Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Retningslinjer ved mundtlige prøver

Skolens prøveansvarlige, de tilsynsførende og administrative medarbejdere kan her læse om regler og praktiske forhold ved afholdelse af de mundtlige prøver.

Se alle
Luk alle
 • Mundtlige og praktiske prøver

  • Godkendelse af prøveoplæg

   Skolelederen sørger for, at der sendes prøveopgaver og tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser i prøvefag, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven. Bilag medsendes, så censor har alt materiale til prøven.

   Censor kontakter faglæreren for at drøfte prøveafholdelsen og prøveopgaverne forud for prøven.

  • Fordybelsesområde

   Alle elever eller grupper af elever skal have mindst fire prøveoplæg/fordybelsesområder at vælge imellem ved lodtrækningen. Prøveoplægget/fordybelsesområdet skal være ukendt for eleven. Derfor må prøveoplæg/fordybelsesområde kun anvendes to gange. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. Der er enkelte særlige undtagelser, som er beskrevet i prøvevejledningerne til de enkelte fag.

  • Lodtrækning af prøveoplæg

   /Læs mere om godkendelse af prøveoplæg og særlige frister under "Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser".

  • Prøvens starttidspunkt

   En mundtlig prøve, som er baseret på en synopsis, eller der er udarbejdet i undervisningen, begynder, når eleven møder op til det planlagte tidspunkt for eksaminationen.

   En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination starter, når eleven har fået prøveoplægget.

  • Forberedelse og tilsyn

   Der skal være ro i forberedelseslokalet, så eleven har gode betingelser for at forberede prøven. Hvis flere elever forbereder sig i samme lokale, skal der være en eller flere tilsynsførende i lokalet.

   Eleven må kun medbringe tilladte hjælpemidler og udleveret prøveoplæg til forberedelseslokalet.

   Hvis eleven benytter tilladte hjælpemidler, som gør det muligt at kommunikere med andre, skal der være tilsyn med eleven.

  • Prøveoplæg og noter under eksamination

   Eleven har ret til at bruge prøveoplægget og noter fra forberedelsestiden under eksaminationen. Eksaminator og censor har ret til at se elevens noter.

   Antal eksaminatorer

   Hvis flere lærere har været ansvarlige for et fag, kan der være flere eksaminatorer ved prøverne. Dette gælder også ved flerfaglige prøver, hvor forskellige lærere har været ansvarlige for undervisningen.

   Skolelederen kan tillade, at ikke-erfarne eksaminatorer overværer en votering.

   Flerfaglige prøver

   Ved bedømmelse af flerfaglige prøver skal skolelederen sikre, at eksaminator og censor tilsammen har kompetencer i de fag, der aflægges prøve i.

   Lyd- og billedoptagelse

   Lyd- og billedoptagelse i prøvelokalet er som udgangspunkt ikke tilladt. Skolelederen kan tillade, at en elev lydoptager sin egen mundtlige prøve. Det er en betingelse, at censor og eksaminator har givet samtykke.

   Mundtlig prøve som videokonference

   Skolelederen kan beslutte, at en mundtlig prøve afholdes som videokonference – for eksempel hvis eleven er bosiddende i udlandet og gerne vil aflægge folkeskolens prøver. Hvis eleven fysisk befinder sig et andet sted end eksaminator og censor under prøven, skal skolelederen udpege en tilsynsførende, der er til stede hos eleven under prøven.

  • Prøvens afslutning

   Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader prøvelokalet.

   Censor og eksaminator voterer, hvorefter der gives én karakter efter hver enkelt elevpræstation. Faglæreren fortæller karakteren til eleven i censors påhør. Lærer og censor kan forklare karakterfastsættelsen for eleven uden at kommentere eventuelle forskellige i bedømmelse under voteringen.

   Karaktergivning ved gruppeprøver

   Elever, der har været til gruppeprøve, kan få meddelt bedømmelsen samlet eller individuelt. Hvis én elev i gruppen ønsker at få karakteren individuelt, vil dette gælde for alle elever i gruppen.

   Karakterfastsættelse og karakterlister

   Karakterfastsættelsen følger de regler, som de fremgår af karakterbekendtgørelsen § 14, stk. 1 og 2.

   Umiddelbart efter, at alle eksaminationer er afholdt, afleveres de underskrevne karakterlister til skolelederen eller den prøveansvarlige.

Kontakt

 • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  fp@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 6100

  Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af

Prøvebekendtgørelsen, Kap 5, 6 og 7.