Hop til indhold

Tilsynet med de regulerede institutioner omfatter:

  • Almene gymnasier
  • Institutioner for erhvervsrettede uddannelser
  • Voksenuddannelsescentre.

Institutionerne på det regulerede område udbyder offentligt godkendte, kompetencegivende uddannelser og er kendetegnet ved at være en del af ministeriets centrale planlægning af, hvordan udbud af uddannelser skal fordele sig regionalt og på landsplan.

Sådan føres der tilsyn

Det økonomiske tilsyn baserer sig i vidt omfang på afrapporteringer og tilskudserklæringer fra institutionernes revisorer. I tilrettelæggelsen af det økonomiske tilsyn med de regulerede institutioner benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Risikobaseret tilsyn

Som led i det risikobaserede økonomiske tilsyn foretages en screening af samtlige selvejende uddannelsesinstitutioner med henblik på dels systematisk overvågning af institutionernes økonomiske udvikling, dels med henblik på at målrette tilsynet mod de institutioner, hvor der vurderes at være risiko for økonomiske og administrative udfordringer.

Grundlaget for screeningen

Den systematiske overvågning foretages på baggrund af indikatorer for institutionernes økonomiske udvikling. Derudover indgår en analyse og vurdering af for eksempel karakteren af revisors forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen.

På baggrund heraf foretages en samlet vurdering af institutionerne, og de institutioner eller sektorer, hvor der vurderes at være risiko, udtages til nærmere gennemgang med henblik på at fastlægge problemets alvor og omfang.

Formålet med screeningen

Screeningen bidrager til at fokusere tilsynsindsatsen på de institutioner, der vurderes at være udfordret i forhold til, om regler og retningslinjer overholdes, og om institutionerne er økonomisk effektive og bæredygtige.

Screeningen bidrager også til at opsamle systematisk viden om institutionernes adfærd og udgiftsdisponering til brug for eventuel justering af regelgrundlaget.

Tematisk tilsyn

Det tematiske tilsyn kan sætte fokus på et særligt område eller aspekt på tværs af flere institutioner, for eksempel regeloverholdelse eller en analyse af institutionernes effektivitet og produktivitet.

Tematisk tilsyn kan være foranlediget af, at screening af institutionerne eller et enkeltsagstilsyn har vist problemstillinger, som kan være relevante for flere institutioner.

Tematisk tilsyn kan også ske som opfølgning på bemærkninger fra Rigsrevisionen. Endelig kan tematisk tilsyn iværksættes af egen drift for at belyse for eksempel et aktuelt fokusområde med relevans for institutionernes økonomi og administration.

Enkeltsagstilsyn

Styrelsen indleder enkeltsagstilsyn med en institution, hvis der har vist sig at være grundlag for at føre skærpet tilsyn med denne institution. Det indebærer, at der gennemføres yderligere og tættere opfølgning i forhold til institutionens opgavevaretagelse med for eksempel indkaldelse af handlingsplaner og budgetmateriale.

Det sker efter en fastlagt procedure, som sikrer, at sagerne behandles ensartet og systematisk under inddragelse af alle relevante sagsforhold.

Hvis der er tale om manglende regeloverholdelse, vil tilsynet have til formål at bringe forholdene i orden hurtigst muligt, eventuelt ledsaget af sanktioner afhængig af sagens karakter.

Enkeltsagstilsyn kan også være en følge af en konkret henvendelse, for eksempel en henvendelse fra revisor, hvor styrelsen bliver gjort opmærksom på udfordringer i institutionens økonomi eller administration.

 

Sanktioner

Tilsynets brug af eventuelle sanktioner i forbindelse med tilsynet har hjemmel i gældende lovgivning på det konkrete institutionsområde.

Styrelsen har mulighed for at:

  •  give påbud og pålæg over for en konkret skole eller institution
  • tilbageholde tilskud
  • stille krav om tilbagebetaling af tilskud
  • gøre erstatningsansvar for uberettigede udbetalte tilskud i forbindelse med undervisning gældende
  • i sidste ende træffe afgørelse om, at skolen ikke længere er omfattet af pågældende institutionslov, at skolen ikke kan modtage tilskud.

Sanktioner over for en skole eller institution vil altid være ledsaget af en klar og forståelig redegørelse til skolen eller institutionen om grundlaget for den pågældende afgørelse.

Sidst opdateret: 25. april 2024