således være gældende for optag til skoleårene 2022/23, 2023/24, 2024/25 og 2025/26. De private gymnasier vil ikke kunne få taxametertilskud til flere elever i 1.g/1.hf, end de optog i 1.g/1.hf i det skoleår, hvor de optog flest elever i skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21. Der vil i forbindelse med implementeringen af loftet blive taget højde for, at de private gymnasier kan overholde mindsteelevtalskravet. 

  Loftet omfatter ikke private gymnasier i afstandszoner, eller private gymnasier i fordelingszoner, som er Team Danmark uddannelsespartner. Loftet ophører endvidere med at gælde for gymnasier, som er beliggende i en zone, som i løbet af perioden overgår fra fordelingszone til afstandszone. Deutsches Gymnasium für Nordschleswig er ikke omfattet af loftet.  

  Administration af modellen

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:15

  • Fastsættelse af beregningstekniske zoner 
  • Fastsættelse af den samlede kapacitet på landsplan og fordeling af kapaciteten på de fem regioner (regionale kapacitetsrammer).
  • Træffe beslutning om tildeling af færre elever end minimumskapaciteten (tre klasser pr. årgang) 
  • Udvikling og drift af den centrale it-understøttelse for fordelingsmekanisme
  • Desuden står staten i de første tre år for fastlæggelse af de enkelte afdelingers kapacitet.
   

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:16

  • Regionerne står for fastlæggelse af de enkelte afdelingers kapacitet (denne opgave varetages dog af staten de første tre år). 
  • Tilpasning af afdelingernes kapacitet undervejs i optagelsesprocessen i dialog med de berørte institutioner
  • Vurdering af visse ansøgere, der er omfattet af kategorier af elevgrupper, som har forrang til optagelse på bestemte afdelinger 
  • Fordeling af ansøgere, som ikke bliver fordelt af den centrale fordelingsmekanisme (ufordelte elever) 
  • Kommunikation og vejledning til elever og forældre 
   

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:17

  Det er hensigten, at ansøgere fortsat vil have mulighed for at anmode om genoptagelse og – hvis der er tale om retlige spørgsmål - klage. Det vil blive fastsat i forbindelse med implementeringen, hvem der behandler indsigelser og klager.

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:17

  • Institutionerne indgår i dialog med regionerne om kapacitet, herunder hvad institutionernes fysiske rammer giver mulighed for mv.
  • Institutionerne træffer afgørelse om forrang inden for visse elevgrupper.
  • Institutionerne indgår i dialog med regionen i forhold til ufordelte ansøgere, herunder eventuel justering af kapaciteten på den enkelte afdeling for at give plads til ufordelte ansøgere.
   

  Implementering

  Opdateret 01/09 2021 kl. 15:21

  Den samlede elevfordelingsmodel forventes taget i brug fra skoleåret 2023/24. 

  Sidst opdateret: 29. september 2021