Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

– eksempler og regler

Undervisningspligt

Undervisningspligt
Hvad siger reglerne om de forskellige aktørers ansvar og opgaver:
- Når et barn er i den undervisningspligtige alder

Alle børn har ret til fri undervisning i folkeskolen.

  • Forældre eller værge må ikke lægge hindringer i vejen for, at barnet opfylder undervisningspligten. Barnets forældre eller værge kan selv påtage sig ansvaret for barnets undervisning. Undervisningen skal leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • Skolelederen skal påse, at alle elever, der er indskrevet i skolen, deltager i undervisningen. Denne forpligtelse ophører først, når en elev ikke længere er indskrevet i skolen. Bestemmelsen indebærer, at eleverne har mødepligt.
  • Kommunalbestyrelsen skal kontrollere, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningspligtkontrollen sker ved gennem folkeregistret at identificere børn i den undervisningspligtige alder og kontrollere, om de har et undervisningstilbud.
  • Skoleforvaltningen skal tilrettelægge en praksis, som sikrer, at der i forvaltningen er opmærksomhed på skolernes fraværsoplysninger og indberetning af fravær, og at elever, der ikke modtager undervisning i folkeskolen, får et andet undervisningstilbud, som står mål med folkeskolens.

Undervisningspligten gælder også børn og unge på krisecentre og på sikrede institutioner. Kommunalbestyrelsen har særligt pligt til at overveje, hvordan det sikres, at unge, der idømmes en sanktion efter straffelovens § 74 a, kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Det skal senest i forbindelse med den første vurdering af handleplanen konkretiseres, hvordan de overordnede mål om uddannelse og beskæftigelsenås i løbet af sanktionen. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen fører tilsyn med, at undervisningen står mål med folkeskolens.
Læs folkeskolelovens § 40 samt servicelovens § 70.

Undervisningspligten efter folkeskoleloven gælder for alle børn, der bor i landet, medmindre de omfattes af undervisningspligt i anden lovgivning. Det samme gælder børn, som skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder.
Folkeskolelovens §§ 32-35, 39 og 40 samt servicelovens § 70.