Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Statens selvforsikring

De fleste af institutionerne under ministeriet er omfattet af reglerne om Statens selvforsikring.

Statens selvforsikringsordning indebærer, at institutionerne selv skal afholde de samlede udgifter til forsikringsbegivenheder i et finansår på op til 1 procent af deres samlede indtægter i det pågældende finansår.

Statens selvforsikringsordning medfører, at institutionerne ikke må tegne andre forsikringer, medmindre der er særskilt hjemmel herfor.

Statens selvforsikringsordning omfatter følgende institutioner på ressortområdet for ministeriet:

 • Institutioner der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
 • Institutioner der er godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
 • Sorø Akademis Skole
 • Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed

InsuBiz

Anmeldelse af arbejdsskader foretages via InsuBiz, der benyttes til registrering af forsikringsbegivenheder.

Læs mere om InsuBiz

Bemærk, at der er kommet nye og forenklede anmeldelsesskemaer fra 1. juni 2016.

Retningslinjer

Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning findes i ministeriets vejledning, som findes i boksen til højre om statens selvforsikring.

I vejledningen er der blandt andet nærmere beskrevet følgende:

En afgrænsning af de omfattede forsikringsbegivenheder.

Hvorledes institutionerne skal forholde sig, når der indtræder en forsikringsbegivenhed, herunder hvordan ministeriet skal orienteres i forbindelse med større enkeltsager.

Hvilke udgifter, der vil kunne henføres til selvforsikringsordningen.

Hvordan institutionerne skal foretage anmeldelse til ministeriet, hvis de samlede udgifter til selvforsikring i et finansår overstiger selvrisikoen på 1 procent af de samlede indtægter i det pågældende finansår.

Kortfattet sammenfatning

I boksen til højre findes en kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret opgørelse af skader på bygninger og løsøre, der skal fremsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på udbetaling af refusion.

Arbejdsskader

Udgifter i forbindelse med ansatte samt elever og uddannelsessøgendes arbejdsskader afholdes af centrale bevillinger i ministeriet. Der er derfor ingen selvrisiko på 1 procent ved arbejdsskadesager.

Ansatte dækkes for skader, der er opstået i forbindelse med deres arbejde. Elever og uddannelsessøgende er som udgangspunkt ikke dækket i forbindelse med skader, idet de i forbindelse med deres uddannelse ikke er i institutionens tjeneste. Der findes dog særlige erstatningsordninger, som gælder for nogle grupper af elever og uddannelsessøgende på ministeriets område.

Af bekendtgørelse om satser pr. 1. januar 2012 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade fremgår satser for skadesudbetalinger ved bl.a. personskader og brilleskader.

Hovedloven på arbejdsskadeområdet er lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringsloven), som administreres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.

Tilmelding og betaling til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Vær opmærksom på, at der skal betales et årligt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det er i denne forbindelse væsentligt at bemærke, at udgiften til dette bidrag ikke indgår i institutionens selvforsikringsudgift og derfor ikke skal medregnes ved opgørelsen af den samlede udgift til forsikringsskader i årets løb.

Kontakt

 • Conny Christensen

  Conny Christensen
  Kontorfuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  forsikring@uvm.dk
  Tlf. 3392 5018

 • Marcus Petersen
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  mapet6@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5258

Adresse

Undervisningsministeriet
Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet
Økonomisk-Administrativt Center
Statens selvforsikring
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K