Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fælles Mål 2009 - Geografi

Faghæfte 14

Flerfaglige trinmål i geografi – hvordan

Geografi har en række trinmål fælles med fysik/kemi og biologi. Det drejer sig om følgende:

Fælles trinmål for geografi og biologi

8. klasse

 • beskrive og forklare Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser
 • give eksempler og forklaringer på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene.
Fælles trinmål for geografi og fysik/kemi

8. Klasse

 • anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener, der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og vindhastighed

9. klasse

 • beskrive vigtige fysiske forhold med indflydelse på vejr og klima, herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima
 • give eksempler og forklaringer på, hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden
Fælles trinmål for geografi, biologi og fysik/kemi

8. klasse

 • beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen
 • kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand
 • anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling.

9. klasse

 • vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil
 • gøre rede for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling.

De fælles trinmål gælder ligeværdigt for 2 eller 3 fag. Det betyder fx, at målene kan og skal evalueres i de omfattede fag. Det har fx praktisk betydning i forhold til den løbende evaluering, de nationale test og de afsluttende it-baserede skriftlige prøver.

De fælles trinmål afspejler ikke nødvendigvis – mål for mål – bestemte flerfaglige undervisningstemaer. Men målene giver i sig selv anledning til, at lærerne i fagene må planlægge dele af undervisningen i fagene sammen.

I princippet kan flerfaglige mål tilgodeses i undervisningen på mindst forskellige måder:

 • gennem flerfaglig undervisning, hvor fagenes timer så at sige lægges sammen, og hvor lærerne indbyrdes aftaler deres respektive opgaver
 • ved parallelle (samtidige) og koordinerede undervisningsforløb i de omfattede fag, hvor hvert fag anvender sin særlige vinkel på området
 • ved at koordinerede undervisningsforløb i de enkelte fag følger efter hinanden på hensigtsmæssig måde.

Alle organiseringsformer kræver fælles planlægning. Den flerfaglige undervisning vil nok generelt give det bedste udbytte.