Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Publikationen Orientering om folkeskolens afsluttende prøver – 2011/2012 oplyser om regelgrundlaget i forbindelse med prøveafholdelsen.

Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser

Regelgrundlaget fremgår af Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen. 

Oplysninger vedrørende tekstopgivelser til de mundtlige prøver og undervisningsbeskrivelser til de praktiske fag kan på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens forlangende indhentes fra skolerne, jævnfør folkeskolelovens § 56. 

Skolens leder sender opgaverne og tekstopgivelserne/ undervisningsbeskrivelserne i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag, jævnfør dog bestemmelserne vedrørende håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. 

Skolens leder medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens indhold. På censors foranledning drøfter censor og lærer prøveafholdelsen og prøveopgaverne, så eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen. Hvis det er nødvendigt, inddrages skolens leder. 

I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaven være censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. I faget hjemkundskab skal opgaverne være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted. 

Skolens leder sender materialerne, og det er også skolens leder, som godkender og underskriver opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne i faget. 

Der udfyldes et blanketsæt for hvert hold i de fag, hvori der afholdes mundtlig eller praktisk prøve. 

Der anvendes følgende tre typer blanketsæt: 

  • Tekstopgivelser til fag med mundtlig prøve til folkeskolens afgangsprøver (FSA) 
  • Undervisningsbeskrivelser til fag med praktisk prøve til folkeskolens afgangsprøver (FSA) 
  • Tekstopgivelser til fag med mundtlig prøve til folkeskolens 10.-klasse-prøver. 

På blanketten til undervisningsbeskrivelser vises ved afkrydsning, hvilket fag blanketten omhandler. På blanketten til tekstopgivelser oplyses, hvilket fag blanketten omhandler. 

På blanketten noteres desuden oplysninger om lærerens navn, klassens/holdets betegnelse, antal elever, dato for prøvens afholdelse samt censors navn og navnet på censors skole. Hvis censor er beskikket af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skrives “B” i rubrikken “Censors skole”.

Bestemmelser vedrørende opgivelserne, herunder eventuelle krav om kilde- og normalsideangivelse til de mundtlige prøver i de enkelte fag, er fastsat i prøvebekendtgørelsen, bilag 4, punkt 1.e. 

En normalside er på 1.300 bogstaver, uanset teksttype. Andre udtryksformer, herunder billede, lyd og video, opregnes ikke i normalsider. Kun hvis manus til video og film opgives som tekst, udregnes normalsider. 

På blanketten til tekstopgivelser noteres relevante oplysninger om det stof, der opgives til prøven. 

Hvis opgivelserne ikke er ens for alle elever på holdet, skal det fremgå, hvordan opgivelserne fordeles på de enkelte elever eller grupper af elever. 

Der foreligger tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser som elektroniske blanketter til brug for de skoler, der anvender et elektronisk elevadministrationssystem, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Skolens leder skal underskrive tekstopgivelserne 

Uanset om skolen benytter Kommuneforlagets blanketter eller elektroniske blanketter, skal de underskrives af skolens leder, som er den prøveansvarlige. 

For de enkelte fag bemærkes i øvrigt følgende: 

Dansk 

På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse inklusive årstal. For skrevne teksters vedkommende oplyses desuden normalsideantal for hver enkelt tekst. 

  • De opgivne større fiktive værker opgives uden oplysning om normalsideantal nederst på blanketten. 
  • Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs-og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi (og eventuelt drama) samt sagprosa, som eleverne har arbejdet med på 8. og 9. klassetrin. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. 
  • Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagtekster. Der opgives desuden to større fiktive værker: En dansk roman og en dansk spillefilm. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster oversat fra andre sprog kan indgå.

Engelsk 

På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse inklusive årstal. For skrevne teksters vedkommende oplyses desuden normalsidetal for hver enkelt tekst. 

  • Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives der et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer og skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier. Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden oplyses de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne. 
  • Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives der et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 50-60 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier. Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Hertil kommer de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på.

Tysk og fransk 

På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse. For skrevne tekstersvedkommende oplyses desuden normalsidetal for hver enkelt tekst. 

  • Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives der et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier. Flere tysktalende/fransktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. 
  • Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 40-50 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier. Flere tysktalende/fransktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. 

Matematik 

Til den mundtlige del af prøven, prøveform A, i 10. klasse opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden opgives eventuelle temaer og projekter, klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses om de computerprogrammer, der er benyttet i den daglige undervisning. Opgivelserne kan ikke blot være en lærebogs indholdsfortegnelse eller tilsvarende. 

Til den mundtlige del af prøven, prøveform B, opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder samt kravene til de skriftlige redegørelser. Desuden oplyses titlerne på de enkelte elevers opgivne skriftlige redegørelser. Opgivelserne kan ikke blot være en lærebogs indholdsfortegnelse eller lignende. 

Fysik/kemi 

Til prøven i 9. og 10. klasse opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det opgivne stof skal være ligeligt fordelt mellem fysik og kemi. 

Historie 

Der opgives et alsidigt sammensat stof, som dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner eller temaer med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal være på dansk og kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. 

Opgivelsernes omfang afhænger af de benyttede kilder. Der er derfor ikke krav om et bestemt antal sider. 

Samfundsfag 

Der opgives et alsidigt sammensat stof, som dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal være på dansk og kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Opgivelsernes omfang afhænger af de benyttede kilder. Der er derfor ikke krav om et bestemt antal sider.

Kristendomskundskab 

Der opgives et alsidigt sammensat stof, som dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal være på dansk og kan repræsentere stof fra både 7./8. og 9. klassetrin. Opgivelsernes omfang afhænger af de benyttede kilder. Der er derfor ikke krav om et bestemt antal sider. 

Håndarbejde 

Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. 

Desuden noteres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafholdelsen. Der noteres endvidere oplysninger om de områder og emner, der er arbejdet med, samt de teknikker, der er brugt/lært til at nå det færdige produkt. 

Der gives kun oplysninger om teknikker, der er brugt ud over den obligatoriske undervisning. 

Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet. 

Opgaven skal påbegyndes i undervisningstiden. Antal timer i undervisningstiden skal derfor mindst være en lektion og højst otte lektioner. 

Sløjd 

Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. 

Desuden noteres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafholdelsen. Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet. 

Opgaven skal påbegyndes i undervisningstiden. Antal timer i undervisningstiden skal derfor mindst være en lektion og højst otte lektioner. 

Hjemkundskab 

Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden noteres oplysninger om organisationsform. Der noteres endvidere oplysninger om, hvilke emner og teknikker der er arbejdet med. 

Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet. Endvidere noteres oplysninger om eventuel anvendt litteratur. 

Antal opgaver til de mundtlige prøver 

Prøveoplægget skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage. 

Opgivelserne skal være alsidigt repræsenteret i prøveoplæggene, og den enkelte elev skal have mindst fire prøveoplæg at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette gælder også den sidste elev ved prøven.

Indholdsfortegnelse

Fold alle emner ud/ind